Sunteți pe pagina 1din 11

Liceul Tehnologic,

PROCEDURA OPERAIONAL
Cod
Sat Cioranii de Jos,
privind evaluarea personalului nedidactic PO-LTC-33.1.0
comuna CIORANI - Prahova
A. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei n cadrul
procedurii operaionale
Nr.
Operaiunea
Numele i
Funcia
Data
Semntura
crt.
prenumele
1
Elaborat
Costache Irina
Membru CEAC
16.09.201
3
2
Verificat
Ciobanu Viorica Responsabil CEAC
16.09.201
3
3
Aprobat
Mirica Paula
Director
16.09.201
3
Nr.
crt.
1

B. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale


Ediia /
Componenta revizuit Modalitatea reviziei
Data la care se
Revizia ediiiei
aplic prevederile
ediiei
Ediia 1
16.09.2013

C. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din
cadrul procedurii operaionale
Nr
Scopul
Ex Compartiment
Funcia
Numele i
Data
Semntura
.
difuzrii
.
prenumele
crt
nr.
.
1 Aplicare
1 Comisia
Responsabil
16.09.2013
2 Informare
1 Comisia CEAC Responsabil Ciobanu V. Prin intermediul E-mail
3 Eviden
1 Comisia CEAC Membru
Costache I. 16.09.2013
4 Arhivare
1 Secretariat
Secretar
Petre Elena 16.09.2013
5 Alte scopuri
- 1. SCOPUL PROCEDURII
1.1. Scopul procedurii este de a stabili cadrul metodologic de evaluare anuala a personalului
nedidactic.
2.ARIA DE CUPRINDERE (DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII):
2.1. Procedura operationala Evaluarea anuala a activitatii personalului nedidactic stabileste
etapele ce se vor desfasura pentru derularea activitatilor specifice;
2.2. Prezenta procedura se aplica personalului nedidactic de la LTC.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1. Reglementari internationale
Nu este cazul
3.2. Legislatie primara

Legea Educatiei Nationale 1/ 2011


Standardele ARACIP privind evaluarea unitatilor de invatamant preuniversitar
3.3. Legislatia secundara
OMECTS nr. 3860/ 10.03.2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de
evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual;
Anexa la OMECTS nr. 3860/ 10.03.2011 privind stabilirea criteriilor si metodologiei
de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului
contractual
OMEC 4925/ 2005 Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de
nvatamnt preuniversitar;
3.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice.

RI - Regulamentul intern

4. DEFINITII SI ABREVIERI
4.1 Definitii
Nr.
crt.
4.1.1
.
4.1.2
.
4.1.3
.
4.1.4
.
4.1.5
.
4.1.6
.

Termenul
fisa de evaluare
evaluarea sef compartiment
contrasemnatar
fisa postului
comentariile persoanei
evaluate (daca este cazul)
comentariile
contrasemnatarului (daca este
cazul)

Definitia si/sau daca este cazul, actul care defineste


termenul
document pe baza caruia se realizeaza evalurea personalului
nedidactic
evaluarea realizata de seful de compartiment
persoana ierarhic superioara sefului de compartiment care a
realizat evaluarea
document operational care prezinta in detaliu elementele cerute
angajatului, pentru ca acesta sa isi poata desfasura activitatea in
conditii normale
aprecierile pe care persoana evaluata le poate face despre
evaluarea care i-a fost facuta
aprecierile pe care contrasemnatarul le face cand nu este de
acord cu evaluare facuta de cel care a realizat evaluarea

4.2. Abrevieri
Nr. crt.

Abrevierea

4.2.1.
4.2.2.

I.S.J.
CEAC

4.2.3.

ROFUIP

4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.

RI
LTC
CA

Termenul abreviat
Inspectoratul Scolar Judetean
Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii
Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de nvatamnt
preuniversitar
Regulamentul intern
Liceul Tehnologic sat Cioranii de Jos
Consiliul de administratie

5.DESCRIEREA PROCEDURII :
5.1. Generalitati
Procedura operationala privind evaluarea personalului nedidactic este cea prin care se
stabilesc etapele ce trebuie parcurse succesiv si obligatoriu de catre persoanele angrenate in
activitate. Ea prezinta, n scris, toti pasii ce trebuie urmati si regulile de aplicat n vederea
realizarii activitatii. Procedura este nsotita de o serie de formulare aditionale, prin care se
transmit si se receptioneaza informatiile si datele necesare.
Acordarea calificativelor anuale se face pe baza fisei de evaluare aprobata prin OMECTS
nr. 3860 din 10.03.2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a
performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Lista si provenienta documentelor
Documentele utilizate sunt:
1. fisa de evaluare a personalului nedidactic conform OMECTS nr. 3860/ 2011
(anexa 1);
2. fisa postului(anexa 2, 3);
3.
5.2.2. Continutul si rolul documentelor
1. Fisa de evaluare: contine datele de identificare ale persoanei evaluate si ale
evaluatorului, perioada evaluata, criteriile de evaluare, nota si calificativul final al evaluarii,
recomandari pentru perioada urmatoare, precum si eventualele comentarii ale persoanei evaluate,
ale evaluatorului si ale persoanei care contrasemneaza.
Fisa de evaluare este distribuita personalului nedidactic, la inceputul anului calendaristic.
Dupa completare face parte din dosarul personal al fiecarui angajat. In anexa nr. 1, este
prezentata fisa de evaluare valabila in anul 2014, pentru angajatii dinLTC. Documentul va fi
arhivat de secretarul CA in mapa de documente anexe ale CA.
2. Fisa postului: contine datele de identificare ale persoanei, relatiile de munca, conditii
de studii, sarcinile de serviciu obligatorii si suplimentare, eventualele sanctiuni aplicate. Fisa
postului este distribuita personalului nedidactic, la angajare si, dupa fiecare revizuire efectuata la
inceputul anului calendaristic. Dupa semnare va face parte din dosarul personal al fiecarui
angajat. In anexa nr. 2 si 3 sunt prezentate fisele de evaluare valabile in anul 2014, pentru
angajatii din LTC (casier si femeie de serviciu). Documentul va fi arhivat de manager in mapa ce
contine fisele de post ale intregului personal al LTC.

5.2.3. Circuitul documentelor


Nr.
doc

Denumire
document/
anexa

Elaborator

Fisa de evaluare

Directorul si
directorul adjunct, cu
respectarea criteriilor
din OMECTS nr.
3860/ 2011

Fisa postului

Directorul si
directorul adjunct

Cine
valideaza

Nr. de
exemplare

Unde sunt
difuzate

Arhivare

CA

n = nr. cadre
nedidactice

Personal
nedidactic

Dosar
personal+
Mapa CA

CA

n = nr. cadre
nedidactice

Personal
nedidactic

Dosar
personal+
Mapa fise
post

5.3. Resurse necesare


5.3.1. Resurse materiale
Resursa materiala se dezvolta pe elementele de logistica: materiale informatice, calculatoare
personale, acces la baza de date, imprimanta, posibilitati de stocare a informatiilor
5.3.2. Resurse umane
Resursa umana persoanele din cadrul entitatii publice care sunt implicate, prin atributiile/
sarcinile de serviciu, in realizarea activitatii procedurate sunt membrii CA.
5.3.3. Resurse financiare
Resursa financiara nu este preponderenta deoarece nu trebuie sa se preveda in buget sume
speciale necesare cheltuielilor de functionare: achizitionarea materialelor consumabile necesare
desfasurarii activitatii, acoperirea contravalorii serviciilor de intretinere a logisticii, plata
cheltuielilor cu telefonul, utilitati, etc.
5.4 Modul de lucru

Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii


Adaptarea sau revizuirea fisei de evaluare in functie de particularitatile scolii, legislatia in
vigoare sau fisa postului;
Aprobarea fisei de evaluare de catre CA
La inceputul fiecarui an calendaristic, personalul nedididactic primeste fisa de evaluare
pentru a cunoaste criteriile de evaluare pe baza carora va fi evaluat, o data cu fisa postului;
Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 31 ianuarie a fiecarui an, iar perioada evaluata
este cuprinsa intre 1 ianuarie 31 decembrie a anului anterior celui in care se face
evaluarea;

Dupa finalizarea anului calendaristic, seful ierarhic superior (in cazul LTC, contabilulpentru casier si directorul-pentru ingrijitor) realizeaza evaluarea personalului nedidactic
(casier, ingrijitor) conform calendarului,prin acordarea unuia dintre calificativele: foarte
bine, bine, satisfacator sau nesatisfacator;
Persoana care realizeaza procedura de evaluare acorda note de la 1 la 5, pentru fiecare
criteriu prevazut in fisa de evaluare; nota finala reprezinta media aritmetica a notelor
acordate pentru fiecare criteriu;
Calificativul se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:
Intre 1,00 2,00 = nesatisfacator;
Intre 2,01 3,50 = satisfacator;
Intre 3,51 4,50 = bine;
Intre 4,51 5 = foarte bine.
Semnarea si datarea fiselor de evaluare de catre persoanele evaluate si evaluator;
In cazul in care intre persoana evaluata si evaluator exista diferente de opinie asupra
consemnarilor facute, comentariile persoanei evaluate se consemneaza in fisa de evaluare.
Evaluatorul poate modifica fisa de evaluare daca se ajunge la un punct de vedere comun;
Fisa de evaluare, cu punctajele si calificativele aferente, se inainteaza spre contrasemnare,
contrasemnatarului (in cazul LTC, director general AMUS);
Semnarea fiselor de evaluare contrasemnate, de catre personalul evaluat;
Angajatii nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste la conducatorul LTC sau la
directorul general AMUS. Acesta solutioneaza contestatia pe baza fisei de evaluare, a
referatul intocmit de catre persoana evaluata si a celui intocmit de catre evaluator si avizat
de contrasemnatar;
Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile lucratoare de la luarea la cunostinta de catre
persoana evaluate a fisei de evaluare si se solutioneaza in termen de 10 zile lucratoare de la
data expirarii termenului de depunere a contestatiei;
Aducerea la cunostinta, sub semnatura a rezultatului contestatiei. Angajatii nemultumiti de
modul de solutionare a contestatiei se pot adresa instantei competente, in conditiile legii;
Daca la evaluare angajatul primeste calificativul nesatisfacator, se considera ca acesta nu
corespunde cerintelor postului si se va proceda in conformitate cu prevederile legislatiei
muncii in vigoare.

Valorificarea rezultatelor activitatii


Cunoasterea modului de derulare a pasilor privind evaluarea personalului nedidactic din LTC.
Asigurarea unui sistem motivational care sa determine cresterea performantelor profesionale
individuale, in vederea promovarii si implicarea activa in viata scolii a personalului.
Monitorizarea procedurii
Se face de catre membrii Comisiei de Evaluare si Asigurarea a Calitatii si managerii unitatii de
nvatamnt.
Analiza procedurii
Ritmicitatea analizei procedurii este de un an scolar.

6. RESPONSABILITATI
6.1 Directorii (managerii) unitatii scolare sunt responsabili pentru:

Stabilirea criteriilor de evaluare din cadrul fiselor de evaluare pentru tot personalul
nedidactic, cu respectarea criteriilor prevazute de legislatie.
Realizarea Fiselor posturilor pentru fiecare post nedidactic din LTC. Fisa postului se
aproba si se revizuieste anual de catre CA si constituie anexa la contractul individual
de munca. Evaluarea in vederea acordarii calificativului se face potrivit fisei postului
si a fisei de evaluare.
Analizarea si evaluarea activitatii personalului si completarea fiselor de evaluare;
Comunicarea calificativelor anuale acordate;
Predarea fiselor de evaluare, dupa stabilirea calificativului anual, la secretariat
(dosarul personal);
6.2 Cadrele nedidactice sunt responsabile pentru:
Realizarea sarcinilor de serviciu obligatorii si suplimentare stabilite prin fisa postului
Evolutia in timp a performantelor profesionale individuale
6.3. Responsabilul CEAC este responsabil pentru:
Monitorizarea si analiza procedurii.
7. ANEXE, NREGISTRARI, ARHIVARI
7.1. ANEXE
7.1.1. Anexa 1 Fisa de evaluare a personalului nedidactic
7.1.2. Anexa 2 - Fisa postului ingrijitor
7.1.2. Anexa 3 - Fisa postului casier

7.1.1. Anexa 1 Fisa de evaluare a personalului nedidactic


Serviciul/ Compartimentul: ..........................................................
FISA DE EVALUARE
a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual
Numele si prenumele persoanei evaluate...
Functia:..
Numele si prenumele evaluatorului:
Perioada evaluata: de la ..la.
Criteriile de evaluare
1. cunostinte si experienta
2. complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor
3. contacte si comunicare
4. conditii de munca

Nota

5. incompatibilitati si regimuri speciale


Suplimentar pentru functiile de conducere:
6. judecata si impactul deciziilor
7. influenta, coordonare si supervizare
Nota finala a evaluarii: ........................................................
Calificativul final al evaluarii: ...............................................
Programele de instruire recomandate sa fie urmate in urmatoarea perioada pentru care se va face
evaluarea:
1.
................................................................................................................................................
2.
...............................................................................................................................................
3. ....
Comentariile persoanei evaluate (daca este cazul):
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Numele si prenumele persoanei
evaluate: ............................................................................................................................................
................
Semnatura persoanei
evaluate: ............................................................................................................................................
................
Data: ......................................................................
Numele si prenumele
evaluatorului: ....................................................................................................................................
.......................
Functia: .............................................................................................................................................
...............
Semnatura
evaluatorului: ....................................................................................................................................
........................
Data: ......................................................................

Observatiile sau comentariile persoanei care contrasemneaza (daca este cazul):


............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza:


Functia:
Semnatura persoanei care contrasemneaza:
Data: ......................................................................
Luarea la cunostinta de catre persoana evaluata a fisei de evaluare dupa contrasemnare:
Semnatura persoanei evaluate: .......................................................................................................................................
Data: ......................................................................

7.1.2. Anexa 2 Fisa postului ingrijitor


FIA INDIVIDUAL A POSTULUI
INGRIJITOR
1. Numele i prenumele: CONSTANTIN MIHAELA
2. Postul pe care este ncadrat: ingrijitor
3. Studii: studii medii, gimnaziale
4. Norma de activitate: 8 ore pe zi;
5. Relaii - de subordonare: conducerea AMUS;
- conducerea unitii colare;
- de colaborare: cu directorul unitii;
cu ceilali angajai ai unitii;
cu membrii comisiei de SSM i PSI;
Doamna CONSTANTIN MIHAELA, posesor al contractului individual de munc
nregistrat sub nr. 79.1383/ 2011 n registrul de eviden a contractelor individuale de munc
are urmtoarele atribuii i responsabiliti:
I. Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 1/2 norma de baza corespunzatoare
unei parti de 1/2 din salariul de baza, stabilite la data de 20.05.2011.
Obiectiv general : mentinerea la parametrii optimi a igienei si bunurilor materiale din
unitate
Obiectiv specific : gestioneaza si conserva bunurile unitatii
efectueaza lucrari de ingrijire a sectorului
Conditii de studii : absolvirea invatamantului obligatoriu
Atributii si responsabilitati :
Asigura deschiderea si inchiderea localului scolii pe cladiri si cabinete/ laboratoare
Preia sub inventar de la directorul general al Asociatiei mutuale Amus FranceRoumanie, bunurile din clase, holuri, spatii sanitare si raspunde de pastrarea si
folosirea lor in conditii normale
Preia materialele pentru curatenie
Raspunde de bunurile personale ale elevilor aflate in salile de clasa, uitate de elevi
Stergerea prafului, maturat, spalat

Spalatul usilor, geamurilor, chiuvetelor, faiantei, mozaicului/ gresiei


Pastrarea instalatiilor sanitare in conditii normale de functionare
Curatenia salilor de clasa, a holurilor, a cancelariilor, a cabinetelor si laboratoarelor, a
punctelor sanitare, zilnic sau ori de cate ori este nevoie
Curatenia si dezinfectarea (conform normelor de igienizare) punctelor sanitare si a
holurilor se efectueaza minim o data pe zi
Asigura curatenia in jurul cladirilor si in restul spatiilor
Verifica vizual si olfactiv functionarea sobelor, iar in eventualitatea existentei
scaparilor de gaze, deschide ferestrele si anunta imediat conducerea unitatii
Anunta imediat, telefonic, conducerea scolii sau a asociatiei, orice anomalie in
functionarea sistemului de supraveghere, sau declansarea acestuia intamplatoare sau
cauzata de un eveniment
Anunta imediat seful ierarhic si conducerea unitatii despre producerea oricarui eveniment in
timpul serviciului si despre masurile luate;
In caz de incendii, ia imediat masuri de stingere, de salvare a persoanelor si bunurilor
si valorilor, sesizeaza pompierii si anunta conducerea unitatii si politia
Ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si valorilor
in caz de dezastre;
Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume
astfel de bauturi in timpul serviciului;
Sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea
unitatii despre aceasta;
Sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, si sa fie respectuos in raporturile de
serviciu;
Controleaza zilnic usile, geamurile, mobilierul, robinetele si semnaleaza defectiunile
constatate, profesorului de serviciu/ directorului;
Va ndeplini i alte sarcini incredintate de conducerea scolii sau de conducerea
asociatiei AMUS, cum ar fi:
o Deszapezirea cailor de acces din perimetrul scolii si a trotuarului din
exteriorul scolii, atunci cand este cazul;
o Intretinerea spatiului verde din incinta scolii (tuns iarba, greblat, curatat si
varuit pomii);
Respect toate ndatoririle de disciplin a muncii, conform Codului Muncii, normele
SSM si PSI.
II. Obligatiile/ atributiile profesionale suplimentare
In functie de nevoile specifice ale unitatii de invatamant, salariatul se obliga sa indeplineasca si
alte sarcini repartizate de angajator, in conditiile legii.
Este obligat sa respecte prevederile Legii securitii si sanatatii in munca nr. 319/ 2006, art. 22,
23, cap. IV Obligatiile lucratorilor.

III. Sanctiuni primite de angajat (raspunderea disciplinara) :

Neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea lor in mod necorespunzator atrage


sanctionarea disciplinara, conform prevederilor legii

Director , Am luat la cunostinta ingrijitor

Prof. Paula Mirica

......................................................

Data:...............................

7.1.3. Anexa 3 Fisa casier


FISA INDIVIDUALA A POSTULUI
CASIER
Postul : casier
Numele si prenumele : CORNEANU PARASCHIVA
Compartimentul :
Cerinte :
a) - studii medii : invatamant gimnazial
b) - studii specifice postului
Norma de activitate: 8 ore pe zi;
Relaii - de subordonare: conducerea AMUS;
conducerea unitii colare;
contabil.
- de colaborare: cu directorul unitii;
cu ceilali angajai ai unitii;
cu membrii comisiei de SSM i PSI;
In temeiul Legii 53/ 2003 si al contractului individual de munca inregistrat cu nr. 13.1383. 2008 in
Registrul de evidenta a contractelor individuale de munca, se incheie azi, ............................., prezenta fisa
individuala a postului.

I. Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 1 norma de baza corespunzatoare salariului de


baza, stabilit la data de 01.08.2008
Obiectiv general : gestionarea valorilor materiale
Obiectiv specific : efectueaza , organizeaza incasari si plati
Atributii si responsabilitati :
-

efectueaza incasari si plati de salarii, ajutoare de boala, burse si alte cheltuieli de personal si
materiale ;
tine evidenta incasarilor/ platilor in registrul de casa;

efectueaza incasari in numerar de la salariatii scolii si alte persoane fizice , decontari, pe


baza documentelor ;
respinge la plata actele care nu sunt intocmite corect, cu stersaturi, nu poarta viza de control
preventiv si aprobarea conducatorului unitatii ;
pastreaza in casierie, de la o zi la alta, pentru efectuarea cheltuielilor marunte si urgente, sume in
numerar in limita soldului de casa stabilit de Trezorerie, suma de .. lei ;
ridica extrase de cont de la banca, ingrijindu-se ca acestea sa aiba toate anexele ;
comunica in scris unitatii, in 24 ore, toate plusurile sau minusurile constatate ;
respinge documentele de miscare a valorilor ce nu corespund realitatii si legislatiei, informand
contabilul sef asupra aspectului si motivului refuzului ;
la inceputul lucrului se asigura, in prealabil, de neviolarea incuietorilor de la dulapuri si casa, iar in
cazul semnalarii unor nereguli privind securitatea documentelor, va sesiza conducerea ;
de asemenea, la parasirea locului de munca se vor incuia dulapurile ;
claseaza, numeroteaza si pastreaza in ordine si siguranta documentele primite (documente ce vor fi
legate corespunzator si numerotate conform instructiunilor in vigoare) ;
saptamanal, preda documentele specifice, contabilului, iar cand acesta lipseste inlocuitorului sau.

II. Obligatiile/ atributiile profesionale suplimentare


In functie de nevoile specifice ale unitatii de invatamant, salariatul se obliga sa
indeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator, in conditiile legii.
Este obligat sa respecte prevederile Legii securitii si sanatatii in munca nr. 319/ 2006,
art. 22, 23, cap. IV Obligatiile lucratorilori Legea nr. 306/ 2006, art.22, Obligatiile
lucratorilor.
Face parte din Comisia de receptie, inventariere si casare a bunurilor materiale .

III. Sanctiuni primite de angajat (raspunderea disciplinara) :


Neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea lor in mod necorespunzator atrage
sanctionarea disciplinara, conform prevederilor legii

Director , Am luat la cunostinta casier


Prof. Paula Mirica

Corneanu Paraschiva

Abreviere:
Cod: PO-LTC-33.1.0, Procedura Operationala-Liceul Tehnologic, sat Cioranii de Jos,
comuna Ciorani-Nr. list proceduri.Ediia.Revizia