Sunteți pe pagina 1din 48

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT

MANAGEMENTUL AFACERILOR PRIN PROIECTE

PROIECT EVALUAREA AFACERII

Profesor coordonator:

Prof.univ.dr. BANACU Cristian-Silviu

2017

Student:

GORGAN Constantin-Andreas

Cuprins

Capitolul I Informatii generale

4

1.1 Obiectul, scopul, data evaluarii

4

1.2 Moneda raportului

4

1.3 Evaluatorul

4

1.4 Baza de evaluare

5

1.5 Ipoteze si conditii de utilizare a informatiilor

5

Capitolul II Analiza diagnostic

8

2.1 Prezentarea societatii

8

2.2 Introducere diagnostic si evaluare

8

2.3 Diagnosticul juridic

9

2.3.1 Drept comercial

9

2.3.2 Drept fiscal

10

2.3.3 Dreptul muncii

10

2.3.4 Dreptul civil

10

2.3.5 Dreptul mediului

11

2.3.6 Dreptul societatii comerciale

11

2.3.7 Litigii

11

 

2.3.8 Concluzii

11

2.4 Diagnosticul comercial

12

 

2.4.1 Strategia

12

2.4.2 Piata

13

2.4.3 Concurentii

14

2.4.4 Clientela intreprinderii

14

2.4.5 Produsele si serviciile

15

2.4.6 Politica de pret

15

2.4.7 Distributia

15

2.4.8 Publicitatea, promovarea

16

2.5 Diagnosticul tehnic

17

2.6 Diagnosticul resurselor umane si al managementului firmei

17

2.7 Diagnosticul financiar-contabil

19

2.7.1

Analiza echilibrului financiar pe baza de bilant

20

2.7.1.1 Situatia neta

21

2.7.1.2 Fondul de rulment net

21

2.7.1.3 Necesarul de fond de rulment

22

2.7.1.4 Trezoreria neta

23

2.7.1.5 NFR - viteza de rotatie a necesarului de fond de rulment

23

2.7.1.6 FR - viteza de rotatie a fondului de rulment

24

2.7.1.7 Rata autonomiei financiare

24

2.7.1.8 Rata de finantare a stocurilor

24

2.7.1.9 Rata de finantare a activelor circulante

25

2.7.1.10 Rata de finantare a NFR

25

2

2.7.1.11 Rata de autofinantare a activelor

25

2.7.2 Analiza pe baza contului de rezultate

25

2.7.2.1 Marja comerciala

25

2.7.2.2 Valoarea adaugata

26

2.7.2.3 Excedentul brut din exploatare

26

2.7.2.4 Rezultatul din exploatare

26

2.7.2.5 Rezultatul curent

26

2.7.2.6 Rezultatul brut

26

2.7.2.7 Rezultatul net

27

2.7.3 Analiza cash flow-urilor

27

2.7.4 Analiza rentabilitatii firmei

28

2.7.4.1 Rentabilitate economica

28

2.7.4.2 Rentabilitate financiara Rata rentabilitatii financiare a capitalurilor proprii

29

2.7.4.3 Rentabilitate financiara Rata rentabilitatii financiare a capitalurilor permanente

29

Capitolul III Metode de evaluare

30

3.1 Avantajele si limitele metodelor de evaluare

30

3.2 Metode de evaluare patrimoniale

31

3.3 Metode de evaluare bazate pe rentabilitate

35

3.4 Metode de evaluare combinate

35

3.4.1 Metode de evaluare bazate pe combinare unei valori patrimoniale cu una de rentabilitate

35

3.4.2 Metode de evaluare bazate pe notiunea de goodwill (G.W.)

36

3.4.2.1 Metoda clasica determinata ca suma intre A.N.C.C. si fondul de comert

37

3.4.2.2 Metoda anglo-saxona

37

3.4.2.3 Metoda Uniunii Expertilor Contabili Europeni (rentei de goodwill)

37

3.4.2.4 Metoda simplificata a Uniunii Expertilor Contabili Europeni

38

3.4.2.5 Metoda Barnay & Calba

38

Capitolul IV Concluzii si propuneri

39

Capitolul V Anexe

42

Capitolul VI Evaluarea unui apartament

45

6.1

Evaluarea unui apartament prin metoda comparatiei

45

6.2

Evaluarea unui apartament prin metoda capitalizarii

46

6.2

Evaluarea unui apartament prin metoda costurilor

47

3

Capitolul I Informatii generale

1.1 Obiectul, scopul, data evaluarii

Obiectul acestui raport il constituie evaluarea societatii comerciale Phonegap S.R.L. din Bucuresti, precum si evaluarea unui apartament cu suprafata de 70m 2 . Prezentul raport de evaluare a fost intocmit in concordanta cu rapoartele, actele, documentatia si informatiile puse la dispozitie de catre reprezentantii societatii, precum si pe baza datelor si informatiilor de piata. Nu s-au efectuat auditari speciale ale informatiilor primite de la beneficiar. Scopul evaluarii este determinarea starii generale, defectelor, conditiilor necesare si procedurilor ce trebuie aplicate pentru implementarea corectiilor in vederea informarii clientului. Evaluarea s-a facut in baza informatiilor centralizate pana in data de 12.01.2017, aceasta reprezentand data evaluarii. Se va putea determina si o valoarea de piata asa cum aceasta este definita in Standardele de Evaluare ANEVAR 2015 standarde ce au caracter obligatoriu pentru membrii ANEVAR incepand cu 01.07.2015. Valoarea de piata este definita in SEV 100 - Cadrul general:

Valoarea de piata suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluarii, intre un cumparator hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing adecvat si in care partile au actionat fiecare in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere.

1.2 Moneda raportului

Valoarea estimata prin prezentul raport de evaluare este prezentata in Lei si in Euro la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei din data la care se estimeaza valoarea. Cursul de schimb valutar la data evaluarii 15.10.2016: 1 EUR = 4,4938 Lei.

1.3 Evaluatorul

Datele evaluatorului insarcinat cu intocmirea acestui raport de evaluare:

Catalin POP

Adresa: Bucuresti, Splaiul Independentei 11, Sector 6

Telefon: (+40) 720 432 100

Email: catalin.pop@email.com

Nr. inreg. fiscala: 24122412

4

Membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania

Specializat in evaluarea proprietatilor imobiliare, evaluarea bunurilor mobile, si in evaluarea intreprinderilor

1.4 Baza de evaluare

Pentru

intocmirea

raportului

de

evaluare

s-a

respectat

prevederile

cuprinse

in

standardele,

normele

si

recomandarile

Asociatiei

Nationale

a

Evaluatorilor

din

Romania

(ANEVAR). S-au folosit:

materiale metodologice ale ANEVAR

situatiile financiar-contabile ale societatii

documentele ce atesta titlul de proprietate

informatii oficiale de la reprezentantii societatii

raportul cu privire la mijloacele fixe la data de 31.12.2015

situatia platilor neefectuate de catre clienti la data de 31.12.2015

resurse informatice (informatii de pe serverele interne, baze de date, etc.)

informatii din presa de profil (Business Insider, Revista Connect, Revista Forbes Romania)

Proprietatea imobiliara este evaluata in conditiile dreptului de proprietate absolut, exclusiv si perpetuu. Baza de evaluare este conform prevederilor Standardelor de Evaluare ANEVAR: SEV 101 - Sfera misiunii de evaluare; SEV 102 - Implementare; SEV 103 - Raportarea evaluarii; SEV 200 - Evaluarea intreprinderii; SEV 210 - Imobilizari necorporale; SEV 220 - Imobilizari corporale mobile; SEV 230 - Drepturi asupra proprietatii imobiliare.

1.5 Ipoteze si conditii de utilizare a informatiilor

Prezentul raport de evaluare este valabil numai prezentat in ansamblul sau si doar in scopul precizat. Raportul de evaluare si oricare referire la acesta nu pot fi incluse intr-un document destinat publicitatii fara acordul scris si prealabil al evaluatorului cu specificarea contextului in care urmeaza sa apara. Publicarea partiala sau integrala, precum si utilizarea lui de catre alte persoane decat cele mentionate mai sus, atrage dupa sine incetarea obligatiilor contractuale. Raportul este confidential pentru destinatar si colectivul de evaluare nu accepta nici o responsabilitate pentru nici o persoana, niciodata si nici o consecinta.

5

Analizele efectuate, opiniile si concluziile sunt limitate numai la ipotezele prevazute de conditiile limitative, fiind analize, opinii si concluzii profesionale, obiective si personale ale evaluatorului. Rezultatele prezentate exprima opinia evaluatorului asupra valorii de piata la data elaborarii raportului in conformitate cu standardele de evaluare prezentate mai sus. La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si conditii limitative, prezentate in cele ce urmeaza. Opinia evaluatorului este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze si concluzii, precum si cu celelalte aprecieri din acest raport. Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama in elaborarea prezentului raport de evaluare sunt urmatoarele:

Ipoteze:

Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informatiile si documentele furnizate de catre proprietar si au fost prezentate fara a se intreprinde verificari sau investigatii suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil si marketabil;

Nu exista, la data evaluarii alte restrictii sau limitari deosebite, restrictii contractuale, servituti, leasing, ipoteci, care ar putea influenta sau ingradi dreptul de folosinta al spatiului de banca creditoare in cazul nerambunsarii creditului.

Proprietatea este considerată şi evaluată ca fiind liberă de sarcini, proprietarul angajându-se să pună la dispoziţia finanţatorului un extras de carte funciară actualizat, în conformitate cu normele interne ale finanţatorului;

Se presupune ca proprietatea se conformeaza tuturor reglementarilor si restrictiilor de zonare si utilizare, in afara cazului in care a fost identificata o non-conformitate, descrisa si luata in considerare in prezentul raport;

Presupunem ca nu exista nici un fel de contaminanti si costul activitatilor de decontaminare nu afecteaza valoarea; nu am fost informati de nici o inspectie sau raport care sa indice prezenta contaminantilor sau a materialelor periculoase;

Situatia actuala a proprietatii imobiliare si scopul prezentei evaluari au stat la baza selectarii metodelor de evaluare utilizate si a modalitatilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate sa conduca la estimarea cea mai probabila a valorii proprietatii in conditiile tipului valorii selectate;

Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii;

Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informatiile pe care le-a avut la dispozitie existand posibilitatea existentei si a altor informatii de care evaluatorul nu avea cunostinta. Condiţii limitative:

Suprafeţele considerate se bazează pe valorile înscrise in cartea funciara şi schiţa realizata de evaluator la fata locului;

6

Valorile estimate in EUR sunt valabile atat timp cat conditiile in care s-a realizat evaluarea ( starea pietei, nivelul cererii si ofertei, inflatie, evolutia cursului de schimb etc.) nu se vor modifica semnificativ. Pe pietele imobiliare valorile pot evolua ascendent sau descendent o data cu trecerea timpului si variatia lor in raport cu cursul valutar nu este liniara);

Orice alocare de valori pe componente este valabila numai in cazul utilizarii prezentate in raport. Valori separate alocate nu trebuie folosite in legatura cu o alta evaluare si sunt invalide daca sunt astfel utilizate;

Intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia;

Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau sa depuna marturie in instanta relativ la proprietatea in chestiune;

Nici prezentul raport, nici parti ale sale (in special concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fara acordul prealabil al evaluatorului;

Orice valori estimate in raport se aplica intregii proprietati si orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata, in afara cazului in care o astfel de distribuire a fost prevazuta in raport.

Prezentul raport de evaluare a fost realizat inclusiv pe baza informatiilor furnizate de catre proprietar. Corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia.

7

Capitolul II Analiza diagnostic

2.1 Prezentarea societatii

S.C. Phonegap S.R.L. a fost infiintata in anul 2004 in baza Legii nr. 31/1990, avand nr. de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului din Bucuresti J40/4654/2004 si Cod Unic de Inregistrare 327001. Adresa sediului societatii: Bucuresti, strada 1 Mai nr. 7, bloc A, ap. 3, Sector 6. Este o societate cu raspundere limitata condusa de doi asociati: Andrei Ion si Costin Oprea. Aceasta are ca obiect principal de activitate comertul cu amanuntul de produse de

telefonie mobila, in magazine specializate (cod CAEN: 5248). S.C. Phonegap S.R.L. este dealer autorizat Telekom. Societatea are un capital social de 2 milioane lei. In prezent societatea are deschise 12 magazine in diferite locatii. Disponibilul de resurse umane este format din 58 de persoane, repartitia pe categorii profesionale fiind urmatoarea:

Conducere

Contabili

Reprezentanti

Sefi de

Soferi

Manipulant

Gestionar

Service

comerciali

magazin

marfa

2

3

37

12

1

1

1

1

In anul 2014 cifra de afaceri a fost de 23.783.168 lei, crescand in anul 2017 la 59.328.388 lei. In decursul anilor societatea si-a consolidat si si-a extins relatiile cu furnizorii de marfa din

intreaga tara, iar printre clienti sunt si societati comerciale.

2.2 Introducere diagnostic si evaluare

Daca se compara o societate comerciala cu un organism, diagnosticul acesteia urmareste determinarea starii generale, defectele, conditiile necesare si procedurile de aplicat pentru implementarea acestor corectii. Analiza-diagnostic poate avea grade de detaliere diferite, se poate referi la perioade diferite, pe termen scurt, mediu si lung si poate avea diferite finalitati:

constatarea deficientelor de functionare si a cauzelor acestora

constatatea avantajelor si oportunitatilor, precum si a riscurilor

identificarea directiilor de crestere a profitabilitatii

orientarea strategica a dezvoltarii

Principalele faze ale realizarii unui diagnostic sunt:

pregatirea diagnosticului

analiza documentelor si informatiilor

elaborarea concluziilor diagnosticului

8

2.3 Diagnosticul juridic

implica

desfasurata de S.C. Phonegap S.R.L. Se urmareste in aceasta etapa analiza aspectelor legate de:

Diagnosticul

juridic

analiza

aspectelor

juridice

dreptul comercial;

dreptul fiscal;

dreptul muncii;

dreptul civil;

dreptul mediului;

dreptul societatii comerciale;

litigii.

legale

privind

activitatea

Stabilirea diagnosticului juridic parcurge doua etape:

1. Solicitarea documentelor legale care, in prima faza, conditioneaza declansarea evaluarii, iar in cea de a doua faza, permite efectuarea propriu-zisa a evaluarii societatii.

2. Analiza aprobarilor si documentatiei puse la dispozitie, stabilirea punctelor forte si slabe ale societatii.

S.C. Phonegap S.R.L. a fost infiintata in anul 2004 in baza Legii nr. 31/1990, avand nr. de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului din Bucuresti J40/4654/2004 si Cod Unic de Inregistrare 327001. Societatea este persoana juridica romana avand statut de societate cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si prevederile statului. S.C. Phonegap S.R.L. este dealer autorizat Telekom.

2.3.1 Drept comercial

Ca orice societate comerciala, S.C. Phonegap S.RL. are in vedere drepturile si obligatiile prevazute de lege, generate de raporturile sale cu partenerii comerciali. Societatea are incheiate contracte comerciale cu principalii sai furnizori de marfa precum si cu cei ce le furnizeaza servicii. In ceea ce priveste locatiile in care societatea isi desfasoara activitatea, cele din Bucuresti sunt proprietatea privata a firmei, aceasta detinand titluri de proprietate asupra imobilelor si terenurilor detinute. Exceptie fac locatiile din celelalte localitati: Turda, Campia- Turzii, Bistrita, Alba-Iulia, Sibiu, Targu-Mure, Satu-Mare, Baia-Mare, Oradea care sunt spatii

9

inchiriate, pentru care s-au intocmit contracte de inchiriere. Activitatea de inchiriere a spatiilor excedentare, noua in total, este de asemenea reglementata prin contracte de inchiriere. Contractul de inchiriere (locatiune) desi este un drept de creanta asupra bunului altuia, constituie un element de activ, nu numai in patrimoniul proprietarului, ci si al chiriasului. Fondul de comert al societatii are ca elemente incorporate “denumireasi marca de comert. Societatea nu a contractat credite, dezvoltandu-se cu ajutorul propriilor resurse.

2.3.2 Drept fiscal

Se verifica modul in care firma respecta reglementarile fiscale care afecteaza activitatea firmei, situatia platilor efectuate si a celor restante, datele referitoare la ultimul control fiscal, eventualele litigii fiscale etc. Ca orice societate comerciala, S.C. Phonegap S.R.L. este obligata sa plateasca taxele si impozitele prevazute prin reglementarile fiscale. Dat fiind faptul ca efectueaza la timp platile catre organele specializate, S.C. Phonegap S.R.L. poate fi considerata un bun contribuabil la bugetul statului. Societatea respecta reglementarile fiscale si urmareste permanent platile efectuate neavand restante mai mari de 30 de zile. Ultimul control fiscal a fost efectuat in anul 2012, luna septembrie si nu a evidentiat nici un aspect negativ.

2.3.3 Dreptul muncii

Conform conditiilor legale privind angajarea fortei de munca, societatea a incheiat contracte de munca individuale pe perioada nedeterminata cu intreg personalul. Inainte de angajarea propriu-zisa noii angajati se afla intr-o perioada de proba de 3 luni, in baza unui contract pe termen nedeterminat. S.C. Phonegap S.R.L. a creat un regulament de ordine interioara care apara interesele atat a angajatilor, cat si a angajatorului. Societatea nu se afla in nici un litigiu cu angajatii firmei pe rolul instantelor judecatoresti. In cazul vanzarii firmei se recurge la concedierea fortei de munca actuale.

2.3.4 Dreptul civil

In cadrul acestuia se verifica dreptul de posesiune, folosinta si dispozitie pe care firma il are asupra bunurilor sale tangibile si intangibile. Dreptul civil este exercitat asupra spatiilor proprii in care se desfasoara activitatea si asupra altor mijloace fixe detinute (calculatoare, mese, scaune, etc).

10

S.C. Phonegap S.RL. are asigurate mijloacele auto de transport, precum si marfurile respectiv spatiile in care-si desfasoara activitatile: in caz de calamitati naturale, incendii si inundatii, furt.

2.3.5 Dreptul mediului

Se verifica daca activitatea societatii comerciale a contaminat sau contamineaza intr-un fel mediul. Avand in vedere faptul ca S.C. Phonegap S.R.L. presteaza o activitate in domeniul prestarii de servicii de telefonie mobila, in toate punctele sale de lucru detine autorizatiile necesare de functionare eliberate de urmatoarele institutii specializate: Protectia Muncii, Sanepid, Protectia Mediului, Pompieri.

2.3.6 Dreptul societatii comerciale

Din momentul constituirii societatii si pana in prezent, societatea a respectat toate aspectele juridice legate de modul de constituire, functionare si asociere a firmei, aceasta constand in intocmirea anumitor acte juridice de constituire: contract de societate, statut precum si actele corespunzatoare fiecarui punct de lucru, cum e registrul unic de control etc.

2.3.7 Litigii

SC Phonegap S.R.L. nu este implicata in nici un fel de litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau a Arbitrajului de pe langa Camera de comert si Industrie.

2.3.8 Concluzii

S.C. Phonegap S.R.L. a fost infiintata conform legilor in vigoare si functioneaza in conditii legale.

In ceea ce priveste relatiile cu partenerii comerciali societatea respecta obligatiile prevazute de lege

Societatea in cauza este un bun contribuabil la bugetul statului

Sunt incheiate si respectate contractele individuale de munca

Societatea nu este implicata in nici un fel de litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti

Nu sunt contractate credite

11

2.4 Diagnosticul comercial

Obiectivul diagnosticului comercial este de a estima piata societatii comerciale si locul acesteia pe piata. Elementele esentiale supuse analizei sunt:

pozitia strategica in raport cu mediul pietei;

piata actuala si potentiala;

concurentii;

clientela intreprinderii;

produsele sau serviciile oferite;

politica de pret;

distributia;

promovarea produselor si serviciilor;

analiza de marketing.

2.4.1 Strategia

S.C. Phonegap S.R.L. isi desfasoara activitatea in sfera comertului si serviciilor de telefonie mobila in reteaua Telekom: vanzare de telefoane mobile, accesorii, cartele reincarcabile, service, abonamente. Societatea activeaza in acest domeniu de cativa ani deja, dobandind experienta pe piata locala si nu numai. Beneficiind si de indrumarea societatii Telekom (fiind Dealer autorizat Telekom) un mare operator de telefonie mobila pe plan international si national, personalul este instruit si pregatit sa ofere clientilor toate informatiile referitoare la produsele si serviciile oferite. Pe langa acestea, S.C. Phonegap S.RL. ofera si servicii de reparatii (service). Bazandu-se pe statisticile care spun ca in Europa de Est vanzarile in domeniul telefoanelor mobile sunt intr-o continua crestere, se poate estima ca si in Romania vor creste. In viitor se vor lansa echipamente mai performante bazate pe noi tehnologii. Dezvoltarea ramurii depinde de dezvoltarea altor ramuri i.e. cea a telecomunicatiilor, precum si de cresterea nivelului de trai. Evolutia mediului tehnologic dobandeste o exprimare concreta prin intermediul unor elemente specifice: inventii, inovatii, aparitia produselor noi, perfectionarea produselor traditionale. Tehnologia poate determina modul de satisfacere a diferitelor nevoi ale cumparatorilor si influenteaza deciziile de marketing. Societatea trebuie sa se adapteaza la noile tehnologii pentru a nu isi pune in pericol existenta pe termen lung, pierzand clientela in favoarea concurentei.

12

Ca si Dealer Telekom, S.C. Phonegap S.RL. trebuie sa incheie un anumit numar de abonamente pe luna, acesta modificandu-se mereu, precum sa si patreze si sa promoveze imaginea firmei Telekom:

sa fie prezenta culoarea reprezentativa magenta

amenajarea specifica a magazinului

prezenta in magazine a materialelor publicitare

Evenimentele exterioare ce pot modifica pozitia strategica a S.C. Phonegap S.RL. in

cadrul ramurii sunt:

dezvoltarea concurentei pe piata locala si nationala;

concurenta pe piata nationala dar si internationala a firmei Telekom;

aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.

In strategia de dezvoltare a S.C. Phonegap S.RL. sunt prevazute extinderea geografica prin deschiderea a noi puncte de lucru in toata Transilvania si nu numai. Cresterea cifrei de afaceri, a profitului si crearea unei imagini favorabile a societatii. In ceea ce priveste concurenta, este urmarita si activitatea celorlalte societatii ce activeaza in domeniu - atat preturile practicate, cat si locatiile acestora. Planul strategic este coerent cu deciziile luate in prezent: profitul fiind investit pentru noi locatii si in consolidarea pozitiei pe piata.

2.4.2 Piata

Pietele sunt formate din cumparatori, iar cumparatorii difera intr-un mod sau altul. Ei pot diferi in ceea ce priveste dorintele lor, resursele, pozitionarea, atitudinile de cumparare si practicile de cumparare. Fiecare din aceste variabile poate segmenta o piata. Oferta societatii este diferentiata in functie de zona geografica, de clientela, de tipul de produs cerut. De exemplu in localitatea Sibiu numarul de abonamente incheiate e mai mare deoarece oferta de telefoane gratuite la conectare cuprinde telefoane mai performante. Ponderea din piata a S.C. Phonegap S.R.L. este greu de estimat, se presupune ca ea este de aproximativ 30% pe plan local. Principalul concurent S.C. EURO GSM S.R.L. ocupa o cota de aproximativ 35%, restul concurentilor nefiind de ignorat. Cererea este foarte mare manifestandu-se atat in randul tinerilor cat si in randul oamenilor de afaceri. Piata serviciilor de telefonie mobila este o piata in expansiune crescand anual cu aproximativ 40-50%. Piata S.C. Phonegap S.R.L. este nationala.

13

2.4.3

Concurentii

Desi pe piata exista firme concurente pe acest domeniu de activitate societatea comerciala Phonegap S.R.L. si-a consolidat pozitia pe piata de-a lungul anilor, avand relatii bune cu partenerii de afaceri dovedind credibilitate. Societatea practica un adaos comercial relativ mic pentru ca produsele respectiv serviciul de internet sa fie accesibile populatiei. Totodata in magazine se gaseste o gama larga de telefoane mobile, noi si reconditionate, accesorii: huse, snururi, acumulatori, tocuri, incarcatoare retea si auto, licurici, carcase de schimb, dar si cartele reincarcabile. Concurentii directi incearca sa isi faca remarcata prezenta prin oferirea unor produse mai deosebite pentru o anumita categorie de cumparatori cu venituri relativ mai mari, cautand amplasamente centrale pentru magazinele lor. Ponderea din piata a S.C. Phonegap S.R.L. este greu de estimat, se presupune ca ea este de aproximativ 30% pe plan local. Principalii concurenti sunt reprezentati in urmatorul tabel :

Concurentul

Cota de piata

S.C. EURO GSM 2000 S.R.L.

35%

S.C. RTS PLUS S.R.L.

20%

S.C. INTERNITY S.R.L.

10%

Alte societati

5%

De-a lungul anilor societatea si-a consolidat relatiile cu furnizorii din intreaga tara. Acestia au fost selectati pe baza preturilor practicate, distanta, calitate, facilitati acordate (discounturi oferite). Totusi conducerea urmareste evitarea situatiei de dependenta de anumiti furnizori prin urmarirea pietei, acesta pentru a nu periclita desfasurarea activitatii si pentru a dispune de o gama larga de marfuri.

2.4.4 Clientela intreprinderii

Numarul clientilor este destul de mare, aproximativ 1000-1500 de persoane pe zi trec pragul celor 12 magazine. Profilul clientilor este heterogen, de la copii, tineri pana la oameni de afaceri, societati comerciale. Ponderea cea mai mare a clientilor o reprezinta persoanele fizice, tinerii cu un venit si pentru care telefonul mobil constituie atat o necesitate cat si un anumit statut social. De regula produsele si serviciile societatii se platesc cu numerar in momentul achizitionarii sau cu cardul, dar sunt situatii in care plata se face in rate prin banca.

14

2.4.5

Produsele si serviciile

Un produs este orice lucru oferit pe piata in scopul achizitionarii, utilizarii sau consumului si care poate satisface o nevoie sau o dorinta. S.C. PHONEGAP S.R.L. ofera in magazinele sale o gama larga de telefoane mobile, atat noi, cat si reconditionate, accesorii, cartele reincarcabile. De asemenea societatea ofera in cazul telefoanelor o garantie de 1 an de zile, precum si servicii de reparatii. Din cauza aparitiei continue pe plan international a noi tipuri de telefoane cu performante mai bune, noi optiuni, ciclul de viata al produselor este relativ scurt intre 2-3 ani. Firma trebuie sa stie cum sa administreze produsele pe parcursul ciclului de viata. Deoarece toate produsele intra la un moment dat in faza de declin firma trebuie sa gaseasca produse noi care sa inlocuiasca vechile produse. Prin publicitate si promovare se stimuleaza cererea pentru ultimele noutati in domeniu. Cererea de produse este relativ constanta pe parcursul anului cunoscand cresteri in perioadele de sarbatoare. Gama de produse este mereu innoita oferindu-se noi tipuri de optiuni si mentinandu-se treaz interesul clientilor. Pentru a tine pas cu concurenta este in interesul S.C. PHONEGAP S.R.L. sa achizitioneze si sa ofere noi produse si servicii clientilor sai, in pas cu tendintele inregistrate in domeniu. Produsele si serviciile sunt prezentate in Anexa nr. 1 Tehnologia reprezinta una dintre fortele generatoare de schimbari in societatea umana, iar in plan economic creaza piete si ocazii noi. Noile tehnologi creaza noi modalitati de a satisface clientela. Ocazional, noile tehnologii permit satisfacerea unor nevoi aflate intr-o stare latenta. Cumparatorii aspira la produse si servicii mai bune care sa le satisfaca nevoile. Noile produse sunt testate, iar performantele / rezultatele obtinute sunt prezentate in reviste de specialitate i.e. Revista Connect.

2.4.6 Politica de pret

Preturile practicate de S.C. PHONEGAP S.RL. sunt fixate dupa concurenta care exista in zona unei locatii. De cate ori apar schimbari in preturile furnizorilor sau ale concurentilor managerul societatii stabileste un alt nivel de preturi. Ocazional, de regula in timpul sarbatorilor, se practica reduceri de pret sau, daca este cazul, pentru lichidarea produselor cu vanzare lenta.

2.4.7 Distributia

In cadrul firmei produsele sunt distribuite la magazinele proprii, care au locatii diferite, prin intermediul curieratului rapid sau cu mijloacele auto aflate in folosinta.

15

In ceea ce priveste reteaua de distributie a produselor si serviciilor catre clienti, S.C. Phonegap S.R.L. este vanzator en-detail si nu le revinde altor societatii in vederea comercializarii. Accesul la produsele si serviciile societatii este usor deoarece magazinele sunt plasate in zone cu vad comercial - de regula in centrul localitatilor. Responsabil de realizarea planului de vanzari este Directorul de vanzari care are in subordine personalul din magazine. Personalul este instruit si testat din punct de vedere profesional de catre firma Telekom.

2.4.8 Publicitatea, promovarea

In acest caz se au in vedere:

actiunile publicitare organizate, frecventa acestora si efectul

evolutia cheltuielilor cu reclama si publicitatea

imaginea firmei si a produselor ei comparativ cu firmele concurente, etc.

Publicitatea facuta de firma Telekom pe canalele audio-vizuale desfasurata pe plan national are un impact major asupra activitatii S.C. Phonegap Societatea comerciala desfasoara si ea activitate de promovare a produselor si serviciilor, a imaginii societatii prin intermediul mass-mediei, reclame luminoase, afise, fluturasi. Spoturile publicitare difuzate de Telekom pe toate posturile de televiziune la ore de maxima audienta, si nu numai, au cel mai mare impact asupra cumparatorilor. Acestea sunt realizate la un nivel foarte profesionist si transmit diferite mesaje, cum ar fi: esti in reteaua Telekom poti vorbi cat vrei cu prietenii tai. Totodata aceste spoturi te incita la comunicare prin intermediul telefoanelor mobile, prezentand avantajele si optiunile posibile in reteaua Telekom. O alta cale de publicitate este amplasarea de panouri publicitare in locuri publice frecventate des. Firma Telekom desfasoara si o activitate de promovare orientata asupra clientilor sai, tinandu-I la curent cu noile optiuni telefoane ce apar si totodata oferindu-le posibilitatea sa participe la diferite concursuri cu premii.

S.C. Phonegap S.RL. investeste aproximativ 0.75% din cifra de afaceri in publicitate. Actiunile de promovare, cum ar fi oferirea de cadouri clientilor, au loc in special cu ocazia sarbatorilor. In ultimii 3 ani politica de publicitate a avut o curba ascendenta reusind sa creeze o imagine de firma puternica si sa o faca cunoscuta pe plan local in special. Politica de recunoastere si consolidare a imaginii firmei se desfasoara in localitatiile unde sunt deschise puncte de lucru: Bucuresti, Cluj-Napoca, Turda, Campia-Turzii, Bistrita,

16

Targu-Mures, Sibiu, Baia-Mare, Satu-Mare, Alba-Iulia, Oradea. Imaginea firmei si a produselor si serviciilor sale se reflecta in cresterea numarului de clienti si a cifrei de afaceri.

2.5 Diagnosticul tehnic

Obiectivul diagnosticului tehnic este de a estima in ce masura societatea este echipata pentru a raspunde necesitatilor actuale si de viitor, in scopul valorificarii potentialului sau. S.C. Phonegap S.R.L. are deschise 12 magazine si un spatiu amenajat pentru birouri totodata unde se afla si depozitul. Tinand cont de activitatea desfasurata de catre societate in calitate de dealer Telekom, cea de comert cu amanuntul de produse si servicii de telefonie mobila, magazinele sunt dotate cu birouri, scaune, vitrine pentru expunerea produselor, mobilier pentru depozitarea telefoanelor, calculatoare. Fiecare magazin are instalat internetul, are telefonie fixa. Compania dispune de echipamentul tehnic necesar desfasurarii unei bune activitati. In cadrul S.C. Phonegap S.R.L. echipamentul tehnic este repartizat echilibrat.

2.6 Diagnosticul resurselor umane si al managementului firmei

Diagnosticul resurselor umane

vizeaza

stabilirea

caracteristicilor

resurselor

umane

disponibile si adaptarea acestora la necesitatile realizarii obiectivelor firmei. Obiectivele analizei resurselor umane sunt urmatoarele:

evaluarea numarului si structurii personalului existent;

politici de angajare, selectare, promovare folosite;

fluctuatia numarului de personal, cauza predominanta;

politica de remunerare;

comunicarea in cadrul societatii.

Diagnosticul managementului vizeaza in esenta analiza calitatii deciziilor manageriale concomitent cu analiza echipei de conducere cu scopul de a estima contributia sa la finantarea valorii societatii. Este universal recunoscuta definirea managerului ca fiind acea persoana care ii face pe ceilalti sa actioneze, respectiv organizeaza componentele societatii, astfel incat sa se atinga obiectivele strategice, "creaza valoare" - mareste valoarea societatii evident, prin deciziile pe care le ia. In acest context sarcinile managementului pot fi clasificate astfel:

de a informa;

de a analiza;

de a stabili obiective (cuantificare, ierarhizare);

17

de a formula politici si strategii;

de a organiza (mijloacele de atingere a obiectivelor, responsabilitatile, structurile, procedurile);

de a motiva;

de a controla.

Analiza trebuie facuta suficient de detailat pentru a permite formarea unei concluzii privind competentele managementului. S.C. Phonegap S.RL. are un disponibil de resurse umane de 58 de persoane distribuite

astfel:

magazinul asociat cu nr. 1 - 4 persoane

magazinul asociat cu nr. 2 - 5 persoane

magazinul asociat cu nr. 3 - 4 persoane

magazinul asociat cu nr. 4 - 4 persoane

magazinul asociat cu nr. 5 - 4 persoane

magazinul asociat cu nr. 6 - 4 persoane

magazinul asociat cu nr. 7 - 4 persoane

magazinul asociat cu nr. 8 - 4 persoane

magazinul asociat cu nr. 9 - 4 persoane

magazinul asociat cu nr. 10 - 4 persoane

magazinul asociat cu nr. 11 - 4 persoane

magazinul asociat cu nr. 12 - 4 persoane

birouri - 8 persoane

service - 1 persoana

In cadrul societatii este intocmita fisa de post pentru fiecare angajat, in aceasta fiind precizate atributiile, responsabilitatile si relatiile cu celelalte compartimente din firma. Functiile de conducere sunt ocupate de persoane cu studii superioare si experienta in domeniu. Conducerea firmei este formata din 2 asociati care sunt si angajati, desfasurand activitatea de management, de aprovizionare, precum si raspunzand de relatiile cu partenerii de afaceri, cu institutiile publice. In ceea ce priveste angajatii din magazine acestia au un salariu de baza la care se adauga un anumit procent din vanzari. Salariile personalului se calculeaza atat in functie de pregatirea profesionala, cat si in functie de nivelul ierarhic pe care acestia se situeaza.

18

Personalul din magazine este instruit si testat periodic de catre firma Telekom. Rezultatele testelor efectuate sunt aduse la cunostiinta Directorului General al S.C. Phonegap S.R.L.

Cauza principala in fluctuatia personalului o constituie lipsa de experienta, in principal in domeniul vanzarilor. De angajarea personalului raspund Directorul de vanzari din locatia respectiva si Directorul General. Angajarea se face pe baza de C.V. si interviu. Angajatii isi desfasoara activitatea in conditii de munca bune, fiind asigurate conditii de igiena (vestiar, WC), precum si un climat termic corespunzator magazinele fiind prevazute cu aparate de aer conditionat. Totodata magazinele dispun de sisteme de alarma asigurate de S.C. Security Co S.R.L. Conditiile optime de munca pe care S.C. Phonegap S.R.L. le ofera duc la o competitivitate ridicata a societatii. Conducerea colaboreaza indeaproape cu angajatii care transmit informatii privitoare la cerintele clientilor si in acelasi timp este preocupata de modificarile aparute pe piata de furnizori, scopul fiind aprovizionarea magazinelor cu produse in cantitatea si de calitatea corespunzatoare solicitate la un moment dat. Puncte tari:

personalul este instruit si testat periodic de catre firma Telekom; Puncte slabe:

fluctuatia personalului;

numar ridicat de personal fara experienta in domeniul vanzarilor.

2.7 Diagnosticul financiar-contabil

Contabilitatea este un sistem prin care rezultatele unei activitati economice se cuantifica, centralizeaza iar datele obtinute se comunica celor interesati pentru cunoasterea si utilizarea lor. Domeniul contabilitatii este format din 2 mari ramuri: contabilitatea manageriala si contabilitatea financiara. Contabilitatea manageriala are ca obiectiv intocmirea unor rapoarte/situatii pentru persoanele din interiorul societatii comerciale. De exemplu, situatia incasarilor si platilor curente poate fi ceruta de directorul economic pentru a stabili daca sunt necesare credite pe termenul scurt. Persoanele din interiorul firmei care au nevoie de informatii pot specifica forma in care doresc sa primeasca aceste date, situatiile intocmite in cadrul contabilitatii manageriale fiind destinate sa satisfaca cerintele tuturor utilizatorilor interni. Contabilitatea financiara are ca scop intocmirea unor situatii necesare unor persoane din afara societatii comerciale (banci, investitori potentiali, organe fiscale etc.)

19

Formatul si continutul situatiilor/rapoartelor din aceasta categorie sunt standardizate datorita numarului mare de scopuri si utilizatori. Principalele situatii fianaciare sunt urmatoarele: bilantul, contul de profit si pierderi, situatia fluxurilor financiare, bugetul de venituri si cheltuieli. Baza de plecare in analiza financiar-contabila o constituie intelegerea activitatii pe care o desfasoara firma.

2.7.1 Analiza echilibrului financiar pe baza de bilant

Bilantul este o imagine la un moment dat a investitiilor si finantarii acestora, realizate de catre o societate comerciala. In bilant investitiile reprezinta Activul (partea stanga), iar finantarea reprezinta Pasivul (partea dreapta). Orice bilant trebuie sa reflecte egalitatea bilantiera intre:

a) modul de utilizare a unor resurse financiare (fonduri)- concretizat in diverse componente ale patrimoniului intreprinderii, formand activul bilantului- si b) sursele din care fondurile au fost obtinute- respectiv furnizorii de capital care formeaza pasivul bilantului. In general, pentru mentinerea echilibrului financiar, firma tinde sa-si echilibreze structura de finantare cu structura investitiilor finantate. In cadrul analizei echilibrului financiar pe baza bilantului se calculeaza:

- situatia neta;

- fondul de rulment (F.R.);

- nevoia de fond de rulment (N.F.R.);

- trezoreria neta (T.N.).

Bilantul simplificat al S.C. Phonegap S.RL. prezinta urmatoarele valori date in lei:

Specificatii

2014

2015

TOTAL ACTIV din care

7.403.672

17.116.270

1.

total active imobilizate din care

1.355.405

1.061.147

- imobilizari necorporale

0

0

- imobilizari corporale

1.355.405

1.061.147

- imobilizari financiare

0

0

2.

total active circulante din care

6.048.267

16.055.123

- stocuri

4.340.146

12.798.954

- clienti si conturi asimilate

797.502

1.819.291

- alte creante

0

0

- disponibilitati

910.619

1.436.878

3.

active de regularizare si asimilate

0

0

20

TOTAL PASIV din care

7.403.672

17.116.270

1.

total capitaluri proprii din care

-415.531

-691.793

- capital social

2.000

2.000

- prime si rezerve

0

0

- alte fonduri

0

0

2. provizioane pentru riscuri si cheltuieli

0

0

3. total datorii

7.819.203

17.808.063

- credite si imprumuturi pe termen scurt

7.819.203

17.808.063

- furnizori si conturi asimilate

0

0

- alte datorii

0

0

DTL 2014 =7.819.203 lei DTL 2015 =17.808.063 lei Capital propriu 2014 = -415.531 lei Capital propriu 2015 = -691.793 lei Cap. Permanent 2014 = CP + DTL= 7.403.672 lei Cap. Permanent 2015 = 17.116.270 lei

2.7.1.1 Situatia neta

Situatia neta se calculeaza ca diferenta intre total active si total datorii. SN= TA-TD

SN 2014 = 7.403.672-7.819.203= -415.531 lei SN 2015 = 17.116.270- 17.808.063= -691.793 lei

Situatia neta in cazul S.C. Phonegap S.R.L. pe anii 2014 si 2015 este negativa, ea scazand in valoare de la un an la altul. Volumul total al datoriilor depaseste activele. Aceasta situatie poate fi explicata de faptul ca exercitiile financiare anterioare au fost incheiate cu pierdere, este o situatie prefalimentara.

2.7.1.2 Fondul de rulment net

Se cunoaste faptul ca elementele de activ reprezinta alocari banesti pentru a se obtine structura de productie necesara desfasurarii activitatii si ca acestea sunt stucturate in bilant dupa gradul de lichiditate. In bilant sunt prezentate in prima sectiune activele cu perioada cea mai mare de recuperare: imobilizarile necorporale. Imobilizarile corporale si imobilizarile financiare. Acestea poarta denumirea de alocari permanente.

21

Apoi urmeaza activele circulante, care au un grad de lichiditate mai mare si sunt denumite alocari temporare. De asemenea in pasivul bilantului elementele sunt structurate dupa gradul de exigibilitate al acestora. Capitalurile proprii, rezervele, subventiile si provizioanele reprezinta sursele permanente ale entitatii. In continuare in pasivul bilantului apar datoriile cu scadenta mai mica de un an, denumite si pasive curente. Pentru ca activitatea unei firme sa se desfasoare corespunzator este necesar ca sursele permanente sa finanteze nevoile permanente iar nevoile temporare sa fie acoperite din resursele temporare. Fondul de rulment reprezinta excedentul surselor permanente (capitalul propriu si imprumuturi pe termen lung) peste activele imobilizate pe termen lung (necorporale, corporale si financiare), generat de ciclul de finantare a investitiilor.

Astfel, in cazul S.C. Phonegap S.RL. fondul de rulment este de:

FRN = Capital permanent (Kperm) - Active imobilizate (AI) FRN= Active circulante (AC) Datorii pe termen scurt (DTS) FRN 2014 = 7.403.672 - 1.355.405= 6.048.267 lei FRN 2015 = 17.116.270 - 1.061.147= 16.055.123 lei

Valoarea fondului de rulment a inregistrat o crestere de la anul 2014 la anul 2015, respectiv de la 6.048.267 lei la 16.055.123 lei. Ea este supraunitara ceea ce inseamna ca societatea isi desfasoara activitatea in conditii optime. Fondul de rulment reprezinta expresia echilibrului financiar pe termen lung.

2.7.1.3 Necesarul de fond de rulment

Diferenta dintre nevoile de finantare ale ciclului de exploatare si datoriile de exploatare se numeste necesar/nevoie de fond de rulment. Altfel spus exprima partea din capitalul permanent pe care firma trebuie sa o utilizeze, peste acea alocata finantarii imobilizarilor, pentru a-si asigura o functionare normala.

AC* = AC - Disponibilitati AC* 2014 = 6.048.267-910.619=5.137.648 lei AC* 2015 =16.055.123-1.436.878=14.618.245 lei NFR=AC*-DTS NFR 2014 =5.137.648-0=5.137.648 lei NFR 2015 =14.618.245-0=14.618.245 lei

22

Necesarul de fond de rulment inregistreaza valori pozitive totodata crescand de anul 2014 la anul 2015. S.C. Phonegap COMPANY S.RL. se afla in echilibru financiar pe termen scurt.

2.7.1.4 Trezoreria neta

Trezoreria neta reflecta desfasurarea unei activitati performante atat pe termen scurt cat si pe termen lung si reprezinta un excedent de finantare a fondului de rulment peste nivelul nevoii de fond de rulment. Cand acest indicator este strict pozitiv se confirma ca exercitiul anterior s-a incheiat cu profit iar cand este negativ firma se confrunta cu un deficit monetar care va trebui acoperit in cel mai scurt timp si cu cele mai mici costuri.

TN=FR NFR unde:

FR=fond de rulment

NFR=necesar de fond de rulment

TN 2014 = 6.048.267 - 5.137.648= 910.619 lei TN 2015 = 16.055.123 - 14.618.245= 1.436.878 lei

Activitatea desfasurata de catre S.C. Phonegap S.R.L. este performanta atat pe termen scurt cat si pe termen lung, ea nu se confrunta cu nici un deficit monetar. In estimarea unor elemente necesare diagnosticarii financiare a firmei se folosesc urmatorii indicatori:

NFR - viteza de rotatie a necesarului de fond de rulment

FR viteza de rotatie a fondului de rulment

Rata autonomiei financiare

Rata de finantare a stocurilor

Rata de finantare a activelor circulante

Rata de finantare a NFR

Rata de autofinantare a activelor

2.7.1.5 NFR - viteza de rotatie a necesarului de fond de rulment

Modificarea NFR in functie de evolutia cifrei de afaceri este influentata de viteza de rotatie a stocurilor, creantelor si datoriilor nebancare.

v = NFR / CA * 365zile (CA= cifra de afaceri) NFR 2014 = 5.137.648 lei

23

NFR 2015 = 14.618.245 lei v 2014 =5.137.648/23.783.168*365= 78,75= 79 zile v 2015 =14.618.245/59.328.388*365= 89,93= 90 zile

Viteza de rotatie a necesarului de fond de rulment (diferenta dintre nevoile de finantare ale ciclului de exploatare si datoriile de exploatare), in cazul S.C. Phonegap S.RL. este destul de normala, crescand de la aproximativ 79 de zile in 2014 la 90 de zile in anul 2015. Aprovizionarea

si plata facturilor se face in termenele stabilite.

Raportat la anii 2014 si 2015 NFR a inregistrat cresteri de la un an la altul rezultand o diminuare

a marimii cash-flow-ului net.

2.7.1.6 FR viteza de rotatie a fondului de rulment

v = FR / CA * 365zile v 2014 =6.048.267/23.783.168*365=92,82= 93 zile v 2015 =16.055.123/59.328.388*365=98,77= 99 zile

In anul 2014 viteza de rotatie a fondului de rulment, adica viteza excedentului surselor permanente (capitalurile proprii, rezervele, subventiile, provizioanele reglementate) este de 93 zile iar in anul 2015 este de 99 zile. Acesta a inregistrat o crestere de la un an la altul de 6 zile.

2.7.1.7 Rata autonomiei financiare

Raf = Cpr / (Cpr+Cimpr)

Cimpr = Capital imprumutat Raf 2014 =-415.531/(-415.531+7.819.203)= -0,056% Raf 2015 =-691.793/(-691.793+17.808.063)= -0,040%

unde

Cpr = Capital propriu

Rata autonomiei financiare a S.C. PHONEGAP S.RL. este negativa in cei 2 ani 2014 si 2015, inregistrandu-se totusi o crestere de 0,016%.

2.7.1.8 Rata de finantare a stocurilor

Valoarea stocurilor a crescut de la 4.340.146 in anul 2014 la 12.798.954 in 2015.

R fs =FR / Stocuri R fs /2014 =6.048.267/4.340.146= 1,39

24

R fs /2015 =16.055.123/12.798.954= 1,25

In anul 2014 rata de finantare a stocurilor, raportat la fondul de rulment este de 1,39 scazand in anul 2015 la 1,25.

S.C. PHONEGAP S.RL. a investit mai putin cu 14% in stocuri in anul 2015 fata de anul 2014.

2.7.1.9 Rata de finantare a activelor circulante

R fAC = FR / AC R fAC2014 =6.048.267/6.048268 = 1 R fAC2015 =16.055.123/16.055.123 = 1

S.C. Phonegap S.R.L. a investit fondul de rulment in active circulante.

2.7.1.10 Rata de finantare a NFR

R fNFR =FR / NFR R fNFR2014 =6.048.267/5.137.648= 1.177 R fNFR2015 =16.055.123/14.618.245= 1.098

Rata de finantare a necesarului de fond de rulment a scazut din anul 2014 la 2015 cu 0.079.

2.7.1.11 Rata de autofinantare a activelor

R fA =Cpr/TA R fA/2014 =-415.531/7.403.672= -0.056 R fA/2015 =-691.793/17.116.270= -0.040

2.7.2 Analiza pe baza contului de rezultate

2.7.2.1 Marja comerciala

MC=Vanzari de marfuri-Costul marfurilor vandute MC 2014 =17.105.097-18.944.470= -1.839.373 lei MC 2015 =43.660.822-48.158.350= -4.497.528 lei

Marja comerciala a scazut cu 2.658.155 lei in anul 2015 fata de anul 2014 si este negativa.

25

2.7.2.2

Valoarea adaugata

VA=MC + Productia exercitului - Consumuri externe VA 2014 =-1.839.373+6.678.071+112.181-877.684-69.201-75.313-2.142.896= 1.785.785 lei

VA 2015 =-4.497.528+15.667.566-1.717.814-187.170-640.737-5.532.803= 3.091.514 lei

Valoarea adaugata s-a imbunatatit in anul 2015, fata de anul 2014, inregistrand o crestere de 1.305.729 lei.

2.7.2.3 Excedentul brut din exploatare

EBE = VA+ Subventii - Chelt de personal - Impozite si taxe asimilate EBE 2014 =1.785.785+0-432.672-3.046= 1.350.067 lei EBE 2015 =3.091.514+0-1.464.240-24.141= 1.603.133 lei

Excedentul brut din exploatare a crescut in anul 2015 de la 1.350.067 lei la 1.603.133 lei, inregistrandu-se o diferenta de 253.066 lei.

2.7.2.4 Rezultatul din exploatare

RE = EBE Amortisment Provizioane + Alte venituri din exploatare-Alte chelt din exploatare RE 2014 =1.350.067-185.165+0-2.807= 1.162.095 lei RE 2015 =1.603.133-425.580+14.566-5.942= 1.186.177 lei

Rezultatul din exploatare a crescut cu 24.082 lei in ultimii doi ani.

2.7.2.5 Rezultatul curent

RC= RE + RF RC 2014 =1.162.095-943.712= 218.383 lei RC 2015 =1.186.177-1.462.438= -276.261 lei

Rezultatul curent a scazut in ultimii doi ani cu 494.644 lei.

2.7.2.6 Rezultatul brut

RB = RC + Rexcept

26

In cazul S.C. Phonegap S.R.L. RB=RC:

RB 2014 =218.383+0=218.383 lei RB 2015 =-276.261+0=-276.261 lei

2.7.2.7 Rezultatul net

RN = RB Imp

In cazul societatii evaluate rezultatul net este egal cu rezultatul brut, aceasta neavand de plata impozit pe profit.

RN 2014 =218.383-0= 218.383 lei RN 2015 =-276.261-0= -276.261 lei

2.7.3 Analiza cash flow-urilor

CFWgest = Pnet + Amortisment + Dobanzi, unde :

CFWgest = Cash-flow-ul de gestiune

CFWgest 2014 =218.383+185.165+959.592= 1.363.140 CFWgest 2015 =-276.261+425.580+1.527.610= 1.400.668

Daca se analizeaza firma la nivel general se foloseste indicatorul cash-flow disponibil, care este egal cu :

CFWdisp= CFWgest - ∆Imob- ∆NFR- ∆Disp, unde :

Imob.=investitiile in imobilizari Imob=Imob n -Imob n-1 +Am Imob 2014 =1.355.405-1.253.841+0= 101.564 Imob 2015 =1.061.147-1.355.405+0= -294.258 AC*=AC - Disp AC* 2013 =1.338.028-48.538=1.289.490 NFR=AC*-DTS

NFR

NFR

NFR

2013

2014

2015

=1.289.490

=5.137.648

=14.618.245

27

NFR 2014-2013 =5.137.648 -1.289.490= 3.848.158 NFR 2015-2014 =14.618.245-5.137.648= 9.480.597

Raportat la anii 2013, 2014 si 2015 NFR a inregistrat cresteri de la un an la altul rezultand o diminuare a marimii cash-flow-ului net.

Disp 2013 = 48.538 Disp 2014 = 910.619 Disp 2015 = 1.436.878 Disp 2014-2013 =910.619-48.538= 862.081 Disp 2015-2014 =1.436.878-910.619= 526.259 CFWdisp 2014 =1.363.140-101.564-3.848.158-862.081= -3.448.663 CFWdisp 2015 =1.400.668-(-294.258)-9.480.597-526.259= -8.311.930

In functie de destinatiile sale cash-flow-ul disponibil se imparte in cash-flow-ul actionarilor si cash-flow-ul creditorilor.

CFWactionari = Pnet - Variatia capitalurilor proprii CFWcreditori = Dobanzi-∆Datorii financiare

S.C. Phonegap este o societate cu raspundere limitata si nu o societate pe actiuni prin urmare avem:

CFWact 2014 =218.383- (-415.531+633.914)=0 CFWact 2015 =-276.261- (-691.793+415.531)=0

2.7.4 Analiza rentabilitatii firmei

Analiza rentabilitatii firmei are loc prin intermediul ratelor de rentabilitate. Aceste rate completeaza diagnosticul financiar al firmei pein capacitatea lor informationala.

Deosebim:

Rentabilitatea economica

Rentabilitatea financiara

2.7.4.1 Rentabilitate economica

Rentabilitatea economica caracterizeaza eficienta elementelor angajate in activitatea firmei.

28

R ec =Pnet/Active*100

R ec2014 =218.383/7.403.672*100= 2.95% R ec2015 =-276.261/17.116.270*100= -1,61%

Rentabilitatea economica a S.C. Phonegap S.R.L. a scazut din anul 2014 la anul 2015 cu 4,56%, scazand eficienta activelor angajate in activitatea firmei.

2.7.4.2

Rentabilitate financiara Rata rentabilitatii financiare a capitalurilor

proprii

Aceasta rata este cel mai des utilizata fiid cunoscuta si sub denumirea de rata rentabilitatii financiare.

R fcp =Pnet/Cpr*100

= (Pnet/CA)*(CA/Activ)*(Activ/Cpr)*100

= (Pnet/CA)*(CA/Cpr)*100, unde :

Pnet=profit net CA=cifra de afaceri Cpr= capital propriu

Raportul CA/Cpr reprezinta rata rentabilitatii capitalurilor proprii Raportul Activ/Cpr reprezinta rata de structura a capitalurilor proprii

R fcp2014 =218.383/-415.531*100= -52,56% R fcp2015 =-276.261/-691.793*100= 39,93%

2.7.4.3 Rentabilitate financiara Rata rentabilitatii financiare a capitalurilor

permanente

R fkp =Pnet/(K perm +K impr )*100

R fkp2014 =218.383/(-415.531+7.819.203)*100= 2,95% R fkp2015 =-276.261/(-691.793+17.808.063)*100= -1,61%

In 2015 fata de 2014 observam o diminuare semnificativa a ratei rentabilitatii financiare a K perm , de aproximativ 4,56%, fapt ce nu reprezinta un avantaj pentru entitatea analizata.

Capitolul III Metode de evaluare

Metodele de evaluare au la baza un ansamblu de tehnici care reprezinta rodul muncii unui numar mare de teoreticieni. Diversitatea metodelor de evaluare utilizate in prezent precum si variabilitatea ipotezelor de lucru conduc la concluzia ca nu exista o solutie unica pentru estimarea valorii unei firme, care sa permita atingerea unui prêt acceptat la un moment dat.

Fiecare metoda are avantaje si dezavantaje si cu siguranta fiecare metoda are limitele ei in practica. In mod clar, nu exista metode corecte sau gresite si nu exista metodologii precise sau formule cantitative pentru a selecta metodele cele mai potrivite intr-o anumita situatie de evaluare. Totusi factorii care trebuie luati in calcul in alegerea metodelor de evaluare sunt :

- cantitatea si calitatea informatiilor disponibile, acesta ar putea fi cel mai important criteriu;

- accesul evaluatorului la informatii, acesta ar putea fi limitat in functie de scopul evaluarii si a pozitiei fata de client ;

- informatiile privind tranzactiile anterioare, acestea trebuie privite cu atentie si selectate in functie de standardul de valoare considerat ;

- tipologia intreprinderii, domeniul de activitate, natura activelor ;

- destinatarul evaluarii, definit prin pozitia evaluatorului fata de client ;

- obiectul evaluarii (intreprindere, activ, pachet de actiuni etc ;

- consideratii privind situatia juridica si administrativa, in special cand este vorba de arbitraj sau cauze judiciare ;

- experienta si judecata evaluatorului.

Deosebim:

- metode de evaluare patrimoniale

- metode de evaluare bazate pe rentabilitate

- metode de evaluare combinate

- metode de evaluare bursiere

3.1 Avantajele si limitele metodelor de evaluare

Metoda activului net corectat este recomandata la evaluarea in intregime a intreprinderii. Metoda fluxurilor financiare actualizate nu este recomandata la intreprinderile mici unde previziunile sunt nesigure si depind de calitatea administrarii.

30

Metoda capitalizarii profitului se poate aplica in cazul in care capacitatea beneficiara este bine precizata iar rata de actualizare este adecvata metodei si estimarii profitului. Metodele Good-Will se aplica cand elementele intangibile au pondere importanta si este necesar sa se estimeze corect :

- valoarea neta a elementelor tangibile,

- profitul nominal,

- indicele de fructificare a acapitalului propriu,

- rata de actualizare a supraprofitului

3.2 Metode de evaluare patrimoniale

Metodele patrimoniale se bazeaza pe evaluarea elementelor finantate de capital care urmeaza a fi tranzactionat, respectiv pe evaluarea separata a 'stocurilor' de care dispune o intreprindere la un moment dat. Abordarea patrimoniala se sprijina pe conceptele de 'valoare de schimb', 'valoare de inlocuire', si 'valoare de utilizare' atasate tuturor elementelor care se afla la dispozitia firmei. Evaluarea patrimoniala porneste de la ipoteza incetarii activitatii firmei si de recuperare a capitalurilor incorporate in activele acesteia.

Metodele de evaluare patrimoniale au un grad inalt de complexitate, pornind de la componentele bilantiere de activ si pasiv. Dupa modul de prelucrare a bilantului contabil valorile folosite sunt:

a)

valori patrimoniale determinate pe baza activului si pasivului:

-

activul net contabil (A.N.C.)

-

activul net contabil corectat (A.N.C.C.)

-

valoarea de lichidare (V.L.)

b)

valori patrimoniale determinate pe baza activului utilizat in exploatare:

-

activul brut contabil (A.B.C.)

-

valoarea substantiala (V.S.)

-

capitalurile permanente necesare exploatarii (C.P.N.E.)

Diferenta dintre cele doua categorii de valori patrimoniale este data de partile participante la tranzactia de vanzatr-cumparare a firmei evoluate. Prima categorie corespunde punctului de vedere al vanzatorului, care este interesat de vanzarea activelor si recuperarea investitiilor, motiv pentru care aceste valori sunt cunoscute si ca valori matematice. A doua categorie corespunde punctului de vedere al cumparatorului interesat de reconstructia firmei sau de folosirea unor anumite active, fiind denumite si valori functionale.

31

a) valori patrimoniale determinate pe baza activului si pasivului

1. activul net contabil Activul net contabil este determinat ca diferenta intre total activ si total datorii (resurse externe) utilizate de catre firma pentru desfasurarea activitatii. Rezultatul reprezinta de fapt capitalurile proprii ale firmei. In cazul in care societatea comerciala evaluata este societate pe actiuni, iar din profitul inregistrat A.G.A. hotaraste acordarea de dividente catre actionari, acestea se vor scadea din activul net contabil. S.C. Phonegap este o societate cu raspundere limitata, si vom avea:

ANC=TA-TD=Cap proprii ANC 2014 =7.403.672-7.819.203=-415.531 lei ANC 2015 =17.116.270-17.808.063=-691.793 lei

2. activul net contabil corectat Activul net contabil corectat se determina ca diferenta intre actvul corectat si pasivul corectat. Atat activul cat si pasivul sunt supuse unor corectii, datorate influentei unor factori economici (evolutia preturilor, regimuri de amortizare etc.). Activul sufera cele mai multe corectii, elementele de activ care se inlatura fiind considerate nonvalori. Pentru a se corecta activele unei firme se urmareste determinarea valorii de utilitate (pretul care trebuie platit pentru a achizitiona la un moment dat un activ avand aceleasi conditii de folosinta, aceleasi performante, destinatii de folosire si durata prezumata de utilitate reziduala). In cazul S.C. Phonegap S.R.L. avem:

ANCC=Activ corectat-Pasiv corectat=ANC+/-corectii activ/pasiv ANCC=ANC-inst.neutilizate-chelt. de constituire si dezvoltare-licente, brevete, marci - provizioane ANCC 2014 =-415.531-0-0-0-185.165=-600.696 lei ANCC 2015 =-691.793-0-0-0-425.580=-1.117.373 lei

3. activul brut contabil Aceasta metoda tine cont de totalul activelor (valoare neta) unei firme dar si de amortizarile aferente activelor imobilizate si provizioanele aferente activelor circulante. Astfel avem :

32

ABC=TA+Amortizari+Provizioane ABC 2014 =7.403.672+185.165=7.588.837 lei ABC 2015 =17.116.270+425.580=17.541.850 lei

In anul 2014 S.C. Phonegap S.R.L. activul brut contabil a inregistrat o valoare de 7.588.837 lei, crescand in 2015 cu 9.953.013 lei.

4. valoarea substantiala Valoarea substantiala a patrimoniului reprezinta ansamblul mijloacelor

corporale a firmei care functioneaza pentru realizarea obiectivului de activitate. Aceasta valoare cuprinde si si activele folosite de catre firma dar care nu se afla in proprietatea sa. Deosebim trei valori substantiale diferite ca marime datorita elementelor care stau la baza determinarii lor:

- valoarea substantiala bruta (V.S.B.)

- valoarea substantiala neta (V.S.N.)

- valoarea substantiala redusa (V.S.R.)

a. valoarea substantiala bruta Porneste de la valoarea activelor folosite de catre firma, indifferent de caracterul de proprietate, din care se scade valoarea activelor inchiriate, imprumutate altor firme, precum si toate elementele corporale si necorporale care nu sunt necesare exploatarii, bunuri uzate, productie neterminata sistata.

VSB=ANCC+datorii+active leasing/inchiriate-active inchiriate altor firme VSB 2014 =-600.696+7.819.203=7.218.507 lei VSB 2015 =-1.117.373+17.808.063=16.690.690 lei

Valorile obtinute, respectiv 7.218.507 lei in anul 2014 si 16.690.690 lei reprezinta totalul valoric al activelor existente la dispozitia S.C. Phonegap S.R.L., indiferent de modul lor de finantare, pe care aceasta le utilizeaza pentru a-si asigura obiectivul de activitate. Se observa ca valoarea activelor a crescut din anul 2014 la anul 2015 cu 9.472.183 lei, asigurandu-se continuitatea activitatii.

b. valoarea substantiala redusa

se substantiala bruta datoriile pe termen scurt.

substantiala

Valoarea

redusa

33

calculeaza

scazand

din

valoarea

VSR=VSB-DTS

Cum bilantul contabil de la sfarsit de an arata ca S.C. Phonegap S.R.L. nu are datorii pe termen scurt, valoarea substantiala redusa este egala cu valoarea substantiala bruta.

VSR 2014 =VSB=7.218.507 lei VSR 2015 =VSB=16.690.690 lei

c. valoarea substantiala neta Valoarea substantiala neta porneste de la valoarea substantiala bruta din care se scad datoriile sau de la valoarea substantiala redusa din care se elimina datoriile pe termen lung si mediu.

VSN=VSB-DAT VSN 2014 =7.218.507-7.819.203=-600.696 lei VSN 2015 =16.690.690-17.808.063=-1.117.373 lei

Deoarece total datorii depaseste valoarea substantiala bruta, valoarea substantiala neta va inregistra valori negative.

5. Capitaluri permanente necesare exploatarii Aceasta metoda a fost funfamentata pentru prima data de Barnay si Calba.C.P.N.E. nu reflecta valoarea reala a firmei si este foarte apropiat de ca marime de activul economic total. Capitalurile permanente asigura finantarea atat a necesarului de fond de rulment cat si a imobilizarilor. Necesarul de fond de rulment creste odata cu dezvoltarea firmei, efectuarea de noi investitii. C.P.N.E. este finantat atat dintr-o parte a capitalului propriu cat si dintr-o parte a capitalului imprumutat pe termen lung. C.P.N.E si V.S.B. nu sunt utilizate ca metode propriu-zise de evaluare ci servesc numai pentru determinarea valorii intreprinderii prinmetodele care include in formula lor matematica capitalizarea rentei de Goodwill.

CPNE=Imobilizari

inchiriate

nete+NFRexpl-Imobilizari

34

in

leasing-Imobilizari

NFR 2014 =5.137.648 lei NFR 2015 =14.618.245 lei CPNE 2014 =1.355.405+5.137.648=6.493.053 lei CPNE 2015 =1.061.147+14.618.245=15.679.392 lei

Valoarea capitalului necesar pentru a crea o societate cu aceleasi caracteristici cu cele ale S.C. Phonegap S.R.L. este de 6.493.053 lei in anul 2014, si 15.679.392 lei in anul 2015.

3.3 Metode de evaluare bazate pe rentabilitate

Aceasta metoda este cunoscuta si sub denumirile de metoda capitalizarii profitului net, metoda capacitatii beneficiare sau metoda de evaluare prin rezultate. Conform metodelor de evaluare bazate pe rentabilitate valoarea unei firme este data de capacitatea acesteia de a obtine profit. Esenta acestei metode deriva din teoria utilitatii, care confera o anumita valoare unui bun (sau proprietati) cumparat(e) numai in masura care cumparatorul (investitorul) realizeaza o satisfactie prin achizitionarea acesteia. Aceasta satisfactie se reflecta prin castigurile viitoare realizabile din exploatarea obiectivului. Spre deosebire de metodele de evaluare patrimoniale metodele de evaluare bazate pe rentabilitate pornesc de la premisa ca firma este viabila si isi va continua activitatea. Rezultatul evaluarii difera in functie de formele rezultatelor alese.

3.4 Metode de evaluare combinate

Metodele de evaluare combinate include in calculul lor atat valori de rentabilitate cat si valori patrimoniale. Aceste valori se impart in:

- metode de evaluare bazate pe combinatia unei valori patrimoniale cu una de rentabilitate

- metode de evaluare bazate pe notiunea de goodwill.

3.4.1 Metode de evaluare bazate pe combinare unei valori patrimoniale cu una de rentabilitate

Pentru evaluarea unei firme pe baza acestei metode se folosesc doua rezultate ale evoluarii, unul printr-o metoda patrimoniala si unul printr-o metoda de rentabilitate. Presupunem ca valoarea patrimoniala K1 are o importanta de 40%, iar valoarea de rentabilitate K2 are o importanta de 60%.

35

Varianta 1 V mixt = K1*Vpatr+K2*Vrent Vpatr=ANCC

Vpatr/2014=-600.696

Vpatr/2015=-1.117.373

Vrent=VDCF=464.569

V

V

mix

mix

/2014=0,4*(-600.696)+0,6*464.569=38.463

/2015=0,4*(-1.117.373)+0,6*464.569=-168.208

Varianta 2

V

V

V

mixt =(ANCC+V DCF )/2

mix

mix

/2014=(-600.696+464.569)/2=-68.066

/2015=(-1.117.373+464.569)/2=-326.402

3.4.2 Metode de evaluare bazate pe notiunea de goodwill (G.W.)

Intre cele doua tipuri de metode (patrimoniale si de rentabilitate) exista diferente care apartin diferitelor elemente patrimoniale necontabilizate: prestigiu, renume, marca, vad comercial etc., cunoscute sub denumirea de goodwill sau badwill, dupa caz. In cazul badwill-ului pretul de vanzare a intreprinderii nu tine seama de existenta lui, ci are ca reper ANC-activul net contabil, si evident valorile determinate prin alte metode de evaluare. Goodwill-ul reprezinta excedentul de valoare a firmei peste valoarea sa la un moment dat. Diferenta pozitiva dintre valoarea de randament si valoarea patrimoniala reprezinta capacitatea firmei de a genera profituri mai mari.

GW=V-VP V=VP+GW GW=goodwill V=valoare de randament VP=valoare patrimoniala

In caz contrar apare termenul de badwill :

BW=VP-V

Existenta Goodwill-ului poate fi pusa si pe seama inovatiilor tehnologice, a elementelor intangibile.

In practica evaluarii exista mai multe metode de evaluare pe baza de Goodwill.

36

- metoda clasica determinata ca suma intre ANCC SI fondul de comert

- metoda anglo-saxona

- metoda Uniunii Expertilor Contabili Europeni (rentei de goodwill)

- metoda simplificata a Uniunii Expertilor Contabili Europeni

- metoda Barnay & Calba

3.4.2.1 Metoda clasica determinata ca suma intre A.N.C.C. si fondul de comert

In functie de tipul firmei avem :

- pentru firme industriale

V=ANCC+n*Pnet

ANCC = valoarea activului contabil net corectat

n = coeficientul de multiplicare care este intre 1,5-3

Pnet = profitul net

- pentru firme de comert

V=ANCC+%*CAF

CAF = capacitatea de autofinantare

3.4.2.2 Metoda anglo-saxona

Goodwill-ul este capitalizat pe o perioada infinita, durata de exploatare este nelimitata.

V = ANCC+[(Pnet-i*ANCC)/r]

i

= reprezinta rata de plasament

r

= rata de actualizare aferenta capitalurilor proprii

3.4.2.3

Metoda Uniunii Expertilor Contabili Europeni (rentei de goodwill)

Se caracterizeaza prin faptul ca supraprofitul este capitalizat pe un numar finit de ani, astfel :

este capitalizat pe un numar finit de ani, astfel : V=valoarea intreprinderii i =rata de plasament

V=valoarea intreprinderii

i =rata de plasament

r=rata de actualizare aferenta capitalurilor proprii

37

3.4.2.4 Metoda simplificata a Uniunii Expertilor Contabili Europeni

Aceasta metoda considera goodwill-ul egal cu actualizarea diferentei dintre profitul net si valoarea patrimoniala inmultita cu o rata de rentabilitate a plasamentelor efectuate.

cu o rata de rentabilitate a plasamentelor efectuate. V=valoarea intreprinderii ANCC=activul net contabil corectat

V=valoarea intreprinderii ANCC=activul net contabil corectat VSB=valoarea substantiala bruta K=rata de actualizare care se alege de evaluator si este aproximativ 1,5*ri.

3.4 Metoda Barnay & Calba

Conform acestei metode valoarea firmei este data de relatia:

V=ANC+GW

In cazul S.C. Phonegap S.R.L. avem urmatoarele valori:

Vpatr=ANCC Vpatr 2014 = -600.696

Vpatr 2015 =-1.117.373

Vrent=VDCF=464.569

Goodwill=valoarea de rentabilitate-valoarea patrimoniala GW 2014 =464.569-(-600.696)=1.065.265 lei GW 2015 =464.569-(-1.117.373)=1.581.942 lei

Valoarea goodwill-ului a crescut in doi ani cu 516.677 lei. ANC 2014 =-415.531 lei ANC 2015 =-691.793 mii V 2014 =-415.531+1.065.265=649.734 lei V 2015 =-691.793+1.581.972=890.149 lei Valoarea S.C. Phonegap S.R.L. a crescut de la 649.734 lei in anul 2014 la 890.149 lei in anul 2015, mai exact cu 240.415 lei.

38

Capitolul IV Concluzii si propuneri

Evaluarea intreprinderilor in ansamblu sau a unor parti a acestora (activele) ramane in actualitate. Procesul de determinare a valorii unei intreprinderi intervine in numeroase tranzactii de vanzare-cumparare a acestora, cand ofertantul propune in fata clientilor (investitorilor) un anumit pret riguros stabilit in urma unei munci sustinute de echipa in vederea culegerii de informatii, a prelucrarii lor, a analizei si evaluarii propriu-zise.

Fuziunea, absorbtia, asigurarea sau lichidarea sunt tot atatea motive de cunoastere a valorii unei intreprinderi.

In evaluare se vor folosi metode, tehnici si instrumente in concordanta cu specificul intreprinderii.

Rezultatul activitatii de evaluare se concretizeaza prin exprimarea de catre evaluator a unei opinii referitoare la valoarea intreprinderii.

Punctele tari sau slabe sunt influentate de sectorul de activitate sau de produsele intreprinderii. Punctele tari si punctele slabe sunt determinate pe baza resurselor si competentelor in conducerea firmei.

In general intreprinderea trebuie sa-si dirijeze avantajele spre exploatarea oportunitatilor oferite de piata, spre blocarea riscurilor si minimizarea influentei punctelor slabe. Este necesara identificarea factorilor care permit identificarea obiectivelor (oportunitati) sau care ridica bariere in calea realizarii acestora (riscuri), ceea ce permite formularea strategiei.

Societatea comerciala Phonegap S.R.L. are ca obiect principal de activitate comertul cu amanuntul a produselor de telefonie mobila, in magazine specializate (cod CAEN: 5248). S.C. Phonegap S.R.L. este dealer autorizat Telekom.

In aceasta lucrare I s-a facut societatii o evaluare pe baza bilantului si a contului de rezultate din anii 2014 si 2015.

In urma analizei diagnosticului juridic rezulta ca S.C. Phonegap S.R.L. a fost infiintata conform legilor in vigoare in anul 2004 si functioneaza in conditii legale, nefiind implicata in nici

39

un fel de litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti. In prezent societatea are deschise 12 puncte de lucru.

In ceea ce priveste relatiile cu partenerii comerciali societatea respecta obligatiile prevazute de lege. Societatea este un bun contribuabil la bugetul statului. In ceea ce priveste angajatii sunt incheiate si respectate contractele individuale de munca.

In urma diagnosticului resurselor umane si a diagnosticului tehnic rezulta ca societatea dispune de echipament tehnic si de personal adecvat pentru o buna desfasurare a activitatii.

Domeniul in care-si desfasoara activitatea S.C. Phonegap S.R.L. intotdeauna va exista, la fel si cererea. Comunicarea este o necesitate iar serviciile de telefonie mobila reprezinta o solutie.

Pentru S.C. Phonegap S.R.L. dezvoltarea pietei, dezvoltarea tehnologiilor, clientela diversificata, calitatea produselor si serviciilor oferite reprezinta oportunitati. Cifra de afaceri, situatia financiara buna, notorietatea din randul populatiei ii poate asigura societatii succesul.

Principalul risc il reprezinta concurenta.

Din diagnosticul comercial reiese ca strategia adoptata este in concordanta cu evolutia si modificarile mediului in care se desfasoara activitatea si este de extindere geografica, de crestere a profitului si vanzarilor, a cifrei de afaceri precum si de consolidare a imaginii produselor, serviciilor, a societatii.

Toate deciziile luate de conducerea societatii sunt in concordanta cu aceasta strategie. Numarul de magazine deschise s-a dublat, in anul 2014 fiind doar de 6, prin urmare a crescut volumul vanzarilor, cifra de afaceri a crescut de la un an la altul.

In urma calculelor metodelor de evaluare rezulta ca activitatea desfasurata de catre S.C. Phonegap S.R.L. este performanta atat pe termen scurt cat si pe termen lung. Situatia financiara a societatii se afla in echilibru, desi anul 2015 s-a incheiat cu pierdere, aceasta reusind sa se redreseze in perioada ce a urmat.

Pentru imbunatatitea performantelor precum si a imaginii firmei se recomanda detinerea unui spatiu propriu pentru amenajarea depozitului si birourilor, deoarece la ora actuala acestea se afla intr-un spatiu inchiriat.

40

De asemenea pentru a preveni fluctuatia de personal, se recomanda angajarea pe viitor a unor persoane cu experienta, de preferat in domeniul vanzarilor. Pentru cresterea calitatii personalului se cere masuri precum scaderea unui procentaj din salariu sau plata unei sume stabilite, in cazul in care nu se respecta regulile stabilite referitoare la modul de comportament, la modul de tratare a documentelor contabile etc. din neglijenta sau din intentie. Procentajul va fi stabilita in functie de gravitatea faptei.

Pentru cresterea volumului vanzarilor, in localitatea Cluj-Napoca in special deoarece este un centru universitar, o solutie ar putea fi deschiderea unui punct de lucru in zonele caminelor studentesti.

Este indicata continuarea promovarii produselor si serviciilor societatii prin intermediul fluturaselor, reclamelor la radio.

41

Capitolul V Anexe

Bilant contabil S.C. Phonegap S.R.L.

Denumire indicator

2014

2015

A. Active imobilizate

   

1. Imobilizari necorporale

0

0

2. Imobilizari corporale

1.355.405

1.061.147

3. Imobilizari financiare

0

0

Active imobilizate total

1.355.405

1.061.147

B. Active circulante

   

1. Stocuri

4.340.405

12.798.954

2. Creante

797.502

1.819.291

3. Investitii financiare pe termen scurt

0

0

4. Casa si conturi la banci

910.619

1.436.878

Active circulante total

6.048.267

16.055.123

C. Cheltuieli in avans

0

0

D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada < 1 an

0

0

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete

6.048.267

16.055.123

F. Total active datorii curente

7.403.672

17.116.270

G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada > 1 an

7.819.203

17.808.063

H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

0

0

I. Venituri in avans

0

0

J. Capital si rezerve

   

1. Capital

2000

2000

2. Prime de capital

0

0

3. Rezerve din reevaluare

0

0

4. Rezerve

0

0

5. Rezultatul reportat

   

- Sold C

0

0

- Sold D

635.914

417.532

6.

Rezultatul exercitiului fin.

   

- Sold C

218.383

0

- Sold D

0

276.261

Capitaluri proprii

-415.531

-691.793

Capitaluri total

-415.531

-691.793

Contul de profit si pierdere S.C. Phonegap S.R.L.

 

Denumire indicator

2014

2015

1.

Cifra de afaceri neta

23.783.168

59.328.388

Productia vanduta

6.678.071

15.667.566

42

Venituri din vanzarea marfurilor

17.105.097

43.660.822

2.

Productia imobilizata

112.181

0

4.

Alte venituri din exploatare

0

14.566

Venituri din exploatare total

23.895.349

59.342.954

5.

a) cheltuieli cu mat. prime si materiale consumabile

877.684

1.717.814

Alte cheltuieli materiale

75.313

640.737

b)

alte cheltuieli din afara

69.201

187.170

c)

cheltuieli privind marfurile

18.944.470

48.158.350

6.

cheltuieli cu personalul

432.672

1.464.240

a)

salarii

324.367

1.131.177

b)

cheltuieli cu asig. si protectia sociala

108.305

333.063

7.

a) amortizari si proviz. pt. depr. imob. corp. si necorp.

185.165

425.580

i.

cheltuieli

185.165

425.580

ii.

venituri

0

0

b)

ajustarea val. activelor circ.

0

0

i.

cheltuieli

0

0

ii.

venituri

0

0

8.

alte cheltuieli de exploatare

2.148.749

5.562.886

8.1 chelt.privind prestatiile ext.

2.142.896

5.532.803

8.2 chelt.cu alte impozite, taxe si varsaminte assimilate

3.046

24.141

8.3 chelt.cu despagubiri, donatii si activele cedate

2.807

5.942

Ajustari privind proviz. pt. riscuri si chelt.

0

0

Cheltuieli de exploatare

22.733.254

58.156.777

Rezult. din exploatare

   
 

- profit

1.162.095

1.186.177

- pierdere

0

0

9.

venituri din interese de participare

0

0

10.

venituri din alte invest. fin. si creante care fac parte

0

0

din activele imobilizate

11.venituri din dobanzi

903

9.651

Alte venituri financiare

14.977

55.521

Venituri financiare - total

15.880

65.172

12. aj. val. imob. fin. a invest. fin. detinute ca active circ.

0

0

13. cheltuieli privind dobanzile

959.592

1.527.610

Cheltuieli financiare total

959.592

1.527.610

Rezultatul financiar

   
 

- profit

959.592

1.527.610

- pierdere

0

0

14.

rezultatul curent

   
 

- profit

218.383

0

- pierdere

0

276.261

15.

venituri extraordinare

0

0

43

16. cheltuieli extraordinare

0

0

17. rezultatul extraord.

   

- profit

0

0

- pierdere

0

0

Venituri totale

23.911.229

59.408.126

Cheltuieli totale

23.692.846

59.684.387

18.

rezultatul brut

   

- profit

218.383

0

- pierdere

0

276.261

19. impozitul pe profit

0

0

20. rezultatul net al exerc. fin.

   

- profit

218.383

0

- pierdere

0

276.261

Bibliografie:

"Evaluarea intreprinderii. Editia a cincea revizuita" - Sorin V. Stan, Ion Anghel, Editura IROVAL, Bucuresti 2013 "Evaluarea afacerii" Prof.univ.dr. Cristian Silviu Banacu, Editura Tribuna Economica, Bucuresti

2012

"Evaluarea intreprinderilor-Metode si Uzante" - Dr. ec. Sorin V. Stan, Editura Teora, Bucuresti

1996

"Diagnosticul firmei" - Hada Teodor "Analiza diagnostic si evaluarea SC Fonetic SRL" -

scritub.com/management/marketing/ANALIZA-DIAGNOSTIC-SI-EVALUARE54237.php

"Ghid pentru diagnostic si evaluare a intreprinderii" - Marin Toma, Marius Chivulescu, Editura CECAR, Bucuresti 1994 "Diagnostic economico-financiar" - D. Margulescu, M. Niculescu, V. Robu, Editura ROMACART, Bucuresti 1993

44

Capitolul VI Evaluarea unui apartament

6.1. Evaluarea unui apartament prin metoda comparatiei

Se bazeaza pe informatii din piata pentru a determina valoarea de piata a imobilului supus evaluarii. Scopul este determinarea pretului acestuia pe baza analizei preturilor de vanzare sau a preturilor cerute pentru active similare, pentru a ajunge la o estimare a celui mai probabil pret de vanzare pentru imobilizarea corporala imobila evaluata. Elementele de comparatie si corectiile sunt luate de pe piata, iar rezultatul corectiilor preturilor reflecta valoarea de piata, pe care cumparatorii ar fi dispusi sa o plateasca pentru cumpararea imobilului respectiv. Astfel, pe baza urmatoarelor informatii, vom evalua un apartament, comparandu-l cu alte trei apartamente similare. Se evalueaza un apartament cu 3 camere, situat pe Bulevardul 1 Mai nr. 11, bloc 1, sc. C, la etajul 7. Acesta are o suprafata de 81m 2 , este decomandat si prezinta finisaje medii. Blocul in care gasim apartamentul este construit in anul 1978. I) Oferta apartament zona Drumul Taberei 3 camere, situat in zona Drumul Taberei, etajul 3, suprafata de 79m 2 , decomandat si prezinta finisaje medii. Blocul in care este apartamentul, este construit in anul 1978, situat la strada principala. Pret: 70.000 EUR. II) Oferta apartament zona Militari 3 camere, situat in zona Militari, etajul 6, suprafata de 84m 2 , decomandat si prezinta finisaje medii. Blocul in care este apartamentul, este construit in anul 1970, situat la strada principala. Pret: 74.000 EUR. III) Oferta apartament zona Basarab 3 camere, situat in zona Basarab, etajul 9, suprafata de 80m 2 , decomandat si prezinta finisaje medii. Blocul in care este apartamentul, este construit in anul 1999, situat la strada principala. Pret: 88.000 EUR.

Indicatori

Proprietate

 

Oferte

evaluata

1

2

3

Pret de oferta (EUR)

 

70.000

74.000

88.000

Dreptul de propriete

 

integral

Integral

Integral

Coeficientul de corectie al dreptului de propietate

 

0

0

0

Valoarea corectata

 

70.000

74.000

88.000

Conditii de tranzactionare

 

Oferta

Oferta

Oferta

Coef. de corectie al condit. de tranz.

 

-5%

-5%

-5%

Valoarea corectata

 

66.500

70.300

83.600

Suprafata

81

79

84

80

Coeficientul de corectie al suprafetei

 

2%

0

2%

Valoarea corectata

 

67.830

70.300

85.272

45

Etaj

   

7/10

 

3/8

   

6/10

 

9/11

Coeficient de corectie al etajului

     

-5%

   

-2%

 

-3%

Valoarea corectata

       

64.438,5

 

68.894

82.713,84

Amplasament

   

Semi-

 

Semi-

   

Semi-

 

Semi-

central

central

central

central

Coeficient de corectie amplasament

     

0

 

0

 

0

Valoarea corectata

       

64.438,5

 

68.894

82.713,84

Finisaje

   

Medii

 

Medii

   

Medii

 

Medii

Coeficient de corectie finisaje

     

0

 

0

 

0

Valoarea corectata

       

64.438,5

 

68.894

82.713,84

Coeficient de corectie brut

       

12

   

7

 

10

Numar de corectii

     

3

 

2

 

3

Conform

metodei

abordarii

prin

comparatie,

se

va

alege

prima

oferta,

respectiv

apartamentul din zona Drumul Taberei.

6.2 Evaluarea unui apartament prin metoda capitalizarii

In abordarea prin metoda capitalizarii evaluatorul ia in considerare conditiile concrete de utilizare a apartamentelor si veniturile posibile a fi realizate. Metoda aceasta se aplica in cazul in care imobilul este detinut de catre proprietar, venitul fiind determinat de utilizarea lui. Proprietarul va obtine venitul net pentru perioada data, venit care este paramentru pentru valoarea imobilului. In cazul aplicatiei noastre pentru a determina valoarea imobilului, vom calcula rata de capitalizare pe baza urmatorelor informatii:

Se evalueaza apartamentul cu suprafata utila de 74m 2 :

- Chiria lunara a acestuia ajunge la valoarea de 375 EUR.

Oferta 1. Apartamentul din zona Drumul Taberei cu suprafata utila de 72m 2 :

- Chirie lunara de 350 EUR

Oferta 2. Apartamentul din zona Militari cu suprafata utila de 77m 2 :

- Chirie lunara de 300 EUR

Oferta 3. Apartamentul din zona Basarab cu suprafata utila de 73m 2 :

- Chirie lunara de 400 EUR

Formula ratei de capitalizare:

r c = Venit / Valoare => Valoarea = Venit / r c

46

Conform formulei specificate, vom calcula rata de capitalizare pentru fiecare oferta in parte dupa cum urmeaza:

Pentru oferta 1, vom avea:

r c1 = (350 * 12) / 70.000 = 0,06

Pentru oferta 2:

r c2 = (300 * 12) / 74.000 = 0,049

Pentru oferta 3:

r c3 = (400 * 12) / 88.000= 0,054

Rata de capitalizarea medie se va calcula conform formulei:

r cmediu = (r c1 + r c2 + r c3 ) / 3 = 0,161 / 3 = 0,054 = 5,4%

Rezultatul ratei de capitalizare medie se ridica la valoarea de 5,4%, rata ce o vom folosi in determinarea valorii apartamentului evaluat, dupa cum urmeaza:

Valoarea apartamentului evaluat = (pretul chiriei * 12 luni) / r cmediu Valoare apartament = (375 * 12) / 0,054 = 83.333,33 EUR

6.3 Evaluarea unui apartament prin metoda costurilor

Abordarea furnizeaza o idicatie asupra valorii prin calcularea costului de inlocuire a unui activ si efectuarea diminuarilor pentru deteriorarea fizica si toate celelalte forme relevante deprecierii. Abordarea prin cost este bazata pe principiul substitutiei conform caruia, cu exceptia cazului in care sunt implicati factori precum timp neadecvat, inconvenienta, risc sau altii, pretul pe care un cumparator de pe piata il va plati pentru activul supus evaluarii nu va fi mai mare decat costul aferent cumpararii sau contruirii unu activ echivalent. Astfel, valoarea proprietatii imobiliare si valoarea deprecierii se vor calcula conform urmatoarelor formule:

Valoarea propietatii imobiliare = Valoarea proprietate noua * (1 - Deprecierea) Valoarea Deprecierii = Durata de viata parcursa / (Durata de viata totala + Durata de viata prelungita) = (2017 - 1970) / (80 * 0.25) = 47 / 100 = 0.47

Din rezultatele studiilor de piata ne-am dat seama ca un apartament nou de 80m 2 are pretul de 90.000 EUR, rezultand ca m 2 actual este egal cu 1125 EUR/m 2 (90.000 EUR/80m 2 ). Pe baza celor constatate, valoarea imobilului evaluat se va determina astfel:

47

Valoarea apartamentului evaluat = (1125 EUR/m 2 * 81) * (1 - 0.047) = 86.842,13 EUR. Pentru apartamentul supus evaluarii, prin aplicarea metodelor de evaluare s-au estimat urmatoarele valori:

 

Abordarea prin

Abordarea prin

Abordarea prin

 

metoda

metoda

metoda

U.M.

comparatiei

capitalizarii

costurilor

Valoare propusa

Lei

314.566

374.483,32

390.251,16

390.251,16

EUR

70.000

83.333,33

86.842,13

86.842,13

*valori fara TVA

48