Sunteți pe pagina 1din 48

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT
MANAGEMENTUL AFACERILOR PRIN PROIECTE

PROIECT EVALUAREA AFACERII

Profesor coordonator:
Prof.univ.dr. BANACU Cristian-Silviu

Student:
GORGAN Constantin-Andreas

2017

Cuprins
Capitolul I Informatii generale ............................................................................................. 4
1.1 Obiectul, scopul, data evaluarii .............................................................................................................................. 4
1.2 Moneda raportului ................................................................................................................................................. 4
1.3 Evaluatorul ............................................................................................................................................................. 4
1.4 Baza de evaluare .................................................................................................................................................... 5
1.5 Ipoteze si conditii de utilizare a informatiilor ........................................................................................................ 5

Capitolul II Analiza diagnostic .............................................................................................. 8


2.1 Prezentarea societatii ............................................................................................................................................ 8
2.2 Introducere diagnostic si evaluare ......................................................................................................................... 8
2.3 Diagnosticul juridic ................................................................................................................................................. 9
2.3.1 Drept comercial .................................................................................................................................... 9
2.3.2 Drept fiscal .......................................................................................................................................... 10
2.3.3 Dreptul muncii .................................................................................................................................... 10
2.3.4 Dreptul civil ......................................................................................................................................... 10
2.3.5 Dreptul mediului ................................................................................................................................. 11
2.3.6 Dreptul societatii comerciale .............................................................................................................. 11
2.3.7 Litigii ................................................................................................................................................... 11
2.3.8 Concluzii .............................................................................................................................................. 11
2.4 Diagnosticul comercial ......................................................................................................................................... 12
2.4.1 Strategia .............................................................................................................................................. 12
2.4.2 Piata .................................................................................................................................................... 13
2.4.3 Concurentii ......................................................................................................................................... 14
2.4.4 Clientela intreprinderii ........................................................................................................................ 14
2.4.5 Produsele si serviciile .......................................................................................................................... 15
2.4.6 Politica de pret .................................................................................................................................... 15
2.4.7 Distributia ........................................................................................................................................... 15
2.4.8 Publicitatea, promovarea ................................................................................................................... 16
2.5 Diagnosticul tehnic ............................................................................................................................................... 17
2.6 Diagnosticul resurselor umane si al managementului firmei .............................................................................. 17
2.7 Diagnosticul financiar-contabil ............................................................................................................................ 19
2.7.1 Analiza echilibrului financiar pe baza de bilant .................................................................................. 20
2.7.1.1 Situatia neta ...................................................................................................................... 21
2.7.1.2 Fondul de rulment net ....................................................................................................... 21
2.7.1.3 Necesarul de fond de rulment ........................................................................................... 22
2.7.1.4 Trezoreria neta .................................................................................................................. 23
2.7.1.5 NFR - viteza de rotatie a necesarului de fond de rulment ................................................. 23
2.7.1.6 FR - viteza de rotatie a fondului de rulment ...................................................................... 24
2.7.1.7 Rata autonomiei financiare ............................................................................................... 24
2.7.1.8 Rata de finantare a stocurilor ............................................................................................ 24
2.7.1.9 Rata de finantare a activelor circulante ............................................................................ 25
2.7.1.10 Rata de finantare a NFR ................................................................................................... 25

2.7.1.11 Rata de autofinantare a activelor .................................................................................... 25


2.7.2 Analiza pe baza contului de rezultate ................................................................................................. 25
2.7.2.1 Marja comerciala ............................................................................................................... 25
2.7.2.2 Valoarea adaugata ............................................................................................................. 26
2.7.2.3 Excedentul brut din exploatare ......................................................................................... 26
2.7.2.4 Rezultatul din exploatare .................................................................................................. 26
2.7.2.5 Rezultatul curent ............................................................................................................... 26
2.7.2.6 Rezultatul brut ................................................................................................................... 26
2.7.2.7 Rezultatul net .................................................................................................................... 27
2.7.3 Analiza cash flow-urilor ...................................................................................................................... 27
2.7.4 Analiza rentabilitatii firmei ................................................................................................................. 28
2.7.4.1 Rentabilitate economica ................................................................................................... 28
2.7.4.2 Rentabilitate financiara Rata rentabilitatii financiare a capitalurilor proprii .................. 29
2.7.4.3 Rentabilitate financiara Rata rentabilitatii financiare a capitalurilor permanente ........ 29

Capitolul III Metode de evaluare ....................................................................................... 30


3.1 Avantajele si limitele metodelor de evaluare ...................................................................................................... 30
3.2 Metode de evaluare patrimoniale ....................................................................................................................... 31
3.3 Metode de evaluare bazate pe rentabilitate ....................................................................................................... 35
3.4 Metode de evaluare combinate ........................................................................................................................... 35
3.4.1 Metode de evaluare bazate pe combinare unei valori patrimoniale cu una de rentabilitate ............ 35
3.4.2 Metode de evaluare bazate pe notiunea de goodwill (G.W.) ............................................................. 36
3.4.2.1 Metoda clasica determinata ca suma intre A.N.C.C. si fondul de comert ......................... 37
3.4.2.2 Metoda anglo-saxona ........................................................................................................ 37
3.4.2.3 Metoda Uniunii Expertilor Contabili Europeni (rentei de goodwill) .................................. 37
3.4.2.4 Metoda simplificata a Uniunii Expertilor Contabili Europeni ............................................ 38
3.4.2.5 Metoda Barnay & Calba .................................................................................................... 38

Capitolul IV Concluzii si propuneri ..................................................................................... 39


Capitolul V Anexe .............................................................................................................. 42
Capitolul VI Evaluarea unui apartament ............................................................................ 45
6.1 Evaluarea unui apartament prin metoda comparatiei ........................................................................................ 45
6.2 Evaluarea unui apartament prin metoda capitalizarii .......................................................................................... 46
6.2 Evaluarea unui apartament prin metoda costurilor ............................................................................................ 47

Capitolul I Informatii generale


1.1 Obiectul, scopul, data evaluarii
Obiectul acestui raport il constituie evaluarea societatii comerciale Phonegap S.R.L. din
Bucuresti, precum si evaluarea unui apartament cu suprafata de 70m2.
Prezentul raport de evaluare a fost intocmit in concordanta cu rapoartele, actele,
documentatia si informatiile puse la dispozitie de catre reprezentantii societatii, precum si pe
baza datelor si informatiilor de piata. Nu s-au efectuat auditari speciale ale informatiilor primite
de la beneficiar.
Scopul evaluarii este determinarea starii generale, defectelor, conditiilor necesare si
procedurilor ce trebuie aplicate pentru implementarea corectiilor in vederea informarii
clientului.
Evaluarea s-a facut in baza informatiilor centralizate pana in data de 12.01.2017, aceasta
reprezentand data evaluarii.
Se va putea determina si o valoarea de piata asa cum aceasta este definita in
Standardele de Evaluare ANEVAR 2015 standarde ce au caracter obligatoriu pentru membrii
ANEVAR incepand cu 01.07.2015. Valoarea de piata este definita in SEV 100 - Cadrul general:
Valoarea de piata suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi
schimbat(a) la data evaluarii, intre un cumparator hotarat si un vanzator hotarat,
intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing adecvat si in care partile au
actionat fiecare in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere.

1.2 Moneda raportului


Valoarea estimata prin prezentul raport de evaluare este prezentata in Lei si in Euro la
cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei din data la care se estimeaza valoarea. Cursul
de schimb valutar la data evaluarii 15.10.2016: 1 EUR = 4,4938 Lei.

1.3 Evaluatorul
Datele evaluatorului insarcinat cu intocmirea acestui raport de evaluare:
Catalin POP
Adresa: Bucuresti, Splaiul Independentei 11, Sector 6
Telefon: (+40) 720 432 100
Email: catalin.pop@email.com
Nr. inreg. fiscala: 24122412
4

Membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania


Specializat in evaluarea proprietatilor imobiliare, evaluarea bunurilor mobile, si in
evaluarea intreprinderilor

1.4 Baza de evaluare


Pentru intocmirea raportului de evaluare s-a respectat prevederile cuprinse in
standardele, normele si recomandarile Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania
(ANEVAR).
S-au folosit:
materiale metodologice ale ANEVAR
situatiile financiar-contabile ale societatii
documentele ce atesta titlul de proprietate
informatii oficiale de la reprezentantii societatii
raportul cu privire la mijloacele fixe la data de 31.12.2015
situatia platilor neefectuate de catre clienti la data de 31.12.2015
resurse informatice (informatii de pe serverele interne, baze de date, etc.)
informatii din presa de profil (Business Insider, Revista Connect, Revista Forbes
Romania)
Proprietatea imobiliara este evaluata in conditiile dreptului de proprietate absolut,
exclusiv si perpetuu.
Baza de evaluare este conform prevederilor Standardelor de Evaluare ANEVAR: SEV 101
- Sfera misiunii de evaluare; SEV 102 - Implementare; SEV 103 - Raportarea evaluarii; SEV 200 Evaluarea intreprinderii; SEV 210 - Imobilizari necorporale; SEV 220 - Imobilizari corporale
mobile; SEV 230 - Drepturi asupra proprietatii imobiliare.

1.5 Ipoteze si conditii de utilizare a informatiilor


Prezentul raport de evaluare este valabil numai prezentat in ansamblul sau si doar in
scopul precizat.
Raportul de evaluare si oricare referire la acesta nu pot fi incluse intr-un document
destinat publicitatii fara acordul scris si prealabil al evaluatorului cu specificarea contextului in
care urmeaza sa apara.
Publicarea partiala sau integrala, precum si utilizarea lui de catre alte persoane decat
cele mentionate mai sus, atrage dupa sine incetarea obligatiilor contractuale. Raportul este
confidential pentru destinatar si colectivul de evaluare nu accepta nici o responsabilitate pentru
nici o persoana, niciodata si nici o consecinta.
5

Analizele efectuate, opiniile si concluziile sunt limitate numai la ipotezele prevazute de


conditiile limitative, fiind analize, opinii si concluzii profesionale, obiective si personale ale
evaluatorului.
Rezultatele prezentate exprima opinia evaluatorului asupra valorii de piata la data
elaborarii raportului in conformitate cu standardele de evaluare prezentate mai sus.
La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si conditii limitative, prezentate in cele ce
urmeaza. Opinia evaluatorului este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze si concluzii,
precum si cu celelalte aprecieri din acest raport.
Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama in elaborarea prezentului raport de
evaluare sunt urmatoarele:
Ipoteze:
Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informatiile si documentele furnizate de
catre proprietar si au fost prezentate fara a se intreprinde verificari sau investigatii
suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil si marketabil;
Nu exista, la data evaluarii alte restrictii sau limitari deosebite, restrictii contractuale,
servituti, leasing, ipoteci, care ar putea influenta sau ingradi dreptul de folosinta al
spatiului de banca creditoare in cazul nerambunsarii creditului.
Proprietatea este considerat i evaluat ca fiind liber de sarcini, proprietarul
angajndu-se s pun la dispoziia finanatorului un extras de carte funciar
actualizat, n conformitate cu normele interne ale finanatorului;
Se presupune ca proprietatea se conformeaza tuturor reglementarilor si restrictiilor
de zonare si utilizare, in afara cazului in care a fost identificata o non-conformitate,
descrisa si luata in considerare in prezentul raport;
Presupunem ca nu exista nici un fel de contaminanti si costul activitatilor de
decontaminare nu afecteaza valoarea; nu am fost informati de nici o inspectie sau
raport care sa indice prezenta contaminantilor sau a materialelor periculoase;
Situatia actuala a proprietatii imobiliare si scopul prezentei evaluari au stat la baza
selectarii metodelor de evaluare utilizate si a modalitatilor de aplicare a acestora,
pentru ca valorile rezultate sa conduca la estimarea cea mai probabila a valorii
proprietatii in conditiile tipului valorii selectate;
Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare
au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii;
Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informatiile pe care le-a avut la
dispozitie existand posibilitatea existentei si a altor informatii de care evaluatorul nu
avea cunostinta.
Condiii limitative:
Suprafeele considerate se bazeaz pe valorile nscrise in cartea funciara i schia
realizata de evaluator la fata locului;
6

Valorile estimate in EUR sunt valabile atat timp cat conditiile in care s-a realizat
evaluarea ( starea pietei, nivelul cererii si ofertei, inflatie, evolutia cursului de schimb
etc.) nu se vor modifica semnificativ. Pe pietele imobiliare valorile pot evolua
ascendent sau descendent o data cu trecerea timpului si variatia lor in raport cu
cursul valutar nu este liniara);
Orice alocare de valori pe componente este valabila numai in cazul utilizarii
prezentate in raport. Valori separate alocate nu trebuie folosite in legatura cu o alta
evaluare si sunt invalide daca sunt astfel utilizate;
Intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a
acestuia;
Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere in continuare
consultanta sau sa depuna marturie in instanta relativ la proprietatea in chestiune;
Nici prezentul raport, nici parti ale sale (in special concluzii referitor la valori,
identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fara acordul prealabil
al evaluatorului;
Orice valori estimate in raport se aplica intregii proprietati si orice divizare sau
distribuire a valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata, in afara
cazului in care o astfel de distribuire a fost prevazuta in raport.

Prezentul raport de evaluare a fost realizat inclusiv pe baza informatiilor furnizate de


catre proprietar. Corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea
acestuia.

Capitolul II Analiza diagnostic


2.1 Prezentarea societatii
S.C. Phonegap S.R.L. a fost infiintata in anul 2004 in baza Legii nr. 31/1990, avand nr. de
inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului din Bucuresti J40/4654/2004 si Cod
Unic de Inregistrare 327001.
Adresa sediului societatii: Bucuresti, strada 1 Mai nr. 7, bloc A, ap. 3, Sector 6.
Este o societate cu raspundere limitata condusa de doi asociati: Andrei Ion si Costin
Oprea. Aceasta are ca obiect principal de activitate comertul cu amanuntul de produse de
telefonie mobila, in magazine specializate (cod CAEN: 5248). S.C. Phonegap S.R.L. este dealer
autorizat Telekom. Societatea are un capital social de 2 milioane lei. In prezent societatea are
deschise 12 magazine in diferite locatii.
Disponibilul de resurse umane este format din 58 de persoane, repartitia pe categorii
profesionale fiind urmatoarea:
Conducere Contabili Reprezentanti Sefi de
Soferi Manipulant Gestionar Service
comerciali
magazin
marfa
2
3
37
12
1
1
1
1
In anul 2014 cifra de afaceri a fost de 23.783.168 lei, crescand in anul 2017 la 59.328.388
lei. In decursul anilor societatea si-a consolidat si si-a extins relatiile cu furnizorii de marfa din
intreaga tara, iar printre clienti sunt si societati comerciale.

2.2 Introducere diagnostic si evaluare


Daca se compara o societate comerciala cu un organism, diagnosticul acesteia
urmareste determinarea starii generale, defectele, conditiile necesare si procedurile de aplicat
pentru implementarea acestor corectii.
Analiza-diagnostic poate avea grade de detaliere diferite, se poate referi la perioade
diferite, pe termen scurt, mediu si lung si poate avea diferite finalitati:
constatarea deficientelor de functionare si a cauzelor acestora
constatatea avantajelor si oportunitatilor, precum si a riscurilor
identificarea directiilor de crestere a profitabilitatii
orientarea strategica a dezvoltarii
Principalele faze ale realizarii unui diagnostic sunt:
pregatirea diagnosticului
analiza documentelor si informatiilor
elaborarea concluziilor diagnosticului
8

2.3 Diagnosticul juridic


Diagnosticul juridic implica analiza aspectelor juridice legale privind activitatea
desfasurata de S.C. Phonegap S.R.L.
Se urmareste in aceasta etapa analiza aspectelor legate de:
dreptul comercial;
dreptul fiscal;
dreptul muncii;
dreptul civil;
dreptul mediului;
dreptul societatii comerciale;
litigii.
Stabilirea diagnosticului juridic parcurge doua etape:
1. Solicitarea documentelor legale care, in prima faza, conditioneaza declansarea
evaluarii, iar in cea de a doua faza, permite efectuarea propriu-zisa a evaluarii
societatii.
2. Analiza aprobarilor si documentatiei puse la dispozitie, stabilirea punctelor forte si
slabe ale societatii.
S.C. Phonegap S.R.L. a fost infiintata in anul 2004 in baza Legii nr. 31/1990, avand nr. de
inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului din Bucuresti J40/4654/2004 si Cod
Unic de Inregistrare 327001.
Societatea este persoana juridica romana avand statut de societate cu raspundere
limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si prevederile statului. S.C.
Phonegap S.R.L. este dealer autorizat Telekom.

2.3.1 Drept comercial


Ca orice societate comerciala, S.C. Phonegap S.RL. are in vedere drepturile si obligatiile
prevazute de lege, generate de raporturile sale cu partenerii comerciali.
Societatea are incheiate contracte comerciale cu principalii sai furnizori de marfa
precum si cu cei ce le furnizeaza servicii.
In ceea ce priveste locatiile in care societatea isi desfasoara activitatea, cele din
Bucuresti sunt proprietatea privata a firmei, aceasta detinand titluri de proprietate asupra
imobilelor si terenurilor detinute. Exceptie fac locatiile din celelalte localitati: Turda, CampiaTurzii, Bistrita, Alba-Iulia, Sibiu, Targu-Mure, Satu-Mare, Baia-Mare, Oradea care sunt spatii

inchiriate, pentru care s-au intocmit contracte de inchiriere. Activitatea de inchiriere a spatiilor
excedentare, noua in total, este de asemenea reglementata prin contracte de inchiriere.
Contractul de inchiriere (locatiune) desi este un drept de creanta asupra bunului altuia,
constituie un element de activ, nu numai in patrimoniul proprietarului, ci si al chiriasului.
Fondul de comert al societatii are ca elemente incorporate denumirea si marca de
comert.
Societatea nu a contractat credite, dezvoltandu-se cu ajutorul propriilor resurse.

2.3.2 Drept fiscal


Se verifica modul in care firma respecta reglementarile fiscale care afecteaza activitatea
firmei, situatia platilor efectuate si a celor restante, datele referitoare la ultimul control fiscal,
eventualele litigii fiscale etc.
Ca orice societate comerciala, S.C. Phonegap S.R.L. este obligata sa plateasca taxele si
impozitele prevazute prin reglementarile fiscale. Dat fiind faptul ca efectueaza la timp platile
catre organele specializate, S.C. Phonegap S.R.L. poate fi considerata un bun contribuabil la
bugetul statului.
Societatea respecta reglementarile fiscale si urmareste permanent platile efectuate
neavand restante mai mari de 30 de zile. Ultimul control fiscal a fost efectuat in anul 2012, luna
septembrie si nu a evidentiat nici un aspect negativ.

2.3.3 Dreptul muncii


Conform conditiilor legale privind angajarea fortei de munca, societatea a incheiat
contracte de munca individuale pe perioada nedeterminata cu intreg personalul. Inainte de
angajarea propriu-zisa noii angajati se afla intr-o perioada de proba de 3 luni, in baza unui
contract pe termen nedeterminat.
S.C. Phonegap S.R.L. a creat un regulament de ordine interioara care apara interesele
atat a angajatilor, cat si a angajatorului. Societatea nu se afla in nici un litigiu cu angajatii firmei
pe rolul instantelor judecatoresti.
In cazul vanzarii firmei se recurge la concedierea fortei de munca actuale.

2.3.4 Dreptul civil


In cadrul acestuia se verifica dreptul de posesiune, folosinta si dispozitie pe care firma il
are asupra bunurilor sale tangibile si intangibile. Dreptul civil este exercitat asupra spatiilor
proprii in care se desfasoara activitatea si asupra altor mijloace fixe detinute (calculatoare,
mese, scaune, etc).

10

S.C. Phonegap S.RL. are asigurate mijloacele auto de transport, precum si marfurile
respectiv spatiile in care-si desfasoara activitatile: in caz de calamitati naturale, incendii si
inundatii, furt.

2.3.5 Dreptul mediului


Se verifica daca activitatea societatii comerciale a contaminat sau contamineaza intr-un
fel mediul.
Avand in vedere faptul ca S.C. Phonegap S.R.L. presteaza o activitate in domeniul
prestarii de servicii de telefonie mobila, in toate punctele sale de lucru detine autorizatiile
necesare de functionare eliberate de urmatoarele institutii specializate: Protectia Muncii,
Sanepid, Protectia Mediului, Pompieri.

2.3.6 Dreptul societatii comerciale


Din momentul constituirii societatii si pana in prezent, societatea a respectat toate
aspectele juridice legate de modul de constituire, functionare si asociere a firmei, aceasta
constand in intocmirea anumitor acte juridice de constituire: contract de societate, statut
precum si actele corespunzatoare fiecarui punct de lucru, cum e registrul unic de control etc.

2.3.7 Litigii
SC Phonegap S.R.L. nu este implicata in nici un fel de litigii aflate pe rolul instantelor
judecatoresti sau a Arbitrajului de pe langa Camera de comert si Industrie.

2.3.8 Concluzii

S.C. Phonegap S.R.L. a fost infiintata conform legilor in vigoare si functioneaza in conditii
legale.
In ceea ce priveste relatiile cu partenerii comerciali societatea respecta obligatiile
prevazute de lege
Societatea in cauza este un bun contribuabil la bugetul statului
Sunt incheiate si respectate contractele individuale de munca
Societatea nu este implicata in nici un fel de litigii aflate pe rolul instantelor
judecatoresti
Nu sunt contractate credite

11

2.4 Diagnosticul comercial


Obiectivul diagnosticului comercial este de a estima piata societatii comerciale si locul
acesteia pe piata.
Elementele esentiale supuse analizei sunt:
pozitia strategica in raport cu mediul pietei;
piata actuala si potentiala;
concurentii;
clientela intreprinderii;
produsele sau serviciile oferite;
politica de pret;
distributia;
promovarea produselor si serviciilor;
analiza de marketing.

2.4.1 Strategia
S.C. Phonegap S.R.L. isi desfasoara activitatea in sfera comertului si serviciilor de
telefonie mobila in reteaua Telekom: vanzare de telefoane mobile, accesorii, cartele
reincarcabile, service, abonamente.
Societatea activeaza in acest domeniu de cativa ani deja, dobandind experienta pe piata
locala si nu numai.
Beneficiind si de indrumarea societatii Telekom (fiind Dealer autorizat Telekom) un mare
operator de telefonie mobila pe plan international si national, personalul este instruit si pregatit
sa ofere clientilor toate informatiile referitoare la produsele si serviciile oferite. Pe langa
acestea, S.C. Phonegap S.RL. ofera si servicii de reparatii (service).
Bazandu-se pe statisticile care spun ca in Europa de Est vanzarile in domeniul
telefoanelor mobile sunt intr-o continua crestere, se poate estima ca si in Romania vor creste.
In viitor se vor lansa echipamente mai performante bazate pe noi tehnologii.
Dezvoltarea ramurii depinde de dezvoltarea altor ramuri i.e. cea a telecomunicatiilor,
precum si de cresterea nivelului de trai.
Evolutia mediului tehnologic dobandeste o exprimare concreta prin intermediul unor
elemente specifice: inventii, inovatii, aparitia produselor noi, perfectionarea produselor
traditionale.
Tehnologia poate determina modul de satisfacere a diferitelor nevoi ale cumparatorilor
si influenteaza deciziile de marketing. Societatea trebuie sa se adapteaza la noile tehnologii
pentru a nu isi pune in pericol existenta pe termen lung, pierzand clientela in favoarea
concurentei.
12

Ca si Dealer Telekom, S.C. Phonegap S.RL. trebuie sa incheie un anumit numar de


abonamente pe luna, acesta modificandu-se mereu, precum sa si patreze si sa promoveze
imaginea firmei Telekom:
sa fie prezenta culoarea reprezentativa magenta
amenajarea specifica a magazinului
prezenta in magazine a materialelor publicitare
Evenimentele exterioare ce pot modifica pozitia strategica a S.C. Phonegap S.RL. in
cadrul ramurii sunt:
dezvoltarea concurentei pe piata locala si nationala;
concurenta pe piata nationala dar si internationala a firmei Telekom;
aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.
In strategia de dezvoltare a S.C. Phonegap S.RL. sunt prevazute extinderea geografica
prin deschiderea a noi puncte de lucru in toata Transilvania si nu numai. Cresterea cifrei de
afaceri, a profitului si crearea unei imagini favorabile a societatii. In ceea ce priveste
concurenta, este urmarita si activitatea celorlalte societatii ce activeaza in domeniu - atat
preturile practicate, cat si locatiile acestora.
Planul strategic este coerent cu deciziile luate in prezent: profitul fiind investit pentru
noi locatii si in consolidarea pozitiei pe piata.

2.4.2 Piata
Pietele sunt formate din cumparatori, iar cumparatorii difera intr-un mod sau altul. Ei
pot diferi in ceea ce priveste dorintele lor, resursele, pozitionarea, atitudinile de cumparare si
practicile de cumparare. Fiecare din aceste variabile poate segmenta o piata.
Oferta societatii este diferentiata in functie de zona geografica, de clientela, de tipul de
produs cerut. De exemplu in localitatea Sibiu numarul de abonamente incheiate e mai mare
deoarece oferta de telefoane gratuite la conectare cuprinde telefoane mai performante.
Ponderea din piata a S.C. Phonegap S.R.L. este greu de estimat, se presupune ca ea este
de aproximativ 30% pe plan local. Principalul concurent S.C. EURO GSM S.R.L. ocupa o cota de
aproximativ 35%, restul concurentilor nefiind de ignorat.
Cererea este foarte mare manifestandu-se atat in randul tinerilor cat si in randul
oamenilor de afaceri.
Piata serviciilor de telefonie mobila este o piata in expansiune crescand anual cu
aproximativ 40-50%. Piata S.C. Phonegap S.R.L. este nationala.

13

2.4.3 Concurentii
Desi pe piata exista firme concurente pe acest domeniu de activitate societatea
comerciala Phonegap S.R.L. si-a consolidat pozitia pe piata de-a lungul anilor, avand relatii bune
cu partenerii de afaceri dovedind credibilitate. Societatea practica un adaos comercial relativ
mic pentru ca produsele respectiv serviciul de internet sa fie accesibile populatiei. Totodata in
magazine se gaseste o gama larga de telefoane mobile, noi si reconditionate, accesorii: huse,
snururi, acumulatori, tocuri, incarcatoare retea si auto, licurici, carcase de schimb, dar si cartele
reincarcabile.
Concurentii directi incearca sa isi faca remarcata prezenta prin oferirea unor produse
mai deosebite pentru o anumita categorie de cumparatori cu venituri relativ mai mari, cautand
amplasamente centrale pentru magazinele lor.
Ponderea din piata a S.C. Phonegap S.R.L. este greu de estimat, se presupune ca ea este
de aproximativ 30% pe plan local.
Principalii concurenti sunt reprezentati in urmatorul tabel :
Concurentul
Cota de piata
S.C. EURO GSM 2000 S.R.L.
35%
S.C. RTS PLUS S.R.L.
20%
S.C. INTERNITY S.R.L.
10%
Alte societati
5%
De-a lungul anilor societatea si-a consolidat relatiile cu furnizorii din intreaga tara.
Acestia au fost selectati pe baza preturilor practicate, distanta, calitate, facilitati acordate
(discounturi oferite). Totusi conducerea urmareste evitarea situatiei de dependenta de anumiti
furnizori prin urmarirea pietei, acesta pentru a nu periclita desfasurarea activitatii si pentru a
dispune de o gama larga de marfuri.

2.4.4 Clientela intreprinderii


Numarul clientilor este destul de mare, aproximativ 1000-1500 de persoane pe zi trec
pragul celor 12 magazine. Profilul clientilor este heterogen, de la copii, tineri pana la oameni de
afaceri, societati comerciale. Ponderea cea mai mare a clientilor o reprezinta persoanele fizice,
tinerii cu un venit si pentru care telefonul mobil constituie atat o necesitate cat si un anumit
statut social.
De regula produsele si serviciile societatii se platesc cu numerar in momentul
achizitionarii sau cu cardul, dar sunt situatii in care plata se face in rate prin banca.

14

2.4.5 Produsele si serviciile


Un produs este orice lucru oferit pe piata in scopul achizitionarii, utilizarii sau
consumului si care poate satisface o nevoie sau o dorinta.
S.C. PHONEGAP S.R.L. ofera in magazinele sale o gama larga de telefoane mobile, atat
noi, cat si reconditionate, accesorii, cartele reincarcabile. De asemenea societatea ofera in cazul
telefoanelor o garantie de 1 an de zile, precum si servicii de reparatii.
Din cauza aparitiei continue pe plan international a noi tipuri de telefoane cu
performante mai bune, noi optiuni, ciclul de viata al produselor este relativ scurt intre 2-3 ani.
Firma trebuie sa stie cum sa administreze produsele pe parcursul ciclului de viata. Deoarece
toate produsele intra la un moment dat in faza de declin firma trebuie sa gaseasca produse noi
care sa inlocuiasca vechile produse.
Prin publicitate si promovare se stimuleaza cererea pentru ultimele noutati in domeniu.
Cererea de produse este relativ constanta pe parcursul anului cunoscand cresteri in perioadele
de sarbatoare.
Gama de produse este mereu innoita oferindu-se noi tipuri de optiuni si mentinandu-se
treaz interesul clientilor. Pentru a tine pas cu concurenta este in interesul S.C. PHONEGAP S.R.L.
sa achizitioneze si sa ofere noi produse si servicii clientilor sai, in pas cu tendintele inregistrate
in domeniu. Produsele si serviciile sunt prezentate in Anexa nr. 1
Tehnologia reprezinta una dintre fortele generatoare de schimbari in societatea umana,
iar in plan economic creaza piete si ocazii noi. Noile tehnologi creaza noi modalitati de a
satisface clientela. Ocazional, noile tehnologii permit satisfacerea unor nevoi aflate intr-o stare
latenta. Cumparatorii aspira la produse si servicii mai bune care sa le satisfaca nevoile.
Noile produse sunt testate, iar performantele / rezultatele obtinute sunt prezentate in
reviste de specialitate i.e. Revista Connect.

2.4.6 Politica de pret


Preturile practicate de S.C. PHONEGAP S.RL. sunt fixate dupa concurenta care exista in
zona unei locatii. De cate ori apar schimbari in preturile furnizorilor sau ale concurentilor
managerul societatii stabileste un alt nivel de preturi.
Ocazional, de regula in timpul sarbatorilor, se practica reduceri de pret sau, daca este
cazul, pentru lichidarea produselor cu vanzare lenta.

2.4.7 Distributia
In cadrul firmei produsele sunt distribuite la magazinele proprii, care au locatii diferite,
prin intermediul curieratului rapid sau cu mijloacele auto aflate in folosinta.

15

In ceea ce priveste reteaua de distributie a produselor si serviciilor catre clienti, S.C.


Phonegap S.R.L. este vanzator en-detail si nu le revinde altor societatii in vederea
comercializarii.
Accesul la produsele si serviciile societatii este usor deoarece magazinele sunt plasate in
zone cu vad comercial - de regula in centrul localitatilor.
Responsabil de realizarea planului de vanzari este Directorul de vanzari care are in
subordine personalul din magazine. Personalul este instruit si testat din punct de vedere
profesional de catre firma Telekom.

2.4.8 Publicitatea, promovarea


In acest caz se au in vedere:
actiunile publicitare organizate, frecventa acestora si efectul
evolutia cheltuielilor cu reclama si publicitatea
imaginea firmei si a produselor ei comparativ cu firmele concurente, etc.
Publicitatea facuta de firma Telekom pe canalele audio-vizuale desfasurata pe plan
national are un impact major asupra activitatii S.C. Phonegap S.R.L. .
Societatea comerciala desfasoara si ea activitate de promovare a produselor si
serviciilor, a imaginii societatii prin intermediul mass-mediei, reclame luminoase, afise,
fluturasi.
Spoturile publicitare difuzate de Telekom pe toate posturile de televiziune la ore de
maxima audienta, si nu numai, au cel mai mare impact asupra cumparatorilor. Acestea sunt
realizate la un nivel foarte profesionist si transmit diferite mesaje, cum ar fi: esti in reteaua
Telekom poti vorbi cat vrei cu prietenii tai.
Totodata aceste spoturi te incita la comunicare prin intermediul telefoanelor mobile,
prezentand avantajele si optiunile posibile in reteaua Telekom. O alta cale de publicitate este
amplasarea de panouri publicitare in locuri publice frecventate des. Firma Telekom desfasoara
si o activitate de promovare orientata asupra clientilor sai, tinandu-I la curent cu noile optiuni
telefoane ce apar si totodata oferindu-le posibilitatea sa participe la diferite concursuri cu
premii.
S.C. Phonegap S.RL. investeste aproximativ 0.75% din cifra de afaceri in publicitate.
Actiunile de promovare, cum ar fi oferirea de cadouri clientilor, au loc in special cu ocazia
sarbatorilor.
In ultimii 3 ani politica de publicitate a avut o curba ascendenta reusind sa creeze o
imagine de firma puternica si sa o faca cunoscuta pe plan local in special.
Politica de recunoastere si consolidare a imaginii firmei se desfasoara in localitatiile
unde sunt deschise puncte de lucru: Bucuresti, Cluj-Napoca, Turda, Campia-Turzii, Bistrita,
16

Targu-Mures, Sibiu, Baia-Mare, Satu-Mare, Alba-Iulia, Oradea. Imaginea firmei si a produselor si


serviciilor sale se reflecta in cresterea numarului de clienti si a cifrei de afaceri.

2.5 Diagnosticul tehnic


Obiectivul diagnosticului tehnic este de a estima in ce masura societatea este echipata
pentru a raspunde necesitatilor actuale si de viitor, in scopul valorificarii potentialului sau.
S.C. Phonegap S.R.L. are deschise 12 magazine si un spatiu amenajat pentru birouri
totodata unde se afla si depozitul.
Tinand cont de activitatea desfasurata de catre societate in calitate de dealer Telekom,
cea de comert cu amanuntul de produse si servicii de telefonie mobila, magazinele sunt dotate
cu birouri, scaune, vitrine pentru expunerea produselor, mobilier pentru depozitarea
telefoanelor, calculatoare. Fiecare magazin are instalat internetul, are telefonie fixa.
Compania dispune de echipamentul tehnic necesar desfasurarii unei bune activitati. In
cadrul S.C. Phonegap S.R.L. echipamentul tehnic este repartizat echilibrat.

2.6 Diagnosticul resurselor umane si al managementului firmei


Diagnosticul resurselor umane vizeaza stabilirea caracteristicilor resurselor umane
disponibile si adaptarea acestora la necesitatile realizarii obiectivelor firmei.
Obiectivele analizei resurselor umane sunt urmatoarele:
evaluarea numarului si structurii personalului existent;
politici de angajare, selectare, promovare folosite;
fluctuatia numarului de personal, cauza predominanta;
politica de remunerare;
comunicarea in cadrul societatii.
Diagnosticul managementului vizeaza in esenta analiza calitatii deciziilor manageriale
concomitent cu analiza echipei de conducere cu scopul de a estima contributia sa la finantarea
valorii societatii.
Este universal recunoscuta definirea managerului ca fiind acea persoana care ii face pe
ceilalti sa actioneze, respectiv organizeaza componentele societatii, astfel incat sa se atinga
obiectivele strategice, "creaza valoare" - mareste valoarea societatii evident, prin deciziile pe
care le ia.
In acest context sarcinile managementului pot fi clasificate astfel:
de a informa;
de a analiza;
de a stabili obiective (cuantificare, ierarhizare);
17

de a formula politici si strategii;


de a organiza (mijloacele de atingere a obiectivelor, responsabilitatile, structurile,
procedurile);
de a motiva;
de a controla.

Analiza trebuie facuta suficient de detailat pentru a permite formarea unei concluzii
privind competentele managementului.
S.C. Phonegap S.RL. are un disponibil de resurse umane de 58 de persoane distribuite
astfel:
magazinul asociat cu nr. 1 - 4 persoane
magazinul asociat cu nr. 2 - 5 persoane
magazinul asociat cu nr. 3 - 4 persoane
magazinul asociat cu nr. 4 - 4 persoane
magazinul asociat cu nr. 5 - 4 persoane
magazinul asociat cu nr. 6 - 4 persoane
magazinul asociat cu nr. 7 - 4 persoane
magazinul asociat cu nr. 8 - 4 persoane
magazinul asociat cu nr. 9 - 4 persoane
magazinul asociat cu nr. 10 - 4 persoane
magazinul asociat cu nr. 11 - 4 persoane
magazinul asociat cu nr. 12 - 4 persoane
birouri - 8 persoane
service - 1 persoana
In cadrul societatii este intocmita fisa de post pentru fiecare angajat, in aceasta fiind
precizate atributiile, responsabilitatile si relatiile cu celelalte compartimente din firma.
Functiile de conducere sunt ocupate de persoane cu studii superioare si experienta in
domeniu. Conducerea firmei este formata din 2 asociati care sunt si angajati, desfasurand
activitatea de management, de aprovizionare, precum si raspunzand de relatiile cu partenerii
de afaceri, cu institutiile publice.
In ceea ce priveste angajatii din magazine acestia au un salariu de baza la care se adauga
un anumit procent din vanzari.
Salariile personalului se calculeaza atat in functie de pregatirea profesionala, cat si in
functie de nivelul ierarhic pe care acestia se situeaza.

18

Personalul din magazine este instruit si testat periodic de catre firma Telekom.
Rezultatele testelor efectuate sunt aduse la cunostiinta Directorului General al S.C. Phonegap
S.R.L.
Cauza principala in fluctuatia personalului o constituie lipsa de experienta, in principal in
domeniul vanzarilor.
De angajarea personalului raspund Directorul de vanzari din locatia respectiva si
Directorul General. Angajarea se face pe baza de C.V. si interviu.
Angajatii isi desfasoara activitatea in conditii de munca bune, fiind asigurate conditii de
igiena (vestiar, WC), precum si un climat termic corespunzator magazinele fiind prevazute cu
aparate de aer conditionat. Totodata magazinele dispun de sisteme de alarma asigurate de S.C.
Security Co S.R.L. Conditiile optime de munca pe care S.C. Phonegap S.R.L. le ofera duc la o
competitivitate ridicata a societatii.
Conducerea colaboreaza indeaproape cu angajatii care transmit informatii privitoare la
cerintele clientilor si in acelasi timp este preocupata de modificarile aparute pe piata de
furnizori, scopul fiind aprovizionarea magazinelor cu produse in cantitatea si de calitatea
corespunzatoare solicitate la un moment dat.
Puncte tari:
personalul este instruit si testat periodic de catre firma Telekom;
Puncte slabe:
fluctuatia personalului;
numar ridicat de personal fara experienta in domeniul vanzarilor.

2.7 Diagnosticul financiar-contabil


Contabilitatea este un sistem prin care rezultatele unei activitati economice se
cuantifica, centralizeaza iar datele obtinute se comunica celor interesati pentru cunoasterea si
utilizarea lor.
Domeniul contabilitatii este format din 2 mari ramuri: contabilitatea manageriala si
contabilitatea financiara.
Contabilitatea manageriala are ca obiectiv intocmirea unor rapoarte/situatii pentru
persoanele din interiorul societatii comerciale. De exemplu, situatia incasarilor si platilor
curente poate fi ceruta de directorul economic pentru a stabili daca sunt necesare credite pe
termenul scurt.
Persoanele din interiorul firmei care au nevoie de informatii pot specifica forma in care
doresc sa primeasca aceste date, situatiile intocmite in cadrul contabilitatii manageriale fiind
destinate sa satisfaca cerintele tuturor utilizatorilor interni.
Contabilitatea financiara are ca scop intocmirea unor situatii necesare unor persoane
din afara societatii comerciale (banci, investitori potentiali, organe fiscale etc.)
19

Formatul si continutul situatiilor/rapoartelor din aceasta categorie sunt standardizate


datorita numarului mare de scopuri si utilizatori. Principalele situatii fianaciare sunt
urmatoarele: bilantul, contul de profit si pierderi, situatia fluxurilor financiare, bugetul de
venituri si cheltuieli.
Baza de plecare in analiza financiar-contabila o constituie intelegerea activitatii pe care
o desfasoara firma.

2.7.1 Analiza echilibrului financiar pe baza de bilant


Bilantul este o imagine la un moment dat a investitiilor si finantarii acestora, realizate de
catre o societate comerciala. In bilant investitiile reprezinta Activul (partea stanga), iar
finantarea reprezinta Pasivul (partea dreapta). Orice bilant trebuie sa reflecte egalitatea
bilantiera intre:
a) modul de utilizare a unor resurse financiare (fonduri)- concretizat in diverse
componente ale patrimoniului intreprinderii, formand activul bilantului- si
b) sursele din care fondurile au fost obtinute- respectiv furnizorii de capital care
formeaza pasivul bilantului.
In general, pentru mentinerea echilibrului financiar, firma tinde sa-si echilibreze
structura de finantare cu structura investitiilor finantate.
In cadrul analizei echilibrului financiar pe baza bilantului se calculeaza:
- situatia neta;
- fondul de rulment (F.R.);
- nevoia de fond de rulment (N.F.R.);
- trezoreria neta (T.N.).
Bilantul simplificat al S.C. Phonegap S.RL. prezinta urmatoarele valori date in lei:
Specificatii
TOTAL ACTIV din care
1. total active imobilizate din care
- imobilizari necorporale
- imobilizari corporale
- imobilizari financiare
2. total active circulante din care
- stocuri
- clienti si conturi asimilate
- alte creante
- disponibilitati
3. active de regularizare si asimilate

2014
7.403.672
1.355.405
0
1.355.405
0
6.048.267
4.340.146
797.502
0
910.619
0
20

2015
17.116.270
1.061.147
0
1.061.147
0
16.055.123
12.798.954
1.819.291
0
1.436.878
0

TOTAL PASIV din care


1. total capitaluri proprii din care
- capital social
- prime si rezerve
- alte fonduri
2. provizioane pentru riscuri si cheltuieli
3. total datorii
- credite si imprumuturi pe termen scurt
- furnizori si conturi asimilate
- alte datorii

7.403.672
-415.531
2.000
0
0
0
7.819.203
7.819.203
0
0

17.116.270
-691.793
2.000
0
0
0
17.808.063
17.808.063
0
0

DTL2014=7.819.203 lei
DTL2015=17.808.063 lei
Capital propriu2014= -415.531 lei
Capital propriu2015= -691.793 lei
Cap. Permanent2014= CP + DTL= 7.403.672 lei
Cap. Permanent2015= 17.116.270 lei

2.7.1.1 Situatia neta


Situatia neta se calculeaza ca diferenta intre total active si total datorii.
SN= TA-TD
SN2014 = 7.403.672-7.819.203= -415.531 lei
SN2015= 17.116.270- 17.808.063= -691.793 lei
Situatia neta in cazul S.C. Phonegap S.R.L. pe anii 2014 si 2015 este negativa, ea scazand in
valoare de la un an la altul. Volumul total al datoriilor depaseste activele. Aceasta situatie poate
fi explicata de faptul ca exercitiile financiare anterioare au fost incheiate cu pierdere, este o
situatie prefalimentara.

2.7.1.2 Fondul de rulment net


Se cunoaste faptul ca elementele de activ reprezinta alocari banesti pentru a se obtine
structura de productie necesara desfasurarii activitatii si ca acestea sunt stucturate in bilant
dupa gradul de lichiditate.
In bilant sunt prezentate in prima sectiune activele cu perioada cea mai mare de
recuperare: imobilizarile necorporale. Imobilizarile corporale si imobilizarile financiare. Acestea
poarta denumirea de alocari permanente.
21

Apoi urmeaza activele circulante, care au un grad de lichiditate mai mare si sunt
denumite alocari temporare.
De asemenea in pasivul bilantului elementele sunt structurate dupa gradul de
exigibilitate al acestora. Capitalurile proprii, rezervele, subventiile si provizioanele reprezinta
sursele permanente ale entitatii. In continuare in pasivul bilantului apar datoriile cu scadenta
mai mica de un an, denumite si pasive curente.
Pentru ca activitatea unei firme sa se desfasoare corespunzator este necesar ca sursele
permanente sa finanteze nevoile permanente iar nevoile temporare sa fie acoperite din
resursele temporare.
Fondul de rulment reprezinta excedentul surselor permanente (capitalul propriu si
imprumuturi pe termen lung) peste activele imobilizate pe termen lung (necorporale, corporale
si financiare), generat de ciclul de finantare a investitiilor.
Astfel, in cazul S.C. Phonegap S.RL. fondul de rulment este de:
FRN = Capital permanent (Kperm) - Active imobilizate (AI)
FRN= Active circulante (AC) Datorii pe termen scurt (DTS)
FRN2014= 7.403.672 - 1.355.405= 6.048.267 lei
FRN2015= 17.116.270 - 1.061.147= 16.055.123 lei
Valoarea fondului de rulment a inregistrat o crestere de la anul 2014 la anul 2015,
respectiv de la 6.048.267 lei la 16.055.123 lei. Ea este supraunitara ceea ce inseamna ca
societatea isi desfasoara activitatea in conditii optime.
Fondul de rulment reprezinta expresia echilibrului financiar pe termen lung.

2.7.1.3 Necesarul de fond de rulment


Diferenta dintre nevoile de finantare ale ciclului de exploatare si datoriile de exploatare
se numeste necesar/nevoie de fond de rulment. Altfel spus exprima partea din capitalul
permanent pe care firma trebuie sa o utilizeze, peste acea alocata finantarii imobilizarilor,
pentru a-si asigura o functionare normala.
AC* = AC - Disponibilitati
AC*2014 = 6.048.267-910.619=5.137.648 lei
AC*2015=16.055.123-1.436.878=14.618.245 lei
NFR=AC*-DTS
NFR2014 =5.137.648-0=5.137.648 lei
NFR2015=14.618.245-0=14.618.245 lei

22

Necesarul de fond de rulment inregistreaza valori pozitive totodata crescand de anul


2014 la anul 2015. S.C. Phonegap COMPANY S.RL. se afla in echilibru financiar pe termen scurt.

2.7.1.4 Trezoreria neta


Trezoreria neta reflecta desfasurarea unei activitati performante atat pe termen scurt
cat si pe termen lung si reprezinta un excedent de finantare a fondului de rulment peste nivelul
nevoii de fond de rulment.
Cand acest indicator este strict pozitiv se confirma ca exercitiul anterior s-a incheiat cu
profit iar cand este negativ firma se confrunta cu un deficit monetar care va trebui acoperit in
cel mai scurt timp si cu cele mai mici costuri.
TN=FR NFR
unde:
FR=fond de rulment
NFR=necesar de fond de rulment
TN2014= 6.048.267 - 5.137.648= 910.619 lei
TN2015= 16.055.123 - 14.618.245= 1.436.878 lei
Activitatea desfasurata de catre S.C. Phonegap S.R.L. este performanta atat pe termen
scurt cat si pe termen lung, ea nu se confrunta cu nici un deficit monetar.
In estimarea unor elemente necesare diagnosticarii financiare a firmei se folosesc
urmatorii indicatori:
NFR - viteza de rotatie a necesarului de fond de rulment
FR viteza de rotatie a fondului de rulment
Rata autonomiei financiare
Rata de finantare a stocurilor
Rata de finantare a activelor circulante
Rata de finantare a NFR
Rata de autofinantare a activelor

2.7.1.5 NFR - viteza de rotatie a necesarului de fond de rulment


Modificarea NFR in functie de evolutia cifrei de afaceri este influentata de viteza de rotatie a
stocurilor, creantelor si datoriilor nebancare.
v = NFR / CA * 365zile (CA= cifra de afaceri)
NFR2014= 5.137.648 lei
23

NFR2015= 14.618.245 lei


v2014=5.137.648/23.783.168*365= 78,75= 79 zile
v2015=14.618.245/59.328.388*365= 89,93= 90 zile
Viteza de rotatie a necesarului de fond de rulment (diferenta dintre nevoile de finantare ale
ciclului de exploatare si datoriile de exploatare), in cazul S.C. Phonegap S.RL. este destul de
normala, crescand de la aproximativ 79 de zile in 2014 la 90 de zile in anul 2015. Aprovizionarea
si plata facturilor se face in termenele stabilite.
Raportat la anii 2014 si 2015 NFR a inregistrat cresteri de la un an la altul rezultand o diminuare
a marimii cash-flow-ului net.

2.7.1.6 FR viteza de rotatie a fondului de rulment


v = FR / CA * 365zile
v2014=6.048.267/23.783.168*365=92,82= 93 zile
v2015=16.055.123/59.328.388*365=98,77= 99 zile
In anul 2014 viteza de rotatie a fondului de rulment, adica viteza excedentului surselor
permanente (capitalurile proprii, rezervele, subventiile, provizioanele reglementate) este de 93
zile iar in anul 2015 este de 99 zile. Acesta a inregistrat o crestere de la un an la altul de 6 zile.

2.7.1.7 Rata autonomiei financiare


Raf = Cpr / (Cpr+Cimpr)

unde

Cpr = Capital propriu


Cimpr = Capital imprumutat
Raf2014=-415.531/(-415.531+7.819.203)= -0,056%
Raf2015=-691.793/(-691.793+17.808.063)= -0,040%
Rata autonomiei financiare a S.C. PHONEGAP S.RL. este negativa in cei 2 ani 2014 si 2015,
inregistrandu-se totusi o crestere de 0,016%.

2.7.1.8 Rata de finantare a stocurilor


Valoarea stocurilor a crescut de la 4.340.146 in anul 2014 la 12.798.954 in 2015.
Rfs=FR / Stocuri
Rfs /2014 =6.048.267/4.340.146= 1,39
24

Rfs /2015 =16.055.123/12.798.954= 1,25


In anul 2014 rata de finantare a stocurilor, raportat la fondul de rulment este de 1,39 scazand in
anul 2015 la 1,25.
S.C. PHONEGAP S.RL. a investit mai putin cu 14% in stocuri in anul 2015 fata de anul 2014.

2.7.1.9 Rata de finantare a activelor circulante


RfAC = FR / AC
RfAC2014=6.048.267/6.048268 = 1
RfAC2015=16.055.123/16.055.123 = 1
S.C. Phonegap S.R.L. a investit fondul de rulment in active circulante.

2.7.1.10 Rata de finantare a NFR


RfNFR=FR / NFR
RfNFR2014=6.048.267/5.137.648= 1.177
RfNFR2015=16.055.123/14.618.245= 1.098
Rata de finantare a necesarului de fond de rulment a scazut din anul 2014 la 2015 cu 0.079.

2.7.1.11 Rata de autofinantare a activelor


RfA=Cpr/TA
RfA/2014=-415.531/7.403.672= -0.056
RfA/2015=-691.793/17.116.270= -0.040

2.7.2 Analiza pe baza contului de rezultate


2.7.2.1 Marja comerciala
MC=Vanzari de marfuri-Costul marfurilor vandute
MC2014=17.105.097-18.944.470= -1.839.373 lei
MC2015=43.660.822-48.158.350= -4.497.528 lei
Marja comerciala a scazut cu 2.658.155 lei in anul 2015 fata de anul 2014 si este negativa.

25

2.7.2.2 Valoarea adaugata


VA=MC + Productia exercitului - Consumuri externe
VA2014=-1.839.373+6.678.071+112.181-877.684-69.201-75.313-2.142.896= 1.785.785 lei
VA2015=-4.497.528+15.667.566-1.717.814-187.170-640.737-5.532.803= 3.091.514 lei
Valoarea adaugata s-a imbunatatit in anul 2015, fata de anul 2014, inregistrand o crestere de
1.305.729 lei.

2.7.2.3 Excedentul brut din exploatare


EBE = VA+ Subventii - Chelt de personal - Impozite si taxe asimilate
EBE2014=1.785.785+0-432.672-3.046= 1.350.067 lei
EBE2015=3.091.514+0-1.464.240-24.141= 1.603.133 lei
Excedentul brut din exploatare a crescut in anul 2015 de la 1.350.067 lei la 1.603.133 lei,
inregistrandu-se o diferenta de 253.066 lei.

2.7.2.4 Rezultatul din exploatare


RE = EBE Amortisment Provizioane + Alte venituri din exploatare-Alte chelt din
exploatare
RE2014=1.350.067-185.165+0-2.807= 1.162.095 lei
RE2015=1.603.133-425.580+14.566-5.942= 1.186.177 lei
Rezultatul din exploatare a crescut cu 24.082 lei in ultimii doi ani.

2.7.2.5 Rezultatul curent


RC= RE + RF
RC2014=1.162.095-943.712= 218.383 lei
RC2015=1.186.177-1.462.438= -276.261 lei
Rezultatul curent a scazut in ultimii doi ani cu 494.644 lei.

2.7.2.6 Rezultatul brut


RB = RC + Rexcept
26

In cazul S.C. Phonegap S.R.L. RB=RC:


RB2014=218.383+0=218.383 lei
RB2015=-276.261+0=-276.261 lei

2.7.2.7 Rezultatul net


RN = RB Imp
In cazul societatii evaluate rezultatul net este egal cu rezultatul brut, aceasta neavand de plata
impozit pe profit.
RN2014=218.383-0= 218.383 lei
RN2015=-276.261-0= -276.261 lei

2.7.3 Analiza cash flow-urilor


CFWgest = Pnet + Amortisment + Dobanzi, unde :
CFWgest = Cash-flow-ul de gestiune
CFWgest2014=218.383+185.165+959.592= 1.363.140
CFWgest2015=-276.261+425.580+1.527.610= 1.400.668
Daca se analizeaza firma la nivel general se foloseste indicatorul cash-flow disponibil, care este
egal cu :
CFWdisp= CFWgest - Imob- NFR- Disp, unde :
Imob.=investitiile in imobilizari
Imob=Imobn-Imobn-1+Am
Imob2014=1.355.405-1.253.841+0= 101.564
Imob2015=1.061.147-1.355.405+0= -294.258
AC*=AC - Disp
AC*2013=1.338.028-48.538=1.289.490
NFR=AC*-DTS
NFR2013=1.289.490
NFR2014=5.137.648
NFR2015=14.618.245
27

NFR2014-2013=5.137.648 -1.289.490= 3.848.158


NFR2015-2014=14.618.245-5.137.648= 9.480.597
Raportat la anii 2013, 2014 si 2015 NFR a inregistrat cresteri de la un an la altul rezultand o
diminuare a marimii cash-flow-ului net.
Disp2013= 48.538
Disp2014= 910.619
Disp2015= 1.436.878
Disp2014-2013=910.619-48.538= 862.081
Disp2015-2014=1.436.878-910.619= 526.259
CFWdisp2014=1.363.140-101.564-3.848.158-862.081= -3.448.663
CFWdisp2015=1.400.668-(-294.258)-9.480.597-526.259= -8.311.930
In functie de destinatiile sale cash-flow-ul disponibil se imparte in cash-flow-ul actionarilor si
cash-flow-ul creditorilor.
CFWactionari = Pnet - Variatia capitalurilor proprii
CFWcreditori = Dobanzi-Datorii financiare
S.C. Phonegap este o societate cu raspundere limitata si nu o societate pe actiuni prin urmare
avem:
CFWact2014=218.383- (-415.531+633.914)=0
CFWact2015=-276.261- (-691.793+415.531)=0

2.7.4 Analiza rentabilitatii firmei


Analiza rentabilitatii firmei are loc prin intermediul ratelor de rentabilitate. Aceste rate
completeaza diagnosticul financiar al firmei pein capacitatea lor informationala.
Deosebim:
Rentabilitatea economica
Rentabilitatea financiara

2.7.4.1 Rentabilitate economica


Rentabilitatea economica caracterizeaza eficienta elementelor angajate in activitatea firmei.
28

Rec=Pnet/Active*100
Rec2014=218.383/7.403.672*100= 2.95%
Rec2015=-276.261/17.116.270*100= -1,61%
Rentabilitatea economica a S.C. Phonegap S.R.L. a scazut din anul 2014 la anul 2015 cu 4,56%,
scazand eficienta activelor angajate in activitatea firmei.

2.7.4.2 Rentabilitate financiara Rata rentabilitatii financiare a capitalurilor


proprii
Aceasta rata este cel mai des utilizata fiid cunoscuta si sub denumirea de rata rentabilitatii
financiare.
Rfcp=Pnet/Cpr*100
= (Pnet/CA)*(CA/Activ)*(Activ/Cpr)*100
= (Pnet/CA)*(CA/Cpr)*100, unde :
Pnet=profit net
CA=cifra de afaceri
Cpr= capital propriu
Raportul CA/Cpr reprezinta rata rentabilitatii capitalurilor proprii
Raportul Activ/Cpr reprezinta rata de structura a capitalurilor proprii
Rfcp2014=218.383/-415.531*100= -52,56%
Rfcp2015=-276.261/-691.793*100= 39,93%

2.7.4.3 Rentabilitate financiara Rata rentabilitatii financiare a capitalurilor


permanente
Rfkp=Pnet/(Kperm+Kimpr)*100
Rfkp2014=218.383/(-415.531+7.819.203)*100= 2,95%
Rfkp2015=-276.261/(-691.793+17.808.063)*100= -1,61%
In 2015 fata de 2014 observam o diminuare semnificativa a ratei rentabilitatii financiare a K perm,
de aproximativ 4,56%, fapt ce nu reprezinta un avantaj pentru entitatea analizata.

29

Capitolul III Metode de evaluare


Metodele de evaluare au la baza un ansamblu de tehnici care reprezinta rodul muncii
unui numar mare de teoreticieni. Diversitatea metodelor de evaluare utilizate in prezent
precum si variabilitatea ipotezelor de lucru conduc la concluzia ca nu exista o solutie unica
pentru estimarea valorii unei firme, care sa permita atingerea unui prt acceptat la un moment
dat.
Fiecare metoda are avantaje si dezavantaje si cu siguranta fiecare metoda are limitele ei
in practica.
In mod clar, nu exista metode corecte sau gresite si nu exista metodologii precise sau
formule cantitative pentru a selecta metodele cele mai potrivite intr-o anumita situatie de
evaluare.
Totusi factorii care trebuie luati in calcul in alegerea metodelor de evaluare sunt :
- cantitatea si calitatea informatiilor disponibile, acesta ar putea fi cel mai important
criteriu;
- accesul evaluatorului la informatii, acesta ar putea fi limitat in functie de scopul
evaluarii si a pozitiei fata de client ;
- informatiile privind tranzactiile anterioare, acestea trebuie privite cu atentie si
selectate in functie de standardul de valoare considerat ;
- tipologia intreprinderii, domeniul de activitate, natura activelor ;
- destinatarul evaluarii, definit prin pozitia evaluatorului fata de client ;
- obiectul evaluarii (intreprindere, activ, pachet de actiuni etc ;
- consideratii privind situatia juridica si administrativa, in special cand este vorba de
arbitraj sau cauze judiciare ;
- experienta si judecata evaluatorului.
Deosebim:
- metode de evaluare patrimoniale
- metode de evaluare bazate pe rentabilitate
- metode de evaluare combinate
- metode de evaluare bursiere

3.1 Avantajele si limitele metodelor de evaluare


Metoda activului net corectat este recomandata la evaluarea in intregime a
intreprinderii.
Metoda fluxurilor financiare actualizate nu este recomandata la intreprinderile mici
unde previziunile sunt nesigure si depind de calitatea administrarii.
30

Metoda capitalizarii profitului se poate aplica in cazul in care capacitatea beneficiara


este bine precizata iar rata de actualizare este adecvata metodei si estimarii profitului.
Metodele Good-Will se aplica cand elementele intangibile au pondere importanta si
este necesar sa se estimeze corect :
- valoarea neta a elementelor tangibile,
- profitul nominal,
- indicele de fructificare a acapitalului propriu,
- rata de actualizare a supraprofitului

3.2 Metode de evaluare patrimoniale


Metodele patrimoniale se bazeaza pe evaluarea elementelor finantate de capital care
urmeaza a fi tranzactionat, respectiv pe evaluarea separata a 'stocurilor' de care dispune o
intreprindere la un moment dat. Abordarea patrimoniala se sprijina pe conceptele de 'valoare
de schimb', 'valoare de inlocuire', si 'valoare de utilizare' atasate tuturor elementelor care se
afla la dispozitia firmei.
Evaluarea patrimoniala porneste de la ipoteza incetarii activitatii firmei si de recuperare
a capitalurilor incorporate in activele acesteia.
Metodele de evaluare patrimoniale au un grad inalt de complexitate, pornind de la
componentele bilantiere de activ si pasiv.
Dupa modul de prelucrare a bilantului contabil valorile folosite sunt:
a) valori patrimoniale determinate pe baza activului si pasivului:
- activul net contabil (A.N.C.)
- activul net contabil corectat (A.N.C.C.)
- valoarea de lichidare (V.L.)
b) valori patrimoniale determinate pe baza activului utilizat in exploatare:
- activul brut contabil (A.B.C.)
- valoarea substantiala (V.S.)
- capitalurile permanente necesare exploatarii (C.P.N.E.)
Diferenta dintre cele doua categorii de valori patrimoniale este data de partile
participante la tranzactia de vanzatr-cumparare a firmei evoluate.
Prima categorie corespunde punctului de vedere al vanzatorului, care este interesat de
vanzarea activelor si recuperarea investitiilor, motiv pentru care aceste valori sunt cunoscute si
ca valori matematice.
A doua categorie corespunde punctului de vedere al cumparatorului interesat de
reconstructia firmei sau de folosirea unor anumite active, fiind denumite si valori functionale.
31

a) valori patrimoniale determinate pe baza activului si pasivului


1. activul net contabil
Activul net contabil este determinat ca diferenta intre total activ si total
datorii (resurse externe) utilizate de catre firma pentru desfasurarea activitatii.
Rezultatul reprezinta de fapt capitalurile proprii ale firmei.
In cazul in care societatea comerciala evaluata este societate pe actiuni, iar
din profitul inregistrat A.G.A. hotaraste acordarea de dividente catre actionari,
acestea se vor scadea din activul net contabil.
S.C. Phonegap este o societate cu raspundere limitata, si vom avea:
ANC=TA-TD=Cap proprii
ANC2014=7.403.672-7.819.203=-415.531 lei
ANC2015=17.116.270-17.808.063=-691.793 lei
2. activul net contabil corectat
Activul net contabil corectat se determina ca diferenta intre actvul corectat
si pasivul corectat. Atat activul cat si pasivul sunt supuse unor corectii, datorate
influentei unor factori economici (evolutia preturilor, regimuri de amortizare
etc.). Activul sufera cele mai multe corectii, elementele de activ care se inlatura
fiind considerate nonvalori.
Pentru a se corecta activele unei firme se urmareste determinarea valorii de
utilitate (pretul care trebuie platit pentru a achizitiona la un moment dat un activ
avand aceleasi conditii de folosinta, aceleasi performante, destinatii de folosire si
durata prezumata de utilitate reziduala).
In cazul S.C. Phonegap S.R.L. avem:
ANCC=Activ corectat-Pasiv corectat=ANC+/-corectii activ/pasiv
ANCC=ANC-inst.neutilizate-chelt. de constituire si dezvoltare-licente,
brevete, marci - provizioane
ANCC2014=-415.531-0-0-0-185.165=-600.696 lei
ANCC2015=-691.793-0-0-0-425.580=-1.117.373 lei
3. activul brut contabil
Aceasta metoda tine cont de totalul activelor (valoare neta) unei firme dar
si de amortizarile aferente activelor imobilizate si provizioanele aferente
activelor circulante.
Astfel avem :
32

ABC=TA+Amortizari+Provizioane
ABC2014=7.403.672+185.165=7.588.837 lei
ABC2015=17.116.270+425.580=17.541.850 lei
In anul 2014 S.C. Phonegap S.R.L. activul brut contabil a inregistrat o
valoare de 7.588.837 lei, crescand in 2015 cu 9.953.013 lei.
4. valoarea substantiala
Valoarea substantiala a patrimoniului reprezinta ansamblul mijloacelor
corporale a firmei care functioneaza pentru realizarea obiectivului de
activitate. Aceasta valoare cuprinde si si activele folosite de catre firma dar care
nu se afla in proprietatea sa.
Deosebim trei valori substantiale diferite ca marime datorita elementelor
care stau la baza determinarii lor:
- valoarea substantiala bruta (V.S.B.)
- valoarea substantiala neta (V.S.N.)
- valoarea substantiala redusa (V.S.R.)
a. valoarea substantiala bruta
Porneste de la valoarea activelor folosite de catre firma, indifferent de
caracterul de proprietate, din care se scade valoarea activelor inchiriate,
imprumutate altor firme, precum si toate elementele corporale si necorporale
care nu sunt necesare exploatarii, bunuri uzate, productie neterminata sistata.
VSB=ANCC+datorii+active leasing/inchiriate-active inchiriate altor firme
VSB2014=-600.696+7.819.203=7.218.507 lei
VSB2015=-1.117.373+17.808.063=16.690.690 lei
Valorile obtinute, respectiv 7.218.507 lei in anul 2014 si 16.690.690 lei
reprezinta totalul valoric al activelor existente la dispozitia S.C. Phonegap S.R.L.,
indiferent de modul lor de finantare, pe care aceasta le utilizeaza pentru a-si
asigura obiectivul de activitate. Se observa ca valoarea activelor a crescut din
anul 2014 la anul 2015 cu 9.472.183 lei, asigurandu-se continuitatea activitatii.
b. valoarea substantiala redusa
Valoarea substantiala redusa se calculeaza scazand din valoarea
substantiala bruta datoriile pe termen scurt.
33

VSR=VSB-DTS
Cum bilantul contabil de la sfarsit de an arata ca S.C. Phonegap S.R.L. nu are
datorii pe termen scurt, valoarea substantiala redusa este egala cu valoarea
substantiala bruta.
VSR2014=VSB=7.218.507 lei
VSR2015=VSB=16.690.690 lei
c. valoarea substantiala neta
Valoarea substantiala neta porneste de la valoarea substantiala bruta din
care se scad datoriile sau de la valoarea substantiala redusa din care se elimina
datoriile pe termen lung si mediu.
VSN=VSB-DAT
VSN2014=7.218.507-7.819.203=-600.696 lei
VSN2015=16.690.690-17.808.063=-1.117.373 lei
Deoarece total datorii depaseste valoarea substantiala bruta, valoarea
substantiala neta va inregistra valori negative.
5. Capitaluri permanente necesare exploatarii
Aceasta metoda a fost funfamentata pentru prima data de Barnay si
Calba.C.P.N.E. nu reflecta valoarea reala a firmei si este foarte apropiat de ca
marime de activul economic total.
Capitalurile permanente asigura finantarea atat a necesarului de fond de
rulment cat si a imobilizarilor.
Necesarul de fond de rulment creste odata cu dezvoltarea firmei,
efectuarea de noi investitii.
C.P.N.E. este finantat atat dintr-o parte a capitalului propriu cat si dintr-o
parte a capitalului imprumutat pe termen lung.
C.P.N.E si V.S.B. nu sunt utilizate ca metode propriu-zise de evaluare ci
servesc numai pentru determinarea valorii intreprinderii prinmetodele care
include in formula lor matematica capitalizarea rentei de Goodwill.
CPNE=Imobilizari
inchiriate

nete+NFRexpl-Imobilizari

34

in

leasing-Imobilizari

NFR2014=5.137.648 lei
NFR2015=14.618.245 lei
CPNE2014=1.355.405+5.137.648=6.493.053 lei
CPNE2015=1.061.147+14.618.245=15.679.392 lei
Valoarea capitalului necesar pentru a crea o societate cu aceleasi
caracteristici cu cele ale S.C. Phonegap S.R.L. este de 6.493.053 lei in anul 2014,
si 15.679.392 lei in anul 2015.

3.3 Metode de evaluare bazate pe rentabilitate


Aceasta metoda este cunoscuta si sub denumirile de metoda capitalizarii profitului net,
metoda capacitatii beneficiare sau metoda de evaluare prin rezultate.
Conform metodelor de evaluare bazate pe rentabilitate valoarea unei firme este data de
capacitatea acesteia de a obtine profit. Esenta acestei metode deriva din teoria utilitatii, care
confera o anumita valoare unui bun (sau proprietati) cumparat(e) numai in masura care
cumparatorul (investitorul) realizeaza o satisfactie prin achizitionarea acesteia. Aceasta
satisfactie se reflecta prin castigurile viitoare realizabile din exploatarea obiectivului.
Spre deosebire de metodele de evaluare patrimoniale metodele de evaluare bazate pe
rentabilitate pornesc de la premisa ca firma este viabila si isi va continua activitatea.
Rezultatul evaluarii difera in functie de formele rezultatelor alese.

3.4 Metode de evaluare combinate


Metodele de evaluare combinate include in calculul lor atat valori de rentabilitate cat si
valori patrimoniale.
Aceste valori se impart in:
- metode de evaluare bazate pe combinatia unei valori patrimoniale cu una de
rentabilitate
- metode de evaluare bazate pe notiunea de goodwill.

3.4.1 Metode de evaluare bazate pe combinare unei valori patrimoniale cu una


de rentabilitate
Pentru evaluarea unei firme pe baza acestei metode se folosesc doua rezultate ale
evoluarii, unul printr-o metoda patrimoniala si unul printr-o metoda de rentabilitate.
Presupunem ca valoarea patrimoniala K1 are o importanta de 40%, iar valoarea de
rentabilitate K2 are o importanta de 60%.

35

Varianta 1
Vmixt= K1*Vpatr+K2*Vrent
Vpatr=ANCC
Vpatr/2014=-600.696
Vpatr/2015=-1.117.373
Vrent=VDCF=464.569
Vmix/2014=0,4*(-600.696)+0,6*464.569=38.463
Vmix/2015=0,4*(-1.117.373)+0,6*464.569=-168.208
Varianta 2
Vmixt=(ANCC+VDCF)/2
Vmix/2014=(-600.696+464.569)/2=-68.066
Vmix/2015=(-1.117.373+464.569)/2=-326.402

3.4.2 Metode de evaluare bazate pe notiunea de goodwill (G.W.)


Intre cele doua tipuri de metode (patrimoniale si de rentabilitate) exista diferente care
apartin diferitelor elemente patrimoniale necontabilizate: prestigiu, renume, marca, vad
comercial etc., cunoscute sub denumirea de goodwill sau badwill, dupa caz. In cazul badwill-ului
pretul de vanzare a intreprinderii nu tine seama de existenta lui, ci are ca reper ANC-activul net
contabil, si evident valorile determinate prin alte metode de evaluare.
Goodwill-ul reprezinta excedentul de valoare a firmei peste valoarea sa la un moment
dat. Diferenta pozitiva dintre valoarea de randament si valoarea patrimoniala reprezinta
capacitatea firmei de a genera profituri mai mari.
GW=V-VP
V=VP+GW
GW=goodwill
V=valoare de randament
VP=valoare patrimoniala
In caz contrar apare termenul de badwill :
BW=VP-V
Existenta Goodwill-ului poate fi pusa si pe seama inovatiilor tehnologice, a elementelor
intangibile.
In practica evaluarii exista mai multe metode de evaluare pe baza de Goodwill.
36

metoda clasica determinata ca suma intre ANCC SI fondul de comert


metoda anglo-saxona
metoda Uniunii Expertilor Contabili Europeni (rentei de goodwill)
metoda simplificata a Uniunii Expertilor Contabili Europeni
metoda Barnay & Calba

3.4.2.1 Metoda clasica determinata ca suma intre A.N.C.C. si fondul de comert


In functie de tipul firmei avem :
-

pentru firme industriale


V=ANCC+n*Pnet
ANCC = valoarea activului contabil net corectat
n = coeficientul de multiplicare care este intre 1,5-3
Pnet = profitul net

pentru firme de comert


V=ANCC+%*CAF
CAF = capacitatea de autofinantare

3.4.2.2 Metoda anglo-saxona


Goodwill-ul este capitalizat pe o perioada infinita, durata de exploatare este nelimitata.
V = ANCC+[(Pnet-i*ANCC)/r]
i = reprezinta rata de plasament
r = rata de actualizare aferenta capitalurilor proprii

3.4.2.3 Metoda Uniunii Expertilor Contabili Europeni (rentei de goodwill)


Se caracterizeaza prin faptul ca supraprofitul este capitalizat pe un numar finit de ani, astfel :

V=valoarea intreprinderii
i =rata de plasament
r=rata de actualizare aferenta capitalurilor proprii
37

3.4.2.4 Metoda simplificata a Uniunii Expertilor Contabili Europeni


Aceasta metoda considera goodwill-ul egal cu actualizarea diferentei dintre profitul net
si valoarea patrimoniala inmultita cu o rata de rentabilitate a plasamentelor efectuate.

V=valoarea intreprinderii
ANCC=activul net contabil corectat
VSB=valoarea substantiala bruta
K=rata de actualizare care se alege de evaluator si este aproximativ 1,5*ri.

3.4 Metoda Barnay & Calba


Conform acestei metode valoarea firmei este data de relatia:
V=ANC+GW
In cazul S.C. Phonegap S.R.L. avem urmatoarele valori:
Vpatr=ANCC
Vpatr2014= -600.696
Vpatr2015=-1.117.373
Vrent=VDCF=464.569
Goodwill=valoarea de rentabilitate-valoarea patrimoniala
GW2014=464.569-(-600.696)=1.065.265 lei
GW2015=464.569-(-1.117.373)=1.581.942 lei
Valoarea goodwill-ului a crescut in doi ani cu 516.677 lei.
ANC2014=-415.531 lei
ANC2015=-691.793 mii
V2014=-415.531+1.065.265=649.734 lei
V2015=-691.793+1.581.972=890.149 lei
Valoarea S.C. Phonegap S.R.L. a crescut de la 649.734 lei in anul 2014 la 890.149 lei in anul
2015, mai exact cu 240.415 lei.

38

Capitolul IV Concluzii si propuneri


Evaluarea intreprinderilor in ansamblu sau a unor parti a acestora (activele) ramane in
actualitate. Procesul de determinare a valorii unei intreprinderi intervine in numeroase
tranzactii de vanzare-cumparare a acestora, cand ofertantul propune in fata clientilor
(investitorilor) un anumit pret riguros stabilit in urma unei munci sustinute de echipa in
vederea culegerii de informatii, a prelucrarii lor, a analizei si evaluarii propriu-zise.
Fuziunea, absorbtia, asigurarea sau lichidarea sunt tot atatea motive de cunoastere a
valorii unei intreprinderi.
In evaluare se vor folosi metode, tehnici si instrumente in concordanta cu specificul
intreprinderii.
Rezultatul activitatii de evaluare se concretizeaza prin exprimarea de catre evaluator a
unei opinii referitoare la valoarea intreprinderii.
Punctele tari sau slabe sunt influentate de sectorul de activitate sau de produsele
intreprinderii. Punctele tari si punctele slabe sunt determinate pe baza resurselor si
competentelor in conducerea firmei.
In general intreprinderea trebuie sa-si dirijeze avantajele spre exploatarea
oportunitatilor oferite de piata, spre blocarea riscurilor si minimizarea influentei punctelor
slabe. Este necesara identificarea factorilor care permit identificarea obiectivelor (oportunitati)
sau care ridica bariere in calea realizarii acestora (riscuri), ceea ce permite formularea
strategiei.
Societatea comerciala Phonegap S.R.L. are ca obiect principal de activitate comertul cu
amanuntul a produselor de telefonie mobila, in magazine specializate (cod CAEN: 5248). S.C.
Phonegap S.R.L. este dealer autorizat Telekom.
In aceasta lucrare I s-a facut societatii o evaluare pe baza bilantului si a contului de
rezultate din anii 2014 si 2015.
In urma analizei diagnosticului juridic rezulta ca S.C. Phonegap S.R.L. a fost infiintata
conform legilor in vigoare in anul 2004 si functioneaza in conditii legale, nefiind implicata in nici

39

un fel de litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti. In prezent societatea are deschise 12
puncte de lucru.
In ceea ce priveste relatiile cu partenerii comerciali societatea respecta obligatiile
prevazute de lege. Societatea este un bun contribuabil la bugetul statului. In ceea ce priveste
angajatii sunt incheiate si respectate contractele individuale de munca.
In urma diagnosticului resurselor umane si a diagnosticului tehnic rezulta ca societatea
dispune de echipament tehnic si de personal adecvat pentru o buna desfasurare a activitatii.
Domeniul in care-si desfasoara activitatea S.C. Phonegap S.R.L. intotdeauna va exista, la
fel si cererea. Comunicarea este o necesitate iar serviciile de telefonie mobila reprezinta o
solutie.
Pentru S.C. Phonegap S.R.L. dezvoltarea pietei, dezvoltarea tehnologiilor, clientela
diversificata, calitatea produselor si serviciilor oferite reprezinta oportunitati. Cifra de afaceri,
situatia financiara buna, notorietatea din randul populatiei ii poate asigura societatii succesul.
Principalul risc il reprezinta concurenta.
Din diagnosticul comercial reiese ca strategia adoptata este in concordanta cu evolutia si
modificarile mediului in care se desfasoara activitatea si este de extindere geografica, de
crestere a profitului si vanzarilor, a cifrei de afaceri precum si de consolidare a imaginii
produselor, serviciilor, a societatii.
Toate deciziile luate de conducerea societatii sunt in concordanta cu aceasta strategie.
Numarul de magazine deschise s-a dublat, in anul 2014 fiind doar de 6, prin urmare a crescut
volumul vanzarilor, cifra de afaceri a crescut de la un an la altul.
In urma calculelor metodelor de evaluare rezulta ca activitatea desfasurata de catre S.C.
Phonegap S.R.L. este performanta atat pe termen scurt cat si pe termen lung. Situatia financiara
a societatii se afla in echilibru, desi anul 2015 s-a incheiat cu pierdere, aceasta reusind sa se
redreseze in perioada ce a urmat.
Pentru imbunatatitea performantelor precum si a imaginii firmei se recomanda
detinerea unui spatiu propriu pentru amenajarea depozitului si birourilor, deoarece la ora
actuala acestea se afla intr-un spatiu inchiriat.

40

De asemenea pentru a preveni fluctuatia de personal, se recomanda angajarea pe viitor


a unor persoane cu experienta, de preferat in domeniul vanzarilor. Pentru cresterea calitatii
personalului se cere masuri precum scaderea unui procentaj din salariu sau plata unei sume
stabilite, in cazul in care nu se respecta regulile stabilite referitoare la modul de
comportament, la modul de tratare a documentelor contabile etc. din neglijenta sau din
intentie. Procentajul va fi stabilita in functie de gravitatea faptei.
Pentru cresterea volumului vanzarilor, in localitatea Cluj-Napoca in special deoarece
este un centru universitar, o solutie ar putea fi deschiderea unui punct de lucru in zonele
caminelor studentesti.
Este indicata continuarea promovarii produselor si serviciilor societatii prin intermediul
fluturaselor, reclamelor la radio.

41

Capitolul V Anexe
Bilant contabil S.C. Phonegap S.R.L.
Denumire indicator
A. Active imobilizate
1. Imobilizari necorporale
2. Imobilizari corporale
3. Imobilizari financiare
Active imobilizate total
B. Active circulante
1. Stocuri
2. Creante
3. Investitii financiare pe termen scurt
4. Casa si conturi la banci
Active circulante total
C. Cheltuieli in avans
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada < 1 an
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete
F. Total active datorii curente
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada > 1 an
H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
I. Venituri in avans
J. Capital si rezerve
1. Capital
2. Prime de capital
3. Rezerve din reevaluare
4. Rezerve
5. Rezultatul reportat
- Sold C
- Sold D
6. Rezultatul exercitiului fin.
- Sold C
- Sold D
Capitaluri proprii
Capitaluri total

2014

2015

0
1.355.405
0
1.355.405

0
1.061.147
0
1.061.147

4.340.405
797.502
0
910.619
6.048.267
0
0
6.048.267
7.403.672
7.819.203
0
0

12.798.954
1.819.291
0
1.436.878
16.055.123
0
0
16.055.123
17.116.270
17.808.063
0
0

2000
0
0
0

2000
0
0
0

0
635.914

0
417.532

218.383
0
-415.531
-415.531

0
276.261
-691.793
-691.793

2014
23.783.168
6.678.071

2015
59.328.388
15.667.566

Contul de profit si pierdere S.C. Phonegap S.R.L.


Denumire indicator
1. Cifra de afaceri neta
Productia vanduta
42

Venituri din vanzarea marfurilor


2. Productia imobilizata
4. Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare total
5. a) cheltuieli cu mat. prime si materiale consumabile
Alte cheltuieli materiale
b) alte cheltuieli din afara
c) cheltuieli privind marfurile
6. cheltuieli cu personalul
a) salarii
b) cheltuieli cu asig. si protectia sociala
7. a) amortizari si proviz. pt. depr. imob. corp. si necorp.
i. cheltuieli
ii. venituri
b) ajustarea val. activelor circ.
i. cheltuieli
ii. venituri
8. alte cheltuieli de exploatare
8.1 chelt.privind prestatiile ext.
8.2 chelt.cu alte impozite, taxe si varsaminte assimilate
8.3 chelt.cu despagubiri, donatii si activele cedate
Ajustari privind proviz. pt. riscuri si chelt.
Cheltuieli de exploatare
Rezult. din exploatare
- profit
- pierdere
9. venituri din interese de participare
10. venituri din alte invest. fin. si creante care fac parte
din activele imobilizate
11.venituri din dobanzi
Alte venituri financiare
Venituri financiare - total
12. aj. val. imob. fin. a invest. fin. detinute ca active circ.
13. cheltuieli privind dobanzile
Cheltuieli financiare total
Rezultatul financiar
- profit
- pierdere
14. rezultatul curent
- profit
- pierdere
15. venituri extraordinare
43

17.105.097
112.181
0
23.895.349
877.684
75.313
69.201
18.944.470
432.672
324.367
108.305
185.165
185.165
0
0
0
0
2.148.749
2.142.896
3.046
2.807
0
22.733.254

43.660.822
0
14.566
59.342.954
1.717.814
640.737
187.170
48.158.350
1.464.240
1.131.177
333.063
425.580
425.580
0
0
0
0
5.562.886
5.532.803
24.141
5.942
0
58.156.777

1.162.095
0
0
0

1.186.177
0
0
0

903
14.977
15.880
0
959.592
959.592

9.651
55.521
65.172
0
1.527.610
1.527.610

959.592
0

1.527.610
0

218.383
0
0

0
276.261
0

16. cheltuieli extraordinare


17. rezultatul extraord.
- profit
- pierdere
Venituri totale
Cheltuieli totale
18. rezultatul brut
- profit
- pierdere
19. impozitul pe profit
20. rezultatul net al exerc. fin.
- profit
- pierdere

0
0
23.911.229
23.692.846

0
0
59.408.126
59.684.387

218.383
0
0

0
276.261
0

218.383
0

0
276.261

Bibliografie:
"Evaluarea intreprinderii. Editia a cincea revizuita" - Sorin V. Stan, Ion Anghel, Editura IROVAL,
Bucuresti 2013
"Evaluarea afacerii" Prof.univ.dr. Cristian Silviu Banacu, Editura Tribuna Economica, Bucuresti
2012
"Evaluarea intreprinderilor-Metode si Uzante" - Dr. ec. Sorin V. Stan, Editura Teora, Bucuresti
1996
"Diagnosticul firmei" - Hada Teodor
"Analiza diagnostic si evaluarea SC Fonetic SRL" scritub.com/management/marketing/ANALIZA-DIAGNOSTIC-SI-EVALUARE54237.php
"Ghid pentru diagnostic si evaluare a intreprinderii" - Marin Toma, Marius Chivulescu, Editura
CECAR, Bucuresti 1994
"Diagnostic economico-financiar" - D. Margulescu, M. Niculescu, V. Robu, Editura ROMACART,
Bucuresti 1993

44

Capitolul VI Evaluarea unui apartament


6.1. Evaluarea unui apartament prin metoda comparatiei
Se bazeaza pe informatii din piata pentru a determina valoarea de piata a imobilului
supus evaluarii. Scopul este determinarea pretului acestuia pe baza analizei preturilor de
vanzare sau a preturilor cerute pentru active similare, pentru a ajunge la o estimare a celui mai
probabil pret de vanzare pentru imobilizarea corporala imobila evaluata.
Elementele de comparatie si corectiile sunt luate de pe piata, iar rezultatul corectiilor
preturilor reflecta valoarea de piata, pe care cumparatorii ar fi dispusi sa o plateasca pentru
cumpararea imobilului respectiv.
Astfel, pe baza urmatoarelor informatii, vom evalua un apartament, comparandu-l cu
alte trei apartamente similare.
Se evalueaza un apartament cu 3 camere, situat pe Bulevardul 1 Mai nr. 11, bloc 1, sc. C,
la etajul 7. Acesta are o suprafata de 81m2, este decomandat si prezinta finisaje medii. Blocul in
care gasim apartamentul este construit in anul 1978.
I) Oferta apartament zona Drumul Taberei 3 camere, situat in zona Drumul Taberei,
etajul 3, suprafata de 79m2, decomandat si prezinta finisaje medii. Blocul in care este
apartamentul, este construit in anul 1978, situat la strada principala. Pret: 70.000 EUR.
II) Oferta apartament zona Militari 3 camere, situat in zona Militari, etajul 6,
suprafata de 84m2, decomandat si prezinta finisaje medii. Blocul in care este apartamentul, este
construit in anul 1970, situat la strada principala. Pret: 74.000 EUR.
III) Oferta apartament zona Basarab 3 camere, situat in zona Basarab, etajul 9,
suprafata de 80m2, decomandat si prezinta finisaje medii. Blocul in care este apartamentul, este
construit in anul 1999, situat la strada principala. Pret: 88.000 EUR.
Indicatori
Pret de oferta (EUR)
Dreptul de propriete
Coeficientul de corectie al dreptului
de propietate
Valoarea corectata
Conditii de tranzactionare
Coef. de corectie al condit. de tranz.
Valoarea corectata
Suprafata
Coeficientul de corectie al suprafetei
Valoarea corectata

Proprietate
evaluata

81

45

1
70.000
integral
0

Oferte
2
74.000
Integral
0

3
88.000
Integral
0

70.000
Oferta
-5%
66.500
79
2%
67.830

74.000
Oferta
-5%
70.300
84
0
70.300

88.000
Oferta
-5%
83.600
80
2%
85.272

Etaj
Coeficient de corectie al etajului
Valoarea corectata
Amplasament
Coeficient de corectie amplasament
Valoarea corectata
Finisaje
Coeficient de corectie finisaje
Valoarea corectata
Coeficient de corectie brut
Numar de corectii

7/10

Semicentral

Medii

3/8
-5%
64.438,5
Semicentral
0
64.438,5
Medii
0
64.438,5
12
3

6/10
-2%
68.894
Semicentral
0
68.894
Medii
0
68.894
7
2

9/11
-3%
82.713,84
Semicentral
0
82.713,84
Medii
0
82.713,84
10
3

Conform metodei abordarii prin comparatie, se va alege prima oferta, respectiv


apartamentul din zona Drumul Taberei.

6.2 Evaluarea unui apartament prin metoda capitalizarii


In abordarea prin metoda capitalizarii evaluatorul ia in considerare conditiile concrete
de utilizare a apartamentelor si veniturile posibile a fi realizate.
Metoda aceasta se aplica in cazul in care imobilul este detinut de catre proprietar,
venitul fiind determinat de utilizarea lui. Proprietarul va obtine venitul net pentru perioada
data, venit care este paramentru pentru valoarea imobilului.
In cazul aplicatiei noastre pentru a determina valoarea imobilului, vom calcula rata de
capitalizare pe baza urmatorelor informatii:
Se evalueaza apartamentul cu suprafata utila de 74m2:
- Chiria lunara a acestuia ajunge la valoarea de 375 EUR.
Oferta 1. Apartamentul din zona Drumul Taberei cu suprafata utila de 72m2:
- Chirie lunara de 350 EUR
Oferta 2. Apartamentul din zona Militari cu suprafata utila de 77m2:
- Chirie lunara de 300 EUR
Oferta 3. Apartamentul din zona Basarab cu suprafata utila de 73m2:
- Chirie lunara de 400 EUR
Formula ratei de capitalizare:
rc = Venit / Valoare => Valoarea = Venit / rc

46

Conform formulei specificate, vom calcula rata de capitalizare pentru fiecare


oferta in parte dupa cum urmeaza:
Pentru oferta 1, vom avea:
rc1 = (350 * 12) / 70.000 = 0,06
Pentru oferta 2:
rc2 = (300 * 12) / 74.000 = 0,049
Pentru oferta 3:
rc3 = (400 * 12) / 88.000= 0,054
Rata de capitalizarea medie se va calcula conform formulei:
rcmediu = (rc1 + rc2 + rc3) / 3 = 0,161 / 3 = 0,054 = 5,4%
Rezultatul ratei de capitalizare medie se ridica la valoarea de 5,4%, rata ce o vom
folosi in determinarea valorii apartamentului evaluat, dupa cum urmeaza:
Valoarea apartamentului evaluat = (pretul chiriei * 12 luni) / rcmediu
Valoare apartament = (375 * 12) / 0,054 = 83.333,33 EUR

6.3 Evaluarea unui apartament prin metoda costurilor


Abordarea furnizeaza o idicatie asupra valorii prin calcularea costului de inlocuire a unui
activ si efectuarea diminuarilor pentru deteriorarea fizica si toate celelalte forme relevante
deprecierii.
Abordarea prin cost este bazata pe principiul substitutiei conform caruia, cu exceptia
cazului in care sunt implicati factori precum timp neadecvat, inconvenienta, risc sau altii, pretul
pe care un cumparator de pe piata il va plati pentru activul supus evaluarii nu va fi mai mare
decat costul aferent cumpararii sau contruirii unu activ echivalent. Astfel, valoarea proprietatii
imobiliare si valoarea deprecierii se vor calcula conform urmatoarelor formule:
Valoarea propietatii imobiliare = Valoarea proprietate noua * (1 - Deprecierea)
Valoarea Deprecierii = Durata de viata parcursa / (Durata de viata totala + Durata de
viata prelungita) = (2017 - 1970) / (80 * 0.25) = 47 / 100 = 0.47
Din rezultatele studiilor de piata ne-am dat seama ca un apartament nou de 80m2 are
pretul de 90.000 EUR, rezultand ca m2 actual este egal cu 1125 EUR/m2 (90.000 EUR/80m2). Pe
baza celor constatate, valoarea imobilului evaluat se va determina astfel:

47

Valoarea apartamentului evaluat = (1125 EUR/m2 * 81) * (1 - 0.047) = 86.842,13 EUR.


Pentru apartamentul supus evaluarii, prin aplicarea metodelor de evaluare s-au estimat
urmatoarele valori:

U.M.
Lei
EUR

Abordarea prin
metoda
comparatiei
314.566
70.000

Abordarea prin
metoda
capitalizarii
374.483,32
83.333,33

*valori fara TVA

48

Abordarea prin
metoda
costurilor
390.251,16
86.842,13

Valoare propusa
390.251,16
86.842,13