Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECTANT S.C. HATCHBACK EXE S.R.L., ZALAU, STR. GAROFITEI, NR.

34
TITLU PROIECT INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA "AFTER SCHOOL"
AMPLASAMENT com. CUZAPLAC, sat MIERTA, nr.97, jud SALAJ
BENEFICIAR com.CUZAPLAC
ADRESA BENEFICIAR com. CUZAPLAC, jud. SALAJ

INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA


,, AFTER SCHOOL "
sat MIERTA, com. CUZAPLAC, nr.51, jud SALAJ

DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE


si PROIECT TEHNIC
PROIECTANT S.C. HATCHBACK EXE S.R.L., ZALAU, STR. GAROFITEI, NR. 34
TITLU PROIECT INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA "AFTER SCHOOL"
AMPLASAMENT com. CUZAPLAC, sat MIERTA, nr.97, jud SALAJ
BENEFICIAR com.CUZAPLAC
ADRESA BENEFICIAR com. CUZAPLAC, jud. SALAJ

ZALAU, noiembrie 2015

FOAIE DE CAPAT
PROIECTANT S.C. HATCHBACK EXE S.R.L., ZALAU, STR. GAROFITEI, NR. 34
TEL. 0740 828 807 ING. ARDELEAN DANIEL

TITLU PROIECT INFIINTARE CENTRU DE ASITENTA "AFTER SCHOOL"

AMPLASAMENT sat MIERTA, com. Cuzaplac, nr. 97, jud. Salaj

BENEFICIAR com. CUZAPLAC

ADRESA BENEFICIAR com. Cuzaplac, jud. Salaj

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Nr. Numele si prenumele Calitatea Semnatura si parafa


Crt.

1. ing. Ardelean Marius sef proiect

2. c. arh. Ratiu Viorel proiectat arhitectura

4. ing. Ardelean Marius proiectat rezistenta

Intocmit:
c. arh. Ratiu Viorel
PROIECTANT S.C. HATCHBACK EXE S.R.L., ZALAU, STR. GAROFITEI, NR. 34
TITLU PROIECT INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA "AFTER SCHOOL"
AMPLASAMENT com. CUZAPLAC, sat MIERTA, nr.97, jud SALAJ
BENEFICIAR com.CUZAPLAC
ADRESA BENEFICIAR com. CUZAPLAC, jud. SALAJ

BORDEROU PIESE SCRISE SI PIESE DESENATE

A. PIESE SCRISE
A1. Cerere si anexa pentru emiterea autorizatiei de construire
A2. Foaie de capat
A3. Borderou piese scrise si piese desenate
A4. Certificatul de Urbanism nr. .... emis de Primaria Comunei Cuzaplac
A5. Extras din inventarul com. Cuzaplac
A6. Avize/Acorduri, Studii de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism
A7. Memoriu tehnic

B. PIESE DESENATE
B1. Plan de incadrare in zona A01 1:5000
B2. Plan de situatie A02 1:500
B3. Plan parter existent A03 1:100
B4. Plan invelitoare existent A04 1:100
B5. Sectiunea A-A existenta A05 1:50
B6. Fatada principala si posterioara existenta A06 1:100
B7. Fatade dreapta existenta A07 1:100
B8. Fatada stanga existenta A08 1:100
B9. Plan parter propus A09 1:100
B10. Plan invelitoare propus A10 1:100
B11. Sectiunea A-A propusa A11 1:50
B12. Fatada principala si posterioara propusa A12 1:100
B13. Fatade dreapta propusa A13 1:100
B14. Fatada stanga propusa A14 1:100
B15. Sectiune, vedere laterala imprejmuire la strada A15 1:50/1:25
B16. Detaliu panou de gard imprejmuiri laterale A16 1:50/1:25
B17. Tablou finisaje A17
B18. Tablou tamplarie A18
B19. Plan fundatii proiectate R01 1:50
B20. Plan armare stalpi R02 1:50
B21. Detalii fundatii rampa handicapati, detalii rampa acces subsol R03 1:25
B22. Plan cofraj si armare placa cota 00, planseu peste acces subsol R04 1:25
B23. Armare planseu peste subsol R05 1:25
B24. Plan cofrare si armare centuri cota +3.70 R06 1:25/1:50
B25. Plan pozare grinzi de planseu R07 1:100
B26. Plan sarpanta R08 1:100
B27. Detalii sarpanta R09 1:20

Intocmit,
c.arh. Ratiu Viorel
PROIECTANT S.C. HATCHBACK EXE S.R.L., ZALAU, STR. GAROFITEI, NR. 34
TITLU PROIECT INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA "AFTER SCHOOL"
AMPLASAMENT com. CUZAPLAC, sat MIERTA, nr.97, jud SALAJ
BENEFICIAR com.CUZAPLAC
ADRESA BENEFICIAR com. CUZAPLAC, jud. SALAJ

MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. DATE GENERALE
1.1. DENUMIREA LUCRARII: INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA "AFTER SCHOOL"
1.2. AMPLASAMENT: loc. Mierta, com.Cuzaplac, nr. 97, jud. Salaj
1.3. BENEFICIAR: com. CUZAPLAC
Com. Cuzaplac, jud Salaj
1.4. FAZA: DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU
OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE si PROIECT
TEHNIC
1.5. Contract nr.: 23/2015

2. DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI


2.1. Tema cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei:
Comuna Cuzaplac, in calitate de beneficiar a lansat o tema de proiectare faza D.T.A.C + P.T pentru
INFIINTARE CENTRU DE ASITENTA "AFTER SCHOOL", care sa corespunda din punct de vedere tehnic si
functional pentru buna desfasurare a activitatilor elevilor din satul Mierta.

2.2. Descrierea amplasamentului:


Amplasamentul este situat in intravilanul com. Cuzaplac, nr. 97, jud. Salaj. Configuratia terenului de pe
amplasamentul constructiei prezinta declivitati, pentru care sunt necesare lucrari de terasamente cu amenajari si
sistematizare verticala.

2.3. Situatia juridica actuala:


Imobilul teren cu suprafata de 1135 mp se afla in proprietatea comunei Cuzaplac conform inventarului
comunei.
2.4. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament:
Din punct de vedere seismic, conform Normativului P100-92, amplasamentul se incadreaza in zona F,
peroiada de colt Tc=0,7 sec., valoarea coeficientului Ks=0,08, adancimea de inghet 0,80 m, presiunea conventionala
Pconv. = Kpa.
PROIECTANT S.C. HATCHBACK EXE S.R.L., ZALAU, STR. GAROFITEI, NR. 34
TITLU PROIECT INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA "AFTER SCHOOL"
AMPLASAMENT com. CUZAPLAC, sat MIERTA, nr.97, jud SALAJ
BENEFICIAR com.CUZAPLAC
ADRESA BENEFICIAR com. CUZAPLAC, jud. SALAJ

MEMORIU DE ARHITECTURA

In conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si


completarile ulterioare, s-a intocmit documentatia pentru autorizarea lucrarilor de executie pentru INIINTARE
CENTRU DE ASISTENTA "AFTER SCHOOL" din loc. Mierta, com. Cuzaplac.

CAPITOLUL I DATE GENERALE


I.1. Obiectul proiectului
PROIECTANT S.C. HATCHBACK EXE S.R.L., ZALAU, STR. GAROFITEI, NR. 34
TEL. 0740 828 807 ING. ARDELEAN DANIEL
TITLU PROIECT INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA "AFTER SCHOOL"
AMPLASAMENT loc. Mierta, com. Cuzaplac, NR.97, jud. Salaj
BENEFICIAR com. Cuzaplac
ADRESA BENEFICIAR Com. Cuzaplac, jud Salaj

I.2. Caracteristicile amplasamentului


Amplasamentul pentru care se solicita Autorizatia de Construire este compus din teren situat in com.
Cuzaplc, jud. Salaj teren intravilan in suprafata de 1135 mp. Terenul este in proprietatea comunei Cuzaplac
conform inventarului comunei.

Vecinatatile terenului sunt urmatoarele:


- la Sud - pe o latura de 35.55 ml - Teren Negrea Maria;
- la Est - pe o latura de 41.25 ml - Teren Negrea Maria;
- la Nord - pe o latura de 55.60 ml - Strada Barcul Mic
- la Vest - pe o latura de 36.60 ml - Teren Focsa Nicolae

Parcela are o forma neregulata, iar in plan vertical, terenul prezinta declivitati.

Indici urbanistici propusi prin proiect:


SITUATIA EXISTENTA
C1
Functiune = Scoala
S constr(la sol) = 332.65 mp
S desf = 353.25 mp
S terase acces = 1.65 + 1.15 + 1.25 = 4.05 mp
S desf totala = Sdesf + S terase acces = 353.25 + 4.05 = 357.30 mp
S utila totala = Sutila(P) + Sutila(S)= 269.60 + 9.40 = 279 mp
H cornisa = +3.60 m
H max = +7.25 m
S teren = 1135 mp (din acte)
S constr la sol C1 = 332.65 mp
S desf C1 = 353.25 mp
PROIECTANT S.C. HATCHBACK EXE S.R.L., ZALAU, STR. GAROFITEI, NR. 34
TITLU PROIECT INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA "AFTER SCHOOL"
AMPLASAMENT com. CUZAPLAC, sat MIERTA, nr.97, jud SALAJ
BENEFICIAR com.CUZAPLAC
ADRESA BENEFICIAR com. CUZAPLAC, jud. SALAJ

S utila C1 = 279 mp

SITUATIA PROPUSA
C1
Functiune = Centru de asistenta "After school"
S constr(la sol) = 332.65 mp
S desf = 353.25 mp
S terase acces = 7.80 mp
S desf totala = Sdesf + S terase acces = 353.25 + 7.80 = 361.05 mp
S utila totala = Sutila(P) + Sutila(S) = 274.30 + 9.40 = 283.70 mp
H cornisa = +3.60 m
H max = +7.25 m
S teren = 1135 mp (din acte)
S constr la sol C1 = 332.65 mp
S desf C1 = 353.25 mp
S utila C1 = 283.70 mp
P.O.T. = (Sconstr la sol C1/S teren)*100 = (332.65/1135)*100 = 29 %
C.U.T. = S desf C1/S teren = 353.25/1135 = 0.31

Accesele carososabile si pietonale se realizeaza din drumul de acces al incintei situat pe latura sudica.
Parcarea autoturismelor se va realiza inafara incintei, nefiind prevazuta o platforma asfaltata care sa permita
stationarea autoturismelor.
I.3. Caracateristicile generale ale constructiei
Conform codului de proiectare seisimica P 100/1-2006, constructia proiectata se incadreaza in clasa III de
importanta, categoria de immportanta a constructiei: C normala (conform HGR nr. 766/1997).
I.4. Elemente de trasare ale constructiei
Retragerea fata de accesul principal este de 6.60 m, respectand aliniamentul existent si conform planului de
situatie, imobilul proiectat este amplasat pe teren cu urmatoarele retrageri:
C1
de la latura Sud 18.10 m
de la latura Est 10.50 m
de la latura Nord 6.60 m
de la latura Vest 5.15 m

CAPITOLUL II DESCRIEREA FUNCTIONALA


Beneficiarul cladirii doreste reabilitarea unui imobil cu functiunea de scoala si infiintarea unui centru de
asitenta"After school" la parter, care include doua sali studio, biblioteca, cabiet medical, birou, CT si grupuri sanitare;
cladirea are regimul de inaltime Parter si subsol partial. Proiectul a fost intocmit conform temei de proiectare, stabilita
impreuna cu beneficiarul investitiei, conform certificatului de urbanism, fiind elaborat in conformitate cu legislatia si
normele tehnice in vigoare la data intocmirii prezentei documentatii.

FUNCTIUNI EXISTENTE
Parter (vezi plansa A03) Subsol(vezi plansa A03 si A09)
1 SALA DE CLASA 1 57.00 1 BECI 9.40
2 SALA DE CLASA 2 50.10
3 DORMITOR 15.60
4 SUFRAGERIE 17.60
5 BUCATARIE 9.40
6 DEPOZITARE 2.15
PROIECTANT S.C. HATCHBACK EXE S.R.L., ZALAU, STR. GAROFITEI, NR. 34
TITLU PROIECT INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA "AFTER SCHOOL"
AMPLASAMENT com. CUZAPLAC, sat MIERTA, nr.97, jud SALAJ
BENEFICIAR com.CUZAPLAC
ADRESA BENEFICIAR com. CUZAPLAC, jud. SALAJ

7 HOL ACCES 5.40


8 CASA SCARII 2.45
9 CORIDOR 52.15
10 HOL ACCES 12.10
11 SALA DE CLASA 3 12.95
12 SALA DE CLASA 4 25.80
Sutila(P) 269.60
TERASA ACCES PRINCIPAL 2.80
TERASA ACCES AUXILIAR 1.25
S terase acces 4.05
S utila totala = Sutila(P) + Sutila(S) = 269.60 + 9.40 = 279.00 mp
S desf = 353.25 mp
S terase acces = 4.05 mp
S desf totala = Sdesf + S terase acces = 353.25 + 4.05 = 357.30 mp

FUNCTIUNI PROPUSE
Parter (vezi plansa A09) Subsol(vezi plansa A09)
1 SALA STUDIO 1 57.00 1 BECI 9.40
2 SALA STUDIO 2 50.10
3 WC FETE 7.15
4 WC BAIETI 7.15
5 HOL 12.50
6 WC DIZABILITATI 5.50
7 CENTRALA TERMICA 11.80
8 CORIDOR 85.05
9 BIBLIOTECA 16.25
10 CABINET MEDICAL 9.60
11 WC PERSONAL 4.70
12 BIROU 7.90
13 HOL 2 7.50
Sutila(P) 274.30
TERASA ACCES PRINCIPAL 5.60
TERASA ACCES AUXILIAR 2.20
S terase acces 7.80
S utila totala = Sutila(P) + Sutila(S)= 274.30 + 9.40 = 283.70 mp
S desf = 353.25 mp
S terase acces = 5.60 + 2.20 = 7.80 mp
S desf totala = Sdesf + S terase acces = 353.25 + 7.80 = 361.05 mp

CAPITOLUL III SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ


III.1. Sistem constructiv Existent
Constructia C1 este realizata dintr-o structura de zidarie portanta din caramida, avand grosimea de 47.5 cm
pentru peretii exteriori, iar pentru cei interiori de 27.5. Fundatiile sunt continui sub ziduri si sunt realizate din beton
ciclopian, cu samburi din beton armat cu dimensiunile de 30x30cm si 25x25 cm, grinzile si planseul peste parter sunt
din lemn si sunt montate pe un mortar de poza. Sarpanta este realizata din lemn ecarisat.
Sistem constructiv Propus
Constructia C1 este realizata dintr-o structura de zidarie portanta din caramida, avand grosimea de 47.5 cm
pentru peretii exteriori si de 27.5 la cei interiori existenti, iar cei de compartimentare noi sunt de 15, iar la bai s-au
PROIECTANT S.C. HATCHBACK EXE S.R.L., ZALAU, STR. GAROFITEI, NR. 34
TITLU PROIECT INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA "AFTER SCHOOL"
AMPLASAMENT com. CUZAPLAC, sat MIERTA, nr.97, jud SALAJ
BENEFICIAR com.CUZAPLAC
ADRESA BENEFICIAR com. CUZAPLAC, jud. SALAJ

folosit pereti din PVC de 5 cm. Fundatiile sunt continui sub ziduri si sunt realizate din beton ciclopian, cu samburi din
beton armat cu dimensiunile de 30x30cm si 25x25 cm. Peste ziduri se va realiza o centura din beton armat cu
dimensiunile de 47.5x25 pe tot conturul cladirii. Sarpanta se va realiza din lemn ecarisat, tratat si ignifugat conform
normativelor din vigoare.

Inchiderile exterioare si compartimentari interioare


Inchiderile exterioare ale constructiei proiectate sunt realizate din zidarie de caramida de 47.5 cm.
NU SE INTERVINE ASUPRA STRUCTURII DE REZISTENTA A PARTERULUI.
Finisaje exterioare existente
Finisajele exterioare ale constructiei existente sunt alcatuite din tencuieli strop de ciment la pereti si la soclu.
Suprafetele exterioare orizontale sunt realizate din beton.
In jurul cladirii se desfasoara un trotuar de beton degradat cu latimea de 1.00 m.
Finisaje exterioare propuse
Finisajele exterioare ale constructiei existente vor fi alcatuite din tencuiala minerala decorativa in nuante de
crem la pereti, placaj de piatra naturala la soclu.
Suprafetele exterioare orizontale vor fi finisate placaj de piatra naturala si mozaic.
In jurul cladirii se va desfasura un trotuar de beton cu latimea de 1.00 m.

III.2. Finisaje interioare existente


Finisajele interioare ale constructiei existente sunt deteriorate. Suprafetele orizontale sunt tratate cu podele
de lemn, la nivelul peretilor tencuieli, iar tavanele cu tencuieli pe nada. Grupurile sanitare lipsesc.

Finisaje interioare propuse


Finisajele interioare ale constructiei vor fi cele uzuale unui spatiu de invatamant, incluzand gresie si parchet
la nivelul pardoselilor, vopsele ulei si lambriuri la nivelul peretilor.
Finisajele vor fi inlocuite dupa cum urmeaza:

SALI STUDIO pardoseala parchet lemn pereti vopsea ulei + lavabila


BIBLIOTECA pardoseala parchet lemn pereti vopsea ulei + lavabila
CABINET MEDICAL pardoseala epoxidica pereti vopsea ulei + lavabila
BIROU pardoseala parchet lemn pereti lambriuri + lavabila
HOL WC pardoseala epoxidica pereti lavabila
GS-uri pardoseala gresie pereti faianta + lavabila
CT pardoseala gresie pereti lavabila
CORIDOR pardoseala epoxidica pereti lambriuri + lavabila
HOL pardoseala epoxidica pereti lambriuri + lavabila
SUBSOL pardoseala gresie pereti zidarie lacuita

Invelitoarea existenta
Sarpanta este din lemn ecarisat, acoperita cu invelitoare din tigla ceramica de culoare rosie.
Apa pluviala de pe invelitoare colecteaza prin intermediul jgheaburilor si burlanelor metalice inoxidabile,
aflate intr-o stare avansata de degradare, nefiind conduse corespunzator.
Invelitoarea proiectata
Acoperirea se va realiza pe sarpanta din lemn ecarisat, acoperita cu invelitoare din tigla ceramica de
culoare rosie. Pentru structura sarpantei se va utiliza lemn de rasinoase bine uscat, tratat si ignifugat, tratamentul
lemnului facandu-se prin vopsire. In constructie se vor utiliza capriori 10x15 cm, cosoroabe 15x10 cm, pane de
coama si intermediare 14x16 cm, clesti 5x15 cm si popi 10x10 cm asezati pe talpi longitudinale de 15x10cm.
Acoperirea constructiei va avea urmatoarea alcaturire:
PROIECTANT S.C. HATCHBACK EXE S.R.L., ZALAU, STR. GAROFITEI, NR. 34
TITLU PROIECT INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA "AFTER SCHOOL"
AMPLASAMENT com. CUZAPLAC, sat MIERTA, nr.97, jud SALAJ
BENEFICIAR com.CUZAPLAC
ADRESA BENEFICIAR com. CUZAPLAC, jud. SALAJ

- invelitoare din tigla ceramica, culoare rosie;


- sipci 5x2.5 cm;
- contrasipci 5x2.5cm;
- hidroizolatie c.a.;
- astereala 2.5 cm;
- caprior 10x15 cm.
Apa pluviala de pe invelitoare se va colecta prin intermediul jgheaburilor si burlanelor de tabla tip lindab
rosie, vopsite in camp electrostatic.

III.3. Asigurarea utilitatilor


Modul de asigurare si Racoradata la reteaua publica a localitatii .
distribuire a apei potabile

Modul de rezolvare al Gunoiul menajer se colecteaza in containere din PVC si se


colectarii, indepartarii transporta periodic prin unitatea specializata la rampa de gunoi
apelor uzate si a gunoiului din localitate. Apele uzate rezultate se deversa in bazinul
menajer vidanjabil amenajat pe terenul studiat. Apele uzate se vidanjeaza
periodic de catre o unitate specializata si se vor transporta la
statia de epurare.

Modul de asigurare al Iluminarea spatiilor este asigurata atat pe cale naturala prin
iluminatului, ventilatiei, intermediul ferestrelor cat si pe cale artificiala cu lampi
microclimatului fluorescente.
Ventilarea este naturala prin suprafetele vitrate.
Alimentarea cu energie electrica se face de la reteaua electrica
existenta in zona, instalatia electrica este de tip clasic: iluminat,
forta si prize prevazute cu nul de protectie pentru protectia
contra tensiunilor periculoase.

Asigurarea agentului termic Centrala termica cu tiraj fortat, utilizand combustibil solid

CAPITOLUL IV INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE


IV.1. Cerinta A Rezistenta si stabilitate
Cladirea proiectata respecta prescriptiile in vigoare privind calculul si alcatuirea elementelor de
constructie. Date suplimentare privind partea de rezistenta a lucrarii sunt cuprinse in memoriul de rezistenta.
Proiectul va fi verificat de catre un verificator atestat MLPAT pentru cerinta obligatorie rezistenta si stabilitate-
exigenta A.
IV.2. Cerinta B Siguranta in exploatare
Siguranta in exploatare se refera la siguranta circulatiilor, siguranta la intruziune si siguranta in folosirea
instalatiilor si echipamentelor aferente. S-au asigurat solutii de proiectare specifice temei, repartizand functiunile in
mod judicios in relatie cu circulatiile pe orizontala si verticala, prevederi de solutii de iluminat natural si artificial,
incalzire, ventilatie, functie de cerintele spatiilor proiectate. S-a asigurat orientarea optima functie de programul de
arhitectura studiat.
Dimensionarea spatiilor, golurilor si elementelor de constructie s-a facut conform cu normativele in vigoare,
asigurand o exploatare in conditii de maxima siguranta.
Parapetii balcoanelor si teraselor vor fi de 90 cm inatime de la cota finita a planseului.
Pentru materialele de finisaj se vor alege numai materialele durabile, elastice si usor de intretinut. Pardoselile
circulatiilor orizontale si a celor verticale vor fi finisate cu materiale ce trebuie sa impiedice alunecarea, iar peretii nu
vor prezenta proeminente si asperitati.
PROIECTANT S.C. HATCHBACK EXE S.R.L., ZALAU, STR. GAROFITEI, NR. 34
TITLU PROIECT INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA "AFTER SCHOOL"
AMPLASAMENT com. CUZAPLAC, sat MIERTA, nr.97, jud SALAJ
BENEFICIAR com.CUZAPLAC
ADRESA BENEFICIAR com. CUZAPLAC, jud. SALAJ

Asigurarea exigentei privind siguranta in exploatare din punct de vedere al instalatiilor sanitare se va face
tinand cont de urmatoarele criterii:
- conductele vor fi izolate si protejate;
- gurile de vizitare de la ghene vor fi etanse.
IV.3. Cerinta C Siguranta la foc
Siguranta la foc va fi satisfacuta prin respectarea criteriilor de performante generale existente in normele in
vigoare (Normativul de siguranta la foc a constructiilor P 118 99 aprobat MLPAT cu Ordin nr. 27/N din 7 aprilie
1999).
Gradul de rezistenta la foc gradul III.
Pentru asigurarea incadrarii in acest grad (avand in vedere faptul ca structura sarpantei este realizata din
lemn) se vor lua urmatoarele masuri de siguranta:
- Toate elementele constructive ale sarpantei se vor trata cu o vopsea intumiscenta, asigurand o rezistenta la
foc a acestora de minim 30 de minute;
- Astereala se va ignifuga cu produse care confera o incadrare in clasa C 3 de combustibilitate.
Pentru reducerea riscului de izbucnire a incendiului s-au prevazut masuri de realizare si amplasare a
functiunilor si elementelor componente a instalatiei de incalzire ce pot constitui focare de incendiu. In acest fel, toate
elementele instalatiei de incalzire se vor amplasa la distantele indicate in normativul 113/1994 fata de elementele
combustibile ale constructiei.
In proiectarea elementelor mai sus aratate s-au luat in considerare normele cuprinse in Ordinul
381/1219/M.C. Ordin al Ministerului de Interne si a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru
aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor. In conformitate cu normativul nu s-a prevazut
echiparea cladirii cu hidranti interiori.
Golurile de trecere prin plansee si pereti vor fi etansate cu materiale rezistente la foc 30 minute conform
normativului P118.
Conductele si ghenele de instalatii se vor dispune si realiza astfel ca sa fie protejate la socuri, coroziune,
incendiu si sa nu constituie cai de propagare a fumului si incendiilor.
IV.4. Cerinta D Igiena, sanatatea mediului, refacerea si protectia mediului
Prin activitatea sa, obiectivul propus nu elimina noxe si substante nocive in atmosfera sau in sol. La
proiectare si in exploatare se vor respecta prevederile de protectie a mediului prevazute de legislatia in vigoare
pentru evitarea poluarii mediului prin degajari de substante nocive in aer, apa si sol.
In exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substantelor nocive sau insalubre de catre
instalatiile de incalzire si ventilare si crearea de posibilitati de curatire a instalatiilor care sa impiedice aparitia si
dezvoltarea acestor substante.
Crearea unui mediu hidrotermic optim implica asigurarea unei ambiante termice globale si locale atat in
regim de iarna cat si in regim de vara. Asigurarea mediului hidrotermic trebuie corelata cu asigurarea calitatii aerului
si optimizarea consumurilor energetice.
Igiena evacuarii gunoaielor implica solutionarea optima a colectarii si depozitarii deseurilor menajere, astfel
incat sa nu fie periclitata sanatatea oamenilor.
IV.5. Cerinta E Izolatie termica, hidrofuga si economie de energie
1. Conditiile ambientale exterioare spatiului cercetat
Relieful colinar al depresiunii are o altitudine cuprinsa intre 200 - 500 m. In Depresiunea Transilvaniei
predomina un climat temperat submontan, cu precipitatii bogate si oscilatii mai mici de temperatura decat in Podisul
Transilvaniei. Temperatura medie a lunii ianuarie este de - 2,5 C, iar a lunii iulie este de + 19,3 C.
2. Conditiile ambientale interioare
- Activitati si surse de disconfort termic - nu este cazul
3. Caracteristicile suprafetelor vitrate care contribuie cu aport solar la mediul termic al spatiului
geam termoizolant
4. Caracteristicile higrotermice ale elementelor care limiteaza spatiul studiat
- Termoizolatii, bariere contra vaporilor, straturi de aer ventilat, elemente cu rol hidroizolator se vor izola
peretii exteriori la exterior cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime
5. Asigurarea confortului higrotermic interior, iarna
PROIECTANT S.C. HATCHBACK EXE S.R.L., ZALAU, STR. GAROFITEI, NR. 34
TITLU PROIECT INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA "AFTER SCHOOL"
AMPLASAMENT com. CUZAPLAC, sat MIERTA, nr.97, jud SALAJ
BENEFICIAR com.CUZAPLAC
ADRESA BENEFICIAR com. CUZAPLAC, jud. SALAJ

Temperatura de confort in fiecare incapere se va asigura o temperatura interioara optima in functie de


temperatura din exterior, prin intermediul instalatiei de incalzire.
Cladirea va fi izolata pe exterior. Se vor lua masuri de evitare a puntilor termice.
6. Masuri de minimizare a consumului de emergie in ansamblu:
- orientare corespunzatoare a spatiilor
- se vor izola termic peretii exteriori
7. Masuri de asigurare a confortului in conditii de vara:
- prin conformare de ansamblu
- asigurarea inertiei termice prin izolarea termica a peretilor exteriori
8. Masuri de evitare a aparitiei condensului:
- prin izolarea termica a elementelor de inchidere si amplasarea barierei de vapori acolo unde este cazul
9. Sistemul de echipare (incalzire, climatizare) adoptat: - incalzirea se va realiza cu ajutorul caloriferelor
alimentate de apa calda incalzita de centrala pe baza de combustibil solid amplasata in camera tehnica.
IV.6. Cerinta F Protectie impotriva zgomotului
1. Inscrierea in conditiile de mediu
- precizarea surselor si nivelului de zgomot exterior (circulatie, industrii, altele) nivelul de zgomot este
redus, sursele de zgomot exterior fiind circulatia auto din zona si circulatia pietonala.
2. Masuri de protectie acustica fata de zgomotul din exteriorul cladirii
- masuri generale (orientarea spatiilor) S-a asigurat orientarea optima functie de programul de arhitectura
studiat;
- ferestre/usi, spatii tampon (sere) tamplaria exterioara este din PVC, iar vitrajele sunt din geam termoizolant.
3. Masuri de protectie acustica in interior, zgomote aeriene
- Nu este cazul

Obs.1. ORDINUL M.L.P.A.T. Nr. 77/N/28.10.1996.Regulamentului de verificare i expertiz tehnic a


proiectanilor, a execuiei lucrrilor i construciilor (extras )
Proiect de : Categoria de importan a Cernta
construciei A B C D E F
( conform H.G. 261/1994, anexa 2 )
Construcii Excepional
Deosebit
Normal o o o o o
Redus o o o o o
Instalaii aferent Excepional
e construciilor Deosebit
Normal o o o o o
Redus o o o o o

Legend : - verificare obligatorie ;


PROIECTANT S.C. HATCHBACK EXE S.R.L., ZALAU, STR. GAROFITEI, NR. 34
TITLU PROIECT INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA "AFTER SCHOOL"
AMPLASAMENT com. CUZAPLAC, sat MIERTA, nr.97, jud SALAJ
BENEFICIAR com.CUZAPLAC
ADRESA BENEFICIAR com. CUZAPLAC, jud. SALAJ

o - verificare opional propus de proiectant.

Observaii :
Indiferent de categoria de construcii de importan a construciei este obligatorie verificarea la toate
cerinele pentru :
1. Cldiri de locuit cu peste P+1 etaje, cldiri de nvmnt, sntate, turism, sau care adpostesc aglomerri
de persoane ;
2. Construcii industriale n care se desfoar procese tehnologice sau se depoziteaz substane ce pot pune
n pericol sigurana i sntatea personalului propriu sau a colectivitilor nvecinate.
Categoria de importan a construciilor :
A Construcii de importan excepional
1) Construcii cu funciuni deosebit de importante, a cror nendeplinire implic riscuri majore pentru societate i
natura, pe zone foarte extinse.( Exemple : reactoare nucleare, baraje nalte sau amplasate pe terenuri dificile, cu
zone intens populate n aval).
2) Construcii cu caracter de unicat, cu valoare deosebit de patrimoniu.(Ex. : ansambluri i cldiri de cult sau alte
monumente de arhitectur propuse pentru a fi nscrise n patrimoniul cultural mondial).
B Construcii de importan deosebit
1) Construcii cu funcii importante, cror nendeplinire implic riscuri majore pentru societate i natura, pe zone
limitate.(Ex.: construcii din industria chimic; ci ferate, osele, poduri, porturi i aeroporturi de interes naional;
baraje pentru acumulri mari de ap; construcii social-culturale cu aglomerri mari de oameni; staii de emisie de
radio i televiziune).
2) Construcii cu valoare deosebit de patrimoniu sau care adpostesc asemenea valori.
(Ex. : monumente de arhitectur, situri istorice, muzee, arhive i biblioteci de importan naional).
C Construcii de importan normal
1) Construcii cu funcii obinuite, a cror nendeplinire nu implic riscuri majore pentru societate i natura.( Ex. :
cldiri de locuine cu mai mult de dou niveluri; construcii industriale i agrozootehnice curente; construcii social-
culturale care nu intr n categoriile n importan A i B ).
2) Construcii cu caracteristici i funciuni obinuite, dar cu valori de patrimoniu.( Ex. : cldiri de cult; muzee
de importan local ).
D Cldiri de importan redus
Construcii cu funcii obinuite, a cror nendeplinire afecteaz un numr redus de oameni.( Ex.: cldiri de locuine
parter sau parter i un etaj; dependine gospodreti; construcii provizorii. )

CAPITOLUL V MASURI DE PROTECTIE CIVILA


In conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind masurile de protectie civila si HGR nr. 560/2005,
modificata si completata de HGR 37/2006 privind stabilirea categoriilor de constructii la care este obligatorie
realizarea adapostului de protectie: constructia nu a fost prevazuta cu adapost de protectie civila.

CAPITOLUL VI ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII


Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normatve:
- Legea 90/1996 privind protectia muncii;
- Norme generale de protectia muncii;
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii ed. 1995;
- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;
- Ordin MMPS 255/1995 normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;
- Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 Normativ C300-1994;
- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarii.
Prezenta documentatie, in faza de proiect pentru autorizatia de construire, este extras din proiectul tehnic si
a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale Legii 10/1995 privind calitatea lucrarilor
in constructii si a normelor tehnice in vigoare.
PROIECTANT S.C. HATCHBACK EXE S.R.L., ZALAU, STR. GAROFITEI, NR. 34
TITLU PROIECT INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA "AFTER SCHOOL"
AMPLASAMENT com. CUZAPLAC, sat MIERTA, nr.97, jud SALAJ
BENEFICIAR com.CUZAPLAC
ADRESA BENEFICIAR com. CUZAPLAC, jud. SALAJ

Intocmit,

c.arh. Ratiu Viorel ing. Ardelean Marius

MEMORIU DE REZISTENTA
1. DATE GENERALE
La solicitarea beneficiarului Pop Mircea in calitate de primar al comunei Cuzaplac s-a intocmit proiectul
pentru Infiintare centru de asistenta "After school" in loc. Mierta, str. Barcul Mic, nr. 97, com. Cuzaplac, jud. Salaj,
in conformitate cu planul de incadrare in zona, cu planul de situatie si PUZ aprobat, enexate prezentei
documentatii.
Prezenta documentatie contine proiectul de rezistenta pentru obiectivul mentionat mai sus.
La baza documentatiei tehnice se afla avizele acordate de catre institutiile in drept, in conformitate cu legislatia in
vigoare:
- Tema de proiectare elaborata de Comuna Cuzaplac reprezentata prin Pop Mircea in calitate de
primar
- Certificat de urbanism nr. ...... din ..............2015 eliberat de Primaria com. Cuzaplac;
- Observatiile, constatarile si masuratorile executate de catre proiectanti in teren;
- Discutiile purtate cu beneficiarul lucrarii;
- Studiul geotehnic executat de .
- Ridicarea topografica efectuata de nu este cazul;
- Normele, normativele, legile, decretele si standardele in vigoare, ce reglementeaza proiectarea,
realizarea constructiilor.
Documentatia a fost intocmita si verificata in conformitate cu Legea nr. 10/1995 si HG 272/1994, respectandu-se
prescriptiile legale in vigoare la data elaborarii.
Cerinta de rezistenta si stabilitate a structurilor pentru cladirile comerciale si locuintelor este
asigurata pe baza criteriilor si parametrilor de performanta folositi pentru constructiile civile si industriale, care
asigura comportarea favorabila a structurii in ansamblu si a partilor componente, precum si de utilizarea unor
materiale certificate.
Clima: este de tip continental moderat;
Adancimea maxi. de inghet: (STAS 6054/77) este de -0,80;
Zona seismica de calcul: (P100/2004) este F, avand Ks = 0,08 si Tc = 0,7 sec;
Clasa de importanta: III din P1000/2004;
Categoria de importanta: C normala;
2. TERENUL DE FUNDARE
Nu se intervin asupra fundatiilor.
3. DESCRIEREA SISTEMULUI CONSTRUCTIV
PROIECTANT S.C. HATCHBACK EXE S.R.L., ZALAU, STR. GAROFITEI, NR. 34
TITLU PROIECT INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA "AFTER SCHOOL"
AMPLASAMENT com. CUZAPLAC, sat MIERTA, nr.97, jud SALAJ
BENEFICIAR com.CUZAPLAC
ADRESA BENEFICIAR com. CUZAPLAC, jud. SALAJ

3.2. Situatia Propusa


INFRASTRUCTURA FUNDATIILE sunt realizate din beton ciclopian cu latimea de 60 cm. Si adancimea de 90
cm. Conform sondajelor efectuate. Elevatiile sunt realizate din beton marca C12/15 si sunt armate cu 4 bare cu
dimensiunea de 10 cm .
Suprastructura este de tip zidarie confinata armata cu samburi de beton armat monolit, clasa C16/20, alcatuit din:
- stalpi in zona teraselor de acces cu sectiunea de 60 x 30 cm armati cu 8 14 PC52 si etrieri 8/15/25;
- centuri din beton armat cu dimensiunile de 37.5x25 pe tot conturul cladirii
Zidarie autoportanta are grosimea de 47.5 cm pentru peretii exteriori si interiori.
In centura realizata se vor monta tije filetante care vor asigura legatura cu grinzile de planseu.
Grinzile de planseu se vor realiza din lemn ecarisat, ignifugat si tratat conform normelor in vigoare.
3.3. ACOPERISUL este de tip sarpanta pe scaune, din lemn ecarisat alcatuita din elemente verticale
popi, pe care reazema panele si elemente inclinate capriori (dispusi dupa panta acoperisului), care reazema pe
pane si cosoroabe. Ansamblul popi, pane, capriori se vor rigidiza cu clesti si contrafise iar imbinarea lor se va
face prin chertare si cu buloane, conform documentatiei anexate. Lemnul se va trata ignifug si antiseptic si se vor
respecta conditiile de calitate mentionate pe planse.
Invelitoarea se realizeaza din tigla ceramica .
4. NORME GENERALE DE PROTECTIA MUNCII
Se recomanda respectarea cu strictete a Normelor generale de protectia muncii nr. 508/20/2002,
Ministerul muncii si solidaritatii sociale, nr. 933/25/2002 Ministerul Sanatatii si Familiei.
Normele de protectie a muncii sunt obligatorii tuturor persoanelor fizice sau juridice, implicate in respectivul
proces de munca.
Normele se vor revizui periodic si se vor modifica in urma schimbarilor de natura legislativa si a progresului
tehnic etc. survenite atat la nivel national cat si la nivelul angajatorului sau la nivelul procesului de munca. .
5. CERINTE DE CALITATE (conf. Legii 10/1995)
Cerinta A rezistenta si stabilitate este obligatorie verificarea proiectului la aceasta cerinta.
Cerinta B siguranta in exploatare
- circulatia pietonala s-a prevazut in jurul cladirii trotuar
Cerinta C siguranta la foc
Conform Scenariu de securitate la incendiu:
- gradul de rezistenta la foc III;
- categoria de pericol la incendiu C;
- risc de incendiu mijlociu;
s-au prevazut masuri speciale: ignifugare sarpanta, stingatoare cu praf.
Cerinta D
a) Igiena si sanatatea oamenilor
Toate compartimentele sunt ventilate natural prin golurile de tamplarie. In cladire nu sunt prezente
substante nocive (gaze, vapori, praf) care sa vicieze activitatea utilizatorilor.
Iluminatul s-a asigurat si pe cale naturala in toate incaperile cf. STAS 6221/2-83.
b) Refacerea si protectia mediului
Evacuarea apelor uzate la canalizare se face cu respectarea prevederilor Normativ pentru descarcarea
apelor uzate in retelele de canalizare a centrelor populate C90-83.
Colectarea deseurilor se va face in containerele amplasate in vecinatatea cladirii.
Cerinta E
a) Izolarea termica si economia de energie
Cladirea se izoleaza la exterior cu polistiren expandat de 60 mm grosime.
b) Izolarea hidrofuga
Se vor respecta prevederile Normativului C37-1998 privind alcatuirea si executarea invelitorilor la
constructii, in cazul de fata invelitoare din tabla tip tigla.
Cerinta F Protectia la zgomot
Nu este cazul
PROIECTANT S.C. HATCHBACK EXE S.R.L., ZALAU, STR. GAROFITEI, NR. 34
TITLU PROIECT INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA "AFTER SCHOOL"
AMPLASAMENT com. CUZAPLAC, sat MIERTA, nr.97, jud SALAJ
BENEFICIAR com.CUZAPLAC
ADRESA BENEFICIAR com. CUZAPLAC, jud. SALAJ

6. REGLEMANTARI TEHNICE
Proiectare
- STAS 10101/0-90 Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat;
- STAS 10101/0A-77 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor;
- P100-92, Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social - culturale,
agrozootehnice si industriale;
- P118-99, Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
- NP-008/2000, Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului de
siguranta la foc P-118-99;
Executie
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
- Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru autorizarea executarii lucrarilor
de constructii;
- C56-85, Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
- C 169-88, Normativ privind executarea terasamentelor pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si
industriale;
- P 10-86, Normativ pentru proiectarea si executarea fundatiilor directe la lucrari de constructii;
- STAS 1799-88, Constructii din beton, beton armat si beton precomprimat. Tipul si frecventa verificarilor
materialelor si betoanelor destinate executarii lucrarilor de constructii;
- STAS 438/1-89, Produse din otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice
de calitate;
- C17-82, Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala;
- CR6-2006, Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;
- C3-76, Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii;
- NE012-99, Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat;

Intocmit,

Ing. Ardelean Daniel