Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

Profesor: Luca Ion-Florian


Data: 13-17.02.2017.
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnaziala Nr. 7 București
Clasa: a III-a B, C.
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul lecţiei: Primirea iertării prin spovedanie
Tipul lecţiei: mixtă
Scopul lecţiei: dobândirea unor cunoştinţe despre importanţa Sfintei Taine a Spovedaniei în viaţa spirituală a creştinului;

Competenţe generale:
C.G.1 Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al desăvârşirii şi mântuirii omului
C.G.2 Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte de comunicare
C.G.3 Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente
C G 4 Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri
C G 5 Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii

Competenţe specifice:
1.1 Explicarea rolului şi a importanţei Sfintelor Taine pentru mântuirea şi desăvârşirea creştinilor
2.1 Integrarea corectă a termenilor religioşi, specifici temelor studiate, în diferite contexte de comunicare
3.1 Cunoaşterea învăţăturilor de credinţă referitoare la Sfintele Taine
3.5 Identificarea şi selectarea informaţiei relevante pentru o temă dată, pe paginile web recomandate de profesorul de religie

Competenţe derivate (obiective operaționale):


C1 – să definească rolul Sfintei Taine a Spovedaniei;
C2 – să descrie întemeierea Sfintei Taine a Spovedaniei;
C3 – să prezinte momentele Sfintei Taine a Spovedaniei;
C4 – să explice condițiile adevăratei Spovedanii;
C5 – să precizeze când trebuie făcută Sfânta Taină a Spovedaniei.

1
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura, demonstraţia cu substitute, exerciţiul, cântarea religioasă;
2. Mijloace de învăţământ: fişa de lucru;
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate individuală şi frontală.

Resurse:
1. Oficiale: - Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a V-a;
- Proiectarea unităţii de învăţare;
2. Temporale: - număr de lecţii: 1
- durata: 50 min.
3. Bibliografice: 1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1982;
2. Minuni şi descoperiri din timpul Sfintei Liturghii, Editura Bunavestire, Bacău, 2001;
3. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin – ortodoxă pentru clasa a V-a, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2009;
4. Răducă, Pr. Vasile, Ghidul creştinului ortodox de azi, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998.

2
Nr Etapele lecţiei C. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Mijloace Forme de Evalu
crt D. procedee de organizare are
învăţămâ
nt
1. Momentul 8 o Salutul; o Salutul;
organizatoric o Rugăciunea; o Rugăciunea;
și verificarea o Notarea absenţelor; explicația activitate
cuoștințelor o Profesorul verifică tema de casă și lecția de zi o Elevii participă activ frontală
anterioare prin exerciții orale. la rezolvarea exercițiilor.
2. Pregătirea 2 o Prin metoda ciorchinelui se accentuează o Elevii ascultă o explicaţia o activitate
elevilor gravitatea păcatului pentru viața omului și explicaţiile și rezolvă cu frontală
pentru posibilitatea ștergerii acestuia prin spovedanie. atenție sarcinile de lucru.
receptarea
noilor
cunoştinţe
3. Precizarea 2 o Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul o Elevii scriu data şi o explicaţia o activitate
titlului şi a lecţiei: Sfânta Spovedaniei. titlul în caiete şi ascultă frontală
competenţelor o Se precizează competenţele specifice ale observaţiile
specifice ale lecţiei; profesorului.
lecţiei
4. Comunicarea 16 o Elevii află mai multe date despre Sfânta Taină
noilor aSpovedaniei prin citirea textului lecţiei pe
cunoştinţe fragmente:
„Toti greșim înaintea lui Dumnezeu:unii mai
mult, alții mai puțin. Nimeni nu este însă fără de
păcat. De aceea Dumnezeu, în marea Sa iubire o lectura
de oameni, a rânduit Sfânta Spovedanie, adică o povestirea
C1 Taina prin care Dumnezeu iartă, prin preot o explicația Manual o activitate
păcatele creștinilor care se căiesc sincer și le (aux.) frontală
mărturisesc în scaunul de spovedanie.
Prin mărturisire, sufletul se ușurează, inima o Elevii citesc,
dobândește liniște, conștiința câștigă împăcare și respectiv ascultă cu
toate rănile cauzate de păcat se vindecă. atenţie, participând activ
Faptul că prin Taina Spovedaniei, Dumnezeu la discuțiile referitoare la
ne-a dat posibilitatea îndreptării și iertării fiecare fragment citit.
păcatelor și rătăcirilor noastre, este o dovadă a
3
marii iubiri a lui Dumnezeu pentru noi.
Această Sfântă Taină a fost întemeiată după
Învierea lui Iisus din morți, când arătându-Se
Apostolilor, le-a zis: ,,PACE VOUĂ! PRECUM
M-A TRIMIS PE MINE TATĂL VĂ TRIMIT ȘI
EU PE VOI. ȘI ZICÂND ACEASTA, A
C2 SUFLAT ASUPRA LOR ȘI LE-A ZIS: LUAȚI
DUH SFÂNT; CĂRORA VEȚI IERTA
PĂCATELE, LE VOR FI IERTATE ȘI
CĂRORA LE VEȚI ȚINE, VOR FI ȚINUTE,,
Puterea iertării păcatelor nu o are însă
preotul, ci numai Dumnezeu. El însă i-a investit
cu această putere pe sfinții Săi Apostoli, iar prin
ei , pe episcopi și preoți, urmașii lor. o lectura
C3 Taina Spovedaniei se face în fața preotului o povestirea
duhovnic, de obicei în biserică. Acesta îl ascultă o explicația
pe credincios, îl ajută să se spovedească în mod Manual
corect și-l îndeamnă să nu mai repete păcatele. (aux.)
La sfârșitul spovedaniei, preotul rostește
rugăciunile de iertareși de dezlegare a
credinciosului de toate păcatele mărturisite. o Elevii citesc, o activitate
Apoi, în funcție de gravitatea acestor păcate, respectiv ascultă cu frontală
preotul îi dă credinciosului un canon, o rețetă atenţie, participând activ
pentru vindecarea sufletului. la discuțiile referitoare la
Prin Sfânta Taină a Spovedaniei sunt iertate fiecare fragment citit.
păcatele mărturisite, restabilindu-se prin aceasta
comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii. Astefel,
ni se deschiide din nou calea spre desăvârșire.
Pentru ca Taina Spovedaniei să-și
îndeplinească scopul, trebuie îndeplinite anumite
condiții: mărturisirea păcatelor trebuie să fie
completă, făcută de bună voie și cu părere de rău.
Dea asemenea, creștinul care se spovedește
trebuie să ia hotărârea de a nu mai repeta
păcatele. o activitate
Mărturisirea păcatelor și dezlegarea de ele frontală o apre
nu se săvârșește niciodată pentru mai mulți cieri
4
oameni laolaltă. Căci așa cum un doctor tratează verbal
pe fiecare pacient în parte și prescrie orețetă e
potrivită fiecăruia, tot astfel și preotul duhovnic
trebuie să cerceteze personal pe fiecare
credincios în parte și să-i prescrie remediul, o apre
canonul potrivit. cieri
După spovedanie, unii credincioși se verbal
pregătesc pentru a primi cu vrednicie SFÂNTA o Elevii privesc cu demonstraţia Manual e
ÎMPĂRTĂȘANIE”. atenţie şi răspund la cu substitute (aux.)
o Se prezintă și se analizează imaginea din solicitările profesorului
timpul Sfintei taine a Spovedaniei.
o Se citeşte pasajul Aflaţi mai mult.
5. Fixarea şi 14 o Se realizează prin rezolvarea unor exerciţii de o Elevii rezolvă o Exerciţiul o activitate
sistematizarea pe fișa de lucru: exerciţiile de pe fişa de individuală
cunoştinţelor 1. Completează spaţiile libere folosind lucru.
cuvintele din paranteză (Spovedania, Iisus
Hristos, Dumnezeu, preotul, canon ).
Sfânta Taină prin care creştinul primeşte
iertarea păcatelor mărturisite este
………………………………. Această Taină
a fost întemeiată de Domnul .............
……….Cel ce iartă păcatele este ..
…………... și nicidecum.............................
Rețeta primită după Spovedanie, pentru o Elevii prezintă o Conversaţia
vindecarea sufletului, este rezolvarea exerciţiilor.
numită.......................... fișa de o activitate o apre
2. Scrie cum trebuie făcută o spovedanie lucru frontală cieri
adevărată: o Elevii ascultă cu verbal
- atenţie. o Explicaţia e
C4 -
- o activitate
o Se discută rezolvarea exerciţiilor. o Elevii ascultă cu frontală
o Se numește un elev pentru a citi lectura ce atenţie lectura care se o Lectura
evidențiază importanța atenției în ceea ce citește.
privește comportamentul adevăratului creștin
(ferirea de păcate).

5
6. Asocierea şi 4 o Se adresează elevilor următoarele întrebări: o Elevii răspund la o conversaţia o activitate o apre
generalizarea - De ce trebuie să se spovedească și copiii întrebări: frontală cieri
peste 7 ani? De la vârsta aceea se verbal
- Voi când v-aţi împărtăşit ultima dată? consideră că au păcate. e
C5 - De câte ori pe an mergeţi să primiţi Sfânta
Taină a Spovedaniei? o Elevii dau variante de
- De ce nu vă spovediți mai des? răspuns.
- Precizaţi care sunt motivele.
Precizare: Se poate spune că aceste motive
enumerate de voi sunt ca nişte spini care ne
opresc de la curățirea sufletului și primirea
Sfintei Împărtăşanii.
7. Aprecierea 1 o Se fac aprecieri generale şi individuale privind, o Elevii ascultă o Activitate
activităţii atât pregătirea elevilor pentru lecţie, cât şi aprecierile făcute de frontală
elevilor implicarea în predarea noilor cunoştinţe. profesor.
o Se notează elevii care au participat la lecţie.
8. Precizarea şi 2 o Se anunţă tema pentru acasă: Citiţi lecţia şi o Elevii ascultă o Activitate
explicarea rezolvaţi exerciţiul 1 de la pagina 12. precizările profesorului. fontală
temei
9. Încheierea 1 o Rugăciunea o Rugăciunea
activităţii o Salutul o Salutul

S-ar putea să vă placă și