Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 2 aprilie 2007

UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic „ Maria Teiuleanu ”, Piteşti

CLASA: a XI-a A

DISCIPLINA: Economie

SUBIECTUL LECŢIEI: „ Cererea ”

TIPUL LECŢIEI: mixtă

SCOPUL LECŢIEI: Asimilarea de noi cunoştinţe

DURATA LECŢIEI: 50 minute

LOCUL DESFĂŞURĂRII LECŢIEI: Sala de clasă

OBIECTIVE- la finalul lecţiei elevii vor fi capabili:


O1- să definească „ cererea ”
O2- să cunoască rolul preţului asupra cererii (elasticitatea cererii în funcţie
de preţ )
O3- să definească cererea elastică
O4- să definească cererea inelastică
O5- să exemplifice cererea elastică
O6- să exemplifice cererea inelastică
O7- să cunoască rolul venitului asupra cererii (elasticitatea cererii în funcţie
de venit )

BIBLIOGRAFIE : Manual pentru clasa a X-a


Autori : I. Gavrilă, P.Tănase, D.Niţescu, C.Popescu
Editura Economică, Bucureşti
Etapele lecţiei Obiective Conţinutul informativ şi aplicativ Activita- Activita-
operaţiona- tea tea elevi-
le profeso- lor
rului
1.Moment Stabileşte
organizatoric ordinea
1’, 2’ în clasă şi
verifică
prezenţa
elevilor
2.Informarea Titlul lecţiei: „Cererea” Anunţă Notează
elevilor cu Scopul lecţiei: Asimilarea de noi titlul în caiete
privire la cunoştinţe lecţiei şi îl titlul
obiectivele Prezentarea generală a notează lecţiei:
urmărite conţinuturilor: pe ‚Cererea’
2’, 3’ 1. Definiţia cererii tablă.Sti-
2. Elasticitatea cererii în mulează
funcţie de preţ interesul
3. Cererea elastică / elevilor
inelastică/unitară pentru
4. Elasticitatea cererii în noua
funcţie de venit lecţie,
subliniind
importan-
ţa
studierii
materia-
lului.
3.Stimularea şi Să Prezentaţi principalele forme Scrie pe Notează
reactualizarea identifice, concrete de piaţă. tablă în caiete
elementelor şi clasifice şi Care sunt cele mai materia- materia-
capacităţilor să importante funcţii pe care le lul.For- lul şi
învăţate recunoască îndeplineşte piaţa într-o economie mulează reacţio-
anterior cunoştinţe- de piaţă? cerinţe, nează la
5’ le predate adresează solicitări-
anterior: întrebări lr
frontal şi profeso-
1.Definiţia individual rului.
pieţei; elevilor Definesc,
2.Variabile- privitor răspund
le pieţei la la
respectiva întrebări,
lecţie. clasifică şi

2
recunosc
diferite
compo-
nente ale
lecţiei.

4.Prezentarea 1.Definiţia cererii Sublinia- Consemn-


materialului ză ează în
stimul Cererea reprezintă cantitatea importan- caiete
25’ dintr-un bun pe care un agent ţa şi precizări-
economic sau toţi agenţii legătura le făcute
economici (menajele, firmele ) noii lecţii de
sunt dispuşi să o achiziţioneze la cu profesor.
un anumit preţ în decursul unei elemente- Întreabă
perioede. Ea costituie partea din le şi cer
nevoie care este satisfăcută prin anterioa- lămuriri
intermediul pieţei. re ale suplimen-
materiei. tare
2.Elasticitatea cererii în Explică şi pentru a
funcţie de preţ argumen- depăşi
tează dificultă-
Un rol determinant asupra particula- ţile în
cererii îl deţine preţul. Astfel, rităţile de înţelege-
cererea pentru un bun de modifică manifes- rea noii
în sens contrar modificării tare a teme.
preţului unitar, cu alte cuvinte noilor
cererea se contractă când preţul elemente.
creşte şi se extinde când preţul
scade.
Contracţia cererii când preţul
creşte se explică prin tendinţa
consumatorului de a-şi reduce
achiziţiile din bunul al cărui preţ a
crescut şi înlocuirea acestuia în
consum cu alte bunuri
substituibile, dar ale căror preţuri
nu au crescut sau au crescut mai
puţin.
Extinderea cererii când preţul
scade are ca explicaţie economică
comportamentul consumatorului
de a-şi mări consumul pentru o
mai bună satisfacere a nevoilor,
inclusiv prin restrângerea ori
renunţarea la consumul altor

3
bunuri, ale căror preţuri au rămas
neschimbate sau au scăzut mai
puţin.
Elasticitatea cererii în funcţie
de preţ se exprimă prin
coeficientul de elasticitate, care se
calculează ca raport între
modificarea procentuală sau
relativă a cererii şi modificarea
procentuală sau relativă a
preţului, folosind una dintre
relaţiile:

Unde:
Ke =coeficientul de elaticitate a
cererii în funcţie de preţ la bunul
X
Δ%C =modificarea procentuală a
cererii pentru bunul X
Δ%P =modificarea procentuală a
preţului unitar pentru bunul X
C =cererea mofificată
C =cererea iniţială
P =preţul modificat
P =preţul iniţial

3.Cererea elastică, inelatică şi


cererea uniatră

Cererea elastică este specifică


bunurilor care au o plajă mare de
înlocuitori şi nu sunt de strictă
necesitate pentru consumator. Ea
se caracterizează prin aceea că
modificarea preţului unitar
determină modificarea în sens
contrar a cantităţii cerute, dar mai
intensă.
Cererea inelastică (rigidă) este
specifică pentru majoritatea
bunurilor considerate de stricră
necesitate pentru un consumator

4
dat. Ea se caracterizează prin
aceea că modificarea preţului
unitar determină modificarea în
sens contrar a cantităţii cerute,
dar mai lentă.
Cererea de elasticitate
unitară se caracterizează prin
faptul că modificarea preţului
unitar determină modificarea în
sens contrar a cantităţii cerute cu
aceeaşi intensitate.
Cunoaşterea tipului de
elasticitate a cererii în funcţie de
preţ reprezintă o informaţie de
maximă importanţă şi pentru
cumpărător, dar mai ales pentru
vânzător. Acesta va lua decizia să
influenţeze preţul unitar-în sensul
scăderii sau creşterii-după cum
cererea pentru bunul pe care îl
produce şi comercializează este
elastică, inelastică sau unitară.

4.Elasticitatea cererii în funcţie


de venit

Cererea pentru un bun


depinde nu numai de preţ, ci şi de
venitul consumatorului.
Cererea se află în relaţie
pozitivă cu venitul: modificarea
venitului, variabilă independentă
(preţul constant), atrage după sine
modificarea în acelaşi sens a
cererii.
Dependenţa cererii faţă de
modificarea venitului
consumatorului se apreciază prin
elasticitatea cererii în funcţie de
venit. Ea se măsoară prin
coeficientul de elasticitate a cererii
în funcţie de venit ( ), care se
calculează ca un raport între
modificarea relativă sau
procentuală a cererii şi
modificarea relativă sau

5
procentuală a venitului, folosind
una din relaţiile:

În care:
C , C , ΔC , Δ%C au semnificaţiile
anterioare;
V=venitul iniţial al
consumatorului;
V=venitul modificat
Δ%V=modificarea procentuală a
venitului
ΔV=modificarea absolută a
venitului

5.Asigurarea Elevii Ex.Coeficientul de elasticitate Descom- Participă


„dirijării trebuie să a cererii unui bun în funcţie de pune activ la
învăţării” recunoască preţul său unitar este 2. Iniţial, sarcinile îndeplini-
3’,4’ în anumite când preţul unitar era de 2000 complexe rea
contexte u.m/buc, cererea săptămânală era în sarcini sarcinilor
noile de 15000 buc. Care va fi cererea de stabilite d
elemente. săptămânală dacă preţul unitar detaliu. profesor.
creşte cu 20%?
6.Obţinerea Elevii De ce în mod normal, cererea Profeso- Demons-
performanţei construiesc pentru un bun dat este în relaţie rul crează trează
3’ diferite negativă faţă de preţul unitar? în mod măsura în
exerciţii, deliberat care pot
scenarii în obstacole opera cu
care să fie în calea noţiunile
folosite rezolvării nou
noile sarcinilor introduse
conţinuturi de către în lecţie.
elevi. Consem-
nează în
caiete
exemplele
de pe
tablă.

6
7.Asigurarea Elevii Se insistă analitic asupra Comen- Notează
conexiunii corectează exemplelor scrise pe tablă. tează în caiete
inverse răspunsuri- greşelile precizări-
5’ le greşite tipice. le
sub atenta Oferă profeso-
supraveghe lămuriri rului.
re a suplimen- Cer
profesoru- tare lămuriri
lui. pentru suplimen-
dispersa- tare dacă
rea este cazul.
ambigui-
tăţilor
8.Evaluarea Să rezolve Evaluare: Verifică Se
performanţelor exerciţii. Alegeţi răspunsul corect: perfor- angajează
2’,5’ 1.Un bun de larg consum, manţele activ în
consumat cotidian de un cerc prin rezolvare
mare de agenţi economici are o sondaj, a
cerere în funcţie de preţ: prin problemei
a)elastică; numirea .
b)unitară; aleatorie Corectea-
c)inelastică. a unui ză pe
elev care caiete
2.Fie un comerciant care vinde scrie pe greşelile
bunuri a căror cerere în funcţie de tablă pe care le
venit se caracterizează prin modul în depistea-
elasticitate ridicată. Pentru a-şi care a ză în
mări încasările, se recomandă ca rezolvat momentul
el să: sarcinile. comentă-
a)majoreze preţurile; rii
b)reducă preţurile; sarcinilor
c)lase preţurile neschimbate. la tablă.

3. Coeficientul de elasticitate a
cererii de pâine a unei familii în
funcţie de venit este 0,4. Se
preconizează că, în perioada
următoare, venitul lunar al
familiei creşte de la 2 milioane la 3
milioane. Care va fi procentul
modificării cererii de pâine ca
urmare a modificării venitului?

7
9.Intensificarea Revizuirea Realizea- Ascultă
procesului de în mod ză o activ
retenţie pasiv a scurtă sinteza
(fixare şi noţiunilor sinteză realizată
transfer) nou asupra de către
1’ introduse noţiunilor profesor.
în lecţie. nou Notează
introduse în caiete
1.Definiţia în lecţie. tema
cererii Stabileşte pentru
2.Elasticita- lecţia acasă.
tea cererii pentru
în funcţie acasă.
de preţ Tema:
3.Cererea ex.5, 6,
elastică/inel 7/p.100
astică din
4.Elasticitat culegere
ea cererii în
funcţie de
venit