Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Instituția de învățământ: Școala Gimnazială Nr.2, Modelu


Profesor: Enciu Adrian
Data: 18.01.2018
Clasa: a III-a A
Disciplina: Religie Ortodoxă
Aria curriculară: Om- societate
Unitatea de învățare: Ce înseamnă să fiu creștin
Titlul lecției: Alegerea binelui în viață
Tipul de lecție: formare a deprinderilor
Timp: 50 de minute

Competenţe specifice:
1.1. Analizarea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu anumite situații de viață
1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii,pe baza valorificării unor
experiențe din viața cotidiană
2.1. Exersarea unor roluri în cadrul grupurilor de apartenență

Competenţe derivate:
La sfârșitul lecției, elevii vor dovedi următoarele competențe :
CD1 – definirea termenilor libertate, binele cu ajutorul informațiilor primite de la profesor, competența se
consideră atinsă dacă răspunsul dat este cel corect.
CD2 – argumentarea cu citate biblice, a faptului că libertatea și binele sunt valori umane fundamentale în
creștinism, având la dispoziție fișa de informații, precizând cel puțin câte un verset pentru fiecare dintre
cei doi termeni .
CD3 – aplicarea normelor moralei creștine în diferite situații concrete de viață.

1
CD4 –formularea de soluții pentru diferite probleme cu care se confruntă, astfel încât alegerea făcută să
nu-l afecteze pe aproapele, dar nici pe el

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: exercițiul, conversația, explicația, , brainstorming, ciorchinele argumentarea,
problematizarea,
2. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, laptop, videoproiector, imagini
3. Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală, individuală, pe echipe și pe grupe.

Resurse:
1.Oficiale: • Programa școlară pentru disciplina Religie, clasa a III-a;
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unității de învățare.
2.Temporale: • număr de lecții: 1
• durata: 50’
3. Bibliografice:
1 *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
București, 1988;
2 Benga, Cristina, Ciachir, Aurora, Filat, Niculina, Chițiu, Mihaela, Niculae , Ioana, Manual, Religie
Cultul Ortodox, Clasa a III-a , Semestrul I, Editura Corint Educațional, București, 2015.
3 Benga, Cristina, Ciachir, Aurora, Filat, Niculina, Chițiu, Mihaela, Niculae , Ioana, Caietul
elevului, Religie Cultul Ortodox, Clasa a III-a , Semestrul I, Editura Corint Educațional, București,
2015.
4 Muha, Camelia, Religie. Caiet pentru elevi, clasa a III-a, Editura Sfântul Mina, Iași, 2013.
5 Șebu, Preot prof. univ. dr. Sebastian, Opriş, Prof. Monica, Opriş, Prof. Dorin, Metodica predării
Religiei, ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000
6 Opriş, Prof. Monica, Opriş, Prof. Dorin, Metode active de predare-învățare- modele și aplicații la
religie , Editura Sfântul Mina, Iași, 2008

2
Scenariul didactic

Nr. Etapele C. Timp Conținutul instructiv-educativ Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare


Crt. lecției D. (min) Activitatea procedee Învățământ organizare
profesorului/activitatea
elevilor
• Salutul
1. Momentul 2 • Rugăciunea „Împărate Ceresc” •conversația •activitate •observarea
organizatoric • Notarea absențelor frontală comp.
•Pregătirea pentru începerea
lecției.

• Propun spre rezolvare un joc • jocul didactic • fișă de lucru •activitate •observarea
2. Pregătirea 2 (anexa nr. 1) individuală sistematică,
aperceptivă aprecieri
• Precizare verbale
Existenţa omului pe pământ nu
este o întâmplare, cum, de altfel, • explicația • activitate
nici viaţă nu trebuie trăită oricum.
frontală
Felul în care omul îşi trăieşte viaţa
ţine, în mare parte, de propriile
alegeri. Cum putem face cele mai
bune alegeri, care sunt
consecințele faptelor noastre vom
încerca să descoperim în lecția de
azi.

3. Precizarea • Tema lecției de azi este: • conversația • activitate


titlului lecţiei Alegerea binelui în viață. Scriu • observarea frontală
noi și a titlul lecției pe tablă. dirijată
competenţelor
• Vom încerca să definim

3
împreună cele două cuvinte
2 „libertate” și „binele”, vom vedea
dacă omul este o fiinţă liberă şi
vom argumenta acest lucru cu
citate biblice, iar, la sfârşit vom
identifica situații problemă cu care
ne confruntăm și vom găsi
soluțiile cele mai bune pe care să
le aplicăm, atât pentru noi cât și
pentru cei din jurul nostru

• Împart elevii în 2 grupe și le cer • conversația • activitate • aprecieri


să scrie tot ce cred ei că înseamnă • branstorming pe grupe verbale
binele prima grupă și libertate a
doua grupă. Fiecare grupă își
prezintă ideile.
Actualizarea 20
4. unor • Urmează proiectarea definițiilor
cunoştințe pregătite de profesor • observaţia, •videoproie- • activitate •observarea
•lectura, ctor, laptop, frontală sistematică
„Libertate” = Posibilitatea de a
•explicaţia, fișa se lucru
acționa după propria voință sau
Cd1 dorință, fără nicio constrângere •problematizar
venită din exterior sau interior ea,

„Binele” = Obiectul moralei, ceea


ce corespunde cu morala, ceea ce
este recomandabil din punct de
vedere etic.

• Precizare
Dumnezeu Cel ce ne iubește atât
de mult ne-a dăruit libertatea de a
alege între bine și rău.

• Se argumentează, cu citate
biblice, faptul că omul este o fiinţă
4
liberă, chiar de la crearea sa:

„Şi a zis Dumnezeu: «Să facem


om după chipul şi după
asemănarea Noastră...»” (Facerea
1, 26);
„A dat, apoi, Domnul Dumnezeu
lui Adam poruncă şi a zis: «Din
toţi pomii din rai poţi să mănânci,
Cd2 iar din pomul cunoştinţei binelui şi
răului să nu mănânci, căci, în ziua
în care vei mânca din el, vei muri
negreşit!»” (Facerea 2, 16-17);
„Iată, Eu astăzi ţi-am pus înainte
viaţa şi moartea, binele şi răul...
Alege viaţa ca să trăieşti tu şi
urmaşii tăi!” (Deuteronom 30, 15,
19);
„Iată, stau la uşă şi bat, de va
auzi cineva glasul Meu şi va
deschide uşa, voi intra la el şi voi
cina cu el şi el cu Mine”
(Apocalipsa 3, 20).

• Precizare
După cum am văzut din versetul
26, capitolul 1 de la Facere, omul •explicația •activitate •observarea
este creat după chipul și
frontală sistematică
asemănarea lui Dumnezeu.
Aceasta înseamnă că avem
întipărit în sufletele noastre
binele, căci El este Binele absolut.
Îi stă deci în firea omului să
urmeze calea binelui. Ce cale
urmează însă, este doar alegerea
lui.
• Propun realizarea unui ciorchine
plecând de la sintagma: „A alege
binele și a-l săvârși înseamnă”
(Anexa nr 2) • ciorchinele • fișa de •activitate •observarea

5
lucru frontală sistematică

Cd3
7 • Împart clasa în 4 grupe și • exercițiul • fișa de • activitate •observarea
5. Efectuarea fiecare grupă va primi câte o fișă lucru pe grupe sistematică
exercițiilor de lucru având de rezolvat câte o
moral- sarcină fiecare. (Anexa nr 3)
spirituale

• Precizare • explicația
Un bun creștin atunci când ia o
Analiza, 14 hotărâre se raportează mai întâi la
6. evaluarea Cd4 Dumnezeu și apoi la cei din jurul
deprinderilor său. ( adică își imaginează cum va
morale afecta hotărârea pe care o va lua
relația sa cu Dumnezeu, prietenii,
familia și colegii etc)

• Se fac aprecieri generale și


individuale privind atât pregătirea • conversația •activitate •aprecieri
7. Aprecierea 2 elevilor pentru lecţie cât şi frontală verbale
activităţii
implicarea, participarea directă în
elevilor
predarea noilor cunoştinţelor
• Rugăciunea ”Înger, îngerașul • exercițiul • icoana •activitate • observarea
8. Încheierea 1 meu” frontală comp.
activității • Salutul

S-ar putea să vă placă și