Sunteți pe pagina 1din 48

UNIVERSITATEA POLITEHNICA

BUCURESTI

HSEQ CONSULTING PLOIESTI

PROIECT ABSOLVIRE
SC PUCIOASA SRL

1. INTRODUCERE

SC PUCIOASA SRL este o societate cu capital integral privat, infiintata in anul 2006 si are ca
domeniu principal de activitate lucrari de constructie si geniu.Alte domenii de activitate sunt
achizitionarea si depozitarea materialelor reciclabile( in special metale feroase si neferoase) si vanzarea
cu amanuntul a produselor alimentare si nealimentare.
Societatea SC PUCIOASA SRL cu sediul social in comuna Bezdead, inregistrata in registrul
comertului din zz.ll.aaaa, sub numarul J/15/xxx, cod fiscal xxxxxxxx,reprezentata legal prin Georgescu Ion
in calitate de administrator, isi desfasoara activitatea in localitatile Bezdead, Pucioasa si Targoviste.
In comuna Bezdead se afla un magazin cu suprafata utila de 28 mp, in care se comercializeaza
produse alimentare si nealimentare. Activitatea se desfasoara cu ajutorul unui vanzator/gestionar care
are program de lucru 8 ore/zi/5 zile pe saptamana.
In localitatea Pucioasa se afla sediul administrativ si depozitul pentru materiale reciclabile cu
suprafata de 240 mp. Depozitul are jumatate din suprafata acoperita.
Activitatea se desfasoara timp de 8 ore/zi si este asigurata de un numar de 4 angajati cu contract de
munca pe perioada nedeterminata.
In localitatea Targoviste se afla depozitul pentru materiale reciclabile cu suprafata de 400 mp.
Depozitul are o suprafata acoperita de 32 mp. Activitatea se desfasoara timp de 8 ore/zi si este asigurata
de un numar de 4 angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.
Societatea are un numar de 11 angajati cu contract de munca pe perioada
nedeterminata.Personalul angajat este cu experienta in domeniu, iar conducerea firmei este asigurata de
Georgescu Ion,administrator
Obiectul de activitate al firmei este achizitionarea si depozitarea de materiale
reciclabile(preponderent metale feroase si neferoase), precum si vanzarea cu amanuntul a produselor
alimentare si nealimentare.
Conform prevederilor art.12 din Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr.319/2006.
se are în vedere stabilirea măsurilor de diminuare a riscurilor ce nu pot fi eliminate precum şi prezentarea
unor recomandări cu caracter general sau specific, care au drept scop diminuarea gradului de expunere
la riscurile profesionale .
Activitatea de prevenire reprezintă un ansamblu de procedee şi măsuri luate sau planificate la
toate stadiile de concepere, proiectare şi desfăşurare a proceselor de muncă, menite să asigure
desfăşurarea proceselor de muncă în condiţii de maximă securitate pentru sănătatea şi integritatea
participantilor la proces, prin care se elimină riscurile de accidentare sau îmbolnăvire profesională.
Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor
profesionale într-un sistem îl constituie evaluarea riscurilor din sistemul respectiv.
Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat şi
cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri: probabilitatea de manifestare şi
gravitatea consecinţei maxime posibile asupra organismului uman. Se obţin astfel niveluri de risc parţial
pentru fiecare factor de risc, respectiv niveluri de risc global pentru întregul sistem analizat.
In cadrul SC PUCIOASA SRL se va proceda la investigarea, identificarea, analiza factorilor de risc
şi evaluarea nivelurilor de risc de accidentare şi îmbolnăviri profesionale pentru locul de munca
administrator,manipulant si vanzator/gestionar.

2
SC PUCIOASA SRL

2.METODA DE EVALUARE

Analiza unui sistem de muncă în vederea evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire


profesională se bazează pe descompunerea acestui sistem în cele 4 elemente (executant, sarcina de
muncă, mijloace de producţie şi mediul de muncă), precum şi pe definirea relaţiilor care se stabilesc între
aceste elemente (fig.1).

SISTEM DE MUNCĂ

EXECUTANT
PROCES
DE
SARCINA MIJLOACE DE MUNCĂ
DE PRODUCŢIE
MUNCĂ

MEDIU DE MUNCĂ

Fig.1 Elementele sistemului de muncă

Executantul.
Omul implicat nemijlocit în realizarea sarcinii de muncă.
Sarcina de muncă.
Totalitatea acţiunilor pe care trebuie să le efectueze executantul în vederea realizării scopului
sistemului de muncă.
Mijloacele de producţie.
Totalitatea mijloacelor de muncă (clădiri, instalaţii, echipamente de muncă) şi a obiectelor muncii
(materii prime, produse intermediare etc.) utilizate în procesul de producţie a bunurilor materiale.
Mediul de muncă.
Ambianţa (fizică şi socială) în care executantul îşi desfăşoară activitatea.
Accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale se produc ca urmare a disfuncţionalităţilor
produse în sistemul de muncă generate de dereglările elementelor sale şi/sau ale relaţiilor dintre ele.

3
SC PUCIOASA SRL

Factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională sunt însuşiri, stări, procese, fenomene,
comportamente proprii elementelor sistemului de muncă ce pot provoca, în anumite condiţii, accidente de
muncă sau îmbolnăviri profesionale.
Problema prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale se reduce la depistarea şi
eliminarea acţiunii acestora. Deoarece factorii de risc se regăsesc la nivelul fiecărui element al sistemului
de muncă, măsurile de prevenire vor corespunde cel puţin unuia dintre aceste elemente. De exemplu,
măsurile de prevenire referitoare la executant (examen medical, psihologic, instruire) au ca scop
elimnarea factorilor de risc proprii acestuia, generaţi de lipsa unor aptitudini fizice şi psihice
corespunzătoare, lipsa cunoştinţelor profesionale şi de securitate a muncii, atitudinea necorespunzătoare
faţă de risc etc.
După consecinţa pe care o pot produce, factorii de risc se clasifică în:
- factori de risc de accidentare;
- factori de risc de îmbolnăvire profesională.
După elementul generator, factorii de risc se clasifică în:
- factori de risc proprii executantului, care pot fi:
o acţiuni greşite;
o omisiuni
- factori de risc proprii sarcinii de muncă, încadraţi în:
o conţinut sau structură necorespunzătoare a sarcinii de muncă în raport cu scopul
sistemului de muncă sau cu cerinţele impuse de situaţiile de risc (operaţii, reguli,
procedee greşite, absenţa unor operaţii, metode de muncă necorespunzătoare
etc.)
o sub/supradimensionarea cerinţelor impuse executantului, respectiv
necorespunzătoare posibilităţilor acestuia
- factori de risc proprii mijloacelor de producţie, care se pot manifesta în următoarele
forme:
o factori de risc fizici (de natură mecanică, termică, electrică);
o factori de risc chimic;
o factori de risc biologic.
- factori de risc proprii mediului de muncă, ce se pot încadra în:
o factori de risc fizic (mecanic, termic, electric);
o factori de risc chimic;
o factori de risc biologic.
După natura lor, factorii de risc se clasifică în:
- factori de risc obiectivi, care nu depind de factorul uman şi sunt proprii numai
mijloacelor de producţie şi mediului de muncă;
- factori de risc subiectivi, dependenţi de factorul uman, proprii executantului şi sarcinii de
muncă.
După contribuţia la producerea unui accident de muncă/îmbolnăviri profesionale, factorii de risc se
clasifică în:
- factori de risc principali, prin a căror suprimare se elimină în mod cert posibilitatea
producerii evenimentelor;
- factori de risc secundari, care favorizează efectele acţiunii factorilor principali şi a căror
eliminare nu constituie o garanţie a evitării evenimentului.
După plasarea în timp în raport cu momentul în care devine posibil sau se produce efectiv
evenimentul, factorii de risc pot fi împărţiţi în:
- iniţiali, a căror acţiune se manifestă cel mai departe în timp de la momentul producerii
vătămării;
- intermediari, a căror acţiune se manifestă în intervalul dintre momentul iniţial şi
vătămarea efectivă sau posibilă;
- finali, prin a căror acţiune se finalizează factorul sau factorii de risc iniţiali într-un
accident sau într-o îmbolnăvire.
După rolul lor în producerea evenimentului, factorii de risc pot fi:
- direcţi, a căror manifestare provoacă nemijlocit evenimentul sau concură direct la
producerea lui;
- indirecţi, a căror acţiune generează factorii de risc direcţi.

4
SC PUCIOASA SRL

Factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională se caracterizează cu ajutorul nivelului de


risc. Acesta reprezintă un indicator convenţional ce exprimă sintetic şi cumulativ dimensiunea riscurilor de
accidentare şi îmbolnăvire profesională existente într-un sitem de muncă. El se determină în cadrul
activităţii de evaluare a riscurilor, pe baza combinaţiei dintre gravitatea şi probabilitatea consecinţelor
maxime previzibile ale factorilor de risc existenţi în sistemul respectiv asupra personalului.

Până la vătămarea efectivă a executantului, prezenţa şi acţiunea factorilor de risc poate fi oricând
anihilată prin măsuri corespunzătoare, evitându-se accidentarea sau îmbolnăvirea. Din acest motiv, în
fazele anterioare producerii vătămării, factorii de risc reprezintă cauze potenţiale de accidentare sau
îmbolnăvire profesională. După producerea evenimentului, factorii de risc devin cauze reale ale
accidentului sau îmbolnăvirii profesionale.
Pentru a avea loc un accident de muncă sau o îmbolnăvire profesională este necesară acţiunea
simultană a doi factori de risc, unul obiectiv şi celălalt subiectiv, deoarece numai astfel se poate produce
impactul dintre victimă şi agentul material care îi afectează organismul. Factorul subiectiv propriu
executantului, constă cel puţin în prezenţa executantului în zona periculoasă
Pericolul este definit ca fiind sursa unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii.
Securitatea unui sistem de muncă presupune absenţa pericolelor de accidentare şi îmbolnăvire
profesională în procesul de muncă, respectiv a riscurilor. Noţiunile de securitate şi risc sunt noţiuni
abstracte, opuse ca înţeles.
În realitate, însă, având în vedere caracteristicile oricărui sistem de muncă, nu poate fi exclusă
posibilitatea de producere a unor accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale.
Prin urmare, în practică se operează cu noţiunile de nivel de risc şi respectiv nivel de securitate,
acestea fiind doi parametrii aflaţi în relaţie de invers-proporţionalitate (fig.2).
Relaţia securitate – risc este y  f (x) , unde:
1
y
x

+∞

Securitate

y = f(x)

+∞
Risc

Fig.2 Relaţia risc-securitate

Riscul este definit ca fiind combinaţia dintre probabilitatea şi gravitatea unei posibile leziuni sau
afectări a sănătăţii într-o situaţie periculoasă. Existenţa unui risc este determinată de existenţa pericolului
asociat.
Probabilitatea de producere a leziunii sau a afectării sănătăţii este în funcţie de:
- frecvenţa şi durata expunerii persoanei la pericol;
- probabilitatea de apariţie a evenimentului periculos;
- posibilităţile tehnice şi umane de a evita sau limita dauna (de exemplu, reducerea
vitezei, echipament de oprire de urgenţă, conştientizarea pericolului etc.)

5
SC PUCIOASA SRL

Existenţa riscului în cadrul unui sistem de muncă este cauzată de prezenţa factorilor de risc de
accidentare şi îmbolnăvire profesională. Aceştia se diferenţiază între ei prin consecinţele pe care acţiunea
lor le poate avea asupra executantului, respectiv prin gravitatea vătămării şi probabilitatea ca ea să se
producă într-un anumit interval de timp. Prin urmare, coordonatele care caracterizează riscul sunt:
- p - probabilitatea cu care acţiunea unui factor de risc poate conduce la accident şi
- g - gravitatea consecinţei acţiunii factorului de risc asupra victimei.
Un risc de o anumită mărime poate fi reprezentat în funcţie de coordonatele sale, prin aria unui
dreptunghi F1 (fig.3), dar şi prin orice alt dreptunghi de arie egală, de exemplu F2 şi F3. Curba care uneşte
vârfurile care nu sunt pe axele de coordonate ale tuturor acestor dreptunghiuri de arie egală este o curbă
de tip hiperbolă şi reprezintă toate cuplurile gravitate – probabilitate pentru care nivelul de risc este
acelaşi.
Cel mai mare nivel de risc care poate fi acceptat în cadrul unui sistem de muncă este reprezentat
prin curba de acceptabilitate a riscului (fig.4). Orice risc situat (prin coordonatele sale p, g) peste această
curbă va fi considerat risc inacceptabil şi orice risc situat sub această curbă va fi considerat risc
acceptabil.

F1

F3

F2

p
Fig.3 Echivalenţa riscurilor caracterizate prin diferite cupluri gravitate –
probabilitate (g,p)

6
SC PUCIOASA SRL

g - risc acceptabil (A)

- risc inacceptabil (B)

A
gA

B
gB

pA pB p

Fig.4 Curba de acceptabilitate a riscului

Pentru evaluarea riscurilor in cadrul societatii SC PUCIOASA SRL se va folosi metoda INCDPM,
care consta in parcurgerea următoarelor etape:
1. Definirea sistemului de analizat (loc de muncă/post de lucru);
2. Identificarea factorilor de risc din sistem;
3. Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
4. Ierarhizarea riscurilor, stabilirea priorităţilor de prevenire şi propunerea măsurilor de
prevenire.

1. Definirea sistemului de analizat.


În această etapă se efectuează analiza detaliată a locului de muncă, urmărindu-se, în principal:
 identificarea şi descrierea componentelor sistemului de muncă şi modului său de
funcţionare: scopul sistemului, descrierea procesului tehnologic, a operaţiilor de muncă,
maşinile şi utilajele folosite – parametri şi caracteristici funcţionale, unelte etc.;
 precizarea sarcinii de muncă ce revine executantului;
Informaţiile necesare pentru această etapă se preiau din documentele puse la dispoziţie de
unitatea evaluată (fişa tehnologică, cărţile tehnice ale echipamentelor de muncă, fişa postului pentru
executant, caiete de sarcini, buletine de determinare a noxelor, instrucţiuni proprii de securitate a muncii).
O sursă complementară de informaţii pentru definirea sistemului o constituie discuţiile cu lucrătorii de la
locul de muncă analizat.

2. Identificarea factorilor de risc din sistem.


În această etapă, pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, se identifică disfuncţiile care
pot apare, în toate situaţiile previzibile şi probabile de funcţionare. Această identificare se face pe baza
Listei de identificare a factorilor de risc (tabelul 1)
Factorii de risc identificaţi se înscriu în Fişa de evaluare a locului de muncă (tabelul 2).

7
SC PUCIOASA SRL

Tabelul 1

Lista de identificare a factorilor de risc

A. EXECUTANT

ACŢIUNI GREŞITE

1.1. Executare defectuoasă de operaţii


 comenzi,manevre, poziţionări, fixări, asamblări, reglaje, utilizare greşită a
mijloacelor de protecţie

1.2. Nesincronizări de operaţii – întârzieri, devansări


1. 1.3. Efectuarea de operaţii neprevăzute de sarcina de muncă
 pornirea echipamentelor de muncă
 întreruperea funcţionării echipamentelor de muncă
 alimentarea sau oprirea alimentării cu energie (curent electric, fluide energetice
etc.);
 deplasări, staţionări în zone periculoase
 deplasări cu pericol de cădere:
o de la acelaşi nivel: prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare;
o de la înălţime: prin păşire în gol, prin dezechilibrare, prin alunecare.
1.4. Comunicări accidentogene

OMISIUNI
2.
2.1. Omiterea unor operaţii

2.2. Neutilizarea mijloacelor de protecţie


B. SARCINA DE MUNCA

CONŢINUT NECORESPUNZĂTOR AL SARCINII DE MUNCĂ ÎN RAPORT CU CERINŢELE


DE SECURITATE
1.
1.1. Operaţii, reguli, procedee greşite
1.2. Absenţa unor operaţii
1.3. Metode de muncă necorespunzătoare (succesiune greşită a operaţiilor)

SARCINA SUB/SUPRADIMENSIONATĂ ÎN RAPORT CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI

2.1. Solicitare fizică – efort static, poziţii de lucru forţate sau vicioase, efort dinamic
2. 2.2. Solicitare psihică – ritm de muncă alert, decizii dificile în timp scurt, operaţii repetitive de
ciclu scurt sau extrem de complex, monotonia muncii

8
SC PUCIOASA SRL

C. MIJLOACE DE PRODUCŢIE

FACTORI DE RISC MECANIC

1.1. Mişcări periculoase

1.1.1.Mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice (organe de maşini în mişcare, curgeri


de fluide, deplasări ale mijloacelor de transport)
1.1.2.Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale
echipamentelor tehnice sau ale fluidelor
1.1.3.Deplasări sub efectul gravitaţiei: alunecare, rostogolire, rulare pe roţi, răsturnare,
1.
cădere liberă, scurgere liberă, deversare, surpare etc.
1.1.4.Deplasări sub efectul propulsiei: proiectare de corpuri sau particule, deviere de la
traiectoria normală, balans, recul, şocuri excesive, jet, erupţie

1.2. Suprafeţe sau contururi periculoase: înţepătoare, tăioase, alunecoase, abrazive, adezive
etc.

1.3. Recipiente sub presiune

1.4. Vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice

FACTORI DE RISC TERMIC


2.
2.1. Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor
2.2. Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafeţelor
2.3. Flăcări, flame

FACTORI DE RISC ELECTRIC


3.
3.1. Curentul electric: atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas

FACTORI DE RISC CHIMIC

4. 4.1. Substanţe toxice


4.2. Substanţe caustice
4.3. Substanţe inflamabile
4.4. Substanţe explozive
4.5. Substanţe cancerigene

FACTORI DE RISC BIOLOGIC

5. 5.1. Culturi sau preparate cu microorganisme (bacterii, virusuri, richeţi, spirochete, ciuperci,
protozoare etc.)
5.2. Plante periculoase (ex. ciuperci otrăvitoare)
5.3. Animale periculoase (ex. şerpi veninoşi)

9
SC PUCIOASA SRL

D. MEDIU DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC FIZIC

1.1. Temperatura aerului – ridicată, scăzută


1.2. Umiditatea aerului – ridicată, scăzută
1.3. Curenţi de aer
1.4. Presiunea aerului – ridicată, scăzută
1.5. Aeroionizarea aerului
1.6. Suprapresiune în adâncimea apelor
1.7. Zgomot
1. 1.8. Ultrasunete
1.9. Vibraţii
1.10. Iluminat – nivel de iluminare scăzut, strălucire, pâlpâire
1.11. Radiaţii
1.11.1. Electromagnetice – infraroşii, ultraviolete, microunde, de frecvenţă
înaltă/medie/joasă, laser
1.11.2. Ionizante – alfa, beta, gamma
1.12. Potenţial electrostatic
1.13. Calamităţi naturale – trăsnet, inundaţii, vânt puternic, grindină, viscol, alunecări, surpări,
prăbuşiri de teren sau copaci, avalanşe, seisme etc.)
1.14. Pulberi pneumoconiogene

FACTORI DE RISC CHIMIC


2.
2.1. Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici
2.2. Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi

FACTORI DE RISC BIOLOGIC


3.
3.1. Microorganisme în suspensie în aer (bacterii, virusuri, richeţi, spirochete, ciuperci,
protozoare etc.)

CARACTERUL SPECIAL AL MEDIULUI: subteran, acvatic, subacvatic, mlăştinos, aerian,


4.
cosmic etc.

10
SC PUCIOASA SRL

3. Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

Pentru fiecare factor de risc identificat trebuie determinată forma concretă de manifestare care se
înregistrează în Fişa de evaluare a locului de muncă. De asemenea, trebuie stabilite consecinţele
maxime previzibile şi probabilitatea de producere a unui eveniment ca urmare a acţiunii unui factor de
risc. În acest scop se utilizează toate informaţiile relevante, cum ar fi statistica accidentelor de muncă şi
îmbolnăvirilor profesionale, înregistrări privind incidentele şi accidentele uşoare, buletinele de determinări
de noxe etc.
Consecinţa maximă previzibilă pentru un factor de risc se încadrează în una din cele 7 clase de
gravitate stabilite de metodă (tabelul 3).
Probabilitatea de producere a unui eveniment se determină pe baza informaţiilor menţionate şi se
încadrează în una din cele 6 clase de probabilitate stabilite prin metodă (tabelul 4).
Pentru fiecare factor de risc se determină cuplul gravitate – probabilitate (g,p) din Grila de
evaluare a riscurilor (tabelul 5).
Pe baza acestei perechi de valori, se determină nivelul parţial de risc, cu ajutorul Scalei de
încadrare a nivelelor de risc/securitate (tabelul 6).
Nivelul de risc global (Nr) pe locul de muncă/postul de lucru se calculează ca medie ponderată a
nivelelor parţiale de risc, corespunzătoare factorilor de risc identificaţi. Pentru ca rezultatul obţinut să
reflecte cât mai exact realitatea, se utilizează ca element de ponderare rangul factorului de risc, care este
egal cu nivelul de risc parţial.

Tabelul 2

Unitatea: Număr de persoane


expuse:
Secţia: Durata expunerii
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
(h/zi):
Locul de Nivel de risc global:
muncă:

Componenta Factori de Forma concretă Consecinţa Probabilitatea Clasa de Clasa de Nivelul


sistemului de risc de manifestare a maximă de producere gravitate proba- de risc
muncă identificaţi factorilor de risc previzibilă bilitate

EXECUTANT

SARCINA
DE MUNCĂ

MIJLOACE
DE MUNCĂ

MEDIU DE
MUNCĂ

11
SC PUCIOASA SRL

Tabelul 3

Scala de cotare a gravităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman
Clasa de
Consecinţe Gravitatea consecinţelor
gravitate
- consecinţe minore reversibile cu incapacitate de muncă previzibilă până
1 NEGLIJABILE
la 3 zile calendaristice (vindecare fără tratament)
- consecinţe reversibile cu o incapacitate de muncă previzibilă de 3-45 zile
2 MICI
care necesită tratament medical
- consecinţe reversibile cu o incapacitate de muncă previzibilă de 45-180
3 MEDII
zile care necesită tratament medical şi prin spitalizare
- consecinţe ireversibile cu o diminuare a capacităţii de muncă de maxim
4 MARI
50% (invaliditate gr.III)
- consecinţe ireversibile cu pierdere între 50-100% a capacităţii de muncă,
5 GRAVE
dar cu posibilitatea de autoservire (invaliditate gr.II)
- consecinţe ireversibile cu pierderea totală a capacităţii de muncă şi a
6 FOARTE GRAVE
capacităţii de autoservire (invaliditate de gr.I)
7 MAXIME - deces

Tabelul 4

Scala de cotare a probabilităţii de producere a unui eveniment ca urmare


a acţiunii factorilor de risc
Clasa de
Evenimente Probabilitate de producere
probabilitate
1 EXTREM DE RARE 1 eveniment la peste 10 ani
2 FOARTE RARE 1 eveniment la 5 – 10 ani
3 RARE 1 eveniment la 2 – 5 ani
4 PUŢIN FRECVENTE 1 eveniment la 1 – 2 ani
5 FRECVENTE 1 eveniment la 1 lună – 1 an
6 FOARTE FRECVENTE 1 eveniment la mai puţin de 1 lună

12
SC PUCIOASA SRL

Tabelul 5
Grila de evaluare a riscurilor

CLASE DE PROBABILITATE
1 2 3 4 5 6

Frecvent
frecvent

frecvent
Extrem

Foarte

Foarte
de rar

Puţin
Rar
rar
5-10 ani
>10 ani

<1 lună
2-5 ani

1-2 ani

1 lună-
1 an
CLASE DE
Consecinţe
GRAVITATE

7 Maxime Deces (7,1) (7,2) (7,3) (7,4) (7,5) (7,6)

6 Foarte grave Invaliditate gr.I (6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6)

5 Grave Invaliditate gr.II (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6)

4 Mari Invaliditate gr.III (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6)

3 Medii IM 45-180 zile (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)

2 Mici IM 3-45 zile (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6)

1 Neglijabile IM<3 zile (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)

Tabelul 6
Scala de încadrare a nivelelor de risc/securitate

NIVEL DE RISC CUPLUL GRAVITATE-PROBABILITATE NIVEL DE SECURITATE


1 MINIM (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (2,1) MAXIM 7
2 FOARTE MIC (2,2) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (4,1) FOARTE MARE 6
3 MIC (2,5) (2,6) (3,3) (3,4) (4,2) (5,1) (6,1) (7,1) MARE 5
4 MEDIU (3,5) (3,6) (4,3) (4,4) (5,2) (5,3) (6,2) (7,2) MEDIU 4
5 MARE (4,5) (4,6) (5,4) (5,5) (6,3) (7,3) MIC 3
6 FOARTE MARE (5,6) (6,4) (6,5) (7,4) FOARTE MIC 2
7 MAXIM (6,6) (7,5) (7,6) MINIM 1

13
SC PUCIOASA SRL

Nivelul de risc global se calculează cu relaţia:


n

r  R i i
Nr  i 1
n

r
i 1
i

unde:
Nr este nivelul de risc global pe loc de muncă;
ri - rangul factorului de risc i;
Ri - nivelul de risc pentru factorul de risc i;
n - numărul factorilor de risc identificaţi la locul de muncă/postul de lucru.

4. Ierarhizarea riscurilor, stabilirea priorităţilor de prevenire şi propunerea măsurilor de prevenire.

Ierarhizarea riscurilor se face în funcţie de nivelul de risc parţial. Prioritatea în implementarea


măsurilor de prevenire va fi stabilită în ordinea descrescătoare a nivelelor de risc parţiale. Măsurile de
prevenire propuse se documentează în Fişa de măsuri propuse (tabelul 7).
Tabelul 7

Unitatea: Număr de persoane


expuse:
Secţia: Durata expunerii
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE
(h/zi):
Locul de Nivel de risc global:
muncă:

Nr. Factorul de risc Nivelul Măsuri propuse


crt. (forma concretă de manifestare) de risc

3. EVALUAREA RISCURILOR PENTRU LOCUL DE MUNCA

Obiectivul final al evaluării riscurilor este determinarea cantitativă a nivelului de risc pentru toate
locurile de munca, sub forma nivelului de risc global pe loc de muncă, în scopul fundamentării
programelor de măsuri SSM.
Gestiunea riscurilor este o succesiune de acţiuni de îmbunătăţire a SSM, pe baza informaţiilor
obţinute din monitorizarea evoluţiei nivelului de risc global pe loc de muncă. Ea trebuie să se realizeze
continuu şi să cuprindă toate locurile de muncă din cadrul
S.C. PUCIOASA S.R.L.

14
SC PUCIOASA SRL

Fazele gestiunii riscurilor sunt:


1. delimitarea locurilor de muncă;
2. evaluarea iniţială a riscului pentru fiecare loc de muncă;
3. ierarhizarea locurilor de munca în funcţie de nivelul de risc global calculat;
4. aplicarea măsurilor de eliminare şi/sau diminuare a riscului, în ordinea stabilită prin
ierarhizarea locurilor de munca în funcţie de nivelul de risc calculat;
5. reevaluarea riscului.

Delimitarea locurilor de munca este operaţia prin care se identifică sistemele de muncă asociate
proceselor de muncă ce se desfăşoară în cadrul S.C. PUCIOASA S.R.L.
Cu ajutorul evaluatorilor atestaţi se realizeaza delimitarea şi inventarierea tuturor locurilor de
muncă din cadrul SC PUCIOASA SRL iar documentul se actualizează de câte ori au loc modificări
semnificative de natură organizatorică sau tehnologică.
Pentru evaluarea riscurilor se aplică metoda INCDPM de evaluare a riscurilor de accidentare şi
îmbolnăvire profesională pe loc de munca.
Evaluarea riscurilor sa realizat de echipa formată din:
- seful echipei de evaluare, serviciul extern: Barbu Marian;
- conducătorul locului de muncă evaluat: Gheorghe Ion;
- administratorul societatii: Georgescu Ion;
- medicul specialist în medicina muncii: Popescu Ion.
Echipa de evaluare a fost instruita de catre seful echipei , astfel incat se cunosc metoda de evaluare,
instrumentele utilizate şi procedurile concrete de lucru de catre toti membrii acesteia. Atribuţia principală a
fiecărui membru al echipei de evaluare este de a examina locul de muncă analizat aşa încât să identifice
fiecare factor de risc existent sau care poate să apară în desfăşurarea procesului de muncă.
Identificarea factorilor de risc existenţi sau care pot să apară la locul de muncă delimitat s-a realizat
prin examinarea documentaţiei referitoare la caracteristicile fiecărui element al sistemului de muncă
aferent locului de muncă evaluat si prin examinarea efectivă a elementelor sistemului de muncă de la
locul de muncă analizat.
Echipa de evaluare a cuantificat riscurile, a completat Fişa de evaluare a locului de muncă, Fişa
de măsuri propuse pentru eliminarea şi/sau diminuarea riscurilor si a redactat raportul de evaluare.

1. Delimitarea locurilor de munca:


A. Depozit materiale reciclabile - Pucioasa
- Targoviste

Executant: Manipulant – muncitor necalificat

Sarcina de munca
Deseurile reciclabile sunt receptionate, cantarite si platite. In
cazul in care deseurile sunt de dimensiuni mari, acestea sunt
demontate sau taiate cu ajutorul unui polizor unghiular Bosh
2000W, 6500rpm, d =230mm. Deseurile sunt depozitate selectiv
in locurile stabilite sau direct in containere.Periodic, deseurile
sunt incarcate in mijloace auto si transportate la firmele
colectoare.
Colectarea si depozitarea de materiale reciclabile
Pregateste sculele si uneltele necesare in desfasurarea
activitatii si solicita completare cu cele care-i lipsesc
Participa la incarcarea/descarcarea manuala sau mecanizata a
deseurilor
In situatii de urgenta participa la recuperarea produselor, la
ecologizarea zonei si nu paraseste locul de munca pana la
normalizarea situatiei sau numai cu aprobarea administratorului
Informeaza conducatorul locului de munca si paraseste imediat
locul de munca, atunci cand constata aparitia oricarui pericol

15
SC PUCIOASA SRL

Nu executa din proprie initiativa lucrari pentru care nu a fost


instruit
Este obligat sa poarte echipamentul individual de protectie
Participa la instruirile profesionale, de SSM si SU, la examenele
profesionale si medicale programate

Mijloace de productie Unelte manuale(ciocan, fierastrau, nicovala, ranga)


Polizor unghiular
Instalatie de energie electrica: 220V
Deseuri
Hala
Echipament individual de protectie

Mediu de munca Executantul isi desfasoara activitatea la program de 8 ore/zi in


cadrul societatii, pentru colectarea deseurilor.
Pe durata programului va lucra in exterior si va fi expus la:
Temperaturi scazute iarna
Temperaturi ridicate vara
Umiditate in sezonul ploios
Curenti de aer
Expunerea la razele solare

B. Magazin de desfacere cu amanuntul a produselor alimentare si nealimentare – Bezdead


Executant: Vanzator/gestionar

Sarcina de munca Vanzarea cu amanuntul a produselor alimentare si nealimentare


Receptionarea marfii si asezarea ei
Emiterea actelor pentru marfa receptionata sau vanduta
Intocmirea raportului de gestiune zilnic
Asigurarea in permanenta a inventarului
Pastrarea ordinii si curateniei
Servirea profesionala a clientilor
Rezolvarea pe cale amiabila a divergentelor
Prezentarea bonului fiscal clientului si intocmeste factura
Informeaza conducatorul locului de munca si paraseste imediat
locul de munca, atunci cand constata aparitia oricarui pericol
Nu executa din proprie initiativa lucrari pentru care nu a fost
instruit
Participa la instruirile profesionale, de SSM si SU, la examenele
profesionale si medicale programate

Mijloace de productie Vitrine


Rafturi
Casa de marcat
Instalatie de energie electrica
Instalatie apa potabila
Cladire

Mediu de munca Executantul isi desfasoara activitatea in incinta magazinului, la


program de 8 ore/zi, pentru vanzarea produselor alimentare si
nealimentare

Pe durata programului va lucra in interior si va fi expus la:


Curenti de aer
Iluminat mixt
Microorganisme in aer sau la contact

16
SC PUCIOASA SRL

2. Evaluarea iniţială a riscului pentru fiecare loc de muncă


Unitatea: SC PUCIOASA Număr de persoane
4
SRL expuse:
Secţia: Durata expunerii
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ 8
(h/zi):
Locul de DEPOZIT Nivel de risc global:
3.31
muncă: PUCIOASA TGV
Componenta Factori de Forma concretă de manifestare a Conse Probabilitate Clas Clas Nive
sistemului de risc factorilor de risc cinţa a de a de a de lul
muncă identificaţi maximă producere grav prob de
previzibilă itate a- risc
bilita
te
F1 Lovire/strivire la transportul IM 3-45 zile 1 luna-1 an
2 5 3
deseurilor
F2 Lovire/strivire la depozitarea IM 3-45 zile 1 luna-1 an
2 5 3
incorecta a deseurilor
F3 Taieturi/intepaturi la IM 3-45 zile < 1 luna
2 6 3
manevrarea deseurilor
F4 Arsuri termice la contactul cu IM 3-45 zile 1 luna-1 an
2 5 3
piesele fierbinti
F5 Proiectarea de particule INV gr.III 2-5 ani
metalice la curatarea locului de 4 3 4
munca
F6 Lovituri/taieturi la prezentarea Deces 2-5 ani
la program in stare de oboseala
7 3 5
sau sub influenta alcoolului sau
Executarea
a altor substane
defectuoasa
F7 Arsuri la contactul cu INV gr.III ˃10 ani
de operatii
materialele fierbinti la
4 1 2
nerespectarea restrictiilor de
fumat sau lucru cu foc
F8 Loviture/strivire la Deces ˃10 ani
EXECUTANT
nerespectarea masurilor de
securitatea muncii la traversarea 7 1 3
si circulatia pe caile de acces ale
autovehiculelor
F9 Electrocutare la interventia Deces ˃10 ani
neautorizata asupra 7 1 3
echipamentului electric
F10 Lovire/strivire la interventia IM 3-45 zile ˃10 ani
neautorizata asupra 2 1 1
echipamentului de lucru
F11 Lovire/strivire la IM 3-45 zile 1 luna-1 an
2 5 3
nesincronizarea transportul des
F12 Lovire/strivire la IM 3-45 zile 1 luna-1 an
2 5 3
Ne nesincronizarea depozitarea des
sincro F13 Arsuri termice la IM 3-45 zile 1-2 ani
nizari nesincronizarea manevrelor cu 2 4 2
de operatii deseuri fierbinti
F14 Taieturi/intepaturi la IM 3-45 zile 1 luna-1 an
nesincronizarea manevrarii 2 5 3
deseurilor

17
SC PUCIOASA SRL

F15 Actionarea accidentala a IM 3-45 zile 1 luna-1 an


2 5 3
polizorului unghiular
F16 Aplicarea/folosirea Deces ˃10 ani
improvizatiilorde orice natura
7 1 3
aduse echipamentelor electrice,
scule sau instalatii.
F17 Caderea de la acelasi nivel IM 3-45 zile 1-2 ani
prin alunecare pe suprafete ude 2 4 2
sau acoperite cu gheata
F18 Cadere de la acelasi nivel IM 3-45 zile 1 luna-1 an
Efectuarea
prin impiedicare la deplasarea
de operatii 2 5 3
pe suprafete denivelate sau cu
neprevazute
obiecte depozitate incorect
prin sarcina
F19 Lovire/strivire la stationare Deces ˃10 ani
de munca
pe caile de circulatie ale
7 1 3
vehiclelor sau in raza de
manevra a acestora
EXECUTANT F20 Lovire/strivire la implicarea Deces ˃10 ani
in accidente rutiere la
deplasarea pe ruta 7 1 3
domiciliu/servici sau in interes de
serviciu
F21 Explozie in cazul debitarii IM 45-180 ˃10 ani
3 1 2
unor recipienti sub presiune zile
Omiterea F22 Omiterea montarii aparatorii INV gr.III 1-2 ani
4 4 4
unor operatii polizorului unghiular
F23 Proiectarea de particule INV gr.III < 1 luna
metalice in ochi la neutilizarea 4 6 5
ochelarilor de protectie
Neutilizarea F24 Arsuri termice, taieturi sau IM 3-45 zile < 1 luna
mijloacelor intepaturi la nefolosirea 2 6 3
de protectie manusilor de protectie
F25 Lovire, strivire, taiere la IM 3-45 zile < 1 luna
nefolosirea incaltamintei 2 6 3
adecvate:bocanci
F26 Afectiuni ale aparatului INV gr.III 5-10 ani
cardio-vascular(tromboflebite,
SARCINA Solicitare varice) cauzate de pozitia
4 2 3
DE MUNCĂ fizica ortostatica prelungita si de efort
fizic la manipularea manuala a
deseurilor
F27 Lovire/taiere la spargerea INV gr.III 2-5 ani
4 3 4
panzei polizorului unghiular
F28 Lovire/taiere la utilizarea IM 3-45 zile < 1 luna
necorespunzatoarea polizorului 2 6 3
unghiular
F29 Lovire/strivire IM 45-180 1-2 ani
MIJLOACE Factori de prin caderea deseurilor zile 3 4 3
DE MUNCĂ risc mecanic depozitate necorespunzator
F30 Lovire/strivire la efectuarea Deces ˃10 ani
unor manevre gresite de catre 7 1 3
conducatorii auto
F31 Lovire/taiere in cazul INV gr.III 2-5 ani
folosirii unor panze defecte 4 3 4
sau necorespunzatoare

18
SC PUCIOASA SRL

F32 Arsuri termice la contactul IM 3-45 zile 2-5 ani


accidental cu deseurile fierbinti 2 3 2
Factori de rezultate in urma debitarii
risc termic F33 Arsuri termice in cazul INV gr.III ˃10 ani
producerii unor incendii in 4 1 2
spatiile de lucru
F34 Electrocutarea prin atingere Deces ˃10 ani
directa sau indirecta in cazul
utilizarii unor echipamente sau 7 1 3
MIJLOACE instalatii electrice cu defecte de
DE izolatie
PRODUCTIE F35 Electrocutarea datorita Deces < 1 luna
Factori de
neexecutarii prizei de pamant si
risc electric
neefectuarea legarii la pamant a
echipamentelor electrice
7 6 7

Factori de F36 Arsuri chimice la atingerea IM 3-45 zile 5-10 ani


2 2 2
risc chimic accidentala de acidul din baterii
F37 Arsuri termice datorita IM 3-45 zile 5-10 ani
expunerii prelungite la razele 2 2 2
solare
F38 Degeraturi datorate IM 3-45 zile 5-10 ani
2 2 2
expunerii prelungite la frig
F39 Afectiuni ale sistemului INV.gr.III 5-10 ani
respirator si afectiuni osteo-
4 2 3
musculo-articulare datorate
curentilor de aer si umiditatii
Factori de
F40 Lovire/strivire prin caderea Deces ˃10 ani
risc fizic
unor elemente de constructie in
MEDIU DE 7 1 3
cazul calamitatilor naturale:
MUNCĂ
seism, furtuna
F41 Electrocutare in cazul unor Deces ˃10 ani
7 1 3
fenomene meteo: trasnet
F42 Afectiuni ale sistemului INV gr.III ˃10 ani
respirator la expunerea la pulberi
4 1 2
pneumoconiogene(praf,
metalice)
Factori de F43 Afectiuni ale sistemului INV gr.III ˃10 ani
risc chimic respirator la expunerea la gaze
4 1 2
rezultate prin debitarea
deseurilor

19
SC PUCIOASA SRL

Calculul nivelului de risc global pentru locul de munca manipulant

Nivelul de risc global se calculează cu relaţia:

r  R i i
Nr  i 1
n

r
i 1
i

unde:
Nr este nivelul de risc global pe loc de muncă;
ri rangul factorului de risc i;
Ri nivelul de risc pentru factorul de risc i;
N numărul factorilor de risc identificaţi la locul de muncă/postul de lucru.

1(7x7) +0(6x6)+ 2(5x5)+ 4(4x4)+ 24(3x3)+ 11(2x2)+ 1(1x1)


Nr =
1x7+0x6+2x5+4x4+24x3+11x2+1x1

49+50+64+216+44+1
Nr =
7+10+16+72+22+1

424
Nr =
128

Nr = 3,31

20
SC PUCIOASA SRL

2. Ierarhizarea riscurilor, stabilirea priorităţilor de prevenire şi propunerea măsurilor de


prevenire

Unitatea: SC PUCIOASA SRL Număr de


4
persoane expuse:
Secţia: Durata expunerii
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE 8
(h/zi):
Locul de DEPOZIT Nivel de risc global:
3.31
muncă: PUCIOASA TGV

Nr. Factorul de risc Nivelul Măsuri propuse


crt. (forma concretă de manifestare) de risc
Interzicerea utilizarii echipamentelor electrice pana
la efectuarea prizei de pamant si efectuarea legarii
la centura de impamantare a echipamentelor
electrice.
Utilizarea prelungitoarelor electrice cu
impamantare
F35 Electrocutarea datorita
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
neexecutarii prizei de pamant si
periodice, lucratorii vor fi instruiti cu privire la riscul
1 neefectuarea legarii la pamant a 7
de electrocutare la utilizarea incorecta a
echipamentelor electrice
echipamentelor electrice
Conectarea fiecarui echipament electric la centura
de impamantare
Verificarea periodica a instalatiei si echipamentului
electric
Interzicerea folosirii de improvizatii in circuitele
electrice
Achizitionarea imediata a ochelarilor de protectie
Verificarea proprietatilor si calitatii acestora
Instruirea lucratorilor cu privire la riscul de
proiectare a particulelor in ochi
F23 Proiectarea de particule metalice in
2 ochi la neutilizarea ochelarilor de 5 Montarea indicatoarelor de obligativitatea purtarii
protectie EIP conform HG 971/2006
Instiintarea conducatorului locului de munca
despre accidentul de munca suferit de propria
persoana sau de alte persoane participante la
procesul de munca;
Controlul la inceperea programului de lucru si pe
parcurs
Lucratorul aflat sub influenta alcoolului nu va fi
F6 Lovituri/taieturi la prezentarea la primit la munca
3 program in stare de oboseala sau sub 5 Prelucrarea fisei de post si a regulamentului intern
influenta alcoolului sau a altor substane In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti sa nu se afle in
stare de oboseala sau sa se afle sub influenta
alcoolului sau a altor substante
F31 Lovire/taiere in cazul folosirii unor Instruirea lucratorilor cu privire la modul de folosire
panze defecte sau necorespunzatoare la a polizorului unghiular
4 4
polizorul unghiular Verificarea calitatii discului abraziv
Verificarea dimensiunilor si tipul discului abraziv

21
SC PUCIOASA SRL

Instruirea lucratorilor cu privire la modul de folosire


a polizorului unghiular
F27 Lovire/taiere la spargerea panzei Verificarea calitatii discului abraziv
5 polizorului unghiular 4 Verificarea dimensiunilor si tipul discului abraziv
Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de
producere a unui accident si informarea de indata
a conducatorul locului de munca;
Instruirea lucratorilor cu privire la modul de folosire
a polizorului unghiular
Inlocuirea echipamentelor de munca defecte
F22 Omiterea montarii aparatorii Verificarea periodica a echipamentelor de lucru
6 4
polizorului unghiular
Interzicerea folosirii de improvizatii
Interzicerea folosirii discului abraziv de alte
dimensiuni decat este prevazut in cartea tehnica
Instruirea adecvata si corespunzatoare a
lucratorilor
Informarea lucratorilor asupra riscurilor asociate
F5 Proiectarea de particule metalice la
7 4 activitatii desfasurate
curatarea locului de munca
Folosirea de scule corespunzatoare pentru
curatarea locului de munca
Folosirea echipamentului individual de protectie
Instruirea adecvata si corespunzatoare a
lucratorilor
Informarea lucratorilor asupra riscurilor asociate
F1 Lovire/strivire la transportul activitatii desfasurate
8 3
deseurilor Utilizarea echipamentului individual de protectie
Folosirea cailor de acces amenajate
Caile de acces vor fi mentinute libere si curate
Instruirea adecvata si corespunzatoare a
lucratorilor
Informarea lucratorilor asupra riscurilor asociate
F2 Lovire/strivire la depozitarea activitatii desfasurate
9 3 Utilizarea echipamentului individual de protectie
incorecta a deseurilor
Depozitarea ordonata a deseurilor
Asezarea corecta, sigura a deseurilor in locurile
amenajate
Insusirea si respectarea normelor de protectie a
F3 Taieturi/intepaturi la manevrarea muncii si masurile de aplicare a acestora;
10 3
deseurilor
Utilizarea echipamentului individual de protectie
Insusirea si respectarea normelor de protectie a
F4 Arsuri termice la contactul cu muncii si masurile de aplicare a acestora;
11 3
piesele fierbinti Utilizarea echipamentului individual de protectie
Evitarea manevrarii deseurilor care sunt fierbinti
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti privind
F8 Lovire/strivire la nerespectarea respectarea regulilor de circulatie pe drumurile
masurilor de securitatea muncii la publice in calitate de conducatori auto sau pietoni
12 3
traversarea si circulatia pe caile de
acces ale autovehiculelor Lucratori vor fi instruiti privind
regulile de circulatie
referitoare la pietoni

22
SC PUCIOASA SRL

In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si


periodice, lucratorii vor fi instruiti cu privire la riscul
F9 Electrocutare la interventia de electrocutare la utilizarea incorecta a
13 neautorizata asupra echipamentului 3 echipamentelor electrice
electric Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de
munca despre orice defectiune tehnica sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare
Insusirea si respectarea normelor de protectie a
muncii si masurile de aplicare a acestora;
F11 Lovire/strivire la nesincronizarea Utilizarea echipamentului individual de protectie
14 3
transportului deseurilor Transportul se executa doar pe caile de acces
Caile de acees se vor mentine in permanenta
libere si curate
Instruirea adecvata si corespunzatoare a
lucratorilor
Informarea lucratorilor asupra riscurilor asociate
F12 Lovire/strivire la nesincronizarea
15 3 activitatii desfasurate
depozitarii deseurilor
Utilizarea echipamentului individual de protectie
Asezarea corecta, sigura a deseurilor in locurile
amenajate
Insusirea si respectarea normelor de protectie a
F14 Taieturi/intepaturi la
16 3 muncii si masurile de aplicare a acestora;
nesincronizarea manevrarii deseurilor
Utilizarea echipamentului individual de protectie
Insusirea si respectarea normelor de protectie a
muncii si masurile de aplicare a acestora;
F15 Actionarea accidentala a Verificarea periodica a echipamentului de lucru
17 3
polizorului unghiular Aducerea la cunostiinta conducatorului locului de
munca despre orice defectiune tehnica sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti cu privire la riscul
F16 Aplicarea/folosirea improvizatiilor de electrocutare la utilizarea incorecta a
de orice natura aduse echipamentelor echipamentelor electrice
18 electrice, scule sau instalatii. 3 Aducerea la cunostiinta conducatorului locului de
munca despre orice defectiune tehnica sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare
Interzicerea efectuarii de interventii neautorizate
asupra echipamentului de lucru
F18 Cadere de la acelasi nivel prin In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
impiedicare la deplasarea pe suprafete periodice, lucratorii vor fi instruiti privind
19 3
denivelate sau cu obiecte depozitate deplasarea in interiorul unitatii
incorect Mentinerea cailor de acces libere si curate
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti privind riscul de
F19 Lovire/strivire la stationare pe caile
lovire de catre mijloacele de transport la
20 de circulatie ale vehiclelor sau in raza de 3
stationarea pe caile de rulare sau in raza de
manevra a acestora
actiune a acestora in incinta unitatii sau in timpul
deplasarilor in interes de serviciu
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
F20 Lovire/strivire la implicarea in periodice, lucratorii vor fi instruiti privind
accidente rutiere la deplasarea pe ruta respectarea regulilor de circulatie pe drumurile
21 3 publice in calitate de conducatori auto sau pietoni
domiciliu/servici sau in interes de
serviciu Se completeaza ordinul de deplasare
Se completeaza fisa de deplasare domiciliu/servici

23
SC PUCIOASA SRL

In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si


periodice, lucratorii vor fi instruiti privind
F24 Arsuri termice, taieturi sau obligativitatea folosirii si pastrarea echipamentului
22 intepaturi la nefolosirea manusilor de 3 individual de protectia muncii
protectie Utilizarea echipamentului individual de protectie
din dotare, corespunzator scopului
Verificarea prin control permanent sau sondaj
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti privind
obligativitatea folosirii si pastrarea echipamentului
F25 Lovire, strivire, taiere la nefolosirea individual de protectia muncii
23 incaltamintei adecvate:bocanci 3
Utilizarea echipamentului individual de protectie
din dotare, corespunzator scopului pentru care a
fost acordat;
Verificarea prin control permanent sau sondaj
F26 Afectiuni ale aparatului cardio- Asigurarea supravegherii medicale a starii de
vascular(tromboflebite, varice) cauzate sanatate a lucratorilor, conform HG nr. 355/2007
24 de pozitia ortostatica prelungita si de 3 In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
efort fizic la manipularea manuala a periodice, lucratorii vor fi instruiti privind modul de
deseurilor manevrare a maselor
Instruirea periodica privind modul de folosire a
F28 Lovire/taiere la utilizarea polizorului unghiular(instructiune proprie)
necorespunzatoare a polizorului
25 3 Interzicerea folosirii de improvizatii
unghiular
Utilizarea echipamentului individual de protectie
din dotare
Insusirea si respectarea normelor
de protectie a muncii si masurile de
aplicare a acestora;
F29 Lovire/strivire prin caderea Depozitarea corecta a deseurilor in spatiile
26 deseurilor depozitate necorespunzator 3 amenajate
Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de
producere a unui accident si informarea de indata
a conducatorul locului de munca;

In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si


periodice, lucratorii vor fi instruiti privind riscul de
F30 Lovire/strivire la efectuarea unor lovire la executarea unor manevre gresite de catre
27 manevre gresite de catre conducatorii 3 conducatorii mijloacelor de transport
auto
Folosirea mijloacelor de semnalizare conform HG
971/2006
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti
cu privire la riscul de electrocutare
la utilizarea incorecta
F34 Electrocutarea prin atingere directa a echipamentelor electrice
sau indirecta in cazul utilizarii unor Conectarea fiecarui echipament
28 3
echipamente sau instalatii electrice cu electric la centura
defecte de izolatie de impamantare
Verificarea periodica a instalatiei si echipamentului
electric
Interzicerea folosirii echipamentului defect si
repararea acestuia de persoane autorizate

24
SC PUCIOASA SRL

In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si


periodice, lucratorii vor fi instruiti privind evitarii
F39 Afectiuni ale sistemului respirator
expunerii excesive la curenti de aer sau umiditate
29 si afectiuni osteo-musculo-articulare 3
Repararea imediata a defectelor aparute in
datorate curentilor de aer si umiditatii
constructie(geamuri sparte, usi defecte, sparturi in
acoperis, etc.)
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
F40 Lovire/strivire prin caderea unor
periodice, lucratorii vor fi instruiti privind modul de
30 elemente de constructie in cazul 3
actiune in cazul unui cutremur sau alte calamitati
calamitatilor naturale: seism, furtuna
naturale
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
F41 Electrocutare in cazul unor periodice, lucratorii vor fi instruiti privind modul de
31 3
fenomene meteo: trasnet actiune in cazul unor fenomene meteo sau
calamitati naturale
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti privind modul de
actiune in cazul unui inceput de incendiu
Spatiul de lucru va fi dotat cu un numar suficient
F7 Arsuri la contactul cu materialele de stingatoare, adaptate tipului de foc si verificate
32 fierbinti la nerespectarea restrictiilor de 2 periodic
fumat sau lucru cu foc Delimitarea si semnalizarea spatiilor de fumat
Definirea iesirilor de urgenta si marcarea acestora
cu indicatoare de siguranta
Depozitarea materialelor inflamabile, explozive in
locuri special amenajate
Insusirea si respectarea normelor de protectie a
muncii si masurile de aplicare a acestora;
F13 Arsuri termice la nesincronizarea Utilizarea echipamentului individual de protectie
33 manevrelor cu deseuri fierbinti 2 din dotare, corespunzator scopului pentru care a
fost acordat;
Evitarea manevrarii deseurilor cand acestea sunt
fierbinti
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti sa utilizeze
incaltaminte care sa asigure aderenta suficienta la
F17 Caderea de la acelasi nivel prin suprafetele de circulatie
34 alunecare pe suprafete ude sau 2 Indepartarea imediata a lichidelor varsate
acoperite cu gheata accidental si a umezelii de pe suprafetele de
circulatie
Pe timp de iarna se va indeparta zapada si gheata
de pe caile de circulatie si se va presara nisip
Insusirea si respectarea normelor de protectie a
F21 Explozie in cazul debitarii unor muncii si masurile de aplicare a acestora;
35 2
recipienti sub presiune Interzicerea achizitionarii de recipienti sub
presiune.
Insusirea si respectarea normelor de protectie a
muncii si masurile de aplicare a acestora;
Utilizarea echipamentului individual de protectie
F32 Arsuri termice la contactul
din dotare, corespunzator scopului pentru care a
36 accidental cu deseurile fierbinti rezultate 2
fost acordat;
in urma debitarii
Evitarea manevrarii deseurilor
cand acestea
sunt fierbinti

25
SC PUCIOASA SRL

In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si


periodice, lucratorii vor fi instruiti privind modul de
actiune in cazul unui inceput de incendiu
Spatiul de lucru va fi dotat cu un numar suficient
F33 Arsuri termice in cazul producerii de stingatoare, adaptate tipului de foc si verificate
37 2 periodic
unor incendii in spatiile de lucru
Definirea iesirilor de urgenta si marcarea acestora
cu indicatoare de siguranta
Depozitarea materialelor inflamabile, explozive in
locuri special amenajate
Lucratorii vor fi instruiti privind obligativitatea
folosirii si pastrarea echipamentului individual de
F36 Arsuri chimice la atingerea protectia muncii
38 2
accidentala de acidul din baterii Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de
munca despre orice defectiune tehnica sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti privind
obligativitatea folosirii si pastrarea echipamentului
F37 Arsuri termice datorita expunerii
39 2 individual de protectia muncii
prelungite la razele solare
Asigurarea masurilor prevazute de OUG 99/2000
si normele metodologice de aplicare, privind lucrul
in conditii de temperaturi extreme
Dotarea angajaţilor cu EIP corespunzător activităţii
ce urmează a fi desfăşurată.
F38 Degeraturi datorate expunerii Instruirea lucrătorilor privind consecinţele
40 2
prelungite la frig nerespectării restricţiilor de securitate - neutilizarea
sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie
etc.
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti privind
F42 Afectiuni ale sistemului respirator obligativitatea folosirii si pastrarea echipamentului
la expunerea la pulberi individual de protectia muncii
41 2
pneumoconiogene(praf, metalice) La folosirea polizorului unghiular se utilizeaza
masca de praf
Evitarea stationarii in zonele incarcate cu pulberi

In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si


periodice, lucratorii vor fi instruiti privind
obligativitatea folosirii si pastrarea echipamentului
F43 Afectiuni ale sistemului respirator individual de protectia muncii
42 la expunerea la gaze rezultate prin 2 La folosirea polizorului unghiular se utilizeaza
debitarea deseurilor masca de praf iar debitarea se executa in exterior
Evitarea stationarii in zonele incarcate cu pulberi

In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si


periodice, lucratorii vor fi instruiti cu privire la riscul
F10 Lovire/strivire la interventia de electrocutare sau ranire la utilizarea incorecta a
43 neautorizata asupra echipamentului de 1 echipamentelor
lucru Verificarea periodica a echipamentelor de lucru
Interzicerea interventiilor neautorizate asupra
echipamentelor

26
SC PUCIOASA SRL

Factorii de risc

F1 Lovire/strivire la transportul deseurilor


F2 Lovire/strivire la depozitarea incorecta a deseurilor
F3 Taieturi/intepaturi la manevrarea deseurilor
F4 Arsuri termice la contactul cu piesele fierbinti
F5 Proiectarea de particule metalice la curatarea locului de munca
F6 Lovituri/taieturi la prezentarea la program in stare de oboseala sau sub influenta alcoolului sau a altor
substane
F7 Arsuri la contactul cu materialele fierbinti la nerespectarea restrictiilor de fumat sau lucru cu foc
F8 Loviture/strivire la nerespectarea masurilor de securitatea muncii la traversarea si circulatia pe caile de
acces ale autovehiculelor
F9 Electrocutare la interventia neautorizata asupra echipamentului electric
F10 Lovire/strivire la interventia neautorizata asupra echipamentului de lucru
F11 Lovire/strivire la nesincronizarea transportului deseurilor
F12 Lovire/strivire la nesincronizarea depozitarii deseurilor
F13 Arsuri termice la nesincronizarea manevrelor cu deseuri fierbinti
F14 Taieturi/intepaturi la nesincronizarea manevrarii deseurilor
F15 Actionarea accidentala a polizorului unghiular
F16 Aplicarea/folosirea improvizatiilorde orice natura aduse echipamentelor electrice, scule sau instalatii.
F17 Caderea de la acelasi nivel prin alunecare pe suprafete ude sau acoperite cu gheata
F18 Cadere de la acelasi nivel prin impiedicare la deplasarea pe suprafete denivelate sau cu obiecte
depozitate incorect
F19 Lovire/strivire la stationare pe caile de circulatie ale vehiclelor sau in raza de manevra a acestora
F20 Lovire/strivire la implicarea in accidente rutiere la deplasarea pe ruta domiciliu/servici sau in interes
de serviciu
F21 Explozie in cazul debitarii unor recipienti sub presiune
F22 Omiterea montarii aparatorii polizorului unghiular
F23 Proiectarea de particule metalice in ochi la neutilizarea ochelarilor de protectie
F24 Arsuri termice, taieturi sau intepaturi la nefolosirea manusilor de protectie
F25 Lovire, strivire, taiere la nefolosirea incaltamintei adecvate:bocanci
F26 Afectiuni ale aparatului cardio-vascular(tromboflebite, varice) cauzate de pozitia ortostatica prelungita
si de efort fizic la manipularea manuala a deseurilor
F27 Lovire/taiere la spargerea panzei polizorului unghiular
F28 Lovire/taiere la utilizarea necorespunzatoare a polizorului unghiular
F29 Lovire/strivire prin caderea deseurilor depozitate necorespunzator
F30 Lovire/strivire la efectuarea unor manevre gresite de catre conducatorii auto
F31 Lovire/taiere in cazul folosirii unor panze defecte sau necorespunzatoare la polizorul unghiular
F32 Arsuri termice la contactul accidental cu deseurile fierbinti rezultate in urma debitarii
F33 Arsuri termice in cazul producerii unor incendii in spatiile de lucru
F34 Electrocutarea prin atingere directa sau indirecta in cazul utilizarii unor echipamente sau instalatii
electrice cu defecte de izolatie
F35 Electrocutarea datorita neexecutarii prizei de pamant si neefectuarea legarii la pamant a
echipamentelor electrice
F36 Arsuri chimice la atingerea accidentala de acidul din baterii
F37 Arsuri termice datorita expunerii prelungite la razele solare
F38 Degeraturi datorate expunerii prelungite la frig
F39 Afectiuni ale sistemului respirator si afectiuni osteo-musculo-articulare datorate curentilor de aer si
umiditatii
F40 Lovire/strivire prin caderea unor elemente de constructie in cazul calamitatilor naturale: seism,
furtuna
F41 Electrocutare in cazul unor fenomene meteo: trasnet
F42 Afectiuni ale sistemului respirator la expunerea la pulberi pneumoconiogene(praf, metalice)
F43 Afectiuni ale sistemului respirator la expunerea la gaze rezultate prin debitarea deseurilor

27
Niveluri partiale de risc

0
1
2
3
4
5
6
7
F1
SC PUCIOASA SRL

F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18

28
F19
F20

Factori de risc
F21
F22
F23
Niveluri partiale de risc

Nivel global de risc:3.31


Loc de munca:manipulant

F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F41
F42
F43
SC PUCIOASA SRL

Ponderea factorilor de risc identificati dupa elementele sistemului de munca


Loc de munca: manipulant
Nivel global de risc:

Factori de risc proprii executantului

Factori de risc proprii sarcinii de


munca
Factori de risc proprii mijloacelor
de munca
Factori de risc proprii mediului de
munca

29
SC PUCIOASA SRL

4.1 CONCLUZII

Nivelul de risc global calculat pentru postul de lucru manipulant este egal cu 3.31, valoare ce îl
încadrează în categoria posturilor de lucru cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 43 factori de
risc identificaţi 7 se incadreaza la riscuri inacceptabile
Cei 7 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
F35 Electrocutarea datorita neexecutarii prizei de pamant sau neefectuarea legarii la pamant a
echipamentelor electrice Ri =7
F23 Proiectarea de particule metalice in ochi la neutilizarea ochelarilor de protectie R i =5
F6 Lovituri/taieturi la prezentarea la program in stare de oboseala sau sub influenta alcoolului
sau a altor substane Ri =5
F31 Lovire/taiere in cazul folosirii unor panze defecte sau necorespunzatoare la polizorul unghiular R i =4
F27 Lovire/taiere la spargerea panzei polizorului unghiular Ri =4
F22 Omiterea montarii aparatorii polizorului unghiular Ri =4
F5 Proiectarea de particule metalice la curatarea locului de munca Ri =4
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se
prezintă după cum urmează : 58.14% factori proprii executantului
2.32% factori proprii sarcinii de muncă
23.25% factori proprii mijloacelor de munca
16.28% factori proprii mediului de muncă
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 51.16% intre factorii de risc identificaţi pot avea
consecinţe ireversibile asupra lucrătorului (deces sau invaliditate)
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 7 factori de risc care se situează în domeniul
inacceptabil, sunt necesare urmatoarele măsuri cu caracter general pentru locul de munca manipulant
1. In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si periodice, lucratorii vor fi instruiti sa nu se
afle in stare de oboseala sau sa se afle sub influenta alcoolului sau a altor substante
2. In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si periodice, lucratorii vor fi instruiti privind
obligativitatea folosirii si pastrarea echipamentului individual de protectia muncii
3. In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si periodice, lucratorii vor fi instruiti cu privire
la riscul de electrocutare la utilizarea incorecta a echipamentelor electrice
4. Prelucrarea codului muncii, fisei de post si a regulamentului intern
5. Instruirea lucratorilor cu privire la modul de folosire a polizorului unghiular
6. Instruirea lucratorilor cu privire la riscul de proiectare a particulelor in ochi
7. Instruirea adecvata si corespunzatoare a lucratorilor
8. Informarea lucratorilor asupra riscurilor asociate activitatii desfasurate
9. Montarea indicatoarelor de securitate conform HG 971/2006
10. Interzicerea utilizarii echipamentelor electrice pana la efectuarea prizei de pamant si
efectuarea legarii la centura de impamantare a polizorului unghiular.
11. Conectarea fiecarui echipament electric la centura de impamantare
12. Utilizarea prelungitoarelor electrice cu impamantare
13. Achizitionarea imediata a ochelarilor de protectie cu verificarea proprietatilor si calitatii
acestora
14. Controlul la inceperea programului de lucru si pe parcursul programului, lucratorul aflat sub
influenta alcoolului nu va fi primit la munca
15. Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si informarea de
indata a conducatorul locului de munca;
16. Instiintarea conducatorului locului de munca despre accidentul de munca suferit de propria
persoana sau de alte persoane participante la procesul de munca;
17. Verificarea periodica a instalatiei si echipamentului electric
18. Interzicerea folosirii de improvizatii in circuitele electrice
19. Verificarea calitatii,dimensiunilor si tipului discului abraziv
20. Inlocuirea echipamentelor de munca defecte
21. Verificarea periodica a echipamentelor de lucru
22. Interzicerea folosirii de improvizatii
23. Folosirea de scule corespunzatoare pentru curatarea locului de munca

30
SC PUCIOASA SRL

4. Aplicarea măsurilor de eliminare şi/sau diminuare a riscului, în ordinea stabilită prin ierarhizarea locurilor de munca în funcţie de nivelul
de risc calculat;

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Elaborat în conformitate cu prevederile art. 13 lit. b) din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi cu prevederile art. 15 alin. (1) din H.G. nr.
1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006.
Nr Loc de Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri Masuri Masuri de Actiuni in Ter Persoana Obs
crt munca organiza igienico- alta natura scopul men care
torice sanitare realizarii de raspunde de
masurii reali realizarea
zare masurii

Executia Contactarea S-a interzis Executia 7 zile Administrator Impamantarea a


impamantarii si electricianului folosirea prizei de Georgescu fost realizata si s-a
verificarea ei. autorizat echipamentel pamant Ion verificat. S-a emis
Legarea Achizitionarea or electrice Legarea buletinul de
utilajelor la priza materialelor pana la utilajelor Serviciul verificare in
de pamant Obtinerea executarea la extern termenul
Verificarea buletinului de legarii la pamant prevazut.S-au
instalatiei si a verificare a pamant Verifi legat
Electrocutarea echipamentelor prizei de carea echipamentele
datorita electrice pamant instalatiei electrice la
neexecutarii Instruirea cu electrice pamant.
prizei de pamant privire la riscul Inlocu S-a verificat
Mani
1 si neefectuarea de irea instalatia electrica
pulant
legarii la pamant electrocutare la tabloului si s-a inlocuit
a echipamentelor utilizarea electric tabloul electric
electrice incorecta a Revizia Instruirea se
echipamentelor instalatiei efectueaza
si instalatiilor electrice conform tematicii
electrice Efectua
rea
instructaj
ului

31
SC PUCIOASA SRL

Verificarea Instruirea S-a interzis Instruirea 2 zile Administrator S-au achizitionat


proprietatilor si lucratorilor cu folosirea lucra Georgescu ochelarii adecvati
calitatii cu privire la riscul polizorului torilor Ion S-a elaborat
achizitionarea de proiectare a unghiular cu privire instructiunea
ochelarilor de particulelor in fara ochelari la riscul Serviciul proprie de utilizare
protectie ochi de protectie de proiec extern a polizorului
Achizitionarea Se tare a unghiular
Proiectarea de imediata a elaboreaza particu Instruirea s-a
particule metalice achelarilor de instructiune lelor in efectuat in limita
Mani in ochi la protectie proprie ochi termenului stabilit
2
pulant neutilizarea pentru Prelucra
ochelarilor de polizorul rea
protectie unghiular instruc
tiunilor
proprii de
utilizare a
polizo
rului
unghiular

Controlul la Lucratorul Efectua Control Administrator Se efectueaza


inceperea aflat sub rea si Georgescu periodic controlul
programului de influenta instructaj instruc Ion si instructajul
lucru si pe alcoolului nu ului taj
parcurs va fi primit la perio Serviciul
Instruirea munca dic extern
Lovituri/taieturi la lucratorilor de a
prezentarea la nu se afla in
program in stare stare de
Mani
3 de oboseala sau oboseala sau
pulant
sub influenta sa se afle sub
alcoolului sau a influenta
altor substane alcoolului sau a
altor substante
Prelucrarea
fisei de post si
regulamentului
intern

32
SC PUCIOASA SRL

Verificarea Instruirea Achizitio S-a interzis Instruirea La Administrator Se efectueaza


calitatii discului lucratorilor cu narea folosirea lucrato efectua Georgescu instruirea conform
abraziv privire la modul de discurilor rilor cu rea Ion tematicii
Verificarea de folosire a materia abrazive privire la instruct
dimensiunilor si polizorului le necorespunz modul de ajului Serviciul
tipul discului unghiular igienico- atoare folosire a perio extern
Lovire/taiere in
abraziv sanitare S-a elaborat polizo dic
cazul folosirii
instructiune rului
unor panze
proprie de unghiular
Mani defecte sau
4 utilizare a
pulant necorespunzatoa
polizorului
re la polizorul
unghiular
unghiular

Verificarea Instruirea S-a interzis Instruirea La Administrator Se efectueaza


calitatii discului lucratorilor cu folosirea lucrato efectua Georgescu instruirea conform
abraziv privire la modul discurilor rilor cu rea Ion tematicii
Verificarea de folosire a abrazive privire la instruct
dimensiunilor si polizorului necorespunz modul de ajului Serviciul
tipul discului unghiular atoare folosire a perio extern
abraziv S-a elaborat polizo dic
instructiune rului
Lovire/taiere la
proprie de unghiular
spargerea panzei
Mani utilizare a
5 polizorului
pulant polizorului
unghiular
unghiular

33
SC PUCIOASA SRL

Inlocuirea Instruirea Interzicerea Instruirea La Administrator Se efectueaza


echipamentelor lucratorilor cu folosirii de lucrato efectua Georgescu instruirea conform
de munca privire la modul improvizatii rilor cu rea Ion tematicii
defecte de folosire a S-a elaborat privire la instruct
polizorului instructiune modul de ajului Serviciul
Omiterea
unghiular proprie de folosire a perio extern
montarii
Mani Verificarea utilizare a polizo dic
6 aparatorii
pulant periodica a polizorului rului
polizorului
echipamentelor unghiular unghiular
unghiular
de lucru

Confectionarea Instruirea S-a interzis Instruirea La Administrator Se efectueaza


de carlige lucratorilor cu efectarea lucrato efectua Georgescu instruirea conform
corespunzatoare privire la modul curateniei la rilor cu rea Ion tematicii
pentru curatarea de curatare a locul de privire la instruct
locului de munca locului de munca fara a modul de ajului Serviciul
munca fi echipati cu curatare perio extern
Proiectarea de
echipament a locului dic
Mani particule metalice
7 de protectie de
pulant la curatarea
munca
locului de munca

Deoarece s-a executat instalatia de impamantare, se va reevalua locul de munca

34
SC PUCIOASA SRL
5. Reevaluarea locului de munca
Unitatea: SC PUCIOASA Număr de persoane
4
SRL expuse:
Secţia: Durata expunerii
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ 8
(h/zi):
Locul de DEPOZIT Nivel de risc global:
2.84
muncă: PUCIOASA TGV
Componenta Factori de Forma concretă de manifestare a Conse Probabilitate Clas Clas Nive
sistemului de risc factorilor de risc cinţa a de a de a de lul
muncă identificaţi maximă producere grav prob de
previzibilă itate a- risc
bilita
te
F1 Lovire/strivire la transportul IM 3-45 zile 1 luna-1 an
2 5 3
deseurilor
F2 Lovire/strivire la depozitarea IM 3-45 zile 1 luna-1 an
2 5 3
incorecta a deseurilor
F3 Taieturi/intepaturi la IM 3-45 zile < 1 luna
2 6 3
manevrarea deseurilor
F4 Arsuri termice la contactul cu IM 3-45 zile 1 luna-1 an
2 5 3
piesele fierbinti
F5 Proiectarea de particule IM 3-45 zile ˃10 ani
metalice la curatarea locului de 2 2 1
munca
F6 Lovituri/taieturi la prezentarea Deces ˃10 ani
la program in stare de oboseala
7 1 3
sau sub influenta alcoolului sau
Executarea
a altor substane
defectuoasa
de operatii F7 Arsuri la contactul cu INV gr.III ˃10 ani
materialele fierbinti la
4 1 2
nerespectarea restrictiilor de
fumat sau lucru cu foc
F8 Loviture/strivire la Deces ˃10 ani
nerespectarea masurilor de
securitatea muncii la traversarea 7 1 3
EXECUTANT
si circulatia pe caile de acces ale
autovehiculelor
F9 Electrocutare la interventia Deces ˃10 ani
neautorizata asupra 7 1 3
echipamentului electric
F10 Lovire/strivire la interventia IM 3-45 zile ˃10 ani
neautorizata asupra 2 1 1
echipamentului de lucru
F11 Lovire/strivire la IM 3-45 zile 1 luna-1 an
nesincronizarea transportului 2 5 3
deseurilor
Ne F12 Lovire/strivire la IM 3-45 zile 1 luna-1 an
sincro nesincronizarea depozitarii 2 5 3
nizari deseurilor
de operatii F13 Arsuri termice la IM 3-45 zile 1-2 ani
nesincronizarea manevrelor cu
2 4 2
deseuri fierbinti

F14 Taieturi/intepaturi la IM 3-45 zile 1 luna-1 an


nesincronizarea manevrarii
2 5 3
deseurilor

35
SC PUCIOASA SRL
F15 Actionarea accidentala a IM 3-45 zile 1 luna-1 an
2 5 3
polizorului unghiular
F16 Aplicarea/folosirea Deces ˃10 ani
improvizatiilorde orice natura
7 1 3
aduse echipamentelor electrice,
scule sau instalatii.
F17 Caderea de la acelasi nivel IM 3-45 zile 1-2 ani
prin alunecare pe suprafete ude 2 4 2
sau acoperite cu gheata
F18 Cadere de la acelasi nivel IM 3-45 zile 1 luna-1 an
Efectuarea
prin impiedicare la deplasarea
de operatii 2 5 3
pe suprafete denivelate sau cu
neprevazute
obiecte depozitate incorect
prin sarcina
F19 Lovire/strivire la stationare Deces ˃10 ani
de munca
pe caile de circulatie ale
7 1 3
vehiclelor sau in raza de
manevra a acestora
EXECUTANT F20 Lovire/strivire la implicarea Deces ˃10 ani
in accidente rutiere la
deplasarea pe ruta 7 1 3
domiciliu/servici sau in interes de
serviciu
F21 Explozie in cazul debitarii IM 45-180 ˃10 ani
3 1 2
unor recipienti sub presiune zile
Omiterea F22 Omiterea montarii aparatorii INV gr.III 5-10 ani
4 2 3
unor operatii polizorului unghiular
F23 Proiectarea de particule INV gr.III 5-10 ani
metalice in ochi la neutilizarea 4 2 3
ochelarilor de protectie
Neutilizarea F24 Arsuri termice, taieturi sau IM 3-45 zile < 1 luna
mijloacelor intepaturi la nefolosirea 2 6 3
de protectie manusilor de protectie
F25 Lovire, strivire, taiere la IM 3-45 zile < 1 luna
nefolosirea incaltamintei 2 6 3
adecvate:bocanci
F26 Afectiuni ale aparatului INV gr.III 5-10 ani
cardio-vascular(tromboflebite,
SARCINA Solicitare varice) cauzate de pozitia
4 2 3
DE MUNCĂ fizica ortostatica prelungita si de efort
fizic la manipularea manuala a
deseurilor
F27 Lovire/taiere la spargerea INV gr.III 2-5 ani
4 3 4
panzei polizorului unghiular
F28 Lovire/taiere la utilizarea IM 3-45 zile < 1 luna
necorespunzatoare a polizorului
2 6 3
unghiular

F29 Lovire/strivire prin caderea IM 45-180 1-2 ani


MIJLOACE
Factori de deseurilor depozitate zile 3 4 3
DE
risc mecanic necorespunzator
PRODUCTIE
F30 Lovire/strivire la efectuarea Deces ˃10 ani
unor manevre gresite de catre 7 1 3
conducatorii auto
F31 Lovire/taiere in cazul folosirii INV gr.III 2-5 ani
unor panze defecte sau
4 3 4
necorespunzatoare la polizorul
unghiular

36
SC PUCIOASA SRL
F32 Arsuri termice la contactul IM 3-45 zile 2-5 ani
accidental cu deseurile fierbinti 2 3 2
Factori de rezultate in urma debitarii
risc termic F33 Arsuri termice in cazul INV gr.III ˃10 ani
producerii unor incendii in 4 1 2
spatiile de lucru
F34 Electrocutarea prin atingere Deces ˃10 ani
directa sau indirecta in cazul
utilizarii unor echipamente sau 7 1 3
MIJLOACE instalatii electrice cu defecte de
DE izolatie
PRODUCTIE F35 Electrocutarea datorita Deces ˃10 ani
Factori de
neexecutarii prizei de pamant si
risc electric
neefectuarea legarii la pamant a
echipamentelor electrice
7 1 3

Factori de F36 Arsuri chimice la atingerea IM 3-45 zile 5-10 ani


2 2 2
risc chimic accidentala de acidul din baterii
F37 Arsuri termice datorita IM 3-45 zile 5-10 ani
expunerii prelungite la razele 2 2 2
solare
F38 Degeraturi datorate IM 3-45 zile 5-10 ani
2 2 2
expunerii prelungite la frig
F39 Afectiuni ale sistemului INV.gr.III 5-10 ani
respirator si afectiuni osteo-
4 2 3
musculo-articulare datorate
curentilor de aer si umiditatii
Factori de
F40 Lovire/strivire prin caderea Deces ˃10 ani
risc fizic
unor elemente de constructie in
MEDIU DE 7 1 3
cazul calamitatilor naturale:
MUNCĂ
seism, furtuna
F41 Electrocutare in cazul unor Deces ˃10 ani
7 1 3
fenomene meteo: trasnet
F42 Afectiuni ale sistemului INV gr.III ˃10 ani
respirator la expunerea la pulberi
4 1 2
pneumoconiogene(praf,
metalice)
Factori de F43 Afectiuni ale sistemului INV gr.III ˃10 ani
risc chimic respirator la expunerea la gaze
4 1 2
rezultate prin debitarea
deseurilor

37
SC PUCIOASA SRL

Calculul nivelului de risc global pentru locul de munca manipulant

Nivelul de risc global se calculează cu relaţia:

r  R i i
Nr  i 1
n

r
i 1
i

unde:
Nr este nivelul de risc global pe loc de muncă;
ri rangul factorului de risc i;
Ri nivelul de risc pentru factorul de risc i;
N numărul factorilor de risc identificaţi la locul de muncă/postul de lucru.

0(7x7) +0(6x6)+ 0(5x5)+ 2(4x4)+ 28(3x3)+ 11(2x2)+ 2(1x1)


Nr =
0x7+0x6+0x5+2x4+28x3+11x2+2x1

32+252+44+2
Nr =
8+84+22+2

330
Nr =
116

Nr = 2,84

38
SC PUCIOASA SRL

Ierarhizarea riscurilor, stabilirea priorităţilor de prevenire şi propunerea măsurilor de prevenire

Unitatea: SC PUCIOASA SRL Număr de


4
persoane expuse:
Secţia: Durata expunerii
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE 8
(h/zi):
Locul de DEPOZIT Nivel de risc global:
2.84
muncă: PUCIOASA TGV

Nr. Factorul de risc Nivelul Măsuri propuse


crt. (forma concretă de manifestare) de risc
F31 Lovire/taiere in cazul folosirii unor Instruirea lucratorilor cu privire la modul de folosire a
panze defecte sau necorespunzatoare la polizorului unghiular
1 4
polizorul unghiular Verificarea calitatii discului abraziv
Verificarea dimensiunilor si tipul discului abraziv
Instruirea lucratorilor cu privire la modul de folosire a
polizorului unghiular
F27 Lovire/taiere la spargerea panzei Verificarea calitatii discului abraziv
2 polizorului unghiular 4 Verificarea dimensiunilor si tipul discului abraziv
Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de
producere a unui accident si informarea de indata a
conducatorul locului de munca
Instruirea adecvata si corespunzatoare a lucratorilor
Informarea lucratorilor asupra riscurilor asociate
F5 Proiectarea de particule metalice la activitatii desfasurate
3 4
curatarea locului de munca Folosirea de scule corespunzatoare pentru curatarea
locului de munca
Folosirea echipamentului individual de protectie
Interzicerea utilizarii echipamentelor electrice care nu
sunt legate la pamant
Utilizarea prelungitoarelor electrice cu impamantare
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti cu privire la riscul de
F35 Electrocutarea datorita intreruperii
electrocutare la utilizarea incorecta a echipamentelor
prizei de pamant sau a legaturii la pamant a
4 3 electrice
echipamentelor electrice
Conectarea fiecarui echipament electric la centura de
impamantare
Verificarea periodica a instalatiei si echipamentului
electric
Interzicerea folosirii de improvizatii in circuitele
electrice
Verificarea starii si eventual achizitionarea ochelarilor
de protectie
Instruirea lucratorilor cu privire la riscul de proiectare a
particulelor in ochi
F23 Proiectarea de particule metalice in Montarea indicatoarelor de obligativitatea purtarii EIP
5 3
ochi la neutilizarea ochelarilor de protectie conform HG 971/2006
Instiintarea conducatorului locului de munca despre
accidentul de munca suferit de propria persoana sau
de alte persoane participante la procesul de munca

39
SC PUCIOASA SRL
Lucratorul aflat sub influenta alcoolului nu va fi primit la
munca
F6 Lovituri/taieturi la prezentarea la Prelucrarea fisei de post si a regulamentului intern
6 program in stare de oboseala sau sub 3 In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
influenta alcoolului sau a altor substane periodice, lucratorii vor fi instruiti sa nu se afle in stare
de oboseala sau sa se afle sub influenta alcoolului sau
a altor substante
Instruirea lucratorilor cu privire la modul de folosire a
polizorului unghiular
Inlocuirea echipamentelor de munca defecte
Verificarea periodica a starii aparatorilor polizorului
F22 Omiterea montarii aparatorii polizorului
7 3 unghiular
unghiular
Interzicerea folosirii de improvizatii
Interzicerea folosirii discului abraziv de alte dimensiuni
decat este prevazut in cartea tehnica
Caile de acces vor fi mentinute libere si curate
Instruirea adecvata si corespunzatoare a lucratorilor
Informarea lucratorilor asupra riscurilor asociate
activitatii desfasurate
F2 Lovire/strivire la depozitarea incorecta a Utilizarea echipamentului individual de protectie
8 3
deseurilor
Depozitarea ordonata a deseurilor
Asezarea corecta, sigura a deseurilor in locurile
amenajate
Insusirea si respectarea normelor de protectie a
F3 Taieturi/intepaturi la manevrarea muncii si masurile de aplicare a acestora;
9 3
deseurilor
Utilizarea echipamentului individual de protectie
Insusirea si respectarea normelor de protectie a
F4 Arsuri termice la contactul cu piesele muncii si masurile de aplicare a acestora;
10 3
fierbinti Utilizarea echipamentului individual de protectie
Evitarea manevrarii deseurilor care sunt fierbinti
F8 Loviture/strivire la nerespectarea In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
masurilor de securitatea muncii la periodice, lucratorii vor fi instruiti privind respectarea
11 3
traversarea si circulatia pe caile de acces ale regulilor de circulatie pe drumurile publice in calitate
autovehiculelor de conducatori auto sau pietoni
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti cu privire la riscul de
electrocutare la utilizarea incorecta a echipamentelor
F9 Electrocutare la interventia neautorizata
12 3 electrice
asupra echipamentului electric
Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de
munca despre orice defectiune tehnica sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare
Insusirea si respectarea normelor
de protectie a muncii si masurile de
aplicare a acestora;
F11 Lovire/strivire la nesincronizarea Utilizarea echipamentului individual de protectie
13 3
transportului deseurilor
Transportul se executa doar pe caile de acces
Caile de acees se vor mentine in permanenta
libere si curate
Instruirea adecvata si corespunzatoare a lucratorilor
Informarea lucratorilor asupra riscurilor asociate
F12 Lovire/strivire la nesincronizarea activitatii desfasurate
14 3
depozitarii deseurilor Utilizarea echipamentului individual de protectie
Asezarea corecta, sigura a deseurilor in locurile
amenajate

40
SC PUCIOASA SRL
Insusirea si respectarea normelor de protectie a
F14 Taieturi/intepaturi la nesincronizarea
15 3 muncii si masurile de aplicare a acestora;
manevrarii deseurilor
Utilizarea echipamentului individual de protectie
Insusirea si respectarea normelor de protectie a
muncii si masurile de aplicare a acestora;
F15 Actionarea accidentala a polizorului Verificarea periodica a echipamentului de lucru
16 3
unghiular Aducerea la cunostiinta conducatorului locului de
munca despre orice defectiune tehnica sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti cu privire la riscul de
F16 Aplicarea/folosirea improvizatiilor de electrocutare la utilizarea incorecta a echipamentelor
orice natura aduse echipamentelor electrice, electrice
17 scule sau instalatii. 3 Aducerea la cunostiinta conducatorului locului de
munca despre orice defectiune tehnica sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare
Interzicerea efectuarii de interventii neautorizate
asupra echipamentului de lucru
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
F18 Cadere de la acelasi nivel prin
periodice, lucratorii vor fi instruiti privind deplasarea in
18 impiedicare la deplasarea pe suprafete 3
interiorul unitatii
denivelate sau cu obiecte depozitate incorect
Mentinerea cailor de acces libere si curate
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
F19 Lovire/strivire la stationare pe caile de periodice, lucratorii vor fi instruiti privind riscul de lovire
19 circulatie ale vehiclelor sau in raza de 3 de catre mijloacele de transport la stationarea pe caile
manevra a acestora de rulare sau in raza de actiune a acestora in incinta
unitatii sau in timpul deplasarilor in interes de serviciu
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti privind respectarea
F20 Lovire/strivire la implicarea in regulilor de circulatie pe drumurile publice in calitate
20 accidente rutiere la deplasarea pe ruta 3 de conducatori auto sau pietoni
domiciliu/servici sau in interes de serviciu Se completeaza ordinul de deplasare
Se completeaza fisa de deplasare domiciliu/servici
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti privind obligativitatea
folosirii si pastrarea echipamentului individual de
F24 Arsuri termice, taieturi sau intepaturi la protectia muncii
21 3 Utilizarea echipamentului individual de protectie din
nefolosirea manusilor de protectie
dotare, corespunzator scopului pentru care a fost
acordat;
Verificarea prin control permanent sau sondaj
Lucratorii vor fi instruiti privind obligativitatea folosirii si
pastrarea echipamentului individual de protectia
F25 Lovire, strivire, taiere la nefolosirea muncii
22 incaltamintei adecvate:bocanci 3 Utilizarea echipamentului individual de protectie din
dotare, corespunzator scopului pentru care a fost
acordat;
Verificarea prin control permanent sau sondaj
Asigurarea supravegherii medicale a starii de sanatate
F26 Afectiuni ale aparatului cardio-
a lucratorilor, conform HG nr. 355/2007
vascular(tromboflebite, varice) cauzate de
23 3 In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
pozitia ortostatica prelungita si de efort fizic
periodice, lucratorii vor fi instruiti privind modul de
la manipularea manuala a deseurilor
manevrare a maselor

41
SC PUCIOASA SRL
Instruirea periodica privind modul de folosire a
F28 Lovire/taiere la utilizarea polizorului unghiular(instructiune proprie)
24 necorespunzatoare a polizorului unghiular 3 Interzicerea folosirii de improvizatii
Utilizarea echipamentului individual de protectie din
dotare
Insusirea si respectarea normelor de protectie a
muncii si masurile de aplicare a acestora;
F29 Lovire/strivire prin caderea deseurilor Depozitarea corecta a deseurilor in spatiile amenajate
25 depozitate necorespunzator 3
Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de
producere a unui accident si informarea de indata a
conducatorul locului de munca;

In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si


periodice, lucratorii vor fi instruiti privind riscul de lovire
la executarea unor manevre gresite de catre
F30 Lovire/strivire la efectuarea unor conducatorii mijloacelor de transport
26 3
manevre gresite de catre conducatorii auto
Folosirea mijloacelor de semnalizare conform HG
971/2006

In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si


periodice, lucratorii vor fi instruiti cu privire la riscul de
electrocutare la utilizarea incorecta a echipamentelor
electrice
F34 Electrocutarea prin atingere directa
sau indirecta in cazul utilizarii unor Conectarea fiecarui echipament electric la centura de
27 3
echipamente sau instalatii electrice cu impamantare
defecte de izolatie
Verificarea periodica a instalatiei si echipamentului
electric
Interzicerea folosirii echipamentului defect si repararea
acestuia de persoane autorizate
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti privind evitarii
F39 Afectiuni ale sistemului respirator si
expunerii excesive la curenti de aer sau umiditate
28 afectiuni osteo-musculo-articulare datorate 3
Repararea imediata a defectelor aparute in
curentilor de aer si umiditatii
constructie(geamuri sparte, usi defecte, sparturi in
acoperis, etc.)
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
F40 Lovire/strivire prin caderea unor
periodice, lucratorii vor fi instruiti privind modul de
29 elemente de constructie in cazul calamitatilor 3
actiune in cazul unui cutremur sau alte calamitati
naturale: seism, furtuna
naturale
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
F41 Electrocutare in cazul unor fenomene periodice, lucratorii vor fi instruiti privind modul de
30 3
meteo: trasnet actiune in cazul unor fenomene meteo sau calamitati
naturale
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti privind modul de
actiune in cazul unui inceput de incendiu
Spatiul de lucru va fi dotat cu un numar suficient de
F7 Arsuri la contactul cu materialele stingatoare, adaptate tipului de foc si verificate
31 fierbinti la nerespectarea restrictiilor de fumat 2 periodic
sau lucru cu foc Delimitarea si semnalizarea spatiilor de fumat
Definirea iesirilor de urgenta si marcarea acestora cu
indicatoare de siguranta
Depozitarea materialelor inflamabile, explozive in
locuri special amenajate

42
SC PUCIOASA SRL
Insusirea si respectarea normelor de protectie a
muncii si masurile de aplicare a acestora;
F13 Arsuri termice la nesincronizarea Utilizarea echipamentului individual de protectie din
32 manevrelor cu deseuri fierbinti 2 dotare, corespunzator scopului pentru care a fost
acordat;
Evitarea manevrarii deseurilor cand acestea sunt
fierbinti
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti sa utilizeze
incaltaminte care sa asigure aderenta suficienta la
F17 Caderea de la acelasi nivel prin suprafetele de circulatie
33 alunecare pe suprafete ude sau acoperite cu 2 Indepartarea imediata a lichidelor varsate accidental si
gheata a umezelii de pe suprafetele de circulatie
Pe timp de iarna se va indeparta zapada si gheata de
pe caile de circulatie si se va presara nisip

Insusirea si respectarea normelor de protectie a


F21 Explozie in cazul debitarii unor
34 2 muncii si masurile de aplicare a acestora;
recipienti sub presiune
Interzicerea achizitionarii de recipienti sub presiune.
Insusirea si respectarea normelor de protectie a
muncii si masurile de aplicare a acestora;
F32 Arsuri termice la contactul accidental Utilizarea echipamentului individual de protectie din
35 cu deseurile fierbinti rezultate in urma 2 dotare, corespunzator scopului pentru care a fost
debitarii acordat;
Evitarea manevrarii deseurilor cand acestea sunt
fierbinti
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti privind modul de
actiune in cazul unui inceput de incendiu
Spatiul de lucru va fi dotat cu un numar suficient de
F33 Arsuri termice in cazul producerii unor stingatoare, adaptate tipului de foc si verificate
36 2 periodic
incendii in spatiile de lucru
Definirea iesirilor de urgenta si marcarea acestora cu
indicatoare de siguranta
Depozitarea materialelor inflamabile, explozive in
locuri special amenajate
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti privind obligativitatea
folosirii si pastrarea echipamentului individual de
protectia muncii
F36 Arsuri chimice la atingerea accidentala Utilizarea echipamentului individual de protectie din
37 2 dotare, corespunzator scopului pentru care a fost
de acidul din baterii
acordat;
Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de
munca despre orice defectiune tehnica sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti privind
obligativitatea folosirii si pastrarea
echipamentului individual
F37 Arsuri termice datorita expunerii
38 2 de protectia muncii
prelungite la razele solare
Asigurarea masurilor prevazute de
OUG 99/2000 si normele metodologice de aplicare,
privind lucrul in conditii de
temperaturi extreme

43
SC PUCIOASA SRL
Dotarea angajaţilor cu EIP corespunzător activităţii ce
urmează a fi desfăşurată.
F38 Degeraturi datorate expunerii
39 2 Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării
prelungite la frig
restricţiilor de securitate - neutilizarea sau utilizarea
incompletă a mijloacelor de protecţie etc.
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti privind obligativitatea
F42 Afectiuni ale sistemului respirator la folosirii si pastrarea echipamentului individual de
expunerea la pulberi pneumoconiogene(praf, protectia muncii
40 2
metalice) La folosirea polizorului unghiular se utilizeaza masca
de praf
Evitarea stationarii in zonele incarcate cu pulberi

In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si


periodice, lucratorii vor fi instruiti privind obligativitatea
F43 Afectiuni ale sistemului respirator la folosirii si pastrarea echipamentului individual de
41 expunerea la gaze rezultate prin debitarea 2 protectia muncii
deseurilor La folosirea polizorului unghiular se utilizeaza masca
de praf iar debitarea se executa in exterior
Evitarea stationarii in zonele incarcate cu pulberi
In cadrul instruirilor generale, la locul de munca si
periodice, lucratorii vor fi instruiti cu privire la riscul de
electrocutare sau ranire la utilizarea incorecta a
F10 Lovire/strivire la interventia echipamentelor
42 1
neautorizata asupra echipamentului de lucru
Verificarea periodica a echipamentelor de lucru
Interzicerea interventiilor neautorizate asupra
echipamentelor
Instruirea adecvata si corespunzatoare a lucratorilor

Informarea lucratorilor asupra riscurilor asociate


F5 Proiectarea de particule metalice la activitatii desfasurate
43 1
curatarea locului de munca Folosirea de scule corespunzatoare pentru curatarea
locului de munca
Folosirea echipamentului individual de protectie

44
SC PUCIOASA SRL

Niveluri partiale de risc


Loc de munca:manipulant
Nivel global de risc: 2.84

4.5

3.5

2.5

1.5

0.5

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10F11F12F13F14F15F16F17F18F19F20F21F22F23F24F25F26F27F28F29F30F31F32F33F34F35F36F37F38F39F41F42F43

45
SC PUCIOASA SRL

4.2. CONCLUZII

Nivelul de risc global calculat pentru postul de lucru manipulant era egal cu 3.31, valoare ce îl încadra în
categoria posturilor de lucru cu nivel de risc acceptabil.
Deoarece pentru factorul de risc F35 (electocutarea datorita neexecutarii prizei de pamant si
neefectuarea legarii la pamant a echipamentelor electrice) nivelul de risc( Ri =7) era maxim, s-a impus executarea
instalatiei de impamantare si legarea aparatelor si echipamentelor de lucru la pamant.
A fost contactata o firma specializata care a executat instalatia de impamantare. Instalatia de
impamantare a fost verificata si s-a emis buletin de verificare.
Dupa executia impamantarii, au fost legate la pamant prizele din interiorul depozitului si au fost
achizitionate role prelungitoare cu impamantare, care au lungimea necesara pentru a folosi polizorul unghiular in
orice punct din zona de colectare. S-a efectuat revizia instalatiei electrice, in urma careia s-a inlocuit tabloul
electric.
Factorul de risc 23 (proiectarea de particule metalice in ochi la neutilizarea ochelarilor de protectie) avea
un nivel de risc (Ri =5) mare s-a impus achizitionarea de ochelari de protectie.
Au fost comandati ochelari de protectie cu caracteristicile necesare pentru folosirea in siguranta a
polizorului unghiular si pentru curatirea locului de munca(in cazul cand se curata spanuri sau alte deseuri care pot
proiecta particule metalice sau nemetalice in ochi.
Au fost achizitionati 5 ochelari de protectie iar lucratorii au fost instruiti sa-i poarte atunci cand folosesc
polizorul unghiular sau manevreaza deseuri care pot proiecta aschii in ochi.Totodata, pentru a preveni proiectarea
de aschii la curatarea locului de munca, s-au confectionat carlige lungi cu care se manevreaza, de la distanta,
deseurilor cu risc de proiectare de aschii.
S-au achizitionat de la magazinul de specialitate aparatori pentru polizoarele unghiulare si au fost
inlocuite cele vechi.
In urma acestor masuri s-a efectuat o noua evaluare a locului de munca iar nivelul de risc global are
valoarea 2.84.
Se observa ca in urma primei evaluari au iesit in evidenta un factor de risc cu nivel maxim, doi cu nivel
mare si patru cu nivel mediu. S-au luat masuri si cu cheltuieli relativ mici s-au diminuat nivelurile de risc partiale
iar nivelul de risc global a scazut de la 3.31 la 2.84.
S-a elaborat planul de prevenire si protectie.

46
SC PUCIOASA SRL
PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Elaborat în conformitate cu prevederile art. 13 lit. b) din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi cu prevederile art. 15 alin. (1) din H.G. nr. 1.425
din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006.
Nr Loc de Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri Masuri Masuri de Actiuni in Ter Persoana Obs
crt munca organiza igienico- alta natura scopul men care
torice sanitare realizarii de raspunde de
masurii reali realizarea
zare masurii

Montarea Instruirea Achizitio zz.ll. Administrator


indicatoarelor de lucratorilor cu narea aaaa Georgescu
obligativitatea privire la riscul de Ion
Proiectarea de
purtarii EIP de proiectare a afise
particule metalice
conform HG particulelor in Efectua Serviciul
Mani in ochi la
1 971/2006 ochi rea extern
pulant neutilizarea
Verificarea starii instructaj
ochelarilor de
ochelarilor ului
protectie
(conform
tematicii)

Controlul la Lucratorul Efectua Perma Administrator


inceperea aflat sub rea nent Georgescu
programului de influenta instructaj Ion
lucru si pe alcoolului nu ului
parcurs va fi primit la (conform Serviciul
Instruirea munca tematicii) extern
lucratorilor de a
Lovituri/taieturi la nu se afla in
prezentarea la stare de
program in stare oboseala sau
Mani
2 de oboseala sau sa se afle sub
pulant
sub influenta influenta
alcoolului sau a alcoolului sau a
altor substane altor substante
Prelucrarea
fisei de post si
regulamentului
intern

47
SC PUCIOASA SRL
Montarea Lucratorii vor fi Achizitio zz.ll. Administrator
Electrocutarea
indicatoarelor de instruiti cu narea aaaa Georgescu
prin atingere
securitate privire la riscul de Ion
directa sau
echipament sub de afise
indirecta in cazul
Mani tensiune electrocutare la Efectua Serviciul
3 utilizarii unor
pulant conform HG utilizarea rea extern
echipamente sau
971/2006 incorecta a instructaj
instalatii electrice
echipamentelor ului
cu defecte de
electrice (conform
izolatie
tematicii)
Montarea Lucratorii vor fi Achizitio zz.ll. Administrator
indicatoarelor de instruiti privind narea aaaa Georgescu
securitate riscul de lovire de Ion
Lovire/strivire la
accesul la executarea afise
efectuarea unor
Mani autovehiculelor unor manevre Efectua Serviciul
5 manevre gresite
pulant interzis gresite de catre rea extern
de catre
conform HG conducatorii instructaj
conducatorii auto
971/2006 mijloacelor de ului
transport (conform
tematicii)
Montarea Lucratorii vor fi Achizitio zz.ll. Administrator
indicatoarelor de instruiti privind narea aaaa Georgescu
Lovire/strivire prin
securitate modul de de Ion
caderea unor
conform HG actiune in cazul afise
elemente de
971/2006 unui cutremur Efectua Serviciul
Mani constructie in
6 sau alte rea extern
pulant cazul
calamitati instructaj
calamitatilor
naturale ului
naturale: seism,
(conform
furtuna
tematicii)

Montarea Lucratorii vor fi Achizitio zz.ll. Administrator


Arsuri la
indicatoarelor de instruiti privind narea aaaa Georgescu
contactul cu
securitate modul de de Ion
materialele
loc de fumat actiune in cazul afise
Mani fierbinti la
7 iesire unui inceput de Efectua Serviciul
pulant nerespectarea
conform HG incendiu rea extern
restrictiilor de
971/2006 Se intocmeste instructaj
fumat sau lucru
Amplasare planul de ului
cu foc
stingatoare evacuare

48