Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială „Bernády György” Tîrgu-Mureş

Prof. gr.I, dr. Beatrice Budea


Disciplina: Istorie
Disciplina: ISTORIE
Clasa a VI-a A,B
Nr. de ore pe săptămână: 1

Proiectare pe unități de învățare – anul şcolar 2017-2018

COMPETENŢE SPECIFICE :

1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici Evului Mediu în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
3.1. Localizarea în timp şi spaţiu a faptelor istorice din Evul Mediu, pe baza surselor istorice
3.2. Descrierea unui fapt istoric din Evul Mediu, utilizând informaţii din surse istorice, cunoscute sau la prima vedere
3.3. Compararea informaţiilor din surse istorice referitoare la un aspect al civilizaţiilor medievale , în vederea stabilirii unor
asemănări şi a unor deosebiri
2.1. Realizarea ,în echipă, prin asumarea unei responsabilităţi a unui proiect
4.1. Selectarea surselor istorice pentru susţinerea sau combaterea unui punct de vedere
1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici Epocii Moderne, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
3.4. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice de la sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca Modernă, pe baza surselor
istorice
3.5. Descrierea unui fapt istoric de la sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca modernă, utilizând informaţii selectate din surse
istorice, cunoscute sau la prima vedere
3.6. Compararea informaţiilor din surse istorice referitoare la un aspect al civilizaţiilor de la sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca
Modernă, în vederea stabilirii unor asemănări şi a unor deosebiri
2.2. Participarea la realizarea unui proiect istoric, de grup, care evidenţiază rolul personalităţilor în fapte istorice
4.2. Realizarea de comparaţii referitoare la fapte istorice, utilizând informaţii din medii non - formale
2.3. Realizarea, în grup, a planului unei dezbateri pe o temă istorică
NR. TERMENI,
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE CONCEPTE ŞI RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C.S. DATA INVĂŢARE PROBLEME DE MATERIALE PROCEDURALE
ATINS
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:
LUMEA MEDIEVALĂ: 14 ore
Recapitulare 1.1. Săpt. 1-2 - localizarea în timp şi - progrese tehnice, - studiu de caz: - a. frontală testare iniţială
1. Omul şi mediul 3.1. 11-22 sept. spaţiu orăşenime, atelier Descrierea unui sat - a. pe grupe - lucrul cu harta
1.1 Satul medieval 2017 meşteşugăresc, breaslă, medieval - a. individuală - descrierea
1.2 Oraşul medieval:centru Săptămâna 2 - compararea viaţa cotidiană - studiu de caz: - observarea
meşteşugăresc şi comercial 18-22 sept. informaţiilor provenite Constantinopol sistematică a
2.1.
2.Societatea feudală - Societatea Săptămâna 3 din mai multe surse - proprietate asupra - hărţi elevilor
medievală în Europa
3.3 25-29 sept. pământului, nobilime, - manuale;
istorice - prelegerea
3. Biserica în Evul Mediu Săptămâna 4 ţărănime liberă, - texte istorice; - autoevaluare
3.1.Marea schismă a bisericii 2-6 oct. - redactări pe diferite ţărănime aservită, - imagini; - temă pentru acasă
creştine(1054) Săptămâna 5 teme domeniu feudal, senior, - fişe de lucru - organizatorul
3.2Cruciadele 9-13 oct. vasal, ierarhie feudală, grafic
4. Cultură şi societate în Evul 3.2. Săptămâna 6 - exerciţii de folosire a - mănăstire, cruciadă, -observarea
Mediu: 3.3. 16-20 oct. termenilor istorici catolicism şi ortodoxism sistematică a
4.1. Literatura medievală Săptămâna 7 - şcoală, universitate, - studiu de caz: elevilor
4.2Arhitectura medievală 16-20 oct. - descrierea unui literatură medievală, Descrierea unei - a. frontală - ciorchinele
5. Statul medieval: Săptămâna 9 monument de arhitectură, stiluri biserici, catedrale, - a. pe grupe - lucrul cu
5.1.Organizarea statului în Europa 6-10 nov. arhitectură ( romanic, gotic, mănăstiri sau a - a. individuală documentul.
medievală Săpt. 10 - construirea de rebusu bizantin, oriental) unui castel - analiza
5.2. Formarea statelor medievale 13-17 nov. –ri pe o temă dată - fărâmiţare feudală, medieval documentului
româneşti Săptăm. 11 - formularea unor adunarea stărilor, - atlasul istoric - diagrama Venn
5.3.Formarea şi expansiunea 4.1. 20-24 nov. monarhie, suveranitate,
întrebări cu conţinut - turul galeriei
Imperiului Otoman Săpt. 12 istoric suzeranitate, tribut, - studiu de caz: - rebus istoric
5.4.Raporturile Ţărilor Române cu 27-30 nov. raportul dintre nobilime Franţa, Germania
- identificarea cauzelor - braistorming
Poarta în secolele 2.1. 30 nov.-1 şi puterea centrală - test
al XV-lea - al XVI-lea dec. liber şi descrierea - chestionare de
Săpt. 13 evenimentelor istorice autoevaluare
4-8 dec.
6. Evaluare semestrială Săpt. 14
11-15 dec
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:
NAŞTEREA LUMII MODERNE: 7 ore
1. Europa în expansiune 1.2. Săpt. 15 - localizarea în timp şi - burghezi, companie - hărţi - a. frontală - observarea
1.1 De la atelierul 18-22 dec. în spaţiu comercială, - manuale; - a. pe grupe sistematică a
meşteşugăresc la manufactură 3.4.
Săptăm. 16 - identificarea domeniu colonial, - texte istorice; - a. individuală elevilor
15-19 ian. termenilor istorici şi a conchistador, progrese - imagini;
1.2 Principalele descoperiri 2018 marilor descoperiri tehnice şi invenţii, - fişe de lucru - explicaţia
geografice şi consecinţele lor 3.5. Săpt. 17-18 geografice - umanism, Renaştere, - autoevaluare
2.Renaşterea şi umanismul. 22-26 ian. - compararea afirmarea limbilor - atlasul istoric
2.1. Renaşterea în Italia. 29 ian.-2 informaţiilor provenite naţionale în cultură, - temă pentru acasă
Influențe culturale în Europa febr. 2018. din mai multe surse tiparul - chestionare de
S. 19-20/1-2 istorice autoevaluare - lucrul cu
3. Reforma religioasă şi 12-16 febr. - redactări pe diferite - reformă religioasă, documentul
consecinţele sale 19-23 febr. teme Contrareformă, reforma - organizatorul
3.1.Reforma şi . S. 21-22/3-4 - dezbatere pe baza bisericii catolice şi grafic
Contrareforma 26 febr.-2 surselor indicate consecinţele sale - observarea
3.2.Războiul de 30 ani şi mart. - exerciţii de folosire a sistematică a
5-9 mart. termenilor istorici elevilor
consecinţele sale - construirea de
3. Evaluare rebus – ri pe o temă test
dată
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:
EPOCA MODERNĂ: 10 h (7+3) ore
1. Europa în secolele XVII- Săptămânile - localizarea în timp şi - monarhie absolutistă, - hărţi - a. frontală - observarea
XVIII 23-24/5-6 spaţiu monarhie - manuale; - a. pe grupe sistematică a
12-23 mart. - compararea constituţională, - texte istorice; - a. individuală elevilor
1.1. Manifestări ale Săpt. 25/7 informaţiilor provenite separarea puterilor în - imagini; - metoda cubului
absolutismului monarhic 1.2. 26-30 mart. din mai multe surse stat, - fişe de lucru
1.2. Monarhia constituţională 3-7 apr. istorice drepturile omului, - studiu de caz: - autoevaluare
din Anglia 3.4. Săpt. 26/8 - identificarea cauzelor „ Declaraţia Montesquieu, Iosif
1.3. Iluminismul şi 11-13 apr. şi descrierea Drepturilor” al II- lea - temă pentru acasă
S. 27-28/9-10 evenimentelor istorice - revoluţie, teroare, - atlasul istoric
reprezentanţii săi 3.5. 16-20 apr. 2 - redactări pe diferite dictatură, lovitură de - studiu de caz: - organizatorul
2. Revoluţii ale epocii 23-27 apr. teme stat, directorat, consulat, „ Declaraţia grafic
moderne 2.2 S. 29-30/11-12 imperiul francez Drepturilor - analiza
2.1. Revoluţia americană 30 apr.-4 - dezbatere pe baza Omului şi - observarea
2.2. Revoluţia în Franţa: de la mai surselor indicate Cetăţeanului” sistematică a
7-11 mai - exerciţii de folosire a - studiu de caz:
Adunarea Stărilor Generale la .4.2. Săpt.31/13 termenilor istorici Codul lui
elevilor
Convenţia Iacobină test
14-18 mai - construirea de rebusu Napoleon
2.3. Franţa de la Consulat la –ri pe o temă dată - chestionare de - evaluare orală,
Imperiu Săptămânile autoevaluare eseuri, rebusuri
3.Sinteză : Statutul femeii în 32-33/14-15
21-25 mai
Evul Mediu .
2018
4. Sinteză: Călători şi 28 mai-1
călătorii în Evul Mediu iun.2018

5. Evaluare S. 34-35/16-17
4-8 iunie
6. Evaluare finală
11-15 iunie