Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” – SIBIU

FACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNUŢIU”


SPECIALIZAREA: DREPT
CENTRUL TUTORIAL MIERCUREA CIUC

DISCIPLINA:
PROTECȚIA DREPTURILOR OMULUI

Titlul referatului:
REZOLVARE SPEȚE

Profesor de disciplina:

STUDENT:
Anul:II

Anul universitar 2017-2018


Semestrul II

1
SPEȚA NR 1

I. În această speță avem de-a aface, în primul rând, cu refuzul dreptului la


educație, statul exercitându-și funcțiile și respectând dreptul părinților de a asigura
o educație și un învățământ conform concepției religioase și filozofice pe care o au,
silicitând Curții Europene a Drepturilor Omului, abuzul în domeniul educației și
învățămantului.
Dat fiind acest fapt, reiese că, speța în cauză prezintă încălcarea prevederilor
art. 2 al Protocolului nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, față de
numita Yasmina Dumy din statul Maredia, în vârstă de 15 ani, elevă la liceul din
orașul Barov, căci îi este suprimat dreptul de a mai frecventa școala din pricina
sarcinei.
În al doilea rând, numita Yasmina Dumy are dreptul să invoce în fața Curții
Europene a Drepturilor Omului și violarea dreptului la respectarea vieţii private şi
familiale, conform art. 8 din Convenție, întrucât absolut orice persoană are dreptul
la respectarea vieţii sale private, de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei
sale. De asemenea, o altă transpunere a dreptului la viața privată este dreptul de a
trăi la un adăpost de privirile străine sau dreptul de a fi lăsat în pace.
În vederea jurisprudenței Curții Europene, dăinuiesc frecvente cazuri similare ce
țin de încalcarea dreptului la viața privată și familială, unde totodată se derivă dreptul
la un mediu viguros, moral și sănătos.
Din același punct de vedere, trebuie stabilit că orice persoană are dreptul la
spațiu privat și la intimitate, rezultând din conținutul speței faptul că, numitei
Yasmina Dumy îi este încălcat acest drept prin afișarea datelor cu caracter
personal, fără consimțământul acesteia, în consecință este încalcat art. 8 din
Convenția Europeană.

II. Cazul domnului T.M din acuala speță, este privitor la art.10 alin 1 din
Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acesta se poate exprima Curții
Europene a Drepturilor Omului privind violarea dreptului la liberatatea de exprimare
întrucat, conform articolului sus-menționat, orice persoană are dreptul la libertatea
de exprimare.

2
Libertatea de opinie şi libertatea de a primi , de a comunica informaţii ori idei
fără asocierea autorităţilor publice, înglobează dreptul privind libertatea de
exprimare.
Un alt drept fundamental al omului este cel al presei, susținut prin lege în
generalitatea statelor existente și totodata moderne, fiind aliat cu libertatea de
exprimare.

III. În cazul în care aș figura ca agent guvernamental al statului Maredia,


argumentarea proprie privind specificul speței ar fi condiția întâlnită în dreptul
Internațional general, privind finalizarea căilor de atac interne, având ca țel
protejarea suveranității statului.
Un alt element ar fi ca cererea sa nu fie contradictorie cu prevederile
Convenției, injustă sau incorectă, cum ar fi în cazul în care obiectul ei nu intra sub
influența dispozițiilor sau urmareste un ideal contrar celui prevazul de Convenție,
ori confirmarea dovedit eronată a dreptului de destindere la Curtea Europeană.
Totodată, cererea necesită analizată din punctul de vedere al prescripției, într-un
termen de 6 luni de la data deciziei interne definitive.

SPEȚA NR 2

I. În vederea speței următoare, încălcarea drepturilor numiților Niu Fac


War, ficei acestuia Niu Fac Go și fiului ei sunt Drepturile protejate prin Convenția
Europeană a Drepturilor Omului, respectiv drepturi inalienabile ale persoanei
umane și totodată drepturi condiționale.

Drepturile inalienabile

-dreptul la viață și dreptul de a nu fi torturat


-dreptul de a nu fi ținut în sclavie și dreptul de a nu fi obligat la muncă
-dreptul la neretroactivitatea legii penale protejat

3
Drepturile condiționale

-dreptul la liberă asociere


-dreptul de proprietate
-dreptul la libertate individuală
-dreptul la un proces echitabil
-libertatea de gândire și conștiință
-dreptul la liberă exprimare
-dreptul la instruire
-dreptul la alegeri libere
-dreptul la respectarea vieții private și familiale, a domiciliului și a
corespondenței
-dreptul la dublu grad de jurisdicție în materie penală
-libertatea de circulație și interdicția expulzării naționalilor
-dreptul la indemnizare în caz de eroare judiciară
-dreptul de a nu fi judecat de două ori pentru săvârșirea aceleiași fapte
penale

Aceste drepturi au fost încalcate persoanelor aflate în speță pe mai multe


motive precum cele religioase, rasiale dar si etice.

II. O lacună a speței de față o prezintă statul Abhuzia, având o colaborare


absentă vizavi de problemele celor implicați asupra marșului sub privirile forțelor
de ordine abhuze, rezultând incendierea a trei case ce aparțineau unor etnici
iritalieni.
În apărarea sa, statul Abhuzia poate invoca fenomenul ordinii si liniștii
publice și anume că inevitabil cele două state vecine au fost atacate în timpul
tensiunilor.
În Codul Penal abhuz este introdusă cu 5 zile înaintea demonstrației,
infracțiunea de propaganda iritaniană, ceea ce denotă faptul că statul Abhuzia
râvnește a descuraja și alunga din țară persoanele de etnie iritaniană.

Abhuzia, prin această metamorfoză, ajunge stat totalitar unde orice


manifestație contra statului este ager suprimată prin forță, iar cei care sunt surprinși
că desfăsoară semenea activități sunt aprig sancționați.
4
BIBLIOGRAFIE

 Convenția Europeană a Drepturilor Omului


 http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/drepturile-omului.php
 http://www.drepturileomului.ro/drepturile-omului-ro.html
 https://www.csm1909.ro/275/Juripruden%C5%A3%C4%83

S-ar putea să vă placă și