Sunteți pe pagina 1din 2

CAIET DE PRACTICA / JURNALUL DE PRACTICĂ

MASTERAND:
Stanciu Doroteea – Ioana

INSTITUŢIA PARTENERĂ DE PRACTICĂ:


SC ALDO SECURITY SRL

TUTORE:
Niculae Ileana – Director economic

PERIOADA STAGIULUI:
23.02.2015 – 10.04.2015

DOCUMENTE
DATA
DESCRIEREA ACTIVITATII CONSULTATE SAU
ELABORATE
In primele zile mi s-a adus la
cunostinta functia si rolul fiecaruia
in aceasta societate. Am observant
Documente consultate:Facturi de
cateva dintre activitatile de baza ale
23.02 – 27.02 venituri, facturi de cheltuieli,
fiecarui angajat. Persoanele care
Extrase de cont, bonuri POS.
detin functii de conducere dispun de
birouri individuale.

În următoarele zile am
efectuat practica in cadrul
Biroului de contabilitate- serviciul
de primire a marfii si Documente elaborate: NIR-uri,
casierie a unitatii, am învăţat să dispoziţii de casierie(dispoziţii de
întocmesc note de intrare-recepţie a plată şi de încasare).
marfii şi constatare diferenţe şi de
asemenea am completat dispoziţii
02.03 – 06.03 de plată şi de încasare.
În ultima zi celei de-a doua
saptamani mi-am desfasurat
activitatea in Biroul de contabilitate-
Documente elaborate: facturi de
serviciul de cheltuieli. Pentru inceput
cheltuieli ale firmei, bonurile de
am vazut in ce consta aceasta
la casă
activitate, iar apoi am fost implicata
in elaborarea anumitor documente
specifice.
În prima zi din a treia săptămână de Documente elaborate: facturi de
practică am început să lucrez în venituri, creante clienti si datorii
09.03 – 13.03
SAGA. Am învăţat cum să creez un lucrate în SAGA. Am elaborat
client, furnizor cum să lucrez cu planul de venituri pentru luna in
facturile de venituri si cheltuieli. curs.
Am participat la elaborarea
bugetului la nivelul firmei.

În următoarele zile am întocmit Documente elaborate: Exersarea


situatia privind activele si datoriile elaborarii bilantului contabil
firmei, date pe care le-am prelucrat partial pentru a castiga cunostinte
mai apoi in programul SAGA. pe baza practicii.
Am participat la retragerea de
numerar din contul bancii, impreuna Documente elaborate: Extrase de
cu o persoana autorizata, mai apoi cont, ordine de plata, ordine de
am achizitionat cateva materiale schimb valutar,bilete la ordin,
necesare firmei si am tinut evidenta dispozitii de plata, dispozitii de
16.03 – 20.03 acestora in conturile de cheltuieli incasare - introducere în SAGA.
prin documentele justificative.
In cadrul departamentului de Documente elaborate: Decontul
contabilitate mi s-a aratat cum se de cheltuieli- chitantele aferente
opereaza cu decontul de cheltuieli si decontului si prelucrarea datelor
ce documente sunt necesare. in SAGA.
Am avut responsabilitatea de a Documente elaborate: Ordine de
introduce in programul contabil schimb valutar,bilete la ordin,
ordine de schimb valutar, bilete la dispozitii de plata, dispozitii de
ordin, dispozitii de plata, dispozitii incasare – introducere in
de incasare. programul contabil.
23.03 – 27.03
Documente elaborate:
Am intocmit situatiile privind
Prelucrarea sumelor din facturile
fondurile alocate pentru efectuarea
alerente cursurilor de
de cursuri de perfectionare ale
perfectionare in programul
angajatilor.
contabil.
In aceasta zi am inregistrat in Documente elaborate:
contabilitate platile unor furnizori Prelucrarea facturilor si
30.03 – 03.04
de materiale, prestari de servicii si introducerea cheltuielilor in
consumul de materiale. SAGA.
Mi s-a aratat si am invatat cum se
intocmeste „Declaratia 100” privind
Documente elaborate: Declaratia
06.04 – 10.04 contributiile angajatilor si
100
angajatorului care se depune lunar
la Administratia Finantelor Publice.