Sunteți pe pagina 1din 5

Recenzii şi note bibliografice

Opriş, M., Opriş, D. & Bocoş, M. (2006). documentelor curriculare şi a altor documente
Cercetarea pedagogică în domeniul şcolare, metoda testelor şi a altor probe de
educaŃiei religioase. Editura Sf. Mina, Iaşi evaluare scrisă, metoda studiului de caz,
(335 p). metode sociometrice), respectiv a unor
elemente minime de statistică inferenŃială şi
Cercetarea pedagogică în domeniul descriptivă, necesare unei cercetări
educaŃiei religioase a devenit posibilă în pedagogice, oferind exemple pentru a facilita
condiŃiile în care religia a fost reintrodusă ca înŃelegerea celor prezentate.
disciplină de învăŃământ. Un profesor de religie Interdisciplinaritatea abordărilor
sau un pedagog interesat de aplicaŃiile teoretice şi aplicative din domeniul educaŃiei
pedagogiei în domeniul educaŃiei religioase religioase este tema prezentată în cel de-al IV-
trebuie să încerce permanent să înŃeleagă, să lea capitol. Autorii consideră că unul dintre cele
analizeze, să explice, să optimizeze diferitele mai importante aspecte ale învăŃământului
aspecte ale proceselor educaŃionale implicate modern şi în special a reformei curriculare este
în predarea religiei. Cercetarea pedagogică în organizarea interdiciplinară a conŃinuturilor.
acest domeniu are atât o importanŃă teoretică Oferă exemple privind modul în care diferite
cât şi practică (optimizarea, inovarea, teme pot fi tratate pluridisciplinar (ex. principiile
reformarea practicilor educative). termodinamicii abordate de către fizică, chimie,
Cartea „Cercetarea pedagogică în religie şi biologie Opriş, M., Opriş, D. & Bocoş,
domeniul educaŃiei religioase” de Monica M., 2006, p. 257) şi exemplifică, pentru
Opriş, Dorin Opriş şi Muşata Bocoş îşi propune anumite noŃiuni, conexiunile interdisciplinare,
să arate cum pot fi studiate într-un mod conform programelor şcolare aflate în uz
ştiinŃific şi riguros diferitele fapte pedagogice pentru diferite clase (Opriş, M., Opriş, D. &
corespunzătoare proceselor educaŃionale Bocoş, M., 2006, p. 262). Autorii arată că
specifice studiului religiei. organizarea interdiciplinară a conŃinuturilor are
Lucrarea de faŃă este structurată în opt atât avantaje ce pot fi evidenŃiate din
capitole, cărora li se adaugă bibliografia şi cinci perspectiva conŃinuturilor şi metodelor
anexe. abordate, a profesorilor care le realizează şi a
În capitolul I, autorii arată care este elevilor cărora li se adresează, cât şi anumite
obiectul cercetării pedagogice în general, care limite datorate modului de elaborare al
sunt tipurile de cercetare pedagogică şi apoi actualelor documente şcolare, dotării materiale
care sunt elementele specifice cercetării a şcolilor, pregătirii profesorilor şi orientării
pedagogice în domeniul educaŃiei religioase. elevilor în alegerea unei profesii, dar pledează
Totodată realizează o analiză a situaŃiei pentru necesitatea dezvoltării interdisciplinare
actuale şi a perspectivelor privind cercetarea în a cercetărilor pedagogice în domeniul
acest domeniu. educaŃiei religioase.
Capitolul II oferă informaŃii privind Capitolul V este dedicat prezentării
etapele unei cercetări pedagogice (delimitarea dificultăŃilor ce pot fi întâlnite în cercetarea în
temei / problemei de cercetat, elaborarea domeniul educaŃiei religioase, precum şi a
design-ului cercetării, organizarea şi posibilelor remedii, iar capitolul VI se
desfăşurarea cercetării pedagogice, analiza şi concentrează pe implicaŃiile etice în cercetarea
prelucrarea datelor obŃinute, elaborarea pedagogică în acest domeniu, punând accent
concluziilor finale ale cercetării şi valorificarea pe responsabilităŃile pe care le are cercetătorul
acestora în practica educativă). Autorii oferă faŃă de subiecŃii care participă la cercetare.
exemple pentru fiecare etapă a unei cercetării În cadrul celui de-al VII-lea capitol se
pedagogice şi evidenŃiază greşelile care pot să prezintă modele şi instrumente de lucru pentru
apară. cercetării din domeniul educaŃiei religioase.
În cadrul capitolului III sunt prezentate Aici autorii propun o tematică pentru lucrările
cele două paradigme de cercetare - calitativă metodico-ştiinŃifice ce trebuie elaborate de
şi cantitativă – accentul punându-se însă pe către profesorii de religie în vederea obŃinerii
metodologia cercetării pedagogice. Autorii gradului didactic I şi arată care sunt paşii de
realizează o trecere în revistă a metodelor de urmat în realizarea unui proiect de cercetare
colectare a datelor cercetării (metoda pedagogică, oferind mai multe modele
autoobservaŃiei, observaŃiei sistematice, (ex.lucrarea cu titlul „Problematizarea şi
experimentul, metoda anchetei, chestionarul, utilizarea ei în însuşirea conŃinuturilor din
interviul, metoda analizei portofoliilor / a domeniul Morală creştină, la clasele a V-a şi a
produselor activităŃii, metoda cercetării VI-a”).

121
Cartea de faŃă oferă recomandări câteva aspecte referitoare la educaŃia
concrete privind elaborarea, redactarea şi religioasă şi educaŃia morală în şcoala
susŃinerea lucrărilor ştiinŃifice în domeniul românească şi fundamentele teoretice ale
educaŃiei religioase. cercetării în acest domeniu.
În concluzie, putem afirma că lucrarea În cel de-al doilea capitol sunt prezentate
de faŃă, prin informaŃiile prezentate este modele de lucru şi aplicaŃii ale cercetării
deosebit de utilă profesorilor şi cercetătorilor pedagogice. Sunt trecute în revistă paşii de
interesaŃi de domeniul educaŃiei religioase. parcurs pentru realizarea unei astfel de
cercetări: delimitarea problemei de cercetat,
Ştefania Isailă formularea obiectivelor cercetării, formularea
ipotezelor de lucru, selectarea eşantionului şi a
metodei de cercetare care va fi folosită
Opriş, M., Opriş, D. & Bocoş, M. (2006). (autoobservaŃie, observaŃie, experimentul
Cercetarea în domeniul educaŃiei religioase pedagogic, metoda anchetei, metoda
şi al educaŃiei morale. Modele şi aplicaŃii. interviului, metoda analizei portofoliilor, metoda
Editura Sf. Mina, Iaşi (302 p.) cercetării documentelor curriculare şi a altor
documente şcolare, metoda testelor şi a altor
Încă din secolul trecut, ca urmare a dezvoltării probe de evaluare scrisă, metoda studiului de
cercetărilor experimentale în psihologie, caz, metode sociometrice), precum şi metode
începe să se manifeste o puternică reacŃie faŃă de organizare, prezentare şi prelucrare
de pedagogia filosofică – constituită deductiv, statistică a datelor şi de verificare a ipotezelor,
pornind de la anumite principii sau concepte pentru fiecare pas oferindu-se exemple care să
filosofice. Se conturează astfel ideea unei faciliteze înŃelegerea aspectelor prezentate.
pedagogii experimentale. EducaŃia religioasă şi Sunt prezentate tot în acest capitol sugestii
morală a fost şi continuă să fie în anumite zone privind elaborarea proiectului de cercetare.
realizată pe baza principiilor pedagogiei Capitolul al III-lea este dedicat prezentării unor
filosofice, deşi în ultimul timp apar tot mai modele de cercetare-acŃiune în domeniul
multe lucrări, mai ales în străinătate, de educaŃiei religioase şi al educaŃiei morale. Sunt
cercetare pedagogică în domeniul dezvoltării şi prezentate pe larg, respectând paşii enumeraŃi
educaŃiei religioase şi morale. mai sus un model de cercetare privind
Cartea „Cercetarea în domeniul educaŃiei utilizarea metodei instruirii diferenŃiate la
religioase şi al educaŃiei morale. Modele şi cultură civică, clasa a VIII-a şi un model de
aplicaŃii.” de Monica Opriş, Dorin Opriş şi cercetare privind utilizarea didactică a icoanei,
Muşata Bocoş, apărută la editura Sf. Mina din în studiul religiei la clasa a VI-a.
Iaşi îşi propune să fie un instrument de lucru În capitolul IV este oferită celor interesaŃi o
pentru cadrele didactice de diferite specialităŃi, tematică orientativă privind cercetarea
pentru masteranzii şi studenŃii interesaŃi de pedagogică în domeniul educaŃiei religioase şi
realizarea unor cercetări pedagogice în al educaŃiei morale la religie sau la alte
domeniul educaŃiei religioase şi morale. discipline de învăŃământ, în vederea obŃinerii
Lucrarea de faŃă este structurată în cinci gradului didactic I. Lucrările de cercetare
capitole, cărora li se adaugă bibliografia şi elaborate în vederea obŃinerii acestui grad îşi
şase anexe. propun să valorifice experienŃa didactică a
În capitolul I autorii definesc educaŃia profesorilor şi au ca scop dezvoltarea unor
religioasă ca „acŃiunea specific umană pe care competenŃe metodice şi de specialitate.
educatorul o desfăşoară pentru dezvoltarea Ultimul capitol cuprinde informaŃii referitoare la
religiozităŃii elevului, pe baza unor principii şi modalităŃile simple de prelucrare şi analiză a
cu ajutorul unor metode şi mijloace specifice.” datelor obŃinute. Sunt prezentate pe scurt
(Opriş, Opriş & Bucoş, 2002), iar educaŃia tipurile de prelucrări statistice care se realizată
morală ca „latură a educaŃiei care urmăreşte în funcŃie de tipul de metodă de cercetare
formarea şi dezvoltarea caracterului ca latură folosită şi de variabilele dependente.
relaŃional valorică a personalităŃii, respectiv a Prin informaŃiile oferite (ex. modele de lucru
conştiinŃei şi conduitei morale.” (Opriş, Opriş & detaliate care pot fi preluate şi aplicate în
Bucoş, 2002). Pe lângă clarificările practica didactică), cartea poate fi valorificată
terminologice necesare, autorii prezintă care de către persoanele interesate în conceperea
este raportul dintre educaŃia religioasă şi şi derularea unei cercetări pedagogice în
educaŃia morală, cu accent pe religiozitatea şi domeniul educaŃiei religioase şi morale.
morala creştină. Sunt prezentate totodată

122
Recenzii şi note bibliografice

Ştefania Isailă comportamentul unui leader şi expectanŃele


vizavi de acesta.
Tot în cadrul acestui capitol sunt
Veronica Rîlea (2006). Leadership – teorii, discutate posibilele definiŃii ale leadership-ului
modele şi aplicaŃii. Iaşi, Editura Lumen. şi se subliniază diferenŃele dintre un manager
(104 pag.) şi un leader – mai ales tendinŃa organizaŃiilor
de a dezvolta la nivel de management
Cartea de faŃă tratează o problemă competenŃe de leadership.
care, deşi studiată în profunzime deja de În cel de al doilea capitol al cărŃii se
câteva decenii, rămâne în continuare extrem realizează o trecere în revistă a principalelor
de actuală: problematica leadership-ului. În teorii şi abordări ale leadership-ului:
condiŃiile în care au apărut o serie de perspectiva trăsăturilor, abordarea stilurilor de
schimbări majore în modul în care leadership, abordarea situaŃionistă, teoria
funcŃionează o companie în ceea ce priveşte contingentă, teoria path-goal, teoria schimbului
complexitatea organizaŃională, a modificării leader – subordonat, teoria leadership-ului
situaŃiilor de muncă, a tehnologiei şi a pieŃei de transformaŃional şi tranzacŃional, leadership-ul
muncă în general, teoriile asupra leadership- de echipă, abordarea psihodinamică şi teoria
ului au trebuit şi ele revizuite. sistemică. Fiecare dintre aceste teorii sunt
Cartea este structurată în trei mari analizate din punct de vedere al modului în
capitole pe parcursul cărora este urmărită care au apărut, prin raportare la teorii şi
evoluŃia în timp a conceptului de leadership, a abordări anterioare şi din punct de vedere al
teoriilor şi abordărilor sale şi a relaŃiei dintre punctelor lor forte, respectiv al problemelor pe
acesta şi câteva aspecte relevante pentru care le ridică. Astfel, acest al doilea capitol
practica organizaŃională. completează cu succes prima parte a cărŃii şi
Primul capitol realizează o clasificare a descrie amănunŃit evoluŃia conceptului de
teoriilor din domeniu în funcŃie de modul în leadership. De asemenea, el este de aşa
care au fost ele influenŃate de abordări diferite manieră structurat încât corespunde cu
în cercetarea din domeniul psihologiei. Astfel, exactitate acelei clasificări iniŃial discutate,
o primă perioadă este caracterizată de analiza oferind cititorului o privire de ansamblu asupra
performanŃei unui leader în funcŃie de o serie cercetărilor în domeniu şi permiŃându-i
de trăsături de personalitate ale acestuia, acestuia să înŃeleagă modul în care s-au
pornindu-se de la premisa conform căreia modificat în timp teoriile leadership-ului pe
există un set de atribute individuale pe care baza studiilor efectuate şi modul în care aceste
unele persoane le posedă şi care contribuie la abordări se completează reciproc.
succesul acestora în funcŃii de conducere. Ultima parte a cărŃii se concentrează
Datorită lipsei unor studii concludente care să asupra relaŃiei dintre leadership şi
demonstreze existenŃa unui anumit set de personalitate, gender şi etică în domeniul
trăsături stabile şi cu valoare predictivă mare în organizaŃional. Deşi abordarea trăsăturilor se
ceea ce priveşte succesul ca leader, apare în regăseşte chiar în studiile de început, ea este
literatura de specialitate o nouă perspectivă. preluată şi rediscutată de teorii mai recente,
Aceasta completează teoriile iniŃiale care iau în fiind în permanenŃă păstrată ca una dintre
considerare doar trăsăturile unei persoane şi componentele ce pot influenŃa eficienŃa unui
pune accent pe importanŃa caracteristicilor leader. Astfel, o serie de studii propun diferite
situaŃionale în funcŃie de care stilul de modele prin care trăsăturile de personalitate
conducere trebuie să fie adaptat pentru a fi ale unui leader sunt relaŃionate cu performanŃa
eficient. O a treia perioadă majoră în acestuia, care la rândul ei determină parŃial
cercetările din domeniu coincide cu influenŃa eficienŃa organizaŃională. Leadership-ul este,
tot mai puternică a curentului cognitivist în tot în acest ultim capitol, relaŃionat şi cu
cercetarea psihologică şi abordează gender-ul. Sunt discutate pe larg atât
leadership-ul din punct de vedere al percepŃiei diferenŃele de gen la nivel de stil de leadership
pe care subordonaŃii o au despre un leader, pe şi în abordarea unui post de conducere, cât şi
de o parte, şi al modului în care acesta discriminările ce apar pe bază de gen, a
percepe la rândul său şi îşi evaluează cauzelor lor şi a evoluŃiei acestora în timp, în
subordonaŃii, pe de altă parte. Ultima perioadă funcŃie de o serie de aspecte culturale,
este marcată de apariŃia teoriei leadership-ului economice şi demografice. În finalul acestui
transformaŃional şi introduce în discuŃie capitol se face referire la aspectele legate de
diferenŃele culturale care influenŃează etică relaŃionate cu leadership-ul din

123
perspectiva a două tipuri de teorii principale: asemenea, sunt subliniate principalele
cele preocupate de comportamentele de neajunsuri ale fiecărei direcŃii teoretice.
conducere ale unui leader şi cele care vizează Cel de-al doilea capitol, care constituie
caracterul acestuia. şi corpul lucrării, este dedicat modelelor
Cartea de faŃă realizează cu succes o stresului ocupaŃional. SoluŃia aleasă de
trecere în revistă a principalelor teorii ale autoare este aceea de a trece în revistă un
leadership-ului, meritul autoarei fiind abordarea număr ridicat de modele teoretice –
critică pe care o utilizează în analiza fiecăreia unsprezece, dintre care unele sunt prezentate
dintre acestea. De asemenea, capitolul final doar în liniile lor esenŃiale, cititorul interesat
integrează toate aceste informaŃii din având nevoie de o aprofundare ulterioară a
perspectiva unor aspecte relevante pentru unuia sau altuia dintre acestea. În partea a
realitatea organizaŃională actuală. Bazată pe doua a capitolului se încearcă integrarea
studii importante în domeniu şi de actualitate, tuturor nivelelor de analiză într-un cadru
şi fiind foarte accesibilă, cartea Veronicăi Rîlea teoretic bazat pe modelul lui Muchinsky (2003).
este utilă atât celor care doresc să Elementele acestui model sunt prezentate pe
aprofundeze problematica leadership-ului cât larg făcând apel la o bază destul de generoasă
şi practicanŃilor din domeniul resurselor umane de studii şi cercetări în domeniu, iar accentul
pe care îi ajută să perceapă dinamica acestui este pus pe tratarea solicitărilor de exprimare
concept şi modul în care pot fi dezvoltate şi gestionare a emoŃiilor în organizaŃii ca
competenŃele unei persoane aflate într-o noutate în ceea ce priveşte Ńara noastră. Ceea
funcŃie de conducere. ce se poate observa însă în construcŃia cestui
capitol este lipsa unor conexiuni cu prima parte
Cătălina Ciuce a lucrării, dar şi între părŃile acestui capitol,
ceea ce face mai dificil de înŃeles evoluŃia în
timp a cercetărilor în acest domeniu.
Capotescu Roxana (2006). Stresul Capitolul 3 al lucrării abordează
ocupaŃional – Teorii, modele, aplicaŃii. Iaşi: posibilităŃile aplicative ale cercetărilor în
Editura Lumen, ColecŃia de succes (118p.) domeniul stresului organizaŃional centrându-se
asupra problematicii managementului stresului
Volumul de faŃă, apărut în cadrul unui organizaŃional. În prima parte sunt redate pe
program destinat încurajării tinerilor cercetători scurt câteva posibile strategii şi recomandări în
din România, este dedicat abordărilor teoretice vederea reducerii nivelului de stres ocupaŃional
în studiul stresului ocupaŃional şi posibilităŃilor preluate din literatura de specialitate. În cea
aplicative ale acestora în mediul de-a doua parte a capitolului sunt prezentate
organizaŃional. ApariŃia unor lucrări în această strategiile de prevenŃie primară, secundară şi
zonă de interes este salutară mai ales luând în terŃiară precum şi cerinŃele de evaluare a
consideraŃie eforturile care se fac în prezent în eficienŃei intervenŃiilor de management al
Ńara noastră pentru a reglementa problematica stresului. În finalul lucrării autoarea încearcă
stresului ocupaŃional printr-o legislaŃie aliniată relaŃionarea tuturor conŃinuturilor anterioare
la cea europeană. subliniind faptul ca modelele teoretice ale
Lucrarea este structurată pe trei mari stresului au integrat achiziŃiile teoriei cognitive
capitole, dintre care primele două sunt dar şi dificultatea atingerii unui consens în
dedicate teoriilor, respectiv modelelor teoretice acest domeniu de cercetare atât de vulnerabil
în abordarea stresului ocupaŃional, iar cel de-al în faŃa schimbărilor sociale, economice şi
treilea, aspectelor aplicative ale investigării culturale.
stresului ocupaŃional. Considerăm că tocmai aceste tentative
Primul capitol, care tratează definiŃia şi de relaŃionare, în partea finală, a abordărilor
abordările teoretice ale stresului, este relativ teoretice cu modelele prezentate şi
restrâns şi se rezumă la introducerea şi posibilităŃile de intervenŃie organizaŃională în
prezentarea ulterioară a principalelor trei vederea managementului stresului ar fi meritat
abordări teoretice în studiul stresului: stresul ca o atenŃie deosebită. În lipsa acestei relaŃionări,
stimul, ca răspuns şi abordarea cognitivă a conŃinuturile lucrării ne apar uneori ca fiind
stresului. Aceste trei abordări sunt prezentate fragmente de sinteză teoretică juxtapuse.
în esenŃa lor, foarte concentrat, insistându-se Meritul autoarei este însă acela de a fi susŃinut
mai mult asupra prezentării celei de-a treia foarte bine aceste sinteze prin referinŃe
abordări care orientează fluxul principal de bibliografice numeroase şi de actualitate şi o
cercetări în domeniu la nivel internaŃional. De bibliografie bogată şi bine prelucrată. Tocmai

124
Recenzii şi note bibliografice

din acest motiv considerăm că lucrarea de faŃă


se poate dovedi foarte utilă studenŃilor
interesaŃi în problematica stresului ocupaŃional,
fiind un punct de pornire care le oferă direcŃiile
de urmat în aprofundarea diverselor aspecte.
Un alt merit care trebuie subliniat este
acela ca această apariŃie atrage încă o dată
atenŃia asupra importanŃei care trebuie
acordate stresului ocupaŃional şi fenomenelor
asociate acestuia. Mediul organizaŃional
românesc trebuie să fie sensibilizat la această
problematica ce devine din ce în ce mai
stringentă. Deşi lucrarea de faŃă se adresează
aproape exclusiv mediului academic, poate
trage un semnal de alarmă prin sublinierea
seriozităŃii cu care este investigat stresul
ocupaŃional la nivel mondial, şi poate, în
curând vom asista la apariŃii pe această temă
care să se adreseze în mod nemijlocit factorilor
de decizie din mediul de afaceri şi
organizaŃional din Ńara noastră.
ă
Cătălina Ciuce

125

S-ar putea să vă placă și