Sunteți pe pagina 1din 21

TEMĂ:

RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ

1
CAPITOLUL I. INTRODUCERE

Expertiza este activitatea de cercetare efectuată de un specialist ce are calitatea de


expert cu scopul de a stabili adevărul într-o situaţie, problemă sau litigiu.
Expertiza = operaţia făcută de unul sau mai mulţi experţi cu scopul de a constata
unele fapte, de a controla, de a examina, de a măsura, de a evalua anumite lucruri,
sau un mijloc de probă dispus sau cerut de organul juridic în materie civilă sau
penală efectuat de un specialist, care prin cunoştinţele şi experienţa ce o posedă
trebuie să aducă lămurirea diferitelor aspecte necesare soluţionării unor cauze.
În sinteză, expertiza în general este un mijloc de probă de constatare, comfirmare,
evaluare, lămurire sau dovedire pe baza cercetării ştiinţifice, a adevărului obiectiv cu
privire la o anumită faptă, împrejurare, problemă, situaţie, cauză sau litigiu.
Prin natura şi conţinutul faptei, expertiza poate fi: tehnică, medicală, grafologică,
criminalistică, contabilă, etc.
Expertiza contabilă este o formă de cercetare ştiinţifică în vederea lămuririi modului
în care sunt reflectate în documente şi în evidenţa tehnic-operativă şi contabilă
anumite fapte, împrejurări, situaţii, etc. de natură financiar-contabil.
Expertiza contabilă este misiunea dată unui expert de a controla registrele, conturile
şi actele justificative ale unui agent economic în scopul de a furniza părţilor
interesate datele pentru o echitabilă regularizare a situaţiei.
După destinaţia sa expertiza contabilă poate fi:
 judiciară - solicitată de anumite organe pentru soluţionarea cauzelor aflate în
stare de anchetă, cercetare, judecată. Ex: poliţia, parchetul, tribunalul.
 extrajudiciară - solicitată de P.F. sau P.J. interesate fără să existe un dosar de
anchetă, cercetare sau judecată.
Obiectul expertizei contabile îl formează dosarele de anchetă, cercetare sau judecată,
iar obiectivele expertizei contabile sunt stabilite sub forma unor întrebări de către

2
organul de urmărire penală sau instanţă la cererea părţilor sau din oficiu, la care
trebuie să răspundă expertul.
Organizarea expertizei contabile în România.
În actualul stadiu al trecerii la economia de piaţă s-a impus mărirea numărul de
experţi, contabili autorizaţi care să evalueze şi să controleze performanţele agenţilor
economici ce activează pe piaţă. Aceste necesităţi sunt izvorâte din actele normative
existente.
Prin legea contabilităţii s-a statuat că organizarea contabilă se ţine de organe
specializate, autorizate, în 2 variante:
1. Prin compartimentele de contabilitate ale agenţilor economici.
2. De persoane juridice autorizate sau P.F.
Un alt act normativ Legea 31 / ’90 a impus ca cel puţin 2 cenzori ai societăţii
comerciale trebuie să fie contabili autorizaţi sau experţi contabili. Această lege a
precizat că pentru determinarea sumelor datorate cu orice titlu statului, agenţii
economici pot fi consiliaţi de către un consilier la alegere, din rândul contabililor
autorizaţi şi experţilor contabili.
În decursul perioadei, în România prin anul 1907 s-au pus bazele Uniunii
Absolvenţilor Şcolilor Superioare de Comerţ; 1918 Asociaţia Titraţilor în Ştiinţe
Comerciale; 1921 s-a organizat Corpul de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili,
desfiinţat în 1948 şi reînfiinţat în 1957 şi s-a organizat activitatea de expert contabil
sub îndrumarea Ministerului Finanţelor.
În 1990 s-a legalizat Asociaţia Generală a Experţilor Contabili şi Tehnici, grupare
profesională, organizaţie nonguvernamentală, care se transformă în 1994 în Corpul
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, cu filiale în toate judeţele
(CECCAR).
Metodologia efectuării expertizei judiciare.

3
Expertiza judiciară este un mijloc de probă în justiţie, o formă de cercetare şi
lămurire a faptelor economico-financiare indicate de organele juridice în scopul
soluţionării litigiilor sau a proceselor penale. Obiectul expertizei contabile judiciare
se referă la cercetarea unui ansamblu de documente contabile, acte normative şi
probleme economico-financiare. Expertiza judiciară are sarcina principală să
contribuie la stabilirea adevărului material şi la justa soluţionare a cauzei aflate în
faza de cercetare sau judecată.
Expertiza trebuie să ofere organului în cauză o probă îndeajuns de temeinică şi de
neînlăturat pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de încălcarea
legalităţii.
Obiectivele care se dau spre rezolvare expertului se stabilesc şi se consemnează în
scris în ordonanţa de organul de urmărire penală sau prin încheieri de instanţe de
judecată.
Aceste obiective sunt stabilite de organele care au dispus efectuarea expertizei sau
de părţile în litigiu sau din oficiu.
Raportul de expertiză se depune la organul care l-a solicitat. Procedura efectuării
expertizei presupune examinarea materialului documentar, examinarea unor
documente aflate la părţi sau la terţi, analiza explicaţiilor părţilor şi a martorilor,
analiza actelor de control şi de expertiză anterioare, studierea concluziilor experţilor
tehnici, etc.
Termenul de depunere a lucrării se fixează de organul care a dispus efectuarea
expertizei.
În funcţie de situaţia constatată cu ocazia expertizei contabile, expertul întocmeşte
actele:
 raportul de expertiză contabilă;
 decontul de cheltuieli privind costul expertizei;
 notă de deficienţe;

4
 răspunsuri în scris la observaţiile şi obiecţiunile formulate de părţi;
 suplimentul de expertiză;
 proces verbal de imposibilitate a efectuării expertizei contabile.
Raportul de expertiză cuprinde 3 capitole: introducere, desfăşurarea expertizei,
concluzii.
Decontul de cheltuieli - documentul pe baza căruia îşi încasează onorariul.
Procesul verbal - când documentele societăţii nu sunt puse la dispoziţie de agentul
economic.

RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ

Paragraful I

5
Subsemnata HUŢANU MIHAELA stagiar expert contabil, domiciliat în Suceava,
Str. Slătioarei nr. 2C, blocul 215, scara A, etajul 1, apartamentul 42 cu certificat
seria L, nr. 2347.

Paragraful II
Beneficiarul acestei lucrări este S.C. X S.R.L. Suceava. Destinatarul lucrării este
Adunarea Generală a Asociaţilor.
Scurt istoric al firmei S.C. X S.R.L. Suceava
SC. X S.R.L. Suceava este o societate cu capital privat înfiinţată în anul 1992 care a
avut pentru început activităţi de lucrări la instalaţii sanitare şi termice. De asemenea
a avut şi un punct de lucru de service auto cu activitate numai pe partea de rulare
auto. Aceste activităţi au fost derulate pâna în anul 1998 cu 4 – 6 oameni.
De la jumătatea anului 1998 s-a început cooptarea de personal calificat şi autorizat:
sudori, instalatori în gaze naturale, maiştri, ingineri, pentru lucrări reţele de utilizare
gaze naturale joasă presiune, ajungându-se în prezent la un număr de 34 ingineri
dintr-un total de 248 salariaţi. Tot în această perioadă firma s-a dotat cu utilaje de
mecanizare şi salubrizare.
Urmând o politică de dezvoltare, în paralel cu schimbarea sediului firmei şi
dezvoltarea altor domenii autorizate pe gaze naturale cum ar fi branşamente, reţele
distribuţie, reţele de transport înaltă presiune, firma a achiziţionat două balastiere:
una în oraşul Milişăuţi şi cealaltă în comuna Bilca, judeţul Suceava.
Domeniu de activitate
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale – cod CAEN 4120.
În baza contractului nr. 69/23.06.2010 am acceptat misiunea efectuării unei
expertize contabile pentru:
 SC X SRL, cu SEDIUL în municipiul Suceava, strada Petru Rareş nr.56

6
Paragraful III
Împrejurările şi circumstanţele care i-a determinat pe clienţi să apeleze la prestaţia
expertului contabil sunt:
 Hotărârea de majorare a capitalului social al SC X SRL Suceava cu sume din
contul 455.
 Verificările, analiza şi expertiza contabilă extra-judiciară a activităţii frimei
menţionate mai sus, pentru perioada 01.01.2010-30.06.2010
 Stabilirea sarcinilor, atribuţiunilor şi responsabilităţilor administratorului
general (unic) DAH (în absenţa unor prevederi specifice exprese în actele de
constituire, organizare şi funcţionare a firmei), a modului şi gradului de
îndeplinire a acestora;
 Analiza volumului, structurii, destinaţiei, realităţii, necesităţii, oportunităţii,
economicităţii şi legalităţii cheltuielilor pe perioada menţionată.

Paragraful IV
Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada 23.06.2010 – 28.06.2010 la
sediul social al expertului contabil.

Paragraful V
În vederea stabilirii obiectivului expertizei, au fost studiate şi consultate următoarele
acte normative:
 Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

7
 OMFP nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme
cu directivele europene;
 Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză
contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările la zi.
De asemenea, au fost verificate şi expertizate, următoarele documente din evidenţa
contabilă şi arhiva S.C. X S.R.L. Suceava:
 Balanţa de verificare sintetică încheiată la datele de 31.01.2010, 31.02.2010,
31.03.2010, 31.04.2010, 31.05.2010, 31.06.2010, (Anexa nr. 1);
 Notele contabile încheiate la datele corespunzătoare înregistrării operaţiunilor
specifice;
 Balanţele analitice (Anexa nr. 2) încheiate în perioada 01-06 2010, ale
următoarelor conturi:
- 4551 – Acţionari/asociaţi-conturi curente;
- 5121 – Conturi la bănci în lei;
- 5311 – Casa în lei;
- 1011 – Capital subscris nevărsat;
- 1012 – Capital subscris vărsat.
Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în:
 Copii după extrase de cont din perioada 01.01.2010 – 30.06.2010.
 Copii după balanţa contabilă întocmite pentru perioada ianuarie-iunie 2010.

Paragraful VI
Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut la data de 01.09.2010.
În cauză nu s-au efectuat, alte expertize contabile; nu s-au utilizat lucrările altor
experţi (tehnici, fiscali etc.).

Paragraful VII

8
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la
01.09.2010.

CAPITOLUL II. DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiectivul nr. I – confirmarea efectuării vărsămintelor aporturilor la capitalul social:


Pentru a răspunde la obiectivul nr. I s-au examinat următoarele documente şi
acte:
Nr. crt. Tip Număr Data Suma
1. EX 3 03/01/2010 50.000
2. EX 18 21/01/2010 90.000
3. EX 19 22/01/2010 96.000
4. EX 21 25/01/2010 135.500
5. EX 23 27/01/2010 35.000
6. EX 23 27/01/2010 97.000
7. EX 24 28/01/2010 50.000
8. EX 24 28/01/2010 70.000
9. EX 24 28/01/2010 93.500
10. EX 27 01/02/2010 50.000
11. EX 28 02/02/2010 136.000
12. EX 29 03/02/2010 157.500
13. EX 30 04/02/2010 87.500
14. EX 31 04/02/2010 60.000
15. EX 33 08/02/2010 77.500
16. EX 35 10/02/2010 40.500
17. EX 46 23/02/2010 49.500

9
18. EX 48 25/02/2010 38.000
19. EX 27 27/02/2010 80.400
20. EX 59 10/03/2010 48.000
21. EX 63 15/03/2010 189.000
22. EX 64 16/03/2010 195.000
23. EX 64 16/03/2010 250.000
24. EX 65 17/03/2010 190.000
25. EX 65 17/03/2010 50.000
26. EX 66 18/03/2010 195.000
27. EX 66 18/03/2010 100.000
28. EX 69 22/03/2010 185.000
29. EX 71 24/03/2010 355.000
30. EX 131 02/06/2010 12.000
31. EX 137 09/06/2010 10.000
32. EX 138 10/06/2010 20.000
33. EX 141 14/06/2010 35.000
34. EX 142 15/06/2010 44.100
35. EX 144 17/06/2010 20.000
36. EX 147 21/06/2010 125.000
37. EX 148 22/06/2010 99.000
38. EX 150 24/06/2010 99.000
39. EX 151 25/06/2010 75.000
40. EX 153 28/06/2010 90.000
Total 3.880.000

Obiectivul nr. II – verificarea activităţii administratorului

10
În ceea ce priveşte activitatea administratorului, prin raportare la sarcinile,
atribuţiunile şi responsabilităţile sale legale apreciem că acesta şi le-a îndeplinit în
mare măsură.
Referitor la sarcinile, atribuţiunile şi responsabilităţile sale legale principale,
apreciem că administratorul şi le-a îndeplinit prin:
 Ţinerea registrelor firmei (al asociaţilor, registrelor contabile – registrul unic
de control, registrul inventar, etc.);
 Convocarea AGA ordinară în vederea analizării şi aporbării bilanţului anual şi
a contului de profit şi pierdere pentru exerciţiile financiare 2005 şi 2006;
 Întocmirea raportului anual de gestiune şi în consecinţă supunerea acestuia
aporbării AGA ordinare în vederea obţinerii descărcării de gestiune;
 Semnarea bilanţurilor şi celorlalte documente ale raportărilor financiare
periodice şi depunerea lor la organele fiscale numai pe semnătura contabilului;
 Obţinerea aporbării AGA ordinare pentru calculul şi repartizarea profitului
net, inclusiv a dividendelor cuvenite asociaţilor;
 Organizarea evidenţei tehnico-operative şi contabile privind mişcarea
autovehiculelor firmei, consumul de combustibil şi justificarea acestuia, prin
foi de parcurs, norme de consum, înscrierea datelor firmei şi autovehiculului
pe bonurile de combustibil, etc.;
 Ţinerea evidenţei şi gestionarea corespunzătoare a documentelor tipizate cu
regim special.

CAPITOLUL III. CONCLUZII

În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în


introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză, formulăm următoarele
concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia:

11
La obiectivul nr. I
Sumele reprezintă sume existente în contul 455 şi reprezintă vărsăminte în bancă
efectuate de asociatul POPESCU GHEORGHE, în valoare de 3.880.000 lei, sumă
care constituie aport la capitalul social subscris şi vărsat. Majorarea de capital social
rspectă prevederile din Legea 31/1990 privind constituirea capitalului social la
societăţile cu răspundere limitată.

La obiectivul nr. II
Constatările acestei expertize sunt bazate pe date, documente şi fapte reale şi
verificabile, iar concluziile sunt trase cu bună-credinţă, într-un mod imparţial,
obiectiv, profesional, echilibrat şi constructiv, în acord cu poziţia Experţilor faţă de
reprezentanţii Beneficiarului, cu natura relaţiei contractuale dintre părţi şi cu toate
normele legale, etice şi profesionale aplicabile.
Conţinutul acestui Raport poate constitui o bază pertinentă de negociere între
asociaţi pentru menţinerea administratorului.
Limitele acestui raport sunt date de:
 Disponibilitatea totală a administratorului în a colabora cu experţii privind
clarificarea verbal şi în scris a unor aspecte din activitatea sa, supusă analizei;
 Disponibilitatea celorlalţi asociaţi şi a contabilului RC în a clarifica verbal şi
în scris unele aspecte din activitatea firmei, în a prezenta unele documente,
etc.;
 Existenţa prezumţiei că principiile, regulile şi normele contabile (profesionale
şi etice) au fost respectate de către contabilul RC, având în vedere că în cadrul
firmei nu au existat şi acţionat organele de control financiar (preventiv şi
ulterior), audit intern/extern şi cenzorat, etc.

12
Faţă de cele prezentate, opinăm că deşi toate datele şi concluziile acestui Raport sunt
exacte, corecte şi obiective (cu limitele indicate mai sus), ele trebuie utilizate cu
prudenţă, în mediul intern al firmei, expertiza având un caracter extra-judiciar.

CAPITOLUL IV. CONSIDERAŢII PERSONALE

Sumele reprezintă sume existente în contul 455 şi reprezintă vărsăminte în


bancă efectuate de asociatul POPESCU GHEORGHE, în valoare de 3.880.000 lei,
sumă care constituie aport la capitalul social subscris şi vărsat. Majorarea de capital
social respectă prevederile din Legea 31/1990 privind constituirea capitalului social
la societăţile cu răspundere limitată.

Conţine 4 anexe.

13
Anexa nr. 1

SINTEZA
Indicatorilor financiari
urmare raportului de expertiză

Nr. Operaţiunea Indicatorii Sume


crt. (RON)
1 -------- Total cheltuieli nejustificate 12.400
2 (+) TVA 24% aferent de recuperat 2.976
3 (=) Total sume de recuperat 15.376
4 (-) TVA de achitat la stat 2.976
5 (=) Profit brut suplimentar 15.376
6 (-) 16% impozit pe profit 2.460
7 (=) Profit net = dividende de repartizat 12.916
8 (-) 16% impozit pe dividende 2.066
9 (=) Total dividende nete asociaţi 10.850
10 --------- Dividende cuvenite unui asociat cu 2.170
20% în lei

Anexa nr. 2

SARCINILE, ATRIBUŢIUNILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE LEGALE ALE


ADMINISTRATORULUI SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

14
În lipsa unor prevederi specifice exprese privind regimul şi activitatea
administratorului în cazul mai multor asociaţi în actele de constituire, organizare şi
funcţionare a SC X SRL Suceava, sarcinile, atribuţiunile şi responsabilităţile
administratorului (unic) al acestei societăţi comerciale rezultă din lege şi din
hotărârile AGA a societăţii.
De precizat că în continuare au fost menţionate doar acele acte normative
modificatoare ale Legii nr. 31/1990 care au avut legătură cu regimul şi activitatea
administratorilor societăţilor comerciale cu răspundere limitată.

I. Pentru perioada 01.01.2010 – 30.06.2010 au fost aplicabile prevederile


Legii nr. 31/1990 privind socităţile comerciale, modificată şi republicată în anul
2004 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066/17.11.2004), astfel:

Art. 1. – (1) Administratorii pot face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la
îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, afară de restricţiile arătate în actul
constitutiv.

(2) Ei sunt obligaţi să ia parte la toate adunările societăţii, la consiliile de


administraţie şi la organele de conducere similare acestora.

Art. 2. – (1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu îl pot


transmite decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres.

(2) În cazul încălcării prevederilor alin. (1), societatea poate pretinde de la cel
substituit beneficiile rezultate din operaţiune.

15
(3) Administratorul care, fără drept, îşi substituie altă persoană răspunde solidar cu
aceasta pentru eventualele pagube produse societăţii.

Art. 3. – Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de


dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute în această lege.

Art. 4. – (1) Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:


a) Realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
b) Existenţa reală a dividendelor plătite;
c) Existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
d) Exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
e) Stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun.

(2) Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor aparţine şi creditorilor


societăţii, care o vor exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate
de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului,
republicată.

Art. 5. – (1) Adunarea generală a asociaţilor are următoarele obligaţii principale:


a) Să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului
net;
b) Să îi desemneze pe administratori şi cenzori sau, după caz, auditori interni, să
îi revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor, precum şi să decidă
contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu,
potrivit legii;

16
c) Să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor sau, după caz, a auditorilor
interni pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi persoana însărcinată
să o exercite;
d) Să modifice actul constitutiv.

Art. 6. – (1) Administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea asociaţilor la sediul


social, cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar.

(2) Un asociat sau un număr de asociaţi, ce reprezintă cel puţin o pătrime din
capitalul social, va putea cere convocarea adunării generale, arătând scopul acestei
convocări.

(3) Convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar în


lipsa unei dispoziţii speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 10 zile înainte
de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.

Art. 7. – Dispoziţiile prevăzute pentru societăţile pe acţiuni, în ce priveşte dreptul de


a ataca hotărârile adunării generale, se aplică şi societăţilor cu răspundere limitată,
termenul de 15 zile urmând să curgă de la data la care asociatul a luat la cunoştinţă
de hotărârea adunării generale pe care o atacă.

Art. 8. – (1) Societatea trebuie să ţină, prin grija administratorilor, un registru al


asociaţilor, în care se vor înscrie, după caz, numele şi prenumele, denumirea,
domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul
părţilor sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.

17
(2) Administratorii răspund personal şi solidar pentru orice daună pricinuită prin
nerespectarea prevederilor de la alin. (1).

(3) Registrul poate fi cercetat de asociaţi şi creditori.

Art. 9. – (1) La societăţile comerciale în care numărul asociaţilor trece de 15,


numirea cenzorilor este obligatorie.

(2) Dispoziţiile prevăzute pentru cenzorii societăţilor pe acţiuni se aplică şi


cenzorilor din societăţile cu răspundere limitată.

(3) În lipsă de cenzori sau, după caz, auditor financiar, fiecare dintre asociaţi, care nu
este administrator al societăţii, va exercita dreptul de control pe care asociaţii îl au în
societăţile în nume colectiv.

Art. 10. – (1) Situaţiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute pentru
societatea pe acţiuni. În urma aprobării lor de către adunarea generală a asociaţilor,
administratorii vor depune la registrul comerţului, în termen de 15 zile de la data
adunării generale, copii ale situaţiilor financiare anuale, în conformitate cu
prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, spre a fi publicate în
conformitate cu art. 185.
(2) Dispoziţiile prevăzute pentru fondurile de rezervă la societatea pe acţiuni, ca şi
acelea privitoare la reducerea capitalului social, se aplică şi socităţilor cu răspundere
limitată.

18
Anexa nr. 3

SITUAŢIA
Comparativă a veniturilor, cheltuielilor şi profitabilităţii firmei,
urmare analizei efectuate pentru perioada 01.01.2010 – 30.06.2010
(în RON, fără TVA)

Nr. Lună - Total Total 602 604 613 623 624 626 628 Combusti Profit Rata rentab.
crt. An venituri chelt. bil auto net (%) 12/2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 01– 10 45.405 40.645 19.287 934 - - 65 333 2.415 14.256 4.757 10,47
2 02– 10 54.726 47.315 15.480 4.359 - 533 673 958 1.042 13.578 7.411 13,54
3 03– 10 69.207 44.947 17.903 1.160 101 - - 568 1.154 17.639 24.260 35,05
4 04– 10 67.983 53.150 17.289 5.907 - - - 756 4.644 14.682 14.833 21,81
5 05– 10 78.422 88.431 23.054 13.368 112 45 - 920 6.428 17.439 -10.009 -
6 06– 10 79.994 57.593 17.564 2.416 - - - 1.246 873 14.556 22.401 28,00

Explicaţii:
- Contul 602 = Cheltuieli cu materiale stocate
- Contul 604 = Cheltuieli cu materiale nestocate
- Contul 613 = Cheltuieli cu asigurările
- Contul 623 = Cheltuieli cu protocol, reclamă, publicitate
- Contul 624 = Cheltuieli de transport bunuri
- Contul 626 = Cheltuieli cu poşta şi telecomunicaţiile
- Contul 628 = Alte cheltuieli cu servicii prestate de terţi
Anexa nr. 4

SITUAŢIA
Exemplificativă a cheltuielilor considerate nereale, nelegale, nenecesare, neoportune şi neeconomicoase
(voluptorii), după caz, achitate cu ordine de plată, pentru perioada 01.01.2010 – 30.06.2010
(inclusiv TVA, în RON)

Nr.crt. Nr. OP Data OP Obiectul plăţii Valoare (RON) Observaţii - firma


1 10 17.01.2010 F 01139254/15.01.2010 2650 TRANSCATA SRL
2 1 25.01.2010 F 01139258/24.01.2010 3176 TRANSCATA SRL
3 17 24.02.2010 F 01139282/21.02.2010 1550 TRANSCATA SRL
4 19 17.03.2010 F 8282456/17.03.2010 1700 ABENI TRANS SRL
5 2 09.04.2010 F 0404849/09.04.2010 3000 CONSUC SA
6 55 06.06.2010 F 8409348/06.06.2010 3300 ACULAR SRL
TOTAL 15.376

S-ar putea să vă placă și