Sunteți pe pagina 1din 58

Pensiunea turistică Popovici

PROIECT
Pensiunea turistică Popovici
CUPRINS
CONCEPEREA PROIECTULUI................................................................................................................4
1.1 Context..............................................................................................................................................4
1.1.1 Ideea proiectului........................................................................................................................4
1.1.2 Descrierea solicitantului............................................................................................................5
1.1.3 Descrierea liniei de finanțare....................................................................................................5
1.2 Titlul proiectului..............................................................................................................................8
1.3 Localizarea........................................................................................................................................8
1.4 Suma solicitată de la finanțator......................................................................................................10
1.5 Justificarea ideii proiectului...........................................................................................................10
1.5.1 Prezentarea problemei.............................................................................................................10
1.5.2 Încadrarea proiectului în linia de finanțare............................................................................14
1.5.3 Gradul de originalitate al proiectului......................................................................................14
1.6 Scop, obiective și jaloane. Grupuri țintă.......................................................................................15
1.6.1 Scop..........................................................................................................................................15
1.6.2 Obiective..................................................................................................................................15
1.6.3 Jaloane......................................................................................................................................17
1.6.4 Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tintă, beneficiarilor indirecti...........................17
PLANIFICAREA PROIECTULUI............................................................................................................19
2.1 Descrierea detaliată a activităților..................................................................................................19
2.1.1 Constructia structurii de primire turistică..............................................................................21
2.1.2 Construcție funcțională...........................................................................................................21
2.1.3 Infrastructură turistică de agreement funcțională.................................................................22
2.1.4 Pensiune promovată................................................................................................................24
2.1.5 Personal angajat.......................................................................................................................26
2.1.6 Servicii oferite..........................................................................................................................26
2.1.7 Proiect monitorizat.................................................................................................................28
2.2 Echipa de implementare.................................................................................................................28
2.3 Durata și planul proiectului...........................................................................................................29
2.4 Bugetul proiectului.........................................................................................................................30
2.4.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistică....................................30
2.4.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construcție funcțională.................................................................30
2.4.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructură turistică de agreement funcțională........................30

2
2.4.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata.......................................................................31
2.4.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajat.............................................................................31
2.4.6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferite................................................................................31
2.4.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat.......................................................................31
2.4.6 Bugetul estimat pe luni...........................................................................................................32
2.4.6 Bugetul agregat........................................................................................................................32
2.5 Activități de evaluare și monitorizare............................................................................................32
2.6 Managementul riscurilor................................................................................................................32
2.7 Matricea cadru logic.......................................................................................................................32
BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................................32
ANEXE......................................................................................................................................................32
1. CERUTE............................................................................................................................................32
1. 1 Anexa Matricea cadru logic......................................................................................................32
1.2 Anexa Graficul responsabilităților pentru proiect.....................................................................44
1.3 Anexa Analiza ipotezelor de lucru și a riscurilor....................................................................44
1.4 Anexa Note explicative la buget.................................................................................................44
1.5 Anexa Buget estimat pe luni......................................................................................................50
1.6 Anexa Buget agregat estimat / Buget consolidate.....................................................................50
2. Realizate de echipă...........................................................................................................................50
2.1 Anexa Resurse necesare. Structura descompunerii resurselor proiectului sub formă de tabel
pe jaloane/ activități principale........................................................................................................50
Resurse antrenate de jalonul 1.........................................................................................................50
Resurse antrenate de jalonul 2.........................................................................................................50
Resurse antrenate de jalonul 3.........................................................................................................51
Resurse antrenate de jalonul 4.........................................................................................................53
Resurse antrenate de jalonul 5.........................................................................................................54
Resurse antrenate de jalonul 6.........................................................................................................54
Resurse antrenate de jalonul 7.........................................................................................................55
2.2 Anexa Diagrama GANTT...........................................................................................................56

3
CONCEPEREA PROIECTULUI

1.1 Context

1.1.1 Ideea proiectului


Proiectul are ca obiectiv crearea unei pensiuni turistice în localitatea Vânători
Neamț, județul Neamț.
Fiind situat într-o zonă muntoasă ce oferă o serie de atracții natural deosebite şi
având nenumărate edificii religioase, principala activitate economică din această zonă este
turismul (mai ales turismul religios).
În zona de nord-est, în ceea ce priveşte oferta turistică cel mai mare număr de
structuri de primire turistică este deținut de pensiuni turistice şi hoteluri.
Lipsa marketingului adecvat pentru promovarea serviciilor turistice şi practicarea
unor prețuri mari comparativ, cu calitatea serviciilor a determinat îndreptarea turiştilor
români spre zone adiacente ca Ungaria, Bulgaria, Turcia, Grecia şi diminuarea numărului de
turişti străini care preferă alte zone de atracție turistică.
Prin implementarea proiectului se vor lua măsuri în acest sens, în vederea atragerii
unui număr cât mai mare de turişti români, cât şi străini, spre turismul românesc,
îmbunătățind serviciile oferite în zonă prin investiții în tehnologii noi, moderne. Se va mai
avea în vedere şi diminuarea numărului de angajați sezonieri în favoarea celor permanenți în
domeniul hotelier, asigurându-le acestora spații special amenajate pentru odihnă fiind
stimulați prin organizarea unor cursuri de înaltă calificare şi acordarea de bonusuri în funcție
de performanțele obținute.
Proiectul intenționează a oferi o alternativă turiștilor romăni și străini ce vin să
viziteze această parte a țării în ceea ce privește cazarea dar și petrecerea timpului liber. Prin
crearea pensiunii Popovici se dorește a oferi pieței o ofertă de cazare caracterizată prin
următoarele elemente:
 prețuri scăzute;
 calitate ridicată;
 cazarea într-o zonă liniștită, departe de zgomotul orașelor;
 facilități de petrecere a timpului liber: ATV-uri......
 posibilitatea de cunoaștere a tradițiilor românești din zona de nord a
Moldovei;
 acces imediat la o serie de puncte turistice;
4
 petrecerea vacanței într-o zonă rurală, beneficiind de toate facilitățile oferite
de tehnologia modernă.
Proiectul vine în întâmpinarea unor probleme existente la nivelul județului Neamț
precum:
 Prețuri ridicate;
 Calitate scăzută a ofertelor turistice;
 Posibilități de recreere reduse.

1.1.2 Descrierea solicitantului

Solicitantul finanțării este o persoană fizică care se va angaja ca pâna la data semnarii
contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată și
să funcționeze ca microîntreprindere. Firma va fi o microîntreprindere având un număr de
angajați mai mic de 9 și o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 milioane euro. Activitatea
principală conform codificării (ordin 337/2007): 5590 Alte servicii de cazare. Misiunea firmei
este următoarea: prin valoare, prin servicii, prin calitate promovăm turismul românesc.
Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii
similare în ultimii 3 ani;

1.1.3 Descrierea liniei de finanțare 1

Proiectul se înscrie pentru finanțare în Programul Operațional regional- Planul


Național de Dezvoltare regional, Axa 3- Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si
diversificarea economiei rurale- Măsura 313 Încurajarea Activităților Turistice. Perioada de
acordare a fondurilor pe această axa se înscrie pe perioada 2007-2013.
Masura 313 „Încurajarea activitatilor turistice” se încadreaza în Axa III –
„Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca
obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la
cresterea numărului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea
atractivitatii spatiului rural.2

1
PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului.
2
PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p. 4.
5
Obiectivele specifice se refera la:3
1. Crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special
pentru tineri și femei;
2. Creșterea valorii adăugate în activități de turism;
3. Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice;
4. Creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor.
Obiectivele operaționale se referă la:4
1. Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică;
2. Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;
3. Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale
de interes turistic.
Printre beneficiarii eligibili ai proiectului se numără microîntreprinderile, prin
aceastea înțelegându-se societăți comeriale cu un număr de până la 9 angajați și o cifră a
afacerilor de până la 2 milioane euro anual sau o valoare totală a activelor de până la 2
milioane euro. Microîntreprinderile trebuie să aibe sediul social și punctul de lucru în spațiul
rural și să nu fie în dificultate.
Linia de finanțare se oferă pentru:
a) Investiții în infrastructura de primire turistică: construcții de până la 15 camere,
cu 3 margarete;
b) Investiții în activități recreaționale;
c) Dezvoltarea si / sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.
Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil
va fi de pâna la: 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70.000 Euro/proiect în
cazul proiectelor de investitii în agroturism; 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va
5
depasi 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investitii în turismul rural. Valoarea
minima eligibila a unui proiect este de 5.000 Euro.
Selecția proiectelor se face în funcție de punctajul obținut. Prioritate au proiectele cu
punctajul cel mai ridicat. Punctajele se obțin dacă se îndeplinesc următoarele condiții 6:

3
PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p. 4.
4
PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p. 4.
5
PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p.12.
6
PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, pp. 17-19
6
 Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru
investitii similare în ultimii 3 ani;
 Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt suficient
dezvoltate din acest punct de vedere;
 Proiectele care prin activitatea propusa creaza mai mult de un loc de
munca/25.000 Euro investiti;
 Proiecte derulate de femei / tineri cu vârsta pâna în 40 de ani la data depunerii
proiectului;
 Proiecte integrate care combina minim 2 actiuni din componentele a), b), c)
sau d);
 Proiecte care au în componenta si investitii de producere a energiei din surse
regenerabile utilizate în scopul desfasurarii activitatii turistice;
 Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii
traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de marca,
în vederea amenajarii structurilor de primire turistice;
 Proiecte de investitii în agroturism ai caror aplicanti nu au beneficiat de sprijin
pentru investitii prin masurile Axei 1;
 Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel
national/regional/judetean sau local (de tip LEADER);
 Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3 comune si în
care exista minim 15 actiuni/investitii de turism;
 Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale;
 Proiecte integrate, care combina actiuni din componentele: a), b), c) sau d);

1.2 Titlul proiectului

Proiectul propus are ca și titlul Diversificarea ofertei turistice. Pensiunea Popovici.

1.3 Localizarea
România, Regiunea Nord-Est, Județul Neamț
Proiectul propus contribuie la creşterea eficienței economice în județul Neamț, prin
practicarea unor politici de marketing adecvate, în strânsă legătură cu tipologia segmentului
de piață căreia i se adresează.

7
La nivelul județului Neamț există 94 unități de cazare turistică, respectiv: 21 hoteluri
si moteluri, 5 cabane turistice, 3 campinguri si unitati tip casuta ,6 vile, 3 tabere pentru elevi,
8 pensiuni turistice urbane, 42 pensiuni turistice rurale, 1 hotel pentru tineret, cu o
capacitate totală de cazare de 4045 locuri, din care în funcțiune doar 1165 locuri. 7
Loc de naştere a unei civilizații, județul Neamț este situat în partea nord – estică a
României şi ocupă unul dintre primele locuri în ceea ce priveşte potențialul turistic. Numărul
mare de turişti care vizitează anual acest județ, este explicat prin poziția sa geografică, cât şi
nenumărate monumente culturale şi istorice.
Trăsătura caracteristică a acestui județ este că pe o suprafață restrânsă se găsesc un
număr mare de atracții turistice. Aici se găsesc facilități pentru sporturile de vară şi de iarnă,
pentru vânătoare şi pescuit, cât şi pentru odihnă.
Privelişti minunate sunt oferite de cheile râurilor. Județul are rezervații naturale de
floră şi faună (bouri, cerbi, urşi, porci mistreți, cocoşi de munte, păstrăvul curcubeu, cocoşul
de mesteacăn). Valoarea ecologică şi ospitalitatea proverbială a oamenilor crează condiții
bune să integreze zona Cheilor Bicazului în valorile montane ale lumii.
Printre punctele turistice se numără: Mănăstirea Secu( 1602), Mănăstirea
Sihăstria( 1655), Mănăstirea Văratec( 1785), Mănăstirea Neamț( 1400), Mănăstirea
Agapia( sec XVII), Mănăstirea Almaș, Mănăstirea Horaița, Mănăstirea Peștera, Schitul Sihla,
vizitate anual de foarte mulți iubitori de artă.
Un alt punct turistic este reprezentat de Cetatea Neamțului. A fost ridicată în timpul
lui Petru I Mușat. Prima mențiune documentară datează din 1395. În timpul domniei lui
Alexandru Lapușneanu (1564-1568) cetatea a fost distrusă parțial. În anul 1691, cetatea este
aparată de un mic grup de plăieși în fața asediului armatei polone conduse de Ioan Sobietski.
În timpul domniei lui Stefan cel Mare, cetatea joacă un important rol de apărare. În aceasta
perioada sunt ridicate noi ziduri și este construit un impresionant pod sprijinit pe 11 piloni de
piatra. Epoca de maximă strălucire a cetății se va incheia odată cu prima domnie a lui Petru
Rareș, cand turcii ocupa cetățile Moldovei. 8

7
Anuarul statistic al Romaniei
8
Parcul natural Vânători Neamț, http://www.ceahlau.neamt.ro/traseul_3.php
8
Casa Memorială Ion Creangă, aflată în imediata apropriere a localității Vânători
Neamț, reprezintă un punct de atracție turistică de o mare valoare ce prezintă lumea
copilăriei lui Ion Creangă.
Muzeul Nicole Popa. Muzeul stârnește interesul și admirația numeroșilor vizitatori,
care îi trec pragul, fiind deopotrivă punct turistic dar și obiectiv de cercetare pentru oamenii
de știință.
Casa Memorială Veronica Micle. Casa care adăposteşte astăzi muzeul a fost
construită în anul 1834 de către Mănăstirea Neamț. În anul 1864 casa a fost donată ca zestre
de nuntă Veronicăi la căsătoria sa cu profesorul Ştefan Micle. În anul 1934 casa a fost
declarată monument istoric.
Alte puncte de atracție turistică sunt: Școala Domnească, Spitalul vechi din Târgu
Neamț, Parcul Natural Vânători Neamț, Rezervația de zimbri,
Rezervații geologice: Cheile Bicazului
Rezervații forestiere: Codrul de Argint.
Cu autoturismul se poate ajunge in zona pe drumul european E85 Bucuresti - Roman
- Cristesti; DN15B pina la Tirgu Neamt; dinspre Vatra Dornei DN17 B pina la Poiana
Largului, DN15B - spre Vinatori-Neamt; din Suceava DN2 pina la Cristesti si DN15B pina la
Tirgu Neamt .
Vânători Neamț este o localitate din județul Neamț. Satul Vânători Neamț se află la 3,6
km de orasul Tirgu Neamt şi are o populație de 8825 locuitori.
Proiectul contribuie astfel la identificarea, valorificarea şi creşterea gradului de
exploatare a resurselor turistice, creşterea gradului de ocupare a forței de muncă care va fi
atrasă din mediul rural, susținerea practicării unor meserii tradiționale şi atragerea populației
în practicarea turismului, asigurarea unei exploatări echilibrate şi pe termen lung a resurselor
turistice.
Comuna Vânători Neamț este locul unde se mai pot întâlni obiceiuri şi tradiții.
Proiectul contribuie astfel la identificarea, valorificarea şi creşterea gradului de
exploatare a resurselor turistice, creşterea gradului de ocupare a forței de muncă care va fi
atrasă din mediul rural, susținerea practicării unor meserii tradiționale şi atragerea populației

9
în practicarea turismului, asigurarea unei exploatări echilibrate şi pe termen lung a resurselor
turistice.

1.4 Suma solicitată de la finanțator

Total costuri eligibile ale Suma solicitată de la % din costul total al


proiectului finanțator proiectului
302578,00 99459,50 32,87%

Notă: valorile sunt afișate în euro și se justifică pe baza bugetului creat

1.5 Justificarea ideii proiectului

1.5.1 Prezentarea problemei


Am parcurs la prezentarea problemei și a soluților prin intermediul arborelui de
probleme și a celui de obiective, arbori creați conform pașilor prezentați în MANUALUL
MANAGEMENTUL CICLULUI DE PROIECT( p. 18).
Notă: elementele teoretice privind cei 2 arbori au fost preluate din manualul menționat mai sus.

Analiza problemelor identifică aspectele negative ale unei situații problematice


actuale şi stabileşte relația ‘cauză-efect’ dintre problemele existente. Analiza se prezintă sub
forma unei scheme grafice, având în partea superioară efectele problemei şi cauzele ei
dedesubt. Analiza are ca țintă identificarea blocajelor reale, cărora factorii interesați le acordă
prioritate şi pe care caută să le înlăture. Odată completat, Arborele problemelor prezintă
imaginea completă a unei situații negative existente, pe care dorim să o îmbunătățim ca
urmare a implementării proiectului.
Analiza obiectivelor este o metodă concepută să:
• Descrie “situația îmbunătățită” (stadiul viitor dorit), ca urmare a
implementării proiectului;
•Verifice ierarhizarea obiectivelor;
• Ilustreze grafic relațiile “cauză-efect “.
Situația negativă” ilustrată de Arborele problemelor este transpusă într-o “situație

10
îmbunătățită”, prin reformularea pozitivă a problemelor identificate. Aceste formulări
pozitive devin astfel obiective. Ele seprezintă într-o altă schemă logică numită Arborele
obiectivelor. Arborele obiectivelor oferă perspectiva clară a situației viitoare îmbunătățite.

1.5.1.1 Arborele de probleme

Scăderea Deteriorare Scăderea Scăderea Reorientarea Pierderea


numărului a turismului valorii potențialul turiștilor spre treptată a
de turiști rural adăugate în ui turistic zonele valorilor
activitățile urbane care naționale
de turism oferă și alte
facilități

Nepromovare si
.1 necunoasterea valorilor
regionale

Barierele culturale
Deteriorarea infrastructurii, Deteriorarea structurilor de Calitate scăzută a serviciilor
impiedica cunoasterea
serviciilor turistice rurale primire turistică la scară în turismul rural
altor culturi
mică

Efecte ce ar putea să perpetueze prin nerezolvarea cauzei

LIPSA OFERTELOR TURISTICE DE CALITATE RIDICATĂ ÎN


JUDEȚUL NEAMȚ

Cauzele problemei

Predomină turismul urban, Turism ul rural existent nu se Barierele culturale existente


Infrastructura existentă la
senivel
implicit locurile de cazare ridică la standardele impuse de regional
orientează în mare parte doar
urbane UE spre servicii de cazare

Putere Accesul la Nu sunt Investițiile Cultură slab Lipsa


financiară informații cunoscute în ofertele dezvoltată sentimentul
mai mare în mai ridicat standardele privind Gradul
Traditii
ui de scazut
diferite
de
de cazare
cunoastere
la nivel regional
a
mediul în mediul UE privind sunt reduse serciviile promovare a
valorilor
urban urban turismul conexe culturii
11
regionale
rural naționale
1.5.1.2 Arborele de obiective

Creşterea Dezvoltare Creşterea Certificar Crearea Susținerea


numărului a facilitatilor
valorii ea activitățilo
de turişti şi infrastrutu recreational
a duratei adăugate calitații r specifice
rii turistice e în vederea
vizitelor; în zonă; în serviciilor asigurarii turismului
activități oferite în accesului la rural;
zonele Nepromovare si
de turism; domeniul
naturale de necunoasterea valorilor
turismulu interes regionale

i;

Barierele culturale
Crearea, îmbunătățirea şi Creșterea și îmbunătățirea Certificarea calității
impiedica cunoasterea
diversificarea infrastructurii şi structurilor de primire serviciiloraltor
oferite în
culturi
serviciilor turistice; turistice la scara mică; domeniul turismului;

Rezultate

Dezvoltarea turismului în zona Vânători Neamț

Activități

Construcția finalizată Construcție funcțională Barierele culturale


Crearea existente la nivel
infrastructurii
regional
turistice de agreement

12
Gradul
Traditiiscazut
diferite
de
Achiziția Alegerea Stabilirea Pregatirea Achiziția de Promovarea
cunoastere
la nivel regional
a
materialelo firmei de necesarului dosarului ATV-uri tradițiilor
valorilor
construcție de dotare regionale
r de achiziții
și
și aferent 3
margarete Crearea
Construcția
zonei de
propriu-zisă
echitație

1.5.1.3 Analiza SWOT

Puncte tari zonei  Potențial turistic ridicat al zonei ;


 Număr mare de turiști ;
 Flux continuu de turiști ;
 Aproprirea de importante și numeroase obiective turistice
 Peisaj natural diversificat și puțin întâlnit
 Multiple mijloace de petrecere a timpului liber
Puncte slabe ale  Slaba dezvoltare a ofertei turistice
zonei  Ofertă turistică existentă care nu se ridică la standardele UE
 Inexistența serviciilor conexe
Oportunităti  Crearea unei pensiuni turistice prin cofinanțare europeană;
generate de  Dezvoltarea potențialului turistic;
implementarea  Creșterea veniturilor;
proiectului pt  Creșterea numărului locurilor de muncă;
zonă  Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor;
 Dezvoltarea infrastruturii turistice în zonă;
 Creşterea valorii adăugate în activități de turism;
 Susținerea activităților specifice turismului rural;
 Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii accesului
la zonele naturale de interes turistic;
 Certificarea calitații serviciilor oferite în domeniul turismului ;
Amenințări  Puternica dezvoltare a sectorului turistic în țările vecine;
 Politică de prețuri scăzute practicate de vecini;
 Calitate ridicată a serviciilor de cazare și recreaționale oferite de
pensiunile turistice din țările vecine;
 Migrarea turiștilor români spre țări precum Bulgaria, Ungaria.

1.5.2 Încadrarea proiectului în linia de finanțare

13
Proiectul prezentat spre analiză se încadrează în Programul Național de Dezvoltare
Rurală, Axa 3 – Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei
rurale- Măsura 313 Încurajarea Activităților Turistice deoarece urmărește dezvoltarea
potențialului touristic din zona rurală și dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale
care să contribuie la crețterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative,
precum și la creșterea atractivității spațiului rural și îndeplinește cumulativ următoarele
puncte:
1. urmărește obiectivul general al măsurii 313;
2. urmărește obiectivele specifice și operaționale;
3. beneficiarul proiectului este eligibil;
4. beneficiarul desfășoară o activitate agricolă în momentul aplicării;
5. investiția este viabilă;
6. microîntreprinderea nu este în dificultate;
7. structurile de primire rurală se vor ridica la standardele impuse la nivel național și
European;
8. calitatea serviciilor este de 3 margarete;
9. construcția păstrează arhitectura zonei;
10. există intenția de introducere a obiectivului în circuitul touristic;
11. există posibilitatea de cofinanțare a proiectului.

1.5.3 Gradul de originalitate al proiectului


Gradul de originalitate al proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii turistice de
agreement la standard ridicate. Cu toate că exită oferte de cazare în zonă, puține sunt cele ce
oferă posibilități de recreere și de petrecere a timpului liber. Proiectul de față se diferențiaza
tocmai prin faptul că pune la dispoziția potențialilor clienți modalități diverse de petrecere a
timpului liber. Elementele de agreement oferite sunt:
 ATV-uri;
 Prezentarea de colecții de costume populare ;
 Prezentarea unor obiceiuri precum olăritul, țesutul, cusutul ;
 Zone de echitație.
Originalitatea proiectului stă și în promovarea tradițiilor românești, a culturii.

1.6 Scop, obiective și jaloane. Grupuri țintă

1.6.1 Scop
Obiectivul principal, sau scopul proiectului îl reprezintă creșterea calității turismului
prin crearea unei pensiuni turistice, astfel încât prin implementarea proiectului se va asigura

14
oferirea de servicii de calitate superioară consumatorilor de servicii de turism rural şi
asigurarea unui marketing adecvat.

1.6.2 Obiective

Obiective directe/ pe termen scurt:


Obiective specifice :
 Realizarea a 15 locuri de primire turistică;
 Realizarea de programe turistice;
 Crearea şi menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special pentru
tineri şi femei;
 Creşterea valorii adăugate în activități de turism;
 Crearea, îmbunătățirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice;
 Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor;
 Asigurarea unui număr de 6 camere duble;
 Asigurarea unui apartament;
 Asigurarea unui număr de 24 locuri de masă în restaurant.
Obiective operaționale
 Dezvoltarea infrastructurii turistice în zonă;
 Creșterea si îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică;
 Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;
 Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de
interes turistic;
 Susținerea activităților specifice turismului rural;
 Certificarea calității serviciilor oferite în domeniul turismului;
 Asigurarea de prestații similare, din punct de vedere calitativ, cu cele ale țărilor din
U.E şi o valorificare corespunzătoare a atracțiilor naturale şi antropice;
 Asigurarea securității alimentare conform normelor U.E.;
Obiective indirecte/ pe termen lung:
 Realizarea unui turism durabil;
 Integrarea, mai largă, a turismului românesc în circuitul mondial de valori;
 Creşterea numărului de turişti români şi străini;
 Valorificarea patrimoniului natural din zonă (monumente istorice, rezervații naturale
şi alte atracții turistice);
 Creşterea nivelului de trai;
 Diminuarea ratei şomajului;
 Realizarea unei creşteri economice atât în zonă, cât şi în alte zone printr-un efect
multiplicator;
 Susținerea proiectelor inițiate de tineri pentru toate activitățile menționate mai sus.

15
Obiective productive( cantitative) :
 Crearea unei pensiuni ;
 Oferirea a 7 spații de cazare ;
 Oferirea a 14 locuri de cazare ;
 Oferirea a 28 locuri de luat masa ;
 Punerea la dispoziție a 3 ATV-uri ;
 Punerea la dispoziție a mijloacelor de intrare în contact cu tradițiile românești
(costume populare, ocupații specifice- olăritul, țesutul și cusutul, obiecte de cult
specifice- icoane).
Obiective de dezvoltare instituțională( calitative) :
 Îmbunătățirea ofertei turistice a zonei ;
 Promovarea tradițiilor românești ;
 Creșterea facilităților recreaționale ;
 Creșterea calității serviciilor turistice .

1.6.3 Jaloane
Jaloanele sau activitățile principale ale proiectului sunt următoarele:
1. Construcția finalizată
2. Construcție funcțională
3. Infrastructură turistică de agreement funcțională
4. Pensiune promovată
5. Personal angajat
6. Servicii oferite
7. Proiect monitorizat

1.6.4 Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tintă, beneficiarilor indirecti.

1.6.4.1 Beneficiari directi


Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:
 Persoana fizică C, firma X SRL.

1.6.4.2 Beneficiari indirecti


Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt:
 Turiștii pe zona de nord est a României, care vor beneficia o ofertă turistică
îmbogățită.
 Întreaga populație din zona în care se va construi pensiunea deoarece vor crește
numărul locurilor de muncă;
 Societățile economice orintate spre promovarea culturii tradiționale deoarece va
crește numărul potențialilor cumpărători;

16
1.6.4.3 Grupuri tintă
Piața de desfacere cuprinde potențialii clienții, şi anume acele persoane care vor
beneficia pe viitor, după deschiderea pensiunii, de serviciile oferite de S.C. X S.R.L.
S.C. X S.R.L – până în prezent nu a desfăşurat o activitate în acest domeniu, dar
prin intermediul acestui proiect se va valorifica potențialul turistic al zonei Neamț creându-
se astfel posibilitatea de destindere şi relaxare a clienților şi, în acelaşi timp, prin serviciile
oferite, se va determina întoarcerea clienților în zonă şi creşterea numărului acestora.
Printre clienții noii pensiuni se vor număra persoanele care vizitează Municipiul
Rădăuți şi zonele înconjurătoare şi vor să se bucure de câteva zile de relaxare în mediul rural,
persoanle care vor să scape de aglomerația marilor oraşe, persoanele interesate de organizarea
unor evenimente deosebite într-o ambianță rurală.
Toți vizitatorii Neamțului vor reprezenta o potențială clientelă a pensiunii.
Grupurile țintă sunt reprezentate de:
 Turiştii care vor să se desprindă de aglomerația marilor oraşe;
 Persoane interesate de organizarea unor evenimete deosebite într-o ambianță rurală;
 Persoane interesate de petrecerea unei perioade de timp într-un mediu liniştit;
 Persoanele care doresc să petreacă un sfârşit de săptămână într-un mediu rural.

Tabel nr. 11 Potențialii clienți ai solicitantului

Client % din vânzări


Persoane din mediul urban 50
Oameni de afaceri 40
Persoane dinafara țării 10

Printre clienții structurii de primire turistică care se doreşte a fi construită se numără


persoanele fizice care locuiesc în mediul urban şi doresc să evadeze din cotidian şi să petreacă
câteva zile departe de aglomerație şi zgomot.
De asemenea, persoane juridice, administratori sau manageri ai unor firme, pot
organiza team-building-uri, conferințe sau orice alte evenimente pentru angajați sau
parteneri de afaceri în cadrul pensiunii. Sala de servire a mesei poate fi amenajată şi decorată
în aşa fel încât să se desfăşoare în bune condiții şi într-o ambianță plăcută orice fel de
eveniment.

17
Pe lângă persoanele din țară care vor apela la serviciile oferite de S.C. x S.R.L. vor
exista şi turişti străini veniți în România în vizită, în scopuri recreaționale sau în interes de
afaceri.
Toate aceste categorii de persoane reprezintă clienți potențiali ai pensiunii care vor
apela cu încredere la serviciile oferite în cadrul structurii de primire turistică.

PLANIFICAREA PROIECTULUI

2.1 Descrierea detaliată a activităților


Structura de descompunere pe lucrări în format de rezumat se prezintă astfel:

000 Creșterea ofertelor de cazare turistică prin crearea pensiunii Popovici


1. Construcția finalizată
1.1 Alegerea firmei de construcție
1.1.1 Studierea ofertelor
1.1.2 Încheierea contractului
1.2 Achiziția materialelor
1.2.1 Studierea ofertei
1.2.2 Achiziția
1.3 Construcția clădirii
2. Construcție funcțională
2.1 Stabilirea necesarului de dotare aferent 3 margarete
2.1.1 Analiza necesarului de dotare
2.1.2 Pregătirea dosarului de achiziții
2.2 Achiziția elementelor tehnologice de dotare interioară.
2.2.1 Analiza ofertelor
2.2.2 Achiziția
2.2.3 Amenajarea
3. Infrastructură turistică de agreement funcțională
3.1 Achiziția de ATV-uri
3.1.1 Studierea ofertei
3.1.2 Achiziția
3.2 Achiziția de costume populare
3.2.1 Studierea ofertei
3.2.2 Achiziția
3.3 Achiziția obiectelor necesare olăritului, țesutului, cusutului
3.3.1 Achiziția obiectelor specifice olăritului, țesutului, cusutului
3.3.2 Amenajarea spațiului interior cu obiectele achiziționate

18
3.4 Achiziția de obiecte de cult specifice- icoane
3.4.1 Achiziția
3.4.2 Amenajarea interioară
3.5 Crearea zonei de echitație
3.5.1 Crearea zonei de echitație
3.5.2 Achiziția cailor
3.5.3 Achiziția obiectelor necesare echitației
4. Pensiune promovată
4.1 Crearea unui site
4.1.1 Creare
4.1.2 Publicare
4.1.3 Promovare
4.2 Crearea de pliante(100 lunar), distribuirea lor in cadrul agențiilor de turism locale
4.2.1 Creare
4.2.1 Distribuire
4.3 Anunțuri periodice în ziarele locale
4.4 Încheierea de colaborări cu agențiile de turism
4.5 Crearea cărților de vizită
4.6 Crearea de cărți poștale
5. Personal angajat
5.1 Recrutare
5.2 Selecție
5.3 Training
6. Servicii oferite
6.1 Cazare
6.2 Servirea mesei
6.3 Locuri de agreement
7. Proiect monitorizat
7.1 Evaluarea
7.2 Monitorizare
7.3 Editarea de rapoarte

2.1.1 Constructia structurii de primire turistică


Acest jalon urmărește construirea unei pensiuni care să fie alcătuită din: 6 camere,
un apartament, 14 locuri de cazare, 7 băi, un restaurant cu capacitatea de 28 de persoane, o
19
bucătărie, o recepție. Componenta a) „Investiții în infrastructura de primire turistică”
presupune înființarea unei pensiuni turistice în județul Neamț cu 14 locuri de cazare şi a
cărui nivel de confort şi calitate a serviciilor atinge standardul de calitate de 3 margarete.
Serviciile turistice oferite prin implementarea acestui proiect vor creea condiții
prielnice de destindere şi relaxare a turiştilor şi în acelaşi timp vor contribui la
reîmprospătarea şi energizarea acestora, prin aceea că turiştii pot să: pescuiască, să vâneze, să
consume alimente ecologice şi să intre în contact cu tradițiile şi obiceiurile zonei. În final
serviciile ce vor fi oferite atrag după sine refacerea integrală a capacității fizice a
organismului, simultan cu petrecerea plăcută şi instructivă a timpului liber.
Jalonul este alcătuit din 3 activități principale și subactivitățile aferente. Perioada de
desfășurare a lor va fi prezentată în diagrama GANTT, iar echipa de implementare,
menționată în diagramă va fi prezentată pe larg într-un subcapitol următor. De reținut că
activitățile și subactivitățile se desfășoară în ordinea în care le-am prezentat mai sus fără
posibilitatea de intercalare. Activitatea va fi realizată pe parcursul a 102 zile prin contribuția
a 2 echipe de implementare.
Resursele antrenate de jalonul 1:vezi Anexa 2. 1

2.1.2 Construcție funcțională


Spațiile de cazare ce se vor realize prin implementarea acestui proiect, vor fi
mobilate şi amenajate în aşa fel încât să corespundă normelor de clasificare pentru 3
margarete elaborate de Ministerul Turismului, care la rândul său le va omologa, iar tarifele
practicate se vor stabili în conformitate cu legislația în vigoare. O structură detaliată a
elementelor necesare va fi prezentată la crearea bugetului.
Activitatea va fi realizată pe parcursul a 44 de zile prin contribuția unei singure
echipe de implementare.
Resurse antrenate de jalonul 2: vezi Anexa 2.1

2.1.3 Infrastructură turistică de agreement funcțională


Prin activitatea propusă de S.C. X S.R.L. se doreşte păstrarea şi promovarea culturii
tradiționale. Astfel, în vederea amenajării structurii de primire turistică se vor achiziționa
obiecte certificate ca fiind produse tradiționale de marcă.
Obiectivul propus de S.C. X S.R.L. este de a decora şi amenaja structura de primire
turistică cu astfel de obiecte tradiționale. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra
20
persoanelor care vor dori să îşi petreacă ceva timp departe de oraş, de aglomerație şi zgomot,
într-un loc retras, frumos amenajat care îi duce cu gândul la vremurile de demult şi la modul
de viață a predecesorilor.

2.1.3.1 Achizitia de ATV-uri


Pentru a acoperi şi componenta b) „Investiții în activități recreaționale” s-a propus
prin intermediul proiectului achiziționarea a 3 ATV-uri care vor fi folosite în vederea
desfăşurării unor plimbări, excursii, întreceri în scop recreativ. ATV-urile (All Terain
Vehicles), cunoscute şi sub numele de „quads” sunt vehicule off-road cu patru roți care pot
străbate orice teren şi care pot fi conduse profesionist şi în scop de recreere în întreaga lume.
ATV-urile sunt vehicule mici pentru 1-2 persoane, cu 4 roți, foarte fiabile şi mai ales foarte
sigure, care pot ajunge oriunde, parcurgând orice teren cu porțiuni deosebit de accidentate
sau cu pante abrupte, indiferent de anotimp şi în orice condiții, fără a crea dificultăți. Foarte
cunoscute în SUA şi Canada, ATV-urile încep abia acum să-şi facă intrarea şi pe piața din
România, dar cu un mare succes pentru că ele constituie un nou serviciu, deoarece se pot
închiria, se pot organiza trasee, excursii şi diferite activități în cadrul unui team-building.
Acestea se conduc cu carnet de conducere categoria B, ceea ce dă posibilitatea unui foarte
mare număr de persoane să se bucure de privilegiul de a putea conduce un asemenea vehicul.
Au o largă utilitate, în diverse domenii, de la turism şi agrement, până la profesiile care cer
deplasarea rapidă şi în siguranță în locuri în care se ajunge foarte greu sau nu se ajunge deloc
cu un autoturism şi pot fi dotate cu o mulțime de accesorii atv de la plug de zăpadă,
măturător, imprăştiator nisip, până la remorcă şi orice unelte agricole. ATV-urile sunt
construite în aşa fel încât să poată ajunge oriunde, fără nici o problemă, pot să treacă prin
mlaştini, nisip, noroi, pe cărări de munte sau prin zăpadă, sunt foarte fiabile şi mai ales foarte
sigure. Utilitatea lor în turism sunt o completare necesară la serviciile de agrement pe care ar
trebui să le ofere orice pensiune, cabană sau hotel care se respectă şi este atent la nevoile
clientilor.

2.1.3.2 Achizitia de costume populare


Costumul popular , constituie o parte integrantă a culturii noastre tradiționale, el
face parte din patrimonial artistic tradițional, ce trebuie protejat şi valorificat. În mileniul al
treilea, păstrarea emblemelor indentitare ale națiunilor constituie o preocupare a strategiilor

21
politice, economice şi culturale pentru realizarea unei Europe unite, pluriculturală, care are
un valoros patrimoniu multietnic la care contribuie şi țara noastră.
Costumul țărănesc reprezintă unul dintre cele mai vaste şi în acelaşi timp mai
complexe domenii ale artei populare româneşti. Este asamblat dintr-o multitudine de piese,
după reguli moştenite din vechime de colectivitatea care îl poartă. De aici decurge
specificitatea națională, provincială, regională, zonală sau chiar comunală (locală) a
costumului.
Un asemenea port popular va fi folosit la amenajarea spațiului de primire turistică
odată cu implementarea investiției propuse de S.C. X S.R.L.

2.1.3.3 Achizitia obiectelor necesare olăritului, tesutului, cusutului


Olăritul este o ocupație ce se practică încă din vremuri străvechi în partea de Nord-
Est a Moldovei. Meşteşugul olăritului folosea în primul rând în alimentație, dar ceramica este
folosită şi în scop decorativ, în construcții sau pentru anumite ritualuri. Locuința țărănească
cuprinde o varietate de vase de lut - oale, ulcioare, căni, strachini, chiupuri, blide, oale
pentru ținut laptele, oale enorme în care se pregătea mâncarea pentru sărbătorile religioase,
vase pentru flori, statuete, fluiere, jucării etc.
În ziua de astăzi asemenea vase confecționate şi pictate de mână se folosesc mai mult
în decorarea interioarelor unor case, pensiuni sau locuri de primire a turiştilor decât în
scopuri practice.
Şi în pensiunea propusă a se construi se vor folosi astfel de decorațiuni tradiționale în
vederea impresionării turiştilor. Se va realiza un cadru plăcut, primitor care va avea menirea
de a transpune privitorul pentru moment într-un timp mai îndepărtat, a cărui prezență se
face simțită doar prin astfel de obiecte.
Țesutul şi cusutul pentru familie făceau parte dintre îndeletnicirile de bază ale
femeii române. De la piese de port cotidian la cele de sărbătoare şi până la textilele care
"îmbrăca" locuința, era totul lucrat de mâini harnice şi măiestre. Până în zilele noastre s-a
păstrat tradiția ca fetele să deprindă în familie arta țesutului.
Obiectivul propus de S.C. X S.R.L. este de a decora şi amenaja structura de primire
turistică cu astfel de obiecte tradiționale. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra
persoanelor care vor dori să îşi petreacă ceva timp departe de oraş, de aglomerație şi zgomot,

22
într-un loc retras, frumos amenajat care îi duce cu gândul la vremurile de demult şi la modul
de viață a predecesorilor.

2.1.3.4 Achizitia de obiecte de cult specifice- icoane


Icoana a reprezentat dintotdeauna o parte componentă a sufletului țăranului român.
Toate activitățile pe care el le desfăşoară trebuie să se afle sub semnul binecuvântării
dumnezeieşti. Icoana este nelipsită din casa tradițională, fiind folosită ca obiect de cult, sau cu
scopul decorativ şi religios, cum este cazul icoanelor pictate pe sticlă sau pe lemn de pe
cuprinsul întregii Moldovei

2.1.3.5 Crearea zonei de echitatie


Crearea unei astfel de zone dezvoltă posibilitățile de petrecere a timpului liber și
sporeștere atractivitatea pensiunii. Activitatea presupune achiziția a 3 cai, construcția unui
spațiu de echitație și a unor spații specifice de adăpostire a animalelor.
Activitățile aferente jalonului 3 se vor desfășurate pe perioade decalate de timp, din
interval diferite, fără suprapunere, cu participarea unei singure echipe de implementare.
Resurse antrenate de jalonul 3 sunt: vezi anexa 2.1

2.1.4 Pensiune promovată


Scopurile activității de promovare sunt:
 diseminarea ideilor;
 influențarea şi convingerea consumatorilor;
 creşterea eficienței acțiunilor de marketing pentru cucerirea unui segment de piață.
Principalele obiective ale promovării se referă la:
 sporirea vănzărilor;
 creşterea poziției firmei pe piață;
 creşterea unei imagini favorabile, a cunoaşterii şi recunoaşterii firmei;
 crearea unui climat favorabil pentru viitoarele vânzări;
 educarea şi informarea pieței prin transmiterea ideilor şi instrucțiunilor privind
consumul şi utilizarea mai eficientă a produsului turistic, precum şi locul şi modul în care pot
fi achiziționate serviciile;
 crearea unei diferențieri a produsului turistic față de concurență prin serviciile
suplimentare oferite consumatorilor.
Modalitățile de promovare a ofertei turistice practicate de S.C. X S.R.L. se referă la
înființarea unui site, cu scopul de a reduce timpul acordat căutării locului ideal pentru

23
petrecerea unui sejur de câteva zile sau unui concediu. Plecând de la ideea că timpul costă
mai mult decât banii, crearea acestui site ar avea mari avantaje, în special pentru oamenii de
afaceri. Pentru categoriile de populație care nu au acces la internet, se vor crea pliante, afişe.
Fiind o societate cu o activitate nouă, S.C. X S.R.L. trebuie să aloce anual un buget
de publicitate semnificativ, cu scopul de a satisface cerințele de bază ale produselor (ciclul de
viață a produselor turistice este alcătuit din 4 faze: lansarea, creşterea, maturitatea sau
saturația şi declinul), respectiv pentru fiecare fază a unui produs trebuie alocată o sumă de
bani, care scade pe măsură ce produsul este acceptat pe piață.
Alte modalități prin care se va face publicitatea:
 participarea la târguri şi expoziții rurale. Prin participarea la aceste târguri şi expoziții

se are în vedere promovarea produselor şi serviciilor turistice oferite de pensiune, dar şi


promovarea zonei ca obiectiv turistic;
 acțiuni speciale de promovare a produselor şi serviciilor turistice oferite în ocazii
deosebite: Sf. Ion, Boboteaza, Sărbătoarea Mărțişorului, Sărbătoarea Paştelui, Sărbătoarea
Crăciunului, Anul Nou, Ziua Recoltei;
 pliante cu descrierea pensiunii şi a serviciilor oferite;
 anunțuri în ziarele locale şi descrierea serviciilor oferite;
 colaborări cu agențiile de turism;
 cărți de vizită care se vor înmâna tuturor clienților la plecare;
 cărți poştale.
Întreaga strategie de marketing aplicată de către S.C. X S.R.L. are în vedere
realizarea unei oferte comune, cu scopul atragerii unui număr mai mare de turişti în zonă.
Odată cu atragerea unui număr mai mare de turişti în zonă vor creşte veniturile şi în acelaşi
timp va creşte şi importanța zonei în ierarhia localităților româneşti.
Activitățile aferente jalonului 3 se vor desfășurate pe perioade decalate de timp, din
interval diferite, cu suprapunere, cu participarea a 2 echipe de implementare. Campania de
promovare efectivă are loc în ultima lună a implementării proiectului.
Resursele antrenate de jalonul 4: vezi Anexa 2.1

2.1.5 Personal angajat


Pentru buna desfășurare a activităților pensiunii, firma recurge la o recrutare,
selecție și training al personalului. Jalonul urmărește angajarea de personal calificat in

24
următoarele domenii: recepție( 3 persoane), bucătarie( 1persoana), restaurant(2 persoane),
curățenie (1 persoană), îngrijitor( 1 persoana), instructor( 1 persoană).
Pentru recrutarea se face anunț la Oficiul Forțelor de Muncă Târgu Neamț și nu
presupune costuri.
Recrutarea se face prin trimiterea on-line a cv-urilor. Selecția se face prin interviu.
Training-ul se face prin prezentarea atribuțiilor .
Activitățile aferente acestui jalon se desfășoară în ultima lună a implementării
proiectul.
Resursele antrenate de jalonul 5: vezi Anexa 2.1

2.1.6 Servicii oferite


Servicii de cazare:
Diferentierea tarifelor in functie de sezon

CAZARE
0 1 2 3 4 5 6
Sezon Nr spatii Nr Grad Tarif Nr.zile Venit
cazare locuri ocupare Euro/cam perioada total
cazare Fara TVA (euro)
6=1*3*4*5
Apartament 1 2 85% 40 170 11.56
0
camere duble 6 12 85% 30 170 34.68
0
TOTAL 7 14 - - - 46.24
0

Sezon intermediar Nr spatii Nr Grad Tarif Nr.zile Venit


cazare locuri ocupare Euro/cam perioada total
cazare Fara TVA (euro)
Apartament 1 2 70% 35 75 3.67
5
camera duble 6 12 70% 25 75 10.50
0
TOTAL 7 14 - - - 14.17
5

Extrasezon Nr spatii Nr Grad Tarif Nr.zile Venit


cazare locuri ocupare Euro/cam perioada total

25
cazare Fara TVa (euro)

apartament 1 2 30% 30 120 2.16


0
camere duble 6 12 30% 20 120 5.76
0
TOTAL 7 14 - - - 7.92
0

Servicii de alimentație:

Sezon Grad de Persoane Meniuri/ Preț Nr Venit Cost de Cost de


ocupare cazate/zi zi meni zile euro exploa exploa
u( me peri anual -tare -tare
diu oad unitar total
dejun ă
,
pranz
și
seară)
euro
Sezon 85% 12 36 7 170 42840 3 18360
Interme 70% 10 30 7 75 15750 3 6750
diar
Extrase 30% 5 15 7 120 12600 3 5400
zon
71190 30510

Servicii de agreement:

Element Bucăți Grad de Preț/ oră Ore zi Nr zile Venit


ocupare total
Atv-uri 3 60% 4 8 365 7008
Echitație 10 50% 3 8 365 4380
Total 13 - - - - 11388

Venituri totale: 150913euro+ 28673,47 euroTVA

Cheltuieli Totale 86828 euro + 9743,96 euro TVA

Profit brut:: 64085

26
Profit net: 60312 euro

Impozit: 3773 euro( 150913*2,5%)

Resursele antrenate de jalonul 6: vezi Anexa 2.1

2.1.7 Proiect monitorizat

Monitorizarea și evaluarea proiectului are loc atât pe parcursul primelor 6 luni cât și
pe parcursul anului următor. Presupune elaborarea de rapoarte referitoare la demersul
lucrărilor, la termenii de timp aferenși, respectarea acestora. Referitor la anul ce urmează
terminării construcției și darea acesteia în folosință, prin intermediul acestului jalon se
urmărește compararea indicatorilor estimați cu cei existenți privind calitatea serviciilor
oferite.
Resursele antrenate de jalonul 7: vezi Anexa 2.1
O descriere detaliată a acestui jalon se regăsește în Subcapitolul 2.5 Activități de
evaluare și monitorizare.

2.2 Echipa de implementare


În implementarea proiectului avem de a face cu 3 echipe de implementare:
 Echipa Xb. Aceasta se ocupă doar de ridicarea construcției și amenajarea spațiului
pentru cai. Este format din muncitorii construcori și șeful de șantier dispuși de firma cu care
a fost încheiat contractual pentru construcția pensiunii. Munca prestată se cuanifică în 126
zile*8 ore pe zi* ? oameni și implică un cost.
 Echipa Xc. Aceasta se ocupă doar de crearea elementelor promoționale. Membrii
echipei sunt angajați ai unei firme de publicicitate cu care s-a încheiat o colaborare. Munca
prestată se cuantifică 12 zile*8 ore zi* 1 persoană.
 Echipa Xd. Această echipă se ocupă de monitorizarea proiectului.
 Echipa X. Aceasta se ocupă de majoritatea activităților( toate mai puțin cele realizate de
Xb, Xd și Xc). Este alcătuită din:
1. Administratorul societății X: B
2. Cei 2 asociați ai unității X:C și D
3. Managerul unității X: A
 Echipa Xd: Se ocupă de evaluare și monitorizare: E..
Managerul de proiect: diferă în funcție de activitate

27
2.3 Durata și planul proiectului
Proiectul se va implementa pe parcursul a 1 an și 6 luni, din care 6 luni pentru
aducerea pensiunii în stare funcționabilă și 1 an pentru evaluarea calității serviciilor oferite.
Implementarea se va realiza de către 4 echipe( X,Xb,Xc, Xm- prezentate anterior). Diagrama
GANTT prezintă perioada de desfășurare a fiecărei subactivități în număr zile, săptămâna și
luna aferentă, echipa de implementate. Există subactivități care se desfășoară pe parcursul a
mai multe zile sau săptămâni. Deasemenea există subactivități care se intercalează, această
situație fiind posibilă datorită echipelor de implementare diferite. Pe parcursul unei
săptămâni o echipă se vede pusă în situația de a da curs la realizarea mai multor activități. Se
externalizează o parte din activitățile aferente promovării precum și construcția efectivă .
O descriere detaliată a duratei de implementare și a duratelor și perioadei de
implementare a jaloanelor, activităților și subactivităților se poate găsi Diagrama GANTT
anexată la acest proiect- ANEXA 2.2

2.4 Bugetul proiectului

2.4.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistică


Denumire Luna Cost total Contribuție Contribuție
aferentă Fond SRL

Investitii 1 116183,27 43550 72633,27

Investitii 5 53943,89 21602,5 32341.39

TOTAL 170127.16 65152,5 104974,66

2.4.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construcție funcțională


Pentru acest jalon costuri antrenate se regăsesc pe axa 2.2.2, restul activităților fiind
effectuate cu titlu gratuit de către membrii conducerii unității.. Cheltuielile aferente
achizițiilor se realizează în luna a 5- a, săptămâna de lucru 1. Celelalte cheltuieli se regăsesc
în luna 4.

C Luna Cost total TVA Contribuție Contribuție


aferentă Fond SRL
1 Investiții 5 46383.8 7405,82 19489 26894,8

28
2 Ch exploatare 4 1870.68 298,68 0 1870.68
TOTAL 48254.48 7704.48 19489 28764.68

Bugetul desfășurat se regăsește în anexe.

2.4.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructură turistică de agreement funcțională


N Denumire Pret Contr UE TVA Contr SRL Luna
r total

1 Cheltuieli cu 26942,79 11320,5 4301,79 15622,29 5


investiții

TOTAL 26942,79 11320,5 4301,79 15622,29 5

2.4.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata

Nr Denumire Cost Contributie TVA Contr SRL


total UE

1 Ch exploatare 6895 3447,5 1310,05 4757,55

2 CH investiții 100 50 19 69

TOTAL 6995 3497,5 1329,05 4826,55

2.4.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajat


Acest jalon nu presupune costuri din partea firmei.

2.4.6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferite


Nr Denumire Cost Contributie TVA Contr SRL
total UE

1 Ch exploatare 51284 0 9743,96 61027,96

2 CH cu salarii 35544 0 35544

29
TOTAL 86828 0 9743,96 96571,96

2.4.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat

Nr Denumire Pret Contr TVA Contr Luna


total UE SRL
1 Cheltuieli cu consultanta 1000 190 1190 1...18
2 Cheltuieli cu materiale 900 171 1071 1...18
consumabile
3 Cheltuieli cu deplasarea 700 133 833 1...18
Total 2600 494 3094 1...18

2.4.6 Bugetul estimat pe luni


Vezi anexa 1.5

2.4.6 Bugetul agregat


Vezi anexa 1.6

2.5 Activități de evaluare și monitorizare

2.6 Managementul riscurilor


Realitatea imediată ne relevă practic faptul că pentru nici un proces conştient asumat ce se
desfăşoară în orice domeniu de activitate, incertitudinea nu poate fi eliminată. În acest context se
poate concluziona asupra faptului că riscul şi incertitudinea se întâlnesc practic oriunde, însă
combinate în proporții diferite.

În situații deosebite, evenimentele imprevizibile pot provoca abateri capabile să modifice


fundamantal configurația datelor problemei, incertitudinea devenind ea însăşi un potențial factor de
risc.

Considerand ca gradul de manifestare al riscului este direct legat de probabilitatea sa de realizare,


putem realiza o clasificare a gravitatii riscurilor in functie de probabilitatea lor de realizare.

Evenimente

Foarte riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestora este foarte mare

Mediu riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestor evenimente este moderata

30
De risc scazut -; cand probabilitatea de realizare a acetui tip de evenimente este scazuta

Managementul riscului se defineste drept:” totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care este
gestionata incertitudinea, ca baza majora a factorilor de risc, in scopul indeplinirii obiectivelor
descrise in cadrul proiectului”. Cuvantul cheie al managementului de risc este sistematic, deoarece
numai o abordare extrem de riguroasa si constanta la toate nivelurile de desfasurare ale proiectului,
poate conduce la un control eficient asupra activitatilor proiectului si la reducerea factorior de risc.
Mangementul de risc nu trebuie privit doar prin perspectiva singulara a unui capitol component al
managementului global al unui proiect, datorita complexitatii sale situandu-se in categoria selecta a
stiintelor de granita ce necesita in general coroborarea informatii din mai multe domenii:
economic,tehnic, juridic, statistic si psihologic.

Planificarea unui proiect in conditii de risc

Pentru abordarea cu succes a oricarui tip de cereri de finantare, trebuiesc privite toate activitatile
preconizate a se desfasura in cadrul proiectului prin prisma unei strategii de management de risc,
dezvoltate de catre managerul de proiect.

Modalitatile prin care acesta poate introduce managementul riscului in definirea, organizarea
proiectului si dezvoltarea bugetului pe aceste baze, sunt urmatoarele:

• Din definirea proiectului de catre managerul insarcinat cu acesta activitate, trebuie sa rezulte in mod
evident atat obiectivele( deopotriva cele generale cat si cele particulare ale proiectului), cat si
constrangerile asupra acestuia, toate acestea fiind apoi incluse intr-un sistem elaborat de reguli ale
proiectului, al carui grad de respectare va conduce catre succesul proiectului

• Analiza reuzultatelor finale estimate, a mediului si a activitatilor proiectului din perspectiva critica a
managementului de risc, in scopul identificarii punctelor slabe ale proiectului.

Asumarea la acest nivel a riscurilor considerate drept rezonabile din punctul de vedere al bugetului si
al planificarii activitatilor proiectului

• Fundamentarea pe baza regulilor proiectului, a strategiilor de management ale riscului precum si a


planului de actine in ceea ce priveste implementarea activitatilor, matricea de responsabilitati in
cadrul proiectului,a planului referitor la comunicare sau asupra noilor sarcini introduse in cadrul
derularii activitatilor componente ale pachetelor de lucru.

• Realizarea structurii procesului managementului de risc, care va fi repetata in mod sistematic la


toate nivelurile proiectului de catre managerul de proiect.In cadrul acestei ultime faze (care de fapt
este si cea mai importanta etapa), managerul de proiect va identifica de la inceput riscurile majore,
urmand apoi ca prin aplicarea si metodei iteratiilor sa poata determina riscurile majore ce vor aparea
mai tarziu in cadrul derularii proiectului

Practic aceasta este structura de baza a planificarii unui proiect, indiferent de tipul investitiei, valorii
ei sau domeniului de aplicabilitate al acesteia.

31
2.7 Matricea cadru logic
Vezi anexa 1.1

BIBLIOGRAFIE
1. Managementul Ciclului de Proiect, PCM 2004, Volume 1: Project Cycle Management
Supporting effective implementation of the EC’s Development Cooperation Policy, European
Commission – EuropeAid.

2. Ghidul solicitantului, Programul Operațional regional- Planul Național de Dezvoltare


regional, Axa 3- Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei
rurale- Măsura 313 Încurajarea Activităților Turistice, sursă electronică descărcată la data de
14 noiembrie 2008 http://www.fonduri-europene.ro

ANEXE

1. CERUTE

1. 1 Anexa Matricea cadru logic

Interventia logica Indicatori de Surse de verificare Supozitii


verificare a
Risuri și ipoteze
obiectivelor

Obiective generale

 Dezvoltarea Crearea unei Raport de


infrastructurii pensiuni turistice monitorizare
turistice în zonă;

 Creșterea si Creșterea Statistici


îmbunătățirea numărului de
structurilor de pensiuni cu 1 Observare fizică
primire turistice la Creșterea
scara mică; numărului de
servicii oferite cu
2

32
 Dezvoltarea Creșterea căilor de Confirnare directă
sistemelor de promovare cu canale folosite
informare și 5canale
promovare
turistică; 3 ATV Confirmare
10 cai directă
 Crearea 14 locuri cazare Confirmare
facilităților 25 locuri directă
recreaționale în restaurant Plan clădire
vederea asigurării Observare directă
accesului la zonele
naturale de interes Creșterea gradului Chestionare
turistic; de cunoștințe Statistici anuale
privind tradițiile
 Susținerea romănești cu 50%
activităților în răndul turiștilor
specifice turismului în decurs de 1 an
rural; Creșterea gradului Chestionare
de satisfacție a
 Certificarea clienților datorată
calității serviciilor calității serviciilor
oferite în domeniul cu 70 %pe
turismului; parcursul unui an Documente
Gradul de 3 oficiale
margarete oferit
pensiunii

 Asigurarea Siguranță privind Normele U E


securității alimentația 100% Observare directă
alimentare
conform normelor
U.E.;

Scopul proiectului
creșterea calității
turismului prin
crearea unei
pensiuni turistice,
astfel încât prin
implementarea
proiectului se va
asigura oferirea de
servicii de calitate
superioară
consumatorilor de
33
servicii de turism
rural şi asigurarea
unui marketing
adecvat.
Rezultate Crearea unei Chestionare
pensiuni Observare directă
1. Crearea, Servicii oferite de
îmbunătățirea şi calitate
diversificarea Servicii conexe
infrastructurii şi oferite
serviciilor turistice; Standarde
respectate
 Creşterea Infrastructură de
numărului de agreement folosită
turişti şi a duratei
vizitelor; Creșterea cu 3% a Statistici anuale
numărului de Documente
 Dezvoltarea turiști interne ale
infrastruturii Creșterea duratei pensiunii
turistice în zonă; vizitelor cu 50%

2. Creșterea și Crearea unui nou Devize, Contracte,


îmbunătățirea punct turistic în Proiect, Observare
structurilor de zonă fizică
primire turistice la
scara mică; Structură de Chestionare
primire turistică Statistici
de scară mică cu
ofertă de servicii și
calitate a acestora
asemănătoare
structurilor mai
 Creşterea valorii mari
adăugate în
activități de turism;

 Certificarea
calitații serviciilor
oferite în domeniul Dezvoltarea Statistici
turismului; serviciilor oferite
cu 50 % ca număr

34
3. Certificarea Dezvoltarea Documente
calității serviciilor serviciilor turistice oficiale ce
oferite în domeniul cu 70% dpv al confirmă existența
turismului; calității unor servicii de
 Crearea calitate
Susținerea
activităților
specifice turismului
rural;

Activitati Mijloace/resurse Costuri

Jalon 1: Jalon 1 Jalon 1 Jalon 1


Construcția
finalizată
Echipa X* 3 zile * 8 0
1.1 Alegerea firmei ore
de construcție Telefon 0
Fax 0
Date obtinute cu 0
acces on-line
Retea internet 0

Echipa X*2 zile*8 0


1.2 Achiziția ore 0
materialelor Telefon 0
Fax 0
Date obtinute cu
acces on-line 0
Retea internet

35
Echipa Xb*102 44030
zile8 800re
1.3 Construcția Materiale de 103649
clădirii constructive
Echipamente puse 0
la dispozitie de
firme de
constructie 0
Cunostinte
privind
constructia
Jalon 2: Jalon 2 Jalon 2 Jalon 2
Constructie
functionala  Echipa X( 3 0
2.1 Stabilirea persoane)*6zile* 8
necesarului de ore
dotare aferent 3  Calculator 1000 euro+ 190-
margarete  Un dosar L4
 Standarde de 0
calitate cu accesare 0
on-line
 Standarde de
întocmire a
dosarelor 0
 Ghidul de 0
finanțare
 Acces la internet 0,5euro/zi* 6 zile=
3 euro+0.57- L4

2.2 Achiziția  Echipa X( 3 0


elementelor persoane)*38zile* 8
tehnologice de ore
dotare interioară. 
 Un calculator 0
 Acces la internet 0,5euro* 38
zile=19+3.61- L4

 Mașină( motorin 500 euro+95- L4


ă) 50 euro+ 9.5- L4
 Telefon( abonam
ent)
 Baze de date cu 0
oferte- accesare on-
36
line
 Criteriile privind 0
modul de
achiziționare
prevăzute de Ghid
 Instrumente de 0
amenajare( șurubel
niță, patent/
bormașină)
 Construcția Constituie costul
terminată jalonului 1

 Echipamen 38978 euro+


t dotare( Televizor 7405,8 euro- L5
color bc 7, Masa
TV bc 7, Paturi
duble Bc 7,
Saltele pat duble
Bc 7, Lenjerie pat,
duble (cearceaf,
pilotă , 2 fețe de
pernă) Bc 14,
Perne Bc 14,
Covor Bc 8,
Perdele/draperii
Metri 40, Noptiere
Bc 14, Veioza
Bc 14, Pahare
camere Bc, 14 ,
Scaune camere Bc
14, Mese camere Bc
7, Dulap cu două
uși bc 7, Fotoliu bc
7,Canapea cu fotolii
Set 1, Prosoape
(prosop mic,
prosop mare) Bc
20,
Pahare baie Bc
14, Uscatoare
mâini Bc 7,
Casa de marcat
Bc 1,
Mese restaurant
37
Bc 7,
Scaune restaurant
b28
Fețe de masa Bc
14,
Mobilier bucătărie
Set 1, Plită
Bc1 ,
Cuptor Bc
1,Frigider Bc3,
Cuptor microunde
Bc 1, Friteuza Bc
1,Prăjitor pâine
Bc 1,Hotă
Bc 1,
Robot bucătărie
Bc 1,
Mașină spălat vase
Bc 1, Aparat
expresoBc 1, Set
complet veselă Bc
2, Xerox (+fax,
scaner, telefon) Bc
1, Calculator Bc 1,
Seif recepție Bc 1,
Canapea cu fotolii
hol acces Bc 1 ,
Birou recepție Bc
1 ,Masa hol Bc
1 ,Covor hol
recepție Bc 1,
Aspirator Bc 1,
Trusă medicală Bc
1, Dulap vestiar Bc
2, Europubele Bc
5, Stingătoare Bc
5, Mașină spălat
Bc 1, Uscator rufe
Bc 1, Fier călcat
Bc 2).

38
Jalon 3 Jalon 3 Jalon 3 Jalon 3

3.1 Achiziția de
ATV-uri Echipa X*5 zi* 8 0
ore 0
Calculator 0
Acces la internet 0
Echipa X* 1 zi* 8
ore 15581,74
3 ATV-uri Linhai
300A.M. 0
Caracteristicile
ATv-urilo 0
Transport

Echipa X*5 zi* 8 0


3.2 Achiziția de ore 0
costume populare Calculator 0
Acces la internet 0
Echipa X*5 zi* 8 297,5
ore
2 costume

Echipa X* 1 zi* 8 0
0re
3.3 Achiziția 3 vase lut 17,85
obiectelor necesare 5 cani taranesti 23,8
olăritului, 2 covoare 238
țesutului, cusutului Informatii privind 0
amenajarea
O masina 0
Echipa X * 1 zi* 8 0
ore
Obiectele 0
achizitionate
Echipamente de 0
monatj

39
Echipa X* 1 zi* 8 0
3.4 Achiziția de ore
obiecte de cult 7 icoane in argint 333,2
specifice- icoane 1 icoana pe sticla 273,7
Informații privind 0
religia
Masina de 0
transport 0
Ecipa X* 2zi * 8 ore
Obiecte 0
achizitionate
Echipamente de 0
montaj

40
Echipa Xb* 7 zile* 1785
3.5 Crearea zonei 8 ore
de echitație Materiale de 4165
constructie

Materiale de 2380
amenajare a
terenului
Informații privind 0
ofertele cu rasele
de cai și prețurile
practicate
Echipament 0
construcție

Mașină transport 0
Echipa X* 1 zi* 8
ore 0
6 cai
3570
Informații privind
ofertele cu rasele 0
de cai și prețurile
practicate
Mașină de 0
transport
Echipa X* 1 zi* 8 0
ore
6 hamuri
Informații 357
referitoare la 0
hamuri
Mașină de 0
transport

41
Jalon 4: Pensiune Jalon 4 Jalon 4 Jalon 4
promovată
4.1 Crearea unui Contractarea unei 2962.5
site firme de web
design si de
promovare 119
Un domeniu .ro 0
Acces la internet 0
Program de creare
site 0
Informatii
complete privind
pensiunea

1 persoana 119
Hartie 0
Imprimanta 0
Tonner 0
4.2 Crearea de Tus 0
pliante(100 lunar), Program de 0
distribuirea lor in modificare a
cadrul agențiilor de imaginilor
turism locale Informatii 0
complete privind
pliantul 0
1 persoana din
cadrul conducerii 773,5
pensiunii
1000 de pliante 0
lunar pe parcursul
a 13 luni 0
Acces la puncte de
distributie
Informatii
complete privind
punctele de
distributie

4.3 Anunțuri 1 persoana 0


periodice în ziarele Formatul 0
locale anuntului 2227,5
Accesul la ziar

42
1 persoana 0
4.4 Încheierea de
colaborări cu
agențiile de turism

Firma de 59,5
promovare- 1
persoana 0
4.5 Crearea cărților Hartie 0
de vizită Imprimanta 0
Tonner 0
Tus 0
Program de
modificare a
imaginilor 0
Informatii
complete privind
caile de vizitare 1190
2000 buc

Firma de 59,5
promovare- 1
persoana 0
Hartie 0
Imprimanta 0
Tonner 0
4.6 Crearea de cărți Tus 0
poștale Program de
modificare a
imaginilor 0
Informatii
complete privind
cartile postale 1190
2000 bucati
Jalon 5 Personal Jalon 5 Jalon 5 Jalon 5
angajat

5.1 Recrutare Echipa X* 2 zile * 8 0


ore
Echipa X* 1zi * 8 0
5.2 Selecție ore

43
Echipa X* 0 zile * 8 0
ore
5.3 Training

Jalon 6 Jalon 6 Jalon 6 Jalon 6

6.1 Cazare Recepție 3 11848


persoane
Curățenie- 1 3949,33
persoană

Acces internet 142,8


Telefon 142,8
Fax 0
Materiale 7140
consumabile
Abonament TV 142,8
1 bucătar 3949,33
1 chelner 3949,33
6.2 Servirea mesei 1 ospătar 3949,33
Materii prime 36306,9
Utilități 8568
1 ingrijitor 3949,33
6.3 Locuri de 1 instructor 3949,33
agreement Combustibil 4168,76
Piese de schimb 416,5
Cheltuieli cu 2856
animalele
Jalon 7 Jalon 7 Jalon 7 Jalon 7

7.1 Evaluarea Echipa Xd 0


Specialiști 1190
Materiale 1071
consumabile
Cheltuieli cu 833
deplasare
Echipa Xd 0
7.2 Monitorizare Specialiști 0
Materiale 0
consumabile
Cheltuieli cu 0
deplasare
7.3 Editarea de Materiale 0
rapoarte consumabile

44
Precondiții

1.2 Anexa Graficul responsabilităților pentru proiect


- vezi excel

1.3 Anexa Analiza ipotezelor de lucru și a ri scurilor


Nr Ipoteza/ Riscul Impact asupra Acțiuni de efectuat
crt proiectului

1.4 Anexa Note explicative la buget

1.4 .1 Buget jalonul 1


Nr Denumire Pret total Contr TVA Contr Lun
UE SRL a
1 Cheltuieli pentru proiectare si 1
asistenta tehnica
Studii de teren 1500 0 285 1785 1
Obtinerea de avize, acorduri si 2800 532 3332 1
autorizatii
Proiectare si engineering 6233 1184,27 7417,27 1
Aistenta tehnica 0 0 0 1
2 Cheltuieli pentru investitia de baza
Materiale constructie si instalatii 87100 43550 16549 60099 1
Manopera constructie 37000 18500 7030 25530 5
3 Alte cheltuieli
Comision ISC 0,7% + alte 2126 403,94 2529,94 5
comisioane
Cheltuieli diverse si neprevazute 6205 3102,5 1178,95 4281,45 5
5%
TOTAL 142964 65152,5 27163,16 104974,7

45
1.4.2 Buget jalonul 2
Cheltuieli investiții( luna 5)

Nr Denumire UM Nr Pret Pret Contr TVA Contr


unitar total UE SRL
I .DOTĂRI CAMERE
1 Televizor color Bc 7 165 1155 577,5 219,45 796,95
2 Masa TV Bc 7 82 574 287 109,06 396,06
3 Paturi duble Bc 7 175 1225 612,5 232,75 845,25
4 Saltele pat duble Bc 7 213 1491 745,5 283,29 1028,79
5 Lenjerie pat, duble Bc 14 145 2030 1015 385,7 1400,7
(cearceaf, pilotă , 2 fețe
de pernă)
6 Perne Bc 14 8 112 56 21,28 77,28
7 Covor Bc 8 195 1560 780 296,4 1076,4
8 Perdele/draperii Metri 40 20 800 400 152 552
9 Noptiere Bc 14 19 266 133 50,54 183,54
10 Veioza Bc 14 13 182 91 34,58 125,58
11 Pahare camere Bc 14 2 28 14 5,32 19,32
12 Scaune camere Bc 14 20 280 140 53,2 193,2
13 Mese camere Bc 7 100 700 350 133 483
14 Dulap cu două uși Bc 7 365 2555 1277,5 485,45 1762,95
15 Fotoliu Bc 7 100 700 350 133 483
16 Canapea cu fotolii Set 1 840 840 420 159,6 579,6
TOTAL CAMERE 14498 7249 2754,6 10003,6
II. BAI
17 Prosoape (prosop mic, Bc 20 6 120 60 22,8 82,8
prosop mare)
18 Pahare baie Bc 14 1 14 7 2,66 9,66
19 Uscatoare mâini Bc 7 98 686 343 130,34 473,34
TOTAL BAI 820 410 155,8 565,8
III. RESTAURANT
20 Casa de marcat Bc 1 250 250 125 47,5 172,5
21 Mese restaurant Bc 7 125 875 437,5 166,25 603,75
22 Scaune restaurant Bc 28 35 980 490 186,2 676,2
23 Fețe de masa Bc 14 5 70 35 13,3 48,3
TOTAL RESTAURANT 2175 1087,5 413,25 1500,75
IV. BUCĂTĂRIE
24 Mobilier bucătărie Set 1 4350 4350 2175 826,5 3001,5
25 Plită Bc 1 362 362 181 68,78 249,78
26 Cuptor Bc 1 245 245 122,5 46,55 169,05
27 Frigider Bc 3 1145 3435 1717,5 652,65 2370,15
28 Cuptor microunde Bc 1 190 190 95 36,1 131,1
29 Friteuza Bc 1 90 90 45 17,1 62,1
30 Prăjitor pâine Bc 1 50 50 25 9,5 34,5
31 Hotă Bc 1 190 190 95 36,1 131,1

46
32 Robot bucătărie Bc 1 126 126 63 23,94 86,94
33 Mașină spălat vase Bc 1 440 440 220 83,6 303,6
34 Aparat expreso Bc 1 110 110 55 20,9 75,9
35 Set complet veselă Bc 2 3000 6000 3000 1140 4140
TOTAL BUCĂtĂRIE 15588 7794 2961,7 10755,7
V. HOL
ACCES+RECEPȚIE
36 Xerox (+fax, scaner, Bc 1 685 685 342,5 130,15 472,65
telefon)
37 Calculator Bc 1 762 762 381 144,78 525,78
38 Seif recepție Bc 1 445 445 222,5 84,55 307,05
39 Canapea cu fotolii hol Bc 1 830 830 415 157,7 572,7
acces
40 Birou recepție Bc 1 445 445 222,5 84,55 307,05
41 Masa hol Bc 1 125 125 62,5 23,75 86,25
42 Covor hol, recepție Bc 1 500 500 250 95 345
TOTAL 3792 1896 720,48 2616,48
VI. ALTELE
43 Aspirator Bc 1 205 205 102,5 38,95 141,45
44 Trusă medicală Bc 1 65 65 32,5 12,35 44,85
45 Dulap vestiar Bc 2 90 180 90 34,2 124,2
46 Europubele Bc 5 31 155 77,5 29,45 106,95
47 Stingătoare Bc 5 50 250 125 47,5 172,5
48 Mașină spălat Bc 1 500 500 250 95 345
49 Uscator rufe Bc 1 600 600 300 114 414
50 Fier călcat Bc 2 75 150 75 28,5 103,5
TOTAL ALTELE 2105 1052,5 399,95 1452,45

TOTAL GENERAL 38978 19489 7405,8 26894,8

Alte cheltuieli

Nr Denumire Valoare fără Valoare cu Contribuție Contribuție


crt TVA Tva Fond SRL
Calculator 1000 1190 0 1190
Acces Internet 22 26.28 0 26.28
Mașină( motorină) 500 595 0 595
Telefon( abonament) 50 59.5 0 59.5
TOTAL 1572 1870.68 0 1870.68

1.4 .3 Buget jalonul 3


N Denumire U Nr Pret Pret Contr TVA Contr Luna
r m bu unita total UE SRL
c r
1 Cheltuieli cu
investiții
47
Achiziție Atv-uri bc 3 3782 11346 5673 2155,74 7828,74 5
Achiziție costume bc 2 125 250 125 47,5 172,5 5
populare
Achiziție vase de bc 3 5 15 7,5 2,85 10,35 5
lut
Achiziție căni bc 5 4 20 10 3,8 13,8 5
țărănești
Achziție covoare bc 2 100 200 100 38 138 5
țărănești
Achiziție icoane în bc 7 40 280 140 53,2 193,2 5
argint
Achiziție icoană bc 1 230 230 115 43,7 158,7 5
pe sticlă
Achizitie materiale 1 3500 3500 1750 665 2415 5
constructie
Materiale bc 1 2000 2000 1000 380 1380 5
amenajare spațiu
Manoperă bc 1 1500 1500 750 285 1035 5
Achiziție cai bc 6 500 3000 1500 570 2070 5
Achiziție hamuri bc 6 50 300 150 57 207 5

TOTAL 22641 11320, 4301,79 15622,29


5

1.4.4 Buget jalonul 4

N Denumire U Nr Lu Pret Pret Contr TVA Contr


r M na unita tota UE SRL
afe r l
re
nt
ă
ch.

CH de exploatare BC

1 Ch de Bc 1 5 1975 1975 987,5 375,2 1362,75


consultanța( crearea 5
site-ului)

2 Ch cu Bc 13 6... 45 585 292,5 111,1 403,65


promovarea( promovar 18 5

48
ea site-ului)

1 Ch de Bc 1 5 100 100 50 19 69
consultanță(crearea
pliantelor)

2 Ch cu crearea Bc 1300 6 0,5 650 325 123,5 448,5


pliantelor 18

2 Ch cu publicarea Bc 52 6 28,55 1485 742,5 282,1 1024,65


anunțurilor periodice 18 5

2 Ch cu realizarea Bc 2000 5 0,5 1000 500 190 690


cărților de vizită

1 Ch de Bc 1 5 100 100 50 19 69
consultanță( cărți
poștale si carti de
vizita)

2 Ch cu realizarea 2000 5 0,5 1000 500 190 690


cărților poștale

Total exploatare 6895 3447,5 1310, 4757,55


05

Ch investiții Bc

Publicarea site- 1 5 100 100 50 19 69


ului( achiziția unui
domeniu .ro)

Total investiții 100 50 19 69

Buget total 6995 3497,5 1329, 4826,55


05

1.4.5 Buget jalonul 5


Acest jalon nu presupune cheltuieli din partea firmei.
49
1.4.6 Buget jalonul 6
Nr Denumire Um Nr Pret Pret Cont TVA Contr Luna
buc unita total r UE SRL
r

1 Ch cu salariil lunar 12 2100 25200 0 0 25200 7....18

2 Contributii la stat aferente lunar 12 862 10344 0 0 10344 7....18


salariilor

3 Acces internet lunar 12 10 120 22,8 142,8 7...18

4 Telefon- abonament lunar 12 10 120 22,8 142,8 7...18

5 Abonament TV lunar 12 10 120 22,8 142,8 7...18

6 Materiale consumabile lunar 12 500 6000 1140 7140 7...18

7 Materii prime 30510 5796,9 36306,9 7...18

8 utilități lunar 12 600 7200 1368 8568 7...18

9 Cheltuieli cu 3504 3504 665,76 4169,76 7...18


combustibilul

10 Cheltuieli cu piesele de 350 350 66,5 416,5 7...18


schimb

11 Cheltuieli cu animalele lunar 12 200 2400 456 2856 7....18

12 Alte cheltuieli de lunar 12 80 960 182,4 1142,4 7....18


exploatare

Total 86828 9743,96 96571,96 7...18

1.4.7 Buget jalonul 7


Nr Denumire Pret Contr TVA Contr Luna
total UE SRL
1 Cheltuieli cu consultanta 1000 190 1190 1...18
2 Cheltuieli cu materiale 900 171 1071 1...18
consumabile
3 Cheltuieli cu deplasarea 700 133 833 1...18
Total 2600 494 3094 1...18

1.5 Anexa Buget estimat pe luni

50
1.6 Anexa Buget agregat estimat / Buget consolidate

2. Realizate de echipă

2.1 Anexa Resurse necesare. Structura descompunerii resurselor proiectului sub formă de
tabel pe jaloane/ activități principale.

Resurse antrenate de jalonul 1


Resurse Resurse Resurse Resurse
umane materiale informational logistice
e
1.1.1 Echipa X*2 Telefon Date obtinute Retea internet
Studierea zile*8 ore Fax cu acces on-
ofertelor line
1.1.2 Echipa X*1 - - -
Încheierea zi*8 ore
contractului
1.2.1 Echipa X*2 Telefon Date obtinute Retea internet
Studierea zile*8 ore Fax cu acces on-
ofertei line
1.2.2 Echipa X*1 - - -
Achiziția zi*8 ore
1.3 Echipa Materiale de Cunostinte Echipamente
Construcția XB*102 constructie privind puse la
clădirii zile*8 ore constructia dispozitie de
firme de
constructie
TOTAL

Resurse antrenate de jalonul 2


Resurse Resurse Resurse Resurse
umane materiale informațional logistice:
e

2.1.1 Echipa X( 3 Un Standard de Acces la


Analiza persoane)*3 calculator calitate cu internet
necesarului zile* 8 ore accesare on-
de dotare line

2.1.2 Echipa X( 3 Un dosar Standarde de Acces la


Pregătirea persoane)*3 întocmire a internet
dosarului zile* 8 ore dosarelor-
de achiziții Ghidul de
finanțare

2.2.1 Echipa X( 3 Un Baze de date Acces la


51
Analiza persoane)* 21 calculator cu oferte- internet
ofertelor zile* 8 ore Mașină accesare on-
line

Echipa X( 3 Telefon Criteria Acces


2.2.2 persoane)*21 privind modul internet
Achiziția zile* 8 ore O mașină de
achiziționare
prevăzute de
Ghid
2. Echipa X( 3 Instrumente Construcția
2.3 persoane)*7 de terminată
Amenajare zile* 8 ore amenajare( ș
a urubelniță,
patent/
bormașină)

Resurse antrenate de jalonul 3


Resurse Resurse Resurse Resurse
umane material informațional logistice
e

3.1
Achiziția
de ATV-
uri
3.1.1 Echipa Calculator Acces la
Studierea X*5 zi* 8 internet
ofertei ore

3.1.2 Echipa 3 ATV-uri Caracteristicile Transport


Achiziția X* 1 zi* 8 ATv-urilo
ore
3.2
Achiziția
de
costume
populare

3.2.1 Echipa Calculator Acces la


Studierea X*5 zi* 8 internet
ofertei ore

3.2.2 Echipa 2 costume


52
Achiziția X*5 zi* 8
ore
3.3
Achiziția
obiectelo
r
necesare
olăritului
,
țesutului,
cusutului

3.3.1 Echipa 3 vase lut Informatii O masina


Achiziția X* 1 zi* 8 5 cani privind
obiectelor 0re taranesti amenajarea
specifice 2 covoare
olăritului, taranesti
țesutului,
cusutului
3.3.2 Echipa X Obiectele Echipamente
Amenajarea * 1 zi* 8 achizitionat de monaj
spațiului ore e
interior cu
obiectele
achiziționat
e
3.4
Achiziția
de
obiecte
de cult
specifice-
icoane
3.4.1 Echipa 7 icoane in Informații Masina de
Achiziția X* 1 zi* 8 argint privind religia transport
ore 1 icoana pe
sticla
3.4.2 Ecipa X* Obiecte Informații Echipamente
Amenajarea 1 zi * 8 achizitionat privind de montaj
interioară ore e icoanele
3.5
Crearea
zonei de
echitație
53
3.5.1 Echipa Materiale de Echipament
Crearea Xb* 7 constructive construcție
zonei de zile* 8
echitație ore Materiale de Mașină
amenajare a transport
terenului

3.5.2 Echipa 6 cai Informații Mașină de


Achiziția X* 1 zi* 8 privind transport
cailor ore ofertele cu
rasele de cai și
prețurile
practicate

3.5.3 Echipa 6 hamuri Informații Mașină


Achiziția X* 1 zi * din piele referitoare la transport
obiectelor 8 ore hamuri
necesare
echitației
TOTAL

Resurse antrenate de jalonul 4


Resurse Resurse Resurse Resurse
umane materiale tehnologic informațional
e e

4.1 Contractarea Un Acces la Informatii


Crearea unei firme domeniu internet complete
unui site de web .ro Program de privind
design si de creare site pensiunea
promovare

4.2
Crearea
de pliante
4.2.1 Firma de Hartie Program de Informatii
Creare promovare- Imprimanta modificare complete
1 persoana Tonner a privind
Tus imaginilor pliantul

4.2.1 1 persoana 1000 de Acces la Informatii


Distribuire din cadrul pliante puncte de complete
conducerii lunar pe distributie privind
pensiunii parcursul a punctele de
13 luni distributie
54
4.3 1 persoana Formatul Accesul la
Anunțuri anuntului ziar
periodice
în ziarele
locale

4.4 1 persoana
Încheiere
a de
colaborăr
i cu
agențiile
de turism

4.5 Firma de Hartie Program de Informatii


Crearea promovare- Imprimanta modificare complete
cărților 1 persoana Tonner a privind caile
de vizită Tus imaginilor de vizitar

4.6 Firma de Hartie Program de Informatii


Crearea promovare- Imprimanta modificare complete
de cărți 1 persoana Tonner a privind cartile
poștale Tus imaginilor postale

TOTAL

Resurse antrenate de jalonul 5


Resurse Resurse Resurse Resurse
umane materiale informațional logistice
e
5.1 recrutare Echipa X* 2 - - -
zile * 8 ore
5.2 selecție Echipa X* 1 - - -
zi * 8 ore
5.3 training Echipa X* 3 - - -
zile * 8 ore
TOTAL

Resurse antrenate de jalonul 6


Resurse Resurse Resurse
umane materiale logistice

55
6.1 Cazare Recepție 3 Material Acces
persoane consumabile internet
Curățenie- Telefon
1 persoană Fax
Abonament
TV
6.2 Servirea 1 bucătar Materii utilitati
mesei 1 chelner prime
1 ospătar
6.3 Locuri de 1 îngrijitor Combustibil
agreement 1 instructor Piese de
schimb
Cheltuieli
cu animalele
TOTAL

Resurse antrenate de jalonul 7


Resurse Resurse Resurse
umane materiale logistice
7.1 Evaluarea 1persoană Consumabile Cheltuieli cu
Specialiști deplasări
7.2 Aceeași Consumabile Cheltuieli cu
Monitorizare peroană de deplasări
la 7.1
Specialiști
7.3 Editarea Aceeași Consumabile
persoană de
de rapoarte
la 7.1
Specialiști
TOTAL

56
2.2 Anexa Diagrama GANTT
j A S D Perioada
a c u u
l t b r
o i a a
LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA
n v c t
7-18
i t a S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
t i 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
a v Î
t i n
i t
ă z
ț i
i l
e
1 1 1 2 X
1 1 2 1 X
1 2 1 2 X
1 2 2 1 X
1 3 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X
0 b b b b b b b b b b b b b b b b b
2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 1 1 3 X
2 1 2 3 X
2 2 1 2 X X X
1 7 7 7
2 2 2 7 X
2 2 3 1 X X X
0 3 3 1
3 1 1 5 X
3 1 2 1 X
3 2 1 1 X
3 2 2 1 X
3 3 1 1 X
3 3 2 1 X
3 4 1 1 X
57
3 4 2 1 X
3 5 1 7 X
b
3 5 2 1 X
3 5 3 1 X
4 1 1 6 X
c
4 1 2 1 X
c
4 1 3 e e e e e
4 2 1 3 X
c
4 2 2 5 X X X X X
7
4 3 5 X X X X X
7 1 1 1 1
4 4 1 X
4 5 1 X
c
4 6 1 X
c
5 1 2 X
5 2 1 X
5 3 3 X X
6 1 Personal
6 2 Personal
6 3 Personal
7 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xd
d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
7 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xd
d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
7 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xd
d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d

Unde: e= internet

58

S-ar putea să vă placă și