Sunteți pe pagina 1din 28

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ


SPECIALIZAREA FINANTE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

PROIECT

PENSIUNEA TURISTICA OANA

COORDONATOR:

CONF.UNIV. ILIE BUDICA

STUDENT:FURIS OANA LAVINIA

2017
1 CONCEPEREA PROIECTULUI

1.1 Date Generale

Denumirea proiectului:

Diversificarea ofertei turistice - pensiune turistică OANA

Proiectul va fi implementat in:

 Regiunea: CENTRU
 Judetul: ALBA
 Localitatea: Localitatii Noslac

Data estimata de incepere: 01.01.2016 Data estimata de finalizare: 01.01.2018

Denumirea solicitantului: FURIS OANA LAVINIA

FURIS OANA LAVINIA detine o suprafata de teren de 5 ha unde este amplasat si lacul din Gabud ,
adancimea medie a lacului este de 2,5 m, fiind un punct de atractie pentru pescari prin numeroasele capturi
inregistrate si nu in ultimul rand peisajul superb. Balta este dotata cu toalete, locuri de parcare , iar accesul
auto este destul de bun.

Localitatea Gabud este situată la 15 km de orașul Ocna Mureș, cu drum asfaltat de la Ocna Mureș până în
satul Stâna de Mureș.

Satul face legătura între județele Alba și Mureș, pe un drum pietruit prin pădure, inaccesibil autocamioanelor
de mari dimensiuni.

Fiind înconjurat de păduri din 3 părți, prezintă un fond de vânătoare bogat, cu faună variată, precum iepuri de
câmp, fazani, porci mistreți, porumbei sălbatici, uli, vulpi, căprioare etc. De curând in zona Gabud s-au
reamenajat câteva bălți pentru pescuit.

Durata de derulare a proiectului: 2 ani

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2016 – 1 ianuarie 2018

Valoarea proiectului: 276.190 Euro

Beneficiar : FURIS OANA LAVINIA

1.2 Rezumatul proiectului

Solicitantul finanțării este o persoană fizică FURIS OANA LAVINIA care se va angaja ca pâna la data
semnarii contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată și să
funcționeze ca microîntreprindere. Firma va fi o microîntreprindere având un număr de angajați mai mic de 9
și o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 milioane euro. Activitatea principală conform codificării (ordin
337/2007): 5590 Alte servicii de cazare. Misiunea firmei este următoarea: prin valoare, prin servicii, prin
calitate promovăm turismul românesc. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare
pentru investitii similare în ultimii 3 ani.

Acest proiect consta in constructia unei pensiuni turistice de agrement si echitatie pe amplasamentul
proprietatii solicitantului, pensiune cu o capacitate de 10 camere duble, utilata la un nivel de clasificare de „3
margarete”. Prin implementarea acestuia se va realiza o baza de agrement la localitatii Noslac adresata in

2
special iubitorilor de natura , echitatie si plimbari de agrement cu ATV-urile, zona fiind cunoscuta pentru
frumusetile naturale ce se intind intr-un bazinet imens pe o lungime de peste .

Durata proiectului va fi de 24 luni, iar cele 6 obiective vor fi atinse prin desfasurarea a 20 activitati
descrise in Planul de implementare. Succesul acestui proiect va fi un imbold pentru alţi investitori în turism,
astfel se vor crea noi locuri de muncă în mediul rural. Se doreşte valorificarea resurselor umane şi materiale
din zona rurală, astfel încât cei de la sate să aibă aceleaşi şanse de dezvoltare economică ca şi persoanele
de la oraş.

In ceea ce priveste finantarea proiectului, Echipa de proiect aplica pentru obtinerea unui sprijin
financiar nerambursabil prin programul FEADR, Masura 313 „Încurajarea activităţilor turistice ” . Valoarea
totala a investitiei este de 1.160.000 RON (276.190 euro), din care aproximativ 36% din total sunt fonduri
nerambursabile, 50% imprumuturi bancare si 14% finantare proprie.

1.3 Scopul, obiectivele proiectului si descrierea liniei de finanțare1

Obiectivul principal, sau scopul proiectului îl reprezintă creșterea calității turismului prin crearea unei
pensiuni turistice, astfel încât prin implementarea proiectului se va asigura oferirea de servicii de calitate
superioară consumatorilor de servicii de turism rural şi asigurarea unui marketing adecvat.

FURIS OANA LAVINIA isi propune realizarea unui proiect integrat prin combinarea urmatoarelor
obiective:

1. Elaborarea documentelor necesare, obtinerea avizelor de constructie si functionare a unei pensiuni si


realizarea unei investitii noi in infrastructura de primire turistica in localitatea Noslac, judetul Alba, investitie
concretizata in construirea unei pensiuni de 10 camere duble pentru cazarea unui numar de 20 turisti, dotarea
acesteia la standarde ridicate de calitate.

2. Dotarea functionala a pensiunii cu mobilier si amenajari interioare in vederea obtinerii certificatului de


pensiune cu 3 margarete .

3. Investitii in infrastructura turistica de echitatie si agerment functionala prin achizitia de ATV-uri, costume
populare si obiecte pentru tesut si cusut, achizitia de obiecte de cult – icoane si crearea zonei de echitatie si
amenajarea locului pentru pescuit.

4. Obiectivul acesta este reprezentat de elaborarea de materiale de promovare precum prima editare de
pliante si construirea unui site web in vederea promovarii infrastructuriii de primire turistica. Prin realizarea
acestui obiectiv in zona localitatii Noslac va avea un potential turistic mai mare, va creste numarul turistilor in
zona.

5. Crearea de locuri de munca prin activitati de turism – se vor angaja minim 6 persoane (tineri) din zona. Prin
ducerea la indeplinire a acestui obiectiv, persoanele din localitate,in special tinerii, vor avea oportunitatea de a
munci in domeniul turistic; este o initiativa de a sprijini tinerii sa nu mai emigreze spre marile orase in cautarea
unui loc de munca si spre modernizarea satului traditional prin introducerea activitatilor non agricole.

6. Dezvoltarea spatiului rural prin atragerea de fonduri europene. Crearea de rapoarte privind indicatorii
economici , evaluarea si monitorizarea investitiei.

Proiectul se înscrie pentru finanțare în Programul Operațional regional- Planul Național de Dezvoltare
regional, Axa 3- Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale- Măsura 313
Încurajarea Activităților Turistice. Perioada de acordare a fondurilor pe această axa se înscrie pe perioada
2007-2013.
Masura 313 „Încurajarea activitatilor turistice” se încadreaza în Axa III –„Îmbunatatirea calitatii vietii în
zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice în
zonele rurale care sa contribuie la cresterea numărului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum
si la cresterea atractivitatii spatiului rural.2
Obiectivele specifice se refera la:3
1. Crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special pentru tineri și femei;
2. Creșterea valorii adăugate în activități de turism;
1
PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului.
2
PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p. 4.
3
PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p. 4.
3
3. Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice;
4. Creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor.
Obiectivele operaționale se referă la:4
1. Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică;
2. Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;
3. Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes
turistic.
Printre beneficiarii eligibili ai proiectului se numără microîntreprinderile, prin aceastea înțelegându-se
societăți comeriale cu un număr de până la 9 angajați și o cifră a afacerilor de până la 2 milioane euro anual
sau o valoare totală a activelor de până la 2 milioane euro. Microîntreprinderile trebuie să aibe sediul social și
punctul de lucru în spațiul rural și să nu fie în dificultate.
Linia de finanțare se oferă pentru:
a) Investiții în infrastructura de primire turistică: construcții de până la 15 camere, cu 3 margarete;
b) Investiții în activități recreaționale;
c) Dezvoltarea si / sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.
Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la:
70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investitii în
agroturism; 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de
investitii în turismul rural. 5 Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 5.000 Euro.
Selecția proiectelor se face în funcție de punctajul obținut. Prioritate au proiectele cu punctajul cel
mai ridicat. Punctajele se obțin dacă se îndeplinesc următoarele condiții6:
 Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare în
ultimii 3 ani;
 Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest
punct de vedere;
 Proiectele care prin activitatea propusa creaza mai mult de un loc de munca/25.000 Euro
investiti;
 Proiecte derulate de femei / tineri cu vârsta pâna în 40 de ani la data depunerii proiectului;
 Proiecte integrate care combina minim 2 actiuni din componentele a), b), c) sau d);
 Proiecte care au în componenta si investitii de producere a energiei din surse regenerabile
utilizate în scopul desfasurarii activitatii turistice;
 Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii traditionale prin
achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de marca, în vederea amenajarii structurilor
de primire turistice;
 Proiecte de investitii în agroturism ai caror aplicanti nu au beneficiat de sprijin pentru investitii
prin masurile Axei 1;
 Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel national/regional/judetean sau local (de
tip LEADER);
 Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3 comune si în care exista
minim 15 actiuni/investitii de turism;
 Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale;
 Proiecte integrate, care combina actiuni din componentele: a), b), c) sau d);

1.4 Suma solicitată de la finanțator

Total costuri eligibile ale Suma solicitată de la % din costul total al


proiectului finanțator proiectului
278190,00
4
99459,50 35,75 %
PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p. 4.
5
PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p.12.
6
PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, pp. 17-19
4
Notă: valorile sunt afișate în euro și se justifică pe baza bugetului creat

1.5 Justificarea ideii proiectului

1.5.1 Analiza SWOT

Puncte tari zonei  Potențial turistic ridicat al zonei ;


 Număr mare de turiști ;
 Flux continuu de turiști ;
 Aproprirea de importante și numeroase obiective turistice
 Peisaj natural diversificat și puțin întâlnit
 Multiple mijloace de petrecere a timpului liber
Puncte slabe ale  Slaba dezvoltare a ofertei turistice
zonei  Ofertă turistică existentă care nu se ridică la standardele UE
 Inexistența serviciilor conexe
Oportunităti  Crearea unei pensiuni turistice prin cofinanțare europeană;
generate de  Dezvoltarea potențialului turistic;
implementarea  Creșterea veniturilor;
proiectului pt zonă  Creșterea numărului locurilor de muncă;
 Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor;
 Dezvoltarea infrastruturii turistice în zonă;
 Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism;
 Susţinerea activităţilor specifice turismului rural;
 Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii accesului
la zonele naturale de interes turistic;
 Certificarea calitaţii serviciilor oferite în domeniul turismului ;
Amenințări  Puternica dezvoltare a sectorului turistic în țările vecine;
 Politică de prețuri scăzute practicate de vecini;
 Calitate ridicată a serviciilor de cazare și recreaționale oferite de
pensiunile turistice din țările vecine;
 Migrarea turiștilor români spre țări precum Bulgaria, Ungaria.

1.5.2 Încadrarea proiectului în linia de finanțare

Proiectul prezentat spre analiză se încadrează în Programul Național de Dezvoltare Rurală, Axa 3 –
Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale- Măsura 313 Încurajarea
Activităților Turistice deoarece urmărește dezvoltarea potențialului touristic din zona rurală și dezvoltarea
activităților turistice în zonele rurale care să contribuie la crețterea numărului de locuri de muncă și a
veniturilor alternative, precum și la creșterea atractivității spațiului rural și îndeplinește cumulativ următoarele
puncte:
1. urmărește obiectivul general al măsurii 313;
2. urmărește obiectivele specifice și operaționale;
3. beneficiarul proiectului este eligibil;
4. beneficiarul desfășoară o activitate agricolă în momentul aplicării;
5. investiția este viabilă;
6. microîntreprinderea nu este în dificultate;
7. structurile de primire rurală se vor ridica la standardele impuse la nivel național și European;
8. calitatea serviciilor este de 3 margarete;
9. construcția păstrează arhitectura zonei;
10. există intenția de introducere a obiectivului în circuitul touristic;
11. există posibilitatea de cofinanțare a proiectului.

5
1.6. Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tintă, beneficiarilor indirecti.

1.6.1 Beneficiari directi


Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:
 Persoana fizică FURIS OANA LAVINIA firma SC CARASUL SRL.

1.6.2 Beneficiari indirecti


Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt:
 Turiștii pe zona de nord vest a României, care vor beneficia o ofertă turistică îmbogățită.
 Întreaga populație din zona în care se va construi pensiunea deoarece vor crește numărul locurilor de
muncă;
 Societățile economice orintate spre promovarea culturii tradiționale deoarece va crește numărul
potențialilor cumpărători;

1.6.3 Grupuri tintă


Piaţa de desfacere cuprinde potenţialii clienţii, şi anume acele persoane care vor beneficia pe viitor,
după deschiderea pensiunii, de serviciile oferite de FURIS OANA LAVINIA
FURIS OANA LAVINIA– până în prezent nu a desfăşurat o activitate în acest domeniu, dar prin
intermediul acestui proiect se va valorifica potenţialul turistic al zonei Valea Muresului creându-se astfel
posibilitatea de destindere şi relaxare a clienţilor şi, în acelaşi timp, prin serviciile oferite, se va determina
întoarcerea clienţilor în zonă şi creşterea numărului acestora.
Printre clienţii noii ai pensiunii se vor număra persoanele care vizitează Valea Muresului şi zonele
înconjurătoare şi vor să se bucure de câteva zile de relaxare în mediul rural, persoanle care vor să scape de
aglomeraţia marilor oraşe, persoanele interesate de organizarea unor evenimente deosebite într-o ambianţă
rurală.
Toţi vizitatorii din judetul Alba, Mures si Cluj vor reprezenta o potenţială clientelă a pensiunii.
Grupurile ţintă sunt reprezentate de:
 Turiştii care vor să se desprindă de aglomeraţia marilor oraşe;
 Persoane interesate de organizarea unor evenimete deosebite într-o ambianţă rurală;
 Persoane interesate de petrecerea unei perioade de timp într-un mediu liniştit;
 Persoanele care doresc să petreacă un sfârşit de săptămână într-un mediu rural.

Tabel nr. 11 Potenţialii clienţi ai solicitantului


Client % din vânzări
Persoane din mediul urban 50
Oameni de afaceri 40
Persoane dinafara țării 10

Printre clienţii structurii de primire turistică care se doreşte a fi construită se numără persoanele fizice
care locuiesc în mediul urban şi doresc să evadeze din cotidian şi să petreacă câteva zile departe de
aglomeraţie şi zgomot.
De asemenea, persoane juridice, administratori sau manageri ai unor firme, pot organiza team-
building-uri, conferinţe sau orice alte evenimente pentru angajaţi sau parteneri de afaceri în cadrul pensiunii.
Sala de servire a mesei poate fi amenajată şi decorată în aşa fel încât să se desfăşoare în bune condiţii şi
într-o ambianţă plăcută orice fel de eveniment.
Pe lângă persoanele din ţară care vor apela la serviciile oferite de FURIS OANA
vor exista şi turişti străini veniţi în România în vizită, în scopuri recrea2ţionale sau în interes de
afaceri.
Toate aceste categorii de persoane reprezintă clienţi potenţiali ai pensiunii care vor apela cu
încredere la serviciile oferite în cadrul structurii de primire turistică.

2 PLANIFICAREA PROIECTULUI

2.1 Descrierea detaliată a activităților


Structura de descompunere pe lucrări se prezintă astfel:

6
7
Nr. Obiectiv Nr. si denumire Descrierea activitatii Responsabil Resurse Locatii Dotari si Costuri Durata Perioada Rezultate
implemantare
subactivitate Umane echipamente
Crt.
jalon1:

Obiectivul 1. Activitatea 1.1 Se vor redacta Regulamentul de organizare si Echipa de Manager Biroul Materiale consumabile 2380,95 Euro Lunile 1 - 04.01.2011 Regulamentul de
Elaborarea functionare, Regulamentul de ordine interioară, se proiect proiect, managerului (hârtie, flipchart, toner Luna1 2 28.02.2011 organizare si
va stabili organigrama pensiunii. Se vor face Asistent de proiect si listare documente), functionare
documentat Elaborarea manager, +
ei necesare documentelor demersuri pentru obtinerea urmatoarelor avize: sediile formulare tipizate de la
Comisia de
realizarii unei necesare si obţinerea Certificat de urbanism, Adeverinta de la Agentia consultana institutiilor Institutiile publice
investitii noi in pentru Protectia Mediului, Aviz Notificare publice: mentionate, autorizatii 1190,48 Euro
avizelor de
infrastructura D.S.V.S.A., Aviz de turism, Aviz PSI. Aceste Agentia Luna2 Regulamentul de
funcţionare a
de primire materiale vor fi elaborate de echipa de proiect pentru ordine interioară
pensiunii
turistica in împreună cu solicitantul. Toată documentaţia Protectia
localitatea elaborată astfel va fi transmisă spre avizare Mediului ,
structurilor competente după caz. Întocmirea D.S.V.S.A, = 3571,43 Euro
Noslac, judetul
acestor documente este necesară în vederea ISU Alba, Organigrama
Alba, investitie
concretizata in sustenabilităţii acestui proiect. Primaria
construirea Noslac,
unei pensiuni Oficiul de
cadastru si Decizii
de 10 camere
duble pentru publicitate
imobiliara. operative
cazarea unui
numar de 20
turisti.
Activitatea In vederea implementării cu succes a tuturor Echipa de Echipa de Biroul Materiale consumabile, 12628,86 Euro Luna 3 01.03.2011 Contract de
1.2 activităţilor propuse în cadrul acestui proiect este proiect si firma proiect, firma managerului acces Internet, carti si executie de
necesară contractarea unei firme de constructii si de constructii de de proiect si reviste din domeniul 24.03.2011 lucrari
Contractarea firmei de consultanta in constructii. Aceasta firma va intocmi constructii, sediul firmei constructii turistice
Proiect studiu de
constructii si un studiu de fezabilitate, dupa instructiunile echipei administrator de constructii fezabilitate
elaborarea studiului de proiect. S.C. Carasul
de fezabilitate SRL

Activitatea In baza studiu de fezabilitate si conform proiectului Echipa de Echipa de Biroul Calculator, 500 Euro Luna 3 25.03.2011 Contract de
1.3 intocmit de constructor se va analiza ofertele de proiect si firma proiect, firma managerului achizitie
pret existente pe piata materialelor de constructii de constructii de de proiect si Materiale consumabile, 31.03.2011 materiale de
Analiza ofertelor acces Internet , telefon si constructii
constructii, sediul firmei
privind achizitia de administrator de constructii, fax, carti si reviste din
Devizul lucrarii si
materiale de S.C. Carasul depozite de domeniul materiale de a materialelor de
constructii , SRL constructii constructii . constructii
mobilier,aparatura
electrocasnica, dotari
infrastructura de
agrement etc..
Nr. Obiectiv Nr. si denumire Descrierea activitatii Responsabil Resurse Locatii Dotari si Costuri Durata Perioada Rezultate
implemantare
subactivitate Umane echipamente
Crt.

Activitatea Pentru realizarea acestei constructii este necesara, Echipa de Manager Balta Noslac Conducte,tevi,garnituri,robi 5952,38 Euro Lunile 4- 01.04.2011 Cabluri si stalpi
1.4 .1 in zona in care urmeaza sa fie amplasata proiect si firma proiect, neti, centrala termica, 5, 31.05.2011, de curent
pensiunea, introducerea retelei de curent electric si de constructii Asistent boiler, alte instalatii pentru electric, conducte
Realizarea realizarea unui circuit de apa pornind de la forajul manager apa, stalpi si cabluri pentru de apa, si
racordurilor la utilitati - existent in prezent. Comisia de electricitate (materiale ale canalizare
anul 1 consultanta, SC Electrica)
Alimentarea cu apa se va realiza din put forat. firma de
constructii,
Sistemul de canalizare se va varsa in canalizarea SC.Electrica
proprie in bazin vidanjabil. S.A., S.C.
Carasul SRL
Alimentarea cu energie electrica se va realiza din
reteaua localitatii.

Distributia apei reci in interior si a apei calde de la Instalatie


Activitatea boilerul proiectat in centrala termica pana la electrica de
1.4 .2 obiectele sanitare se va face prin conductele care interior, instalatie
vor fi din teava zincata, de cupru sau tip multistrat de apa rece si
Realizarea (HENCO, UNIPIPE, PEX). Incalzirea se face de la apa calda ,
racordurilor la utilitati - centrala termica cu combustibil solid. Apa calda se respectiv centrala termica
anul 2 va obtine de la centrala termica. + si boiler .
respectiv 12.04.2012-
3071,43 Euro 16- 17 04.05.2012

= 9023,81 Euro

9
Nr. Obiectiv Nr. si denumire Descrierea activitatii Responsabil Resurse Locatii Dotari si Costuri Durata Perioada Rezultate
implemantare
subactivitate Umane echipamente
Crt.

Activitatea In vederea atingerii obiectivelor, SC CARASUL Firma de Firma de Balta Noslac Acces la utilitati, materiale 16803,192 Euro Lunile 6- 01.06 –31.10.2011, Cladirea
1.5.1 SRL isi propune desfasurarea activitatii principale constructii constructii de constructii (caramida 10, pensiunii
de constructie a unei pensiuni turistice la un nivel ,lemn,beton armat,tigla, +
Realizarea de clasificare de „3 margarete”.Constructia va avea tamplarie lemn, geamuri
constructiei anul 1 regim de inaltime parter+etaj+mansarda. In primul termopan, etc) 16803,192 Euro
an se vor realiza efectiv fundatia, structura de
rezistenta hidroizolatia si izolatia exterioara +
inclusive sarpanta si se vor monta tamplariiile si
geamurile. 16803,192 Euro

16803,192 Euro

16803,192 Euro

In al doilea an se vor finisa toate suprafetele


exterioare ale constructiei si se vor face
Activitatea amenajarile interioare .
1.5.2
La parter vom avea receptia cu un bar, livingul,
Realizarea sufrageria pentru luat masa, bucataria si anexe -
constructiei anul 2 spatii de depozitare, centrala termica, spalatorie,
toalete si vestiarul personalului. Bucataria este respectiv Finisajele
astfel compartimentata incat sa se delimiteze foarte respectiv 11.01- exterioare si
clar circuitele. S-a amenajat un spatiu pentru spalat Lunile 12- 12.04.2012 interioare
16803,192 Euro 16
vesela, respectiv farfuriile si tacamurile care intra
direct din sala de mese in spalator si apoi intra
+
curate in bucatarie. Vasele din bucatarie se vor
spala separat in spatiul special amenajat pentru
16803,192 Euro
aceasta in incinta bucatariei.La parter se vor
delimita circuitele pentru personal, alimente si
+
clienti prin intermediul acceselor separate.
16803,192 Euro
La etaj si mansarda avem cinci camere de cite
doua persoane, prevazute cu grup sanitar propriu. +
De asemenea, la nivelul etajului vom avea oficiul
pentru personalul care face curatenie. Lenjeria 16803,192 Euro
murdara se va colecta la nivelul etajului unu de
unde se va transporta direct la +
spalatorie.Compartimentarea mansardei este
identica cu etajul. 16803,192 Euro

10
Nr. Obiectiv Nr. si denumire Descrierea activitatii Responsabil Resurse Locatii Dotari si Costuri Durata Perioada Rezultate
implemantare
subactivitate Umane echipamente
Crt.
Jalon 2:

Obiectivul 2. Activitatea Anterior procedurilor de achiziţii se va efectua Echipa de Manager Biroul Calculator, internet, 1000 Euro +190 Luna 17 4.05.-23.05.2012 Selectia ofertelor
Dotarea 2.1 studiul pietei, si a ofertelor de pret in asa fel ca proiect proiect, managerului in baza
functionala a dotarea sa corespunda normelor de certificare de proiect Consumabile, telefon si Necesarului de
pensiunii la Stabilirea necesarului pentru clasificarea de 3 margarete a pensiunii Asistent fax, carti si reviste pentru mobilier,
standarde de dotare afferent manager, mobilier, aparaturii 0,5euro/zi X aparatura
ridicate de certificarii cu 3 administrator electrocaznice si a 6zile + 0,57 electrocasnica,
calitate in margarete SC.Carasul materialelor cosumabile materiale si lista
vederea SRL de preturi
certificarii
pensiunii cu 3 =1193,57
margarete
Activitatea Demararea procedurilor de achiziţii se va efectua Asistent Asistent Oradea 47060,91 Euro Lunile 17- 23.05.2012- Mobilier,
2.2 dupa terminarea constructiei. In urma studiului manager manager, 19 31.07.2012 aparatura
pietei, s-a ajuns la concluzia ca cea mai administrator electrocasnica,
Achizitionarea convenabila solutie pentru mobilarea pensiunii este SC.Carasul materiale
mobilierului, aparaturii contractarea unei firme de mobila, care va efectua SRL (lenjerie de pat,
electrocasnice si mobilierul la comanda, exact pentru dimensiunile vesela,
materialelor dorite. Achiziţiile aparaturii electrocasnice si a consumabile)
consumabile materialelor consumabile se vor face de catre
asistent-managerul de proiect impreuna cu
administratorul SC Carasul SRL, , fiind supervizati
de echipa proiectului.

Camerele vor fi dotate cu doua paturi separate sau


pat matrimonial, noptiere, corpuri pentru iluminat,
dulap de haine, masuta si doua scaune, televizor;
au grup sanitar propriu dotat cu dusuri. Pentru
fiecare camera sunt prevazute doua prosoape si
doua pahare. Schimbarea prosoapelor se va face o
data la doua zile sau la plecarea turistului.

11
Nr. Obiectiv Nr. si denumire Descrierea activitatii Responsabil Resurse Locatii Dotari si Costuri Durata Perioada Rezultate
implemantare
subactivitate Umane echipamente
Crt.
Jalonul 3:

Obiectivul 3. Activitatea Crearea unei astfel de zone dezvoltă posibilitățile Firma de Firma de Balta Noslac Acces la utilitati, materiale 425 Euro Luna 20 20.08 –24.08.2012, Zona de echitatie
Infrastructura 3.1 de petrecere a timpului liber și sporeștere constructii constructii de constructii(nisip, si anexele
turistica de atractivitatea pensiunii. Activitatea presupune caramida,lemn, beton 991,66 Euro
agrement, Crearea zonei de achiziția a 3 cai, construcția unui spațiu de echitație armat, tigla,tamplarie
cultural- echitatie, achizitia și a unor spații specifice de adăpostire a animalelor. lemn, geamuri , etc) , 566,67 Euro
traditionale si cailor si a accesoriilor materiale de amenajarea
pentru necesare echitatiei Activitățile aferente jalonului 3 se vor desfășurate terenului , 3 cai, accesorii 850 Euro
echitatie si pe perioade decalate de timp, din interval diferite, echitatie, masina transport
pescuit fără suprapunere, cu participarea unei singure 85 Euro
echipe de implementare.
3570 Euro

357 Euro

=6845,33 Euro

Activitatea Costumul popular, constituie o parte integrantă a Administrator SC - Pensiunea de 2 costume populare, 2 297,5 Euro Lunile 27.08- 05.09.2012 Achizitie costume
3.2 culturii noastre tradiţionale, el face parte din Carasul SRL la Balta covoare taranesti, 7 populare,covoare
patrimonial artistic tradiţional, ce trebuie protejat şi Noslac icoane de argint si una pe 238 Euro 20-21 taranesti,si
Achizitionarea de sticla icoane
valorificat.
costume populare, 333,2 Euro
obiecte traditionale Ţesutul şi cusutul pentru familie făceau parte dintre
pentru tesut si cusut si îndeletnicirile de bază ale femeii române. De la 273,7 Euro
a unor obiecte de cult piese de port cotidian la cele de sărbătoare şi până
specifice – icoane. la textilele care "îmbrăca" locuinţa, era totul lucrat
de mâini harnice şi măiestre. Până în zilele noastre
s-a păstrat tradiţia ca fetele să deprindă în familie =1142,40 Euro
arta ţesutului

Icoana a reprezentat dintotdeauna o parte


componentă a sufletului ţăranului român. Toate
activităţile pe care el le desfăşoară trebuie să se
afle sub semnul binecuvântării dumnezeieşti.
Icoana este nelipsită din casa tradiţională, fiind
folosită ca obiect de cult, sau cu scopul decorativ şi
religios

12
Nr. Obiectiv Nr. si denumire Descrierea activitatii Responsabil Resurse Locatii Dotari si Costuri Durata Perioada Rezultate
implemantare
subactivitate Umane echipamente
Crt.

Activitatea Pentru a acoperi şi componenta b) „Investiţii în Administrator SC - Pensiunea de 3 ATV-uri Linhai 300 A.M. 15581,74 Euro Lunile 21 06.09- 24.09.2012 3 ATV-uri,
3.3 activităţi recreaţionale” s-a propus prin intermediul Carasul SRL la Balta amenajarea
proiectului achiziţionarea a 3 ATV-uri care vor fi Noslac locului de pescuit
Achizitionarea de folosite în vederea desfăşurării unor plimbări,
ATV-uri si amenajarea excursii, întreceri în scop recreativ. Pentru a
locului pentru pescuit acoperi şi componenta b) „Investiţii în activităţi
recreaţionale” s-a propus prin intermediul
proiectului achiziţionarea a 3 ATV-uri care vor fi
folosite în vederea desfăşurării unor plimbări,
excursii, întreceri în scop recreativ. Au o largă
utilitate, în diverse domenii, de la turism şi
agrement, până la profesiile care cer deplasarea
rapidă şi în siguranţă în locuri în care se ajunge
foarte greu sau nu se ajunge deloc cu un
autoturism şi pot fi dotate cu o mulţime de accesorii
atv de la plug de zăpadă, măturător, imprăştiator
nisip, până la remorcă şi orice unelte agricole.
ATV-urile sunt construite în aşa fel încât să poată
ajunge oriunde, fără nici o problemă, pot să treacă
prin mlaştini, nisip, noroi, pe cărări de munte sau
prin zăpadă, sunt foarte fiabile şi mai ales foarte
sigure. Utilitatea lor în turism sunt o completare
necesară la serviciile de agrement pe care ar trebui
să le ofere orice pensiune, cabană sau hotel care
se respectă şi este atent la nevoile clientilor.

Deasemeni va fi amenajat separate locul de pescuit


– balta de la Gabud comuna Nasloc, Alba

13
Nr. Obiectiv Nr. si denumire Descrierea activitatii Responsabil Resurse Locatii Dotari si Costuri Durata Perioada Rezultate
implemantare
subactivitate Umane echipamente
Crt.
Jalonul 4:

Obiectivul 4. Activitatea Pentru a face cat mai cunoscuta aceasta locatie se Manager proiect Manager Biroul Acces la calculator, 2962,5 Euro Lunile 25.09.-23.10.2012 Pagina web
Elaborarea de 4.1 va realiza o pagina de internet in care se vor proiect, managerului internet,
materiale de prezenta atat serviciile oferite de pensiune, cat si Asistent de proiect, + 21-22
publicitate in Realizarea unei pagini serviciile oferite de intregul complex turistic de la manager spatiul virtual consumabile
vederea web si editarea de Noslac. Pagina de internet va cuprinde 119 Euro Pliante
promovarii pliante informative, următoarele: publicitare
infrastructuriii carti de vizita +
de primire - descriere generală a zonei
turistica - descrierea pensiunii si a serviciilor 119 Euro
oferite Carti de vizita
- activitatile de agrement din zona +
(pescuit sportiv, plimbari la celelalte
balti, volei, mini fotbal,etc) 530,36 Euro
- informatii despre tarifele practicate
- informatii despre organizarea
concursurilor de pescuit
- un forum.
In prezent, administratia SC Carasul SRL are =3730,86 Euro
editate carti de vizita unde sunt mentionate
datele de contact, dar pe langa acestea se
doreste tiparirea de pliante publicitare care
se vor distribui potentialilor clienti din zona
Noslac, dar si clientilor de la receptia
pensiunii.

Activitatea Pensiunea va fi inclusa in circuitul agro turistic al Manager proiect Manager Biroul Acces la internet, 184,71 Euro Lunile 22, 24.10.2012- Contracte de
4.2 Promovarea unei agentii de turism recunoscuta de Ministerul proiect, managerului 23-24 13.12.2012 colaborare cu
pensiunii prin Turismului, pentru a asigura un grad sporit de Asistent de proiect, Telefon, agentii de turism + agentii de turism
colaborari cu agentii / ocupare. De asemenea, isi va atrage clientii prin manager sediile
birouri de turism mediatizarea concursurilor de pescuit sportiv agentiilor/ 297,50 Euro
organizate pe Balta Noslac-Gabud. birourilor de
turism +

297,50 Euro

=779,71 Euro

14
Nr. Obiectiv Nr. si denumire Descrierea activitatii Responsabil Resurse Locatii Dotari si Costuri Durata Perioada Rezultate
implemantare
subactivitate Umane echipamente
Crt.
Jalonul 5:

Obiectivul 5. Activitatea Se vor angaja 6 persoane (tineri) din zona. Prin Administrator SC - Pensiunea de Telefon, materiale de 100 Euro Luna 21 27.08-11.09.2012 Contract de
5.1 ducerea la indeplinire a acestui obiectiv, persoanele Carasul SRL la Balta papetarie munca
Crearea de din localitate,in special tinerii, vor avea Noslac
locuri de Angajarea fortei de oportunitatea de a munci in domeniul turistic; este o
munca prin munca initiativa de a sprijini tinerii sa nu mai emigreze spre
activitati de marile orase in cautarea unui loc de munca si spre
turism modernizarea satului traditional prin introducerea
activitatilor non agricole. Anuntul pentru angajare
va fi publicat intr-un cotidian local, cel putin 3 zile
consecutive.

Activitatea Resursele umane angajate vor fi motivate atat din Administrator SC - Pensiunea de Facilitate si cadouri 1000 Euro Incepand Permanent Procedura
5.2 punct de vedere economic, cat si din punct de Carasul SRL la Balta angajati cu luna incepand cu data metodelor de
vedere moral: vor avea un salariu stabilit in functie Noslac 22 de 27.11.2012 motivare a
Motivarea resurselor de munca prestata, vor beneficia de zile libere si de resurselor umane
umane concediu de odihna, vor beneficia de facilitati
(reduceri de taxe pentru membrii familiei) pe spatiul
de agrement al SC Carasul SRL, cadouri de
sarbatorile de iarna, participarea la zile festive in
cadrul complexului turistic de la Noslac – Gabud.

Activitatea
Jalon 6:

Obiectivul 6. Se vor intocmi rapoarte anuale in vederea Expert evaluator Expert Pensiunea de Consumabile 250 Euro Luna 12 25.11-14.12.2012 Documente
6.1.1 justificarii banilor primiti din fonduri nerambursabile. SSMAR, Expert evaluator la Balta monitorizare
Dezvoltarea monitoriza-re, SSMAR, Noslac
spatiului rural Crearea rapoartelor şi Experţi TQM Expert
prin atragerea indicatorilor – anul 1 monitoriza-
de fonduri re, Experţi
europene Activitatea Se vor intocmi rapoarte la sfarsitul anului 2 in TQM 250 Euro Luna 24 28.12-30.12.2012 Documente
6.1.2 vederea justificarii banilor primiti din fonduri monitorizare
nerambursabile. si se vor prezenta documentele
Crearea rapoartelor şi care sa ateste durabilitatea proiectului dupa
indicatorilor – anul 2 incheierea perioadei de implementare.

Activitatea Recomandările elaborate de expertul evaluator vor Expert evaluator Expert Pensiunea de Consumabile 2249,73 Euro Luna 12 14.12-31.12.2011 Raport de
6.2.1 fi utilizate pentru multiplicarea si extinderea SSMAR, Expert evaluator la Balta evaluare
efectelor proiectului. monitoriza-re, SSMAR, Noslac
Evaluarea proiectului Experţi TQM Expert
de dezvoltare si monitoriza-
monitorizarea – anul 1 re, Experţi
TQM
Activitatea Recomandările elaborate de expertul evaluator la 2249,73 Euro Luna 24 14.12-31.12.2012 Raport de
6.2.2 sfarsitul investitie vor fi utilizate pentru multiplicarea evaluare
si extinderea efectelor proiectului si in alte locuri
Evaluarea proiectului apropiate sau in alte domenii complementare de
de dezvoltare si activitati.
monitorizarea – anul 2

15
2.2 Descrierea detaliate a spatiilor amenajate

In vederea atingerii obiectivelor,FURIS OANA isi propune desfasurarea activitatii principale de


constructie a unei pensiuni turistice la un nivel de clasificare de „3 margarete”. Constructia va avea regim de
inaltime parter+etaj+mansarda .

La parter vom avea receptia cu un bar, livingul, sufrageria pentru luat masa, bucataria si anexe - spatii
de depozitare, centrala termica, spalatorie, toalete si vestiarul personalului.

Bucataria este astfel compartimentata incat sa se delimiteze foarte clar circuitele. S-au amenajat spatii
pentru semipreparare, respectiv curatare zarzavat, transat carne, peste, spalat oua, lactate. De aici alimentele
intra in bucataria calda sau respectiv in bufetul rece. S-a amenajat un spatiu pentru spalat vesela, respectiv
farfuriile si tacamurile care intra direct din sala de mese in spalator si apoi intra curate in bucatarie. Vasele din
bucatarie se vor spala separat in spatiul special amenajat pentru aceasta in incinta bucatariei.

La parter se vor delimita circuitele pentru personal, alimente si clienti prin intermediul

acceselor separate.

La etaj si mansarda avem cinci camere de cite doua persoane. Camerele sunt dotate cu doua paturi
separate sau pat matrimonial, noptiere, corpuri pentru iluminat local, dulap de haine, masuta si doua scaune,
televizor; au grup sanitar propriu dotat cu dusuri. Pentru fiecare camera sunt prevazute doua prosoape si
doua pahare. Schimbarea prosoapelor se face odata la doua zile sau la plecarea turistului.

De asemenea, la nivelul etajului vom avea oficiul pentru personalul care face curatenie. Lenjeria
murdara se va colecta la nivelul etajului unu de unde se va transporta direct la spalatorie.

Compartimentarea mansardei este identica cu etajul.

Pensiunea va fi astfel dotata si amenajata incat sa satisfaca criteriile minime de clasificare pentru 3
margarete, astfel:

CANT.
INCAPERE DOTARE
(BUC)

PARTER Receptie Mobilier receptie 1

Scaun 1

Bar Mobiler ( rafturi) 1

Living Canapea 2

Dulap 1

Fotolii 4

Masa 3

Dining Mese 6

Scaune 24

Bucatarie Hota 2

Masina de gatit 2

Gratar 2

Friteusa 1

Masina de tocat carne 1

Masina de spalat vase 1


CANT.
INCAPERE DOTARE
(BUC)

Robot de bucatarie 1

Cuptor cu microunde 1

Feliator mezeluri 1

Frigidere 3

Dulap frigorific 2

Dulapuri pentru vase/vesela 5

Masa de lucru 4

Seturi vesela+tacamuri 4

ETAJ 5 camere duble Pat dublu+saltea 3

Pat simplu+saltea 4

Noptiere 10

Dulap haine 5

Plapuma 10

Set lenjerie 10

Cuvertura pat 7

Masa 5

Scaune (tabureti) 10

Cuier 5

Veioza 10

Pahare 10

Perdele opturante 10

Televizor 5

Comoda TV 5

Prosoape baie 10

Oficiu Dulap 2

MANSARDA 5 camere duble Pat dublu+saltea 3

Pat simplu+saltea 4

Noptiere 10

Dulap haine 5

Plapuma 10

Set lenjerie 10

Cuvertura pat 7

17
CANT.
INCAPERE DOTARE
(BUC)

Masa 5

Scaune (tabureti) 10

Cuier 5

Veioza 10

Pahare 10

Perdele opturante 10

Televizor 5

Comoda TV 5

Prosoape baie 10

2.3 Constructia structurii de primire turistică


Acest jalon urmărește construirea unei pensiuni care să fie alcătuită din: 10 camere, 20 locuri de
cazare, 11 băi, sala de mese cu capacitatea de 22 de persoane, o bucătărie, o recepție. Componenta a)
„Investiţii în infrastructura de primire turistică” presupune înfiinţarea unei pensiuni turistice în judeţul Alba cu
20 locuri de cazare şi a cărui nivel de confort şi calitate a serviciilor atinge standardul de calitate de 3
margarete.
Serviciile turistice oferite prin implementarea acestui proiect vor creea condiţii prielnice de destindere
şi relaxare a turiştilor şi în acelaşi timp vor contribui la reîmprospătarea şi energizarea acestora, prin aceea că
turiştii pot să: pescuiască, să vâneze, să consume alimente ecologice şi să intre în contact cu tradiţiile şi
obiceiurile zonei. În final serviciile ce vor fi oferite atrag după sine refacerea integrală a capacităţii fizice a
organismului, simultan cu petrecerea plăcută şi instructivă a timpului liber.

2.4 Construcție funcțională


Spaţiile de cazare ce se vor realize prin implementarea acestui proiect, vor fi mobilate şi amenajate
în aşa fel încât să corespundă normelor de clasificare pentru 3 margarete elaborate de Ministerul Turismului,
care la rândul său le va omologa, iar tarifele practicate se vor stabili în conformitate cu legislaţia în vigoare. O
structură detaliată a elementelor necesare va fi prezentată la crearea bugetului.

2.5 Infrastructură turistică de agreement funcțională


Prin activitatea propusă de FURIS OANA se doreşte păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale.
Astfel, în vederea amenajării structurii de primire turistică se vor achiziţiona obiecte certificate ca fiind produse
tradiţionale de marcă.
Obiectivul propus de FURIS OANA este de a decora şi amenaja structura de primire turistică cu
astfel de obiecte tradiţionale. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori să îşi
petreacă ceva timp departe de oraş, de aglomeraţie şi zgomot, într-un loc retras, frumos amenajat care îi
duce cu gândul la vremurile de demult şi la modul de viaţă a predecesorilor.

2.5.1 Achizitia de ATV-uri si amenajarea locului de pescuit la balta din Gabud


Pentru a acoperi şi componenta b) „Investiţii în activităţi recreaţionale” s-a propus prin intermediul
proiectului achiziţionarea a 3 ATV-uri care vor fi folosite în vederea desfăşurării unor plimbări, excursii,
întreceri în scop recreativ. ATV-urile (All Terain Vehicles), cunoscute şi sub numele de „quads” sunt vehicule
off-road cu patru roţi care pot străbate orice teren şi care pot fi conduse profesionist şi în scop de recreere în
întreaga lume. ATV-urile sunt vehicule mici pentru 1-2 persoane, cu 4 roţi, foarte fiabile şi mai ales foarte
sigure, care pot ajunge oriunde, parcurgând orice teren cu porţiuni deosebit de accidentate sau cu pante
abrupte, indiferent de anotimp şi în orice condiţii, fără a crea dificultăţi. Foarte cunoscute în SUA şi Canada,
ATV-urile încep abia acum să-şi facă intrarea şi pe piaţa din România, dar cu un mare succes pentru că ele
constituie un nou serviciu, deoarece se pot închiria, se pot organiza trasee, excursii şi diferite activităţi în
cadrul unui team-building. Acestea se conduc cu carnet de conducere categoria B, ceea ce dă posibilitatea
unui foarte mare număr de persoane să se bucure de privilegiul de a putea conduce un asemenea vehicul. Au
o largă utilitate, în diverse domenii, de la turism şi agrement, până la profesiile care cer deplasarea rapidă şi
în siguranţă în locuri în care se ajunge foarte greu sau nu se ajunge deloc cu un autoturism şi pot fi dotate cu
18
o mulţime de accesorii atv de la plug de zăpadă, măturător, imprăştiator nisip, până la remorcă şi orice unelte
agricole. ATV-urile sunt construite în aşa fel încât să poată ajunge oriunde, fără nici o problemă, pot să treacă
prin mlaştini, nisip, noroi, pe cărări de munte sau prin zăpadă, sunt foarte fiabile şi mai ales foarte sigure.
Utilitatea lor în turism sunt o completare necesară la serviciile de agrement pe care ar trebui să le ofere orice
pensiune, cabană sau hotel care se respectă şi este atent la nevoile clientilor.
Amenajarea spatiului pentru pescuit

2.5.2 Achizitia de costume populare, obiectelor necesare tesutului si cusutului si de obiecte de cult
specifice- icoane
Costumul popular, constituie o parte integrantă a culturii noastre tradiţionale, el face parte din
patrimonial artistic tradiţional, ce trebuie protejat şi valorificat. În mileniul al treilea, păstrarea emblemelor
indentitare ale naţiunilor constituie o preocupare a strategiilor politice, economice şi culturale pentru
realizarea unei Europe unite, pluriculturală, care are un valoros patrimoniu multietnic la care contribuie şi ţara
noastră.
Costumul ţărănesc reprezintă unul dintre cele mai vaste şi în acelaşi timp mai complexe domenii ale
artei populare româneşti. Este asamblat dintr-o multitudine de piese, după reguli moştenite din vechime de
colectivitatea care îl poartă. De aici decurge specificitatea naţională, provincială, regională, zonală sau chiar
comunală (locală) a costumului.
Un asemenea port popular va fi folosit la amenajarea spaţiului de primire turistică odată cu
implementarea investiţiei propuse de FURIS OANA
Ţesutul şi cusutul pentru familie făceau parte dintre îndeletnicirile de bază ale femeii române. De la
piese de port cotidian la cele de sărbătoare şi până la textilele care "îmbrăca" locuinţa, era totul lucrat de
mâini harnice şi măiestre. Până în zilele noastre s-a păstrat tradiţia ca fetele să deprindă în familie arta
ţesutului.
Obiectivul propus de FURIS OANA este de a decora şi amenaja structura de primire turistică cu
astfel de obiecte tradiţionale. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori să îşi
petreacă ceva timp departe de oraş, de aglomeraţie şi zgomot, într-un loc retras, frumos amenajat care îi
duce cu gândul la vremurile de demult şi la modul de viaţă a predecesorilor.

Icoana a reprezentat dintotdeauna o parte componentă a sufletului ţăranului român. Toate activităţile
pe care el le desfăşoară trebuie să se afle sub semnul binecuvântării dumnezeieşti. Icoana este nelipsită din
casa tradiţională, fiind folosită ca obiect de cult, sau cu scopul decorativ şi religios, cum este cazul icoanelor
pictate pe sticlă sau pe lemn.

2.5.3 Crearea zonei de echitatie


Crearea unei astfel de zone dezvoltă posibilitățile de petrecere a timpului liber și sporeștere
atractivitatea pensiunii. Activitatea presupune achiziția a 3 cai, construcția unui spațiu de echitație și a unor
spații specifice de adăpostire a animalelor.
Activitățile aferente jalonului 3 se vor desfășurate pe perioade decalate de timp, din interval diferite,
fără suprapunere, cu participarea unei singure echipe de implementare.
Resurse antrenate de jalonul 3 sunt: vezi anexa 2.1

2.6 Pensiune promovată


Scopurile activităţii de promovare sunt:
 diseminarea ideilor;
 influenţarea şi convingerea consumatorilor;
 creşterea eficienţei acţiunilor de marketing pentru cucerirea unui segment de piaţă.
Principalele obiective ale promovării se referă la:
 sporirea vănzărilor;
 creşterea poziţiei firmei pe piaţă;
 creşterea unei imagini favorabile, a cunoaşterii şi recunoaşterii firmei;
 crearea unui climat favorabil pentru viitoarele vânzări;
 educarea şi informarea pieţei prin transmiterea ideilor şi instrucţiunilor privind consumul şi utilizarea
mai eficientă a produsului turistic, precum şi locul şi modul în care pot fi achiziţionate serviciile;
 crearea unei diferenţieri a produsului turistic faţă de concurenţă prin serviciile suplimentare oferite
consumatorilor.
Modalităţile de promovare a ofertei turistice practicate de FURIS OANA se referă la înfiinţarea unui
site, cu scopul de a reduce timpul acordat căutării locului ideal pentru petrecerea unui sejur de câteva zile sau
unui concediu. Plecând de la ideea că timpul costă mai mult decât banii, crearea acestui site ar avea mari
avantaje, în special pentru oamenii de afaceri. Pentru categoriile de populaţie care nu au acces la internet, se
vor crea pliante, afişe.

19
Fiind o societate cu o activitate nouă, FURIS OANA trebuie să aloce anual un buget de publicitate
semnificativ, cu scopul de a satisface cerinţele de bază ale produselor (ciclul de viaţă a produselor turistice
este alcătuit din 4 faze: lansarea, creşterea, maturitatea sau saturaţia şi declinul), respectiv pentru fiecare
fază a unui produs trebuie alocată o sumă de bani, care scade pe măsură ce produsul este acceptat pe piaţă.
Alte modalităţi prin care se va face publicitatea:
 participarea la târguri şi expoziţii rurale. Prin participarea la aceste târguri şi expoziţii se are în vedere
promovarea produselor şi serviciilor turistice oferite de pensiune, dar şi promovarea zonei ca obiectiv turistic;
 acţiuni speciale de promovare a produselor şi serviciilor turistice oferite în ocazii deosebite: Sf. Ion,
Boboteaza, Sărbătoarea Mărţişorului, Sărbătoarea Paştelui, Sărbătoarea Crăciunului, Anul Nou, Ziua
Recoltei;
 pliante cu descrierea pensiunii şi a serviciilor oferite;
 anunţuri în ziarele locale şi descrierea serviciilor oferite;
 colaborări cu agenţiile de turism;
 cărţi de vizită care se vor înmâna tuturor clienţilor la plecare;
 cărţi poştale.
Întreaga strategie de marketing aplicată de către FURIS OANA are în vedere realizarea unei oferte
comune, cu scopul atragerii unui număr mai mare de turişti în zonă. Odată cu atragerea unui număr mai mare
de turişti în zonă vor creşte veniturile şi în acelaşi timp va creşte şi importanţa zonei în ierarhia localităţilor
româneşti.
Activitățile aferente jalonului 3 se vor desfășurate pe perioade decalate de timp, din interval diferite,
cu suprapunere, cu participarea a 2 echipe de implementare. Campania de promovare efectivă are loc în
ultima lună a implementării proiectului.

Metode de implementare in piata ofertelor de servicii cu specific turism si agrement

Strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea serviciilor obtinute prin implementarea


proiectului:

Pliante - Pliantele se vor distribui clientilor la receptia pensiunii,dar si potentialior clienti din zona;

Carti de vizita - Se vor tipari carti de vizita pentru administratorul pensiunii, unde vor fi mentionate toate
datele de contact;

Placute indicatoare / Panouri - Vor fi amplasate indicatoare si panouri pe drumul principal ce duce spre
pensiune;

Pagina de internet - Se va realiza o pagina de internet in care se vor prezenta serviciile oferite de pensiune;

Colaborari cu agentii / birouri de turism - Pensiunea va fi inclusa in circuitul agro turistic al unei agentii de
turism recunoscuta de Ministerul Turismului, pentru a asigura un grad sporit de ocupare.

2.7 Personal angajat


Pentru buna desfășurare a activităților pensiunii, firma recurge la o recrutare, selecție și training al
personalului. Jalonul urmărește angajarea de personal calificat in următoarele domenii: recepție( 3 persoane),
bucătarie( 1persoana), restaurant(2 persoane), curățenie (1 persoană), îngrijitor( 1 persoana), instructor( 1
persoană).
Pentru recrutarea se face anunț la Oficiul Forțelor de Muncă Ocna Mureși nu presupune costuri.
Recrutarea se face prin trimiterea on-line a cv-urilor. Selecția se face prin interviu. Training-ul se face
prin prezentarea atribuțiilor .

2.8 Activități de evaluare și monitorizare

O descriere detaliată a duratei de implementare și a duratelor și perioadei de implementare a jaloanelor,


actvităţilor și subactvităţilor se poate găsi Diagrama GANTT anexată la acest proiect .

20
2.9 Managementul riscurilor
Realitatea imediată ne relevă practic faptul că pentru nici un proces conştient asumat ce se
desfăşoară în orice domeniu de activitate, incertitudinea nu poate fi eliminată. În acest context se poate
concluziona asupra faptului că riscul şi incertitudinea se întâlnesc practic oriunde, însă combinate în proporţii
diferite.

În situaţii deosebite, evenimentele imprevizibile pot provoca abateri capabile să modifice fundamantal
configuraţia datelor problemei, incertitudinea devenind ea însăşi un potenţial factor de risc.

Considerand ca gradul de manifestare al riscului este direct legat de probabilitatea sa de realizare, putem
realiza o clasificare a gravitatii riscurilor in functie de probabilitatea lor de realizare.

Evenimente

Foarte riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestora este foarte mare

Mediu riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestor evenimente este moderata

De risc scazut -; cand probabilitatea de realizare a acetui tip de evenimente este scazuta

Managementul riscului se defineste drept:” totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care este gestionata
incertitudinea, ca baza majora a factorilor de risc, in scopul indeplinirii obiectivelor descrise in cadrul
proiectului”. Cuvantul cheie al managementului de risc este sistematic, deoarece numai o abordare extrem de
riguroasa si constanta la toate nivelurile de desfasurare ale proiectului, poate conduce la un control eficient
asupra activitatilor proiectului si la reducerea factorior de risc. Mangementul de risc nu trebuie privit doar prin
perspectiva singulara a unui capitol component al managementului global al unui proiect, datorita complexitatii
sale situandu-se in categoria selecta a stiintelor de granita ce necesita in general coroborarea informatii din
mai multe domenii: economic,tehnic, juridic, statistic si psihologic.

Planificarea unui proiect in conditii de risc

Pentru abordarea cu succes a oricarui tip de cereri de finantare, trebuiesc privite toate activitatile preconizate
a se desfasura in cadrul proiectului prin prisma unei strategii de management de risc, dezvoltate de catre
managerul de proiect.

Modalitatile prin care acesta poate introduce managementul riscului in definirea, organizarea proiectului si
dezvoltarea bugetului pe aceste baze, sunt urmatoarele:

• Din definirea proiectului de catre managerul insarcinat cu acesta activitate, trebuie sa rezulte in mod evident
atat obiectivele( deopotriva cele generale cat si cele particulare ale proiectului), cat si constrangerile asupra
acestuia, toate acestea fiind apoi incluse intr-un sistem elaborat de reguli ale proiectului, al carui grad de
respectare va conduce catre succesul proiectului

• Analiza reuzultatelor finale estimate, a mediului si a activitatilor proiectului din perspectiva critica a
managementului de risc, in scopul identificarii punctelor slabe ale proiectului.

Asumarea la acest nivel a riscurilor considerate drept rezonabile din punctul de vedere al bugetului si al
planificarii activitatilor proiectului

• Fundamentarea pe baza regulilor proiectului, a strategiilor de management ale riscului precum si a planului
de actine in ceea ce priveste implementarea activitatilor, matricea de responsabilitati in cadrul proiectului,a
planului referitor la comunicare sau asupra noilor sarcini introduse in cadrul derularii activitatilor componente
ale pachetelor de lucru.

• Realizarea structurii procesului managementului de risc, care va fi repetata in mod sistematic la toate
nivelurile proiectului de catre managerul de proiect.In cadrul acestei ultime faze (care de fapt este si cea mai
importanta etapa), managerul de proiect va identifica de la inceput riscurile majore, urmand apoi ca prin
aplicarea si metodei iteratiilor sa poata determina riscurile majore ce vor aparea mai tarziu in cadrul derularii
proiectului

21
Practic aceasta este structura de baza a planificarii unui proiect, indiferent de tipul investitiei, valorii ei sau
domeniului de aplicabilitate al acesteia.

Impact estimat

Principalul grup ţintă al acestui proiect este reprezentat de potenţialii clienţi ai zonei de agrement
Localitatii Noslac, în special pescarii, amatori sau profesionişti. Existenţa unei pensiuni ar atrage un număr
mai mare de clienţi prin asigurarea unui grad ridicat de cazare. De asemenea, s-ar putea organiza pe Balta de
la Localitatii Noslac concursuri de pescuit sportiv complexe (pe mai multe zile), chiar la nivel naţional.

Realizarea unei pensiuni turistice pe Balta de la Localitatii Noslac va aduce beneficii întregii zone, va
duce la creşterea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice .

2.10 Prognoza veniturilor

Activitatea previzionata prin proiect este prestarea de servicii de turism aferente unei pensiuni turistice
rurale, situata in localitatea Noslac, judetul Alba. In urma finalizarii investitiei se va realiza o pensiune turistica
completa cu regim de inaltime P+1E+M si cu o structura de 10 camere la un nivel de confort de trei
margarete.

Pentru a putea stabili o grila de calcul care sa cuprinda atat o medie a gradului de ocupare cat si o
medie a cheltuielilor si a veniturilor obtinute, am luat in considerare exemplul unor pensiuni din zona Alba,
unitati de cazare ai caror manageri au fost de acord sa ne asiste in incercarea de a stabili un grafic mediu al
gradului de ocupare si al legaturii acestuia cu veniturile si cheltuielile pensiunii.

Venituri din prestarea de servicii de turism - sunt formate din venituri din cazare.

Venituri previzionate:

Pret sezon Pret extrasezon


Structura pensiune Nr. spatii cazare
(lei/spatiu cazare/zi) (lei/spatiu cazare/zi)

Camere duble 10 100 80

Total spatii cazare 10 - -

Structura
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Augst Sept Oct Nov Dec
venituri

Sezon x x x x x X x x

Extrasezon X x x x

Grad ocupare
50,00% 50,00% 60,00% 70,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 80,00% 50,00% 50,00% 80,00%
pensiune

Venituri Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec

Lei/ zi 400 400 600 700 850 850 850 850 800 400 400 800

Zile 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

22
Total/ 12.40 11.20 18.60 21.00 26.35 25.50 26.35 26.35 25.50 12.40 12.00 24.80
luna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total an: 242.450


Preturile pentru asigurarea serviciilor de turism pensiune - sezon :
o cazare camera dubla a fost previzionat la 100 RON/zi/camera;
Preturile pentru asigurarea serviciilor de turism pensiune - extrasezon :
o cazare camera dubla a fost previzionat la 80 RON/zi/camera.
o Venituri din activitatea de servire a mesei
o Pe langa veniturile din cazare se vor mai obtine venituri din servirea mesei. Se porneste de la
ipoteza ca 70% din turistii cazati in pensiune+camping vor servi masa in cadrul pensiunii, in acest
caz fiind vorba de pensiune completa. Pentru determinarea veniturilor din servirea mesei se mai
considera ca ipoteza de lucru un nivel mediu al tarifului pentru servirea mesei, calculat la nivel de
persoana cazata, de 60 lei/persoana/zi.
o Pentru determinarea veniturilor este nevoie de estimarea numarului de persoane care vor servi
masa in pensiune in fiecare luna. Se porneste de la ipoteza ca in fiecare camera dubla vor fi cazate
cate 2 persoane.
o Relatia de calcul pentru determinarea veniturilor lunare din activitatea de servire a mesei este
urmatoarea: Venituri/luna = Nr. pers. care servesc masa * 60 lei.
Venituri din activitatea de servire a mesei

Indicator/Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

Numar persoane
cazate 310 280 372 420 527 510 527 527 480 310 300 496
in pensiune

Numar persoane
care
217 196 260 294 368 357 368 368 336 217 210 347
servesc masa

(70% * nr. pers.)

13.0 11.7 15.6 17.6 22.0 21.4 22.0 22.0 20.1 13.0 12.6 20.8
Venituri/ luna
20 60 00 40 80 20 80 80 60 20 00 20

o Total an: 212.280

Prognoza cheltuielilor

1. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile - cuprind cheltuielile cu combustibilul


solid necesar pentru centrala termica . Cheltuielile totale lunare cu combustibilul s-au calculat in functie de
consumul pe lunile de vara si iarna.
Se considera urmatoarele ipoteze :
Pe lunile de iarna (octombrie-martie) se iau in considerare consumuri mai ridicate de combustibili solizi
pentru ca va fi necesara si incalzirea spatiilor - nu se tine cont de gradul de ocupare, deoarece
incalzirea se va face pentru toate spatiile, iar consumurile vor fi aceleasi indiferent de gradul de
ocupare al pensiunii;
Pe lunile de vara (aprilie-septembrie) nu se va utiliza centrala pentru incalzirea spatiilor ci numai
pentru incalzirea apei, si se considera un consum mediu lunar de 2 mc de combustibil solid necesar;
Preturile considerate pentru combustibilul solid sunt preturile pietei in momentul de fata, respectiv 120
lei/mc.
Relatia de calcul utilizata pentru determinarea costurilor lunare este urmatoarea :
23
Consum mediu lunar * pret unitar combustibil = cost mediu lunar

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

Consum combustibil
8,00 8,00 7,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 8,00 8,00 8,00
solid centrala termica (mc/luna)

Cost unitar (lei/mc) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Cheltuieli cu combustibilul
960 960 840 720 240 240 240 240 600 960 960 960
Solid (lei/luna)

2. Cheltuieli cu prepararea mesei. S-a previzionat ca 70 % din turistii cazati in cadrul pensiunii vor servi
masa – mic dejun, pranz si cina. Meniul poate varia in functie de preferintele clientilor.
Costurile medii estimate pentru prepararea mesei sunt de 35 lei / persoana, structurate astfel:

Tipul mesei Cost unitar –lei-

Mic dejun 5

Pranz 15

Cina 15

Relatia de calcul pentru determinarea cheltuielilor lunare cu prepararea mesei este urmatoarea:
Cheltuieli/luna = Nr. pers. care servesc masa * 35 lei.
Cheltuieli cu prepararea mesei

Indicator/Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

Numar persoane cazate


310 280 372 420 527 510 527 527 480 310 300 496
in pensiune

Numar persoane care

servesc masa 217 196 260 294 368 357 368 368 336 217 210 347

(70% * nr. pers.)

Cheltuieli/luna 7.595 6.860 9.100 10.290 12.880 12.495 12.880 12.880 11.760 7.595 7.350 12.145

Total an: 123.830

3. Alte cheltuieli materiale - reprezinta cheltuielile cu produsele de curatenie (detergenti, sapunuri). S-


a previzionat un cost total, aproximativ de 40lei/ zi. Relatia de calcul utilizata este: Consum materiale/zi *
365 zile/ an = Consum anual
40 lei/zi * 365 = 14.600/an => Total an: 14.600
4. Cheltuieli cu utilitatile – sunt cheltuielile cu energia, pentru sustinerea desfasurarii activitatii
pensiunii. Relatia de calcul utilizata este urmatoarea:

Consum zilnic energie * Cost unitar energie * 365 zile = Consum anual
24
Calculele pornesc de la urmatoarele ipoteze privind consumurile zilnice si preturile pentru energie:

Consum electricitate 90 KW/zi

Cost unitary 0,50 lei/KW

Consum annual 16.425 lei/an

Total an: 16.425

Cheltuielile cu apa sunt considerate foarte mici pentru a fi luate in calcul in aceasta categorie de
cheltuieli, deoarece aprovizionarea cu apa se va face prin foraj propriu, existand doar cheltuieli de intretinere
a putului(care sunt neglijabile).
5. Cheltuielile cu personalul – reprezinta cheltuielile solicitantului cu remunerarea personalului dupa
finalizarea implementarii proiectului propus. Nivelul acestora se determina pe baza urmatoarei structuri de personal:

Nivel salarial Cheltuieli


Nr. angajati
Nr Categorie lunar brut anuale
(nr. pers.)
(lei/luna) (lei/an)

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)*(4)*12 luni

1 Administrator 1 1900,00 22800,00

Ospatar 19800,00
2 1 1650,00

3 Bucatar 1 1800,00 21600,00

4 Camerista 1 1450,00 17400,00

5 Instructor 1 1450,00 17400,00

6 Ingrijitor 1 1450,00 17400,00

Total 116.400,00

Total an: 96.000

6. Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala – reprezinta cheltuielile cu impozitele si taxele pe


care angajatorul trebuie sa le plateasca conform legislatiei in vigoare. Se estimeaza ca acestea sunt la un
nivel de 28,20% din salariul brut. Nivelul anual al acestor cheltuieli este estimat la 17.258 lei.
7. Alte cheltuieli din exploatare – sunt constituite din cheltuielile cu impozitele, taxele si cu vidanjarea.
In aceasta categorie se afla impozitul pe cladiri si impozitul pe teren: s-a previzionat o valoarea anuala de
14.000 lei.
Singura cheltuiala implicata de asigurarea canalizarii o reprezinta asigurarea golirii bazinului vidanjabil
si transportarea deseurilor la o statie de epurare. Aceste cheltuieli se estimeaza la un nivel de 6.500 lei/an.

2.11 Prognoza rezultatului exercitiului in primul an de activitate

Indicatori Valoare -lei-

Venituri din prestarea de servicii de turism 242.450

Venituri din activitatea de servire a mesei 212.280

25
Total Venituri din exploatare 454.730

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 7.920

Cheltuieli cu prepararea mesei 123.830

Alte cheltuieli materiale 14.600

Cheltuieli cu utilitatile 16.425

Cheltuielile cu personalul 61.200

Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala 17.258

Alte cheltuieli din exploatare 14.000+6500

Total Cheltuieli din exploatare 261.733

Rezultat din exploatare= Profit annual 192.997

Datorii financiare (credit bancar) 50.400

Profit anual 142.597

Din prognoza rezultatului exercitiului rezulta ca pensiunea va aduce profit, deci proiectul este
sustenabil, din punct de vedere financiar, pe termen lung.

26
2.4 Bugetul proiectului - detaliat
Anul 1
Activitatea Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 TOTAL

1.1. Elaborarea
documentelor
necesare si obţinerea
avizelor de
funcţionare a
pensiunii 10.000 5.000 15.000

1.2. Contractarea
firmei de constructii si
elaborarea studiului
de fezabilitate
(consultanta)

20.000 30.000 20.000 70.000

1.3. Realizarea

racordurilor la

utilităţi

25.000 15.000 40.000

1.4. Realizarea
constructiei

112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 562.500

4.Crearea rapoartelor
şi indicatorilor 5.000 5.000

TOTAL 30.000 35.000 20.000 25.000 15.000 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 0 5.000 692.500
Anul 2
Activitatea Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 TOTAL

1.1. Elaborarea
documentelor
necesare si obţinerea
avizelor de
funcţionare a
pensiunii 10.000 5.000 15.000

1.2. Contractarea
firmei de constructii si
elaborarea studiului
de fezabilitate
(consultanta)

20.000 30.000 20.000 70.000

1.3. Realizarea

racordurilor la

utilităţi

25.000 15.000 40.000

1.4. Realizarea
constructiei

112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 562.500

4.Crearea rapoartelor
şi indicatorilor 5.000 5.000

TOTAL 30.000 35.000 20.000 25.000 15.000 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 0 5.000 692.500

28

S-ar putea să vă placă și