Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială nr.

2 Dracşani - Suliţa
An şcolar: 2012-2013
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Profesor: Lăbuşcă Ana-Valencia
Disciplina: Biologie
Clasa a VII-a
Nr. ore/săpt.: 2h
Proiect didactic
Titlul lecţiei: Organe de simţ - Ochiul şi urechea
Durata: 50 min.
Tipul de lecţie: Lecţie de recapitulare, sistematizare şi consolidare a cunostinţelor
Scopul lecţiei: este de a-i face pe elevi să cunoască şi să descopere anatomia ochiului şi a
urechii, precum şi rolul acestor organe de simţ.

Competenţe derivate (Obiective operaţionale):


Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii trebuie să fie capabili:
C1 – să descrie anatomia ochiului şi a urechii;
C2 – să identifice rolul ochiului;
C3 – să observe şi să descrie funcţia de auz şi de echilibru a urechii;
C4 – să ilustreze grafic formarea senzaţiei de văz şi de auz.

Stategii didactice:
Metode de învăţare:
 Problematizarea;
 Demonstraţia;
 Învăţarea prin descoperire;
 Brain-storming-ul;
 Observaţia;
 Mozaicul;
 Modelarea;
 Jocul didactic.
Mijloace de învăţământ:
 Atlas de anatomia omului;
 Materiale decompozabile confecţionate
 Portofolii;
 Manualul de biologie pentru clasa a VII-a;
 Scheme şi fişe de lucru;
 Mini-planşe cu organele de simţ;
 Alte materiale auxiliare.

Forma de activitate:
 individual;
 pe grupe;
 frontal.

Locul de desfăşurare: laboratorul de biologie.

Bibliografie :
1. Costică Naela – 2008 – Metodica predării biologiei, Ed. Graphys, Iaşi.
2. Partin Zoe, Logofătu Luminiţa, Niculescu C. – 2008 - Manual de biologie pentru
clasa a VII-a, Editura Corint, Bucureşti.
3. Ţibea Florica – 2006 - Atlas şcolar de biologie: Anatomia şi fiziologia omului, Editura
Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti
4. http://www. Wikipedia.ro
ETAPELE COMPETENŢE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI
LECŢIEI DERIVATE
Momentul Profesorul intră în sala de clasă, notează în catalog Pregătesc caietele manualele,
organizatoric elevii absenţi şi verifică dacă sunt condiţiile creioanele, materialele necesare
optime pentru desfăşurarea orei. orei.
Pregăteşte materialul didactic necesar pentru
desfăşurarea lecţiei.
Clasa a fost împărţită în patru ateliere de lucru, iar
pe centrul sălii de clasă a fost desenat un şotron,
care va fi folosit pe parcursul orei de biologie.
Pentru a stabili ordinea grupelor profesorul Fiecare echipă aruncă cu zarul şi
înmânează o pereche de zaruri, confecţionate din astfel se stabileşte ordinea în care
carton. vor răspunde.
- Întreabă elevii ce au avut de pregătit pentru - Organele de simţ: ochiul şi
astăzi la biologie. urechea (recapitulare).
- Funcţiile de relaţie ale
Reactualizarea -Care sunt funcţiile de relaţie ale organismului
organismului uman sunt
cunoştinţelor uman?
mişcarea şi sensibilitatea.
predate
- Mişcarea este îndeplinită de
anterior -Cine îndeplineşte aceste funcţii?
aparatul locomotor, format
din sistem osos şi muscular.
- Sensibilitatea este
îndeplinită de sistemul
nervos şi organele de simţ.
- Ochiul-vederea, urechea-
- Ce organe de simţ cunoaşteţi voi şi ce rol auzul şi echilibrul, nasul-
Verificare şi îndeplineşte fiecare? miros, limba- gust, pielea-
consolidare de durerea, pipăitul.
cunoştinţe Notează pe tablă titlul lecţiei. Notează în caiete titlul lecţiei.
C1, C4 Organe de simţ - ochiul şi urechea
(recapitulare)
Primesc fişa de lucru şi rezolvă
Profesorul distribuie la fiecare elev câte o fişă de
individual itemii daţi, verificând
lucru, care va fi completată individual şi răspunsul
apoi corectitudinea datelor oral.
va fi verificat frontal.
Elevii asamblează materialul oferit
de profesor şi descoperă o imagine
Solicită căte un reprezentant de la fiecare echipă
cu anatomia urechii sau a ochiului
care va primi un plic, în care se găseşte un
depinde ce plic au nimerit.
material care trebuie asamblat.
- Fiecare grupă de elevi
identifică componentele
Profesorul le cere elevilor ca pe materialul pe care
urechii şi ale ochiului apoi
l-au asamblat să indice prin săgeţi principalele
C1, C2, C3
planşa descoperită o
Dirijarea componente ale urechii şi respectiv ale ochiului.
prezintă frontal în clasă.
învăţării Profesorul fixează cu elevii o serie de noţiuni care
Elevii atenţi îşi complează în
au fost predate, pe care le notează pe tablă.
caiete schema tablei.
C1, C2,
Ochiul- globul ocular este protejat de 3 tunici-
sclerotică, coroidă, retină.
Mediile transparente ale ochiului sunt corneea,
umoare apoasă, cristalin, umoare sticloasă.
Recetorii vederii- celulele fotoreceptoare din
retină- nervii optici- scoarţa cerebral -aria vizuală-
senzaţia de văz.
Distribuie elevilor o nouă fişă şi le solicită pe
echipe să rezolve prima cerinţă. Răspunsul Receptivi şi atenţi la indicaţiile
Verificare, fiecărei echipe va fi dat de către un reprezentant şi profesorului vor rezolva cerinţele în
fixare şi va fi punctat cu note de la 1 la 5, iar prezentările ordine, iar în funcţie de punctajul
consolidare de mai deosebite vor mai primi un bonus de 1 sau 2 primit vor sări şotronul.
cunoştinţe puncte.
Echipa care va avea punctajul cel mai mare va
avea punctajul cel mai mare va desemna un
reprezentat care va sări şotronul, iar dacă va juca Rezolvă pe rând în echipe cerinţele
o linie corectă va primi bonus-ul aferent căsuţei în de pe fişa de lucru şi încearcă să
care va arunca pietricica. dea răspunsuri cât mai bune, pentru
Dacă în timpul efectuării săriturilor va greşi sau a acumula cât mai multe puncte.
va călca linia, va pierde şi va oferi şansa echipei
care urmează ca punctaj.
Dacă execută o linie de şotron corectă, în tura
C1, C3 când va mai avea drept de săritură va înainta în
căsuţa următoare şi bonusul va creşte. Se foloseşte
această tehnică pentru ca la final să se stabilească
mai uşor o departajare.
Fixează şi notează la tablă câteva noţiuni despre
C1, C2, C3
ureche. Urechea- 3 componente - externă, medie,
internă
Receptorii auzului - melcul membranos din Ascultă cu atenţie pe profesor, apoi
urechea internă- ramura auditivă a nervului VIII – elevul solicitat interpretează o
aria auditivă-senzaţie de auz. bucată muzicală.
Profesotul dă citire unei fraze de pe fişa de
lucru”Prin ureche, simfonia sunetelor ajunge -Pe echipe încearcă să dea un
direct în sufletul omului”, apoi invită un elev răspuns cât mai adecvat ca să
despre care ştie că are anumite înclinaţii spre atingă şi ei un punctaj mai mare.
muzică, să interpreze o melodie. Rezolvă cerinţele înscrise pe feţele
-Ce înţelegeţi prin simfonia sunetelor şi cum cubului şi sunt atenţi pe tot
ajung acestea în sufletul uman? parcursul lecţiei la indicaţile
profesorul.
*Acest item se va realiza în funcţie de resursa
Conexiunea temporală disponibilă.
inversă Profesorul distribuie elevilor un cub, pe ale cărui Elevii notează în caiete cerinţa
feţe sunt înscrise o serie de cerinţe legate de pentru ora viitoare, dar nu înainte
anatomia urechii şi a ochiului, precum şi despre de a socoti fiecare echipă punctajul
rolul acestora. şi a vedea care a fost câştigătoare.
Pentu ora viitoare la biologie aveţi de realizat o
fişă grafică cu titlul”Ce înseamnă ochii şi
Feed-back-ul urechile pentru mine?”Li se distribuie elevilor un
material suport pentru cerinţa anterioară.

S-ar putea să vă placă și