Sunteți pe pagina 1din 5

Exersează şi vei însuşi mai uşor materialul !!!

Tema 1. Definirea, obiectivele şi conținutul auditului financiar


1.1. Evoluţia istorică a auditului
În limba latină, „audire” semnifică „a asculta”, iar în limba engleză este utilizat cu sensul de verificare sau revizie
contabilă. De aceea, potrivit semnificaţiei latine termenul „auditor” desemnează persoana care ascultă, iar conform
terminologiei engleze „auditorul” se consideră persoana care exercită activitatea de audit.
Tabelul 1.1.1
Semnificația termenului „audire” și „auditor”
Termenul Semnificația Limba de origine
Audire A asculta latină
Audire Verificare sau revizie contabilă engleză
Auditor Persoana care ascultă latină
Auditor Persoana care exercită activitatea de audit engleză

Pe parcursul istorie, în diverse ţări termenul „auditor” a fost aplicat în mai multe domenii. De exemplu, auditorii din
Germania sunt numite persoanele care asistau la procesele de judecată, neavând drept de vot. În Franţa auditorii participau
la adunarea Consiliului de stat în perioada celui de-al doilea Imperiu. Iar în Rusia, auditorul era implicat în revizuirea
proceselor de judecată din cadrul armatei.
Tabelul 1.1.2
Aplicarea termenului „auditor” în diverse domenii
Țara Funcția Domeniu
Germania Asistarea la procesele de judecată Justiție
Franța Consilier de stat Consiliul de stat
Rusia Revizuirea proceselor de judecată Armată

Mai tîrziu, se publică primele acte normative care reglementau activitatea de audit. În anul 1844 în Marea Britanie se
aprobă acte normative, care obligau companiile pe acţiuni să angajeze auditul. Iar după patru decenii în SUA, a. 1887 a
fost fondată prima asociaţie a auditorilor membrii căreia erau implicaţi în elaborarea şi implementarea normelor pentru
activitatea de audit.
Tabelul 1.1.3
Evenimentele semnificative în evoluția activității de audit
Anul Țara Evenimentul
1844 Marea Britanie Aprobarea primelor acte normative privind auditul obligatoriu
(auditul statutar)
1887 SUA Fondarea primei asociații a auditorilor implicată în reglementare

Pe parcursul istoriei beneficiarii serviciilor de audit s-au diversificat esenţial. Către finele secolului XIX, în majoritatea
ţărilor europene auditul se exercita la cererea proprietarilor şi finanţatorilor pentru confirmarea gradului de veridicitate a
lucrărilor contabile. Iar în primele patru decenii ale sec.XX beneficiarii auditului sunt acţionarii şi furnizorii de materie
primă, executorii fiind contabilii cu experienţă avansată, care erau angajaţi pentru a revizui bilanţul şi rezultatele
financiare.
Ca urmare a intensificării relaţiilor comerciale dintre state, patronii companiilor internaţionale solicită auditul şi în alte
domenii. Astfel, în perioada anilor 1940-1970 auditul se implică de asemenea şi în comerţ internaţional de bunuri şi
servicii, inclusiv şi pe piaţa tranzacţiilor de capital pentru a efectua auditul situaţiilor financiare.
Tabelul 1.1.4
Evoluția beneficiarilor și a serviciilor de audit
Perioada Serviciul de audit solicitat Beneficiarii serviciilor de audit
Sf. sec. XIX Verificarea lucrărilor contabile Proprietarii și finanțatorii externi

Primele 4 decenii ale Revizuirea situațiilor financiare Acționarii și furnizorii de materie primă
sec.XX

At fr / T1 / p.1 din 5 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


Exersează şi vei însuşi mai uşor materialul !!!

1940-1970 Verificarea contabilității operațiunilor Patronii companiile internaționale


comerciale și a tranzacțiilor de capital
Întrebări pentru activitatea individuală:
1.1.1. Explicaţi în ce constă necesitatea în servicii de audit a diverselor persoane şi instituţii pe parcursul istoriei.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
1.1.2. Comentaţi evoluţia istorică a caracterului activităţii şi a naturii serviciilor de audit.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

1.1.3. Indentificaţi cel puţin trei etape de bază în dezvoltarea activităţii de audit.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

1.2. Noţiunea, obiectul şi scopul auditului financiar


Istoria auditului relevă despre rolul acestei activităţi în asigurarea unei încrederi sporite în autenticitatea informaţiei financiare.
Totuşi, din cauza diversificării naturii angajamentelor de audit aces rol nu a fost suficient pentru definirea auditului. Ca urmare mai
multe organizaţii profesionale s-au implicat în formularea obiectului şi scopului auditului.
De exemplu, pe plan internaţional obiectul auditului situaţiilor financiare este definit de către Federaţia Internaţională a Contabililor
(International Federation of Accountants - IFAC) în modul următor: „Procesul de audit al situaţiilor financiare are ca obiect de cercetare
şi verificare informaţia contabilă, care cuprinde informaţia destinată organelor de conducere ale întreprinderii, informaţia care se
comunică organelor de supraveghere şi control de stat şi informaţia care figurează în documentele destinate publicităţii”.
Institutul american al contabililor publici autorizaţi (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA) consideră că:
„Auditul este activitatea de verificare a veridicităţii situaţiilor financiare în ceea ce priveşte gradul de respectare a principiilor general-
acceptate ale contabilităţii”.
Tabelul 1.2.1
Definiția obiectului și scopului auditului
Organizația profesională Obiectul auditului Scopul auditului
Federaţia Internaţională a Informația destinată conducerii și supraveghetorilor Exprimarea opiniei profesionale
Contabililor înreprinderii, precum și informația oferită statului și privind autenticitatea informației
publicului
Institutul american al Situațiile financiare întocmite în baza principiilor general Stabilirea veridicității situațiilor
contabililor publici acceptate ale contabilității financiare
autorizați

Ţinînd cont de aceste afirmaţii, obiectul auditului constituie: informaţia financiară pentru administraţie, proprietari, investitorii reali
şi potenţiali, furnizori, clienţi, pentru alţi creditori şi debitori interesaţi în activitatea entităţii auditate. Iar scopul urmărit la exercitarea
auditului este de a exprima o opinie profesională cu privire la autenticitatea informaţiei financiare în conformitate cu anumite criterii
de raportare.
Obiectul auditului: Scopul auditului:
Informația financiară adresată:
- administrației; Exprimarea opiniei profesionale privind autenticitatea informației
- proprietarilor; financiare prezentată în situațiile financiare în conformitate cu
- investitorilor; - furnizorilor; - anumite criterii
clienților.

Schema 1.2.1. Generalizări privind obiectul și scopul auditului


În majoritatea ţărilor firmele de audit prestează şi alte servicii. De aceea, obiectul şi scopul urmărit depinde de natura angajamentului
de audit. În cazul serviciilor de consultanţă obiectul auditului constituie problema discutată cu clientul, cum ar fi de exemplu impozitarea
sau evaluarea activităţii entităţii. În acest caz scopul auditului este de a consulta entitatea referitor la corectitudinea calculării sau
declarării impozitelor şi taxelor. De asemenea, ca obiect al auditului este însăşi activitatea contabilităţii şi controlul intern al entităţii.
Pentru aceste servicii scopul auditului este de a acorda asistenţă în probleme de contabilitate, de a exercita supravegherea lucrărilor de
contabilitate şi de a aprecia eficienţa controlului intern al entităţii auditate.
Tabelul 1.2.2

At fr / T1 / p.2 din 5 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


Exersează şi vei însuşi mai uşor materialul !!!

Obiectul și scopul auditului în funcție de natura angajamentului


Angajamentul de audit Obiectul auditului Scopul auditului
Serviciile de consultanță Problema clientului privind impozitarea și Oferirea consultațiilor referitor la corectitudinea
evaluarea activității entității calculării și declarării impozitelor

Asistență și supraveghere Activitatea contabilității Acordarea asistenței în probleme de contabilitate

Evaluarea controlului intern Controlul intern Aprecierea eficienței controlului intern

Întrebări pentru activitatea individuală:


1.2.1. Definiţi noţiunea de audit financiar.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

1.2.2. Precizaţi care sunt obiectele auditului financiar.


____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

1.2.3. Enumeraţi obiectivele (scopurile) auditului financiar.


____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

1.3. Tipologia misiunilor, serviciilor și formelor de audit financiar


Misiunile de audit se clasifică în următoarele două categorii:
- misiuni de asigurare; - servicii conexe.
Misiunea de asigurare reprezintă o misiune in care se exprimă o concluzie destinată creşterii gradului de incredere a unui anumit
aspect.
Tabelul 1.3.1
Obiectul și scopul misiunii de asigurare
Obiectul misiunii de asigurare Scopul misiunii de asigurare Exemple de aspecte şi criterii
Rezultatului evaluării sau cuantificării unui anumit Exprimarea opiniei profesionale A) B)
aspect SIRF Controlul intern
Notă: aspectul reprezintă informaţiile ce rezultă din aplicarea criteriilor Exemple
de aspecte și criterii:
A) recunoaşterea, cuantificarea, prezentarea şi descrierea în situaţiile financiare (rezultatul) în urma aplicării Standardelor Internaţionale
de Raportare Financiară, (criterii) privind poziţia financiară a unei entităţi, performanţa financiară şi fluxurile de numerar;
B) o afirmaţie referitoare la eficacitatea controlului intern (rezultatul) rezultă din aplicarea cadrului general pentru evaluarea eficacităţii
controlului intern La rîndul său misiunile de asigurare se clasifică în:
A. audituri ale informațiilor financiare istorice;
B. revizuiri ale informațiilor financiare istorice;
C. alte misiuni de asigurare.
Tabelul 1.3.2
Tipologia misiunilor de asigurare
Misiuni de asigurare Cazuri Exemple ISA Declarații
A. Auditul situaţiilor financiare întocmite în Auditul situațiilor financiare ISA 100- Declarațiile
conformitate cu cadrele generale întocmite conform cerințelor 720 1000-1999
SIRF
Auditul situaţiilor financiare întocmit în Auditul situațiilor financiare ISA 800
conformitate cu cadrele generale cu scop întocmite conform prevederilor
special acordului de creditare
Audituri ale componentelor individuale ale Auditul bilanțului contabil ISA 805
situaţiilor financiare ale elementelor Auditul decontărilor cu bugetul
specifice, conturilor sau alte aspecte ale Auditul creanțelor comerciale
situaţiilor financiare

At fr / T1 / p.3 din 5 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


Exersează şi vei însuşi mai uşor materialul !!!

Misiuni de raportare cu privire la situaţiile Auditul situațiilor financiare ISA 810


financiare simplificate întocmite conform cerințelor
SNC4
B. Misiuni de revizuire a situaţiilor financiare Revizuirea situațiilor financiare ISRE 2400 Declarațiile
anuale pentru a.2012 2700 -
Revizuirea situațiilor financiare interimare Revizuirea situațiilor financiare ISRE 2410 2999
efectuată de un auditor independent al pentru semestrul II, a.2012
entităţii
C. Misiunile de asigurare, altele decât auditurile Evaluarea eficacității controlului ISAE 3000 Declarațiile
sau revizuirile informaţiilor financiare intern 3700 -
istorice 3999
Examinarea informaţiilor financiare Examinarea planului de afaceri ISAE 3400
prognozate Examinarea bugetului
Notă: misiune de revizuire – obiectivul unei misiuni de revizuire este de a-i permite unui auditor să stabilească dacă, pe baza procedurilor care nu oferă
toate probele necesare unui audit, orice atrage atenţia auditorului îl poate determina pe acesta să considere că situaţiile financiare nu sunt întocmite, în
toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare aplicabil.

Serviciile conexe includ:


- proceduri agreate sau misiune ________________________________________________________________________
- compilaţii ale informaţiilor financiare sau misiune _________________________________________________________
Misiune privind procedurile convenite – o misiune prin care un auditor se angajează să efectueze acele proceduri de natura unui
audit, asupra cărora auditorul a convenit împreună cu entitatea şi orice altă terţă parte interesată şi raportează asupra constatărilor
efective. Destinatării raportului îşi formează propriile lor concluzii pe baza raportului auditorului. Raportul este adresat exclusiv acelor
părţi care au convenit asupra procedurilor care urmează să fie efectuate, deoarece alte persoane, care nu cunosc motivele pentru care
au fost aplicate procedurile, ar putea interpreta în mod eronat rezultatele.
Misiune de compilare – o misiune în care experienţa contabilă, spre deosebire de experienţa de audit, este folosită
pentru a colecta, clasifica şi sintetiza informaţiile financiare.
Serviciile conexe constituie misiuni care nu oferă nici o asigurare. Există, de asemenea și alte misiuni care după natura lor nu pot
oferi careva asigurări:
- întocmirea declaraţiilor fiscale, dacă nu se exprimă nici o concluzie de asigurare;
- misiuni de consultanţă şi de asistenţă, precum consultanţă managerială şi fiscală.
In misiunile de consultanţă se angajează un profesionist contabil cu aptitudini tehnice, educaţie profesională, capacitate
de observare, experienţă şi cunoştinţe in domeniul procesului de consultanţă. Procesul de consultanţă este un proces
analitic, ce implică, in mod tipic, unele combinaţii de activităţi legate de subiectul stabilit, identificarea de fapte, definirea
problemelor sau oportunităţilor, evaluarea alternativelor, formularea de recomandări şi acţiuni, comunicarea rezultatelor,
şi, uneori, implementarea şi urmărirea acestora. Rapoartele (dacă se emit) sunt, in general, in formă scrisă, narativă (sau
„format lung”). In general, activitatea desfăşurată este pentru uzanţa şi bene-ficiul clientului. Natura şi aria de cuprindere
a acestei activităţi constituie obiectul unei inţelegeri intre profesionistul contabil şi client.

At fr / T1 / p.4 din 5 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


Exersează şi vei însuşi mai uşor materialul !!!

Misiuni de audit

Misiuni de asigurare Servicii conexe

Audituri ale informațiilor financiare istorice


Exemple:

1. Proceduri convenite
Exemple:
1. Auditul situațiilor financiare complexe 2. Compilare
2. Auditul situațiilor financiare cu scop special
3. Auditul unor componente ale situațiilor financiare 3. Întocmirea declarațiilor
4. Auditul situațiilor financiare simplificate
4. Consultanță
Revizuiri ale informațiilor financiare istorice

Exemple:
1. Revizuirea situațiilor financiare anuale
2. Revizuirea situațiilor financiare interimare

Alte misiuni de asigurare Exemple:


1. Evaluarea eficaci tății controlului intern
2. Examinarea planului de afaceri

Întrebări pentru activitatea individuală:


1.3.1. Numiţi principalele tipuri de misiuni de asigurare.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

1.3.2. Formulaţi trei exemple de misiuni de asigurare, altele decît cele notate în tabelul şi figura de mai sus.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

1.3.3. Precizaţi trei servicii conexe prevăzute de legea cu privire la activitatea de audit.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

At fr / T1 / p.5 din 5 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________