Sunteți pe pagina 1din 9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 PERIENI

Titlul optionalului: Învăț să învăț

Clasa: a II-a A
An școlar: 2018-2019
Durata: 1 an școlar
Nr. de ore /săptămână: 1 oră
Prof.înv.primar : Horoiță Ciprian

Discipline integrate: Dezvoltare personală


Matematică
Limba română
Argument

Încă de la grădiniță (pentru unii poate mai târziu) copiii aud de la părinți, de la alți
membri ai familiei sau prieteni că ”trebuie să învețe” sau mult cunoscuta întrebare ”Ce ai învățat
astăzi la școală?”. Învățarea pare a fi pentru adulți un concept de la sine înțeles, e o activitate care
vine natural ca și mâncatul, mersul, vorbitul și stă de obicei ascunsă undeva în codul genetic al
fiecăruia și se activează încet la unii mai devreme, la alții mai târziu, la unii mai mult, la alții mai
puțin.
Astfel elevii se găsesc încă din primii ani de școală în fața unei sarcini pe care ei doresc
să o execute exemplar, dar despre care nu prea știu nimic deoarece conceptul de învățare se
transmite mai degrabă fragmentar, din surse diferite (părinți, educatori/ învățători, prieteni mai
mari) pe o perioadă lungă de timp și se realizează ca un puzzle pe care unii elevi îl completează
mai repede alții mai încet. Încet, încet ”a învăța” devine chintesența existenței fiecărui elev
destoinic chiar dacă el nu știe exact despre ce este vorba.
De obicei răspunsul la toate problemele/ dificultățile întâmpinate la școală de copiii cu
rezultate mai slabe (sau nu îndeajuns de bune pentru părinți) este același: ”Nu învață sufficient”.
Iar recomandarea/ sentința, nu doar a părinților ci și a unor cadre didactice, este foarte scurtă și
echivocă: ”Trebuie să învețe mai mult!” (cu mici variații: să facă mai multe exerciții de un
anumit tip, să rezolve mai multe probleme, să fie mai atent la dictare etc.)
Opționalul ”Învăț să învăț” vine în întâmpinarea elevilor dar și a părinților și încearcă să
explice pe înțelesul fiecărui grup ce înseamnă de fapt a învăța, depășind barierele tradiționale ale
activităților școlare, ale calificativelor, testelor, activităților standard promovând mai degrabă
învățarea ca și dezvoltare a persoanei per ansamblu.
Prima parte a opționalului se concentrează pe identificarea/ formarea unei motivații
sănătoase pentru învățare ca bază solidă și factor energizator de lungă durată a învățării școlare și
extrașcolare. Totodată se consolidează informațiile/ competențele deja achiziționate la orele de
dezvoltare personală privind amenajarea spațiului de lucru a elevului, programul de lucru,
realizarea temelor, alternanța perioadă de lucru/ repaos etc.
De asemenea se vor adopta tehnici de empowerment în special pentru elevii cu dificultăți
de învățare care vor consolida imaginea de sine și creșterea încrederii în sine și astfel
determinându-i să abordeze activitățile educative cu mai mult curaj.
Din punct de vedere metodologic, acest opțional este centrat pe utilizarea metodelor
learning by doing (învățarea experiențială-procesul de a face sens din experiența directă). Elevii
pornesc de la propriile experiențe cognitive sau emoționale pe care le dezvoltă și le
perfecționează. Astfel elevii sunt încurajați să fie spontani, să facă alegeri, să adreseze întrebări,
să comunice propriile opinii, să aibă intervenţii argumentate, să reflecteze asupra temelor puse în
discuţie, să manifeste iniţiativă, să exprime idei originale şi emoţii autentice despre ceea ce
învaţă.
Numeroasele corelații intra-, inter- și transdisciplinare vor face ca temele, subiectele
propuse spre rezolvare să poată fi abordate din unghiuri diferite, să se desfășoare sub formă de
joc, astfel încât elevii să se implice cu plăcere în găsirea soluțiilor.
Strategiile adoptate vor imprima activităților o notă de divertisment, îi vor antrena pe toți
elevii în competiții de grup ale minții, vor ajuta la realizarea unei comunicări eficiente în cadrul
grupului, să lucreze cu plăcere, cu pasiune.
Valori și atitudini

Respect față de sine

Învățarea ca mijloc de dezvoltare personală

Implicarea familiei

Evaluarea ca factor stimulativ și nu restrictiv al învățării

Spiritul de competitivitate

Competențe generale

I. Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de actul învățării ca activitate caracteristică


vieții și nu doar școlii
II. Formarea unor abilități de lucru independent în rezolvarea sarcinilor școlare și
extrașcolare
III. Achiziționarea tehnicilor de analiză a textului citit
IV. Achiziționarea tehnicilor de rezolvare de probleme
Competențe specifice Activități de învățare
I.1. Identificarea importanței - Discuții libere având ca temă: Ce înseamnă să învăț?
învățării pentru elev/ - Jocuri de rol pentru identificarea motivației învățării
membrii familiei - Comparație între învățarea la școală și învățarea acasă
I.2. Prezentarea factorilor - Realizarea unui inventar al obiectelor și persoanelor
învățării școlare implicate în învățarea școlară
- Realizarea unui tablou al momentelor învățării școlare
- Realizarea unor mici compuneri/ discursuri în care
elevii să prezinte propria lor viziune asupra învățării
școlare
- Alcătuirea unui calendar zilnic/ săptămânal al
emoțiilor privitoare la activitățile școlare
I.3. Identificarea și utilizarea - Prezentarea programului zilnic/ săptămânal și
oportunităților de învățare în activităților desfășurate
afara școlii - Realizarea unui tabel cu activitățile desfășurate zilnic/
săptămânal și lucrurile învățate din activitățile
respective
- Realizarea unor scurte texte prezentări cu tema: Ce aș
vrea să învăț
- Identifcarea și prezentarea unor modalități placute/
distractive de a învăța despre subiectele preferate
- Realizarea unor vizite la muzeu/ grădina zoologică/
excursii
II.1. Utilizarea evaluării ca factor - Realizarea unor dramatizări redând scene din familie/
pozitiv în activitatea școlară școală pornind de la calificative
- Identificarea emoțiilor în funcție de calificativele
primite
- Brainstorming cu tema: la ce mă ajută calificativele?
- Utilizarea diagramelor Venn pentru identificarea
asemănărilor și deosebirilor dintre efectele pozitive vs
negative ale greșelilor
II.2. Utilizarea mijloacelor de - Activități de identificare și de corectare a erorilor
autocorectare și dintr-un text/ exerciții
intercorectare pentru - Activități de autocorectare a greșelilor din fișele de
eficientizarea învățării lucru;
- Activități de intercorectare cu colegul de bancă a
erorilor din fișele de lucru/ teste
- Compararea emoțiilor trăite la evaluare vs auto sau
interevaluare
- Corectarea greșelilor identificate de învățător
II.3. Identifcarea rolului evaluării - Jocuri de rol
în activitatea școlară - Dramatizări
- Brainstorming pe tema ”De ce iau calificative?”
II.4. Identificarea rolului evaluării - Jocuri de rol
în relație cu familia - Dramatizări
- Activități comune cu părinții
II.5. Formarea unei imagini de - Administrarea unor teste de identificare a imaginii de
sine pozitivă independentă sine
de rezultatele școlare - Exerciții de dezvoltare emoțională (imagine de sine,
stima de sine, ”empowerment”
- Jocuri de rol
- Dramatizări
III.1. Citirea conștientă a unui text - Exerciții de identificare a sensului uni text
- Corelarea conținutului textului cu diferite imagini
prezentate
- Exerciții de povestire a textului
- exerciții de formulare a unor enunțuri după imagini
- exerciţii de identificare a întâmplărilor petrecute într-o
succesiune logică
III.2. Reproducerea informațiilor - exerciţii de recunoaştere a personajelor principale și
dintr-un text scris secundare, pozitive și/ sau negative
- identificarea,trăsăturilor fizice şi morale ale
personajelor principale
- exerciții de stabilire a legăturii dintre text și imagine
- exerciții de formulare a răspunsurilor și a întrebărilor
- exprimarea opiniei proprii faţă de comportamentul
personajelor
- jocuri didactice pentru recunoaşterea personajelor
- jocuri de rol, dramatizări
III.3. Exprimarea și argumentarea - exerciții combinate de comparare a textelor prin
opiniilor personale într-o stabilirea asemănărilor și deosebirilor;
manieră coerentă - jocuri de rol ;
- jocuri de simulare/ creativitate;
- exerciții de povestire prin ,pictură/desen,
- realizarea unor dialoguri,
- părerea mea este…,
- continuarea povestirii/alegerea unui alt final
IV.1. Aplicarea operaţiilor - utilizarea unor denumiri și simboluri matematice în
aritmetice şi a proprietăţilor cântece, desene și jocuri, în rezolvarea de probleme.
acestora în contexte variate; - ilustrarea prin desene proprii a ceea ce sugerează
versurile-problemă;
- exerciții-joc de „ghicire” a unor rime în care intervin
numărători;
IV.2. Exploararea /inves-tigarea - activităţi de dezvoltare a capacităţii de explorare;
unor situaţii problemă reale - rezolvarea unor probleme atipice;
sau modelate, integrând - selectarea materialelor de lucru după mai multe
achiziţiile matematice şi cele criterii date.
din alte domenii. - clasificarea corpurilor dintr-un mediu, în vii și nevii și
înregistrarea concluziilor într-o diagramă Venn.
- corelarea competențelor de matematică cu cele de
comunicare în limba română, de muzică și mișcare,
de arte vizuale și abilități plastice, TIC
- Recunoaşterea şi folosirea expresiilor care presupun
efectuarea unor operaţii de adunare şi scădere,
înmulţire, împărţire (cu atât mai mult, cu atât mai
puţin, adaugă, de atâtea ori mai mult, de atâtea ori
mai puţin……);

Conținuturi

 Învățarea : motivație, persoane, surse și resurse


 Învățarea școlară, extrașcolară
 Factori de stres ai învățării
 Rolul calificativelor în evaluare
 Strategii de empowerment
 Tehnici de învățare eficientă
 Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică, furie) exprimate în comportamente
 Cum folosim timpul? Program zilnic de lucru
 Alternanţa efort/relaxare (timp de lucru/timp liber)
 Importanţa timpului în învăţare
 Din înţelepciunea populară: povești populare și legende, proverbe și ghicitori
 Popasuri literare la biblioteca şcolii- ” casa cărților
 Vizionări de filme pentru copii
 Operații aritmetice și proprietățile acestora
 Probleme atipice
 Probleme și personaje din povești
 Figuri și corpuri geometrice din mediul înconjurător
 Probleme de logică și perspicacitate.
Modalităţi de evaluare :
- observare sistematică;
- tema de lucru în clasă;
- probe practice;
- autoevaluarea;
- interevaluarea
- investigația;
- realizarea unor expoziții;
- teste;
- chestionare
- portofoliul.

Bibliografie

- Programa şcolară pentru disciplina DEZVOLTARE PERSONALĂ Clasa pregătitoare,


clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
- Programa şcolară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului Clasa pregătitoare,
clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
- Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română Clasa pregătitoare, clasa
I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
- Ann Vernon, Dezvoltarea Inteligenței Emoționale – clasele I-IV, Editura ASCR, Cluj-
Napoca, 2006
- Laura Visu-Petra, Lavinia Cheie, Dezvoltarea memoriei de lucru, Editura ASCR, Cluj-
Napoca, 2012
- Angelica Călugărița, Exerciții și probleme de matematică, Edituta Universal Pan,
București, 2008
- Constanța Cuciinic, Cum să învăț, Editura Aramis, 2008
- *Marcela Peneș - Literatură pentru copii. Editura Ana 2000, Bucureşti, 2006;
- Crenguța-Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive, Editura Didactică și
Pedagogică, 2007
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

Nr. Unitatea de Nr.


C.S. Conţinuturi /detalii de conţinut Perioada
Crt. învățare ore Obs.
aplicare teste de identificare a nivelului
1 Evaluare inițială I.1., I.2., 2 SI-II
imaginii de sine
- Învățarea : motivație, persoane, surse și
resurse – motivația învățării,factori
intrinseci, rolul familiei în formarea
motivației de a învăța,
I.1., - Învățarea școlară, extrașcolară – ce învățăm
I.2., la școală, ce învățăm în afara școlii,
2 Învățarea 5 S III -VII
I.3. - Surse eficiente ale învățării extrașcolare
- Factori de stres ai învățării : exprimarea
emoțiilor ce însoțesc actul de învățare
școlară și extrașcolară, familia și rolul său în
învățare
- Programul de lucru
- Rolul calificativelor în școală
- Efectele calificativelor asupra elevului/
II.1.,
Eu, familia și familiei
3 II.2., 5 S VIII -XII
calificativele - Utilitatea calificativelor
II.3.
- Calificativele și imaginea de sine
- Autoevasluarea și interevaluarea
- Emoții
II.4., - Convingeri și comportamente S XIII -
4 Mighty me 4
II.5. - Rezolvarea problemelor și luarea deciziilor XVI
- Relații interpersonale

5 Evaluare 1 S XVII

Semestrul II

- Amenajarea spațiului de lucru


I.1., I.2., - Explorarea modalităților de învățare în
Cum să învăț mai
6 II.5. funcție de tipul de inteligență dominantă 5 SI-V
bine
- Tehnici de memorare
- Abordarea eficientă a dictărilor
- Abordarea unor viziuni diferite a unei
situații pentru a surprinde complexitatea
acesteia
- Comportamentul personajelor – opinii,
păreri Formularea de întrebări și răspunsuri
despre conținutul textelor suport Prezentarea
unor lecturi și personaje de poveste
III.1,
- Fișa de lectură
7 Caruselul lecturii III.2., 5 S VI-X
- Mesajului unui text
III.3.
- Identificarea unor informații de detaliu dintr-
un text
- Repovestirea textului
- Povestirea textului unui auditoriu
- Probleme cu două sau mai multe operații
- Pașii rezolvării unei problem
- Problem atipice
Aventuri IV.1., - Figurile geometrice, S XI –
8 4
matematice IV.2. - Trucuri matematice XIV
- Artificii de calcul
- Desene cu teme matematice
- Natura și matematica
S XV –
9 Evaluare 2
XVI