Sunteți pe pagina 1din 8

PROGRAMA

Învățământ gimnazial – Dezvoltare personală

CLASELE V-VIII

DENUMIRE: Dezvoltare personală


DURATA: 16 săptămâni
MODUL DE DESFĂȘURARE: grupe

PREZENTAREA CURSULUI/ARGUMENT
În societatea actuală, ținând cont de toate provocările cărora trebuie să le facă față
copiii și adolescenții, dezvoltarea personală nu mai este o opțiune, ci a devenit o realitate. Cu
ajutorul specialiștilor, în timpul grupurilor de dezvoltare personală, copiii pot deprinde
modalități prin care să aibă mai multă încredere în ei și să se adapteze diverselor situații
stresante, să-și descopere aptitudinile, resursele și obiectivele și să se exprime liber și creativ.
Acest curs își propune să-i ajute pe participanți să să autocunoască, să-și identifice
resursele și aspirațiile personale, structurându-se în jurul consolidării stării de bine și a
încrederii în sine a elevilor, ca persoane unice și valoroase.
În timpul cursului, elevii vor obține competențe de autocunoaștere (explorarea
intereselor, a nevoilor și aspirațiilor, identificarea și autoevaluarea resurselor personale, etc),
competențe socio-emoționale (managementul emoțiilor, comunicarea asertivă, cooperare,
implicarea în activități la clasă, în școală și comunitate, etc), competențe de management al
învățării (dezvoltarea abilităților de învățare și de creștere a eficienței și autonomiei în
învățare), competențe de management al carierei (explorarea lumii profesiilor și dezvoltarea
capacității de a lua decizii) și adoptarea unui stil de viață sănătos (dezvoltarea unei atitudini
responsabile faţă de sănătate și față de mediu și managementul comportamentelor de risc).

OBIECTIVE CADRU
Îndrumarea spre autocunoaștere și valorificarea potențialului personal;
Îmbunătățirea imaginii de sine a elevilor;
Stimularea motivației elevilor pentru succes școlar;
Îmbunătățirea abilităților de relaționare și comunicare asertivă;
Planificarea traseului școlar de către elevi pentru atingerea obiectivelor personale;
Creșterea performanțelor școlare globale ale elevilor;
Încurajarea creativității și explorarea unor abilități și interese noi.

OBIECTIVE SPECIFICE
1. Îndrumarea elevilor spre autocunoaștere și valorificarea potențialului personal
1.1. Identificarea caracteristicilor personale (nevoi, aptitudini, temperament, tip de
personalitate, interese, valori, puncte tari/slabe, etc)
1.2. Managementul eficient al emoțiilor (încurajarea exprimării emoționale,
identificarea emoțiilor și exprimarea adecvată, gestionarea emoțiilor negative și a
comportamentelor problematice)
1.3. Identificarea resurselor interne și a potențialului fiecărui elev și centrarea pe
scopuri valorizate social, educațional
1.4. Adoptarea unei atitudini pozitive față de sine, față de școală și societate
(creșterea stimei de sine, îmbunătățirea imaginii de sine, etc)
1.5. Identificarea și analiza surselor de stres și a consecințelor acestuia asupra
sănătăţii şi stării de bine
1.6. Integrarea unor tehnici simple de autocontrol și autoreglare
1.7. Încurajarea adoptării unui stil de viață sănătos.
2. Stimularea motivației elevilor pentru succes școlar
2.1. Managementul învățării – consiliere cu privire la tipuri de învățare, cerințe
școlare, relația dintre evoluția școlară și reușita profesională, integrarea unor
tehnici de învățare eficientă și autocontrol, identificarea factorilor personali și de
context care facilitează/blochează învățarea
2.2. Planificarea traseului școlar pentru atingerea obiectivelor personale (explorarea
specializărilor, profesiilor, construirea unui plan individualizat educațional, etc)
2.3. Integrarea unor tehnici de management al timpului
2.4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea
informațiilor despre sine, educație și ocupații
2.5. Formularea unor scopuri personale referitoare la educație, carieră și stil de
viață și evaluarea relației dintre aspirațiile personale și nivelul de educație necesar
3. Îmbunătățirea abilităților de relaționare și comunicare asertivă
3.1. Dezvoltarea abilităților sociale (cooperare, responsabilizare, încurajarea feed-
back-ului pozitiv în relații, etc);
3.2. Recunoaşterea și exprimarea adecvată a emoţiilor în raport cu ceilalţi, în
contexte sociale etc.
3.3. Deprinderea unor tehnici de comunicare eficientă (comunicare asertivă,
managementul conflictului, etc)
3.4. Identificarea specificului comunicării eficiente în mediile virtuale
3.5. Îmbunătățirea abilităților de interrelaționare copii-profesori și copii-părinți

4. Încurajarea creativității și explorarea unor abilități și interese noi


4.1. Stimularea exprimării personale

4.2. Activarea resurselor creative

4.3. Focusarea pe activități plăcute, relaxante

TEME DE LUCRU

1. Exerciții de explorare a caracteristilor proprii


2. Exerciții de ascultare activă și formulare a feedbackului pozitiv pentru colegi
3. Brainstorming pe diverse teme
4. Joc de rol – interpretarea emoțiilor, comportamentelor, etc
5. Studii de caz – oferă exemple de comportament, pozitive sau negative
6. Tehnici art-creative: utilizarea unor modalități artistice pentru exprimarea
emoțiilor (desen, mișcare, mimă, modelaj, teatru, etc)
7. Conversația în perechi/grup – relatarea unor situații/expriențe personale și
încurajarea oferirii de feed-back empatic
8. Stilul meu de învățare – chestionar de evaluare a stilurilor de învățare, discuții
pentru importanța conștientizării acestora.

9. Conferință de presă cu profesorii – faciliteaza intercunoașterea dintre aceștia,


optimizarea relației. O listă de întrebări pentru profesori, la care aceștia vor
răspunde la o lecție deschisă
10. Borcanul cu emoții – explorarea și identificarea diverselor emoții pozitive/negative
11. Învăț să învăț – discuții focusate pe importanța rganizării activității de învățare,
nevoia unui orar de lucru și cunoașterea unor reguli de învățare.
12. Jocul numelor - se prezintă toți participanții doar cu prenumele. Vor folosi prima
literă a numelui mic pentru a descrie ceva despre ei (o calitate care începe cu litera
respectivă), apoi vor folosi prima literă a numelui lor de familie pentru a spune
ceva ce le place (activitate, mâncare, haine, etc)

13. Câți ca noi? - psihologul pune diverse întrebări, cei care răspund pozitiv urmând să
ridice mâna. Se va nota câți copii vor răspunde pozitiv la fiecare întrebare, iar la
final psihologul însumează numărul copiilor cu anumite caracteristici și le
comunică participanților.

14. Puncte tari, puncte slabe – autoevaluarea calităţilor, deprinderilor şi aptitudinilor


existente şi exersate și recunoașterea anumitor aspecte mai slabe, nedezvoltate sau
neexersate
15. Am încredere în mine! – jocuri de rol, metode art-creative și tehnici narative de
creștere a stimei de sine, astfel încât elevul să se descrie în termeni pozitivi,
centrându-se pe resursele proprii, punctele forte și focusându-se pe obiective
valorizate social, educațional și profesional
16. Cercul meu de siguranță – exercițiu pentru identificarea persoanelor de bază, de
încredere din viața fiecăruia, prin poziționarea acestora în interiorul sau în
exteriorul cercului de siguranță. Suport din partea psihologului pentru a identifica
modalități prin care o persoană din afara cercului ar putea să-l ajute mai mult pe
elev
17. Ce-mi place să fac – chestionare/teste pentru identificarea intereselor vocaționale
18. Pași siguri spre succes - ce doresc/ce nu doresc să schimb la mine
19. Ştiu să-mi organizez timpul – integrarea tehnicilor de management eficient al
timpului, cu scopul învățării eficiente
20. Sunt aici să te ascult! – jocuri de rol, în echipe de câte 2, pentru stimularea
comunicării asertive prin dezvoltarea ascultării eficiente
21. Planul meu de educație
22. Vreau să ajut – plan personal de voluntariat
23. Ferestrele lui Johari
EVALUAREA
Evaluarea se realizează prin:
- evaluarea de progres realizată de profesor/psiholog, care va urmări felul în care elevul
și-a însușit informații din timpul cursurilor și-și realizează portofoliul personal (plan
personal de educație, rezultate ale completării unor chestionare, produse ale
activităților de evaluare art-creativă, etc)
- evaluarea sumativă de final (prezentarea portofoliilor personale,
autoevaluarea/reflecția elevilor)

METODE DE EVALUARE
Observare sistematică
Proiecte/teme de realizat pe parcursul cursului
Autoevaluare prin chestionare/teste

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Săptămâna Obiectiv Tema Activitatea


crt. specific
1 Săptămâna 1 1.1 Evaluare inițială Crearea alianței de lucru cu psihologul
Jocul numelor Jocuri de coeziune de grup, de cunoaștere a tuturor
Câți ca noi?
participanților

2 Săptămâna 2 1.1 Ferestrele lui Exerciții de explorare a caracteristilor proprii


Johari (nevoi, temperament, personalitate)
Teste/
chestionare de Teste de autoevaluare a caracteristicilor proprii
autoevaluare a
personalității
3 Săptămâna 3 1.1 Puncte Identificarea caracteristicilor personale (aptitudini,
tari/puncte slabe interese, valori, puncte tari/slabe, etc)
Autoevaluarea intereselor vocaționale și a valorilor
Ce-mi place să
personale prin teste/chestionare specifice
fac?
Ce e cu adevărat
important pentru
mine?
4 Săptămâna 4 1.2 Borcanul cu Încurajarea exprimării emoționale, identificarea
emoții emoțiilor și exprimarea adecvată
Tehnici de Tehnici de gestionarea emoțiilor negative și a
autoreglare comportamentelor problematice
emoțională și
minfulness
5 Săptămâna 5 1.3, 1.4 Am încredere în Exerciții/jocuri de rol de creștere a stimei de sine,
mine! astfel încât elevul să se descrie în termeni pozitivi,
Cercul meu de
centrându-se pe resursele proprii, punctele forte și
siguranță
focusându-se pe obiective valorizate social,
Joc de rol
educațional și profesional;
Formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă
de viitoarea carieră în cadrul colectivelor de elevi;
Identificarea persoanelor-resursă, de încredere din
viața fiecăruia;
Tehnici de management al resurselor personale.

6 Săptămâna 6 1.5, 1.6 Tehnici simple Înțelegerea efectelor stresului asupra stării
de respirație și individuale
Integrarea unor tehnici simple de autocontrol și
autocalmare
Studii de caz autoreglare
Managementul Descoperirea unor modalități în care să faci faţă
stresului presiunii colegilor
Discuţii de grup cu tema: „Cum facem faţă
stresului?”
Exerciţii de identificare a modalităţilor de adaptare
în diverse situaţii potenţial stresante
Reglare emoțională prin exerciții ușoare de centrare
pe respirație/respirație conștientă și exerciții tip
mindfulness
Conştientizarea gândurilor care afectează reuşita la
examene
7 Săptămâna 7 3.1, 3.2 Împreună Dezvoltarea abilităților sociale
Recunoaşterea și exprimarea adecvată a emoţiilor în
lucrăm mai cu
raport cu ceilalţi, în contexte sociale etc.
spor
Exerciții de colaborare de grup
Eu în societate
Explicarea modului în care comportamentul este
afectat de emoţii
Explorarea responsabilității individuale și sociale în
școală, familie, societate și strategii de
responsabilizare individuală
Dezbatere despre responsabilitatea individuală şi
socială în şcoală, în familie şi în comunitate, și
importanța contribuției fiecăruia la societate și
solidaritate

8 Săptămâna 8 3.3, 3.4 Sunt aici să te Tehnici de comunicare eficientă


Stimularea comunicării asertive prin dezvoltarea
ascult!
Exerciții de ascultării eficiente
Deprinderea unor tehnici de comunicare asertivă
ascultare activă
Conversații în
perechi
9 Săptămâna 9 3.2, 3.4, Studiu de caz Identificarea specificului comunicării eficiente în
Brainstorming
3.5 mediile virtuale
Îmbunătățirea abilităților de interrelaționare copii-
profesori și copii-părinți

10 Săptămâna 10 3.3, 3.4, Sunt furios, dar Respectarea punctelor alternative de vedere
Tehnici de management al conflictului
3.5 nu explodez!
Managementul emoțiilor în diverse situații de viață

11 Săptămâna 11 2.1 – 2.5 Managementul Explorarea unor tehnici de învățare eficientă


Integrarea unor tehnici de management al stresului,
învățării
Managementul autocontrol și depășirea anxietății în condiții de
timpului examinare
Exerciţii de identificare a modalităţilor de adaptare
în diverse situaţii potenţial stresante
12 Săptămâna 12 2.1 – 2.5 Trasarea Discuții despre beneficiile alegerii profesiei
traseului potrivite
Explicarea factorilor care sunt asociaţi cu reuşita
educațional
educaţională
propriu
Prezentarea specializărilor existente în oferta liceală
actuală, cu posibililele continuări ale traseelor
educaționale în învățământul post-liceal, universitar,
post-universitar
Consiliere privind deciziile legate de continuarea
studiilor şi carieră
Formularea unor scopuri personale referitoare la
educație, carieră și stil de viață și evaluarea relației
dintre aspirațiile personale și nivelul de educație
necesar
Discuţii de grup privind traseele educaţionale
posibile după terminarea clasei a VIII-a

13 Săptămâna 13 4.1, 4.2, Ce-mi place să Tehnici de stimulare a creativității


Încurajarea exprimării personale
4.3 fac?
Activarea resurselor creative
Cum să fiu mai
Focusarea pe activități plăcute, relaxante
creativ?
Ce mă inspiră?
Tehnici art-
creative
14 Săptămâna 14 3.5, 2.2, Exersarea Invitați la clasă la ora Ziua profesiilor 2-3 adulți
2.4 finalității (părinți ai elevilor care doresc, profesori, directorul
profesionale a școlii etc), pentru a le vorbi despre traseul lor
rutei școlare educațional și alegerile importante pe care le-au
alese făcut în timpul școlii
Eu și profesorii Încurajarea dialogului elevi/profesori și elevi/părinți
15 Săptămâna 15 2.2, 2.4, Vreau să ajut Temă de prezentat la clasă: construirea unui plan
2.5 deja! educațional și de voluntariat pentru atingerea
obiectivelor proprii
Indicarea importanţei activităţilor de petrecere a
timpului liber în atingerea obiectivelor viitoare
16 Săptămâna 16 Evaluare finală

CRITERII DE EVALUARE
1 punct din oficiu
Înțelegerea informațiilor prezentate la curs (1 punct)
Însușirea termenilor de specialitate și redarea lor în context (1 punct)
Menținerea atenției la activitățile derulate (1 punct)
Implicarea în realizarea proiectelor/temelor (2 puncte)
Completarea testelor/chestionarelor (3 puncte)
Participare activă la jocurile de rol, simulările și exercițiile din clasă (1 punct)

S-ar putea să vă placă și