Sunteți pe pagina 1din 9

ROMANIA

Şcoala Gimnazială Vaduri

ROMÂNIA
Com. Alexandru cel Bun
Judeţul Neamţ
Prof. înv. primar Mihaela Sofrone

NOI ÎNŞINE

Aria curriculară: Consiliere si orientare


Disciplina de învăţământ: Dezvoltare personală
Denumire modul: Noi înşine
Durata: 1 an
Auxiliar: Junior Achievement Young Enterprise
ROMANIA
Clasa pregătitoare
Nr. de ore pe săptămână: 1oră
Nr. de ore anual: 34 ore
Tipul opţionalului: de aprofundare
Curriculum la decizia şcolii

I. ARGUMENT

„Copiii trebuie să înveţe jucându-se. Orele de învăţătură trebuie să alterneze cu cele de


exerciţii şi jocuri.”
J. B. Basedow

Opţionalul Noi înşine este un opţional la nivelul ariei curriculare Consiliere şi orientare,
desfăşurat la nivel de clasă, pe parcursul unui an şcolar. Am propus acest opţional şi părinţii
l-au ales dintre multe altele pentru a satisface nevoia de joc a copilului. Prin intermediul unor
personaje de poveste, elevii învaţă despre „lumea muncii” şi despre importanţa economisirii, a
câştigării de bani, a luării de decizii şi a lucrului în echipă.
Programa modulului Noi înşine este elaborată potrivit modelului de proiectare centrat
pe competențe și în conformitate cu Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală.
Modulul include activități și conținuturi dezvoltate în conformitate cu cele trei competențe
generale a căror dezvoltare este urmărită pentru grupa de vârstă 6-8 ani:
 Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă
de ceilalţi.
 Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi.
 Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar.
Noi înşine cuprinde teme de educație financiară prin care elevii vor stabili legături între
ceea ce învaţă la şcoală şi rolurile pe care le vor avea în societate ca adulţi.
Elevii vor experimenta pe rând postura de persoană, de ofertant de resursă de muncă și
pe aceea de consumator.
Ca persoană, elevii își cunosc și își dezvoltă caracteristicile personale, îşi formează o
imagine adecvată despre sine, despre propriile interese, pasiuni sau talente; cooperează
ceilalţi, îşi asumă responsabilităţi, îşi stabilesc obiective personale ţinând cont de reguli, de
interesele grupului şi ale societăţii. Ca resursă de muncă, el învață despre valoarea muncii
despre diversitatea profesiilor şi despre aşteptările patronilor sau ale antreprenorilor.
ROMANIA
Şcoala Gimnazială Vaduri

ROMÂNIA
Com. Alexandru cel Bun
Judeţul Neamţ
Prof. înv. primar Mihaela Sofrone

În calitate de consumator, el învaţă să decidă raţional cum să folosească resursele


limitate pe care le are pentru a obţine satisfacţie maximă.
Modulul Noi înşine cuprinde activități și exerciții antrenante și interactive prin care elevii
își dezvoltă și își exersează abilitățile de comunicare, de numărătoare și calcul matematic
simplu, de relaționare și lucru în echipă, de adaptare la reguli și de exprimare a nevoilor,
intereselor și pasiunilor.
Unitățile de conținut sunt concepute în manieră transdisciplinară, combinând la elemente
de limbă și comunicare, calcul matematic simplu, cunoașterea mediului înconjurător, de aderare
la regului civice și de exersare a abilităților artistice și practice.
Din punct de vedere metodologic, modulul Noi înșine este centrat pe utilizarea metodelor
learning by doing. Elevii pornesc de la propriile experiențe cognitive sau emoționale pe care le
dezvoltă și le perfecționează.
Astfel elevii sunt încurajați să fie spontani, să facă alegeri, să adreseze întrebări, să
comunice propriile opinii, să aibă intervenţii argumentate, să reflecteze asupra temelor puse în
discuţie, să manifeste iniţiativă, să exprime idei originale şi emoţii autentice despre ceea ce
învaţă.

II. COMPETENŢE GENERALE/ COMPETENŢE SPECIFICE/ EXEMPLE


DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

I. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de


sine şi faţă de ceilalţi
COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1.1. Identificarea unor trăsături - jocuri de identificare şi denumire a trăsăturilor
personale elementare; fizice;
- desenarea conturului corpului în mărime
naturală, colorarea conturului astfel încât să
semene cât mai bine cu sine, decuparea şi
afişarea produselor;
- vizualizarea în oglindă a elementelor
corporale şi denumirea acestora;
- decuparea şi lipirea unor imagini;
- realizarea de desene de tip autoportret, colaje
despre propria persoană.

1.2. Identificarea unor obiecte şi - jocuri de identificare a obiectelor de igienă


activităţi simple de igienă personală şi explicarea modului de folosire a
personală acestora;
- ghicitori, poezii, cântece despre obiecte de
igienă personală.
- dialog despre interesele elevilor legate de
meserii şi motivaţiile acestora;
- activitate la clasă derulată cu sprijinul unui
ROMANIA
Şcoala Gimnazială Vaduri

ROMÂNIA
Com. Alexandru cel Bun
Judeţul Neamţ
Prof. înv. primar Mihaela Sofrone

voluntar (medic, asistent medical).

II. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi.


COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază - completarea unor fraze lacunare;
în situaţii simple, familiare - jocuri de tipul “Roata emoţiilor”, pentru
aprecierea emoţiilor în diferite situaţii;
- sărbătorirea zilei de naştere, apariţia unui nou
membru în familie;

2.2. Identificarea regulilor de - jocuri de tipul „Continuă propoziţia”, „Continuă


comunicare în activitatea şcolară povestea”
- jocuri de rol cu marionete;
- jocuri de selecţie.

2.3. Explorarea caracteristicilor - jocuri de cunoaştere/intercunoaştere;


fiinţelor şi obiectelor preferate şi a - realizarea unui jurnal în imagini;
interacţiunii simple cu acestea - organizarea unor evenimente: „Ziua clasei
noastre”, „Expoziţie de lucrări plastice
dedicate prietenilor”;
- activităţi şi jocuri de tipul “Prietenul secret”;

III. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar


COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
3.1. Identificarea unor rutine în - discuţii la începutul anului şcolar despre noile
activitatea şcolară rutine (orar zilnic, orar săptămânal, pauze,
vacanţe etc.)
- discuţii despre statutul de preşcolar/şcolar;
- discuţii de explorare a intereselor şi a
experienţelor anterioare ale copiilor;
- transformarea spaţiului clasei într-un mediu
prietenos de învăţare;

3.2. Aplicarea unor tehnici simple - jocuri de rol;


care sprijină învăţarea şi succesul - desenarea momentelor specifice unei zile
şcolar obişnuite de şcoal;
- distribuirea şi asumarea unor sarcini în clasă
- vizite la poştă, la dispensar, în şcoală;

3.3. Identificarea hobby-urilor, jocurilor - prezentarea în faţa grupului a unor obiecte


şi activităţilor preferate personale care exprimă cel mai bine ceea ce
îi place fiecăruia să facă;
- ghicitori, colaje despre hobby-uri şi activităţi
preferate: „Ce îmi place să fac?”
- „Micul colecţionar”, prezentarea colecţiilor pe
care fiecare le are acasă sau a obiectului/
jucăriei/activităţii preferate;
- realizarea unor albume, agende speciale,
ROMANIA
Şcoala Gimnazială Vaduri

ROMÂNIA
Com. Alexandru cel Bun
Judeţul Neamţ
Prof. înv. primar Mihaela Sofrone

portofolii.

III. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

1. Grădina lui Radu:


 Lectura poveştii;
 Factorul poştal;
 Traseul unei scrisori;
 Adresa personală.

2. Ferma mătuşii Maria:


 Lectura poveştii;
 Ajut-o pe mătuşa Maria;
 Ferma bunicilor.
 Imaginea lui Luca;
 Activităţile de la fermă.

3. La spital:
 Lectura poveştii;
 Meseriile de la spital;
 Ce meserie au părinţii mei?;
 Ce meserie îmi doresc să am când voi fi mare?;
 Lista meseriilor

4. Administatorul şcolii:
 Lectura poveştii
 Păstrază şcoala curată şi îngrijită;
 Clasa mea ideală;
 Meseria de administrator.

5. Locul de joacă:
 Lectura poveştii;
 Caracteristicile locului de joacă;
 Cum putem avea un nou loc de joacă?

IV. METODE ŞI PROCEDEE DE LUCRU

- lucrul în echipă – recomandat pentru situațiile în care elevii trebuie să reconstituie un


anumit traseu sau să identifice anumite personaje.
- brainstorming-ul – recomandat pentru situațiile în care elevii discută despre activitățile
care le plac, despre meserii sau despre soluțiile de economisire.
- jocul de rol – recomandat pentru situațiile în care elevii descoperă diverse meserii,
identifică soluțiile de economisire, simulează procesul comercial.
- problematizarea – recomandat pentru situațiile în care elevii identifică soluțiile de
economisire, analizează diverse meserii prin prisma beneficiilor și a responsablităților,
despre regulile civice pe care trebuie să le respecte în sala de clasă.
ROMANIA
Şcoala Gimnazială Vaduri

ROMÂNIA
Com. Alexandru cel Bun
Judeţul Neamţ
Prof. înv. primar Mihaela Sofrone

- conversația euristică – recomandată pentru situațiile în care elevii discută despre


activitățile care le plac, despre regulile civice pe care trebuie să le respecte în sala de clasă.
IV. MODALITĂŢI DE EVALUARE
1. METODE TRADIŢIONALE:
a. probe scrise si orale (evaluare sumativă şi formativă) la sfârşitul unităţilor de învăţare
şi în finalul unor lecţii;
b. probe practice;
c. teste docimologice.

2. METODE ALTERNATIVE:
a. observaţia sistematică a comportamentului elevului;
b. investigaţia;
c. portofoliul – pe parcursul unităţilor de învăţare;
d. autoevaluarea;

MATERIAL BIBLIOGRAFIC
 Planul cadrul pentru învăţământul primar – OMEN 3371/2013
 Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală (clasele P, I, II) OMEN 3418/
2013
 Ghidul profesorului – Noi înșine, modul de educație financiară Junior Achievement, 2012
 Materiale auxiliare – Noi înșine, modul de educație financiară Junior Achievement, 2012
 Jurnalul Junior – Noi înșine, modul de educație financiară Junior Achievement, 2012
ROMANIA
Şcoala Gimnazială Vaduri

ROMÂNIA
Com. Alexandru cel Bun
Judeţul Neamţ
Prof. înv. primar Mihaela Sofrone
ROMANIA
Şcoala Gimnazială Vaduri

ROMÂNIA
Com. Alexandru cel Bun
Judeţul Neamţ
Prof. înv. primar Mihaela Sofrone

Aria curriculară: Consiliere si orientare


Disciplina de învăţământ: Dezvoltare personală
Denumire modul: Noi înşine
Durata: 1 an
Auxiliar: Junior Achievement Young Enterprise
ROMANIA
Clasa pregătitoare
Nr. de ore pe săptămână: 1oră
Nr. de ore anual: 34 ore
Tipul opţionalului: de aprofundare
Curriculum la decizia şcolii

Planificare calendaristică
An şcolar 2013 – 2014

SEMESTRUL I → 17 ore

Nr. Unităţi de Ob. Nr.


Conţinuturi Săpt. Obs.
crt. conţinut ref. ore
0 1 2 3 4 5 6
1. Grădina lui Radu 1.2.  Lectura poveştii
2.3.  Factorul poştal
3.3.  Traseul unei scrisori
 Unde locuiesc? – adresa
5 I–V
personală
 Vizită la oficiul poştal
 Recapitulare
 Probă de evaluare sumativă
2. Ferma mătuşii 1.1.  Lectura poveştii
Maria 2.3.  Ajut-o pe mătuşa Maria!
 Ferma bunicilor VI
 Imaginea lui Luca 5 –
 Activităţile de la fermă X
 Recapitulare
 Probă de evaluare sumativă
2. La spital 2.2.  Lectura poveştii
2.3.  Meseriile de la spital
3.2.  Ce meserie au părinţii mei?
3.3.  Ce meserie îmi doresc să am XI
când voi fi mare? 7 –
 Lista meseriilor XVII
 Vizită la dispensar
 Recapitulare
 Probă de evaluare sumativă
ROMANIA
Şcoala Gimnazială Vaduri

ROMÂNIA
Com. Alexandru cel Bun
Judeţul Neamţ
Prof. înv. primar Mihaela Sofrone

SEMESTRUL al II-lea → 17 ore

Nr. Unităţi de Ob. Nr.


Conţinuturi Săpt. Obs.
crt. conţinut ref. ore
0 1 2 3 4 5 6
1. Administratorul 2.2.  Lectura poveştii şi diseminare
şcolii 2.3.  Păstreză şcoala curată şi
3.1. îngrijită
 Clasa mea ideală
 Turul şcolii
 Economisesc!
XVIII
 Cu ce merge bunicul Ştefan în
9 –
vacanţă?
XXVI
 De unde vin banii în familia
mea?
 Proiect de antreprenoriat social
– o cauză umanitară
 Recapitulare
 Probă de evaluare sumativă
2. Locul de joacă 2.1.  Lectura poveştii
2.3.  Economiseşte pentru locul de
3.2. joacă
3.3.  Cum putem avea un nou loc de
joacă?
 Proiect de antreprenoriat social
XXVII
– bani pentru un loc de joacă
8 –
 Proiect de antreprenoriat social
XXXIV
– realizarea unor obiecte pentru a
fi vândute
 Proiect de antreprenoriat social
– vânzarea obiectelor produse
 Recapitulare
 Probă de evaluare sumativă
ROMANIA
Şcoala Gimnazială Vaduri

ROMÂNIA
Com. Alexandru cel Bun
Judeţul Neamţ
Prof. înv. primar Mihaela Sofrone

FIŞĂ DE AVIZARE
A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL

A. Avizul şcolii:
Denumirea opţionalului: Noi înşine
Tipul: Curriculum la decizia scolii
Clasa pregătitoare
Durata: 1 an şcolar
Număr de ore pe săptămână: 1 oră
Autorul: prof. înv. primar Mihaela Sofrone
Abilitarea pentru susţinerea cursului: Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar
Instituţia de învăţământ: Şcoala Gimnazială Vaduri

B. Avizul Consiliului de curriculum al Şcolii (CCŞ)

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE

DA NU DA, cu
recomandare

I. Respectarea structurii standard a programei


 Argument X
 Obiective specifice X
 Activităţi de învăţare (cel puţin una pentru fiecare X
obiectiv)
 Conţinuturi X
 Modalităţi de evaluare X
II. Existenţa unei bibliografii X
III. Elemente de calitate
 Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor X
 Concordanţă cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi X
cu nevoile comunităţii
 Conţinutul argumentului X
- oportunitatea opţionalului X
- realismul în raport cu resursele disponibile X
 Corelarea obiectivelor cu activităţile de învăţare X
 Corelarea obiectivelor cu unităţile de conţinut X
 Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul X
didactic propus

N
DA DA, cu recomandări
U
........................................................
Avizul conducerii şcolii ..............................................

NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească „DA” la punctele I şi II şi cel
puţin 5 „DA/DA, cu recomandări” la punctul III.