Sunteți pe pagina 1din 10

Academia de Studii Economice din Moldova

Facultatea "Economie generală şi drept”

Programa analitică
la disciplina "Dezvoltare regională" pentru studenţii
facultăţii "Economia generală şi drept"

Autor: Vasile Şoimaru,


Doctor în ştiinţe economice
Conferenţiar universitar

Chişinău 2006
Aprobat la şedinţa catedrei „ Management social”,
Proces Verbal nr. ____ din ___________ 2006

Şef catedră Alic Bîrcă, confer.


univ.,dr.

Aprobat la şedinţa Comisiei metodico-ştiinţifice a facultăţii “


Economie generală şi drept”, Proces Verbal nr. ____ din ___________ 2006

Preşedinte Raisa Borcoman, conf.


univ.,dr.

Recenzent:

2
Scopul disciplinei "Dezvoltare regională" constă în iniţierea studenţilor
facultăţii "Economie generală şi drept" în conceptele de bază privind
administraţia regională şi politicile statului în dezvoltarea regională.

Programul cursului permite de a pune la curent studenţii economişti cu


conceptul de bază privind economia regională, evoluţia ştiinţei atât în
Republica Moldova cât şi-n străinătate, activităţile de bază ale administraţiei
publice cât şi principalele forme de control ale activităţii ei. Studenţii vor face
cunoştinţe cu principalele metode utilizate în Managementul şi economia
regională, un loc aparte fiind dedicat politicilor statului privind regionalismul.

În cadrul seminarelor se vor aplica studii de caz, cercetarea diverselor


probleme ce stau în faţa managerilor din administraţia publică centrală, locală şi
municipală cât şi căile de soluţionare ale lor, jocuri manageriale, discuţii pe
marginea subiectelor studiate, ceea ce va permite lărgirea cunoştinţelor teoretice
ale studenţilor în domeniul managementului administraţiei publice. Pregătirea
referatelor va facilita lărgirea spectrului de probleme puse în discuţie.
Disciplina dată se finalizează cu un examen.

Repartizarea orelor.

Forma efectuării studiilor Numărul de ore

În total: 44
Dintre care:
- prelegeri 30
- lecţii practice, seminare 14

3
Planul tematic şi fondul de timp afectat activităţii de curs şi
lecţiilor practice la disciplina "Dezvoltare regională"

Seminare
Prelegeri

Total
Temele

Tema 1. Abordări comparative ale regionalismului. 4 2 6


Tema 2. Fenomenul regionalismului în Europa. 2 1 3
Tema 3..Organizarea sistemului de administrare publică locală 2 1 3
Tema 4. Statul şi elementele sale constitutive. 2 1 3
Tema 5. Dezvoltarea regională în Moldova. 4 1 5
Tema 6. Bazele economiei regionale. 4 1 5
Tema 7. Economia urbană. 2 1 3
Tema 8. Centrele de Business şi incubatoarele de afaceri 2 2 4
Tema 9. Agenţii regionale de dezvoltare economică. 2 2 4
Tema 10. Euroregiunile şi cooperarea regională 6 2 8
Total 30 14 44

4
Conţinutul de bază al cursului.
Tema 1. Abordări comparative ale regionalismului. (4 ore)
1. Noţiune de regionalism şi dezvoltare regională.
2. Componentele autonomiei organizatorice ale regiunilor.
3. Raporturile administrative dintre autorităţile publice centrale şi regionale.
4. Practici internaţionale în formarea regiunilor.
Tema 2. Fenomenul regionalismului în Europa. (2 ore)
1. Dezvoltarea regională în Europa Occidentală, cazul Spaniei, italiei şi
Franţei
2. Dezvoltarea regională în Europa de Sud-Est, cazul României şi
Bulgariei.
3. Dezvoltarea regională în Europa Centrală, cazul Ungariei.
4. Dezvoltarea regională în CSI, cazul Rusiei şi Ukrainei.
Tema 3. Organizarea sistemului de administrare publică locală. (2 ore)
1. Principiile funcţionării autorităţilor publice locale.
2. Carta Europeană pentru autonomia locală.
3. Caracteristice autorităţilor publice regionale.
Tema 4. Statul şi elementele sale constitutive. (2 ore)
1. Suveranitatea de stat.
2. Regimul constituţional şi elementele statului
3. Statul şi mecanismele sale de reprezentare
4. Abordări tradiţionale ale suveranităţii statului şi autonomieie locale şi
regionale.
Tema 5. Dezvoltarea regională în Moldova. (4 ore)
1. Retrospectiva dezvoltării regionale în Moldova.
2. Reforma administrativ-teritorială în Moldova.
3. Conceptul dezvoltării regionale în Moldova.
Tema 6. Bazele economiei regionale. (4 ore)
1. Concepte de bază şi elementele economiei regionale.
2. Teoria localizării.
3. Problema ocupării şi a veniturilor în plan regional.
4. Creşterea regională şi estimarea ei.
Tema 7. Economia urbană. (2 ore)
1. Elemente întroductive de economie urbană.
2. Oraşul ca sistem economic.
3. Caracteristici ale structurilor spaţiale urbane.
Tema 8. Centrele de business şi incubatoarele de afaceri. (2 ore)
5
1. Centrele de business locale.
2. Fondurile locale de dezvoltare.
3. Incubatoarele de afaceri şi cluburiel de afaceri.
Tema 9. Agenţii de dezvoltare economică. (2 ore)
1. Diferenţele dintre Agenţiile Locale şi cele Regionale de Dezvoltare.
2. Acoperirea teritorială a agenţiilor Regionale de Dezvoltare.
3. Programele regionale de dezvoltare.
4. Formele organizatorice ale Agenţiilor regionale.
Tema 10. Euroregiunile şi cooperarea regională. (6 ore)
1. Cooperarea regională.
2. Dezvoltarea euroregiunilor.
3. Euroregiunile „Prutul de Sus” şi „Dunărea de Jos”.

6
Temele pentru lecţiile practice şi seminare.

Seminarul 1. Abordări comparative ale regionalismului. (2 ore)


1. Noţiune de regionalism şi dezvoltare regională.
2. Componentele autonomiei organizatorice ale regiunilor.
3. Raporturile administrative dintre autorităţile publice centrale şi regionale.
4. Practici internaţionale în formarea regiunilor.
Seminarul 2. Fenomenul regionalismului în Europa şi organizarea
sistemului de administrare publică locală (2 ore)
1. Analiza comparativă a dezvoltării regionale în Europa
2. Dezvoltarea regională în CSI.
3. Principiile funcţionării autorităţilor publice locale.
4. Caracteristice autorităţilor publice regionale.
Seminarul 3. Dezvoltarea regională în contextul dezvoltării naţionale. (2
ore)
1. Statul şi elementele sale constitutive
2. Abordări tradiţionale ale suveranităţii statului şi autonomieie locale şi
regionale.
3. Dezvoltarea regională în Moldova.
Seminarul 4. Bazele economiei regionale şi urbane. (2 ore)
1. Concepte de bază şi elementele economiei regionale şi urbane.
2. Problema ocupării şi a veniturilor în plan regional.
3. Creşterea regională şi estimarea ei.
4. Oraşul ca sistem economic, caracteristici ale structurilor spaţiale urbane.
Seminarul 5. Centrele de business şi incubatoarele de afaceri. (2 ore)
1. Centrele de business locale.
2. Fondurile locale de dezvoltare.
3. Incubatoarele de afaceri şi cluburiel de afaceri.
Seminarul 6. Agenţii de dezvoltare economică. (2 ore)
1. Diferenţele dintre Agenţiile Locale şi cele Regionale de Dezvoltare.
2. Acoperirea teritorială a agenţiilor Regionale de Dezvoltare.
3. Programele regionale de dezvoltare.
4. Formele organizatorice ale Agenţiilor regionale.
Seminarul 7. Euroregiunile şi cooperarea regională. (6 ore)
1. Cooperarea regională.
2. Dezvoltarea euroregiunilor.
3. Euroregiunile „Prutul de Sus” şi „Dunărea de Jos”.
7
Tematica referatelor pentru seminare.
1. Funcţiile managementului regional;
2. Misiunea managementului public;
3. Conceptul contemporan al administraţiei publice regionale;
4. Managementul şi economia regională în Republica Moldova.
5. Democraţia ca formă de control a activităţii administraţiei publice
regionale;
6. Metodele de control a activităţii administraţiei publice regionale;
7. Evoluţia conceptului de serviciu public;
8. Caracteristica serviciilor publice în Republica Moldova;
9. Pârghiile economico-financiare ale administraţiei publice regionale;
10.Managementul veniturilor şi cheltuielilor publice regionale;
11.Organizarea relaţiilor de colaborare cu mas-media;
12.Pretura ca element al managementului municipal;
13.Activităţile de bază în cadrul managementului municipal;
14.Rolul organelor publice regionale în dezvoltarea antreprenoriatului local;
15.Rolul municipalităţii în organizarea transportului urban.

8
Bibliografie.
1. Anthony Levitas. Local guarantee funds. Warsaw 1995. 202 p.
2. Bălan E. Prefectul şi prefectura în sistemul administraţiei publice. - Ed.
Fundaţia "România Mare", Bucureşti, 1997, 101 p.
3. Bowman A. Conducerea de stat şi locală. -IFES, Chişinău, 1996, 68 p.
4. Douaya D. Comunităţile locale în sistemul administrativ Francez. - Porto-
Franco, Galaţi, 1994, 125 p.
5. Frige X. Descentralizarea. - Humanitas, Bucureşti, 1991, 160 p.
6. Igor Munteanu. Dezvoltării regionale în Republica Moldova. Chişinău 2000.
260 p.
7. Ion Paladi. Problemele restructurării administraţiei publice locale în perioada
de tranziţiei. - ASEM, Chişinău, 1998, 120 p.
8. Local development institution. Katowice 1996, 352 p.
9. Lucica Matei. Managementul dezvoltării locale. Bucureşti1999. 335 p.
10. Studiu asupra dezvoltării locale în Republica Moldova. - Cartier, Chişinău,
1998, 95 p.
11. Valentin Nicolaie. Bazele economiei regionale şi urbane. Bucureşti 1998. 170
p.
12. Victor Popa. De la centralism spre descentralizare. - Cartier, Chişinău, 1998,
219 p.
13. Бурлаку Н., Кожокару В., Ионицэ В., Основы государственного
администрирования, Кишинэу, 1999, 205 с.
14. Гримо Ж. Организация административной власти во Франции. -
Интратэк-Р, Москва, 1994, 261 с.
15. Иванов В. Государственное устройство США. - Lumina, Chişinău, 1993,
228 p.
16. Контроль за деятельность государственной администрации во Франции. -
Москва, 1995, 105 с.
17. Местное государственное служба во Франции. - Москва, 1993, 61 с.
18. Морозова Т. Муниципальный менеджмент. - Банки и биржи, Москва,
1997, 263 с.

9
19. Структура и функции местных коллективов во Франции. - Москва, 1994,
56 с.
20. Управления социальным развития региона. - Наука и техника, Минск,
1990, 190 с.
21. Финансовые ресурсы местных органах власти во Франции. - Москва,
1993, 122 с.
22. Холзер М. Эффективность государственного управления. - Из. АО
"Консалтбанкир", Москва, 1998, 848 с.
23. Цицин П. Управления экономикой района. - Экономика, Москва, 1986, 188
с.
24. Юридические и материальные средства административной деятельности
во Франции. - Москва, 1994, 50 с.

10