Sunteți pe pagina 1din 12

MODALIT I DE CATEHIZARE A STUDEN ILOR.

MODELE I EXPERIEN E

ALE UNIVERSIT II DE STAT DIN MOLDOVA

Octavian Mo in *

Abstract: Nowadays there is a crisis in the pastoral activity among the young generations. We have dynamic and restive young people eager to know Christ. Or, the church had always the mission to bring closer God to people. To know God, means to show or to manifest the common belief!

Keywords: church, belief, love, youth, truth, orthodox, conferral.

Preliminarii

Catehizarea copiilor i a tinerilor dintotdeauna a avut un loc însemnat în lucrarea misionar-pastoral a cre tinismului. De-a lungul timpului, Capela Întâmpinarea Domnului din cadrul Universit ii de Stat din Moldova, a avut un rol important în educarea i formarea elevilor, studen ilor i în general al tinerilor. Capela Întâmpinarea Domnului din momentul ctitoririi sale (1879-1880) i pân în zilele noastre reprezint un l ca de reculegere pentru elevi, studen i i cadrele didactice din institu iile de înv mânt pe lâng care a func ionat i func ioneaz . Biserica reprezint un pilon important în formarea duhovniceasc a studen ilor, oferind un model de conduit în persoana preo ilor i enoria ilor din biseric . Rolul Bisericii este, pe de o parte, s -i men in nealtera i pe tineri de concep ia unei lumi f r Dumnezeu, iar pe de alt parte, s ofere solu ii i tratamente celor care s-au r nit deja. Prin metodele ei pedagogice Biserica îi ajut pe tineri s con tientizeze responsabilitatea pe care o au fa de consecin ele faptelor lor. Biserica urm re te s dezvolte la tineri virtutea iubirii, iubire care nu este îndreptat numai spre cei dragi, ci i spre aproapele nostru. Un rol

* PhD, Associate Professor, Moldavia State University, Chisinau, Moldavia.

55

Young People in Church and Society

important în acest sens a revenit preo ilor slujitori în cadrul Capelei. În majoritatea cazurilor preotul a jucat rolul unui îndrum tor spiritual pentru tineri. El î i asuma aceast misiune de c l uz spiritual , de lumin tor i sf tuitor al sufletelor pl pânde ale tinerilor.

Educa ie i catehez în spa iul studen esc laic

Un rol important în catehizarea tinerilor îl are preotul, care ulterior devine duhovnicul lor. Aceast idee este confirmat i de P rintele Ilie Sârbu, care afirm c preotul de ast zi nu poate s fie mul umit doar de cunoa terea perfect a tipicului bisericesc. Ast zi, preotul este chemat i la o intens activitate catehetic , antisectar , social-caritativ etc. Toate acestea i multe altele au devenit deja p r i necesare i cerin e importante în via a bisericeasc , pentru mântuirea neamului cre tinesc i în folosul societ ii, care zilnic este provocat i încercat . Dar pentru realizarea lucr rii catehetice, preotul trebuie s se întoarc la modelul i chipul viu Marele Înv tor i Catehet, Domnul nostru Iisus Hristos. Hristos, spune p rintele Ilie, a avut multe de transmis oamenilor i lumii, dar a tiut s se fac ascultat, în eles, iubit i urmat. Acest fapt se datoreaz dragostei i p cii, aduse de c tre Mântuitorul 1 . Unul dintre aspectele esen iale de slujire didactic ale preotului este prezen a dragostei i bun voirii. Preotul trebuie s cunoasc mai mult decât rânduiala slujbelor i Scriptura. Pentru a cunoa te psihicul uman, a da un r spuns i un sfat, a sus ine credincio ii în plan moral, este absolut necesar ca preotul s aib cuno tin e din diverse domenii ale vie ii sociale. Necesar este a studia i pedagogia, i psihologia, i medicina. F când compara ie cu Mântuitorul, preotul trebuie s devin , pentru cei pe care el îi înva , nu numai înv tor, îndrum tor, ci i un p rinte, tat , frate, prieten. Formând în jurul s u o ambian cald ,

1 Ilie Sârbu, Catehizarea copiilor i tineretului, obiectiv prioritar al Bisericii, în Altarul Banatului , an. I (40), mai-iunie 1990, nr. 5-6, p. 50-57.

56

15 th International Simposium on Science, Theology and Arts

insuflând în discu iile sale i lec ii, i dragoste, i prietenie. Pentru a reu i s ajung la sufletul tinerilor, preotul trebuie s fie un model al vie ii cre tine, prin fapte vii, prin gesturi, prin diverse ac iuni i slujiri, s fac pild bun dup dânsul . În acest sens, acum 4 ani s-au introdus programe de masterat cu

caracter cre tin în cadrul câtorva facult i

ale Universit ii de Stat din

Moldova:
Moldova:

- Studii filologice i spiritualitate cre tin , la Facultatea de

Litere;

- Consiliere educa ional i spiritual , la Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei;

- Istoria i cultura religiilor, la Facultatea de Istorie i

Filozofie. 2 Peste o sut de tineri au posibilitatea s se apropie de cele sfinte i s p trund în înv tura de credin ortodox , prin prisma filologiei, istoriei i psiho-pedagogiei.

Asocia ia Studen ilor Cre tini Ortodoc i din Moldova i implicarea sa în ac iunile culturale, educative i filantropice din spa iul universitar

Un rol important în catehizarea studen ilor i tinerilor îl are implicarea în rândurile Asocia iei Studen ilor Cre tini Ortodoc i din Moldova (ASCO), creat în anul 1996. ASCO este una din primele organiza ii ortodoxe de tineret din Republica Moldova i una din pu inele care, în pofida greut ilor, continu s activeze încercând s tige teren într-un t râm colonizat de activi tii câtorva zeci de secte i grup ri religioase. ASCO întrune te studen i de la diferite institu ii de înv mânt care au ambi ia de a promova în societatea noastr secularizat valorile i înv tura ortodox . Asocia ia este, totodat , i un loc de întâlniri pentru tinerii cre tini ortodoc i, de socializare i împ rt ire a bucuriilor i problemelor. Biserica este locul ideal unde se pot întâlni doi tineri care cred în Domnul Cel Înviat, iar în ultimii ani cel pu in 200

2 A se vedea pagina electronic : www.masterateortodoxe.blogspot.com

57

Young People in Church and Society

de tineri i-au g sit jum tatea participând la activit ile asocia iei în capela universit ii. În cadrul ASCO este un program s pt mânal de ac iuni, care include pelerinaje la locurile sfinte, ore de catehizare. Din anul 2003, în cadrul Asocia iei Studen ilor Cre tini Ortodoc i se organizeaz cursuri gratuite de studiere a limbilor moderne. Sute de tineri au trecut nivelul încep torilor, însu ind engleza, germana i italiana. În ultimii doi ani ASCO s-a limitat doar la cursurile de englez . Tinerii sunt implica i i în domeniul asisten ei sociale, voluntarii ajutând anual circa 30 de b trâni. De asemenea, în grija capelei sunt câ iva copii din familii vulnerabile social. Prin aceste ac iuni se încearc s -i apropiem de cele sfinte pe copila i, s -i mângâiem suflete te atât cât vom putea i s le cultiv m dragostea pentru Biserica str mo easc 3 . În acest sens, un rol considerabil îl are implicarea studen ilor în activit ile desf urate de c tre Asocia ia Studen ilor Cre tini Ortodoc i, care activeaz în cadrul Capelei Întâmpinarea Domnului . În fiecare s pt mân se cite te Acatistul c tre Sfântul Duh, de via f c torul, care este foarte folositor pentru reu ita la înv tur , pentru luminarea min ii i a vie ii. Apoi se desf oar discu ii tematice. În ultimul deceniu au fost invita i peste 200 de teologi, slujitori, savan i i oameni ai credin ei, care au transmis un mesaj ziditor de suflet pentru tineri. Aceste întruniri s pt mânale cu tinerii le ofer r spunsuri la întreb rile care îi preocup , li se altoie te dragostea i se sus in înv turile cre tine. Lipsa cuno tin elor teologice îi face adesea pe tineri extrem de vulnerabili în confruntarea cu reprezentan ii unor culte neoprotestante sau de alt gen, care posed tehnici moderne de prozelitism. Tot mai multe grup ri religioase încearc s racoleze tineri ortodoc i pe care îi abordeaz nestingherit chiar în aulele universitare. Astfel, prin activit ile propuse, tinerilor li se explic de ce trebuie s r mân în Biserica lui Iisus Hristos, care este Calea, Adev rul i Via a. Numai

3 http://tineretulortodox.md/2011/04/pr-octavian-mosin-Clucrul-cu-tineretul- trebuie-sa-fie-o-prioritate-a-bisericii-ortodoxe.

58

15 th International Simposium on Science, Theology and Arts

Biserica i Mântuitorul le poate împlini i le poate oferi un scop nobil în via . În cadrul orelor de catehizare tinerii sunt foarte curio i i au multe întreb ri la care nu pot g si r spunsuri serioase, nici ei, nici prietenii, nici p rin ii lor. Mul i au nevoie de comunicare, pentru c se simt str ini, singuratici, deoarece au alte idealuri decât cei din jurul lor. La aceste întruniri în fiecare an vin al i i al i tineri, c ci anii studen iei trec repede. Important este s se ajung la inima tân rului i s se lase ceva bun, pentru c s-ar putea ca acest ceva s fie crucial pentru via a lui de cre tin. Desprinzându-se de casa p rinteasc , tinerii nimeresc într-un mediu mai pu in cunoscut, care deseori îi atrage prin diferite promisiuni i senza ii, care de cele mai multe ori îi duc spre c dere i dezn dejde. Tân rul este o unealt prin care lucreaz Dumnezeu i care are nevoie de hran duhovniceasc pentru a- i îmbun t i starea l untric , pe care

reu e te s o g seasc prin intermediul Bisericii.

Este foarte odihnitor

i plin de speran pentru un student s vad c în biseric sunt i al i tineri, de vârste apropiate, care au acelea i principii de via ca ale lui. Chiar dac se simte uneori în disonan cu colegii de la institu iile de înv mânt, venind la biseric , mergând împreun în pelerinaj la m n stiri i implicându-se în diferite activit i comune, tinerii observ c nu sunt singuri, c mai sunt tineri care împ rt esc acelea i valori i

principii de via .

Capela Întâmpinarea Domnului spa iu i mediu formativ pentru studen i i copii

Capela Întâmpinarea Domnului încearc s ofere tinerilor acest mediu în care s se reg seasc i s - i manifeste dragostea i în elegerea fa de aproape. Valorile cultivate i virtu ile încurajate în cadrul bisericii sunt necesare s n t ii spirituale a persoanei i a comunit ii. Valorile cultivate sunt extrem de necesare, mai ales în aceast perioad de secularizare a societ ii, întrucât ele reprezint pentru tineri un reper spiritual esen ial. Prin rolul ei formativ în via a tinerilor, Biserica ofer tinerilor repere în via a de familie i în

59

Young People in Church and Society

societate. Prin implicarea studen ilor în activit ile desf urate în cadrul bisericii, tinerilor li se cultiv responsabilitatea, dragostea, respectul, în elegerea, r bdarea, smerenia i bun voin a. În perioada vacan ei în cadrul Capelei se organizeaz tabere pentru copii, în cadrul c rora studen ii au rolul de educatori, formatori i promotori ai valorilor general-umane. Biserica Întâmpinarea Domnului pe lâng faptul c reprezint un element important în educarea i formarea duhovniceasc a studen ilor, în constituirea unor rela ii între membrii comunit ii, bazate pe stim i respect reciproc, are i rolul de a p stra unitatea moral i spiritual a tinerilor, care este supus la grele încerc ri. Ini ial, studen ii erau invita i dup ore la capel , îns ajungeau mai pu in de jum tate. Astfel, s-a decis ca slujitorii i tinerii îmbiserici i s mearg prin universitate, în s lile de curs, unde se simt mai bine, mai siguri. Aproximativ aptezeci la sut din ei sunt interesa i de cele sfinte, sunt curio i ce mesaj li se va transmite. Prin astfel de discu ii se dep esc anumite bariere i stereotipuri, iar ulterior îi reg sim pe unii în biseric , c utându-l i chiar comunicând cu Dumnezeu 4 . În cadrul S pt mânii Tineretului Ortodox, la USM se organizeaz întruniri tematice în cadrul fiec rei facult i, zeci de întâlniri duhovnice ti cu invita i din ar i de peste hotare, pelerinaje la sfintele m n stiri, acte de caritate i alte activit i în rândul tinerilor. Studen ilor li se vorbe te despre credin , drepturi i obliga ii morale, precum i despre sensul vie ii, raportat la moarte i înviere. Preo ii implica i în aceste activit i ofer r spunsuri la întreb rile adresate de c tre tineri, atât personale, cât i din cele cu care se confrunt societatea noastr . Dup orele de curs sunt planificate conferin e în cadrul fiec rei facult i. O important misiune educativ i filantropic o au slujitorii de la capel . Catehizarea i apropierea studen ilor de Biseric se realizeaz prin stabilirea unui parteneriat între Universitate i Biseric . În acest sens, se organizeaz pe parcursul anului de studii diverse manifest ri

4

http://tineretulortodox.md/2016/04/s-a-dat-start-saptamanii-tineretului-ortodox-

la-usm.

60

15 th International Simposium on Science, Theology and Arts

culturale comune, expozi ii, conferin e cu tematic religioas , participarea reprezentan ilor Bisericii la manifest rile organizate de c tre universitate: deschiderea/închiderea anului de studii, sfin irea blocurilor de studii i a c minelor studen e ti, organizarea pelerinajelor la diverse a ez minte biserice ti etc. Prin aceste activit i educative studen ii sunt încuraja i, motiva i i educa i în vederea interioriz rii valorilor morale. Preotul este i un sem n tor, care lucreaz zilnic în gr dina dumnezeiasc , unde s de te i cre te noi membri, fii i fiice ale Bisericii lui Hristos. i dac va pune toat c ldura inimii, toat lumina min ii i tot devotamentul de care este capabil, în opera de îndrumare a genera iei tinere spre culmile spirituale ale Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, atunci lucrarea lui va atinge succesul dorit i satisfac ia datoriei împlinite. Necesitatea de a g si lini tea i împ carea l untric îi adun pe tineri împreun , pentru a petrece timpul util, pentru a discuta prietene te, pentru a-I urma lui Hristos, cu i prin persoana celor de al turi. Asocia ia Studen ilor Cre tini Ortodoc i în parteneriat cu biserica Întâmpinarea Domnului din incinta USM desf oar pe parcursul anului diverse campanii i ac iuni speciale de caritate. De apte ani d roade îndemnul de a colecta la biseric bunuri pentru enoria i nevoia i, care tot de la biseric iau de ce au trebuin . Unii aduc, al ii iau. O metod de catehizare în rândul tinerilor este punerea la dispozi ie a c r ilor cu caracter religios i înv turi cre tine. Astfel, înfiin area Bibliotecii de carte religioas în cadrul Universit ii de Stat din Moldova ofer tinerilor posibilitatea de a citi i c uta r spunsuri la multe întreb ri care îi preocup . Citirea literaturii cu con inut religios- moral aduce folos enorm la îmbog irea sufletului cu hran spiritual , atât de necesar tân rului ortodox. O alt metod de catehizare în rândul tinerilor o reprezint organizarea taberelor de var . Taberele religioase pentru copii i tineri ofer o alternativ cre tineasc de petrecere a vacan elor de var . O tab r religioas este o metod prin care tinerii se apropie de Dumnezeu, se apropie unul de altul i înva câteva lucruri bune. Participan ii se implic în diferite ac iuni, studii biblice, cânt ri, jocuri,

61

Young People in Church and Society

drume ii, foc de tab r , tr ire duhovniceasc . Tab ra cre tin are ca scop dezvoltarea în rândul tinerilor a obiceiurilor ortodoxe, ca într-o mare familie cre tin : cu rug ciune de diminea , de sear sau înainte de mas , cu dezbateri pe diferite teme teologice i participare la Sfânta Liturghie. În perioada vacan ei de var , în cadrul Bisericii Întâmpinarea Domnului din incinta Universit ii de Stat din Moldova se organizeaz

o tab r pentru petrecerea cu folos a timpului liber, a copiilor cu vârsta

cuprins între 6-14 ani. Tab ra este organizat cu ajutorul tinerilor din Asocia ia Studen ilor Cre tini Ortodoc i care desf oar diverse concursuri i activit i pentru implicarea copiilor în activit i educativ- creative, în func ie de propriile op iuni. Copiii se familiarizeaz cu lumea frumosului i, pe parcursul activit ilor, î i formeaz abilit i în desen, broderie, decor, origami, .a. De asemenea, înva cânt ri religioase, rug ciuni, particip la concursuri de eseuri i desen. Cei care organizeaz activit ile cu copiii sunt tinerii din ASCO, care îi ajuta s aib o vacan frumoas i ziditoare. Studen ii sunt implica i în organizarea unor ac iuni de caritate (Campania îngerilor, Faptele bune pot fi i dulci), familiarizarea persoanelor necunosc toare cu valorile i s rb torile cre tin-ortodoxe (ie iri în parc, distribuire de flori sau pliante, promovarea valorilor

na ionale). Un rol deosebit în apropierea tinerilor de valorile morale l-a avut organizarea taberei de var : La ba tina P rintelui Sofian Boghiu Cucone tii Vechi 2015 5 , organizat de c tre Asocia ia cultural-istoric Noua Galilee în colaborare cu Asocia ia Studen ilor Cre tini Ortodoc i din Republica Moldova. Tab ra s-a desf urat în apropierea malurilor pitore ti ale Prutului (s. Cucone tii Vechi, r. Edine ) i a oferit celor peste 40 de participa i posibilitatea s desf oare diverse activit i precum ateliere de istorie, de cultur , de muzic bisericeasc .a. Pe parcursul taberei, tinerii au avut ocazia s descopere frumuse ile naturii, s viziteze monumentele istorice i împrejurimile. Participan ii

5

http://tineretulortodox.md/2015/08/in-perioada-7-9-august-s-a-desfasurat-in-

premiera-tabara-de-vara-la-bastina-parintelui-sofian-boghiu-cuconestii-vechi.

62

15 th International Simposium on Science, Theology and Arts

la tab r s-au familiarizat cu personalitatea i activitatea vrednicului de pomenire p rinte Sofian Boghiu, originar din Cucone tii Vechi. Totodat , tinerilor li s-a vorbit despre credin a str mo easc i tradi iile înainta ilor.

Pastora ia

entuziasmului tinerilor

în

spa iul

universitar

i

nevoia

de

valorificare

a

Biserica trebuie s ofere tân rului modele vii de credincio i împlini i duhovnice te, pentru ca el s se simt încurajat în demersul s u spiritual. Tinerii particip la via a liturgic i la cultul divin prin înv area, inclusiv în cadrul catehezelor, a unor cânt ri religioase (colinde, cânt ri pascale, alte cânt ri din cadrul Sfintei Liturghii i a altor slujbe biserice ti). Parohia, ca celul a comunit ii cre tine, este datoare s vin în întâmpinarea nevoilor i preocup rilor acestei vârste, prin natura ei deschis spre tot ce este nou. Astfel, s oferim tinerilor oportunit i de care ace tia au nevoie, pentru cre terea lor spiritual , dar pe care nu le pot accesa întotdeauna prin ei în i i. În acest sens îi implic m pe tineri în diverse proiecte sociale, cum ar fi: activit i antitrafic, antidrog, contra violen ei, antituberculoz , antitutun etc., toate bazate pe voluntariat. Pentru c , a a cum spunea p rintele Dumitru St niloae; decât s stau degeaba, mai bine muncesc degeaba . Tinerii se implic în activit ile organizate de ASCO. Ei sunt cei care joac rolul de mentori i educatori în cadrul taberei de var cu sejur de zi pentru copii, viziteaz pe cei s raci i pe cei b trâni, pe persoanele cu diferite probleme de s n tate, socializeaz i le dau o mân de ajutor. Astfel, înva s ofere dragoste i ajutor celor apropia i, înva smerenia i r bdarea. Toate acestea îi ajut s devin i ei în i i un bun exemplu pentru al i tineri. i astfel acei tineri care s-au apropiat de biseric i înv turile Mântuitorului realizeaz ulterior activit i de catehizare a copiilor. Pastora ia realizat împreun cu tinerii înseamn a le da acestora ansa de a participa activ la via a comunit ii. Aceasta este eficient atunci când sunt implica i ei în i i în activit i dedicate slujirii

63

Young People in Church and Society

celorlal i. Participarea la programe de consiliere împotriva consumului de droguri i a alcoolismului, implicarea în activit i de catehizare a copiilor, organizare de conferin e i cursuri, ac iuni de ajutorare a b trânilor, organizarea unor expozi ii i spectacole de conservare a tradi iilor, constituie exemple de pastora ie a tinerilor realizat chiar de tineri. Tinerii, speran a Bisericii, sunt cei mai în m sur s apere ultimele redute ale cre tinismului ortodox. Prin puterea i entuziasmul lor, misiunea preo ilor devine mult mai u oar 6 . În întâmpinarea i la dorin a tinerilor a fost înfiin at i

Mi carea Tineretului Ortodox, care î i propune s uneasc cre tinii

ortodoc i, în special genera ia tân r , din întreaga ar prin intermediul cât mai multor activit i organizate atât la nivel na ional, cât i local.

Mi carea Tineretului Ortodox a organizat o serie de ac iuni, în cadrul

c rora au fost implica i tinerii: Mar ul pentru Via ; S pt mâna Tineretului Ortodox (a asea s pt mân din Postul Mare); Mar ul pentru Familie; Ziua Femeilor Mironosi e; Pelerinajul Tinerilor; conferin e; seri duhovnice ti; concursuri, pelerinaje, ac iuni de caritate

.a.

Con tientizând faptul c tehnologiile informa ionale de ultim genera ie au împânzit întregul glob p mântesc, iar re eaua global Internet este prezent mai nou în fiecare a treia cas din Republica Moldova, au fost create portaluri cre tin ortodoxe (www.tineretulortodox.md; www.altarulcredintei.md), prin intermediul c rora se vine în ajutorul tineretului de ast zi, atât de

derutat i atât de nepreg tit pentru o via cre tin în Duhul Evangheliei

lui Hristos 7 .

Concluzii

Capela Întâmpinarea Domnului reprezint o oaz de lini te i

un spa iu al rena terii pentru tineri, aici g sind sprijin i încuraj ri din partea preo ilor slujitori. Preotul joac un rol considerabil în via a

6 Ionu Bursuc, Pastora ia tinerilor ca misiune a Bisericii, www.doxologia.ro.

7 http://tineretulortodox.md/2011/04/ce-asteapta-biserica-de-la-tineretul-de-astazi.

64

15 th International Simposium on Science, Theology and Arts

tinerilor, dând dovad de în elegere, r bdare i îng duin fa de cei pe care îi asist i îi îndrum spiritual, astfel ajutându-i s - i g seasc lini tea sufleteasc . În calitate de duhovnic preotul devine p rta ul nelini tilor, îndoielilor i problemelor tinerilor cu care vine în contact. Biserica îi a teapt pe tineri s se angajeze de asemenea în misiunea ei de propov duire a credin ei i de slujire a semenilor. Tinerii sunt dinamici, au ini iative, dar i for a necesar pentru a le duce la împlinire. Trebuie s acord m o aten ie deosebit enoria ilor tineri, care trebuie atra i spre lucrarea ampl a Bisericii, spre folosul lor i al semenilor. Comunicarea preotului cu studen ii trebuie s se desf oare cu dragoste, cu c ldura inimii, cu jertfire de sine, cu smerenie i blânde e, având în memorie modelul viu i sacru modelul Marelui Înv tor, Domnul nostru Iisus Hristos. De i se resimt schimb ri în diverse domenii ale activit ii umane, Hristos i înv tura sa r mân acelea i dup mai bine de dou milenii. Esen a, dogma, r mâne neschimbat pân ast zi, atâta doar c modalitatea apropierii sau însu irii celor dumnezeie ti se schimb de la epoc la epoc , de la societate la societate. Fiecare se apropie în felul s u de acea Cale, Adev r i Via . Important s ne îngrijim de cei în cre tere, încât s avem o societate s n toas i integr .

65

Young People in Church and Society

Bibliografie

- Bezviconi, Gh., Biserica Sf. Teodor Tiron Ciufli . În: Din trecutul nostru , Chi in u, 1934.

- Bursuc, Ionu , Pastora ia tinerilor ca misiune a Bisericii, www.doxologia.ro.

- Mo in, O., Candu, T., Unele aspecte privitoare la zidirea i sfin irea bisericii Întâmpinarea Domnului din Chi in u, în: Educa ie i via

spiritual în Basarabia. Tradi ii i perspective , Chi in u: CEP USM,

2015.

- Mo in, Octavian, Vrednici slujitori la biserica Întâmpinarea Domnului , în: Educa ie i via spiritual în Basarabia. Tradi ii i perspective , Chi in u: CEP USM, 2015.

- Sârbu, Preotul Ilie, Catehizarea copiilor i tineretului, obiectiv prioritar al Bisericii, în Altarul Banatului , an. I (40), mai-iunie 1990, nr. 5-6.

- 18 1879 . : , 10, 1879.

Adrese web

- http://tineretulortodox.md/2011/04/ce-asteapta-biserica-de-la-tineretul-

de-astazi

- http://tineretulortodox.md/2011/04/pr-octavian-mosin-Clucrul-cu-

tineretul-trebuie-sa-fie-o-prioritate-a-bisericii-ortodoxe

- http://tineretulortodox.md/2015/08/in-perioada-7-9-august-s-a-

desfasurat-in-premiera-tabara-de-vara-la-bastina-parintelui-sofian-

boghiu-cuconestii-vechi

- http://tineretulortodox.md/2016/04/s-a-dat-start-saptamanii-tineretului-

ortodox-la-usm

- www.masterateortodoxe.blogspot.com

66