Sunteți pe pagina 1din 6

GEOGRAFIA UMANĂ A REPUBLICII MOLDOVA CLASA A 9-A

PROIECTARE DIDACTICĂ DE LUNGĂ DURATĂ


ANUL ŞCOLAR 2018-2019
LICEUL TEORETIC ”ŞTEFAN HOLBAN”
c. Cărpineni, r. Hînceşti
Competenţe specifice:

1.Utilizarea termenilor specifici în prezentarea şi explicarea informaţiei geografice;

2.Formarea abilităţilor de comunicare corectă, constructive în limba maternă;

3.Utilizarea corectă a termenilor geografici, a numelor proprii geografice în limbi străine;

4. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivel local, regional şi global;

5.Identificarea releţiilor dintre componenete, fenomene şiprocese naturale. Formarea comportamentului în raport cu natura pe baza cunoaşterii relaţiei cauză-
efect;

6.Aplicarea unor elemente din matematică, ştiinţe, tehnologie în studierea mediilor locale, regionale şi globale, în rezolvarea unor probleme şi situaţii din
cotidian;

7.Raportarea conţinuturilor geografice la un suport cartografic şi grafic.Citirea şi interpretarea hărţii geografice;

8.Aprecierea aspectelor sociale,civile şi culturale ale spaţiului geografic la nivel local, regional şi mondial;

9.Obţinerea unor tehnici şi deprinderi de învăţare pentru pregătirea sistematică, pentru auto-formare;

10.Accesarea informaţiilor cu caracter geografic prin intermediul serviciilor electronice de bază.


Nr. Competenţe Subcompetenţe Unităţi de învăţare/ Nr. Data Resurse de
lecţiei specifice Conţinuturi de învăţare
ore
1,2,3,5 1.Comunicarea corectă în limba maternă cu utilizarea
adecvată a termenilor geografici. Poziţia economico-geografică şi
Notă: Competenţa este universală pentru toate unităţile de organizarea teritoriului
conţinut ale disciplinei date;
-să identifice termenii specifici în textele din manual şi din Noţiuni-cheie:
alte surse de literatură; Poziţie economico-geografică,
-să definescă termenii noi; comună, oraş, municipiu, unitate
-să efectueze în scris o descriere geografică coerentă, administrativ teritorială.
cursivă, lizibilă în limba maternă;
-să utilizeze termenii specifici în comunicările geografice Teritoriul şi poziţie economico- 1
orale. geografică a Republicii Moldova.
2.Caracterizarea particularităţilor poziţiei economico- Manual şcolar
5,7,8 geografice a Republicii Moldova. Organizarea administrativ-teritorială. Harta politică a
-să caracterizeze particularităţile poziţiei economico- 1 Europei,
geografice a Republicii Moldova; Harta
-să aprecieze avantajele şi dezavantajele poziţiei administrativă a
economico-geografice a ţării noastre; Republicii
-să aprecieze aspectele geopolitice ale poziţiei ţării noastre; Moldova
3.Interpretarea hărţii administrativ –teritoriale. Atlasul
-să descrie organizarea administrativă a teritoriului geografic şcolar
7,8 Republicii Moldova; Dicţionarul
-să specifice unităţile administrativ-teritoriale; geografic
-să interpreteze harta administrativ- teritorială;
1 oră
Evaluare iniţială-25 min.

Evaluare iniţială
1,7 4.Evaluarea gradului de asigurare a teritoriului ţării cu Resursele naturale
diferite tipuri de resurse naturale. Scheme
-să clasifice resursele naturale după diferite criterii; Noţiuni-cheie: condişii naturale, Diagrame
-să aprecieze gradul de asigurare a spaţiului nostru cu resurse naturale, resurse agro- Imagini
diferite tipuri de resurse naturale; climatice. Manual şcolar
-să interpreteze hărţile tematice, materialele statistice şi Harta politică a
grafice; Clasificarea resurselor naturale. 1 Europei,
-să manifeste un comportament critic şi util faţă de Resurselor minerale utile. Harta
utilizarea resurselor naturale. Resursele climatice. 1 administrativă a
Resursele de apă. Republicii
Moldova
Resursele de sol. Resursele biologice. Atlasul
1 geografic şcolar
Evaluare inițială. Dicţionarul
1 geografic
1,2,3,6,7 5.Analiza materialelor statistice, grafice şi cartografice Populaţia
la caracterizarea indicilor demografici;
-să identifice factorii ce determină evoluţia numerică a
populaţiei; Noţiuni geografice:
-să analizeze graficul evoluţiei numărului populaţiei pe o Natalitate, mortalitate, bilanţ natural al
anumită perioadă de timp; populaţiei, resurse umane de muncă,
-să deducă cauzele variaţiei indicatorilor demografici în urbanizare.
diferite regiuni ale ţării;
-să prognozeze evoluţia numerică a populaţiei; Ziare, reviste
-să identifice factorii ce influenţează mişcarea naturală a Evoluţia numerică a populaţiei. 1 (Mediul
populaţiei; Mişcarea naturală a populaţiei. ambiant,
-să deducă concluzii referitor la mişcarea naturală a Natura)
populaţiei; Materiale
-să evalueze situaţia demografică actuală din ţară; Migraţia populaţiei și repartiția 1 statistice
-să deducă cauzele ce determină migraţia populaţiei; geografică a populatiei. Scheme
-să clasifice migraţiile conform diferitor criterii; Diagrame
-să analizeze evoluţia proceselor migraţioniste din Structura demografică şi resursele de Imagini
republică. muncă. 1 Manual şcolar
1,6 6.Utilizarea schemelor, tabelelor, organizatorilor grafici Structura etnică şi cea confesională a Harta politică a
la clasificarea populaţiei după diferite criterii; populaţiei. 1 Europei,
-să clasifice populaţia după diferite criterii; Harta
-să descrie structura populaţiei după diferite criterii; administrativă a
-să explice evoluţia structurii etnice a populaţiei; Republicii
-să manifeste atitudine de respect faţă de etniile Aşezările umane. Aşezările rurale. Moldova
conlocuitoare; 1 Atlasul
-să argumenteze căile de utilizare raţională a resurselor Aşezările urbane. geografic şcolar
umane de muncă din republică. 1 Dicţionarul
4,7,8,9 7.Interpretarea hărţii populaţiei Republicii Moldova; geografic
Caracterizarea aşezărilor urbane şi rurale;
-să identifice deosebirile regionale între partiţia teritorială a Lucrare practică nr.1 Evaluarea
populaţiei; dinamicii şi structurii populaţiei din
-să recunoască poziţia pe hartă a principalelor oraşe; localitate în baza algoritmului.
-să caracterizeze reţeaua de aşezări rurale şi urbane; 1
-să proiecteze măsuri de protecţie a mediului în aşezările
urbane şi rurale.
Evaluare sumativă 1 Atlasul
oră geografic şcolar
1,7 8. Caracterizarea economiei naţionale; Economia naţională
-să argumenteze factorii, care au influenţă asupra
economiei;
-să clasifice ramurile economiei naţionale; Noţiuni-cheie: economie naţională,
-să deducă concluzii în baza analizei materialelor grafice şi produs intern brut, trafic de mărfuri,
cartografice despre factorii de dezvoltare şi repartiţia trafic de călători, nod de transport,
spaţială a culturilor agricole; export, import.
-să interpreteze harta economică; Materiale
-să argumenteze principiile de amplasare a întreprinderilor Economia națională: Noţiuni generale statistice
1
industriale; și structura pe ramuri. Scheme
-să descrie ramirile sferei serviciilor; 1 Diagrame
-să caracterizeze tipurile de transport. Agricultura şi industria alimentară. Imagini
Factorii de dezvoltare a agriculturii și Manual şcolar
a industriei alimentare. Harta politică a
Europei,
8,10 9.Specificarea formelor de relaţii economice; Cultura cerealelor şi industriile de Harta
-să exemplifice formele de relaţii economice externe; prelucrare. 1 administrativă a
-să aprecieze rolul relaţiilor externe pentru economia Republicii
naţională; Cultura plantelor tehnice şi industriile 1 Moldova
-să prognozeze perspectivele relaţiilor economice; de prelucrare. Atlasul
geografic şcolar
Legumicultura, pomicultura şi Dicţionarul
industria conservelor. 1 geografic
1
Viticultura şi industria vinicolă.

Creşterea animalelor şi industriile


produselor animaliere. 1
Evaluare la subcapitolul:
,,Agricultura şi industria
alimentară”. 1

Industria grea, industria ușoară și


sectorul serviciilor

Industria energetică.
1
Industria constructoare de maşini şi de
prelucrare a metalelor. 1

1
Industria uşoară.
1
Sectorul serviciilor.

Transportul şi comunicaţiile.
1
Relaţiile economice externe.
1

Lucrare practică nr.2- Caracterizarea


unei unităţi economice din localitate în
baza algoritmului. 1

Evaluare la subcapitolul:
,,Industria grea, uşoară şi sectorul
1
serviciilor”.

6,7,8 10.Analiza materialelor statistice , grafice şi Scheme


cartografice la caracterizarea particularităţilor Regiunile economico-geografice 1 Diagrame
specifice ale regiunilor economico-geografice. Imagini
-să interpreteze hărţile tematice la caracterizarea regiunilor Regiunea Centrală. 1 Manual şcolar
economico-geografice; Harta politică a
-să caracterizeze particularităţile naturii şi socio-economice Caracterizarea comparativă a Europei,
ale regiunilor economico-geografice; regiunilor de Nord și de Sud. Harta
-să aprecieze gradul de asigurare a regiunilor economico- 1 administrativă a
geografice cu resurse naturale. Regiunea din stînga Nistrului. Republicii
1 Moldova
Republica Moldova in contextul Atlasul
globalizării și a dezvoltării durabile. geografic şcolar
Dicţionarul
geografic

Evaluarea finală. 1 Atlasul


oră geografic şcolar