Sunteți pe pagina 1din 348

GHJ.

D DE

{{x) ~j/(x)dx F/x)={(J

.J/I•Jdx •f(h)- f(<>J


~
l
Monica Mure~an • Rodica Resiga • Camelia Maria Magda~
Cristian Dimulescu • Diana Veronica Trailescu Gogan
Elisabeta Ana Naghi • Emilia Iancu • Gabriel Vrinceanu
Ion Otara~anu • Leonard Mihai Giugiuc • Maria Popescu
Stelian Fedorca • Vicentiu Rusu

Ghid de pregatire
Bacalaureat 2017
Matematica- M_tehnologic

Editura DELFIN
fi 2016
Lucrarea este realizata in conformitate cu programa ~colara in vigoare.

Consilier editorial: dr. Clementina Ivan-Ungureanu


Referent ~tiintific: Prof. univ. dr. Dorin Andrica
Coperta colectiei: Daniel Fulga
Redactare: Irina Bancu, Daniel Fulga

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei


MURE~AN, MONICA
Bacalaureat 2017: matematica- ghid de pregatire M_tehnologie/
Monica Mure:;;an, Rodica Resiga, Camelia Maria Magda:;; ... - Bucure:;;ti :
Delfin, 2016
ISBN 978-606-8763-34-7

I. Resiga, Rodica
II. Magda~, Camelia

51 (075.35)
371.279.8:373.5

Editura Delfin, Bucure~ti


Comenzi ~i distributie la tel.: 021 627 37 20
0766 22 20 21, 0727 44 44 55
Comenzi online: www.librariadelfin.ro
E-mail: contact@edituradelfin.ro
www .edituradelfin.ro

Copyright © Editura Delfin, 20 16


Toate drepturile asupra acestei cfuti apartin editurii Delfm.
Reproducerea integraHi sau paqiala a textului sau a ilustratiilor din aceasta carte este
interzisa :tara acordul prealabil scris al editurii Delfin.
Programa pentru disciplina Matematidi 13

Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea ~i des~urarea examenului de bacalaureat narional
PROGRAMA M_ tehnologic
Filiera tehnologica, profilul servicii, ~oate califidirile profesionale, profilul resurse naturale ~i protecpa
mediu1ui, toate. calificarile profesionale, profilul tehnic, toate calificarile profesionale
COMPETENTE DE EVALUAT ~~ CONTINUTURI
CLASA a IX-a - 3 ore/sapt. (TC+CD)
--:----------~C~o~m~p~e~te~n~tLe~s~p~e~c~ifi~•c~e------------4------------------C~o~n~t·=·n~u~t=u=r~i----------------~
L Jdentificarea in iimbaj cotidian sau in
Mulpmi ~i clemente de logica matematica
probleme de matematica a unor no~iuni
.e . • Multimea numerelor reale: operatii algebrice cu
specifice logicii rnatematice :;;1 teorl 1
numere reale, ordonarea. numerelor reale, modulu!
multimilor
unui numar real, aproximari prin lipsa sau prin
2. Reprezentarea adecvata a multimilor ~i a
adaos; operatii cu intervale de numere reale
operatiilor logice in scopu1 identificarii unor
• Propozi}le, predicat, cuantificatori
proprietati ale acestora
• Operatii Iogice elementare (negatie, conjunctie,
3. Alegerea ~i utilizarea de algoritmi pentru
disjunctie, implicape, echivalenta), corelate cu
efectuarea unor operatii cu numere reale, cu
operapile ~i cu relatiile dintre multimi
multimi, cu propozi~ii/predicate
(complementara, intersectie, reuniune, induziune,
4. Deducerea unor rezultate ~i verificarea
egalitate)
acestora utilizand inductia matematica sau a1te
• Inductia matematica
rationamente logice
5. Redactarea rezolvarii unei probleme, coreHind
limbajul uzual cu eel al logicii matematice ~i al
I teoriei mul}imilor
I
I
I
6. Transpunerea unei situatii-problema in limbaj
matematic, rezolvarea problemei obtinute ~J
I
I
interpretarea rezultatului
IL Recunoa~terea unor corespondente care sunt
!?iruri, progresii aritmetice sau geometrice
~iruri

2. Calcularea valorilor unor ~iruri care • Modalitati de a descrie un $ir; $iruri particulate:
progresii aritmetice, progresii geometrice,
modeleaza situatii practice 1n scopul
determinarea termenului general al unei progresii;
caracterizarii acestora
~i
suma primilor n termeni ai unei progresii
I 3. Alegerea utilizarea unor modalitap
adecvate de calculare a elementelor unui ~ir • Conditia ca n numere sa fie in progresie
4. Interpretarea grafica a unor relatii provenite aritmetica sau geometricli, pentru n ;::: 3 ·
din probleme practice
i 5. Analizarea datelor in vederea aplidirii unor
I formule de recurenta sau a rationa.rnentulu.i de
tip inductiv in rezolvarea problemelor
6. Analizarea ~i adaptarea scrierii tennenilor
unui ;;ir 1n functie de context
1. ldentificarea valorilor unei funqii folosind
Functii; lecturi grafice
reprezentarea grafica a acesteia
2. Determinarea solutiilor unor ecuatii, inecuatii • Reper cartezian, produs cartezian, reprezentarea
utilizand reprezentarile grafice prin puncte a unui produs cartezian de multimi
3. Alegerea $i utilizarea unei modalitati numerice; condifii algebrice pentru puncte aflate
adecvate de reprezentare grafica in vederea in cadrane; drepte in plan de forma x = m sau de
evidentierii unor proprietati ale func~illor forma y=m, meJR.
I 4. Exprimarea monotoniei unei funqii prin • Ftmctia: definitie, exemple, exemple de
conditii algebrice sau geometrice corespondente care nu sunt functii, modalititp de
5. Reprezentarea geometrica a graficului unei a descrie o funcpe, egalitatea a doua funcpi,
funcpi prin puncte ~i aproximarea acestuia imaginea unei functii
printr-o curbii continua • Functii numerice f:J ~JR., I interval de numere
6. Deducerea unor proprietati ale functiilor reale; graficul unei funcfii, reprezentarea
numerice prin lectura grafica geometrica a graficului, intersectia graficului cu
axele de coordonate, interpretarea graficli. a unor
ecuarii de forma j (X) = g( X) ; proprietftti . ale
I Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic
Anexa nr. 2 Ia OMEN nr 4430/29 08 2014 privind organizarea ~i desla$urarea examenului de bacalaureat national
functiilor numerice introduse prin Jectura grafica:
marginire, monotonie, paritate/imparitate
(simetria gra:ficului fa![~ de a,-xa 0' sau origine),
periodicitate
• Compunerea functiilor; exemple de funct_ii
numerice
l. Recunoa~terea functiei de gradul I descrisa in
Functia de gradul I
moduri diferite
• De:finitie; reprezentarea grafidi a functiei
2. Utili~rea unor metode algebrice sau grafice
pentru rezolvarea ecuatiilor, inecua}iilor, f:JR~R. f(x)=ax+b, unde a,bElR,
sistemelor de ecuatii intersecpa graficului cu axele de coordonate,
3. Descrierea unor proprietati desprinse din ecuatia f(x)=O
reprezentarea grafica a functiei de gradul I sau • lnterpretarea gra:fica a proprietatilor algebrice ale
din rezolvarea ecuatiilor, inecuatiilor,
functiei: monotonic, semnul functiei
sistemelor de ecuatii
4. Exprimarea legaturii intre functia de gradul I • Inecuatii de forma ax+b::;; 0 (<,>,2::), a,b E IR,
~i reprezentarea ei geometrica studiate pe lR
5. lnterpretarea graficului functiei de gradul I • Pozitia relativa a doua drepte, sisteme de tipul
utilizand proprietatile algebrice ale functiei ax+by=c
6. Rezolvarea cu ajutorul functiilor a unei { mx+ny= p , a;b,c,m,n,p numere reale
situatii-problema si interpretarea rezultatului
1. Diferentierea, prin exemple, a variatiei liniare
Functia de gradul al H-Jea
de cea patratica
2. Completarea unor 1abele de valori necesare
• Reprezentarea gra:fica a functiei f ~ IR ~ R ,
pentru trasarea gra:ficului funcfiei de gradul a1 f(x)
2
ax +bx+c cu a,b,cEIR ~j a;t;O,
II-1ea interseqia graficului cu axele de coordonate,
3. Aplicarea unor algoritmi pentru trasarea
ecuatia f (x) = 0 , simetria fat:a de drepte de forma
gra:ficului funqiei de gradul al II-lea (prin
puncte semni:ficative) x=m cu mElR
4. Exprimarea proprietatilor unei functii prin • Relatiile lui Viete, rezolvarea sistemelor de forma
conditii algebrice sau geometrice [x+y=s.
, CU S, p
r
E ":t
5. Utilizarea relatiilor lui Viete pentru
caracterizarea solutiilor ecuatiei de gradul a1 Il-
1.xy= p
lea §i pentru rezolvarea unor sisteme de ecua}ii
6. ldentificarea unor metode grafice de rezolvare
a ecuatiilor sau a sistemelor de ecuatii
1. Recunoa~terea corespondentei dintre seturi de
Interpretarea geometrica a proprietaplor aJgebrice
date ;;i reprezentari grafice
ale funcpei de gradul al II-Jea
2. Reprezentarea grafica a unor date diverse in
• Monotonic; punct de extrem, varful parabolei,
vederea compararii variatiei lor
interpretare geometrica
3. ApJicarea formulelor de calcul ~i a lecturii
gra:fice pentru rezolvarea de ecuatii, inecuatii ~i • Pozitionarea parabolei fat:a de axa Ox , semnul
sisteme de ecuatii functiei, inecuatii de forma ax2 +bx+c::;;O
4. Exprimarea prin reprezentari grafice a unor (2::,<,>), a,b,c E TR, interpretare
conditii algebrice; expnmarea prin conditii geometrica
algebrice a unor reprezenti'iri gra:fice
• Pozifia relativa a unei drepte fata de o parabola:
5. Determinarea unor relatii intre conditii
mx+n=y
algebrice date ~i gra:ficul functiei de gradul al rezolvarea sistemelor de forma ? ,
11-lea { ax- +bx+c= y
6. Utilizarea. monotoniei ~i a punctelor de extrem cu a,b,c,m,n E interpretare geometrica
in optimizarea rezultatelor unor probleme
practice
1. ldentificarea unor elemente de geometrie
Vectori in plan
vectoriala in diferite contexte
• Segment orientat, vectori, vectori coliniari
2. Aplicarea regulilor de calcul pentru
determinarea caracteristicilor unor segmente • Operatii cu vectori: adunarea (regula triunghiului,
orientate pe configuratii date regula paralelogramului), proprietap ale operatiei
3. Utilizarea operatiilor cu vectori pentru a de adunare; inmultirea cu un scalar, proprietati ale
Programa pentru disciplina Matematica I5
Anexa nr 2 Ia OMEN nr 4430/29 08 2014 privind organlzarea ~i desta~urarea examenului de baealaureat national
descrie configuratii geometrice date lnmultirii cu un scalar; conditia de coliniaritate,
4. Utilizarea limbajului calculului vectorial descompunerea dupa doi vectori
pentru a descrie anumite configuratii
geometrice
5. Identificarea condiliilor necesare pentru ca o
coilfigurajie geometrica sa verifice cerinte date
6. Aplicarea calculului vectorial in rezolvarea
unor probleme din domenii conexe
l. Ideotificarea elementelor necesare pentru
Trigonometrie ~i aplicatii ale trigonometriei in
calcularea unor lungimi de segmente ;;i a unor
geometrie
masuri de unghiuri
• Rezolvarea triunghiului dreptunghk
2. Utilizarea unor tabele ~i formule pentru
calcule in trigonometric ~i in geometric • Cercul trigonometric, defmirea funqiilor
3. Determinarea masurii tmor unghiuri ~i a trigonometrice: sin: [0, 2;r] __, [ -1, 1),

1~ r 1, r 1\{~} . . . ,
ltmgimii unor segrnente utilizand relatii metrice
4. Transpunerea intr-un limbaj specific cos : o, 2;r r -1, 1 tg : o, Jr JR •
trigonometriei ~i geometriei a unor probleme
practice ctg : (0, ;r) __, li~
5. Utiljzarea unor clemente de trigonometric In • Definirea funqiilor trigonometrice:
rezolvarea triunghiului oarecare sin: IR __, [-1, 1], cos: IR __, [-1, 1],
6. Analizarea $i interpretarea rezultatelor
obtinute prin rezolvarea unor probleme practice tg: li{ \D......, IR , cu D == { + kE ~ k;rl z} ,
ctg : IR \ D-+ IR , cu D = { k;rj k E Z}
• Reducerea la primul cadran; formule
trigonometrice: sin (a +b) , sin (a b) ,
cos(a+b), cos(a b), sin2a, cos2a,
• ModaliHiti de calcul a lungimii unui segment ~i a
masurii unui unghi: teorema sinusurilor ~i teorema
cosinusului
CILASA a X-a - 3ore/sapt. (TC+CD)
Competente specifice Co~Jinuturi
1. ldentificarea caracteristicilor tipurilor de Mulpmi de numere
numere utilizate In algebra $i a fonnei de scriere • Numere reate: proprietati ale puterilor cu
a unui numar real in contexte specifice exponent rational, irational ;;i real ale unui
2. Compararea f?i ordonarea numerelor reale numar pozitiv nenul
utilizand metode variate • Media aritmetica, media ponderata, media
3. Aplicarea unor algoritmi specifici ca1culului cu geometrica, media armonica
puteri, radicali, logaritmi 'in contexte variate • Radical unui numar (de ordin sau de ordin 3),
4. Alegerea tonnei de reprezentare a unui numar proprietati ale radicalilor
real in vederea optimizarii calculelor • Notiunea de logaritm, proprietati ale
5. Alegerea strategiilor de rezolvare in vederea logaritmilor, calcule cu logaritmi, operatia de
optimizarii calculelor logaritmare
6. Determinarea unor ·analogii lntre proprietatile • Mulpmea :C . Numere complexe sub forma
operatiilor cu numere reale scrise in forme algebrica, conjugatul unui numar complex,
variate ~i utilizarea acestora in rezolvarea unor opera~ii cu numere complexe. Rezolvarea in C
ecuatii a ecuatiei de gradul al doilea avand coeficienti
reali
l. Trasarea prin puncte a graficelor unor functii
Functii ~i ecuatii
2. Prelucrarea informatiilor ilustrate prin graficul
unei functii in scopul deducerii unor proprietati • Functia putere: f: L< ~ .iR, f(x) = xn, n EN,
ale acesteia (monotonic, semn, bijectivitate, n 2:2 ~i
inversabilitate, continuitate, convexitate) functia radical:
3. Utilizarea de proprietati ale functiilor In trasarea
graficelor ~i in rezolvarea de ecuatii n =2,3, unde D = [ 0, +x>) pentru n par ~i
Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Anexa nr. 2la OMEN nr 4430/29.08 2014 privind organizarea ~i des~urarea examenului de baca!aureat national
4. Exprimarea in Iimbaj matematic a unor situatii D = JR pentru n impar
concrete t?i reprezentarea prin grafice a unor • Functia exponentiala f: lR4(0,+oo)'
functii care descriu situatii practice
5. lnterpretarea, pe baza lecturii grafice, a f(x)=ax, aE(O,+oo), a::.t:l ~i
proprietatUor algebrice ale funct:iilor
6. Utilizarea echivalentei dintre bijectivitate ~i
functia logaritmica f :(0, +oo) --* =~ ,
inversabilitate in trasarea unor grafice $i in f(x)=log 0 x, aE(O,+oo), a::.t:l
rezolvarea unor ecuatii algebrice • lnjectivitate, surjectivitate, bijectivitate; functii
inversabile: definitie, proprietati grafice, conditia
Notii: Pentru toate tipurile de functii se vor studia: necesara ~i suficienta ca o funqie sa fie
intersectia cu axele de coordonate. ecua{ia f ( x) = 0, · inversabila
reprezentarea grajicii prin puncte, simetrie. !ectura • Funqii trigonometrice directe ~i inverse
grafica a proprietiifilor algebrice ale fimc{iilor: • Re~olvari de ecuatii fo1osind proprietatile
monotonic. bijectivitate, inversabiliraJe. semn, futlc1iilor:
convexitate. ' -' Ecuatii care contin radicali de ordinul 2 sau
de ordinul3
Ecuatii · exponentiale, ecuatii logaritmice,
utili7.area unor substitutii care conduc la
rezolvarea de ecuatii algebrice
l. Diferentierea problemelor in functie de numarul
Metode de numarare
de solutii admise
• Ml!ltimi finite: permutari, ar~jamentc,
2. ldentificarea tipului de formula de numarare
combinari, numiirul tuturor submultimilor unei
adecvata unei situatii-problema date
multimi cu n elemente
3. Utilizarea unor fonnule combinatoriale in
rationamente de tip inrluctiv
4. Exprimarea caracteristicilor unor probleme in
scopul simplifidirii modului de numarare
5. lnterpretarea unor situatii-problema avand
continur practic, cu <Yutorul elementelor de
combinatorica
6. Alegerea strategiilor de rezolvare a unor
probleme in scopul optimizarii rezultatelor
1. Recuno~terea unor date de tip probabilistic sau
Matematici financiare
statistic in situatii concrete
• Elemente de calcul tinanciar: procente, dobimzi,
2. Interpretarea primara a datelor statistice sau
p:robabilistice cu ajutorul calculului financiar, a

TVA
Culegerea, clasificarea ~i prelucrarea datelor
I
graficelor ~i a diagramelor
3. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului statistice: date statistice, reprezentarea grafica a
financiar, statisticii sau probabailitatilor pentru date! or statistice
analiza de caz • lnterpretarea datelor statistice prin lectura
4. Transpunerea In limbaj matematic prin reprezentarilor grafice
mijloace statistice, probabilistice a unor • Evenimente aleatoare egal probabile;
probleme practice probabilitatea unui eveniment compus din
5. Analizarea :;;i interpretarea unor situatii evenimente ega] probabile
practice cu ajutorul conceptelor statistice sau
probabilistice Nota: Aplicatiile vor ji din domeniul.financiar: profit. pre{
de cost al unui produs. amortiziiri de investitii, tipuri de
6. Coreiarea datelor statistice sau probabilistice in
crediJe, metode de jinanfare, buget personal, buget
scopu] predictiei comportarii unui sistem prin familial. ·
analogie cu modul de comportare in situat.ii
studiate
1. Descrierea unor configuratii geometrice analitic
Geometrie
sau utilizand vectori
2. Descrierea analitica, sintetica sau vectoriala a • Reper cartezian in plan, coordonatele unui
vector in plan, coordonatele sumei vectoriale,
relatiilor de paralelism
3. Utilizarea informatiilor oferite de o configuratie coordonatele produsului dintre tm vector ~i un
geometrica pentru deducerea unor prdprieta~i ale numar real, coordonate carteziene ale unui punct
acesteia ~i calcularea unor distante ~i a unor arii din plan, distanta dintre doua puncte in plan
4. Exprimarea analiticll. sintetica sau vectoriala a • Ecuatii ale dreptei in plan detenninate de un
Programa pentru disciplina Matematicii I7

Anexa nr. 2 Ia OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea ~i des~uranra examenului de bacalaureat naponal
caracteristicilor matematice ale unei configuratii punct ~i de o directie data ~i ale drepte1
geometrice detenninate de douii puncte distint."te
5. Interpretarea perpendicularitatii in relatie cu • Conditii de paraleiism, conditii de
paralelismul ~i minimul distantei perpendicularitate a doua drepte l'n plan; linii
6. ~od~Jarea unor ~nfiguratii geometrice analitic, i~portante .~ triunghi, calcularea unor distante I
smtet1c sau vectonal ~~ a unor am .
CLASA a XI-a- 3 ore/sa pt. (TC+CD)
r--·----·--------------------~------~------,-------------------------~----------------,
~·-------------C~o~~m~pLe~t_e_n~te~spLec e ----------~------------------C~o~nlipi~n~u=tu=r~i~---------------
___i_fi_c__
1. ldentificarea unor situatii practice concrete, care ELEM.ENTE PE CALCUL MATRICEAL ~~
necesita asocierea unui tabel de date cu SISTEME DE ECUA TII LINIARE
reprezentarea matriceaUi a unui proces specific Matrice
domeniului economic sau tehnic • Tabel de tip matriceal. Matrice, mul..tirni. de
2. Asoderea unui tabel de aate cu reprezeritarea matrice
matriceaia a unui proces • Operatii cu matrice: adunarea, 1nmu1tirea,
3. Aplicarea algoritmilor de calcul cu matrice in inmultirea unei matrice cu un scalar, proprietati
sltuatii practice Determinanti
4. Rezolvarea unor sisteme utilizand algoritmi • Determinantul unei matrice patratice de ordin eel
specifici mul~ 3, proprietati
5. Stabilirea unor conditii de existenta ~i/sau Sisteme de ecuatti liniare
compatibilitate a tmor sisteme ~i identificarea -
unor metode adecvate de rezolvare a acestora • MatJ-ice inversabile din .A~ (lR), n = 2,3
6. Optimizarea rezoivarii unor probleme sau • Ecuatii matriceale
situatii -problema prin alegerea. unor strategii ~i • Sisteme iiniare cu eel mult 3 necunoscute; forma
metode adecvate (de tip algebric, vectoriaL Imatriceala a unui sistem liniar
analitic, sintetic) • Metoda lui Cramer de rezolvare a sistemelor
i liniare
I•
Aplicatii: ecuatia unei drepte determinate de
doua plmcte distincte, aria unui triunghi ~i
Icoliniaritatea a trei puncte in plan
L Caracterizarea unor functii I
utilizand ELEMENTE DE A.JI.JALlzA MATEMATICA
repr~zentarea geometrica a unor cazuri.l Limite de funcfii
I particulate
2. I?terpretarea un;'~ proprieta.ti ale functiilor cu 1
• Notilmi eiementare despre multimi de puncte pe
dreapta reala: intervale, mi.irgi:nire, vecinalli!i,
1 aJut?ru1 reprezentanlor ~ra~ce . . . : dreapta 1ncheialli, simbo1urile +X) ;;i --a::;
3. Aphcarea unor algontmJ speclf'icl calcululw I•
Limite de functii: interpretarea grafica a limitei
difer~ntial in rezolv.area unor p:ob~eme . ._ unei funqii intr-un punct utilizand vecinatati,
4. Expnmarea cu aJutorul notlumlor de hm1ta. limite laterale
conti~uita.te, d~ri~abil~tate: ~onotonie .. a un~: • Calculul limitelor pentru fi.mctia de gradul I,
pr~~netatJ canntatlve .~l_.calttatJve ale un~I ~nct 1•1• functia de gradul al II-lea, funqia logaritmlca,
5. Utthzarea reprezentarn grafice a unet functn
pentru verificarea unor rezultate 11i pentru exponentiala, functia putere ( n = 2,3 ), functia
identificarea unor proprietati radical ( n = 2, 3 ), functia raport de doua functii
6. Determinarea unor optimuri situationale prin cu grad eel mult 2, caztrri exceptate la cakulul
aplicarea calculului diferen~ial In probleme . . 1or de fun ctu: ., 0 , co , 0 ·oo
practice 11m1te
0 00

Asimptotele graficului funqiilor studiate:
Notii: Se utilizeaza exprimarea ,.proprietatea lui ... "
.. regula lui ... " pentru a sublil1ia faptul cii sc face referire
asimptote verticale, orizontaie ~i oblice
la un rczultat matematic utilizat in aplicajii, dar a ciirui Functii continue
demonstra{ie este in afara programei. • Continuitatea unei funcpi intr-un punct al
domeniuJui de definit:ie, functii continue,
interpretarea grafica a continuitatii unei functii,
operatii cu functii continue
• Proprietatea lui Darboux, semnul unei functii
continue pe un interval de numere reale
Funcfii derivabile
• Tangenta lao curba. Derivata unei funqii intr-u.TJ
punct, functi i derivabile
' I Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

Anexa nr. 2la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea ~i des~urareaexamenului de bacalaureat national
• Operatii cu functii derivabile, calculuJ
w derivatelor de ordin I :,i de ordinul a1 ll-lea
pentru functllle studiate
0 00
• Regulile lui I'Hospital pentru cazuri1e , ;;-
0
Studiul funcjiilor cu ajutorul derivatelor
• RoluJ derivatei de ordin I ~i de ordinuJ a1 ll-lea
in studiul funqiilor: monotonie, puncte de
extrem, concavitate, convex.itate
• Reprezentarea grafica a funcpilor
CLASA a XU-a - 3 ore/sapt. {TC+CD)
Competente specific.e Conjinuturi
1. Recuno~terea structurilor algebrice, a ELEMENTE DE ALGEBRA
mulpmilor de numere, de polinoame ~i de Grupuri
matrice • Lege de compozipe interna, tabla operatiei
2.1. Identificarea unei structuri algebrice pnn • Grup, exemple: grupuri numerice, grupu1 aditiv
verificarea proprieHitilor acesteia al cl~elor de resturi modulo n
2.2. Determinarea ~i verificarea proprietatilor unei
structuri algebrice • Morfism ~i izomorfism de grupuri
3.1. Verificarea faptului ca o func;ie data este lneJe si corpuri
morfism sau izomorfism • lnel, exemple: ine1e numerice ( Z, Q, lR, C ), Z n
3.2. Aplicarea unor algoritmi in calculul polinomial • Corp, exemple: corpuri numerice ( Q, ilt, C ),
sau in rezolvarea ecuatiilor algebrice
4. Explicarea modului in care sunt utilizate, in
calcule specifice, proprietatile operatiilor une1· Inele de polinoame cu coeficienti intr-nn corp
structuri algebrice comutativ ( Q, IR, C, Z p 'P prim)
5.1. Utilizarea structurilor algebrice in rezolvarea • Forma algebrica a unui po1inom, operatii
unor probleme practice (adunarea, inmultirea, inmultirea cu un scalar)
5.2. Determinarea unor polinoame sau ecuatii • Teorema impartirii cu rest; impaqirea
algebrice care indeplinesc conditii date polinoamelor, impartirea cu X -a, schema lui
6.1. Exprimarea unor probleme practice, folosind Horner
structuri algebrice sau calcul poiinomial • Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui Bezout
6.2. Aplicarea, prin analogie, 1n calcule cu • Radacini ale polinoamelor; relatiile lui Viete
polinoame, a metodelor de lucru din aritmetica pentru polinoame de grad eel mult 3
numerelor
L Identificarea 1egaturi1or dintre o functie ELEMENTE DE ANALIZA MATEMA TICA
continua ~i derivata sau primitiva acesteia Primitive (antiderivate)
2. Stabilirea unor proprietati ale ca1culului • Primitivele unei funciii definite pe un intervaL
integral, prin analogie cu proprietati ale lntegrala nedefinita a unei functii continue,
calculuJui diferential proprietatea de liniaritate a integralei nedefinite.
3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor Primitive uzuale
integrale definite Integrala definita
4. Explicarea opt:iunilor de calcul al integralelor
• Definirea integralei Riemann a unei functii
definite, in scopul optimizarii solutiilor continue prin formula Leibniz- Ne\\.rton
5. Determinarea ariei unei suprafete plane ~i a •
Proprietati ale integralei defi.nite: liniaritate,
volumului unui corp, folosind calculul integral ~i
monotonie, aditivitate In raport cu intervalul de
compararea rezultatelor cu cele obtinute prin
integrare
aplicarea tmor formule cunoscute din geometrie
6. Aplicarea calculului diferential sau integral in • Metode de calcul al integralelor definite:
integrarea prin pfu1:i, integrarea prin schimbare
probleme practic
de variabiHi. Calculul integraleior de forma
b
NlJtii: Se utzlizeazii exprimarea .. proprietate.. sau P(x) dx gradQ:s;2
.. regula .. pentru a sublinia faptul cii se face referire fa un Ja Q(x) '
rezultat matematic utilizat in aplica{ii. dar a carui
demonstrafie este in afara programei. Aplicatii ale integralei definite
• Aria unei suprafete plane
• Volumului unui corp de rotatie
Clasa a IX-a !9

Clasa a IX-a
1. Mulpmi ~i elemente de logica matematica
1. Formule de calcul prescurtat
f
{a+b =a2 + 2ab+b 2 ; (a-b) 2 =a 2 - 2ab+b 2 ;
2
(a+b+c) =a 2 +b 2 +c 2 +2ab+2ac+2bc;
(a±bi =a 3 ±3a2 b+3ab 2 ±b3 ;
a 2 -b 2 =(a-b )(a+b );
a 3 +b3 =( a+b )( a 2 -ab+b 2 );
2
a 3 -b 3 =(a-b)( a 2 +ab+b ).

2. Sume remarcabile ~i inegalitip


_ n(n+l).
1+2+3+ ... +n- ,
2
1+3+5+ ... +{2n-l)=n 2 ;
. _ n(n+l)(2n+l).
I 2+ 22 + 32 + ... +n 2 - 6 ,
· ( )2 _ 2n(n+l)(2n+I).
2 2+ 42 + ... + 2 n - ,
3
2 2 2 n(4n 2 -1)
1 +3 + ... +{2n-l) = · ;
3

e +23 +33 + ... +n3 = [


n(n+
2
1)] ;2

lnegalitatea mediilor. Fie n E N, n :?: 2 l?i a 1 , a2 , ••• , an E JR.+ , avern:


n nl al +a? + ... +a E l. 1
I I l S.f.Ja1 ·a2 • ••• ·ans -n n. gattateaare oc<=>a1 =a2 = ... =an.
-+ + ... + -
al a2 an
3. Modulul sau valoarea absoluta
a, dadi a :?: 0
FieaElR, atunci a= II { _
-a,dacaa < 0
.

Proprietati:
I) ja!:?: 0; jaj = 0 <=?a = 0;
2) Ia! = l-a!;

3) ia·bl = lal·lbl; : = 1:1' b * O;


4) fc1 =Ia!;
5) ja+bl sjal+lbl;
6) !a!:::;; c ~i c > 0 <=? -c sa S c <=?a E [ -c, c ];
I Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic
7) jaj;? c <:::>a E ( -oo, - c] u [c, oo );

8) !laj-jbjj ~ ia±bj ~ jaj+jbj;


9) jaj = jbj <:::> a = b sau a = -b;
10) jaj + jbj = 0<:::>a= b = 0.
Parte intreaga ~i partea fractionara
Fie aER. Cel mai mare numar intreg mai mic sau egal cu a se nume~te partea intreaga
a numarului a notata [a] .
Proprietati:
I) [a] E Z, V a E IR;
2) [a]=a<=>aEZ;
3) a-l<[a]:s;a;
4) [a) ::; a< [a] + 1;
5) [a+k]=[a]+k, V'kEZ;
6) [a] = [b] => ja - bj < l.
Numarul a- [a] se nume~te partea fractionara a lui a notata {a} .
Prin urmare, orice numar real a se poate scrie a= [a]+ {a} .
Proprietati:
1) o::;{a}<l:
2) {a}=O<=:>aEZ;
3) {X} = {y} ¢:> X - y EZ;
4) {a+ n} = {a}<=> n E Z.
Multimi
Fie A ~i B doua multimi:
• Spunem ca multi mea A este indusa in multi mea B , notat A c B ,
daca pentru orice x astfel !neat x E A , rezulta x E B .
• Spunem ca multimile A ~i B sunt egale, notat A= B , daca A c B ~i B c A .
• Reuniunea multimilor A ~i B este multimea formata din elementele care apartin sau
lui A sau lui B .
AuB={xJ xEA sau xEB}.
• Intersectia multirnilor A ~i B este multimea formata din elementele care apartin
lui A ~i lui B .
AnB={xi xEA ~i xEB}.
• Diferenta multimilor A ~i B este multimea formata din elementele care apartin
lui A ~i nu apartin lui B .
A\B={xl xEA ~i x~B}.
• Fie Eo multime ~i AcE o submultime a ei. Se nume~te complementara mulpmii A
in raport cu multimea E, multimea elementelor lui E care nu apartin multimii A.
C EA = {xI x E E §i x ~ A}.
• Produsul cartezian al multimilor A ~i B este Ax B = {(x, y) Ix E A $i y E B}.
Clasa a IX-a j11

0 multime se nume~te finita, dadi are n elemente, n EN , in caz contrar, se nume~te


infinita. Numarul de elemente ale unei multimi se nume~te cardinalul multimii, notat
card A sau jAj.
• Regula sumei. Dadi A ~i B sunt multimi finite ~i disjuncte, atunci
card(AuB)=card A+card B.
Daca B este o multime finita ~i AcB, atunci: card(B\A)=card B-eard A
• Regula produsului. Daca A ~i B sunt doua multimi finite, atunci
card(AxB)=card A ·card B.
0 multime A c lR se nume~te marginita, daca exista doua numere reale m, A1 pentru
care m :::; x :::; M , V x E A .
• Principiui inducpei matematice. Propozitia P( n) este adevarata pentm orice ninnar
natural n daca sunt verificate unnatoarele conditii:
1) Propozitia P( n) este adevarata pentru n=O;
2) Din presupunerea di P( n) este adevarata pentru n=k, k E N rezulta ca este adevarata
pentm n=k+ 1.

Exercipi selectate din variantele ofi.ciale


1. Stabiliti valoarea de adevar a propozitiei: ,Suma oricaror doua numere irationale este
numar irational''. (V. 2008)
2. Fie a, b, c, d numere rationale. Demonstrat1 ca a+ bVZ = c + dv2 daca ~i numai
dadi a= c ~i b =d. (V. 2007)
3. Cate numere naturale de 3 cifre au suma cifrelor egala cu 24? (V. 2001)
4. Cate numere de patm cifre se pot forma cu cifrele 1, 2 ~i 3? (V. 2007)
5. Determinati elementele multimii A= {x EN /l2x- 11 ::; 1}. (V. 2009)
6. Determinati multimea valorilor lui x pentm care -4 < 3x + 2 < 4. (V. 2009)
7. Deterrninati multimeaA = {x EN 1!2x + 11 > 3}. (V. 2009)
8. Determinati probabilitatea ca, alergand din muitimea {2,3,4,5} un numar, acesta sa
zn
verifice egalitatea = n 2 . (Bac 2009)
9. Deterrninati multi mea A = {x, y jx 2 + y 2 = 1, x, y E JZ}. (Bac 2009)
10. Fie multimea A = {1,2,3,4}. Deterrninati probabilitatea ca, alegand un numar de
doua cifre format cu elementele multimii A, acesta sa aiba cifrele egale. (Bac 2009)
11. Ara.tati ca multimea {x E ~lx 2 + (2m+ 1)x + m 2 + m = 0} are doua elemente,
oricare ar fi m E ~- (V. 2009)
12. Determinati in cate moduri se poate alcatui un cuvant fmmat din trei litere distincte
ale unui alfabet de ~apte litere. (V. 2009)
13. Calculati probabilitatea ca, alegand un elemental multimii {1,2,3,4}, acesta sa
verifice inegalitatea zn < n!. (Bac 2009)
14. Calculati probabilitatea ca, alegand un element n al multimii {1,2,3,4}, acesta sa
verifice inegalitatea 3n > n 3 . (Bac 2009)
15. Calculati probabilitatea ca, alegand un element n al multimii {2,3,4,5}, acesta sa
verifice inegalitatea n 2 + n < n!. (Bac 2009)
16. Calculati probabilitatea ca, alegand un element n al multimii A ={1,2,3,4}, acesta sa
verifice inegalitatea n! < 5. (Bac 2009)
17. Calculati probabilitatea ca, alegand un element la multimii {3,4,5,6}, acesta sa
. verifice inegalitatea n(n- 1) > 20. (Bac 2009)
2j Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

18. Fie multimea A ={1,2,3,4,5,6}. Cate perechi (a, b) din produsul cartezian Ax A au
proprietatea ca produsul ab este impar? (V. 2009)
19. Cate elemente din multimea {12, 13, ... ,52} nu sunt divizibile cu 4? (V. 2008)
20. Fie A ={1,2, ... ,10}. Cate submultimi ale lui A au proprietatea ca suma elementelor
lor este egala cu 6? (V. 2003)

Dxercipi propns~
@ Sa se calculeze a 2 + b 2 , ~tiind ca numerele a ~i b au suma egaHi cu 7 ~i
produsul egal cu 12.

m Sa se calculeze - - ~
(5J-I
3 -.
\::1 . 2. . 125

{J) Sa se arate ca numarul m- Jfi- J8 + 2.J3 + 2J2 este natural.


@. Sa se arate ca numarul (.if2)6·( ..[4 )-1
este natural.

@ Sa se arate ca numarul (I + f7 ) + (1- f7 )


2 2
este numar natural.

@ Sa se arate ca numarul ( 2.J3- 3-Jir- ( 20 -12.J6) este natural.

Sa se compare numerele a= J2 + .J3 ~i b = .J3 J2.


1
(j) 3+ 2
@ Sa se arate ca numarul 2-Jfi + ~- J68 este natural.
@ Sa se determine numarul elementelor multimii A= {1; 4; 7; ... ;40}.

@ Sa se arate ca numarul A=~( .J3- 4 r + ~( .J3 + 1r este natural.


ll.Sa se determine elementele multimii A = { x EN l2x + 3;;::: 5x- 6 }.

12.Sa se determine elementele multimii A = {x E z 6


I- -
x+l
E z} .
@sa se calculeze suma 1 +2 +2 2 + 23 + 24 +2 5
+ 26 •
14.Sa se calculeze suma 1+ 2- 1 + 2-2 + 2-3 •
15.Sa se determine numarul submultimilor cu doua clemente ale multimii {1,2,3}.

Hr
16.Determinati a 1015-a zecimala a numarului a= 2,(341).

17. Comparati numerele a ~( ~i b ~ </64.


18.Aratati ca numarul E = ~( .J3- 2 r ~( + 3+ .J3r este numar natural.

19.Calculati suma primelor 10 zecimale ale numarului 5,2(32).


20.Aratati ca numarul E = IJ7- .J51+3 + J5- (1+J7) este numar natural. ·.;]

21.Sa se determine elementele multimii A= {x E Zl( x -1)( x 2 - 4) = o}.


22. Sa se determine cardinalul multimii A = {x E Nl x 2
- 16 ~ 0}.
Clasa a IX~a lt3

23.Sa se determine elementele multimii Q n {J/2, ifi, .. ., ifl25} =A.


24.Se considera fracpa
1~ = O,a1a2 a3 •••• Determinati multimea {a~'a2 ,a3 , ••• }.

25.Fie multimile A= {x E lRjjx-1j:::; 2} ~i B = [ -1,1]. Determinati multimea An B nN.

26.Determinati, produsul primelor sase


, zecimale ale numarului _!_.
7
27.Sa se determine elementele multimii A= { x E Zll2x -17j s 1}.
28.Sa se determine elementele mul!imii A= N n {.Jl, J2, .J3, ...,Ji45}.
29.Sa se determine cardinalul multimii A= { x E JRj x 4 -4 = 0}.
30.Sa se determine cardinalul multimii A astfel incat card( Au { 2,3,4}) = 5.
31.Sa se demonstreze ca pentru orice n EN* are loc egalitatea:
n(n+l)
1+2+3+ ... +n= .
2
32.Sa se demonstreze ca pentru orice n EN* are Joe egalitatea:
1+ 3 + 5 + ... + ( 2n -1) = n2 •
33.Sa se demonstreze ca pentru orice n EN* are loc egalitatea:
2 2 n(n+1)(2n+1)
1 +2 2 +3 2 + ... +n = .
6
34.Sa se demonstreze ca pentru orice n EN* are loc inegalitatea:
1 1 1 1
- - + - - + - - + ... +-->1.
n+I n+2 n+3 3n+I
35.Sa se demonstreze ca pentru orice numar natural n avern: 2 · 4 2 n+I + 5 . 3n+ 3 ; 13.

Teste recapitulative
festull
1. Sa se calculeze suma 1+2+3+ ... +2014.
2. Sa se arate ca numarul (1 +J5f +( 1-JSt este natural.
1
3. Sa se compare numerele a= .J7 JS.; b=.J7 +J5.
7+ 5
4. Sa se determine elementele multimii A= { x EN I 3x- 2:::: 7 x -10}.

5. Fie multimea A ={xElRI -4:::; 16 ~- 1 <3}. Calculati AnZ.


6. Sa se demonstreze ca 1+ 3 + 5 + 7 + ... + 31 este patrat perfect.

restul2
1. Sa se ordoneze crescator numerele a=3,020; b=3,0(20); c=3,(020).
2. Sa se arate ca .J28 + (1+ J2f J8 + (1- -J7f este numar natural prim.
3. Sa se calculeze suma 1+3- 1 + T 2 +3-3•
L4j Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

4. ~tiind ca x+l=3. Calculati x 2 +~, x:t:O, xEIR.


.._;
X X
5. Sa se determine elementele multimi A={xEN* /2-x;;:::-9+2x}.
6. Sa se arate di -/10+4-16 --110-4-/6 este numar natural.

restul3
L Sa se calculeze #--( ~ r 1

2. Sa se calculeze a 2 + b 2 , ~tiind ca numerele a ~i b au suma egala cu 13 ~i produsul


ega] cu 42; a,bEJR..
2 2
LJ
3. Sa se determine numerele a,bEIR, pentru care are loc relatia (a-5) +(b+3) =0.
4. Sa se determine numarul elementelor mu1timii A= {x E Z l!x + 21 s:; 3}.
5. Sa se arate ca numarul A ="}I+ 3 + 5 + ... + 23 este numar natural.
- 1 E=
6. Sa- se arat e ca- numaru r; l r;:; + r;:; l r;; + ... + r;;-;; l r;:::;;: es t e pa ~ t.
-trat pertec
"'1 +" 2 "2 + "3 ~" 24 +" 25

2. ~iruri. Progresii
L Progresii aritmetic.e
Un ~ir de numere reale in care orice termen, incepand cu al doilea, se obtine din
tennenul precedent adunat cu acela~i numar se nume~te progresie aritmetidi, adica
a,+ 1 =a,+ r, \In;;::: 1, unde rEIR este immit rajie.
Proprietati:
1)a,=a1 + (n l)r,Vn;;::: 1; 2)a,=an-I;an+l ,\In;;::: 2;

1 S fi. d
3) Sn = al +an ·n = 2al +(n-1)r ·n, vn;;:::
\-1 ..l ..
, n lln SUllla pnm1 or n termem a1
2 2
progresiei aritmetice.
4) a 1 +an = ak + an-k+l, Vk;;::: 1 , adica suma termenilor extremi este egala cu suma
termenilor egal departati de cei extremi.

2. Progresii geometrice
Un ~ir de numere reale cu primul termen nenul, iar fiecare tennen incepand cu
al doilea se obtine din precedentul prin inmultirea cu acela~i numar nenul, se nume~te
progresie geometrica, adicabn+I =hn·q,Vn?::.. 1, uncle qElR* este ratiaprogresiei.
Proprietati:
1)bn=b1 ·qn-l,Vn;;::: 1; 2)b/=bn_1 ·bn+I'Vn;;::: 2;
q" -1
2) sn = bl q-1 ,q:;t:l;
{
n·bpq =1
Clasa a IX-a j15

3) b1 ·bn =bk ·bn-k+l, vk;::: 1, adidi produsul termenilor extremi este egal cu produsul
termenilor egal depaiiati de cei extremi.

Exercitli
, selectate din variantele
. . . . .' . oficiale
Probleme din Variante Bac 2009)
Detenninati termenul al zecelea alJ?irului 1, 7, 13, 19, ...
Calcu]ati suma 1 + 5 + 9 + 13 + ... + 25.
Determinati al noualea termen al unei progresii geometrice, J;ltiind ca ratia este egala
cu ~ J?i primul termen este 243.
3
4 Calculati suma 1 + 3 + 5 + ... + 21.
5 Fie progresia aritmetica in care a 3 = 5, a 6 = 11. Calculati a 9 .
Fie progresia aritmetica (an)n 21 in care a 1 = 1 ~i a 5 = 13. Calculati a 2008 .
Determinati ratia unei progresii aritmetice (a.n)n 21 ~tiind ca a10 - a2 = 16.
Fie progresia aritmetica (a.n)n21 in care a 1 = 2 ~i a. 2 = 4. Calculati suma
rimilor 10 termeni ai progresiei.
9 Fie progresia geometrica (bn) 1121 in care b 1 = 2 ~i b 2 = 6. Calculati b 5 .
0 Fie progresia aritmetidi (an)n 21 in care a 1 = 6 ~i a 2 = 5. Calculati a 7 .
Fie progresia aritmetica (a 11 )n 21 in care a 2 = 5 ~i r = 3. Calculati a 8 .
Fie progresia geometrica (bn)n 21 in care b 1 = 1 ~i b 2 = 3. Calculati b4 .
Fie progresia aritmetica (an)n 21 in care a 1 = 7 ~i a 7 = 37. Calculati suma
~mil or 10 termeni ai progresiei.
~J9Fie progresia aritmetica (an)n 21 in care a 1 = 3~i a 3 = 7. Calculati suma
rimilor I 0 termeni ai progresiei.
Calculati suma 1 + 11 + 21 + 31 + ··· + 111.
Determinati x E JR{ astfel indit numerele x + 1, 2x- 3 ~i x- 3 sunt termenii
~secutivi ai unei progresii aritmetice.
\_IJ) A~ati x E ~ ~tiind c~ numerele 5- x; x + 7 ~i 3x + 11 sunt termeni consecutivi
une1 progresn geometnce.
DeterminaTi primul termen al unei progresii aritmetice de ratie 4, daca suma primilor
· termeni este 10.
~9 Calculati a1 cincilea termen al unei progresii aritmetice, ~tiind ca primul termen al
~gresiei este 7 ~i al do ilea termen este 9.
~Determinati al patrulea termen al unei progresii geometrice in care primul termen
este 16, iar ratia este ~-
2

Exercipi p:ropuse
Sa se determine al zecelea termen al ~irului 1, 7, 13, 19, ....
. Sa se calculeze suma primilor 6 termeni ai unei progresii aritmetice (an )""'1 , ~tiind ca
a 1 = I ~i a2 = 5.
Se considera progresia aritmetidi (an)""' 1 in care a3 = 5 ~i a6 = 11. Sa se calculeze a14 •
Se considera progresia aritmetica (a, t~ 1 in care a 1 = -2 ~i a2 = 4 . Sa se calculeze
suma primilor 10 termeni ai progresiei.
Sa se determine numarul real x ~tiind ca numerele _x+ 1, 2x - 3 ~i x 3 sunt termeni
consecutivi ai unei progresii aritmetice.
,I Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic
@ Sa se det~~~e n~marul r~~l x~ ~tii~d ca numerele x- 1, x+ I ~i 2x - I sunt tenneni
consecut1v1 at une1 progresn antmetice.
Sa se calculeze produsul primilor zece termeni ai unei progresii aritmetice ~tiind ca
primul termen este -3 ~i rapa este 3.
@) Sa se determine primul termen al unei progresii aritmetice (an t?:l ;;tiind ca r =6 ~i
suma primilor 10 termeni ai progresiei este egala cu 160.
@ Se considera progresia geometridi ( b" in care b1 2 ~i b2 = 4. Sa se calculeze b6 •
t?:l ,
1
ntr-o progresie geometrica (bn )n~ , b = 8 ;;i !l_
2
b
= -
16
-. Sa se determine b 1•
3

a se determine al noualea termen al unei progresii geometrice,


~tiind ratia q = _!_ ~i primul termen ~ = 729 .
3
1 1 I 1
Sa se calculeze suma 1 +-+-+-+-.
2 2 2 23 24
Sa se d~termine n~arul real pozitiv x ~tiind ca numerele 1, x, x+2, sunt in
. progres1e geometnca.
@sa se determ_ine suma primilor trei tenneni ai unei progresii geometrice, ~tiind ca
bl + b2 = 8 ' ~1 b., - bl = 4.
~a se calculeze -produsul primilor patru tenneni ai unei progresii geometrice, care are
primul termen b1 = Ji ~i ratia q =-fi.

@a se arate eli nr. ,J4{:)_, ~i 6 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
~P
17.Sa se arate ca l? irul an = 1+2+ ... +n , n E 1"' este monoton crescator.
n+l
18.Sa se determine al 6-lea termen al ~irului 1, 6, 11. ...
19.Sa se determine x E R, l?tiind ca nr. x; x 2 - 4x + 4; 2x + 3 sunt in progresie aritmetica.
20.Sa se determine x E R astfelincat are loc relapa: 1 + 4 + 7 + ... + x = 117.
21.Fie progresia aritmetica (an t?:l
in care a 2 = -2 ~i a 7 = 28. Sa se calculeze suma primilor
20 de termeni ai progresiei aritmetice.
22.Sa se calculeze suma: S = 2 + 6+ 10+ ... + 110+ 114.
23.Fie ( bn t?:l o progresie geometrica cu b1 = 2 l?i b4 = 16. Sa se calculeze suma
primilor 10 termeni ai progresiei geometrice.
1 1 1
24.Sa se ca1culeze suma: S = 1 +- + - + ... + - .
5 25 51J
25.Sa se determine rapa progresiei geometrice ( bn t?:l ~tiind ca b1= 3 ~i b4 = 81.
26.Sa se determine x E N ~tiind ca nr. 1
x; ; 3x -1 ~i 5x + 1 sunt in progresie geometrica.

27.Sa se determine al6-lea termen al ~irului 1, ~, ~ , ....


28.Sa se determine x E 1R ~tiind ca nr. 3x- 8; x + 6; 84- x sunt in progresie geometridi.
Clasa a IX-a j17

29.Sa se determine primii cinci termeni ai unei progresii geometrice (bn )n"1 care are
primul termen 2 ~i ratia solutia naturala a ecuatiei 2q 2 - 5q + 2 = 0.
30.Sa se determine primii 5 termeni ai unei progresii geometrice ( bn )n"I care are primul
termen 1 ~i ratia solutia rationaHi a ecuatiei 2q 2 - 5q + 2 = 0.

Teste recapitulative
Testni l · ·
1. Sa se determine al cincisprezecelea termen al ~irului -5;-2;1;4; ...
2. Se considera progresia aritrnetica (an )n2:J in care a 1=-3 ~i r = 3. Sa se calculeze a8.
3. Se considera progresia aritmetica (an) n2l in care a2 = 2 ~i a4 =-2. Sa se calculeze a10 .
4. Sa se calculeze suma primilor 10 termeni ai unei progresii aritmetice in care
a1 =3 ~i r=2.
5. Sa se calculeze produsul primilor cinci termeni ai unei progresii aritmetice in care
a 1 =-1 ~i r=4.
6. Sa se determine primul termen al unei progresii aritmetice (an t:cl ~tiind ca ratia este
egala cu 5 ~i suma primilor zece termeni ai progresiei este egala cu 245.

Testul2
1 . S a~ se determme
. a1 zece 1ea termen a1 s1ru . . 1, -1 , -~
: 1m 1 , - 1 , ...
, 2 2" 23
t
2. Se considera progresia geometrica ( bn 21 , in care b1 = 3 ~i q = -1. Sa se calculeze b8 •
3. Se considera progresia geometrica (bn )n?J, in care b2 =8 ~i b4 =32. Sa se calculeze b6 .
4. Sa se calculeze suma primilor zece termeni ai unei progresii geometrice
~m care b = 4 ~1. q = 1 .
1
2
5. Sa se calculeze primul tennen al unei progresii geometrice, ~tiind ca ratia este egala
cu 3 suma primilur patru termeni ai progresiei este egala cu 40.
6. Sa se determine primul term en al unei progresii geometrice ( bn t 21 , ~tiind ca ratia

este egala cu ~ ~i suma primilor patru tenneni ai progresiei este egala cu ~~.
Testul3
1. Sa se determine numarul real x, ~tiind ca numerele x-2; x ~i 2x+4 sunt in
progresie aritmetica.
2. Sa se determine numarul natural x, ~tiind ca 1+4+ 7 + ... +x = 210.
3. Sa se determiu.c primul termen al unei progresii aritmetice ~i ratia ~tiind ca a 1 + a 3 =8
§i a1 + a 6 = 17.
4. Sa se determine numarul real x, ~tiind ca numerele 3x -1; x + 3 ~i 9- x sunt in
progresie geometrica.

5. Sa se determine numarul natural X, ~tiind ca 1+ ~ +! + ... + dn =2[1-(~rJ.


f.. ~~ se r!Ptermine primul termen ~i ratia progresii geometrice ~tiind ca b6 = 64 ~i b4 =16.
181 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

3. Functii
'
Fie A ~i B doua multimi nevide. Spunem ca f: A ~ B este o funcpe dad:i fiecarui
element xEA ii corespunde un unic element f(x)EB.
Numim graficul functiei f:A --?> B multimea G1 ={(a, f( a))l aEA}cAxB.
Daca f este o functie numerica, atunci G1 are o reprezentare geometrica mtr-un
sistem de axe coordonate.
Imagine a functiei (sau multimea valorilor functiei) f: A ~ B este
Imf ={yEB j3xEA astfel incat f(x)= y}.
Fie f :A --?> B ~i M c A, NcB. Atunci:
f(M)={yEB j3xEA astfel incatf(x)=y} senume~teimagineamultimii M
prin functia f .
f- 1 ( N) = {xI x E A ~if ( x) EN} se nume~te preimaginea multimii N prin functia f
sau imaginea reciproca a multimii N prin f .
l. Operapi cu functii
Fie functiile f, g:D ~lR, DclR nevida. Atunci definim:
• suma functiilor f ~i g este functia (/+g): D ~ JR, (f +g)( x) = f(x)+ g( x ) .
.. produsul functiilorf~igeste functia (/·g): D ~IR, (f·g)(x)=f(x)·g(x).

• catul functiilorf~ig, g(x):t: 0, VxED, este functia ~: D ~lR,(~)(x)=;~;~.


Daca f: A --?> B ~i g: B --?> C sunt doua functii, compusa lor go f: A ~ C este
definita prin (go f)(x)=g(f(x)), VxE A.
Compunerea functiilor este asociativa, nu este comutativa, are element neutru functia
identica IA: A --?>A, IA (x)=x.
Functia f: A ~ B se nume~te inversabila dadi exista o functie g :B --?> A astfel incat
go f = lA ~if og = lB. Se noteaza /- 1 • Are loc relatia f(x)= y¢:>x= f- 1 (y ).
~. Monotonia functiilor
Fief, g:D ~lR, D 1R. Spunem ca:
• feste strict crescatoare daca Vxl'x2 ED cu x1 <x2 rezulta f(x1 ) </(:xz);
• f este strict descrescatoare daca VxP x 2 E D cu x1 < x 2 rezulta f ( x, ) >f ( :xz );
•f este strict monotona daca f este strict crescatoare sau strict descrescatoare;
• f este crescatoare daca Vx 1 , x2 ED , x1 ~ x 2 , rezulta f ( x 1 ) < f ( x 2 );
• f este descrescatoare daca VXi, x 2 ED , x1 ~ x 2 , rezulta f (x1 ) >f ( x2 );
•f este monotona daca f este crescatoare sau descrescatoare.
'· Funcpi pare, impare, periodice
Fie f :D ~ IR, D c 1R , nevida, centrata in origine. Spunem di:
•feste para daca f(x)~ f( -x), VxED;
• feste impara daca f(x)=- f( -x), VxED;
• f este periodidi de perioada T daca f ( x + T) = f ( x), Vx ED . Cea mai mica perioada
pozitiva se nume~te perioada principala.
Clasa a IX-a lt9

Observapi
1) Suma a doua :functii pare (impare) este o functie para (impara).
2) Produsul (catul) a doua functii pare (impare) este o functie para.
Produsul ( catul) a doua functii de paritati diferite este o ;functie impara.
3) Compunerea a doua functii pare (impare) este o functie para, iar daca functiile au
pariHiti diferite este o functie impar~i.
Simetrii ale graficului
Fie I: D -t IR, D c 1R nevida. Dreapta x =a este axa de simetrie pentru graficul
functiei f dacaf(a + x)= l(a-x), VxED, astfelincat a - x, a +xED.
Punctul M (a, b) este centru de simetrie pentru graficul functiei daca
I {a + x) + f (a x) = 2b, VxED , astfel incat a x, a + xED.

Exerdtii
. ., selectate
. . . '... tifici~de
din variantele ' . .

(Variante Bac 2008-2009)


1. Fie functia f: (0, +oo) ~ 1R, f(x) = log 2 x. Calculati /(1) + f( 4)- /(2).
2. Fief: 1R ~ 1R, f(x) = x 2 - 3x + 2. Calculati produsul f( -2) · f( -1) · f(O) · f(1) · /(2).
3. Fie functiile f, g, h: I.R{ ~ I.R{ date prin f(x) = x + 1, g(x) = 2x + 2, h(x) = 3x + 3.
Verificati relatia f · (g +h) = f · g + f ·h.
4. Fie functia f: (0, +oo) ~ 1R, f(x) = 3x + log 3 x. Calculati /(1).
5. Determinati punctele de intersectie ale graficului f: 1R ~ 1R, f(x), f(x) = 3x+l - 1 cu
axele de coordonate.
6. Fie functia f: (0, +oo) ~ 1R, f(x) = zx
+ log 3 x. Calculati /(1) + /(3).
7. Determinati cea mai mica valoare a functiei f: [-2,1] ~ 1R, f(x) = -3x + 1.
8. Fie functiile f,g: JR{ ~ 1R,f(x) = 3x 2 - 3x + 1 $i g(x) = x- 1. Determinati
solutiile reale ale ecuatiei f(x) = -g(x).
9. Fief, g: I.R{ ~ JR{, f(x) = x 2 - x + 1, g(x) = x + 4. Calculati coordonatele punctelor
de intersectie ale G1 ~i G9 .
10. Fief, g: JR{ ~ JR{, f(x) = (x -1) 2 , g(x) = x + 1. Determinati fog $i go f. (V. 2007)
11. Detenninati imaginea functiei f: [-2,1] ~ 1R, f(x) = -2x + 1. (V. 2009)
2
12. Detenninati imaginea functiei f: (0,1,2,3} ~ JR{, f(x) = _::__. (V. 2007)
x+1
~
1
13. Aratati di functia f: I.R{* JR{, f(x) =x 2
-
X2
este para. (V. 2009)
14. Aratati ca functia f: lffi.* ~ JR{, f(x) = x 3 - ~ este impara. (V. 2009)
15. Fie functia f: JR{ ~ 1R, f (x) = x 2 - x 4 • Calculati (f ofof of)(l). (V. 2008)
16. Aflati numarul functiilor f: {t2,3,4} ~ {1,2,3A} cu proprietatea
f(1) = [(4). (V. 2008)
17. Detenninati numarul funqiilor f: {1,2,3} ~ {0,1,2,3} pentru care f(1) este numar
par. (V. 2008)
18. Fie functia f: JR{\{ -1} ~ JR{,[(x) = ~. Calculati produsul
x+1
p = f(l). /(2) ..... [(100).
19. Aflati domeniul maxim de definitie al functiei f: D ~ Jffi.,[(x) = )x(x- 1).
20. Aflati domeniul maxim de definitie al functiei f: D ~ lffi., f (x) = 2 x .
x +3x+Z
20 I Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Exercifii ptopqse
1. Se considera functia f: [-1;2] ~ R, f(x) = -3x 2 • Sa se determine multimea
valorilor functiei f
2. Se considera functia f: R ~ R,f(x) = x -7. Sa se calculeze
f( -2014). /(-2013) ..... /(2013). /(2014).
3. Se considera functia f: R ~ R, f(x) = 3x -1. Sa se calculeze
f( -2) + /( -1) + /(0) + /(1).
4. Se considera functia f: R ~ R, f(x) = 4x 2 -7x + 2. Sa se calculeze /(/(0))- /(2).
5. Se considera functia f: lR ~ JR,f( x) = -3x + 2. Sa se calculeze:
/(1)+ /(2)+ ... +/(9).
6. Se considera functia f : lR ~ JR, f (x) = x- 3 . Sa se calculeze suma:
f (2) + f ( 2 +f (2 + f (2
2
)
3
)
4
).

7. Se considera functia f: R ~ R, f(x) = 16x- 20. Sa se verifice daca punctul

A( ~ ; -I 2) apartine grafi cului functiei f


8. Se considera functia f: R ~ R, f(x) = 2x +a. Sa se determine a E ][{, astfelindit

A(~ ;-2) apartine graficului functieif


9. Se considera functia f: R ~ R, f(x) = (a 2 -l)x +a+ 1. Sa se determine a E Z,
astfel in cat A ( 2; 0) apartine graficului functiei f
lO.Sa se determine coordonatele punctelor de intersectie ale graficului functiei
f: lR ~ JR, f ( x) = 3x- 2 cu axele de coordonate.

11. Sa se determine domeniul maxim de definitie al functiei


7 1
f :D ~ R, f (x) =
x+ .
2x-3
12.Sa se determine domeniul maxim de definitie al functiei f: D ~ R,f(x) = x- .
3 2
2x+8
13.Se considera functia f: R ~ R, f(x) = x- x 3 • Calculati (/of)( -1).
14.Se considerafunctia f: R ~ R, f(x) x 2 -x4 • Calculati (/of o/)(1).
15.Sa se studieze monotonia functiei f: [1,oo) ~ R,f(x) = x +
2
1.
X

16. Sa se determine multimea valorilor functiei f :[-1, 4] ~ JR, f (x) = - 2x + 1.


17.Sa se studieze paritatea urmatoarelor functii:
a) f:JR~JR,f(x)=x 2 +3;
b) f : lR ~ JR, f (x) = - x + 2x;
3

18.Se considera functia f: lR ~ JR, f ( x) =ax+ b. Sa se determine a, bE 1R


~tiind ca2f(x) + 1 = 6x + 3.
Clasa a IX-a I21
19.Se considera functiile f,g: JR--+ ~,/( x) = X x + 1 ~i g(x) = x + 2.
2
-

Sa se determine (/ o g)( x ).
20.Fie functia/: ~--+ JR,f( x) = 2x + 1. Sa se rezolve ecuatia (/of o / ) ( x) = 15,x E JR.
21.Fie functia/: ~--+ JR,f( x) = 2x + 1.
a) Sa se determine inversa functiei f.
b) Sa se calculeze /- 1 (2)+ f- (1).
1

22.Fie functia/: ~--+ JR,f( x) = 5x + 2.


a) Sa se determine inversa functiei f.
b) Sa se calculeze /- 1 (7)- f- 1 (3).
23.Sa se verifice daca functia f: ~--+ ~,/( x) = 2x
3
- 2x + 1 este injectiva.
24.Fie functiile f,g: JR ~ ~,f(x) = (a+ 2 )x- 5,g( x) = 4x- 2b.
a) Sa se determine a,b E IR astfellndit (/ o g)( x) = x, Vx E JR.
b) Pentru a=l ~i b=-1, sasecalculeze (fog)(3).
25.Fie functia f : IR --+ IR, f (x) = x;!. Sa se determine numerele intregi x care
verifica inegalitatea /I (x )I~ 1.
Teste recapitulative
Testull
1. Sa se determine multimea valorilor functiei f:[-2,3]--+IR, f(x)=2x-3.
2. Se considera functia j:ffil.-+R, f(x)=-x+8. Sa se calculeze
f( -2014 )· f ( -2013)· ... · f (2013)· f (2014).
3. Sa se determine valoarea maxima a functiei f:[ -1,1]-+ R, f(x) =-2x+4.
4. Se considera functia f:R-+R, f(x)=-3x+2. Sa se verifice daca punctele A(0,2)
~i B ( -1,1) apaqin graficului functiei f.
5. Se considera functia f:lli:-+R, f(x)=a-x, aER. Sa se detennine a $1iind ca
punctul A( 4,-2) apaqine graficului functiei f.
6. Sa se determine domeniul de definitie al functiei f: D--+ R, f ( x) = ;~ ~ i.
Testul2
f: ill:-+ JR.,
1. Se considera functia f ( x) = 2x + 7. Sa se calculeze
/(3°)+ /(3)+ /(3 )+ /(3 3 ).
2

2. Sa se determine domeniul maxim de definitie al functiei f:D-+ffil., f(x)= 6 2- 4 x.


x -2
3. Se considera functia f: IR-+ ill:, f ( x) =-2x + 7. Sa se determine a E IR astfel incat
a 2 -2a- /(3)=14.
~21 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

2
4. Fie funqia f:IR'-> IR, f(x )= (x: +I) Sa se demonstreze eli f(x)= f(! ). 'v'xEIR'.
5: Fie functia f:(O,oo)-+lR, f(x)=x~ 3 . Sa se calculeze /(1)·/(2)· ... ·/(2014).
6. Se considera functia f: 1R-+ JR, f ( x) = 5x2 - 2x + 1. Sa se studieze semnul
funqiei f.

1. Se considera functia f:lR-+lR, f(x)=Sx-2. Sa se calculeze


f(-2)+ /(-1)+ f(O)+ /(1)+ /(2).
i '
2. Se considera functia f: {0, 1, 2, 3}-+ JR, f ( x) = x: . Determinati imaginea functiei f.
2
3. Determinati punctele de intersectie ale graficului functiei f: JR.-+ JR, f ( x) = 2 x -l ,
3
cu axele de .coordonate.
4. Se considera functia f:lR-+lR, f(x)=x 3 +3x. Stabiliti paritatea functiei f.
5. Se considera functia f: 1R-+ 1R, f ( x) = x 4 + 3x 2 -2. Stabiliti paritatea functiei f.
2
6. Se considera functia f:1R-+lR, f(x)=-3x +x-2. Studiati semnul functiei f.

4. Functia de gradul I
Functia f: lR -+JR., f ( x) =ax + b; a, bE JR, a* 0 se nume9te functie de gradul I.
Graficul functiei de gradul I este o dreapta, de panta a .
Intersectia graficului cu axele de coordonate sunt punctele A ( 0, b) 9i B (- ~ , 0) .
Monotonia:. Dadi a> 0 ,feste strict crescatoare.
Daca a< 0 ,feste strict descrescatoare.
Semnul:
X b +oo
a

j(x) -sgn(a) 0 sgn(a)

unde sgn(a) este semnullui a.


Punctul A(x, y) E G/ <;:::;> j(x) = y.

(Variante Bac 2008-2009)


1. Fie functia f: lffi. ~ Iffi.,[(x) = x- 3. Aflati f( -4) f( -3) · ... · f(3) f( 4).
2. Fie functia f: lffi. ~ Iffi.,[(x) = 2x + 1. Calculati f( -2) + f( -1) + f(O) + f(1).
3. Fie functiile f: lffi. ~ Iffi.,f(x) = x + 3 9i g: lffi. ~ lffi., g(x) = 2x.- 1. Aflati solutiile
reale ale ecuatiei 2f(x) + 3g(x) = -5.
Clasa a IX-a I23
4. Fie functia f: IlR ~ IlR, f(x) = 3- 4x. Determinati solutiile reale ale inecuatiei
f(x) -1 > 4x.
5. Fie functia f: IlR ~ Iffi., f (x) -:- 2x + 1. Determinati punctul care apartine graficului
functiei in care abscisa este egaHi cu ordonata.
6. Fief: R ~ llR,f(x) = 2x- 1. Determinati solutiile reale ale ecuatiei
f 2 (x) + 2f(x)- 3 = 0.
7. Fie functia f: 1R ~ IR,f(x) =ax+ b. Determinati a, bE 1R ~tiind di
3f(x) + 2 = 3x + 5, (\f)x E IlR.
8. f: [0,2] ~ IR,f(x) = -4x + 3. Determinati multimea valorilor functiei.
9. Fie functia f: 1R ~ R, f(x) = 2 + x. Calculati [(1) + [(2) + ··· + [(20).
10. Fie functia f: IlR ~ IR,f(x) = x- 3. Calculati f( -6) + f(O) + [(6) + [(12).
11. Fie functia f: 1R ~ llR,f(x) = x + 3. Calculati [(2) + [(2 2 ) + ··· + [(2 7 ).
12. Fie functia f: 1R ~ IR, f(x) = 5- x. Calculati f(O) -[(1) · ... · [(5).
x+y-2=0
13. Rezolvati sistemul de ecuatii { 2 .
x - 2 x+y= 0
14. Fief: lR ~ Iffi.,[(x) = 2008x- 2007. Verificati dadi punchll A G~~:. 2) apartineG1 .
15. Detemrinati solutiile reale ale sistemului {; + ~ ~.
16. Fie functiile f, g: 1R ~ JR(., f(x) = 3x + 1, g(x) = 5- x.
Determinati coordonatele punctului de intersectie a c1 ~i G9 .
17. Determinati coordonatele punctului de intersectie a dreptelor de ecuatii
2x + y - 4 = 0 ~i x + y - 3 = {).
18. Determinati valoarea maxima a functieif: [-1,1] ~ IR<.,f(x) = -2x + 3.
19. Determinati functia f: JR. ~ JR.., f (x) = ax + b, al carei grafi c trece prin
A(2,7) ~i B(-1,-2).
20. Calculati aria triunghiului determinat de G1,[: IR<. ~ !R..,f(x) = 3x- 5 ~i axele de
coordonate.

Exercipi {l:rqp,tise
1. Se considera functia f :JR --+ IR, f (x) = x - 3 . Sa se calculeze: f (1) · f ( 2) · ... · f ( 20 14) .
2. Se considera functia f: R-+ R, .f(x) = 3x- 2. Sa se calculeze .f(l) + f(2) + ... + /(5).
3. Se considera functia f: R--+ R, .f(x) = 2012- x. Sa se calculeze f(l) · /(2) · ... · /(2014).
4. Se considera functiile f,g: R--+ R, f(x) = 2x + 1 ~i g(x) = 10- x. Sa se determine
coordonatele punctului de intersectie al graficelor functiilor f ~i g.
5. Sa se determine punctele de intersectie ale graficului functiei f : R --+ R,
f(x) = 3x+1 -1 cu axele de coordonate.
6. Sa se determine punctele de intersectie ale graficului funcfiei f: R--+ R,
.f(x) = 2x-1 cu axele de coordonate.
7. Sa se calculeze aria triunghiului determinat de graficul functiei .f: R-+ R,
f(x) = 3x-5 ~i axele de coordonate.
8. Sa se calculeze aria triunghiului determinat de graficul functiei .f : R -+ R,
.f(x) = 2 + 5x ~i axele de coordonate.
9. Sa se determine valoarea maxima a functiei f: [-2,3]--+ IR,.f( x) = -3x + 2.
I:
I
24 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

10. Sa se determine valoarea minima a functieif :[-1, 4] ~ IR, f (x) = 2x - 3 .


ll.Sa se determine valoarea maxima a functiei f: {-1;0;1;2} ~ R, f(x) = -2x+ 1.
12.Sa se determine functia f: R ~ R, f(x) =ax+ b, cu a ~i b E IR,
pentru care /(1) + f(2) + /(3) = 6a + b ~i /(5) = 15.
13.Sa se determine functia f: R ~ R, f(x) =ax+ b, cu a ~i bE JR,
pentru care f(l) = 4, ~i /(3) = 20.
14.Se considera functia f: IR ~JR., f (x) = x + 3. Sa se arate ca
f (2) + f (2 2 ) + ... + f (26 ) este patrat perfect.
15.Se considera functia f: R ~ R, f(x) = 2x- 3. Sa se determine nurnarul real a,
care verifica relatia f(a -1) + f(a + 1) = 14.
16.Sa se determine functia de gradul I pentru care punctele A( 4, 7) ~i B(2,2)
apartin graficului functiei f.
17. Se considera functiile f, g : IR ~ IR, f ( x) = x + 2, g ( x) = 3x- 2. Sa se determine
coordonate1e punctului de intersectie ale graficelor functiilor f ~i g.
18.Sa se determine mE IR, ~tiind ca functia f: IR ~ R,f( x) = ( m -4)x + 2
2

este strict crescatoare.


19.Sa se determine mE IR, ~tiind ca functia f: JR.~ IR,f( x) = (m2 - 2 )x- 3
este strict descrescatoare.

20.Se considera functia f: JR ~ JR,f( x) = a-


2
3a+ 1
x + 2,a E JR \ {-!}.
3
Sa se determine a ~tiind ca punctul A ( 1, 0) apaqine graficului functiei f.
21.Fie functia f: JR.~ IR,f( x) = 3x + 8. Sa se determine punctul de pe graficul functiei
f care are abscisa egala cu ordonata.
22. Se considera functiile f, g : lR ~ JR, f ( x) = x + m ~i g ( x) = x 2 + nx + 2.
Sa se determine numerele reale m, n, ~tiind ca graficele functiilor f ~i g

se intersecteaza in punctul A ( -1, 3).


23.Se considera functiile f,g: JR.~ IR,f ( x) = 6- 5x,g( x) = x + 8.
a) Sa se calculeze f (-1) + f (1) g ( -1) - g ( 1).
b) Sa se rezolve ecuatia (/ o g)( x) = 1.
24.Sa se determine functia de gradul I, f: lR ~ IR, f (x) =ax+ b,
~tiind ca au loc. relatiile f (-1) -4 ~i (/of)( -1) = -5.
25.Se considera functia f :JR. ~ JR., f (x) = ( m + 1) x 9. Sa se determine m E JR+ astfel
indlt A ( m 2, m - 3) sa apaqina graficului functiei f.
Clasa a IX-a 125

2
26.Se considera functia f: lR -> JR. f (x) = m- x + 2, m E R \
3m+l
{-!·}3
Sa se determine m ~tiind ca f (l) = f (2).
27.Sa se determine valorile reale ale lui m pentru care functia
2 3
f :R -+R,f(x) = m+ x-4m sa fie strict descrescatoare.
4
28.Se considera functia f :1R -+ JR, f (x) = 2x- 3. Sa se verifice daca punctele A(l, -1)
~i B( 0,-2) apaqin graficului ftmcpei f.
29.Se considera functia f: lR --+ R, f (x) = 4x- 3. Sa se rezolve in 1R inecuatia 2f.( x)- 3 s 1.
30.Se considera functia f :lR --+ R, f (X)= X+ 3. Sa se rezolve ecuapa ( f (X) r-
5 = x, XE R

Teste recapitulative
T~stutt
1. Se considera funcpa f:R-+JR'., f(x)=2x-l. Sa se calculeze

2. Se considera functiile f,g:R-+ R, f(x)=3x+2 ~i g(x)=-5x+l8.


Sa se rezolve inecuafia f(x)sg(x).
3. Se considera functia f: R-+ JR:, f (x) = ( m- 3) · x + 4. Sa se determine m E JR. astfel
meat functia sa fie strict descrescatoare
'
4. Sa se verifice daca punctul A ( 2, 3) apaqine graficului funcpei
f:lR-+lR, f(x)=4x-5.
5. Sa se determine valoarea numarului real a, ~tiind ca punctul A (a+ 1, a -1} aparpne
graficului funcpei f:lR-+R, f(x)=3x-2.
6. Se considera functia f: 1R-+ JR, f (x) = 2 ( x + 3)- 5. Sa se determine numerele
naturale a pentru care f (a) s 5.

Testm2
1. Sa se determine valoarea maxima a functiei f: [-1, 1]-+ R, f ( x) =-2x + 1.
2. Fie functia f: R-+ R, f (x) = 2x- 5. Sa se determine un punct care apaqine
graficului functiei f ~i are coordonate egale.
3. Se considera functiile f,g:R-+lR, f(x)=-4x+l, g(x)=2x-l. Sa se determine
coordonatele punctului de intersectie al graficelor celor doua funcpi.
4. Se considera functia f:R-+R, f(x)=4x-l. Sa se calculeze
/(2)+ /(2 2 )+ /(23 )+ /(2 4 ).
5. Sa se determine funcpa f:JR'.-+lR, f(x)=ax+b, a, hER pentru care f( -1)=-7
~i /(1)=-1.
6. Sa se determine monotonia functiei f: JR:-+ R, f (x) =-2x + 1.
I
6 Bacalaureat 2017: Matematidt M_tehnologic

~esttd3
1. Sa se deten11ine valoarea minima functiei f: [-2, 1]-+ JR, f (x) =- x + 1.
2. Studiati semnul functiei f: lR-+ JR, f ( x) = 2x- 6.
3. Sa se stabileasdi intervalul pe care functia f: lR -+ lR, f ( x) =-3x + 9 este
strict negativa.
4. Se considera functiile f :lR-+ lR, /( x) =15x-4 ~i g :JR \{- ~}-+ JR, g( x )= 2x+ 1.

. . f(x) 26
Sa se rezo1ve mecuatm g ( x) > 0, pentru x > 2.

5. Se considera functiile j,g:lR-+lR, f(x)=5x+2, g(x)=3x-4. Sa se calculeze


/(-1)+ /(1)-g(-1)-g(l).
6. Se considera functia f:lR-+JR, f(x)=ax+b, a, bE JR. Sa se determine a ~i b
~tiind di /( -2)=-9 ~i /(2)=7.

5. Functia de gradulli
Functia f: JR-+ JR, f (x) = ax 2 + bx + c, a, b, c E JR, a :;t: 0 se nume1?te functie de gradul n.
Graficul functiei de gradul II este o parabola de varf V (-:a,-!),
iar axa de simetrie este x =- ba . Intersectia graficului functiei cu axa Ox reprezinta
.
2
solutiile ecuatiei .f (x) = 0. Astfel, daca il > 0, parabola intersecteaza axa Ox in
doua puncte distincte, dadi il = 0, parabola este tangenta axei Ox, iar daca A< 0,
parabola nu intersecteaza axa Ox.
2
b
Forma canonidi a functiei de gradul II este f ( x) =a( x +- J + -A .
2a 4a
Monotonia

• Daca a> 0, f este strict descrescatoare pe intervalul (- oo,- :a J ~i


strict crescatoare pe intervalul r-
L
_.!?_ '+ooJ..
2a

• Daca a< 0, f este strict crescatoare pe intervalul (- oo,- b §1


" 2a
strict descrescatoare pe intervalul [- :a ,+oo)
Puncte de extreme
• Daca a > 0 , functia admite un minim in punctul xmin =- ;a ~i care are
valoare Ym·m = -A- .
4a
Clasa a IX-a I27

• Dad\ a< 0 , functia admite un maxim in punctul xmax =-;a §i care are
~
valoare y max =- 4a

Semnul functiei de gradul II


• Daca ~ < 0, functia pastreaza semnullui a.
• Daca ~ = 0, se anu leazii ~m x --b §1. are senmu11.
m a.
2a
• Daca ~ > 0,

X +oo

j(x) sgn(a) 0-sgn(a) 0 sgn(a)

Observafii
f:JR~JR. l~l=j-- ~
l)Fie Dadi a>O,
'- 4a ,oo).,
Dadi a<O, lnif =( -oo,- ~l
2) Daca a> 0, functia este convex a, iar daca a< 0 , functia este con cava.
3) Intersectia dintre o parabola ~i o dreapta sau doua parabole se determina
rezolvand ecuatia .f ( x) = g( x) , unde f ( x) §i g ( x) sunt ecuatiile care reprezinta
cele doua curbe.

Exercitii se~~c~ate din variantele oficiale


(Variante Bac 2008-2009)
1. Fie functia f: [0,1] ~ Iffi., f(x) = -x 2 . Determinati multimea valorilor luif
2. Calculati suma solutiilor 1ntregi ale inecuatiei x 2 - Sx + 5 :::; 1.
3. Fief: Iffi. ~ Iffi.,f(x) = mx 2 - 8x- 31m E Jffi.*. Determinati m ~tiind cii valoarea
maxima a functiei este egala cu 5.
4. Fief: Iffi. ~ Iffi.,[(x) = mx 2 - mx + 2, mE IR?.*. Determinati m §tiind ca valoarea
minima a functiei este egalii cu 1.
5. Determinati x E lffi. §tiind ca {xjx E Iffi., x 2 - (m + 2)x + m + 1 = 0} = {1}.
6. Demonstrati ca, daca x 1 este solutie a ecuatiei x 2 - 2008x + 1 = 0,
atunci x 1 + .2.. = 2008.
xl
7. Aflati m E lffi. ~tiind ca c1 , f: lRi ~ ~~ f(x) = x 2 - mx + m- 1 este tangenta axei Ox.
8. Fie functia f: Iffi. ~ !Ri, f(x) = x 2 - 11x + 30. Calculati f(O) f(l) · ... · f(6).
9. Fief: Iffi. ~ Iffi.,[(x) = x 2 + Sx + m + 6. Aflati valorile mE Ire. §tiind ca
f(x) > 0, (\f)x E lffi..
10. Fief: Iffi. ~ Iffi., f(x) = x 2 - 3x + 2. Calculati f(f(O))- /(2).
11. Fief: Iffi. ~ Iffi.,[(x) = x 2 - 3x + 2. Calculati f(O) f(l) · ... · [(2008).
12. Determinati o ec:uatie de gradul alII-lea de solutii x 11 x 2 , §tiind ca x 1 + x 2 = 2 ~i
X 1 X 2 = -3.
~I Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

13. Fief:~~ ~,f(x) = x 2 - 8x + 7. Calculati distanta dintre punctele determinate


de G1 intersectat cu Ox.
14. Fief:~~ ~,f(x) = x 2 - 6x + 5. Determinati punctul de intersectie al dreptei
y = -4 cu G1 .
15. Aflati m E ~ ~tiind di valoarea minima a functiei f: ~ ~ ~~
f(x) = x 2 - mx + m- 1 este egala cu _2:..
4
16. Determinati m E ~ ~tiind di solutiile x 11 x 2 ale ecuatiei x 2 - (2m+ 1)x + 3m =0
verifidi relatia x 1 + x 2 + x 1 x 2 = 11.
17. Fie ecuatia x 2 + 3x - 5 = 0 cu solutiile x 1 ~i x 2 . Calculati xf +xi.
18. Fief:~~ ~~ f(x) = (m 2 - 1)x + m + 1. Aratati ca f(l) > -2:., (V)m E ~-
4
19. Determinatifunctia de gradul al doilea f: ~ ~ ~~ f(x) = x 2 - (2m+ l)x + 3,
m E ~, al carei grafic are abscisa varfului egala cu ?__ 2
20. Fie functia f: ~ ~ ~~ f(x) = x 2 + 3. Rezolvati inecuatia f(x) < 12.

ixercipi :propbse
1. Se considera functia f: R-+ R, f(x) = x 2 -16. Sa se calculeze
f( -36) · f( -4) · ... · f(O) · ... · f( 4) · /(36).
2. Se considera functia f: R-+ R, f(x) = i 2 -8x + 15. Sa se calculeze
f(O) · /(1) · ... · /(2014).
3. Sa se determine valoarea minima a functiei f :lR;. -+ IR;., f (x) = X 2 + Sx + 4.
4. Sa se determine valoarea maxima a functiei f : lR;. -+ IR;., f (x) = - X 2 - 2x + 1.
5. Sa se determine coordonatele varfului parabolei asociate functiei
f:~-+IR;.,f(x)=x 2 +3x+2.
6. Se considera functia f: R-+ R, f(x) = x 2 + mx + 6. Sa se determine numerele reale
m pentru care minimul functiei f este egal cu 5 .
7. Se considera functia f: R-+ R, f(x) = mx2 - 2x + 6. Sa se determine numerele reale
m pentru care maximul functiei f este egal cu 1 .
8. Sa se determine valorile reale nenule ale lui m pentru care graficul functiei
f: ~ -+ IR;., f (x) = X 2 - 2mx + m este tangent axei Ox.
9. Sa se determine valorile reale ale lui m pentru care graficul functiei
f :lR;. -+ IR;., f (x) = - X 2 - mx + m este tangent axei Ox.
10.Sa se determine punctele de intersectie ale graficului functiei f: R-+ R,
f(x) = x 2 - 5x + 4 cu axele de coordonate.
11.$tiind ca xi ~i x 2 sunt solutiile ecuatiei x 2 -1007 x + 2014 = 0,

sa se ca1cu1eze: -+-.
y 1 1

12.Sa se determine valorile reale ale lui a, ~tiind ca solutiile x1 ~i x 2 ale ecuatiei

x 2 - ( 2a -1) x + a = 0, a E lR * , veri fica relatia __!_ + 2_ = 1.


XI Xz
Clasa a JX-a 129

13.Sa se determine coordonatele varfului parabolei pentru functia


f: 1R ~ IR,f( x) = -3x 2 + 5x- 2.
14.Sa se determine ecuatia de gradul doi care are radacinile x 1 = 3 ~i x 2 = -2.
15.Sa se determine m E lR ~tiind ca varful parabolei asociate functiei
f :1R ~ IR, f (x) = X 2 - mx + 2 are coordonate egale.
16.Sa se demonstreze ca parabola asociata functiei f: lR -t JR,f(x) =(a+ l)x -(2a-1 )x +a+ 1
2

este situatii deasupra axei Ox, oricare ar fi a E ( - ~ , +oo).


17.Sa se arate ca, \Ia E R, parabola asociata functiei f: R ~ R, f(x) = x 2 - ax+ a 2 + 1
este situata deasupra axei Ox.
l8.Fie functia f: R ~ R, f(x) = x 2 - (2m+ I)x + 3 +2m, cu mER. Sa se arate ca
solutiile x 1 ~i x 2 ale ecuatiei f(x) = 0, verifica relatia x 1 + x2 - x1x 2 = -2.
19.Se consider~ functia f: lR ~ IR,f( x) = -x + 5x- 4. Sa se det.ermine coordonatele
2

punctelor de intersectie ale graficului functiei cu axele de coordonate.


20.Sa se determine coordonatele punctului de intersectie al graficului functiei
f:lR~lR,f(x)=x -6x+3 cudreaptadeecuatie y=-6.
2

21.Se considera functia f: 1R ~ IR, f (x) = X + mx + n. Sa se determine m, n E JR ~tiind ca


2

punctele A( -3,1) ~i B(2,3) apartin graficului functieif.


22.Sa se determine coordonatele punctului de extremal functiei
f: 1R ~ JR, f (x) =-X 2 + x+ 1. Precizati ce fel de punct de extrem este.
23.Sa se determine coordonatele punctului de extremal functiei
f : lR ~ JR, f ( x) = 2x 2 + x -1. Precizati ce fel de punct de extrem este.
24. Sa se determine axa de simetrie pentru functia f :lR ~ JR, f ( x) = 4 x 2 - x + 1.
25.Se considera functia f: 1R ~ lR, f ( x) = mx2 + 4x- 5. Sa se determine mE JR pentru
care abscisa varfului parabolei asociate functiei f sa fie egala cu 4.
26.Se considera functia I: lR ~ IR,f( x) = X + (m + l)x + 3,m E JR. Sa se determine
2

m E lR astfel !neat varful parabolei asociate functiei f sa aiba coordonate egale.


27.Sa se determine mE lR ~tiind ca parabola asociata functiei
f : lR ~ IR, f (x) = X 2 + x + m2 intersecteaza axa ox in 2 puncte distincte.
28.Se considera functia I: lR ~ lR, f (x) = X 2 + 2x + m. Sa se determine m E lR astfel
incat minimul functiei f sa fie egal cu 2.
29.Fie functia f: lR ~JR., f ( x) = X + mx + n; m, n E JR.. Sa se determine m ~i n ~tiind ca
2

varful parabolei asociate functiei f are coordonatele V (1, 2).


30.Se considera ecuatia x 2 - 3x + 6 = 0, cu radacinile x1 , x 2 • Sa se calculeze valoarea
. . 1 1
· expres1e1 E = +-- X 1 x2 •
xl Xz
10 I Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

reste recapitulative
restul:f , ~,, 0 , . , , , •. ,

1. Se consi dera functia f :lR -+ JR, f (x) = x 2 - 36. Sa se calculeze


f( -10)· f( -9)· ... ·f(9)·/(10).
2. Se considera functiile /,g:lR-+lR, j(x)=2x 2 -2x+l, g(x)=-x 2 +1.
Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei f (x) = g ( x).
3. Se considera functia f:lR-+lR, f(x)=x 2 +ax+b, a, bE JR. Sa se determine
numerelereale a ~i b ~tiindca /(-1)=10 ~i /(1)=0.
4. Sa se determine punctele de intersectie ale graficului functiei f: lR-+ JR,
f(x)=x 2 -7x+l2, cu axele de coordonate.

5. Stiind ca x1 si x, sunt solutiile ecuatiei x 2 -4lx+ 29. Sa se calculeze .l+-1.


' ' ~ ' ' X X
' 1 2
6. Sa se determine coordonatele varfului parabolei asociate functiei f: lR-+ JR,
f (x) = 3x 2 - 2x + 1.

restlJ.J2
1. Se considera functiaf:lR-+lR, f(x)=4x-2. Sa se calcu1ezef(O)·!(~)·!(t)· ... ·JC1)
2. Sa se determine valoarea minima functiei f:lR-+ f(x)=2x 2 3x+4.
3. Se considera functia f: lR-+ JR, f ( x) =- x 2 + 3x -1. Sa se detennine coordonatele
punctului de extremal functiei f. Sa se precizeze ce fel de punct de extrem este.
4. Sa se determine valoarea minima functiei f:lR-+lR, f(x)=3x 2 -8x+2.
5. Se considera functiile f,g :IR \ {-1}-+ IR, f (x )=x 2 +x+ 2, g (x) =2( x+ 1).

Sa se rezolve inecuatia /(( x)) -1 s 0.


' g X

6. Sa se determine valorile reale nenule ale parametrului m pentru care graficul functiei
f: lR -+ IR, f ( x) = x 2 - 4mx +2m este tangent axei ox.

festul3
1. Sa se determine ecuatia de gradul doi care are radacini x1 =-3 ~j x 2 =4.
2. Sa se determine coordonatele varfului parabolei asociate funqiei f: lR-+ IR,
f(x)=2x 2 x+l.
3. Sa se determine coordonatele punctelor de intersectie ale graficului functiei
j:IR-+IR, f(x)=~3x 2 +8x-4, cu axele de coordonate.
4. Sa se determine mE IR, ~tiind ca graficul functiei f: IR ---j- JR, f (x) = x 2 - mx + 1 este
tangent axei ox.
I 5. Sa se arate di pentru orice mE IR, graficul asociat functiei f: IR-+ IR,
"'
f(x)=x 2 -mx+m 2 +l este situat deasupra axei ox.
6. Sa se determine numarul real m pentru care minimul- functiei f: IR-+ IR,
f(x)=x 2 +mx+6 este egal cu 6.
Clasa a IX-a !31

6. Vectori in plan
Regula triunghiului: Dadi A, B, C suntpuncteinplan, atunci AB-r-BC=AC (fig.l)
Regula paralelogramului: lnparalelogramulABCD, are loc AD=AB+AC (fig. 2)

B
D

A ----------.-:~.., C
Fig. 1 Fig. 2

• Daca M este mijlocul segmentului [ AB], pentru orice punct 0 din plan are loc
-~I--
relat1a OM= l(OA + OB). Areloc ~i reciproca.

• Vectorii ~ ~i ~ sunt coliniari daca exista a E 1R * unic, astfel indit ~ = a~.


• Vectorul rA = OA se nume~te vectorul de pozitie al punctului A in raport cu 0 .
1
• Daca M imparte segmentul [ AB], in raportul k , atunci rM = - - ;=: + _k_ r8

k+l k+l

• Dadi M este mijlocul segmentului [ AB], atunci 'M = rA + r8 .


2
.- r +r +r
• Daca G este centrul de greutate al MBC, atunc1 r0 = A 8 c
3

' selectate din variantele


.Exe:rcitii . .. .
oficiale
(VarianteBac 2008-2009)
1. Fie !J.ABC echilateral, de centru 0. Dad!. punctul M este mijlocul segmentului BC,
determinati numarul real a astfel1ncat AD = aAM.
2. Aratati ca, dadi Ali= 2AC, atunci C este mijlocul segmentului AB.
3. Demonstrati ca, in hexagonul regulat ABCDEF, are loc relatia Ai5 = 2(AB + AF).
4. Fie patratul ABCD, de centro 0. Calculati OA + OB + 75C + Ol5.
5. Fie paralelogramul ABCD. Calculati AB +CD.
6.ln reperul xOy, fie punctele A(l, -1}, B(3,5). Determinati coordonatele punctului C
din plan, astfel incat OA + 75B = 75C.
7.ln reperul xOy se considera punctele A( 4, -8), B(6,3). Determinati coordonatele
vectorului OA + OB.
---+ -

8. Determinati a E lit, ~tiind ca vectorii 11 = 2? +a] ~i v = 37 +(a- 2)] sunt coliniari.


9. Fie vectorii 11 = -3? + 2] ~i v = 5?-]. Determinati coordonatele vectorului Su + 3v.
---> ----->----'>

10. Calculati AB + BC + CA, ~tiind ca A,B, C sunt varfurile unui triunghi.


11. Fie !J.ABC echilateral, iar 0 centrullui. Aratati ca OA + 75iJ + DC·= 0.
----+ --+
.12. Fie vectorii OA(2, -3), OB(l, -2). Aflati a, fJ E JR astfel incat 30A- SOB = (a, ).
~ ~
321 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

---> ---> -> Aii


13. Dad\ AB + 2CB = 0, aflati valoarea raportului =·
BC
14. in reperul xOy se dau vectorii OA(2,-1), OB(1,2). Aflati coordonatele vectorului
OM, M mijlocul segmentului AB.
15. Fie fl.ABC echilateralinscris m cercul de centro 0. Calculati Ali+ AC- 3AO.
v w
16. Determinati mE JR{ pentro care vectorii = 21 + 3J :;;i = -"i + mf sunt coliniari.
< j 17. Fie hexagonul regulatABCDEFde centro 0. Aratati diM+ AF =AD.
----> ---+ ->
18. Fie punctele distincte A, B, C, D, nu toate coliniare. $tiind ca AB +CD = 0,
demonstrati ca patrolaterul ABCD este paralelogram..

Exerciffi"Pt~R1l~e
1. in reperul cartezianxOy se considera punctele A(2;-3) ~~ B(4;5).
--
Sa se determine coordonatele vectorului OA + OB .
2. in reperul cartezianxOy se considera punctele A(l;4) ~i B(-2;3).
Sa se determine coordonatele vectorului AB.
--
3. Se considera patratul ABCD, de centro 0. Sa se calculeze OA + OB + OC + OD .
4. Se considera paralelogramul ABCD. Sa se calculeze AB +CD ~i AB +AD.
5. Fie punctele A(2;-2) :;;i B(-3,6), in reperul cartezianxOy. Sa se determine
---
coordonatele <punctului C din plan astfel incat OC = OA + OB .
6. in reperul cartezianxOy se considera punctele A(2;-l) ~i 8(6,5). Sa se determine
coordonatele vectorului OM, unde 11// este mijlocul segmentului AB.
7. in reperul cartezian ( O,f,]) se considera vectorii ii = -4i +3] ~i v = 2i 5].
Sa se determine coordonatele vectorului 3ii + 2v.
8. In reperul cartezian ( O,i,]) se considera vectorii ii = 4l- 3] eyi v = --6f- ].
Sa se determine coordonatele vectorului 3ii- 2v.
9. Fie A(2,-4), B(3, -1), C(l, 0). Sa se determine coordonatele vectoruiui w= 2AB + 3BC.
1O.Sa ase determine numarul real a ~tiind di vectorii ii = 3I + a] ~i v = 2[ + (a 2)]
sunt paraleli.
ll.Sa ase determine numarul real a ~tiind ca vectorii ii = 4T + (a+ 1)] ~i v = 2al + 3]
sunt perpendiculari.
12.Sa se arate ca vectorii ii = 4l + 3] ~i v = 16i + 12] sunt coliniari.
13.Sa se determine a E JR astfel incat vectorii ii =(a+ 1) i + 4] ~i v = 2T + (a- 1) J
sa fie coliniari.
14.Sa se determine numarul real a pentru care vectorii ii = 4T + 6J ~i v = al- 8]
sunt perpendiculari.
15.Sa se determine valoarea raportului MN ~tiind ca MN + 3PN = 0.
NP
l6.Se considera vectorii ~ =at+ 3} ~i ~ = ii- 4 }. Sa se determine a E R astfel meat~ 11 ~ ·
17.Se considera vectorii ~ = ai + 3} ~i ~ = (a - 2)i-]. Sa se determine a E
astfel meat u j_ v.
Clasa a IX-a 133

- -
18.Se considedi vectorii u =2i- j ~i v = i + 3 j. Sa se determine coordonatele
vectorului w = 2u - 3v.
19.Sa se determine cosinusul unghiului format de vectorii u =i- 2 j ~i v = 2i + 3j.
- - - -
- - - - -
20.Sa se arate ca unghiul format de vectorii u = 2i- 3j ~i v = 3i + 4 j este obtuz.
-
21.in reperul xoy se considera punctele A ( 1, 4), B ( 2,1), C ( -1, 5). Sa se determine
coordonatele vectorului AG, unde G este centrul de greutate al t:.ABC.
- - - -
22.Se considera t:.ABC, cu rA = 3i- 2 j; rs = -5i + 4 j; rc = 8i + 7 j. Sa se determine
vectorul de pozitie al centnllui de greutate al t:.ABC.
23.Sa se determine numarul real a pentru care vectorii ~ = 87 + 6] ~i .~ = a7 +3] .
sunt coliniari.
24.Sa se determine coordonatele vectorului ~ = OA + OB, ~tiind ca A ( 1,-2) ~i B (-3, 4).
25.Sa se determine masura unghiului dintre vectorii u
- ~i
-v, ~tiind ca
~ ·~ = 6J3,j~l = 3,1~1 = 4.
26.Se considera vectorii ~ = 37 + 2] ~i ~ = 2i- j. Sa se determine vectorul w = 3~- 2~.
27.Sa se determine mE IR astfelindit vectorii ~ = 27 + ( m -1) 7 ~i ~ = ( m + 1)i + 47
sa fie coliniari.
---
28.Sa se demonstreze ca daca AC =DC+ BC atunci patrulaterul ABCD este
paralelogram.
29.Se considera paralelogramul ABCD, cu M,N,P,Q mijloacele laturilor
AB,BC,CD respectiv DA. Sa se demonstreze ca AM +CP=NC+QA.
30.Se considedit:..ABC, cuM,N,P mijloacele laturilor AB,BC~i CA.
Sa se demonstreze ca AN+ BP = MC.

Teste recapitulative
'Testut 1
1. In reperul cartezian xOy se considera punctele A ( -1,2) ~i B ( 0, 3). Sa se determine
coordonatele vectorului AB.
2. In reperu1 cartezian xOy, se considera punctele A ( 5, 3), B ( -1, 2).
Sa se calculeze OA + OB.
3. in dreptunghiul ABCD, AB =2, BC = 5. Sa se calculeze lungimea vectorului AC.
4. Fie ABCD patrat de latura 6. Sa se calculeze AC+BD.
5. in reperul cartezian ( o, 7, 7) se considera vectorii ~ =ii- 3] ~i ~ = -47 + 2 ].
Sa se calculeze 2u-v.
6. in reperul cartezian xOy, se considera punctele A( -1,3), B(5,-l). Sa se determine
coordonatele vectorului OM, unde M este mijlocul segmentului AB.
341 Bacalaureat 2017: Matematicli M_tehnologic

Tesftil2 ·> .. · ..
1. in reperul cartezian x9Y se considera punctele A(3,-l); B(l,O); C(2,-4).
Sa se determine coordonatele vectorului w=2AB-BC.
2. Sa se determine numarul real a pentru care vectorii ~ = (a- 2) i + (3a -1)} ~i
~=2f+4} sunt coliiriari.

,
3. Sa se determine valoarea raportului 1~ ~tiind ca 2AB- 3BC = 0.
-
4. Sa se determine numarul real a pentru care vectorii u=3i+2j ~i v=ai+6j
- -- -- -
sunt perpendicul3;ri.
5. In reperul cartezian xQy, se considera punctele · A ( 2, 3); B ( -1, m); C ( 6,-2).
Sa se arate ca 'r:/ mEJR, vectorul w=AB+BC are coordonate ( 4,-5).

6. Fie MBC ~i M mijlocullaturii BC. Sa se arate ca e adevarata relatia AB ~A C =AM.


Testul:3
1. In reperul cartezian x9J;, se considera punctele A(2,-3) ~i B(l,-2).
- -
Sa se determine coordonatele vectorului u=30A-50B.
-
·2. In reperul cartezian x9J;, se considera vectorii ~=3f+4} ~i ~=-5f+ }.
Sa se determine vectorul w=3u-2v.
3. In MBC se considera M ~i N mijloacele laturilor AB respectiv AC.
Sa se demonstreze ca 2MN =BC.
4. Fie M E[AB], astfelindlt : =!. Sa se determine valoarea raportului ~.
5. Sa se determine valoarea parametrului m E IR astfel mdit vectorul u = 4i + m j sa fie
- - -
-
perpendicular pe vectorul v = 3mi- 6 j.
- -
6. In reperul cartezian x9Y, se considera punctele A ( -1,3); B (-2,-1); C ( 0,1). Sa se
determine coordonatele vectorului de pozitie al centrului de greutate al triunghiului ABC

7. Elemente de trigonometric ~i aplicapi in geometrie


Cercul trigonometric este cercul de raza 1, cu centrulin originea reperului cartezian
lf I
11 2 B(O, 1)

Ill
\ !! B'(0,-1) IV
2
Ox - axa cosinusurilor; 0 - axa sinusurilor
Clasa a IX-a !35

Proprietap:
• -1 :::;; s inx : :; 1; -1 :::;; cosx : :; 1 ;
. 2
• szn x+ cos 2 x= 1 ;
• sin(x+ 2k7r)=sinx, VkEZ; cos(x+ 2k7r)=cosx, \IkE'£.;
• tg(x+kJr)=tgx, \lkEZ; ctg(x+k7r)=ctgx, \IkE'£.;
• sin (-x) = -sin x; cos (-x) = cos x; tg (-x) = - tg x; ctg (-x) = - ctg x.

1. Formule fundamentale. Reducerea Ia primul cadran:


7
• sin( - a)= cos a; cos(n- a)= sin a; tg(n- a)= ctg a; ctg(n -a)= tg a;
2 2 2 2
sin(n- a)= sina; cos(Jr- a)= -cbs a; tg(;r- a)= -tg a; ctg(n- a)= _::ctg a;
sin(n +a)= -sin a; cos(n +a)= -cos a; tg(n +a)= tg a; ctg(n +a)= ctg a;
sin(2n- a)= -sin a; cos(2n- a)= cos a; tg(2n- a)= -tg a; ctg(2n- a)= -ctg a;
• sin(a±b) = sina·cosb±sinb·cosa;
cos( a + b) = cos a · cos b + sin a · sin b ;
tg a ± tg b
+ b) =
tg (a_ ;
1+ tg a· tg b
'") t
• sin 2a = 2 sin a ·cos a; tg 2a = .,_, g 2a , cos 2a =F 0, cos a =F 0 ;
1-tg a
cos 2a = cos 2 a- sin 2 a = 1-2 sin 2 a = 2 cos 2 a -I ;
• sin 3a =sin a (3 4 sin2 a); cos 3a =cos a (4 cos 2 a - 3);
. l-cos2x 1 + cos2x
• SID 2X = . COS 2X = '
2 ' 2 '
1 - cos 2x = 2 sin 2x; 1 + cos 2x = 2 cos 2x;
. . b . a+b a-b . . b . a-b a+b
• sma+sm = 2 sm--cos--; sma-sm = 2 sm--cos-·- ;
2 2 2 2
a+b a-b b . a+b . a-b
cosa+cosb = 2cos--cos---; cosa-cos = -2sm--sm--;
2 2 2 2
sin( a ±b)
tg a_ + tg b = ;
cosa·cosb
• sin a· sinb = ~[cos( a -b)- cos( a +b)];

1
cos a ·cosb = -[cos(a-b) + cos(a+b)]
2
1
sin a· cosb = [sin( a- b)+ sin( a+ b)];
2
a 1-tg 2 a 2tga
2tg2 a 1-cosa sma
• sma ; cos a = 2 ; tg a = ; tg- = - - -
l + tg2 a 1 + tg2 a 1 - tg2 a 2 sm a 1+cosa
2 2 2
36j Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

2. Aplicatii ale trigonometriei in geometrie


Consideram MBC cu laturile a = BC, b = AC, c = AB.
Teorema cosinusului. in orice MBC, au loc relatiile:
a 2 = b 2 + c 2 - 2bc cos A ;
b 2 = a 2 + c 2 - 2accosB;
c 2 = a 2 + b 2 - 2abcosC, de unde
b2 +c2 -a2 a2 +c2 -b2 a2 +b2 -c2
cos A= ; cosB = ; cosC = - - - - -
2bc 2ac 2ab
Teorema sinusurilor. In orice MBC, are loc relatia:
a b = _c_ = 2R, undeR este raza cercului circumscris MBC .
sinA sinE sinC
Formule pentru aria AABC
A b·hb a·ha c·hc •
AABC -2-=-2-=-2-'
A = b·csinA = a·csinB = a·bsinC.
AABC 2 2 2 '
a+b+c
Ac.ABc =.Jp(p-a)(p-b)(p-c), unde p = ;
2
A = a·b·c
c.ABC 4R ·

Dadi MBC este dreptunghic, AAABc = b~c.

Dad1 MBC este echilateral, AAAsc =


12
j3 .
Lungimea medianei
2
2(b 2 +c 2 )-a 2 2(a 2 +c )-b 2 2(a 2 +b 2)-c 2
m =
2
·m =
2
· m
2
= --'----'----
a 4 'b 4 'c 4

Eiercitii selectate din variantele oficiale


' < >' ' ' ' ' '

(Variante Bac 2008-2009)


1. Calculati raza cercului circumscris flA8C, ~tiind ca BC = 4 ~i A = 30°.
2. in flABC, 8C = 10,AC = S,A8 = S-J3. Calculati cos C.
3. in triunghiul dreptunghic ABC avern A = 90°, cos 8 = ~. Calculati sin C.
5
4. Calculati cos A in flA8C, ~tiind ca A8 = 2, 8C = 3 ~i AC = 4.
5. Aflati lungime laturii BC a flA8C, ~tiind ca sin A = ~2 ~i R = 4.
6. Calculati sin A in fl.A8 C, ~tiind ca 8 C = 10, iar R = 10.
7. Calculati sin 2 25° + sin 2 65°.
8. Aflati aria flABC, ~tiind ca A8 = AC = 2 ~i A = 30°.
9. Calculati cos(180°- x) ~tiind ca cosx = ~·
10. Calculati. sin(180°- x) ~tiind di sinx = ~·
11. Determinati sin(ABC) in hexagonul regulat ABCDEF.
Clasa a IX-a j3 7

12. Calculati sin 135° + tg 45°- cos 45°.


13. Stiind ca sin 80°- cos 80° = a, calculati sin 100° +cos 100°- a.
14. Detenninati lungimea BC in llABC, §tiind ca AC = 6, AB = 4 §i A = 60°.
15. Aflati unghiul A a llABC, §tiind ca BC = 6, R = 2..;3 §ill este ascutitunghic.
16. Aflati catetele AB §i AC ale MBC dreptunghic, §tiind ca sin B = ~ §i BC = 15.
5
17. Detenninati cos(180°- x) §tiind ca x E (0°, 90°) §i cos x = ~-
z
2
18. Demonstrati ca expresia (sinx +cox x) - 2 sinx cox x este constanta.
19. Calculati sin 2 120° + cos 2 60°.
20. Aflati aria llABC, ~tiind ca AB = AC = 4 §i A = 60°.

:Ex~rcififprc)pijse. · · ,.
1. Se considera triunghiul ABC de arie egala cu 7. Sa se calculeze lungimea laturii AB
§tiind ca AC=2 ~i ca m(4.A) = 30°.
2. Sa se calculeze aria triunghiului ABC ~tiind ca AB = 2, BC= 3AB ~i m( LB) = 45°.
3. Sa se calculeze aria triunghiului ABC §tiind ca AB =6, AC = 8, BC = 10.
4. Sa se determine aria ttiunghiului ABC §tiind ca AC = 4, BC = 3 J3 §i m( LC) = 60°.
5. Sa se calculeze aria triunghiului MNP, daca. MN = 3, NP = 4J3 §i m( LN) =60°.
6. Sa se calculeze aria triunghiului ABC §tiind ca AB = 5 J3, A C = 12 ~i m( LA)= 120° .
7. Se considera triunghiul ABC, dearie egala.cu 9, cu AB = 3 ~i BC 12.
Sa se calculeze sin B.
8. Sa se determine numarul x E .JR. pentru care x, x + 3 §i x + 6 sunt lungimile laturilor
unui triunghi dreptunghic.
9. Sa se calculeze aria unui triunghi dreptunghic care are un unghi cu masura de 30°
~i ipotenuza de lungime 8.
lO.Sa se calculeze aria tmui triunghi dreptunghic care are un unghi cu masura de 60°
~i ipotenuza de lungime 4.

ll.Sa se calculeze cos x, ~tiind ca sin x = ~, x E (90°, 180°) .


5
12.Sa se calculeze sin x, ~tiind ca cos x = 3_ ~i x E (0°; 90°) .
3

13.Sa se determine tg x, ~tiind ca cos x = J3 , x E ( 0°,90°).


2
2 2
14.Sa se calculeze sin 50° + sin 40°.
15.Sa se calculeze sin 2 130o + cos 2 50°.
16.Sa se calculeze sin 60°- cos30o.
17.Sa se calculeze cos 2 30- sin 2 45- cos 2 60.
18.Sa se calculeze sin( -99°) ·sin(-98°) · ... ·sin 98° ·sin 99° .
19.Sa se calculeze cos 20° +cos 50° +cos 160° +cos 130°.
20.Sa se calculeze sin 75o +cos 15° .
21.Sa se calculeze lungimea laturii AC a triunghiului ABC, §tii~d ca AB = Ji,
m(<L4CB)=30° §i m(<ABC)=45°.
38j Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

22.Sa se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ~tiind

ca AB = 8 ~i m( <r.ACB) = 60°.
23.Sa se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ABC, ~tiind ca
m( <r.A) =60°,m( <C)= 30° ~i AB = 2J3.
24.Sa se calculeze sin( <C) al triunghiului ABC ~tiind ca AB 4, AC = 2J3
~i m (<B)= 30° .
25.Sa se calculeze lungimea laturii AC a triunghiului ABC, ~tiind ca raza cercului
circumscris triunghiului ABC este de 3-fi ~i m( <B)= 45°.
26.ln triunghiul ABC, AB = 3, AC = 5 ~i m( <A)= 60°.
Sa se calculeze lungimea laturii BC.
27.Sa se calculeze cos ( 4:..4), in triunghiul ABC ~tiind ca AB = 3, AC = 5, BC 2.
28.Sa se calculeze cos (<C), in triunghiul ABC ~tiind ca BC=2 .Ji, m( <B)= 45°
~i
AB=3.
29.ln triunghiul ABC, AB = BC = 4 ~i AC = 3-fi. Sa se determine cos( <B).
30.Sa se calculeze lungimea laturii AB a triunghiului ABC, ~tiind ca BC = 6, AC 3Ji
, I ~i m(~C) = 4SO.

Teste recapitulative
Testid
1. Sa se calculeze sin x, ~tiind ca cos x = ~ , x E ( 0, 90°).
1
2. Sa se calculeze aria MBC, ~tiind ca AB=2, AC=3J3 ~i m(A)=60°.
3. Sa se determine lungimea laturii AC a triunghiului ABC, daca AB=3,
m( ~C)=45° ~i m( 4)=30°.
4. Sa se determine lungimea razei cercului circumscris MBC, ~tiind ca m( <A)=60°
~i BC=7-J3.
5. Sa se calculeze cos( <A) in MBC ~tiind di AB=3, BC=2, AC=4.
' '
6. Sa se calculeze sin 75°.

Te~tul2

1. Sa se calculeze ctgx, ~tiind ca sinx= J}, xE(0,90°).


2. Sa se determine sin (<B) ~tiind ca aria MBC = 4, AB = 3, A C = 5.
3. Sa se determine sin( <A) in MBC, ~tiind ca raza cercului circumscris triunghiului
este egala cu 8 ~i BC=3.
4. Sa se determine cos( <!N) in D.MNP, ~tiind ca MN =4, MP=3-J2, NP=4.
5. Sa se calculeze sin 2 150°+cos 2 60°.
6. Sa se calculeze sin135°.
Clasa a IX-a !39

1. Sa se calculeze sin 2 55°+sin 2 35°.


2. In MBC, AB=6.J3, AC=6, BC=3. Sa se calculeze cos<t.B.
3. In MBC, m( <rC)=30° ~i raza cercului circumscris MBC este egala cu 9.
Sa se determine lungimea laturii AB.
4. Sa se determine sinx, ~tiind ca xE(Jr, 3; ) ~i cosx=--1{.
5. Sa se determine lungimea laturi.i BC a 11ABC, ~tiind ca aria MBC este 3,
m( <rB)=45° ~i AB=5.
6. Sa se determine lungimea laturii AB triunghiului ABC ~tiind ca m( <rC) = 60°,
m( <rB)=45° ~i AC=J2.

8. Teste finale
Testul1
1. Sa se calculeze media aritmetica a numerelor 5, 3, 11, 9.
2. Sa se verifice dadi 7 este solutie a ecuatiei x 2 - 7 x = 0.
3. Sa se determine suma solutiilor
,
ecuatiei
' x 2 +3x+2=0.
4. Sa se determine mE JR., astfel in cat ecuatia f (x) = 0 sa aiba radacini intregi, unde
f:lR---+lR, f(x)=x 2 +5x+m+6.
5. In reperul cartezian xOy, se considera punctele A(2,-1), B( -1,2).
Sa se calculeze 30A+20B.
6. Sa se determine lungimea laturii AB a triunghiului ABC, ~tiind ca AC = 8, BC = 10
~i m( <rA)=90°.

Testul2
1. Se considera functia f: JR.-~ JR., f (x) =-2x + 1. Sa se calculeze .f (-1) + f (0) + .f (1).
2. Sa se determine coordonatele punctului de extrem al functiei f: 1R---+ JR.,
f(x )=2x 2 -5x+ 1.
3. Sa se determine suma primilor cinci termeni ai unei progresii aritmetice,
~tiind ca al =3 ~i a2 =5.
4. Sa se determine maximul functiei f:lR---+lR, f(x)=-3x 2 +8.
5. Sa se calculeze aria MBC, ~tiind ca AB=2, BC=6, m( <rB)=30°.
6. Sa se calculeze sin20°·Cos30°·Sin40°·cos50°· ... ·sinl20°·cos130°.

:Testnl:1,
1. Se considera functia f: lR---+ JR., f (x) = 2x2 + 3x + m.
a) Sa se determine mER, astfel indit x=l sa fie solutie a ecuatiei f(x)=O.
b) Pentru m = 0, stabiliti semnul functiei f.

c) Sa se rezolve in lR inecuatia: f ~ x) :s; 0, pt. m =1.


2x'"+5
40 I Bacalaureat 2017: Matematici:i M_tehnologic
2. Inreperulcartezian x9Y seconsiderapunctele M(-1,2), N(2,-2), P(1,0), Q(4,m).
a) Sa se calculeze coordonatele vectorului 2lv:!N -3NP.
b) Sa se determine coordonatele centrului de greutate al fl.MNP.
c) Sa se determine m E JR, astfelincat vectorii lviN ~i PQ sa fie coliniari.

Testul4
3x+l, x<-2
1. Se considera functia f:lR-+lR, f(x)= -x+2, -2~x~2.
{
x+I, x>2
a) Sa se calculeze f( -3)+ /(0)+ /(3).
b) Sa se calculeze f (-2) · f ( -1) · f ( 0) · f (1) · f ( 2).
c) Sasecalculeze (gof)(x), unde g:lR-+lR, g(x)=x 2 -l, xE(2,+oo).
2. Sedaupunctele A(-1,-3), B(2,0), C(4,2), D(m,n); m,nEJR.

a) Sa se determine numerele reale m, n astfe11ncat £-lf =CD.


b) ·Sa se detennine coordonatele vectorului w=3AB-4BC.
c) Sa se determine coordonatele centrului de greutate al MBC.

Testul5
1. Fie functiile f,g :lR-+lR, f(x)=mx 2 -2(m-2)x-l, g(x)=x 2 -2x-m-3.
a) Pentru m = -2, sa se determine valoarea maxima a functiei f.
b) Pentru m = 2, sa se determine valoarea minima a functiei g.
c) Sa se determine valoarea numarului real m astfelincat graficele functiilor f ~i
g sa se intersecteze in doua puncte distincte.
2. Sa se calculeze aria MBC, ~tiind di AB=3, BC=6, m( <rB)=45°.
3. Sa se determine lungimea laturii BC a MBC, ~tiind ca m( <rA)=: ~i raza cercului
circumscris MBC este egala cu 8.
4. Sa se calculeze sin x, ~tiind ca cos x =- ~, x E ( :rr, 3;).
Clasa aX-a 141

Clasa aX-a
1. Multimea
, numerelor reate
Formule de calcul prescurtat
2 2 2 2
(a+bf =a +2ab+b ; (a-hi =a -2ab+b ;
2 2 2 2
(a+b+c) =a +b +c +2ab+2ac+2bc;
2 3
(a±b)3 =a3 ±3a2 b+3ab ±b ;
· a 2 -b 2 =(a--'b)(a+b);
3 2 2
a 3 +b =(a+b )(a -ab+b );
3 2 2
a 3 -b =(a-b)( a +ab+b ).

Sume remarcabile ~i inegalitip


n(n+1)
1+2+3+ ... +n ;
2
1+3+5+ ... +(2n-l)=n2 ;
2 _ n(n+ I){2n+ 1).
12+ 22 + 32 + ... +n - 6 '
( )2 = 2n(n+1)(2n+1).
22 + 42 + ... + 2 n 3 '
z 2 z n(4nz-1).
1 +3 + ... +(2n-1) ,
3

J' +2' + 3' + . .. +n' =[ n(n2+1) J;


Inegalitatea mediilor: Fie neN,n;::: 2 ~iaPa2 , ... ,a11 eR*,
nl al +a, + ... +a
avem 1 1 1 ~?V~·a2· ... ·an ~ ~n n
-+--+ ... +-
al a2 an
Egalitatea are loc <=> ~ = az = ... = an .
Modulnl san valoarea absoluta

Fieae:JR, atunci
.-..I
I
u
1
=
{a, daca a;: : 0 _ .
-a,daca a< 0
Proprietap:
l)la!~ 0; la!=O <=>a=0;2)!a!Sc<:::>c>0<:::>-c~a::;c <:::>ae[-c, c];

3) ~~ = H; 4) jaj<:c<c/aE( --oo, -c]v[c, co); 5) Ia ·bl = ~~ ·lbl; ~ = ::1 ;


6) f:1 = !al ; 8) l!al-lblj ~ Ia ± bj S lal + jbj ; 7) Ia + bj s jal + lb!, b * 0 ;

9) jal = lbl <=>a= b sau a= -b; 10) lal+lbi=O<=>a=b=O.


421 Bacalaureat 2017: Matematica M tehnologic

Parte intreaga ~i partea fractionara


Fie a E 1R . Cel mai mare numar intreg mai mic sau egal cu a se nume~te
parte intreaga a numarului a , notata [a] .
Proprietap: 1) [a] E Z, \fa E 1R ; 2) [a]= a<=> a E Z ;
3) a-l<[a]::=;a; 4) [a]::=;a<a+l;
5) [a+k]=[a]+k,\fkEZ; 6) [a]=[b]=>ja-bl<l.

Exercitiiselectate
' ·- '
din. variantele
.. . .·.
oficlale
. . . .·'- '

Probleme din variantele de Bac 2009


l. Determinati a 2008-a zecimala a numarului 0, (285714).
. 1 1 1 1
2. Calculat1 suma 1 + 3 + 32 + 33 + 34 .
3. Calculati Iog 2 (tg 45°) + log 2 (ctg 45°).
4. Determinati numerele reale a ~i b pentru care (a- 3) 2 + (b + 2) 2 = 0.
1)-1-
5. Calculati log 4 + .(22 vIn
3
8.
3)-1 - ~27·
6. Calculati (2
[8 3

7. Dupa o reducere cu 10% un produs costa 99 lei. Determinati pretul produsului


inainte de reducere.
8. Calculati log 2 3 - log 2 ~-
9. Verificati egalitatea: lg~+lg~+ ... + lg_2_ = -1.
2 3 10
10. Calculati log 3 5 + log 3 6 -log 3 10.
11. Comparati numerele 2 2 ~i log 2 32.
- 1--,
12. D emonstratt. ca- numaru 8! 9!
- --, este natura1.
3!. 5. 2! ·7.
13. Demonstrati ca numarul W- ...ffi + 2J3 este natural.
15. Calculati log 3 ~ + log 3 ~ + · · · + 1og 3 ~-
1 2 8

16. Calculati (
1)-3
2 - log 5 25.
17. Aratati ca log 2 5 + log 2 12 - log 2 30 = 1.
18. Calculati V9- ~-
19. Ordonati crescator numerele a = -J2 ~i b = r;;
v3+v2
1
r;;·
2 2
20. Demonstrati ca ( 1 + V2) + ( 1 - -12) este numar natural.

. . . ,... ,... P· -ro··/use'


Exetcitii. ..... ,.P...·....,.
1. Sa se determine valorile naturale ale lui n pentru care expresia E( n) = .J14- 7n

2.
este bine definita.

sa se demonstreze cii numfuul

3. Sa se arate ca numa~l ( Vifg


r G
327
-log, 25 este natural.

este natural.
Clasa aX-a !43

- 1 -8!- - -9!- nu este patrat


4. Sa se demonstreze ca numaru - -C'
per_~_ect.
3!·5! 2!·7!
5. Sa se arate ca . 06 - ~ = J/2.

6. Sa se arate ca log 3 _.!._ + 127 = 1.


9
7. Sa se calculeze log 6 3 + log 6 8 log 6 4.
2 3 8
8. Sa se calculeze log" - + log 2 -+ ... +log, -.
- 1 2 -7
9. Sa se compare numerele a= Ci - Ci ~i b = log 2 (2f4. ).
lO.Sa se compare numerele a= Y ~i b = log3 81.

ll.Sa se verifice egalitatea 10(' lg 21 + lg~3 + ... + lg~J


10
= -10.
_ .fi _ log, 45 -log, 5
12.Sa seven 1ce ca - - = 2.
log 2 3

13.Sa arate di log 5 25 + log 7 49 < ( !--)


,J25
·l

14.Sa se arate ca log 5 245 = 2a + 1, unde a= log 5 7.


15.Sa se arate ca log 2 54 = 3a + 1 , unde a = log 2 3 .
2)-2
- 3· 5 ( +4
1

16.Sa se calculeze: ~ _1 _
1

(i) +G]
1
0,17 + + 2° - 2-J -1
2
17.Sa se calculeze: -(-:---:---=--:-)(-:---:-=)
J2 -1 1+12
18.Calculati )7- fiA + ~7 + J24 .
- -13-1 - J3'+4
l9.Sa se calculeze: r::;
-13+2
r:; + r:; .
-v3+1 -v3 -v3-2
20.Sa se calculeze valoarea expresiei E = log 8 _.!._ + log 8 _!_ + log 3 7 -log 3 2.
4 2 9
Sa se verifice daca E EN.
1 1
21.Sa se calculeze l g - lg-+ IglOO.
100 10
22.Sa se rezolve ecuatia: log 2 16 + log 2 x = log 2 32.
23.Sa se rezolve ecuatia: log 3 8 + log 3 x = 2 + 2log 3 5.

24.Sa se determine domeniul de definitie al functiei f : D -+ R, f (x) = 2


x+ 3 .
x -3x+2
44j Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

25.Sa se determine x astfel incat sa existe expresia E = .Jx 2 - 3x.


26.Sa se determine x astfel incat sa existe urmatoarea expresie: E = logx+l ( x 2 - 3x- 4).
27 .Sa se determine x astfel in cat sa existe log 3 ( x 2 + x + 1).
28. Sa se determine x astfel incat sa existe log x 2 -x-2 ( 2 + x).

29. Sa se determine domeniul maxim de definitie al functiei 1 : D --+ .IR, 1 (x) = 2


x+ 1 .
x +2x+l
30.Sa se determine x astfelincat sa fie definita expresia: E = .Jx 3 + 3x 2 + 2x .

Teste recapitulative
'f~s~ijlj; ., ",.L;:: .

1. Sa se determine valorile reale ale lui x pentru care expresia E = .J2x2 - 32


este bine definita.
2. Sa se determine domeniul de definitie al expresiei: E= xll 2;: 3 .
X -3

3. Sa se calculeze ~;- Ps.


4. Sa se calculeze log 2 24-log 2 3+log 15 9°.
5. Sa se compare numerele a= W- 2ln 1, b = .J8 + lg 1oo.
~-A; 2.
6. Sa se verifice egalitatea: C 2
4
3
Testni2
1. Sa se determine domeniul de definitie al functiei f: D--+ .IR, f ( x) = log 2 ( x + 7).
2. Sa se arate ca numarul c:- c;
-4 este patrat perfect.
3. Sa se calculeze log 3 3 + log 3 9 + log 3 27 + ... + log 3 729.
4. Sa se calculeze ~ - Ai + c;.
5. Sa se compare numerele a= .J121- 85 -1; b = log 2 8 + log 5 25.
6. Sa se arate ca log 2 432 = 4 + 3a, unde a= log 2 3.

Testnl3
1. Sa se determine domeniul de definitie al expresiei E=logx+J (3x 2 -12).

2. Sa se demontreze ca numarul A = ( -vll


r;-:;)logp 144
· + log 2 32- ( 1 )-2 este numar natural.
3
3. Sa se compare numerele a= Ai + ~, b= c; + ~.
4. Sa se calculeze log 2 ~ + log 2 ! +... + log ~
2 .

5. Sa se verifice egalitatea: log 3 54+(~ r 1


-log 3 2=lgl00
5

6. Sa se demontreze ca log 7 196 = 2 (a+ 1), unde a= log 7 2.


Clasa aX-a !45

2. Functii si ecuatii
' ' '
Fie A ~i B doua multimi nevi de. Spunem di f: A ~ B este o functie dacii fiedirui
element x E A 1i corespunde un unic element f (x) E B.
Numim graficul funetiei f:A ~ B multimea G1 ={a,f(a) I aEA}cAxB.
Dadi f este o funetie numeriea, atunci G1 are o reprezentare geometridi intr-un sistem
de axe coordonate.
lmaginea funetiei (sau multimea valorilor functiei) f:A ~ B este
Im/ ={yE B 13 xEA astfel fnciit f(x )= y}.
Fie f:A ~ B ~i M cA, NcB. Atunci f(M)={yEB f3xEA astfel fncdt f(x)= y}
se nume~te imaginea multimii M prin funetia f .
f- 1 ( N) = {xI x E A ~·if ( x) EN} se nume~te preimaginea multimii N prin functia f
sau imaginea reciprodi a multimii N prin f .
1. Operapi cu funcpi
Fie functiile f, g:D ~R, Dc:JR nevida. Atunei definim:
•sumafunetiilorf~igestefunetia (/+g): D ~R, (f+g)(x)=f(x)+g(x).
• produsul funetiilorf~igeste functia (/·g): D ~IR, (f·g)(x)=f(x)·g(x).

• catul funetiilor /~i g, g(x):t= 0, VxED, este funetia ~: D ~JR, ( ~ )(x )= ;i;\.
Dacii f: A ~ B ~i g: B ~ C sunt doua funetii, compusa lor go f: A ~ C este
defmita prin (go f)(x)= g(f(x)), VxE A.
Compunerea funetiilor este asoeiativa, nu este comutativa, are element neutru functia
identica IA: A ---)A, IA (x)=x.
Functia f: A ~ B se nume~te inversabiHi daca exista o functie g: B ~ A a:stfelincat
go f =lA ~if og =lB. Se noteaza /- 1 • Are loe relatia f(x)= y<=> x= /- (y ).
1

2. Functii injective, surjective, bijective


Funetia f: A ~ B este injectiva daca ~i numai daea este indeplinita una din conditiile:
1) Pentru orice x 1 , x 2 E A astfel incat f ( x 1 ) =f ( x 2 ) , rezulta x1 = x 2 •
2) Pentru oriee x 1 , x 2 E A astfel ineat x 1 :t: x 2 , rezulta f ( x 1 ) :t: f ( x 2 ) •
3) Pentru oriee y E B, eeuatia f ( x) = y are eel mult o solutie x E A .
4) Oriee paralela dusa la axa Ox printr-un punet al eodomeniului interseeteaza grafieul
funetiei in eel mult un punet.
• Pentru a arata ea f: A ~ B nu este injectiva aratam ea exista X]' Xz E A
eu X 1 :;t: X 2 ~i j ( X 1 ) = j ( X 2 ) .
• Daea f este monotona, atunei f este injeetiva. Reeiproea nu are loe.
Funetia f: A ~ B este surjectiva dacii ~i numai daea este indeplinita una din eonditiile:
1) Pentru oriee y E B, exista x E A astfel indit f ( x) = y.
2) Pentru oriee y E B eeuatia f ( x) = y are eel putin o solutie.
3) Imf=B.
46 I Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

4) Orice paraleHi dusa la axa Ox printr-un punct al codomeniului intersecteaza graficul


functiei in eel putin un punct.
• Pentm a arata ca f: A --+ B nu este surjectiva aratam ca exista y E B astfel indit
pentru orice xEA, y-:;t: f(x).
Functia f: A --+ B este bijectiva daca ~i numai daca este indeplinita una din conditiile:
1) f injectiva§i f smjectiva;
2) pentru orice y E B , ecuatia f ( x) =yare o unica solutie;
3) orice paralela la axa Ox dusa printr-un punct al codomeniului intersecteaza graficul
functiei in exact un punct.
Observatii:
1) Daca f este injectiva. ~i ecuafia f (X)= yare 0 solutie, aceasta este unica.
2) Surjectivitatea functiei asigura numai existenta solutiei.
3) Dacii f §i g sunt injective, atunci gof este injectiva.
Dadi f ~i g sunt smjective, atunci go f este surjectiva.
Daca f §i gsunt bijective, atunci go f este bijectiva.
4) Dacii go f este injectiva, atunci f este injectiva.
Daca go f este surjectiva, atunci g este swjectiva.
Daca go f este bijectiva, atunci f este injectiva ~i g este surjectiva.
Functia f: A --+ Beste inversabila daca ~i numai daca este bijectiva.
Inversa functiei o determinam din conditia de surjectivitate f (x) = y.
Senoteaza f- 1 : B--+ A ~i fof- 1 =1 8 ~if- 1 of=lA.
3. FunctU pare, impare, periodice
Fie f:D--+IR, DcJR, nevida, centrata in origine. Spunem ca:
• feste para daca f(x)= f( -x), VxED;
•feste impara daca f(x)=- f( -x), VxED;
"f este periodica de perioada T daca f (x + T) = f ( x), Vx ED.
Cea mai mica perioada pozitiva se nume~te perioada principala.
Observatii
1) Suma a doua functii pare (impare) este o functie para (impara).
2) Produsul (ditul) a doua functii pare (impare) este o functie para.
Produsul ( catul) a doua functii de paritati diferite este o functie impara.
1) Compunerea a doua functii pare (impare) este o functie para, iar daca functiile au
paritati diferite este o functie impara.
4. Funcpa putere, functia radical, funcpa exponentiala ~i functia logaritm
4.1. FuncJia putere cu exponent natural
l)am. an =am+n; 2)am: an =am-n;
Fie a, bER*,m, nEQ. Atunci: 3)(amr =am·n; 4)(a·br =am. bm;

5) (a)m =am. 6) a-n =-1 .


b bm' an
Daca a > 1, am < an <:::::> m < n , iar daca a < 1 , atunci am < an <:::::> m > n .
· Functia f: JR--+ R, f (x) = xn, n EN* se nume~te functia putere de grad n.
Clasa aX-a 147

Proprietati:
• f este para pentru n par ~i f este impara pentru n impar;
• f este strict crescatoare pentru n impar;
• f este strict crescatoare pe [ 0, oo) ~i strict descrescatoare pentru n impar;
• f .este convexa pe Jffi. pentru n par; ·
• f este convexa pe [0, oo) ~i con cava pe (-oo, 0] pentru n par.
4.2. Funcfia radical
Fie a, bE(O,+oo), m, nEN*. Atunci:
nif:f =a;
2)if:ib = ah; sy~ =Y, VkEN*;
3)" J;;· = !!J a b ::;t: o·' 6)rfira ='"!!/a;
\}[; ifb'
7).Ja±.Jb =Ja;c ±)a~c, unde c2 =a 2 -b.

Daca m, n EN*, numere impare, atunci pentru a, bE JR. proprietatile raman valabile .
.r:{;<ifh Ga<b;.f:l =I a j,VaEIR..
Functia f :[0, oo) ~ [0, oo ), f(x)=~, nEN, n ?::2, se nume~te functia radical.
Daca n este impar, f: ~ ~ ~' f ( x) =--= r.;J-; se nume~te functia radical de ordin impar.
Proprietati:
a) daca n este impar:
• graficulluifintersecteaza axele de coordonate in origine;
• f(x)?::O,'v'xE[O, ex:;) ~i f(x):s;;O,VxE(-oo, OJ;
•f este strict crescatoare pe JR.;
• feste concava pe (0, oo) §i convexa pe ( -oo, OJ;
b) daca n EN, n ~ 2 ~i x ~ 0 :
• graficulluifintersecteaza axele de coordinate in origine;
•f este strict crescatoare pe [ 0, oo) ;
•f este con cava pe [0, oo) ;
• gra:ficul este strict deasupra axei Ox.
4.3. Funcfia exponentialii
Functia f:IR~ [0, oo),f(x)=aX, a>O, a::Fl se nume~te functie exponentiaJa.
Proprietati:
• Daca: a> 1 ,feste strict crescatoare pe IR.;
0 < a < 1 , f este strict descresditoare pe R ;
. ~~ .
Daca. a > 1, atunc1 /( )
.{f (
x) > 1, daca x > 0 .
d. ~ ,
, x < 1, aca x< 0
. {f(x)<1, daca x>O
0 < a < 1, atunc1 /( ) 1 d ~ ;
x > , aca x< 0
• f este bijectiva;
• f este convexa;
• daca a > 1, axa Ox este asimptota spre -oo ;
0 < a < 1 , axa Ox este asimptota spre +oo .
481 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

4.4 Funcfia logaritm


Fie a> 0, a ::t: 1 ~i x > 0. Unicul numar real y cu proprietatea ca aY = x se nume~te
logaritmul nu:mArului x in baza a, notat logax.
Proprietap: Fie a, b>O,a, b::t:I,x, y>O.
1) logax= y<;:::>x=aY;
2) a logax = x;
3) logaa=1;
4) loga1=0;
5) logax+ logay=loga(x· y);
6) logax- logay=loga ~;
y
7) logaax =x;
8) logaxP = plogax;
9) logax ~ogbx -formula de schimbare a bazei;
ogba
10) logab = l l ;
ogba
1
11) loga -=-logax.
X
Notam: /gx = log10 x -logaritmul zecimal allui x;
lnx =logex logaritmul natural allui x;
1
formula de schimbare a bazei se poate scrie log x = g x = lnln x
a 1ga a
Funcpaf:[O, oo)-c)R.,f(x)=logax,a>O,a::t:I, se nume~te functia logaritmica.
Proprietap:
• dadi a> 1, atunci f este strict crescatoare;
0 <a< 1, atunci f este strict descrescatoal-e;
• daca a> 1, f este concava;
0 <a< 1,/este convexa;
• axa Oy este asimptota verticala;
~ . ~(x)<O, daca 0<x<1
• daca a > 1 , atunc1 ~
x > 0 , dacax>
( )
1 ;

. {f(x)>O, daca 0<x<1


0 <a< 1 'atunct f(x)<O,dacax>1 .
Functia logaritm este inversa functiei exponenpale, graficele lor sunt simetrice
fata de prima bisectoare.
! 5. Ecuapi
J
5.1. Ecuafia de gradul I
Ecuatia ax+ b = 0, a, bE R, a ::t: 0 are solupa unica x = _]!_.
a
5.2. Ecuafia de gradul H
Ecuapa ax2 +bx+ c=O, a, b, cER, a::t:O are:
Clasa aX-a !49

• doua radacini reale ~i distincte x1_2 -b±-fi. d aca~ A


ti >0;
2a
• doua radacini reale ~i egale x1 =-;a daca ~ = 0;
• nici 0 radacina real a daca ~ < 0 .
Descompunerea binomului ax 2 +bx+ c=a(x x1 )(x-x2 ), unde xl'x2
2
sunt radacinile ecuatiei ax + bx + c = 0 .
Relapile lui Viete. S = x 1 + x 2 = _]!__, P = x1 • x 2 = c .
a a
Formarea ecuatiei de grad n dind se cunosc solutiile sale: x 2 Sx + P 0,
un.de s = xl + x2 ~i p = xl . x2.
5.3. Ecuafii irationale
Rezolvarea unei ecuatii de tipuL\/'f(x) =g(x), xED, presupune:
I. stabilirea conditiilor de existenta;
II. eliminarea radicalului prin ridicarea la patrat, respectiv la puterea n,
a ambilor termeni ai ecuatiei;
III. verificarea solutiilor.
5.4. Ecuatii exponenpale
Daca af<xJ=b, a>O,a::f::l~ib> l,atunc1 f(x)=log"b
Daca af<xl =ag(x), a>O,a:t:l, atunci f(x)=g(x).
5.5. Ecuafii logaritmice
Se vor pune conditiile de existenta: a> 0, a :;t 1 .;i f (x) > 0.
• Daca logaf(x)=logag(x), a >0, a ::f::l, f(x), g(x)> 0. atunci f(x )=g(x).
• Daca logt<xlg(x)=b, f(x) >O,f(x) :;t: 1 ~i g(x)> 0, atunci g(x )= f( xt.
5. 6. Ecuafii trigonometrice
Dadi sin t =a, a E [ -1, 1] pentru a determina valoarea cost folosim identitatea
2
sin t + cos 2 t =1 .

Exercipi selectate din variantele oficiale


(Variante Bac 2008-2009)
1. Rezolvati in multimea JR{ ecuatia \11- x = -2.
2. Rezolvati in JR{ ecuatia 4x-l = ~-
4
3. Rezolvati ecuatia lg 2 x - 4lg x + 3 = 0.
4. Rezolvati G) X
= 2x-z.
1
5. Rezolvati ecuatia ., -.:
...
= 9.
6. Rezolvati ecuatia 2Jogz x = 4.
7. Rezolvati 3 2 x + 2 · 3x- 3 = 0.
8. Rezolvati ecuatia log 2 Vx = 1.
9. Rezoiva.~; in lR{ log 4 (2x+l - 1) = 0.
10. Rezolvati ecuatia log 2 (x 2 - x- 2) -log 2 (2x- 4) = 1.
1!. Kt:~t:!'i:.!;i ecuatia (3 + 2{2)x = (1 + {Z)x.
50 I Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

12. Rezolvati in~: 3x · sx = 15.


13. Rezolvati in~: -Jx- 1 = . Jr-x-::::-2 ---x--2.
14. Rezolvati in~:~: = ~·
15. Rezolvati in~: log 5 (3x + 1) = 1 + log 5 (x- 1).
in~: 2 x 1 4
16. Rezolvati = x.
8
17. Rezolvati in~: -.Jzx + 3 = x + 2.
18. Rezolvati in ~: -Jx 2 + 2x - 3 = 2VJ.
19. Rezolvati ecuatia log 2 -Jx + 1 = 1.
20. Rezolvati ecuatia Vx 3 + x + 1 = x.

w
i
Exercifii propP.se
2-x
1. Sa se determine domeniul maxim de definitie D al functiei f: D--+ R, f(x) =
3x+2,
2. Sa se determine domeniul maxim de de:finitie D al functiei
.f: D---'? R, .f(x) =)x 2 - 5x + 4 .
3. Sa se determine domeniul maxim de definitie D al functiei f: D---'? R, f(x) = 3
4. Sa se determine domeniul maxim de definitie D al functiei
.f:D-'?R,f(x)=log3 (2x 5).
5. Sa se determine domeniul maxim de definitie D al functiei f : D ---'? R,
f (X) log( 3+x) ( 3x 2 -12) .
1
1
6. Sa se calculeze - + - , §>tiind ca X1 ~i X2 sunt solutiile ecuatiei x 2 - 8x- 2 = 0.
XI Xz

7. Sa se calculeze x1 + x 2 - x 1x 2 Z?tiind ca x 1 ~i x 2 sunt solutiile ecuatiei x 2 + 12x- 9 = 0.


8. Sa se determine mER , ~tiind ca solutiile x 1 , x 2 ale ecuatiei x 2 - (m + l)x + 4m 0
verifica relatia x1 + X 2 + X 1X 2 = 11 .
9. Sa se determine valorile reale ale parametrului m astfel incat ecuatia x 2 + mx + 4 = 0
sa admita doua solutii egale.
lO.Sa se demonstreze ca pentru orice mER ecuatia x 2 + 2mx- (3m 2 + 1) 0 are douli
solutii reale distincte.
0

ll.Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei y- = 81 .


2
12.Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei 7x -x = 7sx-s.
2
13.Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei 36x+ 2 = 6x + 5 .
14.Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei 2x-l + Y = 12.
15.Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei 9x + 2 · Y -3 = 0.
16.Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei Jx -13 = 1.
17 .Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei -Jx 2 - x- 2 = x- 2.
18.Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei -Jx 2 -4 +)x- 2 = 0.
Clasa aX-a 1st

t9.Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei 1sx 3


+ x- 3 = 2x.
20.Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei V2-
x = -3.
21.Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei log 3 ( 5x + 4) = 2.
22.Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei log 3 (x 2 - 4x + 4) = log 3 9
23.Sa se determine so1utiile reale ale ecuatiei log 2 (x + 2) + log 2 x = 3.
2
24.Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei log 3 (2x x -1) -log 3 (2x + 1) = 0.
25.Sa se detennine solutiile reale ale ecuatiei 1og 7 (Y+ 1 2) 0.
26.Sa se detem1ine solu~iile reale ale ecuatiei lg 2 x- 5lg x + 6 = 0.
· so1utu· ·1 e rea Ie a 1e mecuat1e1
27.Sa se determme · · · Sx + 3 ~ 1.
2
x + 4x+l
28.Sa se determine solutiile naturale ale inecuatiei (x- 3) 2 + 5x -15 < 0.
29.Sa se determine elementele multimii A= EN lj4x 3/~ 5}.

30.Sa se detennine mER astfel indit x 2 -- (m- 2)x + m + 2 > 0, pentru orice x real.

Teste recapitulative
Testull
3
1. Sa se determine domeniul maxim de definitie al funqiei f: D ~ IR, f (x) = ( 2 + x2 ):X- 3 •
2. Sa se determine ecuatia de grad II care are radacinile x 1 =-3 ~i x 2 =t·
3. Sa se detem1ine solutiile reale ale ecuatiei 49x -8· T + 7 = 0.
4. Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei V27x 3 +x 2 -36 =3x.
5. Sa se determine solutiile rea1e ale ecuatiei log 3 (x+ 2 )-log 3 ( 2x+ 5) = 0.
6. Sa se determine valorile reale ale parametrului m astfelindit ecuatia x 2 mx + 9 = 0
sa admita doua radacini reale distincte.

Testul2
1. Sa se determine domeniul maxim de definitie al functieij:D~IR, f(x)=log 2 x+ 3 (3x 2 -48).

2. ~tiind ca x+l=5. Sa se calculeze x 2 + -23, xE


x x-7
2
5
3. Sa se detem1ine solutiile
, reale ale ecuatiei
, 49x+Z = Y + •

4. Sa se determine solutiile reale ale ecua}iei .J7 x-12 = x.


5. Sa se .determine solutiile reale ale ecuatiei Iog 5 ( 5x -4) = 0.
6. Sa se determine elementele multimi1 A= { x E Z I j3x + 21 ~ 11}.

'f,e$tul3
1. Sa se determine domeniul maxim de definitie al functiei f:D~lR, f(x)=)x 2 -5x+4.
2. Sa se determine ecuatia de.gradul ll, cu radacinile reale ~ ~i x 2 eytiind ca au loc
relatiile x1 +x2 =8 eyi x 1 +x2 =-2x1 ·x2 •
52! Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

3. Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei .J( x 2 - 8x + 7) =x 1.


4. Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei 9x -4·3x +3=0.
5. Sa se determine solutiile reale ale inecuatiei x)+ 3 ~ 1.
, , x- +1

6. Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei 310g2(x+l) 1


27"

3. Metode de numarare
• Fie A o multime finita cu n clemente ~ikE N, 1S: k S: n,
Se nume~te permutare a multimii A orice multime ordonata care se poate forma
cu elementele sale ?,, = 1 · 2 · 3 · ... · n .
• Se nume~te aranjament de n luate dite k orice multime ordonata din k elemente
. k n!
1 1m A: A = - - -
ae
n (n-k)!
• Se nume~te combinare de n elemente luate dite k orice submultime a lui A
+
tormata- d"m k e 1emente: ckn = n! =
k!(n k)! ~(

Formula combinarilor complementare: c: = c;'-1(


Formula de recurenta a combinariJor: c:
C,~_ 1 + c:~i .
Fie A o multime cu m elemente ~i B o multime cu n elemente. Atunci:
1) Daca n :S m, numarul functiilor injective f: A ~ B este A,: .
2) Daca m = n, numarul functiilor bijective f: A ~ Beste Pm.
3) Daca n < m, numanll functiilor strict crescatoare/descresditoare f: A ~ B este c;.
4) N umarul functiilor f: A ~ B este nm .
Obs.: Daca A este o multime cu n elemente, numa.rul submu.ltimilor sale este 2".
Numarul submultimilor cu k elemente, k :S n ale lui A este c;.
Binomullui Newton
Fie a, bElR ~i nEN. Atunci: (a+ br C2an+c:an- b + ... +C;b". 1

Termenulderangk: ~+ 1 =C;an-kbk -termenulderang k, k =O,n.


c; se nume~te coeficient binomial al termenului I:+ 1

• Suma coeficientilor binomiali: C~ + C~ + ... +c; 2n.


G Suma coeficientilor binomiali de rang par (impar): c~ + c~ + ... = c~ + c~ + ... = 2n-l .

Exercitii
. , selectate din variantele oficiale
(Variante Bac 2008-2009)
1. Aflati n E N* astfe11ncat numarul subunitatilor cu 2 elemente ale unei multimi cu n
elemente sa fie egal cu 6. .
Clasa aX-a ls3

2. Calculati c{0 - c:.


3. Rezolvati ecuatia n!
2
= (n- 2)!.
4. Calculati P3 - Cl.
5. Aflati dlte numere de 3 cifre distincte se pot fonna cu cifre din multimea {1,2,3}.
6. Cate numere de 3 cifre exista, cu elementele din multimea {1,2}.
7. Aflati n E N din ecuatia C~ + C~ = 8.
8. Calculati CJ + Cl.
9. Cate submultimi cu 2 elemente are multimea A = {1,2,3,4,5,6}.
10. Calculati 2C]- A}.
. P2 +CJ
11. Calcu1ati ~·
3
12. Determinati numarul segmentelor orientate nenule, care se pot forma cu elementele
unei multimi de 4 puncte din plan.
13. Calculati cJ - CJ.
14. Verificati ca.: Cg + Cl + c? = 24 .
15. Aratati ca Cg + 1 = 3!.
16. Calculati 0! + 1! + 2! + 3!.
17. Rezolvati inecuatia Cf7 < Cf7- 2 ,x E N,x > 2.
18. Rezolvati inecuatia 2Cf < n + 8, n E N, n > 2 .
19. in cate moduri se pot alege doua persoane dintr-un grup de 6 persoane.
20. Calculati C]oos - Cioo7 - Cioo7.

Exercipi propuse
1. Sa se calculeze c: - A~ + ~.
2. Sa se calculeze ~ - A52 •
3. Sa se calculeze C2 C) + c; - c; + C54 c; .
4. Sa se calculeze c; +flo c; +A;.
5. Sa se arate ca c:= ~ =~ .2

6. Sa se arate ca C~ + c; + c; = 24 •
7. Sa se arate ca C1; + + c: c:
este numar prim.
8. Sa se calculeze numarul submultimilor cu 3 elemente ale multimii A= {0,1,2,3,4,5}.
9. Sa se calculeze numarul submultimilor ordonate cu patru elemente ale unei
submultimi care are 8 elemente.
lO.Cate numere formate din 2 cifre distincte se pot forma cu
elementele multimii {1,2,3,4} '?
ll.Sa se determine dite numere de trei cifre distincte se pot scrie folosind doar elemente
din multimea {1; 2; 3}.
12.Sa se determine in cate moduri pot fi alese trei persoane dintr-un grup de 7 persoane.
13.Se considera multimea A= {1,2,3,4}.Sa se determine cate numere formate din 4 cifre
distincte se pot forma cu elemente ale multimii A.
14.Sa se determine numarul natural nenul n astfelindit numarul submultimilor cu 2
elemente .ale unei rnultimi cu n elernente sa fie egal cu 6.
54! Bacalaureat 2017: Matematicii M _tehnologic

15.Sa se determine numarul natural nenul n astfellnc~lt numarul submultimilor distincte


cu 2 elemente ale unei multimi cu n elemente sa fie egal cu 12.
16.Sa se arate ca numerele ~, C~ ~i A~ sunt in progresie aritmetica.
17.Sa se rezolve ecuatiile:
a) (n+ =12,nEN;b) (n+l)! (n-l)!,nEN;c) (n- 3)!=6,nEN.
n! 12 (n- 5)!
18.Sa se rezolve ecuatiile, n EN :
a) A;+ 2 56; b) A;_ 3 =6;c) A,:+A,~=l44.
19.Sa se rezolve ecuatiile:

a) c;:~ = 2,n E.N; b) c;:~ =18,n .EN; c) c;_l + 3C~-I = n ~ ~,n EN.
20.Sa se rezolve ecuatiile:
a) A; 64-C~,nEN,n?:2;b) AL 3 -C,;_ 4 5,nEN;c) A,:+C~=68,nEN.

2l.Sa se calculeze: A; + C8"- I;.


. I!
x!+ 15
22.Sa se determine x E N astfel indit =
(x-1)!+ x!
(x -1)!
23.Sa se determine x EN astfel indit ( ) = 182.
x-3 !
24.Sa se rezolve ecuatia: 9 ·A: =A;.
x!
25.Saserezolveinecuatia: ( ) :s;;30(x 2)(x 3),x?:4,xEN.
x-4!
\ I

26.Sa se determine probabilitatea ca alegfmd un numar n din multimea {0,1,2,3,4}


acesta sa verifice relatia ( n + 1)! s:; 2n + l .
27.Sa se determine probabilitatea ca alegfmd un numar n din multimea {0,1,2,3,4,5}
acesta sa verifice relatia P, ?: 2n + 1 .
28.Sa se determine dite numere de 3 cifre se pot scrie folosind doar elemente din
multimea {4, 5} .
29.Sa se determine dite numere de 2 cifre distincte se pot forma cu elementele
multimii {4, 5, 6, 7}.
30.Sa se determine cate numere de 4 cifre se pot forma cu elementele
multimii {0,1,2,3,4,5,6}.

Teste recapitulative
Tes.flll ·
1. Sa- se calculeze co cl + cz c3
6 - 6 6 - 6•

2. Sa se determine numarul submultimilor cu patru elemente ale multimii


A={ -1,0,1, 2,3,4}.
Clasa aX-a j 55

3. Sa se determine dite numere de patru cifre distincte se pot forma cu elementele


multimii A={1,2,3,4}.
4. Sa se determine numarul submultimilor cu trei clemente distincte care se pot forma
cu elementele multimii A= {1,2,3,4}.
5. Sa se arate di numerele A;, C~, ~ sunt in progresie aritmetica.
6. Sa se rezolve ecuatia: 6(x-5)!= -3)!, xEN.

Test1d 2
1. Sa se arate di au loc egalitatea C~ + c; + Ci = R,.
2. Sa se detennine numarul submultimilor de doua cifre diferite ale multimii A= {1, 2, 3,4}.
3. Sa se determine nnmarul submultimilor de cinci cifre ale rnultimii M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}.
4. Sa se determine cate numere de doua cifre se pot fonna cu elementele unei multimi A
pentru care card4 = 2.
5. Sa se determine numarul natural n, astfe11ncat sa fie adevarata relatia C~ = 6, n ~ 2.
. Axx2 + (--..x2 = 0~ , x E 11\\J'l, x ,2:
6. Sa se rezolve ecuatta:

Tesrul3
L Sa se stabileasdi in dite moduri pot fi alese 4 persoane dintr-un grup de 10 persoane.
2. Sa se demonstreze di numerele A~. ~ ~i c;
sunt !n progresie aritmetidi.
3. Sa se determine dite nurnere de 5 cifre distincte se pot forma cu clemente
multimii A= {1, 2, 3, 4, 7}.
4. Sa se detennine dite numere de cinci cifre distincte se pot scrie cu clemente
mul}imii A={l,2,3,4,5}.

5. Sa se rezolve ecuat1a:
,~~
/'1;+ 1 - c;_._1 =.j
-,~
XE

6. Sa se rezolve ecuatia: 24C~+> = , nE , n~2.

4. lVIatematici financiare. Probabilitati


Dobanzi ~i procente
Se nume§te procent do banda care se phite§te pentru 100 de unitati monetare
pe timp de un an.
Se nume§te dobanda simpHi dobanda cakulata asupra sumei depuse pe toata
perioada depunerii.
Fonnula dobanzii simple D s· t. unde S este suma depusa initial,
. 100 ~

p este procentul dobanzii §it perioada depunerii.


0 suma este plasata cu dobanda compusa daca, la sfar§itul perioadei,
se adauga dobanda simpla a acestei perioade la suma respectiva pentru
a produce la randul ei dobanda in perioada urmatoare.
Probabilitap
numarul cazurilor favorabile lui A
p= - probabilitatea unui eveniment A .
numarul cazurilor posibile
561 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

Exetcifilprppuse .
- 1. Suma de 3500 lei a fost depusa lao bandi, cu o rata a dobanzii de 3%.
Ce suma de bani are clientul in cont dupa un an?
2. Sa se calculeze TVA-ul unui produs ~tiind ca pretul de vanzare al produsului este
3391,5 lei (TV A-ul este de 19%).
3. Dupa doua scumpiri succesive cu 10%, respectiv 20%, pretul unui produs este de
530,4lei. Sa se determine pretul initial al produsului.
4. Un produs costa 300 lei. Else scumpe~te succesiv cu 10%, respectiv 30%.
Sa se determine pretul final al produsului.
5. Dupa doua ieftiniri succesive cu 20%, respectiv 10%, pretu1 unui prod us este
de 1872 lei. Sa se determine pretul initial al produsului.
6. Un produs costa 4860 lei. Cu.ce procent a fost ieftinit, daca pretul initial era de 5400 lei!
7. Sa calculeze probabilitatea ca, alegand un numar din multimea
{.J2,~,J4, ... ,jiO,.Jil} acesta sa fie numar irational.

8. Sa calculeze probabilitatea ca, alegand un numar din multimea {.J2,~,,J4, ... ,M}
acesta sa fie numar rational.
9. Sa calculeze probabilitatea ca, alegand un numar din multimea {.J2,J3,,J4, ... ,-,J26}
acesta sa fie numar patrat perfect.
IO.Sa se calculeze probabilitatea ca alegand un element n al multimii {11,12, ... ,20}
acesta sa fie numar prim.
II. Sa se calculeze probabilitatea ca alegand un element n al multimii {0, 1, 2, ... , 20}
acesta sa fie patrat perfect.
12.Sa calculeze probabilitatea ca, alegand unul dintre numerele ~,A; ~i c;
acesta sa fie divizibil cu 3.
13.Sa calculeze probabilitatea ca, alegand unul dintre numerele c:, Ci ~1 Ai
acesta sa fie divizibil cu 5.
14.Sa calculeze probabilitatea ca un elemental multimii {0;1;2;3;4}
acesta sa verifice inegalitatea (n + 1)! .s; 24.
15.Sa calculeze probabilitatea ca, alegand un elemental multimii {1;2;3;4;5}
acesta sa verifice inegalitatea [ ( n -1 r} 2': 2n.
Teste recapitulative
Testull
I. Sa se stabileasca ce suma de bani va lncasa un client dupa un an daca depune la
banca suma de 586lei cu o dobanda de 3,5%.
2. Sa se calculeze probabilitatea ca alegand un numar din multimea {1,2, ...,93}
acesta sa fie patrat perfect.
3. Un produs costa 275 lei. Else scumpe~te succesiv cu 10% respectiv 15%.
Care este noul pret al produsului?
4. Un produs costa 189 lei. El se scumpe~te cu 10% apoi se ieftine~te cu 10%.
Care este noul pret al produsului?
Clasa aX-a j57

5. Sa se calculeze probabilitatea ca alegand un numar din multimea


M = {~, c:, C~, A:} acesta sa fie divizibil cu 5.
6. Sa se determine probabilitatea ca aiegand un element al multimii {0, 1, 2, 3, 4}
acesta sa verifice relatia ( n + 1)! ::; 2n.

Testul2
1. Sa se calculeze TVA-ul pentru un produs, ~tiind ca pretul produsului la vanzare este
de 357 lei (TVA-ul este de 19%).
2. Dupa o scumpire cu 10%, un produs costa 362 lei. Care este pretul initial al produsului?
3. Un produs costa 1280 lei. Dupa ieftinire costa 1152 lei. Cu ce procent s-a ieftinit produsul'!
4. Sa se determine probabihtatea ca alegand un numar natural de doua cifre acesta
sa fie divizibil cu 13.
5. Sa se deterrr1.ine probabilitatea ca alegand un element n din multimea {1, 2, 3, 4}
acesta sa verifice relatia 2n 1:S ( n I)!.
6. Care este probabilitatea ca alegand un numar natural de doua cifre acesta sa aiba
produsul cifrelor egal cu 12.

Testul3
1. Un dilator parcurge o distanta in 3 zile. in prima zi parcurge 60% din drum, a doua zi
25% din drum ~i in ultima zi 3 km. Ce distanta are drumul parcurs?
2. Numarul x reprezinta 40% din numarul y. Cat la suta reprezinta numarul y din x?
3. Intr-o uma sunt 3 bile albe, 4 bile ro~ii s1 5 bile verzi. Care este probabilitatea
ca la prima extragere sa fie hila ro~ie?
4. Sa se determine probabditatea ca alegand un numar de trei cifre acesta
sa fie patrat perfect
5. Sa se calcu1eze probabilitatea ca alegand un element n din multimea {1, 2, 3, 4}
acesta sa verifice relatia ( n + 2)! :S 11.
6. Sa se determine probabilitatea ca alegand un numar n din multimea {1,2,3, ... ,9}
acesta sa fie so1utie a ecuatiei log 3 (2+n)=(n-l)!

5. Geometrie
In reperul xOy, fiecare punct N'f ( x, y) este determinat de vectorul de pozitie OM= xi+ y j.
• Daca A(xA,yA) ~i B(x8 ,y8 ), atunci AB (xB-xA,yB-yA) sau
. -
AB = (x 3 -xA)i +(y 3 - YA)j ·

• Lungimea vectorului AB este !IABjj = ~(x8 -xA) 2 +(y8 - 2


yA) .
• Daca u(xp y 1 ) ~i v(x 2 ,y2 ) sunt doi vectori din planulx9J;, atunci

~ · ~ = jj~JJ·I!;JJ· cos(u: v) reprezinta pro~usul scalar.


58! Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

• Daca u == x 1 i + y 1 ;·
- .. - ~i v == x i.. + +'v -
2 2 ./ ,

atunci ~ ·~ == x 1x 2 + y 1y 2 ~i II~II=~X1 +y1 ~i ll~ll=~x/ + y/,


2 2

deci cos(~)= xlx2 + YJY2 .


' /2 2/2 2
\1 xl + Y1 ·\1 Xz + Y2

Daca cos(~)<o~(~)>;, iar daca cos(~)>o~(~J<;.


Vectori perpendiculari: u _l v<=? u·v 0<=?x1x 2 + y 1y 2 =0.
- - X y1
Vectori paraleli: u II v ~ -·-1 = - •
X2 Y2

Dreapta in plan
Fie punctele A ( xA, y_,1 ) ~i B(xs, Ys). Atunci:

• ecuatia dreptei AB este x- ·- y- YA


Xs XA Ys- YA
y_4 f .
2
• dis tan ta dintre punctele A $i B este: AB = - x A ) + (y i:
• mijlocul Jvf al segmentului [ AB], are coordonatele
YA +yB
v'
• fv,
=-----·
2 .

• Punctul M care imparte segmentuJ [ AB], in raportul k , 1:}=k are coordonatele

l.+k .. +k
xM=k+1xA k+1Xs<YM=k+TYA k-+lYw
"ecuatia dreptei ce trece prin A ~i arc panta m este y -· m(x- )
a
Daca dreapta d are ecuatia d: ax- + + c = 0, atunci panta este m =
b
Fie dreptele:
d 1 : a1x + b1y + c1 = 0 ~i d 2 : a 2 x + b2 y + c 2 = 0, atunci:
1) d J Ilidz <::>_a.
al =b. <::::? md, =
2 2
2)d1 _ld2 <=?md 1
·md, -1;

3) d, coincide cu d, ~~ = c1
. - a2 bz c2
Distanta de la punctul A ( x A , y A ) la dreapta d : a.r + by + c = 0 este
f{ ,.1 d) = l'axA +bv•. A + clI
(

,
• < ' /

..Ja2 + b2
,..... •
Clasa a X-a I 59

Exer4:fpis~l~ctate din .variantele oficiale


(Variante Bac 2008-2009)
1. Determinati ecuatia dreptei care trece prin punctele A(2, -1),B(1, -2).
2. Aflati a E lR dadi dreptele 2x - y + 3 = 0 ~i ax + 2y + 5 = 0 sunt paralele.
3. Fie punctele A(l, a), 8(2, -1), C(3,2) ~i D(1,- 2). Aflati a E ~' ~tiind dt dreptele
AB ~i CD sunt paralele.
4. Aflati ecuatia dreptei care contine punctul A(1,1) ~i este paralela cu dreapta
4x + 2y + 5 = 0.
5. Aflati ecuatia dreptei care contine punctul A(2, -3) ~i este paralela cu dreapta
X+ 2y + 5 = 0.
6. Aflati aria !J.ABC detenninat de punctele A(1,2), B 1,1), C(3,5).
7. Aflati aria !J.ABC echilateral cu A 1,1), B(3, -2). ·
8. Aflati lungimea segmentului AB cu A(2,3), B(5, -1).
9. Aflati coordonatele punctului C, ~tiind ca el este simetricut punctului A(S,4)
fata deB( -2,1).
10. Aflati a E lR ~tiind ca AB = 5 unde A( -1,2) ~i B( 4- a, 4 +a).
11. Aflati distanta dintre puncteh: A (3, - i), B ( -1,2).
12. In repenll xOy se considera punctele A(1,2), 8(5,6), C( -1,1). Aflati ecuatia
medianei duse din varful C in flAB C.
13.ln reperul xOy se considera punctele A(2,3), B(l,S), C( 4,2). Calculati distanta
de la punctul Ala mijlocul segmentului [BC].
14. Fie dreptele d 1 : - Zx- my+~; = 0 ~i d 2 : mx + y- 5 = 0. Detenninati mE lP&
pentru care d 1 II d 2 .
15. In reperul xOy se considera A( -1, -1), B(2,3), C(3,1). Aflati coordonatele
punctului D astfel inc~lt ABCD sa fie paralelogram.
16. In reperul xOy se considera drepteie de ecuatii d 1 : 2x- y- 2 = 0 ~i
d 2 : x + 3y- 8 = 0. Calculati distanta de la punctul 0 la punctul de intersectie
a celor doua drepte.
17. Fie punctul A(2,3). Determinati mE lPi pentru care punctu] A se afla pe dreapta
d: 2x - y + m = 0.
18. In reperul xOy se considera punctele A(l,l), B(2,3), C(3, m). Aflati mE lP& astfel
incat A, B, C coliniare.
19. Aflati simetricul punctului A(2, -4) fata de punctul B(l, -2).
20. Fie A(1,2),B(5,2), C(3, -1). Calculali perimetrul flABC.

Exercitll p:ropnse
1. Sa se calculeze iungimea segmentului AB, determinat de puntele A(2,-l) ~i B(5,3),
in reperul cartezian xOy.
2., Sa se deten11ine lungirnea laturilor triunghiului ABC, determinat de punctele
A(3,4),B(l, 1), C( 4,3) in reperul cartezian xQy.Stabiliti natura triunghiului ABC.
3. Sa se determine perimetrul triunghiului ABC,ale carui varfuri sunt punctele
A(-1,3),B(-2,0) ~i C(0,3) in reperul cartezianxQv.
4. Se considedi punctele A( 4, 6), B(4,5) ~i C(2,3) in reperul cartezian xpy.
Sa se calculeze dist~nta de la punctul A la mijlocul segmentului BC.
I
60 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

5. Se considera punctele A(2, 4) , B(l, 1) ~i C(3, -1) in reperul cartezian xOy.


Sa se calculeze lungirnea rnedianei din A a triunghiului ABC.
6. a) Se considerapunctele A(-1,-1), B(l,l) ~i C(0,-2) inreperul cartezianxOy.
Stabiliti natura triunghiului ABC, apoi calculati aria acestuia.
b) Sa se calculeze aria triunghiului echilateral ABC, cunoscind coordonatele varfului
A(3,5) 9i B(7,2).
7. In reperul cartezian xQy se considera punctele A(5, -2) ~i B(2,3). Sa se determine
coordonatele sirnetricului A fata de punctul B.
8. Sa se determine nurnarul real pozitiv a astfelincat distanta dintre punctele A (3, 4) ~i
B(a, 0) sa fie egala cu 4.
9. Sa se determine ecuatia dreptei care trece prin punctele A(3,-2) ~i B(-1, 4).
1O.Sa se determine nurnanll real m pentru care punctul A ( 2,-3) se afla pe dreapta
d:x+3y-m=0.
ll.Sa se determine numerele reale m ~i n pentru care punctele A(3, -1) ~i B(I, 1) se afla
pe dreapta de ecuatie x + my+ n = 0 , in reperul cartezian xOy.
12.ln reperul cartezian xOy se considera dreptele de ecuatii d 1 : 2x 3y - 7 0 ~i
d 2 :x+5y+3=0. Sa calculeze distanta de lapunctul 0(0;0) lapunctul de intersectie
al celor doua drepte.
13.Sa se determine valorile reale ale lui m pentru care punctul A(m 2 ; 3m) se af1a pe
dreapta de ecuatie d : x + y + 2 0 .
14.Sa se determine ecuatia dreptei care con tine punctul A(2;-3) ~i este paralela cu
dreapta x + 2 y + 5 = 0.
15.Sa se determine ecuatia dreptei care contine punctul A(3; -1) ~i este perpendiculara
pe dreapta d 2 : 6x + 3y - 7 0.
I6Jn reperul cartezian xQy se considera dreptele de ecuatii d 1 : -4x- my+ 3 = 0 ~j
d 2 : mx + y- 8 = 0 . Sa se determine numerele reale m pentru care dreptele d 1 ~i d 2
sunt paralele.
17.In reperul cartezian xOy se considera dreptele de ecuatii d 1 : 4x- ( m + 1) y + 5 = 0 ~i
d 2 : mx + 2y- 3 = 0. Sa se determine nurnerele reale m pentru care dreptele d, ~i d 2
sunt perpendiculare.
18.Sa se determine coordonatele punctului de intersectie al dreptelor de ecuatii
2x + 9 y - 4 = 0 ~i x - y + 9 = 0 .
19.in reperul cartezianxoy se considera punctele A(-1,-1), B(O,l), C(l,l) ~i D(2,3).
Sa se arate ca dreptele AB ~i CD sunt paralele.
20.Sa se determine ecuatia dreptei care trece prin punctul A(2,0) ~i intersecteaza axa Qy
in punctul de ordonata 6.
21.In sistemul xQy se considera punctele A ( 2, 5) ~i B ( -1,3). Sa se determine distanta de la
originea sisternului la dreapta AB.
22.Sa se determine punctul de intersectie ale dreptelor d 1 : 2x- y- 6 = 0 ~i
d 2 :-x+2y-6=0.
Clasa aX-a 161

23.Se considera punctele A ( 1, 2) ~i B ( -2, I) 1n sistemul x9J;. Sa se determina ecuatia


perpendicularei dusa in A pe dreapta AB.
24.Sa se determine a E IR ~tiind ca dreptele d 1 :ax+ (a- 2) y + 5 = 0 ~i d 2 : 3x- y + 1 = 0
sunt paralele.
25.Sa se determine ecuatia dreptei care con tine punctul A ( 1,-1) ~i este perpendiculara
pe dreapta d 1 : x + y + 1 = 0 .
26.Fie L>ABC, cu varfurile In puncteleA(U),B(5,4),C(2,-3). Sa se detem1ine ecuatia
1na1timii duse din varful B pe latura AC.
27.Sa se detem1ine a E IR, astfel 1ncat punctul A ( 2a- l, a 2) sa apaqina dreptei
d :x y+ 1= 0.
28.ln sistemul xpy se considera puncte1e A( 6,-3 ),B( S,m ),C(3,1), D( -2,5).
Sa se determine m E IR, astfelincat AB II CD.
29.Sa s.e calculeze distanJa dintre dreptele d 1 : 2x + 4y -11 = 0 ~i d 2 : x + 2y- 6 = 0,
~tiind ca d 1 II d 2 •
30Jn sistemul xOy se considera punctele A(3,4),B(2,m ),mER
Sa se calculeze distanta AB, t?tiind ca BE d,d: X y + 4 = 0.

Teste recapitulative
Testul 1
1. In reperul cartezian xOy, se considera punctele A(l,-2), B( -3,5).
a) Sa se determine lungimea distantei de la A Ia B;
b) Sa se determine ecuatia dreptei AB;
c) Sa se determine coordonatele mijlocului segmentului AB.
2. In reperul cartezian xOy, se considenl punctele A( -4,3), B(2,5), C(l,O)
a) Sa se calculeze distanta de la A la C;
b) Sa se scrie ecuatia dreptei AB;
c) Sa se determine ecuatia medianei dusa din varful C in !lAB C.

Testul 2
L in reperul cartezian se considera punctele A (3,-1), B (1, 1), C( -3,5).
a) Sa se calculeze perimetrul !lAB C.
b) Sa se determine ecuatia medianei duse din varful B in MBC;
c) Sa se determine numerele reale m, n pentru care punctele A ~i B se afla pe
dreapta de ecuati e x +my+ n = 0.
2. a) Sa se determine coordonatele punctului de intersectie al dreptelor de ecuatie
d 1 :2x-3y+ 7 =0 ~i d 2 :-3x+ y=O.
b) Sa se determine ecuatia dreptei care trece prin punctu] A ( 2, 6) ~i este
perpendiculara pe dreapta d2 •
c) Sa se determ.ine m ~tiind dreapta d 1 este paralela cu dreapta d 3 : -6x +my+ 1=0.
621 Bacalaureat 2017: J11atematica M_tehnologic

:Testul3
1. In reperul xOy, se considera punctele A(2,3), B(l, 1), C(O,l), D( -1,-1).
a) Sa se verifice daca AB II CD.
b) Sa se scrie ecuatia dreptei A C.
c) Sa se calculeze distanta de la A la mijlocullaturii BD,
2. a) Sasedetermine mEIR. astfelinditpunctul A(-L2) apartinedrepteideecuatie
d:x+5y-3m=0.
b) Sa se determine mE IR. asd'el incat punctul A ( m
2
, 8m) se afla pe dreapta de
ecuatie d:x-y+l5=0.
c) Sa se determine mE IR. astfel inc at dreapta d 1 : mx + 2 y = 0 sa fie perpendi culara
pe dreapta d 2 :4x-(m+1)y+5=0.

6. Numere complexe
M ulpmea numerelor complexe: C = {a+ ib Ia, bE
z=a+bi; a,bEIR este forma algebrica a lui z;
a Re z este partea reala, b = lrnz este coeficientul partii imaginare a lui z.
Conjugatul unui numar complex
z =a+ bi:::::::;.-; =a- bi este conjugatullui z .
Modului unui numar complex
Fie z E C, atunci JzJ = .Ja 2 + b este modulullui z.
2

Proprietati:
jzj~ 0; b) 1.21 1;~~~ ,2
a) jzj =0<=> z =0; c) jz1 · I =lzJjz 2 j; d)
1 2 ot:O.

Puterile lui i
l
·4k 1 ·4k+l = Z,.
= , l
·4k+2
I =- ,
1 ·4k+3
l =-I .
.

Formula lui Moivre


( cost+isintf = cosnt+ isin nt, n EN*.

Exe:rcitii
.. , selectate din variantele
. ' . . oficiale .

1. Calculati: a) i· i 2 · ... · i 10 ; b) 1 + i + i 2 + ··· + i 10 . (V. 2007)


2
2. Calculat1:. a)-.+-.;
1 +4i 1-4i
b) ( -1. + -1.) . (V. 2009).
4+7! 4-7! 1-l l+L
3. Dernonstrati ca (1- i) 24 E JR?.. (y. 2009)
4
4. Calculati (C 1 - 20 (3 i- 1 )) . (V. 2009)
' 5
5. Demonstrati ca ~ + ~ E ~. (V. 2009)
' 4+3l 4-3l
2
+ ~. (V. 2007)
3
6. Aflati partea imaginara a numarului z =
3-2l
5
+ ~. (V. 2007)
8
7. Aflati partea reala a numarului z = 8-5L
8. Aflati partea imaginara a nurnarului complex z = (1 + 0 10 + (1 ~ 0 10 . (V. 2007)
Clasa aX-a j63

2 2
9. Aratati ca ( 1 + h!3) + ( 1- i-13) E ~. (V. 2009)
10. Calculati (2 + i)(3- 2i) - (1 - 2i)(2 - i). (V. 2009)
2
11. Determinati x, y E HR astfel indit + ~
1 2

1-2l
+ +Y_ =
1+2l
1. (V. 2007)
3
12. Aflati a, b E HR astfel indit ( 1 - i..f3) = a+ ib. (V. 2007)
13. Determinati conjugatul numarului i 3 + 2. (V. 2007)
l4. Fie numarul complex z = -l:i-/3. Calculati z + ;. (V. 2008)
15. Aflati z E iC daca z + 3i = 6z. (V. 2009)
16. Determinati z E iC daca 2z + z = 3 + 4i. (V. 2009)
17. Aflati modulul numarului complex z = (3- 4i)(1 + i). (V. 2009)
18. Determinati numerele complexe z care veri fica egalitatea z 2 = iz. (V. 2007)
19. Rezolvati ecuatia z 2 = 9.
20. Rezolvati ecuatia z 2 - Bz + 25 = 0. (V. 2007)

ExerciP,i propuse
1. Fie z1 =1+2i, z 2 =-2+3i, z3 =-l-4i. Sa se calculeze:

a) Z1 +z2 -z3 ; b) lz 2 j; c) z1 +z2 ; d) lz1 +z3 1; e) z/; t)


21

23
; g)
7
· h).
'
lz ·
l
. 71 .
~3

...... 3

A-~ . ca:
2 . 1-uatat1 ~ a)' -1+3i. +
l-3i
b) (1 +z")2014 + (''I l.)2014 r::::!LJ
-. EJN..;
Tf1) '77
-z
1 3 1 3 +z · / ·.
3. Aflati x,yEH?. pentru care: 3x+ix 2y-8iy= -4i.
4. Fie z 1 =-l-2i, z2 =-2+3i. Calculati z1 +z2 +z 1 •
5. Rezolvati ecuatia: z+2(1-i)=3+i.
2014
6. Calculati: ( 2 + i) ( 2- i)(l + i) (l--
2+ i 1 i
7. Efectuati - - + - -
, 1- i 2+ 2i
8. Rezolvati in C ecuatiile:
a) x 2 +16=0; b) x 2 -4x+5=0; c) x 4 +8x 2 9=0.
9. Formati ecuatia de gradul al doilea dadi se cunosc didacinile z1 = l-i.J3, z2 = l+i.J3.

lO.Fie z = ~~ ;; . Calculati jzj.


10
ll.Fie z (1 + i)(l i). Calculati lz! •

2
12.Ca1culati z _jiz unde z este solutie a ecuatiei
. z 2 +2z+4=0.
13.Aflati x,yEJR din egalitatea de numere complexe: 4+x+(3y-x)i=2y-3+(5+x)i.
14.Efectuati operatiile: (1 + 3i) + (5- 2i) .
15.Calculati 2(1+i)+3(1-i).
2 2
16.Calculati (1 +i) +(1-i) •

i 7.Aflati inversul numarului complex: z = 1+ i 2 + i 4 + i6 + i 7 •


641 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

18.Aflati modulullui z din: z= 1+ 3_i.


1+z
19.Aflati modulullui z, z = 2 - ~ + 2 + ~ .
3 +z 3 -z
20.Aflati zEC din z+2lzl=13+4i.
(1 + i)20!5
21. Sa se calculeze , 013
(1-if

Teste recapitulative
Testull
7 -i
1. Sa se scrie sub forma algebrica numarul z = - - .
1+ 2i
2. Rezolvati in C ecuatia jzj- z = 2- 4i.
3
3. Sa se calculeze (1+2if +(2+i) .

4 . Aft ati. COOJ. ugatu11U1. Z =


25 (("
+ i , Z E \\....- ·
4 3
- c a1cu1ay
~. t' 1+z+z
. .z + ... +t'8 .
c1 1 . 1+ 2i . 2i
6. a cu ate 1_ 2 i + 1+ 2 i .

Testul2
' . 1. Aflati a E 1Ft pentru care a + 4 ~ E R .
' 4 +az
. . ·2 ·3 -100
2• C a1cula,t 1: z·z ·z ·... · z .
3. Rezolvati, inC ecuatia ' x 2 +8x+25=0.
4. .Afl att. mo du1u I Im. z = 2 _+ 5ii .
5 2
5. Rezolvati, in C ecuatia
' x 2 + 1= 0.
6. Determinati X, y E 1Ft ~tiind ca x(1 + 3i) + yi = 2 + 3i.

Testnl3
. 2+i 1-i
1. CalculatJ - . + - ..
1-l 2+2i

2. Determinati mo<;iulul numarului z=({3 + i) 2017 .


19- 7i )n ( 20- 5i )n
3. Calculati a= ( . + .
9+z 7- 6z
2
4. Rezolvati, in , x + 2x + 4 = 0.
C ecuatia
5• Afl at1. tr'
ZE\L.
d'm z+1 1.
- - =-
, z+ 3 2
6. Aflati x,yE din: y(1+3i)-x(5+2i)=7i.
Clasa aX-a I65
I I'

7 . Teste finale
1. Se considera functia f : JR ~ JR, f (x) = 3x 2
- 2x -1.
a) Sa se determine punctele de intersectie ale grafic-ului functiei f cu axele
de coordonate.
b) Sa se studieze semnul func!iei f.
c) Sa se determine coordonatele punctului extremal functiei f ~i sa se
precizeze natura acestuia.
2. in reperul cartezian xqy se considera punctele A( -J3, -3), B(O, -4), C(0,-2), D(l,l).
a) Stabili!i natura MBC ~i calcula!i aria MBC.
b) Calculati distanta de la punctul D la mijlocullaturii BC.
c) Sa se scrie ecuatia dreptei CD ~i a dreptei BC.

.
"f~~~j'l'i;f; Z;:;;•fi'i'''

1. Seconsiderafunctiile f,g:JR~JR, f(x)=x 2 -7x+5, g(x)=-4x+3.


a) Sa se calculeze f (1) + f (-1) + f (0) - g ( 1) - g ( -1).
b) Sa se determine valoarea minima a functiei f.
c) Sa se determine coordonatele punctului de intersectie al graficului functiei f
cu graficul funcfiei g.
2. in reperul cartezianx0 se considera punctele A(3,3), B( 5, 7), C( -3,5); D(1,6).
a) Sa se determine coordonatele centrului de greutate al MBC.
b) Sa se determine coordonatele punctului de intersectie al dreptelor AC ~i BD.
c) Sa se determine lungimea medianei duse din D pe latura BC. Ce constatati?

,L

1. Sa se calculeze ~+ 51 - Ai + c;.
3!
2. Sa se arate ca are loc egalitatea log 5 100 = 2 ( 1+a), unde a = log 52 •
3. Sa se rezolve ecuatia .Jx 2 - 7 x + 12 = x- 4.
4. Sa se determine probabilitatea ca alegand un numar de doua cifre acesta sa reprezinte
cubul unui numar natural.
5. inreperulcartezian xOyseconsiderapunctele A(3,7), B(5,-3). Sasedetermine
coordonatele punctului M de pe dreapta AB care verifica egalitatea MA = MB.
6. Sa se calculeze distanta de la punctul A ( -1,3) la punctul B ( 4, 7).

1. Sa se determine solutiile
, reale ale ecuatiei
' 4x+ 3 = 32.
2. Sa se determine probabilitatea ca alegand un numar n din multimea {1,2,3,4}
acesta sa verifice relatia: (n + 1)! s; 2 (n + 4).
661 Bacalaureat 2017: Matematicli M_tehnologic

3. Sa se rezolve in multimea numerelor naturale ecuatia2C1 - A 2 = 2,x ~ 2.


' ' ' X X -

4. Sa se determine valoarea parametrului real m, ~tiind ca valoarea minima a functiei


f : JR. ~ IR, f (x) = mx2 - lx + 2 , este egala cu -1.
5. Sa se scrie ecuatia dreptei care contine punctul A (-3,1) ~i are panta egala cu 2.
6. Sa se veri:fice daca triunghiul determinat de punctele A (5, 2), B ( 6,-15), C (0, 0)
este dreptunghic.

Testul5
1. Sa se rezolve ecuatia log 3 ( 2x2 - 5x + 3) = 0.
2. Sa se rezolve ecuatia 2x+l -5 · 2x + 2 = 0.
'
3. Sa se calculeze care era pretul initial al unui produs, care dupa o scumpire
cu 20% costa 432 lei.
4. Se considera functia f : JR. ~ JR., f (x) = X 2 - 3x + 9. Sa se determine valoarile
numarului real m pentru care punctul A ( m, 9) apartine gra:ficului functiei f.
5. Triunghiul ABC, are varfurile A (-2, 0); B ( 2, 0). Sa se determine coordonatele
punctului C ~tiind ca MBC este echilateral.
6. Sa se determine ecuatia dreptei care contine punctul A ( 2,-3) ~i este paralela cu
dreapta d : x + 2 y + 5 = 0.
Clasa a XI-a 167

Clasa a XI-a
1. Matrice
•·FunctiaA: {1,2, ... ,m} x {1,2, ... ,n} -+Dsenume~tematricecu m linii~i n
coloane cu elemente din multimea D . Multimea D reprezinta una din multimile de ·
numere R, Z, C, Q, N .
• Multimea matricelor cu m linii ~i n coloane se noteaza Mm,n (D), elementele
matricelor se noteaza aii .
• ·Fie A, BEMm,n (D),- A=(a,;)
~ ,
# B=(blJ.. ). Matricea (alJ.. + b1J.. )EMm,n (D) senume~te
V

suma matricelor A ~i B, notata A +B.


n
•Fie AE~.n(D), BEMn,p(D). Matricea (cif)EMm,p(D), cu cik=Ia!ibJk se
j~l

nume~te produsul matricelor A ~i B , notata A · B .


1 oo... o·
10 0
• Matricea In = ~ ... E Mn (D) cu A. In =In . A ' se nume~te rnatrice unitate.
0 0 0 ... 1
oo o... o
000 ... 0 . -
• on = : se nume~te matncea nula.

r
"
0 00 ... 0
• Daca A= ( aif) E Nt,n,n (D), atunci transpusa matricei A
este matricea 1 A = ( aP ). Au Joe relatiile:
l)fA)=A;
1 1
2) (A + B) A + B;
1
3) ( a· A)= a .I A;
1
4) (A·B) s.t A;VAEMm,n (D) §i BEM,,p (D).

u~ n l~ ! n~i
Exercipi .PfQRJise

1. Se consideci matricele A = I, =

B=(~ ~
l0 0 0
;J din M 3 (R). Senoteazacu A2 =A·A.

a) Sa se calculeze A -13 +B.


b) Sa se verifice ca A 2 = I 3 + 2B.
68 I Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

2. Se considera matriecele A= (; ~} B = ( ~2 !4 ) ~i 1 2 =( ~ ~) in M 2 (R).

a) Sa se verifice ca AB = BA = 12 •
b) Sa se calculeze A 2 ,B 2 , uncle A 2 =A· A. ~i B = B ·B.
2

c) Sa se verifice ca A 2 + B 2 = 38 · 12 •

3. Se cons1"dera~ matncea
. A= (60 0)1 E M 2 (R).

a) Sa se calculeze A 2 +A, uncle A 2 =A· A.


b) $tiind ca An = (~ ~), \In EN, n ~ 2 ~i An =A ..... A ' sa se rezolve ecuatia
denon

det(An)=2·6n -216.

4. Se considera matricele A= (!2 ~4 ),B = G~). ~i 1 2 =( ~ ~).


a) Sa se calcueze matricea B 2 , uncle B 2 = B 'B.
b) Sa se arate ca C3 = 63 • 12 , uncle C = B 2 +A ~i C3 = C · C ·C.

5. Se considera ma~cele X= [ Hy = u3 J~i I, = [ ~ !n


a) Sa se arate ca X· Y =
1
r~3 6~ -9=~J.
b) Sa se calculeze A 2 + 313 , unde A= X· r.

6. Se const"dera~ matncea
. A= (X- 2 12),
1
X XE R.

Se noteaza An = A · ... ·A , n E N., 12 = (


'---v----'
denori
~ ~).
a) Sa se determine x ~tiind ca det( A) = 3.

b) Sa se verifice egalitatea A2 - B = ( x- 2) A+ 12 , unde B ( 0 x-2)


x-2 0 ·

7. Fie matricea D(a) = r~2 ! ; J, 2


cu a E lR.
-2 a 2 a
a) Sa se determine matricea D(3) D(2).
b) Sa se calculeze suma elementelor matricei D( 4).
8. In multimea M 2 (R) notam cu A 1 transpusa matricei A, A = ( !3 ~1 ) E M 2 (R).

a) Sa se calculeze A + A 1
- A2 •
b) Sa se demonstreze ca pentru 'yl m E R are loc relatia (rnA = mA r 1

Clasa a XI-a j 69

9. Se cons1"dera~ mu1ttmea = {(l 2 aa


· M 2

An = A · ... ·A , unde n E N*.


'---v----" ' i
denori

a) Sa se arate ca daca A,B EM, atunci A· BE M.


b) Sa se determine a E R astfelincat A 1 + A3 = 2A; A E M.
i j

lO.Se considera matricele A = ( ~ ~ ~J, B = ( ~ ~ ~J, 1 ~ ~ ~lJ~i functia =(


lo o 3 lo o o 3

lo o
f: M 3 (R)----+ M3(R), j(X) = X 1 -3% + {, unde X 2 =X· X.
a) Sa se calculeze A 2 - 3B + 213 ,
b) Sa se calculeze f(A),
c) Sa se arate ca Bn = 03 , unde B" = B · ... · B, '\In E N,n?:: 3.
'--y----1
de n ori

ll.Fie matricele A= (0 2 3) EM,, (IR ),B = UJ EM,,, (IR).

Sa se calculeze A · B.

12.Se considera matricele A= ( !4 ~) ~i B = ( ~3 ) E Mi 2 (lR ).


a) Sa se calculeze A + B .
b) Sa se calculeze 2A - 3B .
c) Sa se calculeze AB + BA .
13.Fie matricele A= (~I ~}B = ( ~ ~) E M 2 (lR ).

a) Calculati 'A+ 2B.


b) Calculati
/ '
A2 + B2 •
c) Calculati A" -A+ 12 •

14.Fie matricele A= ( ~ ~2 ) ~i =(~


B
1 ~) E A-12 (lR ).

a) Calculati A + B .
b) Calculati AB- 12 •
c) Calculati B 2 + AB + 312 •

15.Se considera functia f (X)= X 2 - 3X + 212 ~i matricea A = ( ~ 1 ~1 }


a) Calculati 2A + 312 •
b) Calculati A2 •
c) Calculati f( A).
I
70 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

'}'este recapitulative
... :rr:e
! ! 1. Se considedi matricea A=( ~3 ~); B =(: ~); 1 =( ~ ~) din M
2 2 (JR ).
a) Sa se calculeze 2A- 3B;
3
b) Sa se calculeze A 2 - B + 12 • Sa se calculeze A •

2. Se considera matricele A= G~), B !2 =( ~) ·


a) Sa se arate ca A+B=612 ;
b) Sa se calculeze A 2 + B 2 ~i demonstrati ca A + B = 3412 •
2 2

'festui'2'' "·· ·

1. Se considerii matricea A(x)=l ~ 2 3J


2
x x
x 2 -1
, B=!-3 3
\ 0 9
(1 2

a) Sa se determine x ~tiind ca matricea A= B, x E JR;


b) Sa se calculeze A(l)+A(O);
c) Pt. x =-3, sa se calculeze suma elementelor matricei C E M 3 ( lR),
unde C=A-B+/ 3 •

2. Fie matricea A= ( ~; ~ ~} M (R) 3

a) Sa se calculeze A2 ;
2
b) Sa se calculeze A+ 1A + A •

Tesiutw••. · ·

1. Se dli matricea A=(~


2
-IJ ( 3
-1 2 , B= 2 -1

a) Sa se calculeze 3A + B;
2
2 -2
1
-2

-2 2 n
b) Sa se calculeze A2 + B •

=(~ (0 ~J in M (R).
0
2. Se considerii matricea A 02 45J ~i 03 = 0 0 3
0 0 0 0
2
a) Sa se calculeze 1 A+ A ;
b) Sa se arate ca An =03 , 'v'nEN, n~3.
Clasa a XI-a I71

2. Determinanti.
Aplicatii ale determinanplor in geometrie

determinantul matricei, notat det A.


a 11 a12
• Dacii n =2, = aua22 - a21a12 ;
G21 a22

all al2 al3


• Dadi n=3, a2J a22 a23
a31 a32 a33

Proprietati: Fie A E ./vtn (D)


1) del (A)= det CA) .
2) Dadi toate elementele unei linii (coloane) sunt nule, atunci det A = 0.
3) Dadi doua linii (coloane) ale unei matrici au acelea~i elemente, atunci det A= 0.
4) Daca schimbam doua linii (coloane) 1ntre ele, atunci determinantul obtinut este opusul
determinantului initial.
5) Daca doua linii (coloane) ale unei matrici sunt propoqionale, atunci det A=O.
6) Daca 1ntr-o matrice adunam toate elementele unei linii (coloane) cu elementele
corespunzatoare unei alte linii ( coloane) 1nmultite cu un numar, valoarea determinantului
nu se schimba.
7) Daca 1nmultim toate elementele unei linii ( coloane) dintr-o matrice cu un numar,
valoarea determinantului se inmulte~te cu acel numar.
8) det(AB)=det A · det B.
9) Descompunerea determinantului dupa linia i: det A= an 5; 1 +a; 2 t5i 2 + ... +a,n t5in,
unde JiJ =(-1 t 1 !1iJ este complementul algeb.ric al lui aiJ , iar !1iJ este determinantul
matricei din A , obtinut prin suprimarea liniei i ~i coloanei j.

Aplicapi ale determinantiior in geometrie


• Fie punctele A(xA, yA ), B(xB, YB ), C(xc, Yc ). Atunci:
X y 1
• ecuapa dreptei AB este x A yA 1= 0;
Xs Ys 11
XA YA 1
• aria triu.u'ghiului ABC: A"ABc =; jllj, unde Ll = x8 y 8 1 ;
... Xc Yc 1
XA YA 1
• conditia ca punctele A, B, C sa fie coliniare este ca il = x 8 y 8 1 =0 .
Xc Yc 1
I
72 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

(Variante Bac 2008-2009)


xl Xz x3
1. Fie determinantul d =
Xz X3 X1 unde x 11 x 2 , x 3 E 1m. sunt solutiile ecuatiei
x3 xl Xz
x 3 - 3x + 2 = 0. Calculati valoarea determinantului.
xl Xz x3
2. Fie determinantul d = Xz X3 X1 unde x 1 , x 2 , x 3 E 1m. sunt solutiile ecuatiei
x3 xl Xz
3
x - 2x = 0. Calculati valoarea lui d.
3.ln multimea M 2 (Im.) se considera matricele A = (~ =~) ~i X(A) = /2 + aA, a E lRI..
Verificati dadi X(a) ·X(b) = X(a + b + ab ), (\f) a, b E Im..
4. Fie matricea A = (x ~ x ~ ), x E Im.. Detenninati x, ~tiind di det(A)
3
= 0.
3

5. Fie multimea G = {Ax lx E IZ}, Ax = (~ ~ ~). , x E /Z. Verificati di


X 0 1
Ax·Ay = Ax+y,x,y E /Z.

6. Fie matricele X = G} Y = (}
3
} A = X· Y' unde Y' este transpusa lui Y.

Aratati ca A=(~ ~ =~).


3 6 -9
7. Fie A= (i =~) E M 2 (Im.), An= A·A· ··_-·A, n EN*. Aratati caA 2
non
+ A3 = 02.

8. Fie matricele A = (~ i i), B= (~ ~ i) din M 3 (Im.). Caiculati suma A 2 + B 2. ,


001 000 i

1 1 1
9. Fie determinantul D(a) = 1 3 9 , a E Im.. Calculati valoarea Dc 9).
1 a a2
10. Fie matriceaA = (~ ~) E M 2 (Im.). CalculatiA +A.
2

11. Fie matricele A = (~ ~), B = (_42 2


-;_ ). Verificati ca AB = BA.

12. Fie multimea G = {A = (a !b b a b b) a, bI E /Z, a 2 = 1}. Verificati daca


matricele / 2 ~i 0 2 apartin lui G.

13. Fie matricele B = (~ ~ ;). Calculati det(/3 +B).


0 0 0
14. Fie A= (~ ~),a, b E /Z. Verificati ca A 2 = a/2 + bA.
15. Fie matricele A = (i i), (i =i). B = Verificati ca AB - 2B = 0 2 .

16. Fie multimea M = {a/2 + bVIa, b E Im.}, V = (i =i). Daca A, B EM,


aditati ca A B E M.
Clasa a XI-a 173

17. Determinati matricele A E .M2 (R) pentru care A+ At= 0 2 •


18. Fie multimea M = {A (a, b) = (~b a b b) j a, b E 1m}. Calculati determinantul
matricei A(1,1).

19.l'ie multimea M = { Gr DI a, b, c E zJ. Demonstraji ell, dacii A, B E M,

atunci A·B EM.


20. Fie M = { (: ~) j a, b, c E IR *}. Aratati ca, pentru orice matrice X = (: ~) E M,
2
are loc egalitatea det(X·Xt) =(ad- bc) .

21.FieG={G
A.ratati ca m/3
~
+ nB E
Da,bEZJ,B=G ! ~).
G, (\f) m, n E Z.

22.ln multimea M 3 (Z) se considerii matricele F = G


Aflati a, b, c astfel incat A +F = (~ ~ ~).
0 0 2

23. Fie functia /:1m ~ Jvf3(JR), f(x) = (~ ~


2x 4x+ 2x) . 2

0 0 1
Calculati f(O) + f(l).
24. Fie multimea M = { (: ~)j a, b, c E IR}.
Demonstrati ca det(AB- BA) > 0, (V)A, BE M.
25. Fie matricea A = (i _\). Determinati x E IR astfel incat det(A - x/2 ) = 0.

26. Fie multimea M = { G~ D a, b, c, d aJ


Demonstrati ca produsul a doua matrice din M este o matrice din M
27. Fie A= (~ ~) E Jvf2(IR). ~tiind ca ad= 4 ~i be= 3 calculati det(A).
28. Fie A = (~ ~) E Jvf2 (Jm). Verificati ca A2 = (a+ d)A- (ad- bc)/2 .

29. Fie matricea A = (~ ~ ~)- Demonstrati ca A 3


= 4A 2 - SA + 2/3 .
0 1 1
30. Fie matricea X = (~ i i) E M 3 (Im..).
0 0 1
Determinati r E R astfel incatX 3 = 3X2 + rX + /3 .
31. Fie matricele de forma Ma = (~ ~),a E lRL Calculati det(M1 + M2 ).
32. Fie multimea M = {(~ !)I a, b, c E R}.
Demonstrap ca det(AB- BA) < 0, (\f)A, BE M.
741 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

= (~
1
33. Fie H(a) ~a ~),a> 0. Aratati ca H(a) H(b) = H(a·b), (V) a, b > 0.
0 0 a
34. Fie A = (~ ~) E M 2 (1ffi.). Demonstrati ca A2 = 3A.
35. Fie A=(~ · =~) E M 2 (IR{). Demonstrati ca A+ A = 2A.
2

36. Fie A= (i !2
) Demonstrati ca A = 7A.
3

37. Fie matricele A(x) = (1 ~~x


1
- 2 ~x), x E Iffi.. Calculati A(l) A( -1).
38. Fie matricele A = (~ ~). Aflati a, b E lR{ astfelincat A· (~ ~) = /2.

39. Fie A=(! ~) ~i G ={X(a)la E Iffi.,X(a) =12 + aA}.


Aratati ca X(a) .X(b) = X(a + b + Sab ), (\f) a, b E IR{.

Exe:tcitfi propuse<
1. Sa se calculeze determinantul matricei A E M 2 (R):

a) A~G ~}b) A~u0 =~}c) A~(-~ ~}d) A~(!7 -2)


-1 .

2. Sa se calculeze determinantul matricei A E M 3 (R):

a) A=(~l ~ !J;b) A=(~4 ~ ~J;c) A=(~l ~ ~lJ·


2

3. Se
5 -3 0 -5 2 -1 -2 0 5

consider~ multimea M ~ {A (a. b)~ ( ~b a~ b )Ia. b e R} ~i matricea I, = ( b


a) Sa se calculeze determinantul matriciei A(2, 3).
n
b) Sa se calculeze det(1 2 -A(O,m)), mER.

4. Se considera matricele 0 2 = ( ~ ~), A = (; ~) din M 2 (R) .

Se noteaza cu At transpusa matricei A.


a) Stiind di ad =-8 ~i be = -9 , sa se calculeze det (A) .
b) Sa se calculeze suma elementelor matricei A · At ~i det (A · At) .

5. In multimea M 2 (R) se considera matricea A= ( ~ ~).


Se noteaza An = '---y----1
A · ... · A , n E N'.
denori

a) Sa se demonstreze ca A 3 =4 2
·A, si An = 4n-l ·A.
10
b) Sa se calculeze det ( A ) •
Clasa a XI-a I75
1 1 1
6. Se considera determinatul D( m) = 1 2 4 unde a este numar real.
1 m m2
a) Sa se calculeze valoarea determinantului D( 4).
b) Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia D(m) = 0.
a b c
7. Se considera determinatul D = c a b cu a,b,c E R.
b c a
a) Stiind ca a= -1, b = 2 ~i
c =-3, sa se calculeze determinantul D.
X 1 1
b) Sa se rezolve ecuatia 1 x 1 0, x E R .
1 1 x!

8. Se cons1.dera~ matncea
. A = ("_2 -2) , 1 = ( 1 0) ~I. mu1ttmea
2
. de matnce
.
3 4 0 1
G={XEM2 (R)jX 2 =X}, unde X 2 =X·X.
a) Sa se verifice ca 12 E G.
b) Sa se calculeze det ( A 3 - 2A 2 + A), unde A 3 = A · A · A .

9. Pentru x EN, se considera matricele Ax = (; ~) .


a) Sa se determine valorile lui x pentru care det Ax = 0.
b) Sa se calculeze det (Ax + 12 ) •

1 x a2
lO.Se considera determinatul D( a,x) = 1 a ax , unde a ~i x sunt numere reale.
1 a ax
a) Sa se calculeze D(l,O).
b) Sa se demonstreze ca D( a,x) EN, Va,x E 1R.
ll.Sa se determine ecuatia dreptei care trece prin punctele A(2, -1) ~i B(-3, 4).
12.Sa se arate ca punctele A(O, 2); B(-1, 1); C(-2, 0) sunt coliniare.
13.Fie punctele A(O, 2); B(-1, 0), C(5, 0) in reperul cartezianxqy.
a) Sa se determine ecuatia medianei duse din varful A al triunghiului ABC.
b) Sa se determine ecuatia dreptei AB ~i AC.
c) Sa se determine aria triunghiului ABC.
14.Fie punctele A(-12,0), B(2,2), C(-4,-6) in reperul cart~zian xOy:
a) Sa se determine ecuatia medianei duse din varful B al triunghiului ABC.
b) Sa se determine ecuatia dreptelor AB, BC ~i AC.
c) Sa se determine aria triunghiului ABC.
15.ln reperul cartezianxPJ; se considera punctele A( -2;1- n ),B( n;2),C( 4,2 ); V n EN.
a) Sa se determine ecuatia dreptei AB, pentru n = 2.
b) Sa se demonstreze ca pentru n = -1, punctele A, B, C sunt coliniare.
c) Sa se determine n E N astfel indH aria triunghiului ABC sa fie egala cu 3.
76j Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

A=(~1 ~ ~ J, B=(~l ~ ~2J in M (IR).


1
1. Se considera matricea 3
-2 0 5 3 1 -3
a) Sa se calculeze det(A+B).
b) Sa se calculeze suma elementelor matricei A+ 1B.
c) Sa se calculeze A 2 •
2. in reperul cartezian xOy, se considera punctele A( -2,2), B(2,2), C( 4,2).
a) Sa se verifice dadi punctele A, B, C sunt coliniare.
b) Sa se scrie ecuatia dreptei AB.

T~siijl2,:····

1• Se const.dera~ matncea
. A
~l.x) = (x-l
. 3 ) ; A E M (TfD)
x+ 2 ~ , xe~.
11])

1 1
a) Sa se determine x astfelincat det~x) =0.
b) Pentru x=l, sa se calculeze det(3~x) 2 ).
c) Pentru x= 1, sasecalculeze det(~xl-IJ.
2. Fie punctele A( -1,0); B(5,4); C(3,2).
a) Sa se scrie ecuatia dreptei BC.
b) '\I x, y, zeR determine ecuatia medianei duse din varful A in MBC.
c) Sa se calculeze aria MBC.

3x 0 0
1. Se considera determinantul ~x) = 0 1 0, AeM3 (IR), xER.
0 0 1
a) Sa se calculeze A(3)- A(I).
b) Sa se arate ca Ax ·AY =AX+Y' V x, yER.
c) Sa se demonstreze ca 13 =A(O).
2. in reperul cartezian xOy, se considera punctele
A(2,3), B( -1,-1), C(6,1), D(m,l), mER.
a) Sa se calculeze aria MBC.
b) Sa se determine meR astfelincat punctele B, C ~i D sa fie coliniare.
c) Sa se scrie ecuatia medianei duse din varful B al MBC.
Clasa a XI-a I77

3. Inversa unei matrice. Ecuatii matriceale


Fie A EM, (D). Spunem di A este inversabili daca exista o matrice BE M, (D),
astfel incat A· B = B ·A= In. Inversa se noteaza cu A- 1 •
0 matrice este inversabila daca ~i numai daca det A 0. *
All AJ2 ...Aln
A2l ~2 ••• A2n
~ acest caz, A- 1 = detI A · A* , A* fi"nnd a d'JUncta matnce1
In . . A , A *=

AnL An2 ··.Ann ·


unde AiJ =( -1 y+Jr;if, OiJ fiind determinantul obtinut din 1 A prin suprimarea
liniei i ~i coloanei j .
Ecuapa A·X =B<::>X =A-1 ·B ~i X·A=B<=>X =B·A- 1
Ranguluneiiilatrjce:Fie A=(aif)i:=ln ENl,n(D) ~i rEN,l srsmin(m,n).
J=i.m

Se nume§te minor de ordin r al matricei A determinantul matricei formate din


elementele situate la intersectiile a r linii ~i r coloane ale matricei A .
Numarul natural r este rangul matricei A , notat rang A = r,
daca exista un minor de ordin r nenul al lui A , iar toti minorii de ordin
mai mare dedit r, daca exista, sum nuli.

Eiercitil selectate din vairiaQ:tele cificiale


1. Fie matricele A = (!
1 -;
-1 -1
1

2
=i), = (= i -1 -1)
B
-1
-1
-1
-1 .
-1
Calculati inversa matricei (A - B) 2 .

2. Fier matricea A = (~ ~ =~) ~i B = aA + 1 3, a E lRL Aflati s- 1 .


1 2 -3

3. Fie matricea A = (~ ~ ~)- Demonstrati ca A este inversabila ~i aflati A- 1


.
0 0 1
4. Fie matricele A = (!1 ;), B= (; 1)·
Rezolvati ecuatia matriceala AX= B,X E M2 (~).

5. Fie matricea A = (~ ~a =2~). Aflati a E ~ astfel incat A sa fie inversabila.


1 -2
6. Fie matricea A = (~ =~) E M2 (~). Aratati ca (A+ 12 )- 1 =A - 12 •

7. Aratati ca ecuatia X 2 =A nu are solutii in M2 (~), unde A = (~ =~).


8. Fie A = (a a 1
~),a E ~. Pentru = 3 verificati ca A- 1 =
a (!3 1
-; ).

9. F~e matricea A = (!1 _: ), B = 12 +A. Calculati inversa matricei B.


2
781 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic
i J

10. Fie matricea A = ( ~


-1
-1 0)
0 0 . Aflaji inversa matricei I3 + A. .
1 0
11. Fie A(x) = (
1
~~x 1
-
2
:x)
E M 2 (IR?.), x E IR?.. Aflati inversa matricei A(1).

12. Fie A = (; ~). Aflati inversa matricei B =A+ 12 .

13. Fie Ma = (~ ~),a E IR?..


Aflaji matricele X E M 2 (IR?.) pentru care MaX= XMa, (V)a E IR?..

14. Fie X =. 0
(1 1 1)
1 1 E M 3 (IR?.). Aflati inversa matricei X.
0 0 1 .
2 10 00) . Determinati numerele reale m, n, p
15. Fie A =
(0 1 1
0

astfe11ndit A- 1 = mA 2 + nA + pl3 .
16. Rezolvaji 'i'n M 2 (IR<.) ecuatia AX= XA, A = (i -~\).

17. Rezolvati ecuajia FX= 4


(1 2 3)
5 6 , unde F =
(1 0 1)
0 1 0 .
. 7 8 9 0 0 1
18. Determinaji matricele X E M 2 (IR?.) care verifidiAXB = 0 2 , A= (i i), (i B= =i}
19. Fie A(a) =
(
1
11 1)2 a , a E IR?.. Determinati a E IR?. pentru care A(a) este inversabila.
1 4 a2
20. Fie G ={A= (a ~bb I
a b b) a, bE /l, a 2 = 1}.
Aratati ca inversa oricarei matrice din G este tot o matrice din G.

Ex~~~!fif;pfgpjl.~~
1. Se considera matricele A = ( =~ ~) ~i B = ( ~ ~). = Sa se determine inversa matricei C,

unde C=A+B;

2. Se considera matricele A = ( ~~ ;O) ~i 02 =( ~ ~). Sa se calculeze ( x- 1 - A f,


~tiind ca A· X= l 2 ,1n M 2 (lR ).

3. Se considerli matricea A= l~ -11 OJ


2
3 . Sa se determine valorile reale ale lui a,
1
astfel!ncat matricea A sa fie inversabiHi.
4. Se considera matricele A = ( ! 1 ; ), B =( ~
1
~} 'in M, { lR). sa se rezolve ecuajia
1
matriceala A· X= B, X E M2 (lR).
·~
'I
·I
I
Clasa a XI-a j79

~ ~ ~1J~i B
2
5. Se considerii matricea A = ( = A + A'. Ariitati cA matricea B este

]nversabila ~i detenninati inversa ei.

~. Se consider> matricele A = u! ~ J~i B = (; ~ n Sii se rezolve ecua(ia

A ·X = B, XE M, (1R).

7. Se consider> matricea A = n 3J 21 1 . ~i 13
3 2
= 0 (1 01 0OJ . Sa se arate ca matricea ·
0 0 1
B = 2A- 313 este inversabila.

8. Se considera matri cele A =( ~ ~), B = ( ~ ! 1


) . Sa se rezolve ecuatia

A·X=B, XEM2 (1R).

9. Se considera matricele A= (~ ~ ~J. Sa se calculeze inversa matricei A 2

l

0 0 1
~
10. Seconst.deramatncee
. 1 A= ( _21 s)1 ,B= (-11 -2)
_
1
. 0 = (o0 o)0 . s~aserezove
1
~I 2

ecuatia A· X· B = 0 2 , X E M 2 (R).

ll.Se considera matricele A= (! 1 ~ ),B = ( ~ ~),Sa se rezolve ecuatia matriceala


X·A=B, unde XEM2 (R).

12.Se considera matricele A ( ~ ;) ~i B =(!). Sa se rezolve ecuatia matriceala

A·X= B, X EM21 (R).

13.Se considerii matricele A = ( i -1 0J 1


1 1 0 0 1
(1 0 OJ
0 , 13 = 0 1 0 , B = A + 13 •

Sa se rezolve ecuatia matriceala X· A= B, X E 1142 (R).

14.Se consideri\ multimea G ={( m_:" m~ n)1m, n Z, m' = I}. Sil se demonstreze cA
E

inversa oricarei matrice din G este tot o matrice din G.

15.Se considera matricele A=(·~ !1 =!J, 1 =r~ ~ ~j ~i B(a) 3 = aA + 13 , a E R.


3 4 -2 0 0 1
Sa determine valorile reale ale lui a pentru care matricea B(a) este inversabila.
I
80 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

16.Sa se determine mE JR. pentru care matricea A= ( ~ !) este inversabila.

17.Fie matricea A= ( ~ ; ) E M 2 (R ).

a) Verificap. daca matricea A este inversabila;


b) Calculaji inversa matricei A .

18.Fie matricele A=
( 2
-1 -1
2
-1J
-1 =(-1
-1 -1 -1J
,B -1 -1 E M 3 ( lR).
-1 -1 2 -1 -1 -1
a) Aratati ca A - B = 313 ;
b) Calculap inversa matricei (A - B r.
19.Fie matricele A= (!I ~ ),B = ( ~ ~) E M 2 (R ).

a) Calculati A-1 ;
b) Rezolvati ecuajia AX = B, X E M2 ( lR) .

20.Se considera matriceleA = (! ~ ),B = (~I !),c = ( ~ DE M(R ). 2

a) Calculaji inversa matricei A ;


· b) Calculaji inversa matricei B ;
c) Rezolvati ecuatiaA·X ·B = C,X E M 2 (IR.).

4. Sisteme de ecuatllliniare
GuXJ +al2x2 + ... +alnxn =bl
0 z1X2 +a22x2 + .. .+aznXn =bz
Sistemul cu m, n EN*, aij, bij ED se nume~te sistem liniar :
0mlxl +am2x2 + .. .+amnxn =bm
cum ecuatii l?i n necunoscute.
Teorema lui Kronecker-Capelli: Un sistem de ecuatii liniare este compatibil daca ~i
numai dadi rangA =rang A , unde A , respectiv A reprezinta matricea asociata
sistemului, respectiv matricea extinsa a sistemului.
Teorema lui Rouche: Un sistem de ecuatii liniare este compatibil daca ~i numai daca to~ !
minorii caracteristici sunt nuli.
Minorul nenul, de ordin r , care da rangul matrjcei A se numel?te minor principal.
Orice minor al matricei A care se obtine din minorul principal prin bordarea cu o linie §i
o coloana formam din termenii liberi, se nume~te minor caracteristic.
Algoritmul de rezolvare a unui sistem de m ecuatu cu n necunoscute.
a) Se scrie matricea A a sistemului ~i matricea extinsa A .
~
b) Daca m = n ( m, n ~ 3) ~i det A* 0 , atunci sistemul este compatibil determinat l?i se l
!
rezolva cu regula lui Cramer: 1
Clasa a XI-a j81

dxl
xl=d' X
z = dxdz ' ... ' xn = dxdn ' unde d = det A ~i dxk este. determinantul obtinut din
determinantul matricei A a sistemului inlocuind coloana k cu coloana termenilor liberi .
• Un sistem liniar se nume~te omogen dadi toti termenii liberi sunt nuli .
.. Un sistem omogen este totdeauna compatibil, admitand solutia nuHi x1 = x 2 = ... = xn = 0 .
• Un sistem omogen are solutii nenule ¢::::> det A= 0 .
• Un sistem omogen are doar solutia nula ¢::::> det A :f:. 0.

:Exifcifii.S"electitfe din variantele oflciale


(Variante Bac 2008-2009)
ax+ y + z = 1 ·
1. Fie sistemul de ecuatii x + ay + z = 1, a E lRt Pentru a = 0 rezolvati sistemul.
{
x+y+az=1
mx + y + z = m 2 - 3
2. Fie sistemul . 5x - 2y + z = -2 , m E IRL Determinati m E IRl. astfel incat
{ (m + 1)x + 2y + 3z = -2
sistemul sa admita solutia (1,2, -3).
x+y+z=1
3. Fie sistemul de ecuatii x + 2y + az = 1 . Pentru a E IRl..\{1,2} rezolvati sistemul.
{
x + 4y + a 2 z = 1 _
x - 2y + 3z = -3

de ecuatii.
l
4. Fie sistemul de ecuatii 2x + y + z = 4 mE IRL Pentru m = -5 rezolvati sistemul
mx- y + 4z = 1
I

x + ay + a 2 z =a ·
5. Fie sistemul de ecuatii x + by+ b 2 z = b a, bl c I E IR?., distincte doua cate doua.
{ 2 x + cy + c z =c ·
Aratati ca solutia sistemului nu depinde de a, b, c.
x + 3y + 2z = b
6. Fie sistemul de ecuatii x- 2y + az = 5, a, b E JR{. Determinati b E IRl. astfel incat
{
x + y + 4z = 4
(x 0 ,y0 ,z0 ) este solutie a sistemului ~i x 0 +Yo+ z 0 = 4.
x + 4y + 4z = 15
7. Fie sistemul 3y + (a+ 4)y + Sz = 22, a E IR?.. Aratati ca tripletul (7,1,1) nu poate
{
3x + 2y + (3 - a)z = 16
fi solutie a sistemului, oricare ar fi a E IR?..
.x+v+z=2
8. Fie sistemul 2.:r +~ y - z = 3, a E IR?.. Pentru a = 0 rezolvati sistemui.
{
x- y + Zz =a
x- 2y + 3z = -3
9. Fie sisternul 2x + y + z = 4 , m E IRl.. Aflati m pentru care sistemul
f
, mx- y + 4z = 1
are solutic lmica.
821 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

2x - Sy + 4z = 0
10. Fie sistemul -3x + y + z = -1, a E ~- Pentru a = 1 rezolvati sistemul.
{
2x- z =a
x + y + 3z = 0
11. Fie sistemul 2x- y + mz = 0, m E IRL Pentru m =t= -1 rezolvati sistemul.
{
. 4x +y + Sz = 0
2x- 3y + 4z = -5
12. Fie sistemul de ecuatii x + 2y + az = 0 , a, fJ E lRL Pentru a = fJ = 0
{
Sx - 4y + 7z = fJ
rezolvati sistemul.
x-ay-z = 0
13. Fie sistemul x + 4y - 2z = 16, a E Iffi.. Rezolvati sistemul pentru a -:- 1.
G - 2y+ 2z = -6
x + ay + 2z = 1
14. Fie sistemul de ecuatii x + (2a- 1)y + 3z = 1, a E IRL Pentru a = 0
{
x + ay + (a- 3)z = 1
rezolvati sistemul.
x+y+z=O
15. Fie sistemul ax + 2y + 4z = 0 , a E R. Rezolvati sistemul
{ a 2 x + 4y + 16z = 0
pentru a E R\{2,4}.
x + 2y -z = 1
16. Fie sistemul 2x + ay + z = 1, a E Iffi.\{2,6}. Daca (x 0 , y 0 , z 0 )
{
2y + 3z = 1
este solujia sistemului, aratati ca xo nu depinde de a.
Zo
x- 2y + 3z = -3
17. Fie sistemul 2x + y + z = 4 , mER.
{
mx-y+4z = 1
a) Arataji ca (0,3,1) este solujie a sistemului, oricare ar fi m E R.
b) Pentru m =t= 3 rezolvaji sistemul.
2x - Sy + 4z = 0
18. Fie -3x + y + z = -1, a E LZ. Determinati cea mai mica valoare a lui a E ~
{
2x- z =a
pentru care solupa sistemului este formata din trei numere naturale.

E!e~~!:W:Pf~~!i~¢~t~~:~;::r'Y ~ ..
1. Sa se determine trei solujii distincte ale sistemului de ecuajii f2 x + Y = 0 .
t4x+2y=O
ax+ y+z=l
2. Fie sistemul x + ay + z = 1 ; x,y,z, a E JR.
{
x+y+az=l
a) Sa se scrie matricele asociate sistemului.
b) Pentru a=2 sa se rezolve sistemul.
Clasa a XI-a 183

x-2y+3z = -3
3. Se considera sistemul de ecuajii 2x + y + z = 4 unde m este un parametru real.
{ mx- y+4z=3

a) Sa se determine mER, astfelincat solujia sistemului sa fie (2; 1; -1) .


1 -2 3
b) Sa se rezolve ecuapa 2 1 = m2 -8m + 5, unde mER.
m -] 4

4. Se considera sistemul f~: Z~ ~; ~ 8 , unde a E R.


lx-2y+2z =-6
a) Sa se detrmine valorile reale ale lui a astfel incat sistemul sa fie compatibil .detenninat.
b) Pentru a= -2, sa se rezolve sistemul.
x+ ay+ 2z =1
5. Se considera sistemul x + (2a -l)y + 3z = 1, unde a E R .
{
x+ ay + (a-3)z = 1
a) Sa se scrie matricele asociate sistemului ~i sa se calculeze detA
b) Pentru a=3, sa se rezolve sistemul.

6. Seconsid&amanicele A=[~ ; TJ. B=UJ ~i X=Ul


a) Sa se scrie sistemul asociat ecuatiei matriceale AX=B.
b) Pentru a=O, sa se rezolve sisternul.

7. Sa se rezolve in Z 4 sistemul de ecuatii: {~ + Y i


A= A·
2x+3y = 1
ax+ y+z=4
8. Se considera sistemul x + a:Y. + z =a , unde a E lit
{ x+ y+az=a 2

a) Sa se determine a E IR pentru care tripletul (0,4,0) este solutie a sistemului.


b) Pentru a = 2 sa se rezolve sistemul.
x-2y+3z=-3
9. Se considera sistemul 2x + y + z = 4 , m E 1Ft
{ -5x- y+az=l

a) Sa se determine a E IR, pentru care matricea asociata sistemului este inversabila.


b) Pentru a= 4, sa se rezolve sistemul de ecuatii.
x+ay+ 2z =1
lO.Se considera sistemul de ecuatii x + ( 3a- 2) y + 3z = 0 unde a E IR
{
x+ay+az=l

~i matricea asociat~i sistemului A= (i 3aa_ 2 ~J-


1 a a
a) Sa se rezolve ecuatiaA = -0,5.
b) Pentru a = 0 sa se rezolve sistemul in multimea numerelor real e.
84 I Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic
x+y-4z=-2
11.Sa se rezolve sistemul: -7 x + 3y + 2z = -2.
{
5x-4y+z=2
3x-4y+z=l
12.Sa se arate ca sistemul -x + y + 2z =a are solutie unica, Va E JR.
{
x + 4y + a 2 z = -3
x+y+z=O
13.Sa se determine a E 1R astfel incat sistemul ax+ y + z =a -1
{ x + cry + 2z = -1
sa fie compatibil determinat.
x-2y+3z=-3
14.Se considera sistemul de ecuatii 2x + y + z 4 . =.

{
ax y+3az =l
Sa se determine a E 1R astfel incat ( 2, 1,-1) sa fie solutie a sistemului.
x+3y+5z=4
15.Sa se rezolve sistemul de ecuatii: 2x + y- 3z = 3 .
{
5x- 2y + 7z = 3

Teste recapitulative (Inversa unei matrice, Ecuatii matriceale, Sisteme de ecuatii liniare) :
Te:s:tul 1 ;·~:· 1
I

1. Se considera matricele A=G ~2 ) ~i B=(~ ~~)in


2
M 2 (JR.).

a) Sa se calculeze detA+detB.
b) Saserezolvein M 2 (IR) ecuatia A·X=B, XEM2 (IR).
x+y+z=3
2. in JRxlR, se considera sistemul de ecuatii ax+ y- z = 2 .
{
2ax- y+z=4
a) Sa se scrie matricele asociate sistemului de mai sus.
.
. I

b) Sa se determine a E 1R ~tiind ca det A= -12, unde A este matricea asociatii sistemulm


c) Pentru a= 2 sa se rezolve sistemul. I
;

/
Testul2

=l~ 0 ~J ~i =(~ nx~i


1 0
1. Se considerli matricele A 1 2 1
0

B= 2 31 lo -]J ~ in M 3 (JR.).
1 -1
a) Sa se verifice daca matricea B este inversabila.
b) Sa se calculeze inversa matricei A.
c) Sa se rezolve ecuatia X· A= B.
Clasa a XI-a I85
ax+y+z=1
2. Se considera sistemul x+ay+ z =1 , a,x,y,z ElR..
{
x+y+az=a
2
a) Sa se demonstreze ca det A = (a+ 2) (a -1 ) , unde A este matricea
asociata sistemului.
b) Sa se determine valoarea numarului real a pentru care sistemul este
compatibil determinat.
c) Pentru a= -1 sa se rezolve sistemul.

TesJul3.
1. in M 2 (lR) se considera matricele A=(~ ~), B=G =~)·
a) Sa se calculeze det( B 3 ).
b) Sa se calculeze A- 1 +B.
c) Sa se rezolve ecuatia A·X =B, X EM (JR.). 2
-x-y+z=l
2. Se considera sistemul de ecuatii x+ y+z=3 , x,y,z,aElR..
{
ax+ y+z=3a
a) Sa se determine aElR pentru care sistemul are solutia (1,1,1).
b) Sa se determine a astfelincat sistemul este compatibil, a E JR.
c) Pentru a= 2, rezolvati sistemul.

5. Limite de functii. Asimptote


~iruri de numere reale
Fie (xn tEN
un ~ir de numere real e.
• $irul (xn tEN se nume~te majorat (marginit superior) daca exista ME JR.
astfelincat xn ::;M, '\In EN.
• Sirul (xn tEN se nume~te minorat (marginit inferior) daca exista mER
astfelincat xn : : : m' 'Vn EN.
• Sirul (xn )nEN se nume~te miirginit dadi este marginit superior ~i inferior sau,
altfel spus, M > 0 , astfelincat lxn I::; M, '\1 n EN .
• Sirul (xn )nEN este cresciitor daca in+P V n 2:::1.
X 11 ::;

• Sirul (xn) nEN este descresciitor daca xn 2::: xn+] '\j n 2:::1.
• Sirul (xn )nEN este monoton daca este crescator sau descrescator.
• Spunem ca ~irul (xn)nEN converge la l ~i scriem lim
n~
xn =l , daca are loc una din
conditiile:
1) Orice vecinatate a lui l contine toti termenii ~irului incepand de la un anumit rang.
861 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

2) VV EV(l),3nv EN, astfel indit VnEN ,n?.nv ~xn EV.


3) V &>0, 3nc EN, astfel incat 'linEN, n 2:: nc =>lxn -lj<c.
• Daca l este fmit, spunem ca ~irul este convergent.
• Sirurile care nu sunt convergente se numesc divergente.
• Un ~ir convergent este marginit
• Daca un ~ir are limita, atunci orice sub~ir al sau are aceea~i limita. Un ~ir care contine '
doua sub~iruri cu limite diferite este divergent.
Teorema lui Weierstrass:
Orice ~ir monoton ~i marginit este convergent.
Criteriul majorarii:
Fie (xn tEN
un ~ir de numere reale, x E ~ ~i (aJnEN uh ~ir de termeni pozitivi cu an ~ 0. :
Daca jxn -xj~an, VnEN ,atunci limx
n~ n
=x.
ConsecinJii: Fie (an tEN un ~ir convergent la zero §i (xn tEN un ~ir marginit.
Atunci t~an ·Xn =0.
Criteriul raportului: Fie (xn )nEN un ~ir de termeni strict pozitivi, astfel incat exista

lim xn+i =l. Atunci:


n~ xn
• daca 0~/ <1, atunci limxn
n-::;.oo
=0; • daca daca/ > 1, atunci limx
n--7(1':) n
=+oo.

Criteriul cle~telui: Fie (an tEN, (bn tEN, (xn tEN ~iruri de numere reale ~i Vn?. n0 ,
an ~xn ~bn . Daca liman
~
=l ~i limbn
n-+oo
=I atunci ~i limx
n-'>oo n
=l.

Criteriul Stolz-Cesaro:
Fie (xn tEN
~i (Yn tEN. Daca (Yn tEN este strict monoton ~i nemarginit ~i
lim xn+l - xn =l E IR' atunci lim xn = l .
n~ Yn+l- Yn n~ Yn

Limite remarcabile:
0, dacii jqj < 1
1, dadi q =1
1) limqn =
n-+oo 00, dacii q E ( 1, 00)
nu existii, dacii q ~ -1
oo, dacii a > 0
2) limna = 1, dacii a = 0 ;
n--'>00 {
0, dacii a < 0

3)
. ( P p-I
hm a n +a,_1n + ... +a1n+a0
)-{+oo, ddacii
-
-oo
aP > 0
~
aca a <
'
n--'>00 p r
' p
0
Clasa a XI-a I87

0, dacii p < q
4) ±oo,dacii p < q
a
bP , dacii p = q
q

5) ~2!(1+
• Dadi lim an = 0, an
!r =e; 6)!~(1+ lr+ d,+ ... + ~ 1 )=e.
* 0, atunci:
n--'><0

!
l)lim(l+an)-;;:; =e
n-tro

ln(l+a)
3)lim n =1
n-tro an
. sin a . iga . arc sin an . arctgan
4) 1liD n = 1liD _ _ n = 1liD = 1liD =1
n-tro an n-tro a
n
n->;ro a..n
n-t:x> a n

Nedeterminari: oo - oo; 0 oo; 0 ; ; 1"'; 0°; oo 0 •


00

0 ·00
Limite de funcp.i
Fie f: D -+ R ~i x 0 un punct de acumulare allui D .
Functia fare limita l E lR in punctul x0 ( scriem lim f (x) = l ) dadi
X-';Xo

'\IV eV(l), 3U eV(x0 ) astfel !neat VxeDnU, x:;t:O sa rezulte f(x)eV.


Daca x 0 este punct de acumulare pentru D n (-oo, x0 ], respectiv D n [x0 , +oo),
atuncif are limita l E JR in x0 <:;>lim f (x) =lim f (x).
x-tx0 x-tx0
X<Xo X>Xo

Criteriul majorarii: Fie f, g: D -+ R, x0 un punct de acumulare allui D.


Dadi lim g(x)=O ~i exista lER, astfelincat lf(x)-lj:s;;g(x),'VxeD,
x-tO

atunci lim f ( x0 ) = l .
X-fX()

Fie f, g: D -+ R, x0 un punct de acumulare allui D ~i f(x):s;;g(x), '\/xeD


a) Daca limf(x)=+oo, atunci limg(x)=+oo;
X-';Xo X-tX0

b) Daca lim g ( x) =-oo, atunci lim f (x) -oo.


X-';Xo X-tX0

Teorema (trecerea Ia limita in inegalitap)


Fief, g: D -+ R, x 0 , un punct de acumulare al lui D .
Dadi lim f(x )=11 , limg(x )=12 ~i exista V E V(x0 ) astfel !neat
x->;x0 x-tx0

f ( x ):s;; g(x), 'Vx E V n(D\{x0 } ), atunci lip.-1 f(x):::;; lim g(x).


x-.x0 X-+Xo
881 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

Teorema: Fief: D----? R, u: A----? D h: A__,. R, h = fou . Daca. x0 este punct de


§i

acumulare pentru A cu u 0 = u ( x 0 ) punct de acumulare pentru D ~i


limu(x)=u 0 , u(x):t:u 0 , 'v"xA\{x0 }, limf(y)=l, atunci limf(u(x))= limf(y).
x-+x0 y--tu0 x--tx0 y-+uo

Daca. f este o functie elementara ~i a ED, atunci lim f ( x) = f (a) .


x--ta
Functii elementare sunt functiile polinomiale rationale, functia radical, functia putere,
functia exponentiala, functia logaritmica, functiile trigonometrice directe ~i inverse,
precum ~i functiile provenite din acestea prin aplicarea operatiilor algebrice, de
compunere, de inversare.
Obs.: 1) liml=O; 2) liml=-oo; 3)liml=oo;
x--t±oo X x-+0 X x--tO X
x<O x>O

4) lim Vx = oo ; 5) lim zxt:Jx = -oo ;


x--teo x--too

i) lim ax= 0; ii) lim ax = oo;


X~ X---'>W
6) Daca a> 1, iii) limlog x=-oo; iv)limlog x=oo;
x--tO a x--too a
x>O

i) lim ax = oo; ii) lim ax = 0;


x--t-oo x---'>W
7) Daca 0 <a< 1, iii) limlog x=+oo; iv)lim log x=-oo;
x-+0 a x--teo a
x>O

8) lim tg x = oo; 9) lim tgx = -oo; 1[


x---¥!- x-+z
i
x<:z
xoJ£
2

10) limctgx=+oo; 11) limctgx=-oo;


x-+0 x-+0
x>O x<O

12) lim arctgx=±TC ; 13) lim arcctgx=O;


x-+±oo 2 x--t±oo
14) lim arcctgx = TC.
X~

Asimptote
• Asimptota orizontaHi
Fie f: D----? R astfelincat +oo (respectiv -oo ) este punct de acumulare pentru D .
Dreapta de ecuatie y a este asimptota orizontala la graficul functiei spre +oo
(respectiv -oo) dacalimf(x)=a, (respectiv lim f(x)=a ).
X~ X-+-00

• Asimptota oblica
Fie f: D __,. R astfel incat +oo, respectiv -oo, sunt puncte de acumulare ale lui D.
Dreapta de ecuatie y=mx+n, m, neR, m:t:O este asimptota oblica la +oo (respectiv

-oo ) ¢::? exista ~i sunt finite nurnerele m = lim f X(x) ~i n = lim (f ( x)- mx).
x-+±oo x--t±oo

0 functie nu poate avea simultan asimptota oblica ~i orizontala spre +oo( -oo).
• Asimptota verticaHi
Fie f: D--+ R astfelinca.t x 0 ED I D '. Atunci x 0 este asirnptota verticala la stanga
(respectiv dreapta) pentru graficul functiei f daca ~E;f(x) =±oo (respectiv ~.£: f(x) =±00 ).
x<a x>a
Clasa a XI-a 189

(Variante Bac 2008-2009)


1. Fie funcpa f: lll ~ lll,f(x) = x +e-x. Detenninati ecuatia asimptotei oblice
ditre +oo la G1 .
2. Fie functiaf: [0, +oo) ~ lll,f(x) = ~ + x+l. Calculati limf(x).
x+1 x+2 x~oo

3. Aratati ca funcpa f: lll ~ IR,f(x) =ex+ x 2 nu are asimptota catre +oo.


4. Fie functia f: (0, +oo)\{e} ~ R,f(x) = 1-
l+llnx. Detenninati ecuapa asimptotei
nx
orizontale catre +oo la G1 .
5. Fief: R\{1} ~ R, f(x) = ex. Determinati ecuatia asimptotei catre -oo la G1 .
x+1
6. Fief: (0, +oo) ~ R,f(x) = l:x. Detenninati ecuatia asimptotei orizontale spre .+oo la G1 .
7. Fief: R ~ IR, f (x) = e-x - 1. Detenninati ecuapa asimptotei catre +oo la G1 .
. f :R
8. Fte ~ R, f( x ) = { 2ex - 1, X < 0 ,a E R. Ca1cu1att. 1"tm f(x)+1 •
x + x + a,x > 0 x~-oo
2
x +x
9. Fief: R ~ IR,f(x) = (x + 1) + (x-2
1) 2
• Calculati lim f(~)·
x~+oo x
10.Fief: (O,+oo) ~ R,f(x) =In;. Calculati lim f(x).
x x~+oo

11. Fief: R\{1} -~ R,f(x) = xz+x+~. Detenninati ecuapa asimptotei oblice catre +oo la G1 .
x-1
12. Fief: R ~ JR,f(x) =ex- x. Aflati ecuapa asimptotei oblice spre -oo la G1 .

_!_ex - 1 X s; 1
13. Fie f : 1R --+ JR, f (x) = e ' . Determinap ecuapa asimptotei catre -oo la G1 .
{
lnx, x > 1

14.Fie f : (0; +oo) --+ JR, f (x) = x -In x. Calculati lim f (x) .
X~ X

2ex
15.Fie f : (0; +oo) --+ JR, f (x) = 1 - x • Detenninati ecuapa asimptotei
x+e
orizontale spre +oo la G1 .

16. f : ( 0; +«>) -+ R.,f ( x) = :: 'Jx . Detenninati ecuatia asimptotei spre +«> Ia G1 .

x 2 -x+l
17.Fie f: 1R--+ 1R,f ( x) = 2 • Aflati ecuapa asimptotei spre -oo la G
1
.
x +x+l

18.Fie f : (0; +CO) -+ JR., f (X) = ( l


X X+ 1
)" CalcuJati lim
x-+ro
(xf (X) ·j (_!_JJ . X

ml.., / ( x ) = {l+Fx,x>O . D etermmatt


m l..--+ .l.l' . . ecuapa
. astmptotet
. . spre -oo 1a G
19.Fie f : .l.l' 1
.
eX,x< 0
. 2x + 3 x < 1 . . f( e r) + J( e :? ) + ... + J( ex2008)
20.F1e f:JR--j.JR,f(x)={ ' - . Determmap lim .
ln X X >1 .r~«> XZ008
'
I
90 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic
~ J

1. Se considera functia f: R- {-1} -0 R, f(x)


x+l
a) Sa se calculeze lim
x-->0
f (x) .
b) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontala catre +oo la graficul functiei f
2 . S e cons1"dera functm
· f : [0; +00 ) -+ R , f(x)----x-+ x+l.
x+l x+2
a) Sa se calculeze lim f (x) .
x-++oo

b) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontala catre +oo la graficul functiei f.


3. Se considera functia f f( x) == x- ~ .
:[0; +w) -+ R ,
x+ex
a) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale catre +oo la graficul functiei f
b) Sa se calculeze lim(/ (x) - 2) .
x-+1

2
4. Se considera functia f : (0, +oo) -+ ]l{, j ( x) == {x - x + 1, x E ( 0, 1) .
1 +In x, x;::: 1
f(x) 1
a) Sa se calculeze lim .
3x
x--;ooo

b) Sa se verifice daca exista ecuatia asimptotei orizontale catr~ +w la graficul functieij


2
2
5. Se considera functia f: R \ {-2}-+ JR, f (x) == x + x + .
x+2
Sa se determine ecuatia asimptotei oblice a graficului functiei catre +w.
6. Se considera functia f: R-+ R, f(x) =ex+ x 2 + 2.
a) Sa se calculeze lim f(x) /(1).
X->1 -1 X
b) Sa se demonstreze ca functia f nu are asimptota orizontala catre +oo .
7. Se considera functia f :R \ {-1} -+ R definita prin f (x) == e" + 1.
x+2
a. Sa se calculeze lim f(x)- f(O).
x->0
X
b) Sa se determine ecuatia asimptotei catre -oo la graficul functiei f
8. Se considera functia f: R-+ R de forma f(x) = -l,x < 0
x +x+ l,x ~ 0
{e:
.

a) Sa se calculeze lim f(x) -I .


x->-+«> X2 +X
b) Sa se determine ecuatia asimptotei catre -oo la graficul functiei f
2
9. Se considera functia f :R \{1}-+ R definta prin j(x) = xz +x+ ;
x-1
a) Sa se determine ecuatia asimptotei oblice catre +oo la graficul functieif
b) Sa se determine ecuatia asimptotei verticale la graficul functieif
Clasa a XI-a j91

10.Seconsiderafunctia f:(O;+oo)-+R, f(x)=lnx +2.


X
Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale la graficul functiei f
]_ · ex - 1 X < 1
11.Se considera functia f: R-+ R de forma f(x) = e ' - .
{
lnx,x > 1
Sa se verifice daca functia are asimptote la graficul functiei.
12.Seconsiderafunctia f:[l;+oo)-+R definitaprin f(x)= x-lnx.
x+1nx
. f (X) + }n X
1 1
a) Sa se cacueze 11m· , .
x-Hm x- +x
b) Sa se determine ecuatia asimptotei catre +oo Ia graficul functieif
13 . Se COllSl'dera~ functia
. J m J3x +l,x:S:l
: .t& ~ JR,j(x) = l 2 (x + l),x > 1"

a) Sa se calculeze lim ((f(x) -1 )) +lim f(x) .


x-+--<>J x-++oo X

b) Sa se determine ecuatia asimptotei catre -oo la graficul functieif


14.Se considera functia f: R-+ R, f (x) = 2x + 9. Sa se scrie ecuatia asimptotei
oblice la graficul functieif catre --oo.
2
15.Se considera functia f: lR \ {3} ~ JR.,f(x) = 3
x .
X -27
Sa se determine asimptotele functiei f
2
3
16.Sa se determine asimptotele la graficul functiei f: lR \ { -1} -+JR., f (x) = x + .
x+l
1
17.Sa se determine asimptotele la graficul functiei f :lR \ { -1, 0} -+ JR, f (x) = -2 --.
x +x
2
1
18.Sa se determine asimptotele la graficul functiei f: JR. -+JR., f (x) = 2
x + .
x +x+4
19.Sa se determine asimptotele la graficul functiei f: JR. -+ JR, f (x) = x: -l.
x· +1
20.Sa se determine asimptota orizontala spre +oo la graficul functiei

f: JR.~ JR.,f(x) =(+-Jx+l


x· + 1
Teste recapitulative
T:f!stiili .';<Y~.,:i.:~:?:.;';;:.~. < . ).•·...
2
--{2x +x 3, xE(O,l).
1. Se considera functia f: ( 0, oo ) -+JR., f(x)
lnx +1, x:?: 1

a) Sa se calculeze limf(x)dx. b) Sa se calculeze lim(f(x)-lnx+2xr.


x~O x~1
x>O x>1

c) Sa se verifice daca functia f are asimptote spre +oo la graficul functiei f.


I
92 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

2. Sa se calculeze urmatoarele limite:


. x+3 . 3x 2 -2x+6 . 4x 2 -1
a) 11m ; b) 11m 2
; c) 1I m - - -
x-too 5x + 3x -1
2
x-+oo 2x - 4 x-too X+ 3

f:1R\{1}~1R, f(x)=x
2
3 2
3. Seconsiderafunctia + x- .
x-1
Sa se determine asimptotele la graficul funcpei f.

'fe~~~~'Y;~'
1. Sa se calculeze urmatoarele limite ale functiei f: D ~ IR:.
a) hm
2
. 2x -3x+4
2
x-too 3x - 6x + 1
.
; b) hm 2
2
x -4x
x-+ 2 2x - 3X + 8
.
; c) hm -+ lnx .
x-+1 X
(2 J
2. Se considera functia f : R • ~ IR:, f (x) = x2 - _!_.
X

a) Sa se calculeze lim f (x) .


x-+4 X

b) Sa se determine asimptotele la graficul functiei f.

f : 1R \ {1} ~ lR, f (x) = ~3.


2
2
3. Se considera functia ;
Sa se determine asimptotele la graficul functiei f.

Testul.3
x 2 -1
1. Se considera functia f : D ~ R, f (x) =
+x+2
a) Sa se calculeze lim f ( x).
x-+1

b) Sa se calculeze lim (f (x)- 2x).


x-+3
c) Sa se calculeze asimptota orizontala spre +<XJ la graficul functiei f.
3x
2. Se considera functia f : R ~ R, f (x) = 2 .J .
x +9
a) Sa se calculeze lim f (x).
x-+4
b) Sa se determine asimptotele spre +<XJ la graficul functiei f.
. 2
3. Se considera functia f: 1R \{3} ~ lR, f(x)= 3 x .
X -27
Sa se determine asimptotele functiei f.
Clasa a XI-a 193

6. Functii continue
• Functia f : D ---+ R este continua in punctul a ED dadi pent:ru orice ~ir
(xn)n::::J,XnED astfelindit lim xn =a,atunci limf(xn)=f(a).
n~oo n~oo

• Dadi a ED este punct de acumulare pentru D , atunci f continua in


a<=> lim f (x) = f (a).
x~a

• functiaf : D ---+ R este continua pe D daca este continua in fiecare punct a ED .


• Daca a ED este punct de acumulare pentru ( -oo, a) n D , spun em ca f este
continua la stanga in a dadi lim f ( x) = f (a).
x~a
x<a
Analog se define~te continuitatea la dreapta.
• f : D ~ R este continua in a<=> lim
x-7a
f ( x) = lim f ( x) = f (a).
x~a

x<a x>a

• Un punct a ED este punct de discontinuitate de speJa I al functiei f : D ---+ R


daca are limite laterale finite in a , dar nu este continua in a .
Daca eel putin una din limitele laterale nu exista sau este ±oo ,
atunci a este punct de discontinuitate de speJa II.

Proprietati:
1. Teorema lui Weierstrass: Orice functie continua pe un interval compact este
marginita ~i i~i atinge marg]nile.

2. Proprietatea lui Darboux: 0 functie f: I---+ Rare proprietatea lui Darboux


pe intervalul I daca V x1 , x 2 E I ~i a cuprins intre f (x1 ) ~i f (x 2 ) exista
c E ( xl' x 2 ) astfel incat f (c) = a.
0 functie are proprietatea lui Darboux <=> marginea oricariu interval
prin functiafeste tot un interval.
0 functie cu proprietatea lui Darboux nu are puncte de discontinuitatea de speta I.

3. Lema lui Bolzano: Fie f : [a, b] ---+ R o functie continua astfelincat


f (a) f (b) < 0 . Atunci exista cE (a, b) astfel incat f (c) = 0 .
Orice functie continua care nu se anuieaza pe I are semn constant pe I .
Orice functie f: I---+ R continua ~i injectiva este strict monotona.
Daca f: I---+ J este continua ~i injectiva, atunci /- J---+ I este continua ~i
1
:

monotona.
94j Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

:Eie~iifir:~ele~tate.'ilifi~,ili~ia:liit~:'
<' ' ' ,,' • • <',·A~,,). ,,,, ,), -,",-,•'' •• • • '•: •, • •• 0 ;;:.•,,, ;, ·.~· ;"' "' ,•',,."'o;',]o;-•

. functia
1. F1e . f: JR.-? mm., f( x ) = {2x+3,x:::;;l
In x, x > . Stud"taft. contmmtatea
. . .. f
fun cttet
1
in punctul x 0 =1 .
fax-6,x<4 . .
2. f: JR.-? JR, f (x) = l -JX, x?. 4 a E lR . Aflat1 a E ffi. a~ a indit functta f sa fie

continua in x 0 = 4 .
. functta
3 . F1e . J : 11":.-? m.,
ID lTD / (
x ) = ~3x +1,x:::;;1 .
ax+ 2,x> 1
Determinati a E lR. astfelincat functia f sa fie continua in Xo =1.
. . contmmtatea
4 . Stud1at1 . . functtei
. . I : lTD m., f ( x ) =
m. -? lTD {-X+
x _ 1: xX<
2 1
?.l1 m punctu1
A
X0 = 1.

2x+3 ,x?.O
5. Studiati continuitatea functiei f: lR-? JR, f ( x) = x + 2 In x 0 =0 .
{ x+ ,x<O
i I 2
x~ +3 ,x:::;;1
6. Fie f:JR-?JR,f(x) x +1 ;aEJR. Aflati aeffi. a~a 1ndit

f sa fie continua Ill Xo


1 2 x+a x>1
X+
= 1.
2
...') '

7. Studiati continuitatea functiei f: JR. -?JR., f (x) ={ x}+ 1 'x:::;; 0 in x0 =0 .


-2x+1,x>O
. /lfll
8 . F 1e :m.-? lfll/()
m., x = {x2-x,x?.1 S d.ti. . .
. tu Ia, contmmtatea
. " j "m x
fu nct1e1 =1 .
-x 2 +x,x<1 0

9. Fie f:JR-?lR,f(x){ 2
ex - 1,x<O ;aelR.
x +x+a,x;?.O
Aflati a E lR. a~a indit f sa fie continua 1n x0 = 0 .

. functia
10. F te . f 1T1l
: 11":.-? x = {lex
lTD / ( )
m., e -l,x:::;;I . Stu d"taft. contmmtatea
. .
lnx,x>l
functiei f in x0 =1.
.
11 . F1e f 1T1l ID / (
x ) = {l+vfx,x;?.O . Studi at1. contmmtatea
. . fu nct1e1
.. ,m
.. x =0 .
· : m. -? m., ex ,x<O 0
' '
ae ,x_
X <0
12.Determinati a, bE JR. a~a indit f: [ -1,1]--+ JR., f ( x) = ~ _b , sa fie continua.
{ _:_:::...__:.:__..::::... ' X > 0
X

13.Fie !, :( 0, +oo)-? JR., fn (x) = xn +In x . Aratati ca ecuatia fn ( x) =0 are exact o

radacina in intervalul (~,1). (V. 2007)


Clasa a XI-a !95

alog 2 (4-x),x~2
14.Fie functia f:( -oo,4)~1R,f(x)= x 2 +x-6 <x< ·
2
{ 2 4
x -7x+l0'
Aflati aE.!R. sa fie continua pe ( -oo,4). (V. 2001)

15.Studiati continuitateafunctiei f:(O,+OO)~lR,f(x)={:~,x:;t:I. (V. 2009)


l,x=l

16.Aratati ca oricare ar fi aEJR,f:JR~JR,f(x)={x~l x:;t:l nu este continua in x=l.


a,x=I ·
X XEJR ·
17.Fie f:lR~lR,f(x)= ( x 3 ,~ElR\<Q( Demonstrati ca f este continua in x 0 =0. (V. 2008)

18.Aratati ca ecuatia x 3 + x 2 + 7 x -1 = 0 are eel putin o solutie in intervalul ( -1,1) . (V. 2007)
19.Aratati ca ecuatia ex+ In x+ 2x = 1 are eel putin o solutie in intervalulin intervalul ( 0,1).

20.Fie f:(O,l]~:!R,I(x)={xsin; ,xE(O,l]. Aratati ca f este continua pe (0,1].


O,x=O

Ex:ercifii propose
x+3, x~l
1. Se considera functia I : lR ~ JR., f ( x) = { . .
1nx+4, x > 1
Sa se studieze continuitatea functieilin punctul x0 = 1.
2
2. Se consl"dera .c. .
lUnctia f: (' O,+oo ) ~ ~,
TIJJ , ) = {X
j (x X+ 1, XE ( 0,1) .
inx, x;:::: 1
Sa se studieze continuitatea functiei fin punctul x 0 = 1.
3 . Se cons1"dera- fu nctia
. f : ID ~ ~,
J.t"\. • x = {2x + 3, X~ 1 . Sa se d etermme
11)) j"( ') . valoarea
· .ax+ 2, x > 1
parametrului real a astfelindit functia I sa fie continua in punctul x0 = 1.

f : JR ~ IR, f (x) =
2
4. Se considera functia {.Jx + 8 ' x ;:::: 1 . Sa se determine parametrul
ax, x< 1
real a astfel incat functia f sa fie continua in punctul x 0 = 1.
2
x + 3x + 2, x < 0
5. Se considera functia f : JR ~ JR, f (x) = x
. { ( 3x + 2) · e , x ;?: 0
Sa se studieze continuitatea functieijin punctul x 0 = 0.
2x+3
--,x2 0
6. Se considera functia f: JR ~ JR,f(x) = 3x + ~ ·J
5x+-,x<O

Sa se studieze continuitatea functei f pe 1R .


2 1
961 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

x+l < l
7. Se considera functia f: JR.~ JR., f ( x) = e ' x-- .
{
2x+3, x>-1
Sa se studieze continuitatea functei f pe JR.
x 2 +3
2
,x:s;1
8. Se considerli functia f: JR.~ IR.,f(x) = x + 2 , unde a E JR..
-2x----,.._+_a ,x> 1
3x
Sa se determine numarul real a astfelmcat functia f sa fie continua in punctul x0 = 1.
3X + 1, X E [ -1,0)
9. Se considerli functia f: [-1, Jr]2 ~ lR, f (x) =
{
. .
1-4smx, x E 0,-
[ Jr]·
2
Sa se studieze continuitatea functei fin punctul x0 = 0.
5x+6x
xzO
2
10. Se considera functia f : JR. ~ JR., f (x) =
1
1 , x< 0
v4+x2
Sa se studieze continuitatea functei f pe JR. .
.
11.Se cons1derli functta
.
f: JR.~ R, f (x) = { 12+ X+ ex, X < 0 .
x -x+2,xz0
Studiati continuitatea functiei in punctul x 0 = 0.

12•se .d _fun.
COnSI era efta f : ~ ~ 11])/()
ID
~, X =
{ex+2Fx+x,x>O ·
3
x -2x+l,x<O
Studiati continuitatea functiei in punctul x 0 = 0.
.Jx+l-1
13.Sa se determine a E JR.
.
este continua pe [-1, oo).
~tiind ca :functia I : [-1, oo) ~ JR.., f (x) =
! x
a,x=O
'x :;t
0

. . ex + 2x + a, X < 0
14.Se constderli functta f: JR.~ R,f ( x ) = { ,a,b E JR..
x+b·ln(x+l),xzO
Sa se determine a,b E R astfel indit funcpa I sa fie continua in x0 · 0.

~tiind ca funcpa f: D ~JR., f (x) ~


0
15.Sa se determine m

este continua in x 0 = 0.
={ m, =
arctg-,x > 0
X I!
I
Clasa a XI-a 197

7. Functii derivabile
Fie f : D ~ R o functie ~i x0 E D un punct de acumulare allui D .

Spunem ca f are derivata In punctul x 0 dadi exista f' ( x0 ) = lim f (x)- f (Xo) E JR.
x-no x-xo
Daca f' (x 0 ) ER, atunci f este derivabila In x 0 .
0 functie f: D--+ R este derivabila pe D daca este derivabila In orice x 0 ED.
Orice functie derivabila lntr-un punct este continua In acel punct.
Se definesc derivate laterale
.r'() 1. f(x)-f(x 0 ) . .r'() 1. f(x)-f(x0 ) ' I
Js X 0 = liD ~I J d . x 0 . = liD .
x-+xo X - X x-+xo X - X
X<Xo 0 X<Xo 0

Functia f : D ~ R este derivabila in x 0 <=> f' s ( x0 ) = f' d ( x 0 ) E R.


Dadi f este derivata In x 0 , graficul functiei admite tangentii in punctul N (x 0 , f (x 0 )),
deecuatie y- f(x 0 )=f'(x0 )(x-x0 ).
Fie f : D ~ R o functie care este continua, dar care nu este derivabila 1n punctul
x = x 0 , !nsa are derivate lateral e. Atunci:
• x 0 este punct unghiular al graficului daca eel putin o derivata lateraUi este finita.
• x 0 este punct de intoarcere al gra:ficului daca derivatele laterale sunt infinite ~i diferite.
• x 0 este punct de inflexiune al graficului daca derivatele laterale sunt infinite ~i egale.
Derivatele funcpilor elementare

Tabel cu derivatele unor functii uzuale Tabel cu derivatele functiilor compuse


1
=0 ( u 2 ) = 2u · u'
1
C
X
1
=1
(Inx)' =_!_ (Inu)' =!:{
3 2
2
X
1
(u )' =3u • u' u'
u
(x )' = 2x 1

(u )' =4u • U
(logax)' = -- 4 3 1
(logau) = - -
3
(x )' =3x 2 x·Ina u·lna
4 (u n)1 =n·u n-1 ·u 1
(x )' =4x3
1
(sin x )' = cos x (sinu)' =COSU·U

(x _
n)l -n·xn-1 ( cosx ) =-sin x
1

C} =- ~; (cosu)' =-sinu·u'
=+
~2
I 1
(tgx) =-2- (tgu)'
(Fu)' = 2~
(;)' =- cos X cos u I

(.Jx)l =-1
I
(ctgx) = - - .2 -
1
( ctgu r = ____
u-
2

2Fx
(ex)' =ex
I
sm x
(arcsin x) = r:----:7
1
vl- x 2
( eu )'
-u )
= eu . u
1
-u
I

1
(arcsinu)' = b
Slll U

1-u2
1 e =-e ·u I

(e-x)' =-e-x
I
(arccos x) = r:---2
(
(arccos u )' = r!!--,
vl- x- 1 .Yl-u 2
1 (au)' =au ·1na·U I

=~
1

(ax)' =ax ·Ina ( arctgx ) = - -2


· l+x
( arctgu )'
I+u
1
=- ~
I
( arcctgx ) = - - - ( arcctgu )'
l+x 2 I+u
~-,--~------~--------------------~--------------~----------------------
98j Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

Reguli de derivare:

1)(/ ±g)'=/ ±g';


y
2) (/. g = / . g + f. g';

3)(~} J ·g;tg' ,g*O;

4)(af)' =a·/;
5) ( f 0 u)' = / (u) 0 u.;
I i
L

Dadi f: D ~ R este derivabiH'i, bijectiva, f' (a)* 0, atunci /- este derivabiUi pe


1

b= f(a),aED ~iarelocrelajia (F').(b)= /~a).


Proprietati ale funcpilor derivabile
Fie functia f : D ~ R , x 0 E D. Punctul x0 se nume~te:

• punct de maxim local daca V V E V ( x 0 ) astfel incat f (x) ~ f (x0 ), Vx E V n D.


•punctdeminimlocaldaca '\IV EV(x 0 ) astfelincat f(x)~f(x0 ),VxEVn D.
Punctele de minim sau maxim local se numesc puncte de extrem local al functiei ~i se
gasesc printre punctele critice ale functiei.
Teorema lui Fermat: Fie I un interval deschis ~i x 0 E I un punct de extrem local al
functiei f: I~ R .Daca f este derivabila in x 0 , atunci /' ( x0 )= 0.
Teorema lui Rolle: Fie f : (a, b] ~ R o functie continua pe [a, b] , derivabiHi pe
(a, b) ~i f(a)=f(b). Atunciexista cE(a, b) astfelincatf'(c)=O.
Consecinte
Fie f : I ~ R o functie derivabila pe I , I interval deschis. Atunci:
1) Intre doua zerouri consecutive ale lui f se afla eel putin un zero al derivatei j' ;
2) Intre doua zerouri consecutive ale lui j' se afla eel mult un zero al functiei f.
Teorema lui Lagrange: Fie f: [a, b]---+ R o functie continua pe [a, b], derivabiHi

pe (a, b).Atunciexistacelput:inun cE(a, b)astfelincat f(b)- f(a) =f'(c).


b-a
Consecinte
1. 0 functie derivabila cu derivata nula pe intervalul I este constanta pe I .
2. Doua functii derivabile cu derivatele egale pe un interval I difera printr-o constanta pe
3. Fie f derivabila pe I . Daca f' ( x):?: 0, '\/x E I, atunci f este crescatoare pe I ,
daca f'(x)~O, "V'xEI,atunci f este descrescatoare pe I.
Glasa a XI-a I99
4. Fie f: I~ R continua pe I ~i x E I. Daca f este derivabila pe I\ {x 0 } ~i exista
Iimf'(x)=l, IElR., atunci aref derivatain x=x0 ~i f'(x 0 )=1.
.x-tXQ

Teorema lui Darboux: Daca f: I~ R este derivabila pe I , atunci / are proprietatea


lui Darboux pel.
Regula lui L'Hospital
Fie a, bER,a <b ~i feR unintervalcu (a, b)c!c[a, b].
Daca x 0 E [ a,b] ~i f, g: I\ {x 0 } ~JR. sunt functii cu proprietatile:
a) lim f ( x) =lim g (x) = 0 (respectiv lim lg( x )I= ±oo );
x-t.xo .x-t.xo x-+.xo

b) f, g derivabile ~i g'(x 0 );r:O, VxEl\{x 0 };

c) exista lim J.' (Xo) =l, l E JR. atunci exista U E V ( x 0 ) astfel ca


.x-+xo g ( Xo)
. . f(x)
g(x):;t:Q, VxeU rd\{x 0 } ~1 hm-( ). =l.
x-+xo g X

E:xerdpi. s~l~ct~te diD ·V~ria~t~l~::~~~iale


. ~ax-6,x<4
1. F1e f :JR.~JR., f(x)= 1 > , aElR..
-vx,x_ 4
Aflati ecuatia tangentei la G1 in punctul A(9,3).
2. Fie f :( O;+oo) ~ JR.,j(x) = x lnx. Calculati f' ( x).

3. Fie f:R-->R,f(x)~e· -x-1. Calculati lim f:r~. X-+00 X

4. Fie f:JR~JR.,f(x)=ex -ex 1. Calculati f'(x).

5. Fie f:lR\{1}--*lR.,f(x)=x+l . Calculati lim f(x)- /(-I).


x-1 x-r-I x+ 1
3
6. Calculati derivata funcpei f:lR.~1R,f(x)=2x l5x 2 +24x-l.
7. Fie f:JR~JR.,j(x)=2x -xln2 . Calculati f'(x).

8. Fie f:[l;+oo)--*JR.,j(x)=ex +x;l . Calculati f'(x).

9. Fie f:lR.~lR.,f(x)= • Calculafi f'(x).


l+x 2
lO.Fie functiile f,g :JR.~ JR.,f ( x )=x -3x 2 +4,g(x )=x3 -5x 2 +8x 4.
3

Calculati /' ( x )- g' ( x).


2
ll.Fie f:(O;+oo)~JR.,j(x)=lnx+~. Calculati f'(x).

12.Fie f: JR.~ JR., j (X)= { x l+ 1 'X~ O .


2

-2x+l,x>0

Determinati ecuatia tangentei G1 in punctul A ( -1, ~ ) .


100 I Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

13.Fie f :JR.~ JR,f(x) = x~ 1 . Calculati /'( x).


e
14.Fie f :(0;-roo )~ JR,f(x )=(x-3)1nx. Calculati f'(x).

15.Fie f:JR~JR,f(x)= 2
. Verificati di /'(x) 2x
2 2
0, pentru orice xElR..
x +1 ( x + 1) .
16.Fie f:JR~JR,f(x)=Y +3x. Calculati f'(x).
17.Fie f: ( 0; +oo) ~ JR, f (x) = 2-.[;- 3v; . Aflati ecuatia tangentei Ia G1 in punctul x0 :: L

18.Fie f :(0; +oo )~ lR,/( x )=( x-3)-v'x. Calculati .f'( x).

19.Fie f:JR~JR,f(x)=3x -(;r. Calculati f'(x).

20.Fie f:JR~JR,f(x)= x:-x+l. Calculati /'(0).


x +x+I

1. Sa se calculeze derivatele de ordinul I pentru functiile :


a) f : JR. ~ JR., f (X) = 2x -X ln 2 .
b) f :1R ~ JR., f (X) = 3ex + X 3 - 2x + 6
x3
c) f: ( O;+oo) ~ JR.,f(x) = 3-lnx

d) j : JR. ~ JR., f (X) = X • ex .


e) f:lR\{-2}~lR.,f(x) x2+3x+2
x+2
2. Sa se calculeze derivatele de ordinul II pentru functiile:
a) f : ( 0; -roo) ~ JR, f ( x) = x 2 ln x .
b) f : JR. ~ JR., f (x) = X 4
- 6x + 27 x 19 .
c) f: lR ~ lR, f(x) (x 2 -3x-3)ex.

d) f:(O;+oo)~IR, 1
/(x)=x 2 - - .
x2

3. Seconsiderafunctia f:lR\{2}~lR,f(x)= x+l


x-2
a) Sa se calculeze f '(x), x E lR \ {2}.
1
b) Sa se calculeze lim f(x)- /( )
x->1 X -1 .
4. Seconsiderafunctiaf:R~R, f(x)=x
2014
1.
a) Sa se calculeze f (1) + f '(l ).
b) Sa scrie ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctul de abscisa x0 = 1 .
Glasa a XI-a 1101

5. Se considedi functia f: ( 0; +oo) \ {e} ~ R, f(x) =


2
+ lnx.
2-lnx
a) Sa se verifice di f'(x)= 4 lnx , vx E ( 0; +oo) \ {e} .
x(2-lnx) 2

b) Sa se calculeze f' (I) + t( ~J


6.. Se considera functia f : R ~ R, f ( x) = ( x + 1) 2 + (x -1 ) 2 • Sa scrie ecuatia tangentei la
graficul functiei f in punctul de abscisa x0 = 1 .
7. Se considera functia f :IR ~ IR, f (x) = 3x - x ln x.
a) Sa se calculeze f'(x ), x E IR.

b) Sa se calculeze lim f (x) - f (1) .


x-->1 X -1
~· Se considerii functia f :IR ~ IR, f (x) = x : e" + x + 1 . Sa se scrie ecuatia tangentei la
graficul functiei fin punctul x 0 = 0.
9. Seconsiderafunctia f:IR~IR, f(x)=x 4 -6x2 +27x-19.
f'( x)- /'(1)
Sa se calculeze lim .
x-->1 X -1
ex
10.Se considera functia f :[0;1]--+ R, f(x) = - - . Sa se calculeze f(O)+ f'(O) + f"(O).
x+2
ll.Se considera functia f: R ~ R, f(x) = x- _!._.
ex
Sa se determine panta tangentei
.
la graficul functiei f in punctul x 0 =0.
12.Seconsiderafunctia f:R~R, 2
f(x)=/-l. Sasearateca limf(x)-1( ) =~.
x+l 2 x-2 X--4 25
13.Se considedi functia f :(0, +oo) ~ IR, f (x) = x +In x.
Sa se determine coordonatele punctului care apartine graficului functieif,
in care tangenta la grafic are panta egala cu 2.
4
14.Se considera functia f: (0, +oo) ~ IR, f( x) = (x- S)lnx.
Sa se determine ecuatia tangentei la graficul functieif'in punctul A ( 1, 0).
1
15. Se considera functia f(x) = _!_ - -, Vx > 0.
x x+l
1 1
a) Sa se arate ca f'(x) = 2 - -2, pentru Vx > 0.
( x +I) X

1
b) Sa se calculeze lim/( x)- /( ).
x->1 X -l

Teste recapitulative
1021 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

4
1. Se considera functia f: 1R ---* JR, f ( x) = x - 6x 2 + 27 x -19.

Sa se calculeze lim f (x) - f (1) .


x---+1 X -1

2. Sa se calculeze f' ( x) pentru functiile f : D ---* JR.

2
1
a) f(x)=x(1+ex); b) f(x)=x + ; c) f(x)=3x 2 -6x+8.
X

2x 2 + 4x -1.
3
3. Se consi<fera fmictia f : lR ---* JR, f( x) = x
Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctul x = I.

4. Se considera functia f: 1R ---* JR, f (x) = 2x +ex - 3x + 2. Sa se calculeze f' ( 0).

5. Sase calculeze f(O)+ f'(O)+ f"(O), unde f:[O,oo)---*JR, f(x)=ex +x 3 -2x+8.

6. Se considera functia f : 1R ---* JR, ·f (x) = 3x2 - 6x + 1. Sa se determine panta


tangentei la graficul func}iei f in punctul x = -1.

2
x +3
, x::s;-1
2
+1 X
1. Se considera functia f: 1R ---* JR, f (x ) = 2
ax +2
, x>-1
2
X +1
a) Sa se determine numarul real a astfel incat functia f sa fie continua
In punctul x 0 = -1.
b) Pentru a = 2, sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctul x 0 =2.
c) Pentru a = 2, sa se demonstreze ca f este derivabila pe lit
x+2, x<O
2. Se considera functia f : 1R ~ JR, f (x) = 1 .
{ --+1, x~O
x+1
a) Sa se arate ca fun cpa f este continua pe Jlt

b) Sa se calculeze lim f (x) - f (1) .


x---+1 x-1
c) Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functiei f
care contine punctul A ( 1, ~}
I
I
:. ~P .:
Clasa a XI-a It03
(x-1)(x+1)
1. Se considera functia f : lR -+ JR, f ( x) = •
x 2 +x-1
a) Sa se calculeze f' ( x ).
f(x)- /(1)
b) Sa se calculeze lim .
x-+1 X 1
f' (X) - f' ( 1)
c) Sa se calculeze lim · .
x-+1 X -1
X +3, X S1
2. Se considera functia f : lR -+ JR, f ( x) = {
.
lnx+4, x>l
a) Sa se studieze continuitatea functiei f in punctul x0 = 1 { ~i apoi pe 1R ). ·
b) Sa se calculeze f' ( x).
c) Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctul A (-2, 1).

8. Studiul functiilor cu ajutorul derivatelor


Rolul derivatei intai in studiul functiei:
Fie f : I ~ R o functie derivabila pe I . Atunci:
1) Daca f' ( x )~ 0, Vx E I, atunci f este cresditoare pe I.
2) Daca f' (x )~ 0, Vx E I, atunci f este descresditoare pe I.
Puncte de extrem ale functiei:
Punctele de extrem, din interiorul intervalului I (conform teoremei lui Fermat) trebuie
cautate printre punctele critice.
Presupunemf'(xo) = 0. Daca pe I:
a) pentru x < xo, f'(x) > 0 ~i pentru x > xo, f'(x) < 0, atunci Xo este
punct de maxim al functiei.
b) pentru x < xo, f'(x) < 0 ~i pentru x > xo, f'(x) > 0, atunci xo este
punct de minimal functiei.
Obs.: Pentru determinarea intervalelor de monotonie, ale unei functii derivabile
f: D -+ R, se procedeaza astfel :
• se determina derivate f' pe I.
• se rezolva in R, ecuatiaf'(x) = 0, x E I (se determina punctele critice ).
• se determina intervalele din I, pentru care/' pastreaza semn constant.
• se aplica teorema.

Rolul derivatei a doua in studiul funcpei :


Fie f : I ~ R o functie de doua ori derivabila pe I . Atunci:
1) Dadi f" ( x )~ 0, Vx E I, atunci f este convexa pe I.
2) Daca f" (x )~ 0, Vx E I, atunci f este concava pe I.
3) Daca x 0 E lnt I este punct de inflexiune allui f, atunci f" { x0 ) = 0.
1041 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

Punctul x0 este punct de inflexiune allui f, daca f are derivata in x 0 ~i daca de o


parte a lui x 0 , f este convexa respectiv concava.

1. Determinati intervalele de monotonie ale functiei f: JR \ {-1} --1> JR, f (x) x + .


1
2008
2. Fie f:JR-1>JR,f(x)=x -2008(x 1)-l.Aratatica f esteconvexape JR.
3. Fie j:JR--1-JR,j(x)=ex +x 2 • Demonstrati ca f este convexa pe JR.
X

4. Fie j:JR*--1-JR,j(x)=~. Demonstrati ca f este descrescatoare pe (0,2].


. . X

5. Fie f :[0,1] --1> JR,f( X)= ex2. Demonstrati ca 1:::;; 1(1 ) s2,(V)xE[0,1].
x+ ' e x

x ;~; 2 .Arataticafunctia f
2

6. Fie f:JR\{1}--1-JR,f(x)
admite doua puncte de extrem.
7. Fie f:JR-1>JR,f(x)=(x 2 -2x+1)ex. Determinati numarul punctelor de
extrem ale functiei f .
4
8. Fie f: ( 0; +oo) --1- JR, f ( x) = ~ -In x . Aflati punctele de extrem ale functiei f .

9. Fie f: JR --1> JR, f(x) =ex -x. Demostrati ca j(x)~ 1, VxE JR.

1 1
lO.Fie f :JR --1- JR, j(x) ={!ex - , xs . Aratati ca functia este concava pe (1;+oo).
lnx, x>1
ll.Fie f:(O;+oo) --1> JR, f(x)=x-Inx. Aflati punctele de extrem ale functieif.
12.Fie j:JR--1-JR,j(x)=x-- 1 .Aratatica festeconcavape JR.
ex
13.Fie j:JR-1-JR,j(x)=(x 2 +2x+3)ex. Demonstrati ca functia f
este crescatoare pe JR. .
14.F ie f: ( 0; +oo) --1- JR, f (x) =In x- x + 1 . Determinati punctele de extrem ale functiei f . ,
lS.F ie f: ( 1; +oo) --1- JR., f ( x) = 2x - 1 . Aratati ca functia f este descrescatoare pe ( 1; +oo) .
x- 1
2008
16.F ie f: JR --1- JR, f (x) = X + 2008x . Aratati ca functia f este convexa pe JR .

17.Fie f :JR"" {1} --1> JR, f(x) = + . Aflati punctele de extrem ale functiei.
x- 1
18.F ie f: JR---?: JR, f (x) =ex -ex -1 . Aratati ca f este convexa pe JR .
X

19.Fie f:(l;+oo)--1-IR,f(x)= xe-l. Demonstrati ca f(x)~e 2 , pentru orice x>l.

20.Fie f :JJ{ --1> JR, f(x) xex. Determinati intervalele de convexitate ~i


concavitate ale functiei f .
Clasa a XI-a jl 05

1. Se considera functia f :(0; +«>) ~ lR definita prin f (x) =-1 + 2


1
2

X (x+2)
a) Sa se demonstreze ca functia f este descrescatoare pe intervalul ( 0; +oo) .
b) Sa se demonstreze ca functia f este convexa pe intervalul ( 0; +oo) .
2. Se considera functia I: (0; +«>) ~ R definita prin f (x) = x -In x.
a) Sa se studieze monotonia functiei pe intervalul ( 0; -t-oo) .
b) Sa se demonstreze ca functia f este convexa pe intervalul ( 0; +oo) .
3. Se considera fi.lnctia I :lR ~ JR~ f {x) = x ·t!.
a) Sa se studieze monotonia functiei f ~i punctele de extrem.
b) Sa se determine intervalele de convexitate, concavitate ale functiei f
4. Se considera functia I :1R \ {-2} ~ JR, f (X) = +X; 2 . r
x+
Sa se studieze monotonia funcpei f §i punctele de extrem.
5. Se considera functia f: JR* ~ JR
definita prin f(x) = !!___.
xz
a) Sa se studieze monotonia functieif§i punctele de extrem.
b) Sa se arate caf este convexa pe nr .
. f : lli.
6. Se consI.dera fun ctm
v m m f
~ .~A., = -~ - 3xz + 4x .
3 2
a) Sa se studieze monotonia functieif§i punctele de extrem.
b) Sa se determine intervalele de convexitate, concavitate ale functieif
7. Se considera functia f: 1R-+ R, f(x) = (r- 3x + 4)e.
Stabiliti daca functia fare puncte de extrem.
8. Se considera functia f: lR--* R, f (x) = x 4 - 6r + 27 x -19. Sa se determine intervalele
de convexitate, concavitate §i punctele de inflexiune ale functiei f
9. Se considera functia f :[1, +oo) ~ R, f (x) = In x .
2x+lnx
Sa se studieze monotonia funcpeif§i punctele de extrem.
10.Se considera functia f: R ~ R de forma f(x) = {ln~ -l, x::;; 1 .
x+ 3x,x > 1
Sa se arate ca fun cpa f este concava pe ( 1; -t-oo) §i convexa pe ( -oo; 1] .
3
ll.Se considera functia f: R-+ JR, f (x) = x +
x- 2
, x * 2. Sa se arate ca functiaf este
descresciitoare, '<;/ E R \ {2} .
12.Se considera functia I :JR ~ JR, f (x) = .Jx 9 . 2
-

a) Sa se demonstreze ca functia f este crescatoare pe [ 0, -t-oo).


b) Sa se demonstreze ca funcpa f este de concava pe ( 3, + oo) .
106! Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

f: JR.~ JR.,
2
1
13.Se considera functia f(x) = x 2 - x + . Sa se studieze monotonia functi'ef
x + x+ 1 ·.
f ~i punctele de extrem.

14.Se considerii func!ia f : JR -> IR,j (x) = 2' - ( ~ J. Sa se demonstreze cii func!ia j

este crescatoare ~i convexa pe JR. .

15.Se considera functia f: ( 0; +oo) ~JR., f(x) =


1
~:.
a) Sa se studieze monotonia functieif~i punctele de extrem.
b) Sa se determine intervalele de convexitate, concavitate ~i punctele
de inflexiune ale functiei f
16.Sa se determine intervalele de monotonie ~i punctele de extrem pentru functia
x 2 +3
f :JR.\ {-1} ~ IR, f (X) = .
x+l
17.Sa se determine intervalele de monotonie ~i punctele de extrem pentru functia
x 2 +1
f : IR ~ IR, f (X) = 2 .
x +x+ 1
f :(0, oo) ~ IR, f (x) = x ~:-
2
1
18. Sa se arate ca functia este concava pe ( 0, oo).
X X
19.Sa se arate ca functia f: ( O,oo) ~ JR,f(x) = 2x 2 - 31nx este convexa pe( 0, +oo ).

f :JR. ~ JR., f (x) = x ~ + 1.


2
20. Se considera functia -
e
a) Stabiliti intervalele de monotonie ~i punctele de extrem ale funqiei.

b) Aratati Ca f (X) ~ .!_, \iX EJR.


e
Teste recapitulative
TeStifi1. '~"'L•

1. Se considera functia f:IR~IR, f(x)=x 4 -6x 3 +27x-19.


2
a) Sasecalculeze f(-1)+/'(-1). b) Sasecalculeze lim/'(x)-/'( ).
x~2 x-2
c) Sa se determine intervalele de convexitate, concavitate si punctele de inflexjune
ale functiei f.
2. Se considera functia f :[3, oo) ~JR., f (x) = .Jx 2 -9. 1

a) Sa se calculeze /'(5). b) Sa se studieze monotonia functiei f ~i punctele de extrern[


I
c) Sa se demonstreze ca f este convexa pe [3, oo). 1

'I
i
1. Se considerli funcpa f: IF.' ->IF., f ( x) = ~· I
a) Sa se calculeze f'(x). b) Sa se studieze monotonia functiei f ~i punctele de extre~
c) Sa se studieze concavitatea ~i convexitatea functiei. )
!
ill
Clasa a XI-a 1107

considera functia f: ~ ~ ~' f (x) =2x - 6x + 7.


3
2. Se
a) Sa se calculeze /(1)+ /'(1)+ /"(1).
b) Sa se studieze monotonia functiei f ~i punctele de extrem.
c) Sa se stabileasca intervalele de convexitate, con cavitate ~i punctele de inflexiune
ale functiei f.

Testul3

1. Se considera functia f:~~~' f(x)=x -2x +3.


4 2

a) Sa se calculeze f' ( x) .
X

b) Sa se studieze monotonia functiei f ~i punctele de extrem.


c) Sa se stabileasca intervalele de convexitate, con cavitate ~i punctele de inflexiune.
3
2. Se considera functia f: IR -> IR, f (x) = fex- ' x < 1 .
llnx+2x, x21

a) Sa se calculeze f'(x). b) Sa se calculeze lim f(x)- {(l).


x->1 X-

C) Sa se demonstreze ca f (x) crescatoare, V x E JR.

10. Teste finale


Testull

1. Se considera matricea A=(~ ~I ~ j, B =l~l ~ ~J in M (JR).


ll 0 -2 0 2 3
3

a) Sa se determine mE IR astfel indit matricea A E M 3 (IR) sa fie inversabila.

b) Sa se calculeze 3A+2B-413 , pentru m=l ~i 1 =(~0 0~ ~J·


3
1
2
c) Sa se calculeze det ( B ) •

2. Se considera functia f: ~ ~ IR, f (x) = x-+4


x . 7

a) Sa se determine ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctul x 0 =1.


b) Sa se studieze monotonia functiei ~i punctele de extrem.
c) Sa se determine asimptota orizontala a functiei.
jre';,S··+"" w '!t ' ':·~;:{ f,"';ii3~~c~i.~i~~y; ~"/.c•··c~•·•:D.·
~~',,.', :~.:~-,~ ,:",

3x-y+z=0
1. Se considera sistemul de ecuatii - 2x + y + 3z =-7.
{
x+2y-2z=7
a) Sa se scrie matricele asociate sistemului.
b) Sa se verifice daca matricea asociata sistemului este inversabila.
I c) Sa se rezolve sistemul.
L
1081 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

x 3 - 2x + 1, x ::=::; 1
2. Se considera functia f:.~-+~, f(x)= Inx .
{ -,x>I
X

a) Sa se studieze daca functia f este continua pe ~-


b) Sa se determine monotonia functiei f pe intervalul (1,oo ).
c) Sa se studieze intervalele de convexitate, concavitate ale functiei f
pe intervalul (1, oo).

reperul cartezian x9Y, se considera punctele A( -1,3), B(2,5), C(2,a); aE~.


a) Sa se scrie ecuatia dreptei AB.
b) Sa se determine lungimea segmentului AB.
c) Sa se determine valoarea a E ~ astfel indit A, B ~i C sa fie coliniare.
2. Se considera functia f:(O,oo )--+~, f(x)=x-Fx.
a) Sa se calculeze lim f(x)- f(I).
x-+1 x-1
'
'
. b) Sa se demonstreze ca f este crescatoare pe ( 0, oo).
c) Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctul x 0 = 1.
'I;e$#d~'c;i.
/;: ·.· . · · · · ·
1. in reperul cartezian x9Y, se dau punctele A( 6,4), B(2,5), C( -4,3).
a) Sa se scrie ecuatia dreptei AB.
b) Sa se scrie ecuatia medianei duse din varful A.
c) Sa se calculeze aria MBC.
2. Se considerafunctia f:~-+~, f(x)=x 3 -3x+4.

a) Sa se calculeze lim { ( x) .
x-+:x> x +2x

b) Sa se determine punctele de extrem ale functiei f.


c) Sa se determine punctele de inflexiune ale functiei f.

~fstufs

1. Fie matricea A=( !


~I ~J ~i func!ia f( x )=x 2
- 2x+ ! 3 .

a) V erificati daca matricea A este inversabila.


b) Calculati A2 . c) Calculati f (A).

2. Fiefunctia f:(o,~)-+~, f(x)=si~x.


a) Sa se demonstreze ca functia f este descrescatoare.
b) Sa se calculeze lim f(x)- /( 1).
x-+1 x-1
c) Sa se demonstreze ca are loc relatia ; < f (x) < 1, V x E ( 0, ; ) .
Clasa a XII-a It09

Clasa a XII-a
1. Legi de compozitie
Fie M o multime nevida. Se nume~te lege de compozipe pe M
orice functie * : M x M --+ M .
0 submultime nevida H a lui M se nume~te parte stabila a lui M ill raport cu
operatia, *" daca 'tlx, y E H => x * y E H.
• Operatia , *" se nume~te asociativa daca ( x * y) * z = x * (y * z), 'tl x, y, z E M.
• Operatia , *" se nume~te comutativa daca x * y = y * x, 'tl x, y E M.
• Operatia ,*" admite element neutru daca 3 e EM, astfelindit
x * e = e * x = x, 'tl x EM.
Toate elementele lui M sunt elemente simetrizabile dadi 'tl x E G, 3 x' E G
astfe11ndit x * x' = x' * x = e .

.Ex~rcitii
.. ' .. sele~tate":ah1··van8'nt~l:~&fici~le
. ' ',' ' .. : .
·. . . .
··. '

1. Pe 1R definimlegiledecompoz:itie xoy=x+y+3 ~i x*y=.:ry-3(x+y)+12.


Rezolvati in IR ecuatia xo(x+1)+(x*(x+1))=11.
2. Pe 1R definim legea x* y=3.:ry+3x+3y+2.
a) Aratati ca x* y=3(x+1)(y+l)-1, \fx,yElR;
b) $tiind ca legea e asociativa, calculati (-2008)*(-2007)* ... * (-1)*0*1*2* ... *2008.
3. Pe 1R se define~te legea de compozitie xo y=2.:ry-8x-8y+36.
Rezolvati ecuatia xox=36.
4. Pe Z se definesc legile de compoz:i.tie x* y=x+ y+2 ~i xo y=xy+2x+2y+2.

Rezolvati sistemul {x: *Y: =16


X
=7 .
oy

5. Pe R sedefine~te legea xo y=3.:ry+3x+3y+2,(V)x,yElR. Determinati doua numere


a,bEQ""Z a~a indit aobEN.
6. Pe Z se define~te legea de compozitie asociativa x * y = 3xy + 7 x + 7 y + 14 .
Determinati elementul neutru allegii.
7. Pe R se define~te legea de compozitie asociativa x* y .:ry-6x-6y+42, Vx,yElR.
a) Aratati ca x* y=(x 6)(y-6)+6, \fx,yER;
b) Calculati 1*2*3* ... *2008.
8. Pe R se define~te legea x* y=.:ry-x- y+ 2,(\f)x,yER. Aratati ca legea este asociativa.
9. Pe R se define~te legea de compozitie x o y = zy -1 0( x + y) + 110 .
Rezolvati ecuatia xo(x-1)=10,xER
lO.Pe R se define~te legea de compozitie xo y=xy+4x+4y+ 12,('\t)x,y ER.
Aratati ca legea este asociativa.
I
110 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

11.Pe 1R se considera legea x* y=xy+3x+ay+b, a,bEIR.


Pentru ce valori ale lui a ~i b este adevarata egalitatea (-3)*x=-3,(V)xEIR.
12.Pe 1R se definesc legile de compozitie X* y=xy-2x-2y+6,
xo y=xy-3(x+ y)+12. Verificati ca (x*2)-(3ox)=-l.

13.Pe G =(-1, 1) se considera legea de compozitie x* y = x+ y .


1+xy
Aratati ca legea este asociativa.
14.Pe Z se define~te legea de compozitie xo y=xy-3(x+ y)+12.
Rezolvati in Z ecuatia x ox= 12 .
15.Fie G = (-1,1) ~i lege~ de compozitie X* y= x+ Y .
1+.A}'
Aratati ca pentru orice x, y E G rezulta x * y E G .
\
16.Pe 1R se considera legea de compozitie x o y = x + y + 1 .
'• l

Rezolvati in 1R inecuatia x o x 2 ~ 3 .
17.Pe 1R se define~te legea X* y = 2xy-6x-6y+ 21,(\i)x,yE IR.
Aflati elementele simetrizabile in raport cu legea , * ".
18.Pe 1R se define~te legea de compozitie x* y=~ x 3 + / . Aratati ca legea este asociativa.'
19.Pe 1R se define§te legea de compozitie xo y=2x+y. Rezolvati !n 1R ecuatia xox 2 =64.
20.Pe Z se define~te legea de compozitie xo y=ax+by-1, a,b EIR.
Determinati a ~i b pentru care legea este asociativa.

Ex,er;piplpF9plj~e~,
1. Se considera pe 1R operatia x o y = xy- 3x + 2y, \i x,y E IR.
a) Sa se calculeze ( -1 }o 2;
b) Sa se rezolve ecuatia x o 2 = 3, x E llt
2. Pe 1R definim legea de compozitie x o y = xy- 2 ( x + y) + 3. Sa se verifice ca
xoy=(x-2)(y-2)+1, \i x,yEIR.
3. Pe 1R se considera legea de compozitie x o y = ( x- 2 )(y- 2) + 2.
a) Sa se demonstreze ca x o 2 = 2, \i x E IR;
b) Stiind ca legea , o " este asociativa, sa se calculeze valoarea expresiei
E = (-2014) o ( -2013) o ... o 2013 o 2014.
4. Pe 1R se considera legea .de compozitie x * y = 2xy- x- y + 1.
Aratati ca legea , * " este comutativa ~i asociativa.
5. Se considera legea de compozitie x * y = x + y- 2. Stiind ca legea , *" este
asociativa, sa se rezolve ecuatia x * x * x = 5.
6. Pe multimea numerelor reale se define~te legea de compozitie x o y = 3x+y.
a) Sa se calculeze 3 o ( -3 );
b) Sa se rezolve in JR ecuatia x 2 ox= 27 2 •
j
Clasa a XII-a !111

1. Pe multimea R se define~te legea de compozitie x * y = (x + 3)(y + 3)- 3. Stiind ca


legea, *" este asociativa ~i cpmutativa, sa se determine elementul neutru, V x,y E JR.
8. Pe R se definesc legile de compozitie x * y = 3x + 2y -1 ~i x o y = x- y + 2,
Vx, y E JR..Sa se calculeze ( 1o 2) * (3 o 4).
l ;

9. Sa se arate ca legea definita prin x o y = x + y- 6 este asociativa ~i cumutativa


pentru orice x,y E JR. Detenninati elementele simetrizabile ale legii , o ".
lO.Sa se determine a E JR., ~tiind di operatia, *" definita prin x * y = x + y- a
admite ca element neutru pe 5 .
11.Pe JR. se define~te legea de compozitie x .l y = xy- 3x- 3y + 12.
a) Sa se arate ca elementul neutru allegii este4;
b) Sa se determine elementele simetrizabile ale legii , l_ ".
12.Pe R se define~te legea de compozitie x l_ y = ( x -1 )(y -1) + 1.
a) Sa se demonstreze ca legea este comutativa ~i asociativa, V x, y E JR.;
.Ji J4 J9s JlOO
b) Sa se calculeze - * - * ... - - * - - .
y

2 2 2 2
13. Pe R se considera operatia , *" definita prin x * y = ry - 3 ( x + y) + 14.
Sa se rezolve in R ecuatia x * x = 9.
14.Seconsiderainelul (Z 4 ,+,J
Saserezolvein Z 4 ecuatia lx+3=i.
15.Pe IR se considera legea de compozitie x .l y = x + y - 6. Sa se rezolve in R
inecuatia x 2 x s 0.
16.Pe JR se considera legea definita prin: x * y = xy + 2x + 2y + 2.
Sa se calculeze x * y - ( x + 2) (y + 2).
17.Sa se arate ca legea ,o" definita pe JR. prin x o y = .:xy + 7 ( x + y) + 42 este asoci;1tiva.

18.Pe intervalul ( 0, oo) se defrne~te legea de compozitie x * y = ~.


x+y
Aratati ca legea, *" este asociativa.
19.Pe JR se define~te legea de compozitie x o y = xy + 5x + 5 y + 20.
Sa se arate ca legea ,o" este comutativa.
20.Pe IR se define~te legea de compozi~ie x * y = 2.xy -
6 ( x + y) + 21.
Sa se determine elementul neutru allegii de compozitie.
21.Pe JR se define~te legea de compozitie x * y = 3.xy + 3 ( x + y) + 2. Sa se arate ca
intervalul ( -1, oo) este parte stabila in raport cu legea de compozitie.
22.Pe JR se define~te legea de compozitie x o y = x + y- 3.
Sa se determine multimea elementelor simetrizabile ale legii.
23.Pe JR se define~te legea de compozitie x * y = ( x- 5) (y- 5) + 5.
Sa se calculeze 1 * 2 * 3 * ... * 20 15.
112j Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

24.Pe 1R se define~te legea de compozitie x * y = 2xy- 6x- 6 y + 21.


Sa se rezolve ecuafia x * (x + I) = 7, x
JR. E

25.Pe R se defme~te legea de compozitie x * y = x + y + 1.


Sa se rezolve ecuafia x
2
* x * x = 1.

1. Se considera pe RxJR legea de compozitie x o y = xy - 3x + 2 y -1.


Sa se calculeze 4 o 5.
2. Pe RxlR, definim operafia , *" astfel: x * y = xy - 3x- 2 y + 7.
Sa se arate ca x * y = (x- 2) ( y- 3) + 1.
3. Se considera legea de compozitie x .l. y = xy + 2x + 2 y- 3.
Sa se demonstreze ca legea , .l. " este comutativa.
4. Sa se determine elementui neutru allegii X 0 y = xy + 4x + 4 y + 12, Vx, y E JR.
5. Pe multimea M = (0, +oo) se define~te legea de compozitie x * y = ~­
Sa se demonstreze ca 8 * 8 I E N.
6. Pe JRxlR, se define~te legea de compozitie x * y = xy- x + y- 2.
Sa se determine x E JR, astfel incat 2 * x = 5.

1. Se considera legea de compozitie x * y = iog2 (x+y), x, y E ( 0, oo). Sa se calculeze 3*;,;


i
2. Se considera legea de compozitie x o y = x + y + 2. !
Sa se arate ca legea , o " este asociativa.
"
3. Sa se rezolve in z5 ecuatia 2x+
" "
I= 1, X E Z5. I
4. Sa se arate ca legea , * " admite elemente simetrizabile pentru elementul neutru e = 3 I
~i legea , * " este definita prin x * y = xy - 2x + 2 y 6. I
5. Pe JRxJR, se considera legea X 0 y = xy- 3x 3y + 12. Sa se arate ca X* 3 = 3, Vx ERr
6. Se considera legea de compozitie x * y = ( x- 3 )(y- 3) + 3. 1

Sa se calculeze expresia E =(-2014) * (-2013) * ... * {2013) * {2014). ~

1. Se considera legea de compozitie x * y = xy- 3 {x + y) + 10. I


i
Sa se rezolve ecuatia x * x = 2, x E JR.
2. Sa se verifice daca legea x o y = (x- 3) ( y- 3) + 3. este asociativa, Vx, y E .JR.
l
3. Pe mulfimea M = ( -2,2), se considera legea de compozitie xo y = ;+-xy
y.

1 1
Sa se arate ca -o- E G.
2 2
Clasa a XII-a 1113

4. Pe IR se define~te legea de compozitie x * y = x + y + 3.


Sa se rezolve ecuatia ( 2 x) o ( 2x + 1) = 4.
5. Pe 1R se define~te legea de compozitie x o y = 4 ( x + 1) (y + 1) -1.
Sa se determine doua numere m.n E Q \ Z astfel incat m o n E N.
6. Pe IR se considera legea , _l " definita prin: x _l y = 2x + 3 y I.
Sa se rezolve in JR inecuatia ( x + 1) _l ( x + 2) < 0.

2. Structuri algebrice
Perechea ( M, *) se nume~te monoid daca:
1) , *" este lege de compozitie pe M
2) , *" este asociativa
3) ,*" are element neutru.
Daca are loc ~i 4) ,*" este comutativa, atunci (M, *) este monoid comutativ sau abelian.
Perechea ( G, *) se nume~te grup dadi:
1) , *" este lege de compozitie pe G
2) , *" este asociativa
3) ,*"are element neutru
4) orice element dinG este simetric.
Daca are loc ~i 5) ,*" este comutativa, atunci (G, *) se nume~te grup abelian.
• 0 submultime H c G se nume~te su bgrup allui ( G, *) dadi:
l)'v'x, yEH~x* yEH
2) 'v'x E H ::::> x' E H.
• Fie (G,*)~i (Gpo) doua grupuri. 0 functie f: G --+ G1 se nume~te morfism de
grupuri daca f(x * y) = f ( x) of (y) 'ix, y E G . Dadi f este ~i bijectiva, atunci f
este izomorfism de grupuri ~i se noteaza G ~ G 1 , adica G izomorf cu G1 .
• Daca ( G, *) ~i ( G1 , o) sunt doua grupuri ~i f : G --+ G1 morfism de grupuri, atunci:
1) f (e) = e1 , unde e, e1 sunt elementele neutre ale celor doua grupuri.
2) f(x')=(f(x))','v'xEG,unde x' simetricullui x inG,iar (f(x))' este
simetricul lui f ( Y) 1n. G .
Fie (G,·) un grup. Se nume~te ordinul grupului cardinalul multimii G.
Cel mai mic numar natural nenul k cu proprietatea ca xk = e
se nume~te ordinullui x in G, notat ord (x).
Teorema lm Lagrange: Daca H este un subgrup allui G , atunci numarul elementelor
lui JI divide numarul elementelor lui G .
114j Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

1. Inele ~i corpuri
Tripletul (A,+,·), A ;:;t:. 0 se nume§te inel dadi:
1) (A, +) grup abelian;
2) (A,·) monoid;
3) Inmultirea este distributiva fata de adunare:
x, y, zEA, x·(y+z)=x·y+x·z §i (y+ z)·x=y·x+z·x.
• Tripletul (A,+,·) se nume§te inel comutativ dadi legea ,/' este comutativa.
• Elementul neutru al operatiei "+" se nume§te element nul §i se noteaza 0 A .

*
• Inelul (A,+,·) nu are divizori ai lui zero, daca x 0 A §i y 0 A implicax · y * OA. *
• Un inel comutativ, cu eel putin doua elemente §i :tara divizori ai lui zero se nume§te
domeniu de integritate.
• Elementul neutru al , ·" se noteaza 1A •
Inelul (A,+,·) se nume§te corp daca OA 1A §i orice x E A, x * ;:;t:. 0 A este simetrizabil in
raport cu inmultirea.
Fie (A,+,·) §i (A,EB,O) doua inele. 0 functie f: A ~ A'
se nume§te morfism de inele daca:
l)f(x+ y)=f(x)Et>f(y),Vx, yEA;
2)f(x·y)=f(x)Of(y),Vx, yEA;
3) f(1A) = IA.
• Dadi A §i A1 sunt corpuri,fse nume§te morfism de corpuri.
Dacafeste §i bijectiva, atuncifeste izomorfism de inele (corpuri).
• Orice morfism de corpuri este injectiv.
• Un corp nu are divizori ai lui zero.
• Orice domeniu de integritate este finit.
2. Inelul claselor de resturi modulo n
Pentru orice numar natural n, n ; : : 2 §i un numar intreg a , se noteaza (a
/'.

impaqiriilui ala n.Notam k={aEZjamodn=k} §i 7Ln ={O,l, ... ,n-1}.


--
mod n) restul

" "'
Inelul (7Ln,+,·), unde a+b=a+b ------
§i a·b=a·b, Va, bE7L senume§te---
inelul claselor de resturi modulo n.
/'. /'. /'.

Fie n E N, n ; : : 2 §i a E 7L . Elementul a este inversabil in 7L n <::? (a, n) = 1 .


Multimea elementelor inversabile se noteaza U(Z n ).
( Z n , +, ·) este corp ¢:::? n numar prim.

1. Pe IR se define§te legea xo y xy+4x+4y+ 12, (V)x,y E lR.


Aratati ca ( IR, o) este monoid.
Clasa a XII-a 1115

2. Pe ~ se define~te legea x o y = 2xy - 6x - 6 y + 21, ( V) x, y E JR .


Aratati ca ( ~' o) este grup abelian.
3. Pe ~ se considedi legea x oy = xy- 2(x + y) + 6. Aratati ca (JR, o) este grup.

4. Fie multimea G = {Ax lx Ez} unde matricea Ax = r~ ~ ~]'X Ez .


X 0 }
Aratati ca ( G, ·) grup.
5. Fie G=(5;+oo) ~ilegea x*y=xy-5x-5y+30,(V)x,yEG.
Aratati ca ( G, *) grup abelian.
6. Pe JR se considera legea de compozitie x * y = ( x- .J2)(y- .J2) + .J2.
Aratati ca ( JR, *) grup abelian.
7. Pe JR se considera legea x oy = xy - x - y + 2 . Aratati ca ( JR, o) grup abelian.
8. Fie G = (0; +co)"" {1} ~i legea x oy = x 3Inv, (V) x,y E G. Aratati ca ( G, o) este grup.

9. Fie G( -1, 1) §i legea de compozotie x * y = x + . Aratati ca ( G, *) grup abelian.


l+.xy .
lO.Pe JR se defme~te legea x o y = xy + 3x + 3y + 6, (V)x, y E JR.
Aratati ca ( JR, o) este monoid.
ll.Fie (Z 8 ,+,·) inelulclaselorderesturimodulo 8.
Calculati produsul elementelor inversabile ale inelului.
12.in inelul ( Z 8 , +, ·) calculati suma elementelor inelului.

" {lx+Sy=l
13.In inelul (Z 8 , +, ·) rezolvati sistemul de ecuatii:
" " ".
3x+2y=5
14.Pe Z se definesc legile de compozitie x * y = x + y + 3 ~i xo y = xy + 3x+3y + 6.
Aratati ca (Z,*,o) este inel comutativ.
15.Fie ( Z, *, o) inel comutativ, unde x * y = x + y- 3 ~i
x o y = xy- 3x- 3y + 12, x, y E Z . Aratati ca elementul neutru allegii "o" este 4.
2
16.Rezolvati in inelul ( Z 8 , +, •) ecuatia x =x .
17.Pe Z se define~te legea x oy = x + y + 11. Aratati ca ( Z, o) este grup comutativ.
18.Pe JR se define~te legea x .l y = (x-3)(y-3)+3,(V)x,y E JR.
Aratati ca ( JR, .1.) grup.
I
116 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

0 0\
J
2008x
19.Fie G = {Ax jx E JR.}, Ax 0 1 ~ x Ellt. Ariitati ca (G,.) grup.
0 X

20.Pe 1R se considedi legea x o y = x + y -14, (V) x, y E 1R.


Demonstrati ca (JR., o) este grup comutativ.

Exercipi ~propuse · ' .


@ Pe .Z, pe considera legile de compozitie x * y = x + y + 2 ~i x o y = x + y- 2.
a) Sa se calculeze ( 1o 2) * ((-1) o 3);
b) Sa se demonstreze ca legea , *" este asociativa;
c) Sa se arate ca ( .Z, o) este grup comutativ.
@Pe JR. se considera legea de compozitie x * y = .xy- 4x- 4y + 18.
a) Sa se verifice ca x * y = ( x- 4 )(y- 4) + 2; V x,y E JR.;
b) Sa se demonstreze ca x * 4 = 2, V x, y E JR.;
c) Sa se calculeze valoarea expresiei E = (-J20) * (-.Ji9) * ... * .Ji9 * JW,
~tiind ca legea , * " este asociativa.
® Pe JR. se considera legea de compozitie X y = (X- 5)(y- 5) + 5, v x,y
0 E JR.
a) Sa se calculeze 2 o 3 o 4 o 5;
b) Sa se rezolve ecuatia x ox = x;
c) Sa se determine elementul neutru allegii , o ".
(1; Pe JR. se considera legea de compozitie x .1 y = .xy- x- y + 2.
a) Calculati ( -2) _L 2;
b) Sa se arate ca legea , " este asociativa;
c) Sa se rezolve In JR. ecuatia x .1 x = 1.
@Pe JR. se define~te legea de compozitie x * y = xy + (1- x) (1- y).
a) Sa se arate ca legea , * " este comutativa;
b) Sa se arate ca legea , *" este asociativa;
c) Sa se rezolve in JR. ecuatia (1- x) * x = 0.
6. Pe JR. se considera legea de compozitie x o y = ( x + 1)(y + 1) -1.
a) Sa se determine elementul neutru allegii, o ";
b) Sa se determine elementele simetrizabile ale legii , o ";

c) Sa se rezolve in JR. ecuatia 3 * (x 2 - 2) = 2.


7. Pe JR. se define~te legea de compozitie x o y = x + y +a, a E JR.
a) Sa se determine a E JR, ~tiind ca elementul neutru allegii , o " este e = 2;
b) Pentru a= -2, aratati ca legea, o" este asociativa.
c) Pentru a = -2, sa se rezolve in JR. ecuatia ( x 2 + 2x) ox = 2.
Clasa a XII-a 1117

8. Pe JR se define~te legea de compozitie x * y = .xy + 2x + ay + 2, a E JR.


a) Sa se determine a E JR, ~tiind ca legea, *" este comutativa;
b) Pentru a = 2, sa se arate di legea , *" este asociativa;
c) Pentru a = 2 sa se determine elementele simetrizabile ale legii , * ".
9. Pe JR se considera legea de compozitie x o y = x + y + 2.
a) Sa se rezolve in JR ecuatiax ox ox ox= -2;
b) Sa se demonstreze ca legea , o " este asociativa;
c) Sa se demonstreze ca ( JR, o) este grup comutativ.

lO.Se considera matricea 4 =


2x0 01 0OJ , x E JR ~i multimea
(0 0 1
M = {Ax IX E JR} C M3 (JR) •
a) Sa se verifice dadi 13 EM;
b) Sa se demonstreze ca 4:. Ay = Ax+y' vx,y E JR;
c) Sa se arate di M impreuna cu inmultirea matricelor este grup.

Teste recapitulative
testl!l-1
1. Pe lR + se considera legea de compozitie x o y = ~x 2 + 2 y 2 •
a) Sa se calculeze 1o 2.
b) Sa se determine elementul neutru allegii de compozitie.
c) Sa se rezolve ecuatia x ox = 21.
2. Pe lR se considera legea de compozitie x * y = .xy - x - y + 2.
a) Sasearateca x*y=(x-I)(y-1)+1.
b) Sa se determine elemente simetrizabile ale legii de compozitie.
c) Sa se calcu]eze valoarea expresiei E = ( -99) * (-98) * ... * 98 * 99;
~tiind ca legea este asociativa.

fesh1t2
1. Pe lR se considera legea de compozitie x *y = x + y + 2.
a) Sa se calculeze 1 * 2 * 3 * 4.
b) Sa se rezolve ecuatia x * x * x = 25.
c) Sa se arate ca (.IR, *) este grup comutativ.
2. Pe lR se considera legile de compozitie x o y = x + y- 3 ~i x * y = .xy- x- y + 2.
a) Sa se calculeze ( 2 * 3) o ( 1 * 4) .
b) Sa se rezolve ecuatia x * x = +5.
c) Sa se determine elementul neutru allegilor.
118j Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

1. Pe Z, se considera legile de compozitie x o y = mx + y - 3 ~i x *y = x + y +3


~ifunctia f:Z~Z, J.(x)=2x-9.
a) Sa se determine mE Z, astfelindit legea, o" sa fie comutativa.
b) Pentru m = 1, sa se calculeze [ ( -1) o 1 J* (2 o 3).
c) Sa se verifice daca functia f este morfism intre grupurile ( Z, o) ~i ( Z, *),
pentru m =1.
2. Pe R se considera legea de compozitie x _L y = xy- x +my+ n, m, n E JR.
a) Sa se determine mE JR astfel inca.t legea, .l" sa fie comutativa.
b) Pentru m=-1, sasedetermine nEIR, ~tiindcalegea x.ly=l+(x-l)(y-1).
c) Pentru m = -1 ~i n = 2, sa se arate ca legea , _L " este asociativa.

3. Polinoame
1. Inelul polinoamelor
Fie K unul din corpurile <Q, Ire., <C sau 'llp, p prim.
• Expresia f = anxn + an-! xn-! + . . . + ~X + ao ' unde ai E K' n E N se nume~te
polinom in nedeterminata X ~i cu coeficienti in K .
Multimea acestor polinoame se noteaza K [X].
• Daca f E K [X]' atunci f = anxn + an_!xn-l + . . . +a! X+ ao sc nume~te
forma algebrica a polinomului f; a 0 , a1 , ••• , an E K se numesc
coeficientii polinomului f .
Fie (K [X],+,·) inelul polinoamelor in nedeterminatele X cu coeficienti dinK.
Daca f =0 spunem ca f are gradul -oo , iar daca
f = anxn + an_1Xn-l + . . . + a 1X+ a0 , a0 =t= 0 , spunem ca fare gradul n,
notat gradf = n .
Referitor la gradul polinomului, avem:
1) grad(/+ g)~ max(gradf,gradg), 't!f, g E K[ X]
2) grad(/· g)= gradf + gradg, 't!f, g E K[X]
3) daca K [X] domeniu de integritate, atunci grad(/+ g)= gradf + gradg.

2. Teorema tmparprii cu rest. Fie f, g E K[X], g =t= 0 ~i K un corp:.comutativ.


·Atunci exista ~i sunt unic determinate polinoamele q, r E K [X J astfel indit

f = gq + r, cu grad r < grad g .


I
Clasa a XJI-a lt19

Fief, g E K[X].
1) Spunem di g divide pe f daca exista h E K [X] astfellncat f = gh.
2) Polinomul dE K [X] este eel mai mare divizor comun allui f ~i g daca:
a) d I J §i dIg;
b) dl If §i dj I g ~ dj Id' vdl E K [X] .
3) Polinomul m E K [X] este eel mai mic multiplu comun allui f ~i g daca:
a) f I m §i g I m;
b)fl~§igl~ =>mlml'Vm1 EK[X];
4) f ~i g sunt asociate in divizibilitate (/ ~ g) daca f Ig §i g If .
5) Numarul a E K este radacina a lui f E K [X] daca f (a)= 0.
Teorema lui Bezout. Daca f E K [X] ~i a E K, atunci a este radacina a lui
f <=>X -a If.
Restul impartirii lui f la X - a este f (a) .
2
Fie jEJR(X], grad f=2,f(X)=aX +bX+c. Atunci:
1) f este reductibil peste C.
2) f este reductibil peste IR <=> ~?:: 0.
Un polinom f E K [X], gradf = n, f :t: 0 are eel mult n radacini in K.
Un polinomf E «::[Xj, grad/= n,f:t:- 0, are n radacini in«::, nu neaparat distincte,
XpX 2 , ... ,xn ~i se descompune in C(X] astfel
f=an(X -x1 )(X -x2 ) ••• (X -xn).
Daca un polinom de grad n are { n + 1) radacini, atunci f = 0

3. Teorema fundamentala a algebrei (D' Alembert-Gauss).


Orice polinom cu coeficienti complec~i, de grad mai mare sau egal cu 1,
are eel putin o radacina in C .
Un polinom f E K[X] de grad mai mare sau egal cu 1 se nume§te ireductibil daca
nu exista g, hE K[X], cu f = g ·h ~i grad g s 1, grad h s 1.
Orice polinomf EK[X] de grad 1 este ireductibil. Singurele polinoame din ([[X]
ireductibile sunt cele de grad 1.
Un polinom f E K [X], gradf?:: 2 care are o radacina in K este reductibil.
Un polinom f E K[X] de grad 2 sau 3 este ireductibil <=> nu are radacini in K.
Orice polinom f E C [X], gradf ?:: 0 , se reprezinta ca un produs finit de ordin 1 din
C [X] , unic determinate, mai put1n ordinea lor ~i o asociere in divizibilitate.
120 I Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

Orice polinom f E IR [X], gradf > 0, se reprezinta ca un produs fmit de polinoame de.
grad 1 ~i grad 2 din IR [X] fara radikini reale, unic determinate mai putin ordinea
factorilor ~i o asociere in divizibilitate.
Fie f = an _ ;yn + an_lxn-! + ... + a!X + ao E C[ X], an ::;t: 0.
Notand Xp x2' ... , xn E cc radacinile lui f' au loc relapile lui Viete:

• Daca x1 , x 2 , ... , xn E CC , atunci ele sunt solutiile ecuatiei


xn -S1Xn-l +S2 Xn- 2 ••• +( -lr Sn = 0.
• Spunem ca a E CC este radacina multipia de ordin r pentru f E C [X] , daca
(X -aY I I ~i
(X - a r+ f f sau f(a)
1
= f' (a)= ... = t<r-l)(a) = 0 ~i f(r)(a) =t: 0.

Fie f E IR [X], un polinom nenul cu coeficienti reali ~i a = a+ bi o radacina a lui f.


Atunci:
1) a =a- bi este radacina a lui f.
2) a,a au acela~i ordin de multiplicitate.
Fie f un polinom nenul cu coeficienti rationali ~i a = a+ b.Jd
(a, b, dE Q_, d > O,Jd ~ Q) 0 radacina a lui j.
b.Jd este de asemenea radacina a lui f
1) a -
2) a+ b.Jd ~i a- b..Jd au acela~i ordin de multiplicitate.

Fie fun polinom nenul cu coeficienti 1ntregi ~i a = p o radacina rationala a lui f,


q .
p, q E Z,q ::;t: 0, (p, q) = 1. Atunci:
1) p divide termenulliber a0 .
2) q divide coeficientul dominant an.
Clasa a XII-a j121

4. Ecuafli reciproce
0 ecuatie de forma anxn + an_1xn-I + ... + a 1x + a 0 = 0 se nume~te reciprodi
dadi ak = an-k' pentru orice k O,n.
Orice ecuatie reciprodi de grad impar admite radacina pe x = -1 . Pentru aflarea celorlalte
radacini, impaqim f Ia x + 1 ~i obpnem un polinom reciproc de grad par g ( x) = 0 .
Ecuatia g ( x) = 0 se imparte cu xk ~i se face substitupa x + _!_ = t .
X

~.~~~cifii sele~t4t~ . (Jju Y~(j;tn.t~l~t\gfi~!~!~{:" .


1. Fie polinonul f = (l +X+ x 3 ) 669 E z[ X] cu forma sa algebrica
f = a 2007 x
2007
+ ... + a 1 x + a•. Calculati f (1) + f (-1) .
2008 2008
2. Fie polinonul f = ( x + 1) + { x -1 ) cu forma sa algebrica
f = a 2008 x 2008 + ... + ~x + a0 Aflati suma coeficientilor polinomului f.
3. Fie/EZ 3 [X],f=x +ax+h.Aflati a,bEZ 3 a~aincatfsaaibaradacinile ~i
2
i 2.
4. Fie j E Z 3 ( X],f = x3 + lx 2 + lx + l. Aflati catul ~i restulimpaqirii lui 'j
la g = X+ i, g E z3 [X] .
5. Fie jEZ 6 [X],f=x +(2a+l)x+a+4.Aflati aEZ 6 ~tiindca !(2)=0.
3

6. Fie J=x +ax +bx+c; a,b,cEliL~tiindca a=-3,b=l,c=l,


3 2

aflati radacinile reale ale polinomului f .


7. Fie polinomul f E lR [X J, f =x
3
- 3x + a . Aflati radacinile lui f , ~tiind ca are o
radacina dubla pozitiva.
3 2
8. Fie f,gER[X],f=x +mx +nx+6 ~i g=x2 -x-2.Aflati m,nEJR a~a
meat polinomul f sa se divida cu polinomul g.
9. Fie f =x
4
- 2x2 + 1 cu riidacinile xl'x2 ,x3 ,x4 E lR. Calculati produsul S · P unde
S = x 1 + x 2 + x3 + x4 ~i P = x 1x 2 x 3 x 4 •
lO.Fiepolinoamele l=x +3x +3x+l ~i g=x2 -2x+l ,j,gElR[X].
3 2

Aflati catul ~i restul impaqirii lui f lag .


ll.Fie I E Z 5 [X], I = 3x3 + 4x 2 + 3x + 2. Aflati numarul radacinilor din Z 5
ale polinomului f .
3 2
12. Aratati ca polinomul g = X +X +X -1 llU are toate radacinile reale.
3 2
13.Aflati radacinile polinomului g E R (X], g = x + x + x + 1.
14.Fie polinomul f = x 3 + x 2 + mx + 1, m E lR , cu radacinile x1 , x 2 , x 3 . Aflati m E lR
~a meat Xi =2 .
I
122 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

15.Fie f =x
3
- x- 5, f E lEt[ X] cu radacinile xi, x2 , x3 • Aflati a E 1Ft pentru care
restul impartirii lui f Ia x- a sa fie -5.
16.In multimea 1Ft [X] fie polinomul f 3
=x + px 2 + 1. Aflati p E JR pentru care
polinomul f este divizibil cu x -1 .
17.Fie f = x 3 - 2x +ax+ b cu x 1 , x 2 , x 3 radacini, a, bE JR. $tiind ca
2

2 2 2 2 fl .
X 1 + x 2 + x 3 = , a at1 a .

l8.Fie polinomul f = x x 3 + ax + bx + c; a, b, c E 1R. Determinati a, b, c ~tiind


4 2

ca restulimpartirii lui f la x 2 + 1 este x , iar restul imprtftirii lui f la x - 1 este -1.


f = x -12x + 35, fER[ X].
4 2
19. Fie polinomul
Aratati ca f nu are radacini intregi.
20.Fie f =X4 - ax -ax+ 1, f
3
E 1Ft [X], a E 1Ft, xP x 2 , x 3 , x 4 radacini. Aflati a pentru
care xi +x2 +x3 +x4 = 5.

Exer~itfi\propil.se ·
1. Se considera polinomul lR [x], f = x 4 - 5x 2 + 5 cu radacinile x1 , x 2 , x3 , x4 •
f E

a) Sa se scrie relatiile lui Viete pentru polinomulf;


b) Sa se calculeze f (-1) + f (1) ;
- 1 1 1 1
c) Sa se calculeze -+-+-+-.
x1 x 2 x3 x4
2. Se considera polinoamele j,g f =x 4 + x 3 + x 2 + x + 1 ~i g =x 2 -1.
E IR[ x],
a) Sa se calculeze f (-1) + f (1) - g ( 2);
b) Sa se determine radacinile polinomului g;
c) Sa se determine ditul ~i restul impartirii polinomuluifla g.
3. Se considera polinomul f E C [ x], f = x3 - 2x 2 + 3x -1.
a) Sa se calculeze f (-1) + f (0) + f (1);
2 2 2
b) Sa se calculeze x1 + x 2 + x 3 , unde x1, x 2 , x 3 sunt didacinile polinomului f;
c) Sa se arate ca polinomul f nu are toate radacinile reale
4
4. Se considera polinomul f E C[ x ], f =x + ax 3 + bx 2 + c, a,b,c E JR.
a ) Sa- se determme
. a ashe
.c: 1" " -1 + - 1 +-
meat 1 + -1 = - x - x
1 2 - X3 - x4 1;
x1 x 2 x 3 x 4
b) Sasedetermine a,b,cElR, ~tiindca /(-1)=7; /(0)=1; J(!j=3;
c) Pentru a= -2; b = 3; c = 1 sa- se calculeze x12 + x2 2 + x32 + x4 2 ,
unde x1 ,x2 ,x3 ,x4 sunt radacinile polinomuluif
Clasa a XII-a 1123

3 2
5. Se considera polinomul f E JR[ x], f = 4x -12x +ax+ b, a,b E JR.
a) Sa se determine a,b E JR, ~tiind ca polinomulf este divizibil cu polinomul g = x 2 -1;
b) Pentru a= -4, b = 12, sa se scrie relatiile lui Viete pentru polinomulf,
c) Sa se calculeze x1 +
3
x/ + x/.
2014 2014
6. Se considera polinomul f E 1R [ x], f = (x -! ) + ( x + 1) , cu forma algebridi
2014
f = a2o14x + ... + alx + ao.
a) Sa se calculeze f (-1) + f (1);
b) Sa se calculeze suma coeficientilor polinomuluif;
c) Sa se determine restul impaqirii polinomuluifla polinomul g = x + 1.
7. Se considera polinomul f,g E 1R[ x ], f = x 4 + mx3 + 2x2 + nx- 3 ~i g = x 2 -4x + 3.
a) Sa se determine radacinile pohnomului g;
b) Sa se determine m, n E JR ~tiind ca polinomul f este divizibil cu polinomul g;
- 2
c) Pentru m = -4, n = 4 sa se calculeze x 1 + x 2 2 + x 32 + x 42 •
8. Se considera polinoamele f,g,h E JR[xJ, g = ( x 2 - 4 ), h =x 2 - 6x + 5, f = g ·h.
a) Sa se scrie forma algebrica a polinomuluif;
b) Sa se scrie relatiile lui Viete pentru polinomulf;
c) Sa se determine gradul polinomuluif~i radacinile polinomului.f
9. Se considera polinoamele .f,g E C( x ], .f = x 4 - 2x 3 + 9x 2 -16x + 2,
~i
2
g = x - 2x + 1.
a) Sa se determine ditul ~i restul impaqirii polinomuluifla g;
b) Sa se arate ca polinomul f nu are to ate radacinile reale;
c) Sa se determine forma algebridi a polinomului h E C [ x], unde h = f · g ~1
gradul polinomului h.
1O.Se considera polinomul .f E 1R [ x J,
3 2
f =x - 4x - x + 4.
a) Sa se calculeze x/ + x/ + x/;
b) Sa se arate ca x/ + x/ + x/ = 64;
c) Sa se determine radacinile polinomuluif

Teste recapitulative
i'~~t!ll ·i . .. ' . . .
1. Se considera polinoamele f, g, h E IR [ x], f (x) = x 3 - 3x 2 + 2x- 1, g (x) = x -!,
4 3 2
h(x) =x +mx +nx + px+l; m,n,p E JR.
a) Sa se determine m, n, p E JR. ~tiind ca h = f ·g.
b) Sa se determine catul ~i restul iJ;D.partirii polinomului f la g.
c) Pentru m = -4, n = 5, p = -3, sa se scrie relatiile lui Viete pentru polinomul h.
1241 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

2. In multimea polinoamelor 1R [x], se considera polinoamele f =x 2 - 4x + 3,

g =x -4x 3 +2x +4x-3.


4 2

a) Sa se determine radacinile polinomului g ~tiind ca polinomul g este divizibil cu


polinomul f.
b) $tiind ca x 1 , x 2 , x 3, x 4 sunt radacinile polinomului g, sa se calculeze
2
x1 + X 22 + X 32 +X42 •
c) Sa se calculeze g ( 1) · g ( 2)- f (1) ·f (2).

1. Se considera polinomul f 1TJ) [


E m. x] , f = (
x 2 - 2x + 1)2015 , cu forma algebrica
4030
f = a4o3ox + ... +a!x+ao.
a) Sa se calculeze f( -2015) · f( -2014) ·... · f( 2014) · f (2015).
b) Sa se calculeze suma coeficientilor polinomului f.
c) Sa se determine restul impaqirii polinomului f la polinomul g = x + 1.
2. Se considera polinomul f E 1R [x], f = x 3 - 3x 2 - 4x + 12.
a) Sa se descompuna polinomul in produs de factori ireductibili.
b) Sa se calculeze xi + x~ + x~ , unde xi, x 2 , x 3 sunt radacinile polinomului f.
2

c) S a~ se arat e ca~ x13 + x 23 + x 33 = 99 .

Testul3
1. Se considera polinomul f E 1R{ x], f = x 3 + x 2 + x- 4,
CU radacinile X 1, X 2 , X 3 E JR.
a) Sa se calculeze f (-1) + f (1) .
1 I I
b) Sa se calculeze xi +x2 +x3 +-+-+-.
x1 x2 x3
c) Sa se arate ca polinomul f nu are toate radacinile real e.
2. Se considera polinomul f E 1R [x], f = x 4 - 4x 3 - x 2 + 4.
a) Sa se determine catul ~i restulimpaqirii polinomului f la polin01nul g = x 2 + 2.
b) Sa se determine radacinile polinomului f.
c) Sa se scrie forma algebrica a polinomului h = g ·f.
Clasa a XII-a /125

4. Primitive. Integrala definita


Fie I JR. un interval. Spunem di f :I ~ 1R admite primitive daca exista o functie
derivabila F : I ~ IR astfe11ncat F' ( x) = f (x).
Mulpmea primitivelor unei functii se noteaza Jf(x)dx.
Daca F: I~ IR este o primitiva a functiei f, atunci Jf(x )dx = F ( x) +C.
Orice functie continua admite primitive.
Orice functie care admite primitive are proprietatea lui Darboux.
Dadi f nu are proprietatea lui Darboux pe I , atunci f nu admite primitive pe I.
Daca f : I ---). 1R are un punct de discontinuitate de speta I, atunci f nu admite primitive.
Exista F: I~ R derivata ~i F'(x) = f(x), VxEl ,fnu admite primitive pe I.
F este o primitiva a lui f
Formula de integrare prin parp:
sf
Daca f, g : I ---)> 1R sunt doua functii derivabile,
iar f' · g are primitive, atunci ~i f. g' are primitive ~i
Jf(x)g'(x)dx = f(x) · g(x)- Jf'(x)g(x)dx.
Teorema de schimbare de variabila: Fie functii~e u: I~ J, f: J---)> JR.
Daca u este derivabila, iar fare primitiva F, atunci (! o u )u' are primitiva F o u,
adica Jf(u(x)) ·u'(x)dx = F(u(x)) +C.
Tabel cu integrale nedefinite
J1 dx x + C
= Jsin x dx = -cos x +C

Jxdx= 2x2 +c
x3
Jx2dx=3+C
4
Jx dx=:
3
+C
n+l

J xndx=~+C
n+1

I ~ dx ln lxl + C
=

I exdx=ex +C . .

I e-xdx=-e-x +C
J-Jd2. 1-x2.· dx = arcsin ax + C
1261 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

Tabel cu integrale nedefinite ale functiilor compuse


Isinu(x) · u'(x) dx =-cosu(x) + C
Ju'(x) dx = u(x) + C Jcosu(x) · u'(x) dx = sinu(x),+ C
Ju(x) ·u'(x) dx = u ~x) + C
2

f cosu:(x)u(x) dx = tgu(x) + C
Ju (x) · u'(x) dx = u ~x) + 3

f sm.u~(x)u(x) dx -ctgu(x) + C
2
C
=

3 , u\x)
Ju (x)·u(x)dx= 4
+C u'(x)
f u (x)+a a · a
2
1 u(x)
dx -arctg-- + C
2
=
·

f un (x) · u'(x)dx = un-H


n+l
(x) + C
u'(x) dx=-1 ln u(x)-a +C
f u (x)-a
2 2
2a u(x)+a
f u'(x) dx = lnju(x)j + C
u(x)
JI u'(x). dx=ln(u'(x)+~u 2 (x)+a 2 ). +C
feu(x)u'(x)dx eu(x) + c
= 2
\}u (x)+a
2

fe-u(x)u'(x)dx -e-u(x) + c
= JI u'(x) dx=1nlu(x)+Jli(x)-a 2 I+C
u(x)
\}u 2 (x)-a 2
au(x)u'(x)dx =_a_+ c
f Ina
u'(x)
I ~a2- u2(x)
--;:::::=== dx =
. u(x)
arcsm - - + C
a

Integrarea functiilor raponale

__ 1
f (x-aY n-l (x-af'
A_dx=--- A _._ +C, 'Vn2.2; f-A-dx=A·lnjx-aj+C.
x-a 1

Functii integrabile
Fie a,b E JR., a< b, L\ = (a= x 0 < x1 < ... < xn =b) o diviziune a intervalului [ a,b] ~i
s= ( S!' s2' ... ' Sn) cu Si E[ XH 'xi]' i = 1, n un sistern de puncte intermediare asociate
diviziunii A..
Notaro !jA.jj =max {jx1 - xH l, i = 1, n} norma diviziunii A. Pentru functia f: (a, b] ~ lR
n
noHim a 6 (/,~) = Lf( ~~ )( x1 - x1_ 1 ) suma Riemann asociata functiei f, diviziunii
i-l

A ~i
sistemului de puncte intermediare.
f:[a,b]-+R esteintegrabilape [a,b] dadi lim a6 (/,~) estefinita.
116 11~ 0
b

in acest caz notam lim a 6 (/,~) = J!(x )dx.


IID.II~0
a
Clasa a XJI-a I127

Dadi I: [0,1] ~ lR este integrabiHi pe [ 0,1], luand ~= (o)-,2


n n
, ... ,~ = 1J diviziunea
n
echidistanta a intervalului [ 0,1 J §i punctele intermediare q = ( ¢1,¢2 , ••• , ¢n) ,
i [i -1
c;i =- E
n
-,-
n
i]
n
,
'
avem ca lim- I n
n~oo n i=l
Lf -ni) = Jf (x) dx .
(
1

0
! ;

Daca I: [a,b J~ lR este o functie integrabila care admite primitive, atunci


J: l(x)dx = F(b)- F(a), unde F este o primitiva a luif Formula se nume§te
formula lui Leibnitz-Newton.
Orice functie continua pe un interval [ a,b] este integrabiHL
Orice functie monotona pe un interval [a, b] este integrabila.
Orice functie continua pe [a, b] , cu excep{ia unui numar finit de puncte de
discontinuitate de speta I, este integrabila pe [ a,b].
Orice functie integrabila pe un interval [a, b Jeste marginita.
Formule de integrare prin parp
Daca f, g : [a, b] ~ lR functii derivabile cu derivata continua, atunci

J: f(x)g'( x )dx = f(x)g(x)l!- J:J'(x)g(x)dx.


Formula de schimbare de variabiJa
Daca rp: [a, b] ~ J derivabila cu derivata continua, iar f: J ~JR. continua pe J,
b ftp-l(b)
atunci fa
f(rp(t))ql(t)dt = _
rp 1 (a)
f(x)dx.

Teorema de existenta a primitivelor unei functil continue


Daca f: [a,b] ~ lR functie continua, atunci functia

Jf(t )dt este primitiva lui f


X

F: [a,b] ~JR., F ( x) = care se anuleaza in a,


a

adica (J: f(t)dt )' = f(x), Vx E [ a,b].

Proprietati
Daca f: [ a,b] ~ [ O,+oo) este integrabila, atunci J: l(x)dx;?: 0.
Daca f,g: [ a,b] ~ lR sunt integrabile $i /( x )~ g(x ), Vx E[ a,b ], atunci

J: f(x)dx ~ J: g(x)dx.
Daca l:[a,b]~JR esteintegrabiHi§i m~f(x)~M, VxE[a,b], atunci

m(b -a)~ J: f(x)dx ~ M(b- a). l


}

·------------------------------~~
128j Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

1. Fie funcpile f,F:R~:IR.,f(x)=xcx ~i F(x)=(x-l)ex. Verificati ca F este


o primitiva a lui f .
2. Fie functia f::IR.~R,f(x)={ex+l ,x~- 1 . Aratati ca funcpa f admite primitivepe JR
2+x,x>-1 ·

3. Fie funcpa f:[1;+oo )~R,f(x)= x(l]lnx). Aratati ca orice primitiva a functiei f


este crescatoare pe [1; +oo) .

4. Fiefunctiile J,g:(O;+oo)-tR,f(x)=ex ~i g(x)=l. Calculap primitivele


X

functiei f +g .
5. Fie :functiile fm :[0,1]---? R,fm (x)=m 2 x 2 +( m2 -m+ 1)x+ l,m ElR. Calculati Jft (x)dt.
6. Fiefuncpa f:(O;+w)~R definitaprin f(x)=1nx-x.Demonstrapcaorice
primitiva F a funcpei f este concava pe (l;+oo).

7. Fie funcpa f:(O;+w)-?R,f(x)= : 2 - (x: )2 • Aratati ca primitivele funcpei f


1
sunt functii crescatoare pe ( 0; +oo) .
8. Fiefunctiile f,F:[l;+w)-?JR,dateprin f(x)=lnx+l ~i F(x)=(x+l)lnx-x+l.
X
Aratati ca functia F este o primitiva a lui f , care se anuleaza in x = 1 .
1004
9. Fie functia j:R~1R.,f(x)=x +2008x. Aratati ca orice primitiva a funcpei f
este o functie crescatoare pe 1R. .
10. Fie funcpile f,g:(O;+oo)~JR,f(x)=l+lnx ~i g(x)=xlnx.
Aratati ca g este o primitiva a h.ti f .
ll.Fie functiile j,g:(O;+oo)-?R,j(x)=x +xlnx ~i g(x)=2x+lnx+l.
2
!
Aratati ca f este o primitiva a lui g .
12.Fie funcpile f,F:R-?R,f(x)=ex +3x 2 +2,F(x)=ex +x 3 +2x-1.
Aratati ca F este o primitiva a lui f .

13.Fie funcpaf:lR.~R,f(x)={;x+:;,::~. Aratati ca f admite primitive pe 1R.

14.Fie functiile f,g :JR---? R,f(x )=In( x 2 + 1) ~i g (x)= ;x .


X+ 1
I
Demonstrap ca g(x)dx= f(x)+C,CER.

15.Fie functii1e /,F:(O;+oo)-?R,f(x)=1- !,F(x)=x-lnx. Aratati ca F este


o primitiva a lui f.
16. Fie functia f:(O;+oo )---? R,f(x )=x-!. Aratap ca orice primitiva a funcpei f
este convexa pe ( 0; +oo) .
Glasa a XII-a !129

17.Fie f,g:(O;+oo)~lR,f(x)=JX+lnx,g(x)= ~; 2 . Aditati di f este


o primitiva a lui g .
18.Fie functiile /,g :[1, +oo)--+ JR,f(x) = lnx ~i g(x) = l-l~x. Aratati ca f
X X
este o primitiva a lui g.
x+l,x<O
19.Fie functia f:lR~lR,f(x)= 1 1 . Demonstrati ca f admite primitive pe JR..
{ x+l--vx,x?:. 0

20.Fie functia F:[O,+oo )-+lR, F(x)=_Ll _ _L . Determinati functia f:[O;+oo)----+lR


x+ x+ 2 · ·
a~a !neat F sa fie o primitiva pentru f .

1. Seconsiderafunctiile f,F:[l,+oo)-41R, f(x)=xlnx+l ~i F(x)=(x+1)lnx-x+l.


X
a) Sa se arate ca functia F este o primitiva a funcpei f;
b) Sa se cal~uleze r f (X }ix;
2. Se considera functiile In : lR ~ JR, fn = x" . ex' n E N.
a) Sa se caiculeze r lo (X )dx;
b) Sa se calculeze r J; (X }lx.
3. Se considera functia f: lR--+ JR, f( x) = x 4
- {.[;+ex- 4.
a) Sa se calculeze JI (x )dx;
b) Sa se determine o primitiva Fa functiei f pentru care F ( 0) = 1.

4. Se considera functia I: JR.\ {·2} -4 JR., f (x) = 3x" -4x+ 7 .


x 2 -4x+4
a) Sa se calculeze f(x-2Y · f(x)dx;
b) Sa se calculeze JI' (x) ·I (x) dx.
5. Se considera functia I :[2, oo) ~ JR., f ( x) = - 1
- + _!_.
x-1 x
a) Sa se calculeze J; f (x )dx;
2

'
b) Sa se calculeze J( f ( x ) -1- de
x-1
J
x"
6. Se considera functia In :JR.\ {±1} ->- JR., /, = - -
2
, n E N.
X - 1
a) Sa se calculeze fz lo (x )dx;
b) Sa se calculeze J: J; ( x )dx.
130 I Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

1
7. Se considerafunctiile J,F:(O,oo)-+lR, f(x)=- - ; F(x)=hl{x+3).
x+3
a) Sa se arate ca functia F este o primitiva a functieif;
b) Sa se calculeze J: f (x )dx.
8. Se considera functia f: ( 0, 00) -+ JR, f (X) = mX+ X. ex. Sa se calculeze Jf (X )dx.
9. Se consi dera functia f : IR -+ IR, f (X) = X + 2x + X + 3 - ex.
3 2

a) Sa se calculeze Jf (x )dx;
b) Sa se calculeze f~ x ·I (x )dx.
x+3, x~ 0
10. Se considera functia f : IR -+ IR, f (x) = 1 .
{ --+ 2 X> 0
x+ 1 '
a) Sa se demonstreze ca functiafadmite primitive pe JR;
b) Sa se calculeze t f (x )dx.
3 2
- 2x - 9x -l2x.
ll.Se considera functia F: IR-+ IR, F(x) -
6
a) Sa se determine functiaf, ~tiind ca F este o primitiva a sa;
b) Sa se calculeze f 2
X
2
• f (x )dx.
1 (x) = {.J x
2
12. Se considera functia f : IR -+ JR, + 8' x :2: 1, a E JR.
ax, x < 1
'j a) Sa se determine a E IR, ~tiind cafadmite primitive pe IR;
b) Sa se calculeze rl ex .I (X )dx, pentru a =-3.
2
13.Se considera functia f: [O,+oo)-+ JR, f(x) = {x - x + 1,x E (0,1).
ln X + 1, X :2: 1
·a) Sa se demonstreze ca functia I admite primitive pe intervalul [0, +oo );
b) Sa se calculeze r: f (X )dx.
1
14.Se considera functia F: (0, +oo)-+ JR, F (x)- 2
x +4x+7
a) Sa se determine functia f: ( 0, +oo)-+ JR, astfel inc~lt F ( x) sa fie
o primitiva a functiei f (x);
b) Sa se arate ca functia F este descrescatoare pe intervalul ( O,oo ).

15.Se considera functiile f: lR \ {1, 5} -+JR., f (x) =_I_- _l_ ~i g: IR-+ IR,
x-5 x-1
g ( x) = x 2 - 6x + 5.
a) Sa se calculeze r2 g (X )dx + s; f (X )dx;
b) Sa se calculeze s; f(x). g( X )dx.
Clasa a XII-a j131

Teste recapitulative
n'~ioo~·~·,~,,j:~s~,.~n~;:r
1. Fie functiile f,F: ~ ~ ~' f(x) = 6x 2 -4, F(x) = 2x 3 -4x+ 1.
Sa se veri:fice daca F ( x) este primitiva functiei f (x).
2. Sa se calculeze f(4x 3
- ex+ 9x 2 + 7) dx.

3. Se considera functia f: ~· ~ ~' 3


f( x) = )2x + 5x -4x + 3.
2

Sa se calculeze Jf 2 (x )dx.
2

4. Sa se calculeze f_1 (
1
x+ x1 ) dx.

5. Sa se calculeze s: (X. ex+ 2 )dx.


1
6. Sa se calculeze f ex dx.
Jo ex+ 1
Tesiul2

1. Se CODSI
'dera fu nctia
. J : .!~'<,. ~ m:., f l X
lTIJ TfJJ ' )
= {3x') + 2, X;:::: 1 .
x- + 3x + 1, x < I
a) Sa se demonstreze ca f admite primitive pe Tit

b) Sa se calculeze J: f (x)dx.
c) Sa se calculeze r2 f (X }dx.
2. Seconsiderafunctiile f,F:~~~, f(x)=x·ex+x, F(x)=x·ex.
a) Sa se verifice ca functia F este o primitiva a functiei f.
I 3
b) Sa se calculeze J_J!(x)-F(x)) dx.

c) Sa se calculeze J~ f (x )dx.

Te~tnt3
1. Se considera functiile f,g: ~ ~ ~' f ( x) = x 2 + 4x + 3,
g(x)=-1___1_.
x+1 x+3
a) Sa se calculeze r2 f (X )dx.
b) Sa se calculeze J: g ( x )dx.
c) Sasecalculeze f J(x)·g(x)dx.
2
132j Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

2. Se considedi functia f :lR --+ JR, f (x) = x 3 + 2x.


a) Sa se calculeze Jf (x) dx.
b) Sa se arate ca orice primitiva a functiei f este crescatoare pe IR.

c) Sa se calculeze Je(f(x)-lx)·ex dx.


I X

5. Aplicapi ale integralei definite


Aria suprafetei plane c:uprinsa lntre graficullui f , axa Ox ~i dreptele de ecuatii

x =a ~i x = b este Ar1 = J:IJ(x)jdx.


Aria suprafetei plane cuprinsa lntre graficele functiilor f,g: [a,b]--+ R este

Arf,g = J:jf(x)- g(x)jdx.


Volumul corpului obtinut prin rotatia graficului functiei f in jurul axei Ox este

VI= 7Z" I: fz(x) dx.

" ·' 'Seleetate.~din


Exercitii' ·.
,· . variantele•oticiale
. ...'·.·.
.. ' . ' ·.

1. Fie f: lR--+ JR, f (X)= xex . Calculati aria suprafetei plane determinate de Gf '

axa Ox ~i dreptele x =0 ~i x =1
2. Fie functia f:JR -+lR,f(x)={e x+J ,x~- 1 . Calculati volumul corpului obtinut prin
2 +x,x>- 1
rotatia lnjurul axei Ox, a graficului functiei g:[0,2J~R,g(x)= f(x).
3. Fie functia f :[0,1]--+ lR,f(x)=ex ~x 2 + 1 . Aflati aria suprafetei plane cuprinse lntre
Gg,g:IR~JR,f(x)=xe-x f(x), axa Ox ~i dreptele de ecuatii x=O ~i x=1.
4. Fie f:[O.l]~JR,f(x)=ex'v"x 2 +1. Aflati volumul corpului obtinut prin rotatia, in
jurul axei Ox, a G 1 .
5. Fie f :(O,+oo) ~ R,f(x) =In x-x. Calculati aria suprafetei plane cuprinse intre
Gh,h:[l,e]~R,h(x)= f(x)+x, axa Ox ~i dreptele x=1 ~i x=e.
6. Calculati volumul corpului obtinut prin rotatia, in jurul axei Ox , a
Gg,g:[0,1]-+R,g(x)=Tx.
7. Detenninati a>2 a~a !neat aria suprafetei plane determinate de G1 , aria Ox ;;i

dreptele x=2 ;;i x=a sa fie egala cu ln3, unde f:[2.+oo]-+R,f(x)=l+-1-.


· x x-1
8. Fie ~irul In= r xnexdx,nEN. Aratati ca (n+l)In +In+] =e(2n+1 e-1),(V)nEN.

9.. Calculati lim~ rx j(t)dt,f:lR-+lR,f(x)=x 3 +mx 2 +nx+ p,m,n,pElR.


x--+roo X J0
Clasa a XII-a lt33

tO.Fie g:(O,+oo )~JR.,g(x)=xlnx. Aflati aria suprafetei plane cuprinse intre Gg,
axa Ox ;;i dreptele x =1 ;;i x = e .
U.Aflati volumul corpului obtinut prin rotatia, injurul axei Ox a G1 ,
f:[O.l]~JR.,j(x)=l-x.
l2.Aflati aria suprafetei plane cuprinse intre G1 , axa Ox ;;i dreptele de ecuatii
x=l ;;i x=e, f:(O,+oo]~IR,f(x)=x +xlnx.
2

13.Aflati aria suprafetei plane cuprinse intre G1 , axa Ox ;;i dreptele x = 1 ~i x =e


pentru f:IR~IR,f(x)=x-lnx.

14.Fie f:[l,+oo)~IR,f(x)= lnx. Rezolvati in [l,+oo) ecuatia faI f(x)dx=2.


X
• . 3 xn . ~ 3n+1_2n+1
15.Fie ~Irul In =J -f--dx,nEN. Demonstrati ca In+ 2 -In= ,(V)nEN.
2 x -I n+ 1
16.Fie f: IR ~ IR, f (X)= ex + x 2+ 2x . Calculati aria suprafetei plane marginite de Gh ,

h:[O,l]~IR,h(x)=f(x)~x - 2 x ,axa Ox ~idrepteledeecuatii


2

~i
e + 1 x=O x=l.

17.Fie f :( O,+oo) -~ IR,f(x)=~. Aflati a> P ~tiind ca volumul corpului obtinut prin
X

rotatia injurul axei Ox a graficului functiei.g:[O,l]~IR,g(x)=ax 4 f(x)este egal cu 5Jr.


18.Fie In= f~J,(x)dx,fn(x)=xnex ,!, :[O,l]~IR. Demonstrati ca
In +nln-l = e,(V)n E N,n 2::2.
19.Calculati volumul corpului obtinut prin rotatia, injurul axei Ox, a Gg,

g:[l,e]~R,g(x)=JI¥-.
20.Fie f :[O,+oo ),f(x)=-1-. Calculati volumul corpului obtinut prin rotatia
x+l
injurul axei Ox a G1 pe[0,2].

E•~r~ifii propuse
1. Fie functia f: IR ~JR., /( x) = 8x 9x 2 + x- 8. Sa se determine aria suprafetei plane
3

determinate de graficul functieif, axa Ox ~i dreptele de ecuatii x = 0 ~i x = 1.


2. Se considera functia f: IR ~ IR, /( x) = X 2 - 5x + 8. Sa se determine numarul real a,
~tiind di volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului functiei

g:[O,l]~R, g(x)=a[f(x)+5x-8] esteegalacu 51[.


3. Sa se determine volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
functiei f: [1,2] ~JR., f( x) = x-J x+ex.
4. Sa se determine aria suprafetei plane determinate de graficul functieif, axa Ox ~i
dreptele de ecuatii x = -1 ~i x = 1, unde f: JR.~ JR., f(x) = x 2 +- -ex+ 2.
1
x2 .
1341 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

5. Sa se determine aria suprafetei plane determinate de graficul functiei f :[-1,1] --+ IR,
f(x)=sinx+cosx+1 ~i axa Ox.
6. Sa se determine volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
2 2 1
functiei I :[1, 2] -t 1., f ( x) = x + .
X
7. Sa se determine aria suprafetei plane determinate de graficul functiei f: JR' --+ JR,
1
f ( x) = " . - _!_, dreptele de ecuatie x = 1 ~i x = 2 ~i axa Ox.
x- +9 x
8. Sa se determine volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
-+ JR, f (x) = - - ~i a graficului functiei g : [ tc , tc -+ JR,
tc] J
1
functiei f :[ tc ,
6 3 cosx 6 3
1
x = -.-. Comparatt'ce
g () l edoua- am. ..
smx
9. Sa se determine ril1marul real a astfel indit aria corpului obtinut prin rotatia injurul
axei Ox a graficului functiei f : [0, 1] -t 1., f ( x) = ax 2 + 2x - a, sa fie minima.
lO.Sa se determine numarul real a astfel incat volumul corpului obtinut prin rotatia in
jurul axei Ox a graficului functiei g : [0, 1] -t 1., g ( x) = f (ax) sa fie minim, unde
f: lR-+ JR, l(x) = 3x-4 . .
11. Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei I :[-1,0]--+ JR,
f(x)=(2x+3)·ex ~iaxaOx.
12.Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei f :[1, e] -t IR,
f(x)=_!_+_l +-1.
x x2 x3
13.Sa se determine volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
functiei I: [1,2] -t 1., f(x) = 3x- 2.[;.
1
14.Fie functia f: lR-+ JR, /( x) = -J ,x :;t ±4. Sa se calculeze volumul corpului
16-x2
obtinut prin rotirea in jurul axei Ox a graficului functiei g : [ 0,1] -t 1., g ( x) =I (x ).
15.Sa se determine volumul corpului obtinut prin rotatia injurul axei Ox a graficului
1
functiei f :[1, e] -t JR, f (x) = x - - .
xz
16.Sa se determine aria suprafetei plane determinate de graficul functiei
f: [0,1]-+ JR,f(x) = x· er'l ~i axa Ox.
17. Sa se determine aria suprafetei plane determinate de graficul functiei
~iaxaOx.
1
f:[O,l]-+lR,f(x)= J
4-x2
18.Sa se determine aria suprafetei plane determinate de graficul functiei
f: 1R--+ 1., I (x) = X 2 1n x, axa Ox ~i dreptele de ecuatii x = e ~i x =e2 •
Clasa a XII-a 1135

19.Sa se determine aria suprafetei plane determinate de graficul functiei


1
f: [tr, Jr]-+ lR,f(x) =
6 3
. 2
sm xcos 2 x
axaox. ~i
20.Sa se determine aria suprafetei plane determinate de graficul functiei

f : lR \ {±1} => JR, f ( x) = x ~ x ~ , axa Ox ~i dreptele de ecuajii x = 2 si x =3.


3
2
X - '
2f.Sa se determine volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei a graficului
funcjiei f: [0,2] => JR,f(x) = x -Fx.
22.Sa se determine volumul corpului obtinut prin rotajia in jurul axei Ox a graficului

functiei f: [0,1] => IR,f(,X)=~-


e
ex.
23.Sa se determine volqmul corpului obtinut prin rotajia in jurul axei Ox a graficului

functiei f: [ tr,
6 4
Jr]
=> JR,f( x) = -.--.
smx
1

24.Sa se determine voluml.ll corpului obtinut prin rotajia in jurul axei Ox a graficului

functiei f: [o, 1
tr]-+ IR,f(x) = - -.
4 cosx
25.Sa se determine volumul corpului objinut prin rotajia in jurul axei Ox a graficului

funcjiei f: IR* -+ IR,f( x) = x + -~ ~i dreptele de ecuatii x = 1 ~i x = 2.


X

Teste recapitulative
resqd1
1. Se considera funcjia f: [ 0,1]-+ JR, f ( x) = 2x3 - 3x + 1. Sa se determine aria
suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei f ~i axa Ox.
2. Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei f : [0, 1] -+ JR,
2x
f(x) = 1 + ~i axele de coordonate.
2
'.
i
X +1
3. Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei f: [l,e]-+ JR,
f ( x) = x · In x ~i axele de coordonate.
4. Sa se calculeze volumul corpului objinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
1
functiei f :[ -1, 1] -+ JR, f (x) = ~ ?
X~ +q- +2
J•

5. Sa se calculeze volumul corpului objinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului


funcjiei f:[-1,1]-+lR, f(x)=x 2 +~, x:t=O.
, X
6. Sa se calculeze volumul c6rpului objinut prin rotajia in jurul axei Ox a graficului
functiei f: [ 0,1]-+ JR, f ( x) =ex+ I ~i axele de coordonate.
1361 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

1. Se considera functia f :lR -----? JR, f (x) = x · ex + 1.


a) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei f, axa Ox
~i dreptele de ecuatie x =0 ~i x = 1.
b) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei

g: ( O,w)-----? JR, g(x) = f( x), axa Ox ~i dreptele de ecuatie x = 1 ~i x =e.


X

c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului


functiei g ( x) -ex ~i dreptele de ecuatie x= - 2 ~i x = 1.
1
2. Se considera functiile f, g : ( 0, w) -----? JR, f (x) = _!_, g ( x) = -
-.
x x+2
a) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia injurul axei Ox a graficului
functiei g, axa Ox ~i dreptele de ecuatie x = 1 ~i x = 2.
b) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei
h : [ 1, e] --) JR, h (X) = j (X) - g (X) .
c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
functiei p : [ -1, 1] --) JR, p (X) = (X + 2) ( g (X) - j (X)).

Testnl3
2 2
1. Se considera functia f: [0,1]-----? JR, f( x) = (1- x ) x •

a) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei f ~i axele de


coordonate.
b) Sa se calculeze aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei g: [ 0,1]-----? I,
g(x)=ex · f(x) ~i axa Ox.
c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
functiei f.

2. Se considera functiile J, :[ 0,1]-----? JR, J, (x) = xn + ~ + 1,


n EN*.
x+
a) Sa se determine aria suprafetei cuprinse intre graficul functiei g : [ 0,1] -----? JR,
1
g ( x) = J; ( x) + - - ~i axa Ox.
x+ 1
b) Sa se calculeze aria suprafetei cuprinse intre graficul functiei / 2 ( x), axa Ox ~i
dreptele de ecuatie x =0 ~i x = 1.
c) Sa se determine volumul corpului obtinut prin rotatia a graficu\ui functiei J; (X)
in jtrul axei Ox.
Clasa a Xll-a lt37

6. Teste finale
se considera legea de compozitie x * y = x + y + 3.
a) Sa se calculeze 2 * 3 * 4.
b) Sa se rezolve in R x*x*x*x = 1.
c) Sa se arate ca ( IR, *) este grup comutativ.

2. Se considera functia f: ( O,oo) ~ R, + ' x~ .


2
f( x) {xlnx+2,
=
1 1
x> 1
a) Sa se arate ca functia f admite primitive pe JR.

b) Sa se calculeze rl f (X )dx.
c) Sa se calculeze volumul corpului obpnut prin rotatia in jurul axei ox a graficu1ui
functiei f ~i dreptele de ecuatie x = 0 ~i x = 1.

1. Se considera polinomul f E C [x], f 3


+ 4x2 - 3x + 2, cu radacinile x 1, x 2 , x3 •
= x
a) Sa se determine ciitul ~i restul impaqirii polinomului f la polinomul g = x + 1.
b) Sa se calculeze x~ + x~ + x~.
c) Sa se demonstreze ca are loc relatia: x; + x~ + x: = -4 (xi' + x~ + x~) -18.
f, F : JR • ~ JR, F ( x) = x
2 2
3
2. Se considera functiile - , f (x) = x ; 3.
X X
a) Sa se arate ca F este o primitiva a funcpei f.
b) Sa se demonstreze ca F este crescatoare pe JR*.
c) Sa se determine aria suprafetei cuprinse intre graficul funcpei f, axa Ox ~i
dreptele de ecuatie x = 1 ~~ x = e.

fettnt3: , , ·
1. Pe R se define~te legea de compozitie xo y = { x-4)(y-4)+4.
a) Saseverificeca xoy=xy-4x-4y+20.
b) Sa se determine elementul neutru allegii.
c) Sa se ca1culeze valoarea expresiei E = (-I 00) o ( -99) o ... o 99 o I 00, ~tiind ca
legea , este asociativa.

r-:-.
o"

2. Se considera functia f :(0, oo) ~ JR, f ( x) =


~7=-3
a) Sa se calculeze ie f 2 (x) ·_!_dx.
, Jt X
b) Sa se determine volumul corpului pbtinut prin rotatia graficului functiei f in
jurul axei Ox ~i dreptele de ecuatie x = I ~i x = e.
J

1381 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

1. Se considera polinoamele f, g E C [x], f = x 4 - 2x3 + 6x 2 - 3x + 1;


g =x 2 +3x-4.
a) Sa se determine radacinile polinomului g.
b) Sa se determine dhul ~i restul obtinut la lmpaqirea polinomului f la polinomul g.
c) Sa se demonstreze ca polinomul f nu are toate radacinile real e.

2. Se cons1'dera fun ct1a


. f : JR. ~ JR:, f (x ) = {4x ~-1,S1 . X

ax~+ 2x, x > 1

a) Sa se determine a E lR ~tiind ca functia f admite primitive pe nt


b) Pentru a = 1, sa se calculeze J: f (x) dx.
c) Pentru a = 1, sa se calculeze aria suprafetei graficului functiei g : [ 1, 2] --1- JR,
g(x)=x· f(x).

Testu15
1. Pe multimea G = (4, oo) se considera operatia x o y- ( x- 4 )(y- 4) + 4.
a) Sa se calculeze 1 o 2 o 3.
b) Sa se demonstreze ca xo y E G, v X, y E G.
c) Sa se arate ca elementul neutru al legii de compozitie este din multimea G.

. , ~ fu nctm f (x ) = {-J x + 15, x :2: 1.


2
2. Se consiC:'!,ra . f :m
J.l'%. ~
TlJ)
J.l'%.,

3x + 1, x < 1
a) Sa se demonstreze ca functia f admite primitive pe JR.
b) Sa se calculeze aria suprafetei cuprinse intre graficul functiei g : [- 2, -1] --1- IR,
g( X)= j 2(X).
c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
functiei f ~i dreptele de ecuatie x = 1 ~i x = 2.
Simuliiri BAC jl39

Simulari BAC pentru clasa a XI-a

Subiectul I
1. Determinati numarul real x, ~tiind di numerele 3, 24 ~i x sunt in progresie geometrica.
2. Determinati valoarea minima a functiei f: Jffi. _,. Jffi.,[(x) = x 2 - 7x + 2.
2
3. Rezolvati in M ecuatia 3x - 3 x = 81.
4. Dupa ieftinire, un produs costa 1152lei. Cu ce procent s-a ieftinit daca initial costa 1280 lei?
5. Determinati m E Jffi. astfel indlt punctril A(--1, 2) apaqine dreptei d de ecuatie ·
d: x + 5y -3m= 0, in reperul cartezian x9-y.
6. In MBC, dreptunghic in A, AC = ..fi em, BC = 2 em. Determinati masura unghiului B.
Subiectul al II -lea ~

1. Se considera matricele A = (i ~2 ) ~i B = (!1 _!2 ).


a) Calculati 2A + B.
b) Aratati cadet (A ·B)= o.
c) Determinati matricea X E M 2 (Ifli), ~tiind caX +A= 2B.
2. In reperul cartezian x9-y, se considera punctele M(O, 2), N(6, 8), P(3, 5).
a) Detenninati ecuatia dreptei MN.
b) Calculati aria ~:!.MOP.
c) Aratati caM, N, P sunt coliniare.

Subiectul al III-lea
1. Se cons1'dera~ fu nctia
. f : J1\\.
JTJJ TTll
_,. Jf\\.,
f( x ) = rx2 -X+ 1, X E ( -oo, 1)
.
1 + 1nx, x > 1
a) Calculati./{-2) +./{1).
b) Aratati ca f este continua in x = 1.
c) Calculati lim f(x)- 1 .
X-HlO X
1
2. Se considedi functia f: (2, oo) _,. Ifli, f (x) = x- .
x-2
a) Calculati lim f(x).
x--+3

b) Calculati lim f(x).


X--+00 X
c) Determinati ecuatia tangentei la graficul functieifin punctul x = 3, situat
pe graficul functiei f

Subiectul I
1. Aratati ca numarul ill- 3-{2 + V729 este natural.
2. Fie a1 = 1, a4 = 7 termenii unei progresii aritmetice. Calculati a2o1s.
3. Rezolvati Ill multimea numerelor reale ecuatia X= v4x + 6.
4. Calculati probabilitatea ca alegfmd un numar din multimea {CJ; Cl; Cg} acesta
sa fie divizibil cu 3.
I
140 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

5. Determinati ecuatia dreptei care trece prin punctele A(4,-3), B(3,-4), In reperul
cartezian xOy.
6. Calculati cos 2 120° + sin 2 60°.

Subiectul al II-Iea
l.ln reperul cartezian xQy se considera punctele A(5, 2); B(-3, 7); C(l, -5).
a) Detenninati ecuatia dreptei AB.
b) Aratati ca A, B, C nu sunt coliniare.
c) Calculati aria MBC.
2. Se considera matricea A(a) = (~ _
4
a); a E IRZ.
a) Calculati A(1) + A(-1),
b) Pentru a= 3, calculati det (A 2).
c) Demonstrati di pentru a= 2, A 2 =-de t(A) · / 2 .

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: liR --t JIR, f(x) = { ex - l, x <
x 2 +x +a, x > 0
°,
a E JRZ.
a) Calculati.f{-2)-f(-1).
1
b) Calculati lim /(:)+ .
X-?-oo X +X
c) Determinati a E liR astfel incat functiafsa fie continua In punctul xo = 0.
2. Se considera functia f: (0, +oo) --t _!IR, f(x) =
1
i}.
a) Calculati/(4)-/(9).
., )
b) Detenninati ecuatia asimptotei functieifspre +oo .
c) Calculati limf(x)- 5 lim f(x).
X--?1 X--?25

TESTUL3
Subiectul I
1. Detenninati m E liR ~tiind ca punctul A(3a, a - 2) apaqine graficului functiei
f: IRZ --t _!IR, f (x) = 1 - 2x.
2.Determinatinumarulelementelormultimii {4, 7, 10, ... , 100}.
3. Rezolvati ecuatia log 3 x- 4 = 0.
4. Stabiliti cate numere naturale de 4 cifre distincte se pot forma cu elementele
multimii {0, 1, 2, 3 }.
S.ln reperul cartezian xQy, se considera punctele A(l, 3), B(-5, 7). Stabiliti coordonatele
mijlocului segmentului AB.
6. Calculati sin 2 30°- cos 2 60°.

Subiectul al II-lea
l.ln reperul cartezian xQy se dau punctele A(2, 3); B(-2, 4); C(4, 1 - n), n E JIR.
a) Determinati ecuatia dreptei AB.
b) Determinati ecuatia medianei duse din 0 In M 0 B.
c) Determinati n E liR astfellncat punctele A, B, C sa fie coliniare.
Simuliiri BA C j141

2. Se considera matricele A = (i ~); B = (; ~).


a) Calculati 3A- 2B.
4
b) Aratati ca s- 1 = (!4 -; ).
c) Demonstrati ca A 2 =B.

Subiectul al III-lea
1 Se considera functia f: [1, +oo) ~ lffi., f(x) = ~ Inx+x.
• nx+x
a) Calculati lim f(x).
x~1

b) Determinati ecuatia asimptotei spre -too la graficul functiei f


c) Calculati lim Jn x; f(x).
x~oo x +x
x2+3 < 1
2 ' X-
2. Se considera functia f: 1ffi. ~ lffi., f ( x) = ~: ~ .
{ - -,
X 2 +1
X> 1
a) Sa se determine numarul real a astfel indit functia f sa fie continua in punctul x 0 = 1.
b) Sa se determine ecuatia asimptotei oritontale catre -oo la graficul functieif

Subiectul I
1. Aratati ca numerele CJ - C~ - 4 este patrat perfect.
2. Determinati numerele 1ntregi x care verifica relatia If (x) I < 1, unde
x+1
f:~ ~ lffi.,J(x) = -.
3
3. Determinati coordonatele punctului de extremal functiei f: 1ffi. ~ lffi.,J(x) = -x 2 + x + 1.
4. Rezolvati ecuatia Pn = Pn-z·
A 2
5. In reperul cartezian se considera punctele A(5, -1); B(2, 3). Calculati lungimea
segmentului AB.
6. ~tiind ca sin A = ~' calculati cos A, A E (0, 90°).
13

Subiectul alII-lea

l. Se consideci nmtricele A = G~ ~} B = G ~ D, = G ~ D
l3

a) Calculati 3A- 2B + 5h.


b) Aratati ca A= B + h, apoi calculati det A.
c) Calculati A 2 •
2. In reperul cartezian x9Y, se considera punctele A(4, 0); B(O, 2); C(l, -1); D(2, m); mE lffi..
a) Determinati ecuatia dreptei BC.
b) Calculati aria MBC.
c) Determinati m E 1ffi. astfel indit punctele A, B ~i D sa fie coliniare. ,,
142j Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

Subiectul al III-lea
~ Iffi., f(x)
2
1
1. Se considera functia f: lR\{ -1} = x x+1
-x- .

a) Calculati lim
X-->-2
f (x).
b) Calculati lim [Cx) .
x->-ooX -x-1
~) Determinati ecuatia asimptotei spre +oo la graficul functiei f
' j

2. Se considera functia f: lR ~ Iffi., f (x) = 1


r~ ~: ~ ~ ~~ m E JR.
a) Pentru m = 3, calculati/(3)- f(O).
b) Determinati valoarea parametrului m E lR astfel incat functia f sa fie continua in x = 1.
c) Calculati lim 2f(x).
x--co

I )
Subiectul I
1. Deterrninati x E Iffi., pentru care numerele 2, x + 3 §i 8 sunt in progresie aritmetica.
2. Se considera funcpa f: lR ~ Iffi., f(x) = x 2 - 3x + 2. Calculati/(0) · f(l)· ... · j(2015).
2
3. Rezolvati in lR ecuatia 13x +x+ 1 = 13sx-z.
4. Se considera multimea A = {1,2,3, ... ,60}. Calculati probabilitatea ca alegand un element
al acestei multimi acesta sa nu fie divizibil cu 5.
5. Determinati numarul real a E Iffi.+ pentru care punctul A(2a- 1; d) se afla pe
dreapta d: x - y + 1 = 0.
6. in MBC, AB = 5 em, AC = 6 em, BC = 7 em. Calculati cos A.
Subiectul alII-lea
1. Se considera matricele A = (i =i), /
2 = (~ ~) ~i multimea M = {a/2 + b ·A/a, b E IIW
a) Aratati ca A 2 = 02.
b) Verificati daca / 2 EM.
c) Aratati ca daca A, B e M atunci AB e M.
2. in reperul cartezianxOy, se considera punctele A(-1, 0), B(3, 2); C(5, 4).
a) Determinati ecuatia dreptei BC.
b) Determinati ecuatia medianei duse din varful A in MB C.
c) Calculati aria MBC.
Subiectul al III-lea
X
1. Fie functia f: Iffi.* ~ JR,f(x) = _xe
3 -1
.

a) Calculati lim f(:).


x-2 e
b) Calculati limitele laterale ale functieifin punctul xo = 0.
c) Determinati ecuatia asimptotei spre +oo graficului functieif
. fun . f( ) { X + 3, X < 0
2. Fie ctm f: Iffi. ~ Iffi., X =
x2 +ex+ 2, X> o·
a) Calculatif(-1) + f(O).
b) Calculati lim f(x).
x--2
c) Aratati ca functia f este continua pe Iffi..
Simulari BAC 1143

Subiectul I
1. Aratati ca punctul A(m + 1; 3m- 1) apartine graficului functiei
f: ~-'? lR.,f\x) . 3x! _4, Vm E lR.. . .
z.In progresw antmet1ca (an)n>b a3 = 11, au= 3. Calculat1 a7.
3. Sa se rezolve in JR{ ecuatia 9x + 3x- 12 = 0.
4. Calculati probabilitatea ca alegfmd la inHimplare un numar natural din doua cifre diferite,
acesta sa fie patrat perfect.
u v
5. Determinati a E JR{ astfel incat vectorii = (a+ 1) · l + 4] ~i = 2l +(a-x) · J
sa fie coliniari.
6. in b.MNP,JyfN= 3 em, MP = 5 em, m(M) = 60°. Calculati lungimea laturiiNP.

Subiectul al II -lea
1. Se dau matricele A = (~ !). B. (!2 ~2 ), / 2 = (~ ~).
a) Calculati det(3A - 2B).
b) Aditati di A 2 - SA = 02.
c) Verificati dadi A · B = B ·A.
2. in reperul cartezian se considera punctele A(2, 1); B(1, 2); P(n, -n), n E lR..
a) Determinati ecuatia dreptei P1P2.
b) Calculati aria MBPo. ·
c) Aratati caPo, Pn, Pn+I sunt coliniare, V n E /Z.

Subiectul al III -lea


1. Se considera functia f: fiJ3.-'? E,f(x) = x(ex + 1)- ex.
a) Calculati lim f(x).
X-->2
b) Aratati ca functiafare eel putin o radacina reala in intervalul [0, 1].
c) Aratati ca lim f(x)+ex = 2.
X-->0 X
lnx, x > 1
2. Se considera functiaf: JR.-'? E,f(x) = {ex-e < .
X- 1
I
e
a) Calculati lim f (x).
X-l-0
b) Aratati ca functia f este continua in punctul xo = 1.
c) Determinati ecuatia asimptotei ditre -oo la graficul functieif

Subiectul I
1. Calculati Cj- Cj.
2. Sa se arate ca numerele 1, 3, 9 sunt in progresie geometrica.
3. Un produs costa la vanzare 357lei. Care este pretul produsului la livrare? (tara TVA 19%).
4. ~ezolvati in multimea numerelor naturale ecuatia 1 + C~+l- n 2 = 0.
5. In reperul cartezian se considera punctele M(2, 0); N(a2 - 1, O);.P(5, 0). Determinati
valoarea numarului real a astfel incat P sa fie mijlocul segmentului MN.
1441 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

6. In MBC, BC = 6 em ~i raza eereului cireumscris triunghiului este egaHi cu 2.../3...........


V ... J

masura unghiului A.

Subiectul al II-Iea

1. Fie matriceaA = (!2


-3 0
~
a) Calculati det (A 2 ).
b) Calculati A + A 2 +~At.
c) V erificati daea matrieea A este inversabila.
2. In reperul eartezian xOy, se eonsidera punctele A(4, 0), B(m, n), C(l, -1) ~i dreptele
AB: x + 2y - 4 = 0 §i BC: 3x + y- 2 = 0.
a) Stabiliti coordonatele punetului B, m, n E R.
b) Pentru m = 0, n = 2, serieti ecuatia medianei duse din varful B in MBC.
c) Pentru m = 0, n = 2, ealculati aria MBC.

Subiectul al ill-lea
x2+3
, X-
<1
1. Fie functia f: lR( ~ R,f(x) = ::;; , a E R.
{-- x>1
3 J

a) Calculati lim f(x).


X-t-1
b) Determinati ecuatia asimptotei eatre -oo la graficul funetiei f
c) Determinati numarul real a astfel ineat functia f sa fie continua in Xo = 1.
2. Fie funetia f: R\{-2} ~ R,f(x) = x +x+z.
2

x+2
a) Calculati }~~!!:/ (x).
b) Determinati ecuatia asimptotei obliee catre +oo la grafieul functiei.
c) Caleulati lim f_[Cx)
x-too \X +x+2
-1).

Subiectul I
1. Stabiliti valoarea minima a functiei f: [-3, 2] ~ R, f(x) = -2x + 3.
2. Determinati numarul real x §tiind ca x- 5, 6 ~i x + 5 sunt termeni consecutivi ai unei
progresii aritmetiee.
3. Determinati solutiile reale ale ecuajiei log 5 (x- 2) = 0.
4. Stabiliti cate numere de doua cifre se pot forma cu elementele multimii {2,4, 6, 8}.
5. Fie veetorii 11 = -3t + 2] ~i v =Sf-]. Determinati eoordonatele veetorului w= 511 + 3v.
6. Calculati tg x, ~tiind ea X E (0°' 90°) ~i cos X = ..fi_
2

Subiectul al II-lea
l.FiematriceaA(a) = ( 1 ~2 !a 1
2
a a),a
2
E ]R{.
a) CalculatiA(3)-A{l).
b) Aratati caA 2 (0) = 12 .
c) Determinati ca det(A(a)) nu depinde de valoarea numarului real a.
Simulari BAC j145

iz.inreperul cartezianxOyse considerapuncteleA(n+l, n+2); B(n-1, n), n E IR, 0(0, 0).


a) Pentru n = 1, determinati ecuatia dreptei AB.
b) Pentru n = -3, calculati aria MOB.
c) Aratati di aria MOB nu depinde de valoarea numarului real n.

Subiectul al lli-lea
t.Fiefunctiaf:lR---7 JR,f(x) = =~~,x * 1.
a) Calculati lim f(x)-!( 2 ).
X-72 x-2
b) Determinati ecuatia asimptotei verticale.
c) Determinati ecuatia asimpt{otei orizontale spre -<X).
1
~~ x<O
2. Fie functia f: IR ---7 .IR, f (x) = v;;;:
-- x>O
.
2 , -
a) Calculati lim f (x).
X-71
2
b) Calculati lim (f(x)) .
X-7-3
c) Aratati caf continua pe IR.

'TESTUL9
Subiectul I
l.ln progresia aritmetica (Un)n>l' a1 = 3, a3 = 7. Calculati suma primilor zece
termeni ai progresiei.
2. Determinati coordonatele punctului de intersectie a dreptelor de ecuatii d1: x + y- 3=0;
dz: 2x + y- 4 = 0.
2
3. Rezolvati in IR ecuatia 3x +x+l = 27.
4. Calculati probabilitatea ca alegand un element n al multimii { 1, 2, 3, 4} acesta sa·
verifice relatia n! >zn.
5. Calculati aria MBC, $1iind di AB = BC = 6 em, m(A.BE) = 120°.
6. Calculati cos 150° · sin 60°.

Subiectul al II-Iea
1 1 1
1. Fie matricea A(x) = 1
1
a) Calculati A(-1).
b) Aratati di A(x) =- ·-x · (x- 1) 2 , Vx E IR.
c) Rezolvati ecuatia A(3} = 0.

= (12 1 0) (3 -2)
1
2. Se considera matricea A 1 2 ,B = 3 -2 4 , a E IR.
a 2 1 -3 5 -1
a) Calculati 2A - 3Bt, pentru a = -1.
b) Calculati .t:l"" + B 2 •
c) Detcnninati valorile reale a astfel 'incat A ~a fie inversabila.
1461 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

Subiectnl al lli-lea
1. Se considera functia f: Iffi. ~ Iffi.,[(x) = { ~- 6' 2
x < , a E Jffi..
X -a, X> 2
a) Pentru a= 9, rezolvati ecuatiaj{x) = 0.
2
b) Calculati.lim(f(x) ) .
x~1

c) Determinati valoarea numarului real a ~tiind ca functia f este continua pe Iffi..


2. Fie functia f: Iffi.\{+1} ~ Iffi.,f(x) = - 2x .
X -1
a) Calculati lim f(x).
x~-2

b) Calculati limx · f(x).


x~oo

c) Determinati ecuatia asimptotei spre -oo la graficul functieif

Subiectul I
1. Calculati logs(4- m) +logs(4 + .JTI).
2. ~tiind ca x1, x2 sunt solutiile ecuatiei x 2 + 3x + 1 = 0, calculati xf + xi.
3. Rezolvati ecuatia CJ- 21 = 0, n E N, n > 2.
4. Dupa o scumpire cu 25% un obiect costa 500 lei. Care era pretul obiectului inaintea scumpiri
5. Determinati panta dreptei care trece prin punctele A(-2, 1) ~i B(5, 10).
6. Calculati aria triunghiului echilateral care are perimetrul egal cu 24 em.

Subiectul alII-lea

1. Fie mabicea A =
a) Calculati A +B.
G~ D; G~ B= i} /3 = G~ ~).
b) Calculati det(/3 +B).
c) Aratati ca A 2 - 3A =B.
2. In reperul cartezian xOy, se considera punctele A(-2, 1 -a); B(a, 2); C(4, 2), a E Iffi..
a) Pentru a= 0, determinati ecuatia dreptei AC.
b) Pentru a = 0, calculati aria MBC.
c) Determinati valoarea reaUi a numarului a astfel !neat punctele A, B, C sa fie coliniare.

Subiectnl al III-lea
~ HR,f(x) =
2
1. Fie functia f: D x -s.
x-1
a) Stabiliti domeniul maxim de de:finitie al functieif
b) Calculati lim f(x).
x~3 x+S
c) Determinati ecuatia asimptotei oblice spre -oo la gra:ficul functieif
sinx 2
2. Se considera functia f: Iffi. ~ Iffi.,[(x) = -x-' x < 0.
{
-Jx 2 + a 2 , x 2 0
a) Calculati lim ~(x)2 • b) Pentru a= 3, calculati lim f(x).
x~-1mnx x~4

c) Determinati valoarea numarului real a ~tiind ca functiafeste continua 1nx0 = 0.


Simulliri BA C 1147

subiectul I
t.Determinati punctul care apart:ine graficului functiei f: J:R{ ~ !R{,f(x) == 2x + 1, In care
abscisa este egala cu ordonata.
2. Detenninati valoarea numarului realm, astfelincat ecuatia x + mx + 9 = 0 sa admita
2

0 singura solutie reala.


3. Rezolvati in IR<. ecuatia log 4 (x 2 + 2x- 4) = 1.
4. Detenninati numarul submultimilor a doua elemente ale multimii A= {1,2,3,4,5,6}.
5. Detenninati aria MBC ~tiind ca AB = AC 4 em §i m( A) = 30°.
6. Calculati sin 75° +cos 75° - sin 105° +cos 105°.
subiectul al ]]-lea
1. In reperul cartezian, se considera punctele A(l, -2); B(-3, 5).
a) Calculati panta dreptei AB.
b) Determinati ecuatia dreptei AB.
c) Calculati aria MOB, unde 0(0, 0).
·d .
2. Se cons1 era~ matncea A = ( _ 21 21) ; B = (-13 50) ; O = (00
2

a) Calculati det (A · B).


b) Calculati A-1•
c) Rezolvati ecuatia matricialaA ·X= B, X E M 2 (IR<.).

Subiectul al III-lea
~
2
l.Fiefunctiaf:IR<.\{1} !R{,f(x) = x +x+z.
x-1
a) Calculati lim f(x)_
X-?00 X

b) Determinati ecuatia asimptotei oblice spre -oo.


c) Determinati ecuatia asimptotei verticale.
2. Se cons1.dera~ funcpa
. f 1Dl IDl f( , { X+ 3, X < 1
: J.fu ~ J.fu, x) = 3 In x + 4 , x > 1 .
a) Calculati lim f(x)_
X-?-oo 2x
b) Calculati limf(x).
X-?e
c) Verificati daca functia.feste continua pe IR{.

TESTUL12 ·
Subiectul I
1. Se considera progresia geometrica Cbn)n?.l, in care b1 = 4 ~i b4 = 10. Calculati b2s.
2. Aratati ca numarul CJ- C~ este naturaL
3. Rezolvati In multimea numerelor naturale ecuatia -J2x 2 + 8 = x- 2.
4. Dupa doua scumpiri succesive cu 10%, respectiv 20%, pretul unui produs este de792 lei.
Care era pretul initial al produsului?
5. Determinati ecuajia dreptei care contine punctul A(2, 3) ~i este paralela cu dreapta de
ecuatie d: x + y- 5 = 0.
6. Calculati lungimea laturii AC a MBC, ~tiind ca m(B) = 45°,AB = 10 em, m(C) = 30.
1481 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Subiectul al 11-lea
1. Fie matricele A= (~ !); B = (_!1 ! 2} C = (~ ~),a E JR.
a) Veri:ficati dadi det A = 0.
b) Determinati numarul real a ~tiind caB+ C = (i ~).
c) Demonstrati ca B 2 + B = 02, unde 0 2 = (~ ~).
1 1 1
2. Se consideri'i determinantul L\(a, b)= 1 a b , a, bE~-
1 a+1 b+1
a) Calculati ~(-1, 1).
b) Aratati di A (a, b)= a b.
c) Determinati a E ~ pentru care A(a, 2020) = 1.

Subiectul al III-lea.
1. Se considedi functia f:.JR--? JR, f(x) = { +
2
~~ X > 0°.
a· e, x <
a) Calculati lim f(x).
x~9 5
b) Calculati lim f(x).
x~oo x
c) Determinati valoarea reaHi a numarului a ~tiind ca funetia f este continua 'in xo 0.
2. Se considera funetia f: D --? JR, f(x) = x~-x-
3x +2x-1
3
.

a) Stabiliti domeniul maxim de definitie al funetieif


b) Calculati lim f (x).
x~-2

c) Determinati ecuatia asimptotei spre -oo la graficul functieif

TESTUL 13
Subiectul I
1. Calculati suma 1 + 2- 1 + 2-2 +2-3 •
2. Stiind ca x + 2: = 4, calculati x 2
X
+ ~, x
X
=F 0, x E JR.
3. Rezolvati in JR ecuatia 1og 5 (x 2 - 4x + 4) = log 5 9.
4. Determinati probabilitatea ca alegand un numar natural de doua eifre, acesta sa aiba
produsul cifre1or egal cu 16.
5. Determinati eeuatia dreptei care contine punetul A(3, -1) ~i este perpendiculara pe
dreapta d: 6x + 3y- 7 = 0.
6. In MBC, AB = 3 em, BC = 2 em, AC = 4 em. Calculati cos(A).

Subiectul al 11-lea
1. Fie matricea A = (i =~), 02 = (~ ~); B = (!3 i)·
a) Calculati 2A - 3B.
b) Calculati det (B -A).
c) Aratati di A2 + A 3 = 02.
Simuliiri BA C 1149

reperul cartezian xOy se considera punctele M(l, 1); N(2, 3); P(3, m); 0(0, 0).
a) Determinati ecuatia dreptei OR, undeR este mijlocullui MN.
b) Calculati aria t:,.MON.
c) Determinati valoarea reala a numarului m astfelindit M, N ~i P sa fie coliniare.

Subiectul al III -lea


. x 2 +3
1. Fie functm f: D ---7 lR\, f (x) = -x-.
a) Stabiliti domeniul maxim de definitie al functieif
b) Calculati limf(x).
x~4

c) Determinati asimptota orizontala spre +oo a functiei g: (0, +oo), g(x) = f(x)_
. 2x
X· eX X< 0
2. Se considera functia f: ~ --7 ~. f (x) = { zx ' x > .
0
x+1'
a) Verificati daca functiafeste continua pe ~-
b) Determinati asimptqta orizontalaq functieifspre +oo.
c) Calculati lim (f(x) · (x + 1) + x 2 + 1].
x~1

TESTULt~

Subiectul I
1. Calculati log 6 3 + log 6 10 -log 6 5.
2. Demonstrati ca numarul CJ - ct este naturaL
3. Determinati valorile reale ale lui x pentru care x (x - 1) - x ~ 15.
4. Rezolvati in JR{ ecuatia 3x + 6 · 3x = 7.
5. Determinati valoarea reala a numarului n ~tiind ca distanta dintre punctele A(2, 1)
~i B(7, n) este egala cu 13.
6. Determinati coordonatele punctului B ~tiind ca A ( 1, -1) este simetricul punctului
C(5, -3) fata de B.

Subiectul al II -lea

1. Se considera matricea A = 1
(1 -1)
4
-a
-2 .
1 -2 2
a) Determinati valoarea numarului a, a E JR{, ~tiind ca matricea A este inversabila.
b) Calculati A 2 •
1 0 0)
'
c) Calculati det (A 2 - h), pentru a= 0, unde / 3 =
(0 0 1
0 1 0 .

2. In reperul cartezian xOy se considera punctele Mn (n, n+2), n E :ru.


a) Demonstrati ca punctele Mo, M1, M2 sunt coliniare.
b) Determinati ecuatia dreptei MoMJ.
c) Demonstra!i ca aria~ MnMn-10 nu depinde den, 't/ n E :ru. I"
I'
150 1 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Subiectul al III-lea
._; 1. Fie functia f: [1, +oo) ~ n:R, f(x) = xex-
1
.
X
a) Calculati lim f(x)-f(l).
x-.1 x-1
b) Aratati ca graficul functieifnu admite asimptota orizontalii spre +cx:J.
c) Aratati ca f(x) > 0, 'v'x E [1, oo ).
2
2. Se considera functia f: JR{\{ -3} ~ JR, f(x) = x+3
x+ .

a) Determinati asimptotele graficului functieifspre +oo.


b) Calculati lim
x-.-2
(! (x) - !.)
x
.
c) Calculati lim (f(x))x.
X -tOO

Subiectul I
1. Calc~lati C~ + Cg + ct.
2. Determinati coordonatele punctului de inspectie a dreptei d: 2.x + y 4 = 0 cu axa Ox.
3. Rezolvati in lR ecuatia 2-JZ = ...fx 2 + x- 4.
4. Determinati coordonatele varfului parabolei care reprezinta graficul functiei
f: n:R ~ JR,f(x) = 2x 2 + x + 3.
5. Determinati panta dreptei care trece prin punctele A(2, -3) ~i B(6, 7).
6. Calculati cos X, ~tiind ca sinx = ~ ~i X E (0°, 90°).

Subiectul al 11-lea
1. In reperul cartezian xOy se considera punctele A(2, 3), B(4, 5), C( n+l, n2 ), 0)0, 0).
a) Determinati ecuatia medianei duse din 0 in 80AB.
b) Calculati aria MOB.
c) Determinati valoarea realii a numiirului n astfelincat punctele A, B ~i C sa fie coliniare.
2. Fie matricea A = (i ;) ~i functia f: n:R ~ n:R, f(x) = x 2 - 6x + 8.
a) Calculati det (3At).
b) Calculati A 2 .
c) Aratati ca f(A) = 02,02 = (~ ~).
Su biectul al III -lea
1. Fie functia f: D ~ n:R,f(x) = ~ + x+
1
.
x+l x+Z
a) Stabiliti domeniul de definitie al functieif
b) Determinati asimptotele functiei spre +oo.
c) Determinati ecuatia asimptotei verticale la graficul functieif
2. Fie functia f: (0, +oo) ~ n:R,f(x) =
2
{x 1
- xl+ • x· E (
a+ nx, x > 1
1 ), a E JR. °•
a) Calculati lim f(x).
x-.o
x>O
b) Determinati valoarea numarului real a ~tiind ca functiaf este continua pe (0, +oo).
c) Pentru a= 1, calculati lim f(x).
x-.co x ~-
Subiecte BAC- 2016j151

Examenul de Bacalaureat 2016


, ';,)1,.l'EI~In¢li'8a~l~tir~'~t0ZW1();''s~iiiiji~~,,~ii;lie {c:j;; ·

subiectul I
t' ca- ( 1 - 1 ) .10 =1.
1. Ara-ta,I
2 5 3
2. Determinati numarul real a, ~tiind ca punctul A(1, 0) apaqine graficului functiei
f:JR ~JR,f(x)=x-a.
3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia Jx+1 =5.
4. Calculati probabilitatea ca, alegand un numar din multimea
M {10,20,30,40,50,60, 70,80,90}, acesta sa fie multiplu de 30.
5. In reperul cartezian xOy se considera punctele A(3,5) ~i B(7,5). Determinati
coordonatele mijlocului segmentului AB.
6. Daca X E ( 0,;) ~i cosx= /3' aratati ca tgx= 1ff.
Subiectul al II -lea
1. Se considera matricele A=(!1 M~i B=(? ! 1).
' ' ca det A=
a) Aratati .
1.
b) Aratati ca B · B +A= 0 2 , unde 0 2 = ( g g).
c) Determinati numerele reale x ~i y, pentru care A+B=e;
4~ ).
@Se considera polinomul f = X 3
- 2X
2
- 2X + 1.
a) Aratati ca /(1)=-2.
b) Determinati catul ~i restu11mpaqirii polinomului f la polinomul X+ 1.
c) Demonstrati ca (x2 + xJ(x3 + xl )(xl + Xz) = -3, unde XI' Xz ~i x3 sunt radacinile
polinomului f.
Subiectul al III -lea
(!) Se considera functia f:JR~JR,f(x)=-x 3 +3x+2.
a) Aratati ca f'(x)=3(1-x)(l +x),x ER
b) Aratati ca lim f(x2) =-9.
, x->2 x-
c) Demonstrati ca f(x) :SA, pentru orice X E [ -1, +oo).
(j) Se considera functia f: lR ~JR., f (x) = x + 2.
I (f(x)-2)dx=O.
I
a) Aratati ca
-l

b) Aratati ca Iex t(x)dx=2e-l.


1

0
a 6-a
c) Determinati numarul real a, ~tiind ca J f(x)dx=·J (f(x)-4)dx.
0 0
I
152 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

Subiectul I
1. Aratati ca ( t- !): ~ =
1
1.

2. Aratati ca 4( x1 + x 2 ) - 3x1x2 = 2, unde x1 ~i x 2 sunt solupile ecuatiei x 2 - 5x + 6 =0.


3. Rezolvati' in multimea
'
numerelor reale ecuatia
, .Jx-1 =2.
4. Dupa o ieftinire cu 10%, pretul unui obiect este 90 de lei. Determinati prepll
obiectului inainte de ieftinire.
5. In reperul cartezian x0 se considera punctele A(5,1) ~i B(3,1). Calculati lungimea
segmentului AB.
6. Daca X E ( 0, ~) ~i cos X= 1' aratati ca sin X= ; •

Subiectul al II-Iea
1. Se considera matricele A=(~ ~) ~i B=(I !), unde x este numar reaL
a. Aratati, ca det A= -5.
b. Aratati ca A· B =B ·A, pentru orice numar real x.
c. Determinati numarul real x, pentru care A· A- 3( A+ B)= 12 , unde 12 = (A ?).
2. Pe multimea numerelor reale se define~te legea de compozitie x* y=f.xy+x+ y.
a. Aratati ca I*(-3)=-3.
b. Demonstrati ca x* y=t(x+3)(y+3)-3, pentru orice numere reale x ~i y.

c. Determinati
,
numerele reale nenule x, pentru care x*l=-3.
X

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f:IR~IR,f(x)=x -3x. 3

a. Aratati ca /'(x)=3(x-l)(x+l),xeR
- . - . f(x)+3x
b . Aratat1 ca 11m
' X-+0
=0 . X
c. Demonstrati ca f (X) 2-2, pentru orice X E [ -1, +oo).
2. Se considera functia f:JR ~ IR,f(x) = x 4 +x+ 1.
1

I
a. Aratati ca (f(x)-x-l)dx=i-
0
e 2
b. Aratatica f(J(x)-x 4 -l)lnxdx=e + 1.
I
4
c. Determinati aria suprafetei plane delimitate de graficul functiei f, axa Ox ~i dreptele
de ecuatii x = 0 ~i x 1.
Subiecte BAC- 2016jl53

1. Aratati ca 1-! :0,25 =0.


2. Calculati f(-l)·f(l), unde f:R-+R,f(x)=x+l.
3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuapa .J2x-3 =5.
4. Un obiect costa 100 de lei. Determinati prepll obiectului dupa o scumpire cu 20%.
5. In reperul cartezian xOy se considera punctele A{2,4) §i B{5,4). Calculati distanta
de la punctul A la punctul B.
6. Calculati lungimea laturii AB a triunghiului ABC, dreptunghic in A, §tiind ca .
AC=6 ~i B=~.

SubiectuJ al 11-lea
1. Se considera matricele A= 03 2) ~i B =(; ! 1), unde x §i y sunt numere reale.
a. Aratati ca det A= -4.
b. Aratati ca det(A-2B)=O, pentru orice numere reale x ~i y.
c. Determinati numerele reale x .!?i y, pentru care A·B=B·A.
2. Pe multimea numerelor reale se define§te legea de compozitie x oy = xy + 2x + 2y + 2.
a. Aratati di Io(-2)=-2.
b. Demonstrati ca xo y=(x+2)(y+2)-2, pentru orice numere reale x §i y.
c. Determinati numerele reale nenule x,pentru care xol=x.
' X

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f:R-+R,f(x)=x 3 +x2 -x+l.
a. Arata!i di f'(x)=3x 2 +2x-1,xER.
b. Aratati ca lim :if'(x) 3.
, x->+"' f(x)
c. Determinati abscisele punctelor situate pe gra:ficul functiei f in care tangenta la
gra:ficul functiei f este paralela cu dreapta y=4x+l.
2. Se considera functia f:R-+R,f(x)=x 5 +x3 +2x.
I

a. Aratati ca J(f(x)-x 3
-2x)dx=0.
-I
2

J
b. Aratap ca e"' (f(x)-x 5 -x 3 +1)dx=3e2 +1.
0

c. Demonstrati ca orice primitiva a functiei f este convexa pe R


154j Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

Examenul de Bacalaureat 2010-20


Subiectul I
1. Aratati ca
'
(1+1).
2 5 7
20 =2.

2. Determinati numarul real a, ~tiind ca punctul A(a, 0) apartine graficului functiei


f :JR.~ IR,f(x) =x-2.
3. Rezolvati
, in multimea
' numerelor reale ecuatia, .Jx +3 =4.
4. Calculati probabilitatea ca, alegand un numar din multimea
M {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,90}, acesta sa fie multiplu de 15.
5. In reperul cartezian x0' se considera punctele A( 4, 2) ~i B( 4, 6). Determinati
coordonatele mijlocului segmentului AB.
6. Aratati Ca sin X= i~, ~tiind Ca X E( 0, ~) ~i COSX = 153 .
Subiectul alII-lea
1. Se consideramatricele A=G ~), B=(~ n~i C=C D·
a) Aratati ca det A= -2.
b) Aratati ca A+B=SC.
c) Demonstrati ca AB+BA+412 =25C, unde 12 =(b ?).
2. Pe multimea numerelor reale se define~te legea de compozitie x o y = .zy + 4x + 4y + 12.
a) Aratati ca 5o(-4)=-4.
b) Aratati di xoy=(x+4)(y+4)-4, pentru orice numere reale x ~i y.
c) Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia xox=x.
Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: lR-+ JR., f ( x) = 2x 3 + 3x 2 + 5.
a) Afatati Ca j'(x)=6x(x+J),xEJR.
b) Calculati lim f'(x) •
x-H-oo f(x)-2X 3
c) Determinati intervalele de monotonie a functiei f.
2. Se considera functia f: lR -+JR., f (x) = 4 x 3 + 3x 2 •
2

a) Aratati ca f(J(x)-3x 2 )dx=l5.


I

b) Determinati primitiva F a functiei f pentru care F(1)=2015:

c) Determinati numarul natural n, n > 1, ~tiind ca I~ 9.


I X
Subiecte BAC- 201 0-2015!155

'subiectul I
1. Aratati di ( 2-k): 1~ =5.
2
2. Calculati f(-2)+ /(2), unde f:1R~JR,f(x)=x -4.
3. Rezolvati, in multimea
, numerelor reale ecuatia
, --.hx-1 =3.
4. Calculati probabilitatea ca, alegand un numar din multimea A{1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10},
acesta sa fie multiplu de 5.
5. In reperul cartezian xOy se considera punctele 0(0, 0), M(0,4) ~i N( 4, 0). Aratati ca
tritmghiul MON este isoscel.
6. Calculati aria triunghiul ABC dreptunghic in A, ~tiind ca AB =10 ~i AC = 12.
Subiectul al II -lea
1. Se considera matricele A=(~ =~) ~i 1=(~ ~)·2

a. Aratati ca det A =1.


b. Aratati ca A-A+/2 =02 , unde 0 2 =(8 8)·
c. Demonstrati ca det( A- a!2 ) ~ 1, pentru mice numar real a.
2. Se considera polinomul f = X 3 + 5X 2 +X+ 5.
a. Aratati ca j(-5)=0.
b. Demonstrati ditul ~i restulimpartirii polinomului f la polinomul X 2 +6X +5.

c. D emonstratl. ca- -X3- +--+--=--


X, Xl 23 d
, un e x1 , x"
.
~1 x3
, xJXz xlx3 XzX3 5 ~

sunt radacinile polinomului f.


Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: lR ~ IR, f(x) = x4 - 2x 2 +I.
a. Aratati ca f'(x)=4x(x-1)(x+D,xER
b. Determinati ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctul der abscisa x =1,
situate pe graficul functiei f.
c. Demonstrati ca O~f(x)~l, pentru orice xE[-1,1].
2. Se considera func}ia f:(O,+oo)~R,f(x)=x 2 +Fx.
3

a. Aratati ca f( f (x) - viX )cbc = 236 .


l

b. Demonstrati ca functia F:(O,+oo)~JR,F(x)= ~ + 2 xf +2015


este o primitiva a functiei f.
c. Aratati ca suprafata delimiitata de graficul functiei g:(O,+oo)~R,g(x)=(f(x)-Fx)ex,
axa Ox ~i dreptele de ecuatii x=l ~i x=2, are aria egala cu e(2e-1).
1561 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Subiectul I
1. Aratati ca
,
d-
-v3 -1
-J3 =1.
2. Detenninati coordonatele punctului de intersectie a graficului functiei f cu axa Oy,
2
unde f:JR.~JR.,f(x)=2x +x+2015.
3. Rezolvati, In multimea
, numerelor reale ecuatia
, .Jx+2 =2.
4. Dupa o reducere cu 10% un obiect 99 de lei. Calculati pretul
obiectului inainte de reducere.
5. In reperul cartezian xOy se cons.idera punctele M(2,J) §i N(4,1). Determinati
lungimea segmentului MN.
6. Aratati ca sinx=t, ~tiind Ca XE( 0, ~) ~j COSX=~.
Subiectul al II-Iea
1. Se considera matricea A =G D·
a. Aratati ca det A= 0.
b. Detenninati numarul real x pentru care A· A= xA.
c. Aratati ca det(A+l2 )+det(.4-12 )=2, unde 12 =(b ?)·
2. Se considera polinomul f = X 3 + 5X 2 +X+ 5.
a. Aratati ca f( -5) = o.
b. Demonstrati ditul ~i restullmpaqirii polinomului f la polinomul X 2 + 6X + 5.

c. Demonstrati ca _3_+_.5_+__:5_=- 253 'unde XI, x2 ~i x3


XjX2 XjX3 x2x3
sunt radacinile polinomului f.
Subiectul al ill-lea
1. Se considera functia
,
f:(O,+oo)~lR,f(x)=x-l.
X

a. Aratati ca f'(x)=l+~,xE(O,+oo).
X

b. Determinati ecuatia asimptotei oblice spre +oo la graficul functiei f.


c. Demonstrati ca functia f:lR~JR.,f(x)=x +2. 2

2. Se considera functia f:lR~lR.,f(x)=x +2. 2

J
a. Aratati ca (f(x)-2)dx=l
0

b. Determinati primitiva F a functiei f pentru care F(3)=5.


c. Aratati ca suprafata delimitata de graficul functiei g:lR~.IR,g(x)=ex ·f(x), axa Ox ~i
dreptele de ecuatii x=O ~i x=l, are aria egala cu 3e-4.
Subiecte BAC 2010-2015j157

Subi~~t~arculati suma primilor trei termeni ai unei progresii aritmetice (aJn~l'


~tiind di a 1 =1 ~i ~ =5.
2. Determinati abscisele punctelor de intersectie a graficelor functiilor
f:JR ~JR,f(x)=x -x ~i g :JR -+lR,g(x) =2x-2.
2

' 3 -x = l_
2
3. Rezolvati, in multimea
, numerelor reale ecuatia 9
4. Dupa o ieftinire cu 15%, pretul unui obiect este 34 de lei. Calculati pretul
obiectului 1nainte de ieftinire.
5. in reperul cartezian xtry se considera punctele A(l,4), B(-3,2) ~i C(5,2). Calculati
lungimea niedianei din varful A al triunghiului ABC.
6. Aratati ca tg30° ctg60° +tg60° ctg30° = 13°.

Subiectul al Il-lea
1. Se considera matricele A=(~ ~) ~i 12 =(b ~)-
a. Calculati det A.
b. Determinati numarul real x, ~tiind di A· A= xA.
c. Determinati numerele reale a pentru care det(A+al2 )=0.
2. Pe multimea numerelor reale se define~te legea de compozitie
asociativa x* y = xy+ 2x+ 2y+2.
a. Aratati ca x* y=(x+2)(y+2) 2, pentru orice numere reale x ~i y.
b. Calculati (-2015)*(-2)*0*2*2015.
c. Determinati numerele naturale n, §ltiind ca numarul n*(-n) este natural.
Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: (-2, +XJ)--+ JR, f (x) = x- -'7 .
x+ 2
a. Calculati f '(x),x E ( -2, +oo ).
b. Determinati ecuatia tangentei la graficul functiei f 1n punctul de abscisa x = 0,
situate pe graficul functiei f.
c. Determinati ecuatia asimptotei orizontale spre +oo la graficul functiei f.
2. Se considera functiile f:lR-+lR,f(x)=2x-l ~i F:1R-+1R,F(x)=x 2 -x+1.
1

a. Calculati f(J(x)+l)dx.
0

b. Aratati ca functia F este o primitive a functiei f.

c. Determinati numarul natural nenul n, §ltiind ca F(x)dx f


n

0
=; .
3
1581 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Subiectul I
1. Calculati media aritmetidi a numerelor a= 3 ~i b = .J2s.
2. Calculati (/ o g)(-2), unde f :IR ~ JR,f(x) =3x-4 ~i g :IR ~ IR,g(x) =2x+5.
3. Rezolvati
' in multimea
,
numerelor reale ecuatia
'
..J2x2 +4 =213.
4. Determinati numarul elementelor care sunt divizibile cu 5 ~i nu sunt divizibile
cu 10, din multimea M ={1,2,3, ... ,50}.
5. Determinati numarul real m, ~tiind di punctul A(3,m-l) este situat pe
dreapta de ecuatie x+ y-3=0.
6. Se considera triunghiul ABC cu AB=5, AC=5 ~i BC=6. Calculati cos B.
Subiectul al II-Iea
2 -1 1
1. Se considera determinantul D(m)= m 1 -1, unde m este numar reaL
2 3 m
a. Calculati D(O).
b. Aratati ca D(m)=(m+2)(m+3), pentru orice numar real m.
c. Determinati numerele naturale n pentru care D(n 2 -3n)=O.
2. Se considera matricea A( a)=(! 31), unde a este numar reaL
a. Aratati ca A(-l)+A(1)=2A(O).
b. Determinati numarul real a pentru care A(a)·(!2 i)=512 , unde 12 =(b ?).
c. Determinati matricea X EMz(IR), ~tiind ca A(l)·X =4A(2).
Subiectul al HI-lea
1. Se considera fun:ctia f: (2, +oo) ~ IR, f (x) = x + - 4 -.
x-2
a. Calculati limf(x).
X--73

b. Determinati ecuatia asimptotei oblice spre +oo la graficul functie] f.


c. Calculati YE:?( (x 2)f(x) ).

2. Se considera functia f: JR ~ JR, f(x) ={2x + x -1, x::::; 1.


2

' x+ 1,x>1
a. Calculati f(O)+ /(2).
b. Aratati ca functia f este continua in x =1.
c. Rezolvati in multimea numerelor reale inecuatia f(x)sO.

..~
Subiecte BAC- 2010-2015jl59

Subiectul I
1. Determinati numarul real m din egalitatea m + 23 = Jl6- 2.
2. Se considera functia f: .lR-+ IR, f(x) =x 2 - 3x + 2. Determinati numerele
reale x pentru care f(x) 2.
3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia sx =2x- 2•
' ' '
4. 0 firma folose~te pentru publicitate 3000 de lei, ceea ce reprezinta 5% din profitul
anual. Determinati profitul anual al firmei.
5. In reperul cartezian xOy se considera dreapta d de ecuatie x- 2 y + 1=0. Determinati
numarul real a, ~tiind di punctul A(a, 2) apartine dreptei d.
6. In triunghiul ABC dreptunghic in A, AB=3, ~i AC=4. Determinati sin B.
Subiectul al II -lea
1 1 1
1. ,Se cons1"dera~ d etermmant11
· ·· d = ; 4
8
l 91· D( a)· = ~ 4a+
-a a-l~
1 4
_a , un d e a este numar rea1.

a. Aratati ca d = 1.
b. Determinati numarul rea] a pentru care D(a)=l.
c. In repeml cartezian x0 se consider punctele A(l,l), B(2,4) ~i C(3,m).
Determinati numerele reale m ~tiind ca A!YJBc =~.

2. Se considera matricea A(x)=U f), unde x este numar real.


a. Calculati A(2) +A( -2).
b. Determinati numarele reale p ~i q pentru care A(2) ·( ~) =( 1).
c. Aratati ca matricea A(x) este inversabila pentru orice numar intreg x.
Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: .lR -+ .!R, f (x) = " .
' X~+]

a. Calculati limf(x).
x->1

b. Calculati x---++oo
lim xf(x).
c. Determinati ecuatia asimptotei spre +oo la graficul functiei f.

2. Se considerafunct}a f:lR-+R,f(x)={~;!4::!,x:2: 2 .
a. Calculati f(l)· /(3).
b. Aratati ca functia f este continua in punctul x = 2.
c. Demonstrati ca f(a)·f(b)<O, pentru orice a<2 ~i b>2.
;I,,
I
160 Bacalaureat 2017: Matematicli M_tehnologic

Subiectul I
1. Aratati ca 5(2 + J3)- s-J3 =I o.
2. Determinati numarul real a ~tiind ca f(l)=a, unde I:R~JR, l(x)=x+3.
3. Rezolvati in multunea numerelor reale ecuapa log 2 (2x+ 1) = log 2 5.
4. Calculati probabilitatea ca alegand un numar din mulpmea numerelor naturale de
doua cifre, acesta sa fie divizibil cu 10.
5. in reperul cartezian x(ry se considera punctele A(2,5) ~i B(3,5). Calculati distanta
de la punctul A la punctul B .
6. Aratati ca sin 2 30" +cos 2 45° =! .
Subiectul alii-lea
1. Se considera matricele A=(~ ~) ,B=(~1 !2 ) ~i C=(~ ;), unde x este numarreat
a) Aratati ca detA=O.
b) Determinati numarul real X ~tiind ca B + c =A .
c) Aratati ca B·B+B=02 , unde 0 2 =(~ ~).
2. Pe multimea numerelor reale se define~te legea de compozitie xo y=A)'+4x+4y+l2.
a) Aratati di 0 o ( -4) = --4 .
b) Aratati ca xo y=(x+4)(y+4)-4 pentru orice numere reale x ~i y.
c) Rezolvati in multimea numerelor reale ecuapa xox=12.
Subiectul allll-lea
1. Se considera functia
,
I:(O,+oo)~R ,f(x)=lnx-1.
X

1 , XE(O,+oo).
a. Aratati ca I'( x) 2
X

b. Aratati ca lim l(x)- 1( 2 ) l.


, x--+2 x-2 4
c. Determinati ecuatia tangentei la graficul functiei I in punctul de abscisa x0 =1,
situat pe graficul functiei I .
2
2. Seconsiderafunctiile I:R~R, l(x)=ex-x ~i F:R~R, F(x)=ex-~ -1.
1

f
a. Aratati ca ex dx = e -1.
0

b. Aratati ca functia F este o primitiva a functiei 1.


1

c. Calculati JF(x)dx.
0
Subiecte BAC- 2010-2015,161

1 j

':Subiectul I
1. Aratati ca 3·(~-~)=1.
2. Detenninati numarill real m ~tiind ca I (m) = 1 , unde I: IR ~ IR, 1 (x) = x- 4 .
3. Rezolvati 1n multimea numerelor reale ecuatia -J 2x 2 + 1 = 1 .
4. In anul2013, profitul anual al unei firme a fost de 100 000 de lei,
ceea ce reprezinta 4% din valoarea veniturilor anuale ale firmei.
Determinati valoarea veniturilor anua1e ale firmei 1n anul 2013.
5. in reperul cartezian xpy se considera punctele A( 5,6),B(2,6) ~i C(5,2).
Aratati ca triunghiul ABC este dreptunghic.
2 2
6. Aratati ca tg 60°+tg 45°=4.

Subiectul alII-lea
1. Se considera matricele A= ( !5 1) ( 2 1) . ( 1 0)
-2 ' B = -5 -3 ~ 1 12 = 0 1 .
a) Aratati ca detA = -1 .
b) Aratati ca 2A·B-B·A=l2 •
c) Detenninati numarul real x §tiind ca A· A- xA =12 .
2. Pe multimea numerelor reale se define§te legea de compozitie
x* y=2(x+ y-1)-.xy.
a) Aratati ca 1* 2 = 2 .
b) Aratati ca x * 2 = 2 * x = 2 pentru orice numar real x .
c) Rezolvati 1n multimea numerelor reale ecuatia x*x =x.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia I: IR ~ IR , I (x) =(x -1) ex .
a) Aratati ca liml(x)=-1.
x---->0

b) Aratati ca I' (x) =ex+ I (x) pentru orice numar real x.


1
c) Aratati ca lim I (X)+ 0.
X-40 X

2. Se considera functia l(x) :IR ~ IR, I (x )= 3x 2 + 2x.


2

a) Aratati ca J3x 2 dx=7.


1

b) Detenninati primitiva F :IR ~ IR a functiei I pentru care F (1) = 2014.

c) Detenninati numarul natural n , n ?: 2 §tiind ca fI (x) dx =.U .


1
X 2
1621 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

TESTUL·9- Examen Bacalauteat 2014, sesiuneaspedaH\


Subiectul I

1. Aratati ca (1- ~r + ~ =1.


2. Determinati coordonatele punctului de intersectie a graficului functiei
f:JR~JR,f(x)=x+4 cu axa Oy.
3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia 33x-J = 9.
4. Calculati probabilitate ca alegand un numar din multimea numerelor naturale de o
cifra, acesta sa fie mai mic sau egal cu 3.
5. in reperul cartezian xOy se considera punctele A (1, 1), B ( 4,1) ~i C ( 4, 4) .
Aratati ca AB = BC .
6. Determinati aria triunghiului ABC dreptunghic 'in A ~tiind ca AB = 6 ~i BC = 10.
Subiectul al II-lea
1. Se considera matricele A =G ~) ~i 12 =(~ ~).
a) Aratati ca det A= 0.
b) Aratati ca A· A = 5 A .
c) Determinati numerele reale x ~i y~entru care A+(~ ! 3)=1 2 •

2. Pe multimea numerelor reale se define~te legea de compozitie x o y = x + y + .xy.


a) Aratati ca ( -1) o 1 = -1.
b) Aratati ca x o y = ( x + 1)(y + 1) -1 pentru orice numere reale x ~i y.
c) Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia ( x + 1) o ( x- 3) = 4 .

Subiectul al III-lea .
1. Se considera functia f: ( 2, +oo)-+ IR, f ( x) = x- 1 .
x-2
a) Aratati ca lim f
x-+3
(x) 2.

1
b) Aratati ca j' (X) = - 2, X E(2, +oo) .
(x-2)
c) Determinati ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctul de abscisa x 0 =3,
situat pe graficul functiei f .
2
2. Se considera functia f: IR-+ IR, f ( x) = x + 2x + 1.
l

a) Aratati ca f (2x + 1)dx = 2.


-1

b) Determinati volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului


functiei g : [0, 1] -+ IR, g ( x) = f (x)- 2x -1 .
c) Demonstrati ca orice primitiva a functiei f este o functie crescatoare pe lR .
SubiecteBAC-2010-2015jl63

10 - E~flmen Bacalaureat 201~, sesjpnea i:unie4ulie Var!anta2

Subiectul I
1. Aratati ca 3( 2-J2)+3-Ji =6.
2. Calculati f(O)· f(2) pentru functiaf:JR ~ lR, f(x)=x-1.
3. Rezolvati in multimea numerelor naturale ecuatia sx-z = 25. I i

4. Pretul unui obiect este 100 de lei. Detenninati pretul obiectului dupa
o scumpire cu 10%.
5. In repenll cartezian xpy se considedi punctele A (1, I) ~i B (1, 3) .
Calculati distanta de la punctul A la punctul B .
6. Calculati cos45°+cosl35°.

Subiectul al II -lea
- rea l a se cons1"d era- matncea
1. Pentru fi1ecare numar . M(a) (2a0
= .

a) Aratati ca M(~)+ M(- ~)=M(O).


b) Determinati numarul real a pentru care det ( M (a)) =0 .
c) Determinati matricea M (-2) + M ( -1) + M ( 0) + M ( 1) + M ( 2) .
2. Se considera polinomul f =X
3
- 2X 2 + 1.
a) Aratati ca /(1)=0.
b) Determinati catul ~i restulimpartirii polinomului f la polinomul g=X 2
- 2X + 1.
c) Calculati x 1 + x~ + x~ , unde x 1 , x 2 , x 3 sunt radacinile polinomului f .
2

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f:[O, +co]~ IR, f (x) = JX -1.
a) Aratati ca 2JXj'(x)=1, pentru orice xE(O,+oo).
b) Verificati daca dreapta de ecuatie y = ! x este tangenta la graficul functiei f
in punctul de abscisa x0 =4, situat pe graficul functiei f .
c) Aratati ca functia f este concava pe intervalul ( 0, +oo) .
2. Se considera functia f:(O,+oo)~R, f(x)=2x+l+;.
2

a) Calculati f(J(x)- ;)dx.


1

b) Arataticafunctia F:(O,+oo)~IR, F(x)=x 2 +x+lnx


este o primitiva a functiei f .
c) Calculati aria suprafetei delimitate de graficul functiei f , axa Ox ~i
dreptele de ecuatie x = 1 ~i x = 2 .
1641 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

Subiectul I
L .\i·atati ca 2(5-F2)+2J2 =10.
2
2. Calculati f(-3)+/(3) pentrufunctia f:JR---*JR, f(x)=x -9.
3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia 52x = 25 .
' ' '
4. Pretul unui obiect este 100 de lei. Determinati pretul obiectului dupa
o scumpire cu 20% .
5. In reperul cartezian xOy se considera punctele A ( 1,1) ~i B ( 3,1) .
Calculati distanta de la punctul A la punctul B .
6. Calculati cos 30° + cos 150° .
'

Subiectul alII-lea
1. Se considera matricele A=(~ ~1) , 1= (~ ~) ~i
2 B ={~ ~l) ,
unde x este numar real.
a) Calculati det A .
b) Pentru x=O aratati caA-B=l2 •
c) Determinati numarul real x pentru care det (A +B) = 0
2. Pe multimea numerelor reale se define~te legea de compozitie asociativa
data de xo y=x+ y+3.
a) Calculati 2o( -2).
b) Aratati ca e=-3 este elemental neutru allegii de compozitie ,c".
c) Determinati numarul real x pentru care 2013o( -2013)=xox.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: ( 0, +oo)---* lR , f (x) = x; 1 .
a) Calculati lim f ( x) .
' X-+l-00

b) Aratati ca functia f este descrescatoare pe intervalul ( 0, +oo) .


c) Determinati ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctual de abscisa x0 =1,
situat pe graficul functiei f .
2. Se considera functia f: lR---* lR , f ( x) = 3x 2 + 1 .
1

a) Calculati f f'(x)dx.
0
3
b) Aratati ca functia F: lR---* lR , F ( x) = x + x + 1 este o primitiva a functiei f .
c) Calculati aria suprafetei delimitate de graficul functiei f , axa Ox ~1
dreptele de ecuatie x = 0 ~i x = 1 .
Subiecte BAC- 2010-2015j165

,Subiectul I
1. Aratati ca 3( 4-.J3)+3.J3 =12.
2. Calculati f ( -4) + f (4) pentru functia f: 1R ~ JR, f (x) = x 2 -16 .
2
3. Rezolvati In rnultimea numerelor reale ecuatia (x-2) -x 2 +8=0.
4. Pretul unui obiect este 100 lei. Determinati pretul obiectului dupa o ieftinire cu 30% .
5. In reperul cartezian xOy se considera punctele A(2,4) ~i B(2,1). Calculati distanta
de la punctul A la punctul B .
6. Calculati cos A, ~tiind ca sin A=~ ~i unghiul A este ascutit.

Subiectul al II -lea
1. Se considera matricele A=(~ -; ), 12 =(~
2
~) ~i B =(~ ~),
unde b este numar real.
a) Calcu1ati det A .
b) Determinati numarul real b pentru care A· B = 212 •
c) Determinati numarul real b pentru care det (A+ B)= 0 .
2. Se considera polinomul f =X 3 - 3X 2 + 2X.
a) Calculati f (1) .
b) Determinati catul ~i restul 'impaqirii polinomului f la X- 2 .
c) Calculati x12 + x; +xi, unde x1 , x2 , x3 sunt radacinile polinomului f .

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: JR ~ JR , f (x) = ( x + 2/ .
a) Verificati dad f'(x)=3x 2 +12x+l2, pentru orice xETR..
b) Aratati ca functia f este cresditoare pe JR. .
c) Calculati lim f'
x-+roo
\x) .
X

2. Se considera functia f:JR ~JR, f(x )=x + 1.


2

3
a) V erificati daca functia F: lR ~ lR , F ( x) = ~ + x este o prirnitiva a functiei f .
b) Calculati aria suprafetei plane delimitate de graficul functiei f , axa Ox ~i
dreptele de ecuatie x = 0 ~i x = 1 .
c) Aratati ca
'
Jf (x) dx =l2 + 1n 2 .
2

X
I
166j Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

TE,STUL 13 - Examen ~acalat~reat 2013, sesiUJJ.ea ~ugust, 'Snbi~ct rezerva

Snbiectul I
1. Aditati ca 2( 2+F3)-2.J3 =4.
2. Calculati f ( 4) + f ( -4) pentru functia f: 1R ~ JR, f ( x) = x + 4 .
3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia 7 2 x =49.
4. Pretul unui obiect este 1000 de lei. Determinati pretul obiectului dupa
o scumpire cu 10%.
5. In reperul cartezian xOy se considera punctele A(4,3) ~i B(4,1).
Calculati distanta de la punctul A la punctul B .
6. Calculati sin 45° -sin 135°.

SubiectuJ al II-lea
1. Seconsidedimatricele A=(~ ~), 02 =(~ ~) ~i B=(~
1
m:l)'
unde m este numar real.
a) Calculati det A .
b) Pentru m=-2, aratati ca A+B=02 •
c) Determinati numarul real m pentm care A· B =(~ 16
7 )'
.

2. Se consider polinomul f =X 3 + 2X 2 +X .
a) Aratati ca f( -1) = 0.
b) Detenninati catul ~i restul impartirii polinomului f la polinomul g = X 2 +X.
c) Calculati x 12 + X 2 2 + x/, §tiind ca x 1 , x 2 , x 3 sunt radacinile polinomului f .

Subiectul al III-lea
1. Se consider functia f :(0, +oo) ~ lR,f(x)= x+ 1o-11.
X

~ 11 , pentru orice
2
a) Verificati daca / ( x) = x x E ( 0, +oo) .
X

b) Aratati ca functia f este crescatoare pe intervalul ( 0, +oo).


c) Aratati ca functia f este concava pe intervalul ( 0, +oo).
2. Se considera functia f: 1R ~ JR, f ( x) = x 2 + 9 .
2

a) Calculati I/(x )dx .


I

b) Aratati ca I I (x) dx = 3 + 9ln 2 .


2
(I

I X 2
c) Aratati ca volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
functiei g:(O,l]~JR,g(x)= f(x)-x 2 este egal cu 81n-.
Subiecte BAC 2010-20151167

V~rianta3

:Subiectul I
1. Aditati ca 3( 2+J2)-3F2 =6.
2. Calculati /( -2)·/(0) pentru funtia f:IR~IR, f(x)=x+l.
2
3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia log 3 ( x + 1) == log 3 1 .
4. Pretul unui obiect este 1000 de lei. Determinati pretul obiectului dupa o ieftinire cu 10%.
5. In reperul cartezian xOy se considera punctele P(2,1) ~i R(2,3). Determinati
coordonatele mijlocului segmentului PR.
6. Calculati cos B , ~tiind ca sin B == 5 ~i unghiul B este ascutit.
13
,,l
1

Subiectul al II -lea
1. Se considera matricea A = ( ~ ~) .
a) Calculati det A.
b) Determinati numaru1 real x pentru care A· A1 - xl2 == A , unde 12 =( ~ ~) .

c) De~erminati matricele A4 = ( :: 7) ,~tiind ca det ( M +A)= 0, unde m


este numar real.
2. Pe multimea numerelor reale se define~te legea de compozitie asociativa data
de x* y=x+ y-2.
a) Calculati 5*( -5).
b) Aratati di legea de compozitie , *" este comutativa.
c) Calculati (-3)*(-2)*(-1)*0*1*2*3.

Subiectul al HI-lea
L Se considera functia f: IR ==> , f ( x) = xe 2 •
a) Aratati ca f'(x)=(x+I)ex, pentru orice xEIR.
b) Verificati daca /" (x )+ f ( x) == 2f'(x), pentru orice x E II{.
c) Aratati ca functia f are un punct extrem.
2. Se considera functia f: ( 0, +oo)-+ IR , f ( x) = ~ .
5

a) Calculati jxf(x)dx.
4

b) Aratati ca functia F:(O,+oo)-+lR, F(x)=4+1nx este o primitiva a functiei f.


c) Determinati numarul real a, a> 5, pentru aria suprafetei plane
delimitate de graficul functiei f , axa Ox ~i dreptele de ecuatie x = 5 ~i x =a ,
este egala cu ln3 .
1681 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

Subiectul I
1. Aratati ca T 1 + T 2 = o, 75.
2. Rezolvati in mutimea numerelor reale inecuatia - 2- < 0 .
x-3
3. Rezolvati in mutimea numerelor reale ecuatia .Jx+2 =x+2.
4. La o banca a fost depusa intr-un depozit suma de 900 lei cu o dobanda de p% pe an.
Calculati p , ~tiind ca, dupa un an, in depozit este de 1008 lei.
5. in reperul cartezian x0 se considera punctele 0(0,0) ~i A(2,3). Determinati
coordonatele punctului B, ~tiind ca A este mijlocul segmentului ( OB).
6. Determinati masura x a unui unghi ascutit, ~tiind ca sin x + 4 cos x 5 .
cosx

Subiectul alII-lea

1. Se considera matricele H(x)(~ ~ ~xJ, cu xE(O,+oo).


0 0 1
a) Aratatica det(H(x))=l,pentruorice xE(O,oo).
b) Determinati numarul real a , a> 0, astfel indit- H ( x) · H (a)= H ( x) ,
pentru orice x > 0 .
c) Calculati determinantul matricei H ( 1) + H ( 2) + ... + H ( 20 12) .
2. in JR(X] se considera polinomul f =X 3 +3X 2 -3X -1, cu radacinile x1,x2 ,x 3 •
a) Aratati ca polinomul f se divide cu X -l.
b) Calculati x12 + x 2 2 + x 3 2 •
c) Verificati daca (2-x1 )(2-x2 )(2-x3 )=13.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia j:(O,+oo)~JR,f(x)=-fx'-lnx.
a) Aratati ca lim f ( x)- f (4 ) 0 .
x-+4 x-4
b) Demonstrati ca functia f este crescatoare pe intervalul ( 4, +oo).
c) Determinati ecuatia asimptotei vertical la graficul functiei f .
2. Se considera functia f: 1R ~ JR, f (x) = xex .
a) Aratati ca functia F: 1R ~ JR, f (X)= xex -ex + 2012 este 0 primitiva a functiei f .
b) Calculati r f (In X )dx .
c) Determinati volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
functiei g:[1,2]-+1R,g(x)= f(x).
X
Subiecte BAC- 2010-20151169

·Subiectul I
. , 1. Ordonati cresditor numerele Jfi , 2 .Ji ~i 3 .
2. Rezolvati sistemul de ecuatii {x;-:~5
3. Se considera functiile f:( -l,+oo )~JR., f (x) = log 2 ( x+ 1) ~i g :JR.~( -1, +oo),
g(x)=2x -1. Calculati f(g(l)).
4. Numarul submultimilor cu doua elemente ale unei multimi este egal cu 10 .
Determinati numarul elementelor multimii.
' '
5. In reperul cartezian xOy se considera 0(0,0), A(5,1) '· B(3,5).
Calculati lungimea medianei din varful 0 In triunghiul OAB.
6. Se considera triunghiul Af!V"P cu MP =6 , sin N = ~ ~i sin P = ~ .
Calculati lungimea laturii ( MN).
Subiectul ai 11-Iea : j

mx-2y+z=l
1. Se considerii sistemul de ecuatii 2x- my- 3 z =3 , unde m E IR .
{
x-y+2z=4
a) Ariitati ca suma elementelor de pe diagonala principala a matricei sistemului
este egala cu 2 .
b) Determinati valorile reale ale lui m pentru care matricea sistemului are
determinantul diferit de zero.
c) Pentru m = 1 , aratati cii y 12 = x1 • z1 , unde ( x 1 , y 1 , z 1 ) este solutia sistemului.
2. Se considera polinomul f = X 3 + mX 2 + mX+ 1, unde mE 1R .
a) Pentru m = 0 , calculati restul impiif!irii polinomului f la X -I.
b) Ariitati cii polinomul f este divizibil cu X+ 1, pentru orice numiir real m .
c) Determinati valorile reale ale lui m pentru care polinomul f are trei riidiicini reale.
Subiectul al III-lea
f: 1R ~ 1R, f (x) = 2~
2

1. Se considera functia -1 .
X +2
a) Ariitati cii f' ( x) = 1Ox , pentru orice x E 1R .
' , (x +2) 2 ·
2

b) Determinati ecuatia asimptotei orizontale spre +oo la graficul functiei f .


c) Demonstrati ca - ~ ~f(x )~t, pentru orice xe[O,l).
I 71

2. Pentru fiecare numiir natural nenul n se considera numiirul I =J~ .


. 0
x+ 71 1
a) Calculati 11 • b) Ariitati cii I,. +In+I = n: 1
, pentru ori ce nE N* .

c) Demonstra,I < 1 .
1 <I2012-2013
t. ca- 4026-
170 IBacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

'fESTUL 17 -'-c Exam en }lacalaureat 2012~ sesiunea august V


Subiectul I
1. Se considera numarul a= log 3 2 . Aratati ca log 3 6 = 1+a .
2. Determinati numarul real rn , ~tiind ca punctul A ( 0,1) apaqine graficului functiei
2
f: IR --7 IR , f ( x) = x - 2x + m- 3 .
3. Rezolvati !n multimea numerelor reale ecuatia log 2 ( x+ l)-log 2 (x+ 3) =-1.
4. Determinati probabilitatea ca, alegand un numar din multimea{1,2,3, .. ·30}, aceasta
sa fie divizibil cu 7.
5. In reperul cartezian x(ry se considera punctul A(4, -1). Deterrninati coordonatele
punctului B, ~tiind ca 0 este mijlocul segmentului (AB).
6. Calculati cosinusul unghiului A al triunghiului ABC, ~tiind ca AB = 5 ,
AC=6 ~i BC=7.
Subiectul al II-lea
x+v+z=1
1. Se considera sistemul 2x+a;+3z=1 , unde aE ~i se noteaza cu A matricea
{
4x+a y+9z=l
sistemului.
a) Aratati ca detA=-a 2 +5a-6 ..
b) Determinati valorile reale ale numarului a pentru care matricea A este inversabila.
c) Pentru a 1, rezolvati sistemul.
2. In Z 5 [X] se considera polinomul I =mX 5 +nX, cu rn,n EZ 5 •
a) Determinati n E 7l 5 pentru care f (i) = m .
b) Pentru m = i ~i n = 4, determinati radacinile din 2 5 ale polinomului f .
c) Aratati ca, daca f(i)=J(2), atunci 1(3)=!(4).
Subiectul al III-lea
2
1. Se consided'i functia f :IR \{ -1} --7 IR, I (x) = x ;+ -
1
a) Calculati f'(x), xEIR\{-1}.
b) Calculati lim .f~x)·lnx.
X-l-+00 X -X -1

c) Determinati ecuatia asimptotei oblice spre +co la graficul functiei f .


2. Se considera functia .f:(O,+oo)-+IR, f(x)=ex ·~.

a) Determinati primitivele functiei g:(O,+oo)-+IR, g(x)= ~.


2

b) Calculati J~·f(x)dx.
l

c) Calculati aria suprafetei determinate de graficul functiei h: ( 0, +co) --7 IR ,


h(x)=e-x ·l(x), axa Ox ~i dreptele de ecuatii x=2 ~i x=3.
Subiecte BAC- 2010-20151171

'"'- Exam en Bacalaur~at 2Dl2, se$iune speciaHi Vsariaftta 7


Subiectul I
. 1. Intr-o progresie aritmetica ( aJn:o:J se cunosc '4 = 7 ~i a9 = 22. Calculati a14.
2. Determinati coordonatele punctului de intersectie a graficelor funtiilor f: JR. ---+ IR ,
f(x)=x-3~i g:lR--1-lR, g(x)=5-x.
I
3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia = 4"
4. Deterrninati cate numere natural de 3 cifre distincte se pot forma cu elementele
multimii A1 ={0,1,2,3}.
5. Intr-un reper cartezian x~v se condidera punctele A(1,2) ~i B(3,0).
Determinati coordonatele simetricului punctului A fata de punctul B.
6. Calculati lungimea laturii BC a triunghiului ABC, ~tiind ca AB = 6, AC = 5, ~i
m ( <:eBA C)= 60° .
Subiectul a] H-lea
x+ y-2z=O
1. Se considera sistemul de ecuatii x-y+z=l , unde aElR.
{
J+y+az=2
a) Calculati determinantul matricei associate sistemului.
b) Determinati valorile reale ale lui a pentru care matricea asociata sistemului
este inversabila.
c) Pentru a== 0, rezolvati sistemul de ecuatii.
2. Pe multimea numerelor reale se definqte legea de compozitie asociativa x * y = x + y -1 .
a) Aratati ca x * 1= x , pentru orice x E
b) Rezolvati in multimea numerelor reale x * x * x = 4 .
c) Determinati numarul natural n, n::::: 2 ,pentru care C! * C~ =14 .
Subiectul al HI-lea
1. Se considera functia .f: (0, +oo) ___,. f(x)=x~1.
e
a) Aditati ca f'(x) = x pentru orice xE(O,+oo).
' f(x) x+l
b) Aratati ca funqia f este descrescatoare pe ( 0, +ex:::).
c) Determinati ecuatia asimptotei oblice la graficul functiei g: ( 0, +oo) --1-lR,
e2x. (2 (X)
g (X) = _ __:_·__:___:_
X
2012 201 1 2
2. Considera functia f :JR --1-:IR, f ( x )= x +x + x + x.
a) Determinati primitiva F: 1R -7lR a functiei f , care veri fica relatia F ( 0) =1 .
b) Calculati Jf ( x) dx.
0
x+l
c) Calculati volumul corpului obtinut prin rotatia, injurul axei Ox, a graficului
2012 2011
furictiei g :[1, 2] -71R, g( x) = f ( x)- x - x •
I
172 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Subiectul I
1. Determinati x E IR pentru care numerele x -l, x+ 1 ~i 3x -1 sunt termeni consecutivi
ai unei progresii aritmetice.
2. Se considera functia f :IR ~ JR, f(x) =5-x. Calculati /(0)·/(1)· /(2)· ... ·.f(IO).
3. Rezolvati l:n multimea numerelor reale ecuatia ~ = x - 3 .
4. Determinati numarul submultimilor ordonate cu 2 elemente ale unei multimi
cu 7 elemente.
5. Calculati distanta de la punctul A ( 2, 3) la punctul de intersectie a dreptelor
d 1 :2x- y-6=0 ~i d 2 :-x+2y-6=0.
6. Calculati cosinusul unghiului M al triunghiului 111NP, ~tiind ca
li1N =4, MP=5, NP=6.

Subiectul alII-lea
1. Se considera matricele 12 = ( ~ ~), A= ( -~ ~l) ~i X( a) = 12 + aA, unde a E Z.
a) Calculati A 2 -3A.
b) Demonstrati di X(a)·X(b)=X(a+b+3ab), oricare ar fi a,bEZ.
c) Aratati ca X (a) este rna trice inversabila, oricare ar fi a EZ .
~i x 3 .
3 2
2. Polinomul .f =X +2X 5X +m, cu mEIR are radacinile xPx2

a) Calculati x~ + x; + x; .
b) Determinati mE lR • pentru care x1 + x 2 + x 3 =1._ + - 1 + - 1 .
x1 x 2 x 3
x1 x 2 x3
c) Aratati ca determinantul L1 = x 2 x 3 x1 este numar natural, oricare ar fi mE IR.
x 3 x1 x2
Subiectul al HI-lea
1. Se considera functia .f:[l,+oo )~IR,.f(x)=ex -1.
X

a) Calculati lim .f(x) /( 2 ) .


x-+2 x-2
b) Aratati ca .f(x) > 0, oricare ar fixE (1, +oo).
c) Aratati ca graficul functiei .f nu admite asimptota spre +oo .
2. Se considera functia .f :JR ~ JR,.f(x) =.Jx 2 + 10.
a) Calculati volumul corpului obtinut prin rotatia l:njurul axei Ox, a graficului
functiei g:[0,3)~IR, g(x)=.f(x).
b) Demonstrati di orice primitiva F a functiei f este crescatoare pe multimea IR .
10 10

c) Demonstrati ca I .f(x)dx=2I .f(x)dx.


-10 0
Subiecte BAC- 2010-20I5j173

subiectul I
. 1. Calculati log 7 (3 + .J2) + log 7 (3- .J2) .
2. Se considera functia f: ~ ~ ~' f (x) = x +ax+ b . Determinati numerele reale a ~i b
2

pentru care graficul functiei f contine punctele A(2,3) ~i B(-1,0).


3. Rezolvati, in multimea numerelor reale, ecuatia 3x + 3X+1 = 36 .
4. Calculati probabilitatea ca, alegand la intamplare un numar din multimea
{10,11,12, ... ,99}, aceasta sa fie divizibil cu 4.
5. in reperul cartezian xOy se .considera punctele M(2,1) ~i N( -1,3).
Determinati coordonatele vectorului OM +ON.
6. Determinati lungimea laturii unui triunghi echilibral, care are aria egala cu 4.J3 .

Subiectul al II-lea
. 1. Se considera punctele An ( 2n ,3"), unde n EN.
a) Scrieti ecuatia dreptei AoA1 •
b) Demonstrati ca punctele ApA2 ,A3 nu sunt coliniare.
c) Determinati numarul natural n pentru care aria triunghiului AnAn+IAn+2
este egala cu 216.
2. Pe multimea JR. se de:fine~te legea de compozitie asociativa xo y= ~ (.:ry-x- y+3).
a) Verificati daca elementul neutm allegii ,o" este e=3.
b) Determinati simetricul elementului 21n raport cu legea ,o'.
c) Aratati ca mutimea H = {2k + Ijk E Z} este parte stabila a lui JR. in raport cu legea
de compozitie 'o".

Subiectul al III-lea
1. Se considera f:(O,+oo)~JR,f(x)=lnx+ex.

a) Aratati Ca x/ (X)= 1+Xex, pentru orice X E (0, +oo) .


b) Determinati ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctul A(l, e) .

c) Calculati lim f(x).


x-++oo X

2. Se considera functia f:1R~1R,f(x)=3x +2x+I. 2

a) Calculati aria suprafetei cuprinse 1ntre graficul functiei f , axa Ox ~i dreptele


de ecuatii x=O~i x=l.
b) Aratati ca orice primitiva a functiei f este concava pe intervalul ( -oo,-t).
a
c) Demonstrati ca, oricare ar fi a~2, are loc inegalitatea Jf(x)dx~3a 2
+2.
0
1741 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

TESTU~ 21- Ex~men]lacalaureat 2011, sesiune a~gust Variai.r

Subiectull
1. Intr-o progresie aritmetica (aJncl se cunosc a2 =6 ~i a3 =5. Calculati a6 .
2. Determinati solutiile 1ntregi ale inecuatiei 2x 2 - x- 3 ~ 0 .
3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia log 3 (x+ 2)-log 3 (x-4) =1.
4. Dupa o scumpire cu 5%, pretul unui produs cre~te cu 12 lei.
Calculati pretul produsului inainte de scumpire.
5. In reperul cartezian xOy se considera punctele A(l,4) §i B(5,0).
Determinti ecuatia mediatoarei segmentului [ AB].
6. Calculati raza cercului circumscris triunghiului ABC, §tiind ca BC =9 §i
m( <rBAC) =120°.

Subiectul al II-lea
1 1
1. Se considera determinantul D(x, y) = 1 xy , unde x,y E Z.
1 x+l y+l
a) Calculati D( -1,1).
b) Determinati xEZ pentru care D(x, 2010)=1.
c) Demonstrati ca D(x,y)·D(x,-y)=D(x 2 ,y 2 ), oricare ar :fi x:yEZ.
2. Pe multimea numerelor reale se de:fine§te legea de compozitie x* y=2xy-6x-6y+2l.
a) Aratati ca x* y=2(x-3)(y-3)+3, oricare ar fi x,yEIR.
b) Aratati ca legea , *" este asociativa.
c) Calculati 1*2* ... *2011

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f:IR~IR.,f(x)=x 3 +x 2 +x+3x.
a) Calculati /'(0).
b) Aratati ca functia f este crescatoare pe IR .
c) Aratati ca a 3 + a 2 +a- b3 - b 2 b ~ 3b - 3a, oricare ar fi numerele reale
a,b cu a:;.b.
2. Pentru :fiecare numar natural n se considera functia fn :[O,l]~IR,fn(x)=xnex.

JJ;ex(x) dx.
1
a) Calculati
0
I

b) Calculati JJ; (x
0
)dx .

1
c) Aratati ca Jfn(x )dx~-
2
2 n+ 1, pentru orice nEN,n~l.
1
i"' o
Subiecte BAC 2010-20151175

.. 11JL 22- Examen Bacalabreat 2011, sesinnea august, subied rezerva vafianta4
Subiectul I
1. Calculati log 6 3+ log 6 12.
2. Determinati coordonatele varfului parabolei asociate functiei f:lR--+lR,f(x)=2x 2 -x+3.
3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia T + T+l = 392.
4. Determinati n EN, n?: 2 , pentru care C~ = 4 A~ .
5. In reperul cartezian xPY se considerapunctele A(0,-2) ~i B(4,m), unde mE~.
Determinati valorile lui m pentru care AB = 5.
6. Calculati cos 40v +cos 140" .

Subiectul al H-lea

A~[:
-1 1 \ rmx-y+z=O
1. Se consideri! matricea m -I J ~i sistemul de ecuatii {x+my-z=O, unde
-2 I. x-2y+z=0
m este parametru reaL
a) Calculati determinantul matricei A .
b) Determinati valorile reale ale lui m pentru care tripletul ( -1, 2, 5) este o solutie
· a sistemului.
c) Determinati valorile reale ale lui m pentru care sistemul admite doar solutia (0, 0, 0).
2. Pe multimea lR se define~te
legea de compozitie x* y=.:xy+x+ y.
a) Aratati ca legea , *" este asociativa.
b) Determinati elementul neutru al legii , *".
c) Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia x 2 * 2 = x *4 .
Subiectul al III-lea
(;~ ~ 2
1. Se considera functia f:lR\{1}--+lR,j(x)=
1 •

a) Aratati ca /(x)= -x- 53 , oricare ar fi xElR\{1}.


(x-I)
b) Determinati ecuatia asimptotei verticale la graficul functiei f .
c) Aratati ca j(x)+
1 ~ ?:0, oricare ar fi xE(-oo,l).
lnx x>l
2. Se considera functia j:(O,+oo)--+lR,f(x)= x_ ' .
1
{ ..!__,O<x:::::l
X,

a) Calculati J/In( x) dx .
2 X
b) Fie g:(O,l]--+lR,g(x)= f(x). Determinati primitiva functiei g, primitiva al carei
grafic contine punctul A (I, 5) .
e
c) Calculati Jf (x )dx .
l
2
176j Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

- Subiectul I
1. Comparati numerele a=log 2 4 ~i b=W.
2. Rezolvati in multimea numerelor reale inecuatia 3x 2 -llx + 6:::; 0 .
2
3. Rezolvati in multinea numerelor reale ecuatia 3x +x+I =3sx-z.
4. Determinati n EN' n ~ 2, pentru care c~ + = 15 . c;
5. Determinati numerele reale m , pentru care punctul Am (2m -1, m2 ) se afla. pe
dreapta d: x- y + 1= 0 .

6 . C a1cu1ati. cosx, . . d ca- 00 <x< 900 §1. smx=


. 12
i I ~tun
0 .
Subiectul al II-lea
1. Se considera multimea G={(~ ~)la,bEN}.
a) Determinati numerele naturale m ~i n pentru care matricea (; :: )EG.
b) Aratati ca daca U, V E G , atunci u ·V E G . .
c) Calculati suma elementelor matricei U E G, §tiind ca suma elementelor matricei
U 2 este egala cu 8. .
2. Se considera polinomul 1 =X -X -4X +2X +4.
4 3 2

a) Aratati ca restul impartirii polinomului f prin polinomul g =X -.Ji este egal cu 0.


b) Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia f (x) = 0 .
c) Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia 16x -8x -4·4x + 2 ·2x +4 = 0.
Subiectul al III-lea
x+I (
.
1. Se cons1dera . j : (O , +oo ) ~ 1Th
functia ll'1:..,
I( x ) = --,XE
x l,+oo) .
{
x+l,xE(O,l]
a) Demonstrati ca functia f este continua in punctual x0 =1 .
b) Aratati ca functia f este convexa pe intervalul ( 1, +oo) .
c) Demonstrati ca I (X)+ f (;):::; 4 ' pentru orice XE (1, +oo) .
X

2. Se considera functiile I :(O,+oo) ~ lR,I (x )=ex ·lnx 9i g :( o, +oo) ~ IR.,g( x) =.§___.


X
2

a) Calculati Jx ·g( x )dx .


1
2

b) Calculati ef I (X) dx .
x·ex
e '
e
c) Demonstrati ca f(f(x)+ g(x))dx=ee.
I
SubiecteBAC-2010-2015j111

subiectul I
1. Calculati log~ +W.
2. Determinati coordonatele varfului parabolei functiei f: 1R. ~ 1R. , f ( x) = x 2 - 2x + 3 .
2
3. Rezolvati In multimea numerelor reale ecuatia 2- 3x - 1 =1.
4. Determinati cate numere de trei cifre distincte se pot forma cu elementele
multimii {1, 2, 3, 4} .
5. Se considera vectorii v1 = 21- J ~i v2 =T+ 3J . Determinati coordonatele
vectorului w=2v] -v2 .
6. Un triunghi dreptunghic are catetele AB = 3, A C = 4 . Determinati lungimea
'inaltimii duse din A .

Subiectul al U-lea
1. Se considera matricea A= G ~) .
a) Calculati A 2 - A .
b) Determinati inversa rnatricei A .
c) Rezolvati. ecuatw. A·X= (2010 201 0) , XEMzlR. ·
2009 2010
2. Se considera polinoarnele f,g E z3 [X]' f =X 2 +X' g =X 2 + 2x +a' cu a EZ3.
a) Calculati /(6)+ J(l).
b) Deterrninati radacinile polinornului f .
c) Dernonstrati caf(O)+ J(i)+ J(2)=g(6)+g(i)+g(2),pentru oricare aeZ 3 •

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: JR ~ JR, f (x) = x 2 ·ex .
a) Calculati f'(x).
b) Demonstrati ca functia f este descresditoare pe intervalul [-2,0].
2
c) Dernonstrati ca Osf(x)+ f(x 2 )s e + 1 , oricare ar fi xE[-1,0].
e
2. Se considera functia f:lR· ~ lR, f(x)=x+l.
X
3

a) Calculati f(J(x)- ~)dx.

b) Determinati volumul corpului obtinut prin rotatia In jurul axei Ox a graficului


functiei g:(1,2]~JR g(x)=f(x).
e

c) Calculati ff(x)·lnxdx.
I
178j Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Subiectul I
1. Se considera o progresie aritmetica (aJn:e:J in care a3 =5 si a5 =11.
Calculati suma primilor ~apte termeni ai progresiei.
2. Se considera functiile f, y: R ~ R, f ( x) = 2x -1, g ( x) =x + 3 . Determinati
coordonatele punctului de intersectie a graficelor functiilor f si g .
3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia Vx 2 -1 = 2.
4. Calculati a· b ~tiind ca a+ b =150 ~i numarul a reprezinta 25% din numarul b .
2
5. Determinati mER pentru care punctele A ( 2, 3), B ( 4, 5) si C ( m + 1, m ) sunt coliniare.

6. Calculati cos x, ~tiind d"i sin x = si x E ( 0, ; ) .


3

Subiectul al II-lea

!J~i
j )

I I
.
1. Pentru mER se considera matricea A=
(mi 1
1 sistemul de ecuatii

mx+ y=-l
x+y+z=3 , unde x,y,zER.
{
x+y+mz=O ·
a) Calculati determinantul matricei A.
b) Rezol vati sistemul pentru m =0 .
c) Verificati daca sistemul este incompatibil pentru m =1
2. Pe mutimea numerelor reale se considera legea de compozitie x* y=(x-4)(y-4)+4.
a) Demonstrati di legea , *" este asociativa.
b) Demonstrati ca X* y E ( 4, +oo)' oricare ar fi X, y E ( 4, +oo).
c) Calculati 1* 2 * 3 ... * 20 10 .

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f:R* ~1R,f(x)=x 2 +l.
X

a) Calculati f' ( x) .
b) Scrieti ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctual A ( 2, 5) .
c) Determinati ecuatia asimptotei verticalla graficul functiei f .
2. Seconsiderafunctiile f,g:(O,+oo)~JR.,f(x)=~ ~i g(x)=2h(lnx-2).

a) Demonstrati ca functia g este o primitiva a functiei f.


4

b) Calculati fJ(x)dx.
1
e2

c) Calculati J 2g(x) • f (x) dx .


1
Subiecte BAC- 2010-2015j119

UJi 2(). _._:__-~X~;I1l¢n:•• ~~,c~lanreat.20JO, se$i.~nea august-•··•


Subiectul I
. . x E IL.J
1. D etemunat1 '71
pentru care - 1::::; -x+-::::;
1 1.
3
2. Determinati functia de gradul al doilea al carei grafic contine punctele
A(O,O),B(2,2),C(-1,2).
3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia log 2 (x+3)-log 2 x=2.
4. Calculati probabilitatea ca alegand la intamplare un element n din multimea
{1, 2, 3, 4} acesta sa verifice inegalitatea 2n ?:. n2 •
5. In sistemul de coordonate xOy se considera punctele A(2, 0), B(l, -1), 0(0, 0).
Determinati coordonatele punctului C pentru care OC = 20A + OB .
~ -- --
6. Calculati lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC in care AB =6 ~i
m(<L4CB)=30°.
Subiectul a] II-lea

1. Se considerii matricea A = [ t 0 0'


1 oj.
0 1
a) Calculati determinantul matricei A.

b) Verificati dadi A- 1 = ( ~) ~ ~J, unde A- este inversa matricei A.


1

l-1 0 1

c) Rezolvati ecuatia A·X =(~ ~ ~J,XeM 3 (R).


3 3 3
2. Fiepolinomul feZ 3 [X],f=X 3 +lX 2 ~imultimea
G ={g =aX +bX +eX +d!a,b,c,d EZ 3 }. a) Calculati
3 2
J(l). b) Determin~l!i
radacinile polinomului f . c) Determinati numarul elementelor multimii G.
Subiectul al III-lea
X

1. Se considera functia f:[O,l]~R,j(x)=-


,
e .
+x 1
a) Demonstrati ca ff('(x)) =--:£_ ,oricare ar fi xe[O,l]. b) Demonstrati ca functiaj
' x x+.1 ' '

este crescatoare pe [0,1]. c) Demonstrati ca ; s ffx) s1, oricare ar fi xe[O,l].

2. Se cons1.dera~ fu nctta j(, x ) = {.Jx +3 ,pentru


tru x?:.1 ·
2
. f : TDl 11])
.lL%. ~ .IL%.,
2x,pen x< 1
a) Demonstrati ca functia f admite primitive pe lR.
b) Calculati volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox
a graficului functiei g :[1,2]~ R,g(x) = f(x).
J6
c) Ca1culati Jx · f (x )dx .
l
I
180 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

Subiectul I
1. Calculati log 2 (3 + J5) + log 2 (3- .J5) .
2. Se considera functia I: lR ~ JR, I (x) = mx 2 + 2x- 5 . Determinati m E lR pentru care
abscisa varfului parabolei asociate functiei I este egaU~ cu 2 .

3. Rzolvati in multimea numerelor reale ecuatia 31-x


2
=-f-...7 .
4. Calculati C~- A;.
5. In sistemul de coordonate xpy se considera punctele O(O,O),A(2,-2) ~i B(6,8).
Calculati distanta de la punctul 0 la mijlocul segmentului (AB).
6. Calculati cos 130° +cos 50° .

Subiectul alii-lea

1. Pentru mEl!!. se consideril A=[! ~l -l-12J ~i sistemul de ecuatii


{x-y-z=-2
x+3y-z=-2,
mx+2z=4
unde x, y, z E lR .
a) Calculati determinantul matricei A .
b) Determinati mE lR · pentru care matricea A este inversabila.
c) Rezolvati sistemul pentru m = -1 .
2. Pe multimea numerelor reale se define~te legea de compozitie x o y = 2.xy- 2x- 2 y t 3.
a) Demostrati ca xoy=2(x-l)(y-l)+l,pentruoricare x,yElR.
b) Determinati elementul neutru allegii , Q " .
c) Dati exemplu de doua numere a,bEQ-Z pentru care aobEZ.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: JR ~ JR, f (x) = ~ x + 3 .
2

a) Calculati /'(x).
b) Determinati ecuatia tangentei la graficul functiei I in punctul A(l, 2) .
c) Determinati ecuatia asimptotei oblice spre +co la graficul functiei 1 .
2. Pentru n EN* se considera functiile In :(0, +oo) ~ JR, In (X)= xn In X .
ez

a) Calculati [ J;~ ~) dx .
b) Demonstrati ca prirnitivele functiei J; sunt convexe pe intervalul [ ~, +oo).
· Je fzoo9 (x) dx
c) Calculati 2010 •
1 X
Teste propuse j181

:Teste propose dupa modelul M.E.C.T.S.


Testul Jl
Subiectul I
1. Sa se determine al unsprezecelea termen al ~irului 1,5,9,13, .....
2. Care este probabilitatea ca alegand un numar din multimea {10,11,12, ..... ,39} ,
acesta sa fie divizibil cu 5.
3. Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei v5x - 6 = x.
4. Se considera functiaf: 1R<. ~ Rf(x) = 2x- 1. Sa se calculeze
f( -1) + f(O) + [(1).
5. Sa se determine ecuatia dreptei ce trece prin punctele A(-2,3) ~i B( -1,1).
6. Sa se calculeze aria triunghiului ABC §tiind ca AB = -{i,AC = ..J6, m( ~A)= 30°.
!j
Subiectul al II -lea

1. Se considera determinantul b.= Xz X3 X1 uncle x 1 , x 2 , x 3 E «: sunt solutiile


ecuatiei x 3 - x = 0.
a) Sa se calculeze x 1 + x 2 + x 3 .
b) Sa se calculeze xf + x~ + x~.
c) Sa se calculeze valoarea determinantului 1:1.
2. Pe multimea numerelor reale se considera legea de compozitie
x o y = xy- 3(x + y) + 12
a) Sa se arate ca x o y = (x- 3)(y- 3) + 3, 'v'x, y E Iffi..
b) Sa se demonstreze ca x o 3 = 3, 'v'x E Iffi..
c) $tiind ca legea de compozitie o este asociativa, sa se calculeze valoarea
II II

expresiei E = ( -2016) o ( -2015) o ... o ( -1) o 0 o 1 o ... o 2016.

Subiectul al III -lea


1. Se considera functiaf: IR ~ JPl,f(x) = x 2014 - 2014(x- 1).
a) Sa se calculeze f' (x), x E IR.
b) Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functieif1n punctul de abscisa x 0 = 0.
c) Sa se arate ca functiafeste convexa pe Iffi..
2. Se considera functia f: Iffi. ~ Iffi., f(x) = x 2 +ex.
a) Sa se arate ca orice primitiva a functieifeste crescatoare pe Iffi..
1
b) Sa se calculeze f0 xf(x)dx.
_ Je f(lnx)
c) Sa se calculeze - x - dx.
1
I
182 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

Subiectul I
1 . S a~ se ca1cu1eze c2ooo
2016 -
c16
2016·
~ 1 1 1 1 1
2. Sa se calculeze suma 1 + 2 + 22 + 2 3 + 24 + 2s ·
3. Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia 3x+ 2 - 3x = 216.
4. 0 suma de 12500lei a fost depusa lao banca ~i dupa un an s-a obtinut o dobanda
de 750lei. Sa se calculeze rata dobanzii.
5. Sa se determine numarul real a, ~tiind ca dreptele d 1 : 3x- y + 5 = 0
~i d 2 : ax + 2y + 3 = 0 sunt paralele.

6. ~tiind ca sin X = ~ I X E (~; Tr)' sa se calculeze cos X.

Subiectul al 11-lea
1. Se Qonsidera matricea A = (~ ~) E Jvf2 (~) .

a) Sa se calculeze A 3 .
·
b) SasearatecaAn= (3n 0) ~VnEM~n>2.
, j
0 1
c) sa· se determine transpusa matricei B =A+ A 2 + ... + A 20 16.
2. Pe multimea numerelor reale se considera legea de compozitie asociativa
x * y = xy- 5x- 5y + 30.
a) Sa se arate ca x * y = (x- 5)(y- 5) +5 Vxl y E ~ 1

b) Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia x * x * x = x.


c) Sa se calculeze 1 * 2 * 3 * ... * 2016.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: (0 1
oo) ___, ~~f(x) = ln( 2x).
X

I '
a) Sa se calculeze f' (~) .
I
b) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale la graficul functieif
c) Aratati ca ~ 2: f(x), Vx E (0, oo).
e
2. Se considera functiile f, F: ~ ___, ~~ f(x) = ex+ 2x 1 F(x) = ex+ x 2 + 1.
a) Sa se arate ca functia F este o primitiva a functieif
b) Sa se calculeze j01 xf(x)dx.
c) Sa se calculeze aria suprafetei plane marginite de graficul functiei g: [0 1] ___,
1 ~

g(x) = f(x;- x, axa Ox ~i dreptele de ecuatii x = 0 ~i x = 1.


2
e +2
Teste propuse !183

Subiectul I
1. Sa se determine primul termen al progresiei aritmetice a1 , a2 , a 3 , 17,21, ....
2. Sa se arate ca functia f : IR{ _.... IR{, f (x) = x 2016 + cos x este para.
3. Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia log 5 x- 2logx 5 = 1.
4. Sa se determine probabilitatea ca, alegand un element al multimii
M = {2; 4; 6; ... ; 2014}, acesta sa fie divizibil cu 4.
5. Sa se determine m E IR{ astfel!ncat dreptele d 1 : mx + 3y + 1 = 0 ~i
dz: 2x - y + 7 = 0 sa fie perpendiculare.
v. v
6. Fie vectorii il ~i Stiind ca il· = 7, !ill = 3 ~i li71 = 4 sa se calculeze
cos(4-(il; v)).

Subiectul ~~ 11-~ea

1. Se considera matricele A(a) = (~ ~),a E Iffi..


a) Sa se determine a E IR{ astfel!ncat det( A (a)) = 0.
b) Sa se determine a E R astfelincat A 2 (a) = 12 .
c) Sa se demonstreze caA 2 (a)- 2A(a) + (1- a 2 )12 = 0 2 .
2. Pe IR{ se define~te legea de compozitie asociativa data de* y = 3_J x 3 +y3 .

a) Calculati 3 * 3 .
b) Rezolvati ill multimea numerelor reale ecuatia x * x = VS4.
c) Aratati ca numarul 1 * 1 * ... * 1 este 1ntreg.
de 8 ori

Subiectul al III -lea


. f Tlil
1. Se cons1'dera- t·unctta f( ) { ex - 1, x < 0
: 11\\. _....11\\., x = ln(l + x) ,x > 0.
Tlil

a) Sa se studieze derivabilitatea functieifin punctul x 0 = 0.


b) Sa se arate cafeste convexa pe ( -oo; 0).
c) Sa se arate cafeste concava pe (0; oo).
2. Se considera functia f : [1; e 2 ] _.... llK, f(x) = v'ln x .
a) Sa se calculeze f01 f(ex 2
)dx.
b) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotirea graficului
functiei fin jurul axei Ox.
c) Sa se calculeze f1e x · f 2 (x)dx.

l l
184 J Bacalaureat 2017: Nfatematica M_tehnologic

Subiectul I
1. Se considera predicatul p ( x): x < 2 , unde x E JR.. Argumentati valoarea de
adevar a propozitiei p ( Ji) .
2. Calculati al patrulea termen al sirului
'
(an) " an = nn+ 1 .
nEn
1
,

3. Calculati lungimea segmentului [ AB] daca AB = 4t- 3} .


2
4. Rezo1 vati in C ecuatia 3x -12x +15 = 0.
5. Stabili!i cate numere de 3 cifre se pot forma cu 2, 4, 6 .
6. Dreptele a, b sunt perpendiculare in punctul C ( 3; 4). Scrieti ecuatia dreptei b ,
~tiind ca dreapta a trece §i prin D ( 2; 3) .

I '
Subiectul al 11-lea
1. Se considera matricele P =(I 1) ~i Q =(~ ?).
a) Calculati 3P-2Q.
b) Aratati ca det ( P 2 -512 ) = -16 .

c) Determinati x E JR. pentru care Q


2
=( ~~ ~) .
2. Se considera polinomul I =24-2X -5X 2 +X 3 ElR[ X].
a) Calculati valoarea polinomului I in -1.
b) Aratatica I=(X-2)(X+3)(X-4).
c) Determinati ditul ~i restul1mpartirii lui I la X+ 1.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia I: JR.~ lR,I(x) = 4x 3 - 3x 2 •
a) Aratati ca l'(x)=6x(2x-l), VxEJR.
b) Determinati ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctul de x = 1.
c) Aratatica l(x)<O,\ixE(-oo;O).
2. Se considera functia f: JR.~ JR., f ( x) = 2x- 3.
2

a) Aratati ca f f(x)dx=-6.
-I

b) Aratati ca Jf(x) dx=2e-5.


I X
c) Calculati aria cuprinsa intre axa Ox , graficul functiei 1 ~i
dreptele x=-2 ~i x=-4.
Teste propuse jl85

Subiectul I
1. Stabiliti aproximarea cu doua zecimale ~i o eroare mai mica dedlt 1o-z
a numarului ~ .

2. Stabiliti numarul de elemente ale multimii A={J2;J3; ... ;fiO}n(2;3).


3. Calculati suma sinusurilor unghiurilor unui triunghi dreptunghic cu un unghi de 30°.
1
4. Ordonati crescator numerele reale log 3 81;log 2 8;{i) •

5. Stabiliti cate numere de 3 cifre distincte se pot forma cu 2, 4, 6 .


6. Calculati ordonata punctului de abscisa 6 situat pe dreapta ce trece prin origine ~i are
- - -
directia vectorului v = 2i + 3j .

Subiectul al II-lea
1. Pentru numerele reale x, y se considera matricea A ( x, y) = (; i).
a) Aratati ca det( A- 1 (3;2)) = 1.
b) Calculati det (A (10; 1) A ( 9; 8)) .

c) Rezolvati sistemul A(3;2)(;)=(~).


2. Pe Z se considera legea de compozitie .¥*y=5-5x-5y+5xy.
a) Aratati di 1 este element neutru pentru legea, *".
b) Aratati di X* )l =5 (1-X) ( 1- y) , \iX, y E fZ .
c) Rezolvati ecuatia x * x = 5 .

Subiectul al III-lea
1. Se considedi functia f':lR-t1R,j(x)=2+2x 2 -4x 3 •
a) Aratati di f'(x)=4x(2-3x), VxEJR.
b) Calculati lim f(x)- f(O) .
x-+0 X

c) Aratati di f(x)>2,VxE(-oo;O).
2. Se considera functia f: JR -t JR, f ( x) = x 2 + 3x .
2
a) Aratati ca J (f(x)-3x)dx= 16 .
-2
3
2
b) Aratatica Jex(f(x)-x 2 )dx=3(2e 2 -1).
0
1
c) Determinati a ElR astfel indit J(f(x)-x 2 +ax )dx= 5.
0
I j

186j Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

,I
Subiectul I
1. Aratati ca 3- ~ · ~ =0.
2. Fie functia f:JR--+]]{, f(x)=x-2, calculati /(2)+ f( -2).
3. Rezolvati' in multimea
,
numerelor reale ecuatia
'
-/8x + 1 =9.
4. Calculati probabilitatea ca, alegand un numar din multimea A ={1,3,5, 7,9,11,13,15},
acesta sa fie divizibil cu 3.
5. In reperul cartezian x0 se considera punctele A(3:5) ~i B(5,3). Determinati
coordonatele mijlocului segmentului format de punctele A ~i B.
6. Calculati lungimea laturii BC a triunghiului ABC, dreptunghic in A , ~tiind ca
AB=3.fi ~i m( 4:.B)=60°.

Subiectul al 11-lea
1. Se considera matricele A= ( =i ~) ~i 02 = (~ ~).
a) Aratati ca detA=-2.
b) Determinati matricea B , astfel incat A+ B = 0 2 •

c) Determinati numerele reale a , b ~i c , pentru care A· ( f- 2 h+I)=o


c-3 2 •

2. Pe multimea numerelor reale se define~te legea de compozitie


X* y=.xy+4x+4y+12, pentru orice numere reale x~i y.
a) Aratati ca 1*(-4) =-4 .
b) Demonstrati ca x* y=(x+4)(y+4)-4, pentru orice numere reale x~i y.
c) Determinati valorile reale ale lui x, pentru care x * x = -4 .

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: lR--+ ]]{, f ( x) = 5x 3 15x + 10 .
a) Aratati ca / ( x) =15 ( x 2 -1) , pentru orice x numar real.
b) Aratati ca functia f este strict descrescatoare pe intervalul [ -1, 1] .
c) Aratati ca functia este convexa pe intervalul [0, +oo) .
2. Se considera functia f: lR--+ lR, f ( x) = x 2 - 5x .
a) Calculati Jf (x) dx .
b) Aratati ca f !~) dx
I
- i.
c) Determinati volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
functiei h :[1, 3] --+ lR , h ( x) = x- 5 .
Teste propuse 1187

subiectul I
1. Se da progresia aritmetica cu primul termen a1 =2013 ~i cu ratia r=-2.
Sa se determine termenul al2016-lea al progresiei.
2. Punctul P(-3;2) este situat pe graficul functiei f :IR--+ IR, f(x) = a.x-1.
Sa se determine functia f
3. Sa se determine punctul de minim al functiei f: IR--+ IR, f (x) = x 2 - 6x + 1 .
4. Sa se rezolve in multimea numerelorreale ecuatia log 2 (x-3)+1og 2 (x-1)=3.
5. Sa se calculeze valoarea parametrului real m, astfel 'incat vectorii ~ = -7 + m}
~i
- - -
v=mi-4} sa fie coliniari.
6. Fie triunghiul dreptunghic isoscel Jv!NP cu MN = 6, m ( <r.P) = 90° .
Sa se determine lungimea catetelor triunghiului.

Subiectul al II -lea
1. Pe multimea numerelor reale se define~te legea de compozitie data de
x0y=xy-6x-6y+42.
a) Sa se verifice ca x0y=(x-6)(y-6)+6.
b) Aratati ca legea de compozitie , 0" este asociativa.
c) Sa se calculeze 1020 ... 02016.
2. Pentm fiecare numar real a se considera matricele A= (_a1 1
3) ' B-
1 -1)
- ( 0 -1 '

12 =(6 ?) ~i 02 =(8 8).


a) Pentru a=- 3 , sa se calculeze A+ 3B .
b) Sa se calculeze A 2 •
c) Sa se determine numarul real a, astfel incat det(A-B)=2014.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f :R I {1}--+ R,f(x) = xz + 1.
X- 1

a) S a~ se arate ca~ f'( x ) = x (x-


2
-2x-I
) •
12
b) Sa se determine punctele de extrem ale functiei f
c) Sa se determine asimptotele la graficul functiei.
2. Se considera functii]e f,F:(O,oo)-+R,f(x)=2xsinx+x 2 cosx ~i F(x)=x 2 sinx.

a) Sa se calculeze 1( ~).
b) Sa se arate ca functia F este o primitiva a functieif

c) sa se calculeze I(I~X)
tr

- x' cos X y..


1881 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

Subiectul I
1. Calculati [ 1+ .J2] + { ~} , unde prin [x] ~i {x} se noteaza parte a intreaga,
respectiv partea fractionadi a numarului real x .
2. Determinati parametrul real m dadi functia de gradul al do ilea f: IR ---? IR ,
f ( x) = mx 2 + 2x + 1 admi te ca axa de simetrie dreapta de ecuatie x =1 .
3. Rezolvati in multimea numerelor reale inecuatia log1 (x-1) = -1.
2
4. La finalul unui an, valoarea unui depozit la o banca este de 11000 lei.
Ce procent de dobanda anuala a fost acordat de banca, dadi la inceputul anului
s-a depus suma de 10000 de lei?
5. in sistemul cartezian x9Y se considera punctele A(2, 4) , B( -1, 3) ~i C( 5,1) .
Determinati numerele reale a ~i b ~tiind ca AM =at+ b] ~i punctul M ·este
mijlocul segmentului BC.
6. Determinati solutiile ecuatiei sin x = ~ , ce apartin multimii [0, 2Jr J.
Subiectul al 11-lea
a a+l a+2
1. Se considera determinantii d (a)= a+ 1 a+ 3 a+ 1 , oricare ar fi numarul intreg a .
a+2 a+1 a
a) Determinati valoarea determinantului d(O).
b) V erificati daca d (a)= -8( a+ 1) , oricare ar fi numarul intreg a .
c) Rezolvati ecuatia d(2x)=-24.

2. Se considera matricele A(x) =( ~ ; 1), oricare ar fi numarul real


X 1 1
x.

a) Determinati matricea care rezulta din calculul A(l)-A(-2).


b) Demonstrati ca matricele A( x) sunt inversabile pentru oricare x E IR \ {-2; 1} .
c) Determinati inversa matricei A(O) .
Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f :IR---? IR, f(x) =x 3 +x+ 1.
2
a) Calculati Ji~ f (x) · }im, f (x) . b) Calculati Jf (x )dx.
0
c) Determinati aria suprafetei plane determinate de graficul functiei g: IR---? lR ,

g(x)= f(x)
1
~i dreptele de ecuatie x=O ~i x=l.
X

2. Se considera functia f :( -l,oo)---? R,f(x) = ln(x+ 1).


a) Sa se arate ca (x+ 1)· / ( x )+ / ( x )= 0. b) .sa se studieze daca functia admite
puncte de extrem. c) Sa se determine asimptotele la graficul functiei.
Teste propuse lt89

Subiectul I
1. Aratati di 2(3+6.J2)+3(2-4J2)=12.
2. Sa se determine numarul real a ~tiind ca punctul P( 1, 1) apartine graficului
functiei f:IR.~JR,f(x)=2x+a.
3. Rezolvati In multimea numerelor reale ecuatia 2x + y+J = 6 .
4. Un obiect costa 500 lei. Determinati pretul obiectului dupa o ieftinire cu 1Oo/o.
5. Determinati mER pentru care drepteled1 :2x+ y=O ~i d 2 :x+my+2017 =0
sunt paralele.
6. Calculati aria triunghiului isoscel ABC, ~tiind ca A=~ ~i AC = 6.

Subiectul alII-lea
1. Se considera matricele A= ( b i) ~i B = ( ~ 1) unde a este un numar real.
a) Aratati ca detB = 4 pentru mice numar real a.
b) Calculati A+ A 2 + A 3 + ... + A 10 •
c) Determinati valorile reale ale numarului a pentru care A· B = B · A.
2. In multimea numerelor reale se define~te legea de compozitie x• y =x + y + .:xy .
a) Aratati di 1•(-1)= -1.
b) Aratati ca exista un unic e E 1Ft astfelincat e•x = x, oricare ar fi x E 1Ft.
c) Demonstrati ca x• y = ( x + 1)(y + 1) -1 pentru orice numere reale x ~i y.

Subiectul al III -lea


1. Se considera functia f:lR~lR,f(x)=ex +x-1.

a) Aratati ca f'(x)= f(x)-x+2, xElR.

b) Aratati ca functia este strict crescatoare, '\fx E lR.

c) Scrieti ecuatia tangentei la grafi cui functiei fin punctul A( 1, e).

2. Se considera functia f:JR~JR,f(x)=x 3 +x 2 +x+I.

a) Aratati ca s:f(x)dx= i~.

b) Aratati ca J~(x)+1 =2.


1

1 X

c) Dernonstrati ca orice primitiva a functiei f este convex a pe lR .


I
190 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

Subiectul I
l. Sa se determine elementele multimii A = {x E N 12x + 3 ::::: 5x- 6} } .
2. Sa se determine coordonatele punctelor de intersectie ale graficului functiei
f :1Ft -+JR., f (x) = x- 3 cu axele de coordonate.
3. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia: Jx 2 - 8 = 1.
4. Suma de 1500 lei a fost depusa la o banca, cu o rata a dobanzii de 6%.
Ce suma de bani are clientul in cont dupa un an?
5. Sa se determine ecuatia dreptei care trece prin punctele A(3, --2) ~i B(2, -3).
6. Sa se calculeze aria triunghiului ABC, ~tiind ca AB = BC = 4 ~i m( :ABC)= 60°.
Subiectul alII-lea
1. Se considera matricea A = ( ~ ~).
1

a) Sa se calculeze det( A); b) Sa se demonstreze ca A= 212 - A 2 , unde A 2 =A. A;

c) Sa se determine matricele X E M 2 (JR.), X = ( ~ ~} astfelincat det (X + A) = 0.


2. Se considera polinoamele f,g E R( x], f =x
3
+ x 2 - 2x + 1 ~i g = x 2 + x- 2.
a) Sa se demonstreze ca f -1 = x · g;
b) Sa se determine radacinile reale ale polinomului g;
c) $tiind ca meste o radacina reala a polinomului g, sa se calculeze f (m).

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f r
: JR. -+ JR., f (X) = (X - 2 + (X + 2 r.
a) Sli se veri fie ci\ j' (X) = 4x, \/x EJR . b) Si\ se caJcu\eze lim
x-+oo
fiX~
j X
.
I

c) Sa se determine intervalele de monotonie ale functiei g: JR.-+ JR., g(x) = f(x) .


f'(x)
2. Se considera func~ia f :(0, +oo) -+ JR., f (x) = 1n x+ex.
a) Sasecalculeze f(f(x)-lnx)dx, x>O.
b) Sa se calculeze f f(x )dx.
2

c) Sa- se demons treze ca- Jre1 x · !( x 2 )dx = eel + e - e + 1.


2
Teste propuse lt91

Subiectul I
1. Se considera progresia aritmetica (an L 1
, in care a1 = 2 §i a3 = 8 . Sa se calculeze
suma primilor 10 termeni ai progresiei.
2. Sa se determine numerele reale m pentru care punctul A(m, 0) apartine graficului
functiei I: IR-+ IR,f (x) = x 2
- 3x + 2.
3. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia: log 5 (9x + 7) = 2.
4. Sa se demonstreze ca pentru orice n E N* are Joe egalitatea:
n(n+l)
1+2+3+ ... +n= .
2
5. Sa se determine coordonatele vectorului v = OA + OB, §tiind ca A(-1, 2) §i B(3, -5).
6. Sa se calculeze aria unui triunghi echilateral, care are lungimea 1naltimii egala cu s.J3 .
Subiectul al II-lea

I. Se considera =nicele A = ( ~ 0 !] ~i U!~J-


I, =
1
1
a) Sa se calculeze det ( A );

b) Sa se calculeze A 3, unde A 3 = A · A · A;
c) Sa se arate ca A 2 + A = A 3 + ! 3 •
2. Pe multimea numerelor reale se considera legea de compozitie
xoy=.xy-3x-3y+14.
a) Sasearateca xoy=(x-3)(y-3)+5;
b) Stiind ca legea , 0 " este asociativa, sa se calculeze 1 o 2 o 3;
c) Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia x ox= 9.

Subiectul al III-lea
1
1. Se considera functia f : IR \ {4} -+ IR, f (x) = x +
x-4
a) Sa se calculeze I'( x ), x E lR \ {4}.
b) Sa se calculeze lim f(x)- f(l)
x->1 x-1
c) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale catre +co ale graficului cu functia f
2. Se considera functiile f, F: [O,+co) ~Itt, f( x) = __!__ , F( x) = ln(x + 2)
x+ 2
a) Sa se arate ca functia F este o primitiva a functieif
b) Sa se calculeze J~ f (x) dx
c) Sa se determine volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
functiei h: [0, 2] -+ IR, h ( x) = I (x) .
1921 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Subiectul I
~ 4
1. Sa se calculeze: log 3 4 -log 3 - .
3
2. Sa se determine coordonatele punctului de intersectie a dreptelor de ecuatii
2x - y - 2 = 0 ~i x + 3y - 8 = 0 .
3. Sa se determine valorile reale ale numarului m pentru care ecuatia
m 2 x +3m- x = m 2 + 2 are solutia x = 5.
4. Sa se rezolve ecuatia: -J3x2 + 2x = 1 .
' <, ' ' '

5. Sa se determine perimetrul triunghiului ABC, ale carui varfuri sunt punctele A(O, 2);
B(-1, 1); C(-2, 0).
6. Sa se calculeze lungimea laturii AB a triunghiului ABC, ~tiind ca AC = J2,
---
m(ABC) = 30° ~i -
m(ACB) = 45°.

Subiectul al II-lea
XI X3 Xz
1. Se considera determinantul d =x 2
x 1 x3 , unde XpX 2 ,X3 sunt solutiile reale ale
x3 x2 xl
ecuatiei x 3 - 2x 2 + 3x -1 = 0.
a) Sa se calculeze x1 + x 2 + x 3 ; b) Sa se arate ca x 13 + x/ + x/ = -7;
c) Sa se calculeze valoarea determinantului d.
2. Se considera inelul (Z 4 ,+,·) unde Z 4 = {6,1,2,3}.
a) Sa se rezolve 1n Z 4 ecuatia 2x + 3= i;
~ A

0 1 3
A ~

b) Sa se calculeze 1n Z 4 determinantul 1 2 1 .
' A

1 3 0

c) Sa se rezolve 1n Z 4 sistemul de ecuatii: {~+ YA=i ~·


2x+3y=l
Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: JR. ~ JR, 1 (x) = {x + 3' x::::; 1
lnx, x > 1

a) Sa se studieze continuitatea functieifin punctul x0 = 1. b) Sa se calculeze lim f(x).


x~-oo X

c) Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functiei fin punctul A (-1, 2).


2. Se considedi functia f: 1R ~ JR, f (x) = ex + X + 3x. 3

a) Sasecalculeze ff(x)dx;b) Sasecalculeze J~x·f(x)dx


c) Sa se calculeze aria suptafetei plane marginite de graficul functiei
~ JR, f (x~~: x, axa Ox ~i dreptele de ecuatii x = 0 ~i x =1.
3
3
h : [ 6,1] h ( x) = -
1
Teste propuse lt93

Bubiectul I
1. Se considera progresia geometrica ( bn Le1 ,\:1 n E N , in care b1 = 3 ~i b2 =6 .
Sa se calculeze b4 •

2. Ecuatia x 2 - 5x + 6 = 0 are solutiile reale x 1 ~i x2 • Calculati 1 + 1 .

3. Sa se determine coordonatele vaxfului parabolei asociate functiei f: IR --+ IR ,


f(x) = X 2 4x- 5.
4. Sa se calculeze probabilitatea ca, alegand un elemental multimii {1, 2, 3, 4},
acesta sa verifice inegalitatea 2n > n! .
5. Sa se determine numarul real m astfel indit distanta dintre punctele A(2, -1) ~i
B(3, m) sa fie egala cu 1.
6. in ~4BC, se dau AB = BC = 2 ~i A C = 2.fi. Sa se determine cos A.

Subiectul al 11-lea
1. inreperulcartezian xoy seconsiderapunctele A(-2;1-n); B(n;2) ~i C(4,2);
\:1 n EN.
a) Sa se determine ecuatia dreptei AB, pentru n = 1;
b) Sa se demonstreze ca pentru n = -1, punctele A, B, C sunt co1iniare;
c) Sa se determine n EN, astfel indit aria triunghiului ABC sa fie egala cu 3.
2. Pe multimea M = ( 0, +oo)- {1} se considera operatia x o y = x 21
ny.

a) Sa se demonstreze ca V x,y EM, x o y EM;


b) Sa se determine multimea solutiilor reale ale ecuatiei x o e = 25, unde e este baza
logaritmului natural;
c) Sa se arate ca legea , o " este comutativa pe multimea M.

Subiectul al III -lea


1. Se considera functia f: ( o, +oo) ~JR., f ( x) ={xl+lnx,
x+ x1,:_l
2
- E ( 0,1) .

a) Sa se studieze continuitatea functieifin punctul x 0 = 1.


b) Sa se calculeze lim f(x) -l .
X

c) Sa se studieze mono toni a functiei f pe intervalul ( 0,1).


2. Se considera functia F: ( 0, +oo) --+ lR astfel incat F ( x) = 1 .
2
x +3x+2
a) Sa se determine functia f: (0, +oo) --+ lR astfel incat F ( x) sa fie o primitiva
pentru functi a f
b) Sa se arate di functia F este descrescatoare pe intervalul [0, +oo).
c) Sa se calculeze J~ f (x) dx.
194j Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Subiectul I
1. Se considera progresia aritmetica (an L:I ,'d n E N , in care a
1 =4 §i a5 = 16 .
Sa se calculeze suma primilor zece termeni ai progresiei.
2. Sa se determine numerele reale m pentru care A(m, 2) apaqine graficului functiei
f:lR~lR,f(x)=x 2 -3x+4.
3. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia: 3.rx=J = 27.
4. Sa se calculeze numarul submultimilor cu doua elemente ale unei multimi care are 6
elemente.
5. In reperul cartezian xOy, se considera punctele A(3, -1) §i B(5, 1). Sa se determine
coordonatele simetricului punctului A fata de B.
6. Sa se calculeze: sin 2 30° +sin 2 60° .

u~ n
Subiectul alII-lea

1. 1n mulJ:imea M, (lR) se consideril matricea A=

a) Sa se calculeze det (A);


b) Sa se calculeze A 3 , unde A 3 = A · A · A;

c) Sii se demonstreze ca A'+ A= A'+ I,, unde !


I,=[~ ~ J
2. Seconsiderapolinomul f,gEJR[x], f=x 3 -4x2 -x+4 §i g=x 2 -3x-4.
a) Sa se calculeze f (0) + g ( 0) ;
b) Sa se determine polinomul h EJR [x], astfelindit f = g · h;
c) Sa se determine radacinile reale ale polinomului f.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: JR ~ JR, /( x) =ex- x + 2.
a) Sa se calculeze /'( x ), x E JR.
b) Sa se calculeze lim f (x) .
HOO f'(x)
c) Sa se arate ca e 3 + 3 ::; e 5 + 1 .
2. Se considera functia /, : [0,1] ~ JR, n E N' ;: (X)= xn . ex §i In = f~ In (X )dx.
a) Sa se calculeze ! 0 •

b) Sa se arate ca J~ e-x .ft (x)dx = _!_ .


2
c) Sase arateca Osfn(x)se, 'dnEN.
Teste propuse jl95

Subiectul al II -lea
1. In reperul cartezian xpy se considera punctele 0 ( 0, 0) ~i A, ( n, n + 1),
oricare ar fi n numar natUral
a) Sa se determine ecuatia dreptei A1A2;
b) Sa se demonstreze ca punctele Ao, A1, A2 sunt coliniare;
c) Sa se arate ca aria triunghiului OA,A,+ 1 este constanta, '\/ n EN.
2. Pe multimea numerelor reale se considera legea de compozitie ,*"
definita prin x * y = 2xy + 6(x + y) + 15.
a) Sasearatedi x*y=2(x+3)(y+3)-3.
b) Sa se calculeze x * (-3), '\/ x E JR.;
c) Sasearateca (-2014)*(-2013)* ... *2013*2014<2, ~tiindcalegea,*"
este asociativa.

Subiectul al III-lea
1. Se cons1.dera~functla
. J : Till . x = (2x+l,x~l
Till f()
m. --+ m.,
1 x> 1
ax+-,
a) Sa se determine valoarea parametrului real a astfe11ncat functia f sa fie continua
in punctul X 0 = 1
b) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale catre -oo la graficul functieif
c) Sa se calculeze /'( x), pentru x E ( -oo,l]
x+2, x ~ 0
2. Se considera functia f : lR --+ JR, f (x) = _I_ + , x >
{ 1 0
x+l
a) Sa se demonstreze ca functiafadmite primtive pe lR
b) Sa se calculeze tf(x )dx
c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
functiei h : [-1, 0] --+ JR, h (X) = f (X), XE[-1, 0].
1961 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Subiectul I
1. Sa se determine valoarea maxima a functiei f: .lR--+ .IR,f ( x) = -x 2 + 5x + 4.
2. Se considera functia f: IR--+ IR,f( x) = 2x -1 . Sa se calculeze: /(1)+ /(2) + ... + !(10).
3. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia: ~ x 2 -9 + Jx- 3 = 0.
4. Sa se rezolve ecuatia A;
= 30, n EN, n :2:: 2 .
5. Sa se rezo1ve ecuatia dreptei care trece prin punctele A(3, -2) ~i B(-1, 4).
6. Sa se calculeze aria triunghiului MNP, ~tiind ca MN = 3J2 , NP = 4 ~i m ( <i.MNP) == 4SO

Subiectul al II-lea
ax+ y+z =1
1. Se considera sistemul .x + ay + z =a , unde a E JR.

!x+y+az=a 2
a) Sa se determine a E IR pentru care sistemu1 sa fie compatibil determinat;
b) Pentru a = -1 sa se rezolve sistemu1;

c ) S a~ se determme ~ 1 rea1e a, ~tun


.. d ca~ ( --;-;- J
. numaru 1 1 1
este so 1ut1e
. a s1stemu
. 1u1..
2 2 2
2. Pe multimea numerelor reale se considera legea de compozitie , 0 " definita prin
xo y=x+ y-2.
a) Sa se calculeze(-2014)o(2014);
b) Sa se rezolve in JR inecuatia x 2 ox :s: 0;
c) Fie A = { n N* I n~ 2; A~ o A; = 2 + n} . Sa se determine numarul
E

elementelor multimii A.

Subiectul al III-lea
1. Seconsiderafunctia f:IR~IR,f(x)=3x -xln3.
a) Sa se calculeze f '(x) , x E IR .
b) Sa se calcu1eze lim f (x) - f ( 2 ) .
x--.2 X- 2
c) Sa se arate ca functia f este convexa pe IR .
2. Se considera functiile f, g : IR ~ JR, f ( x) =_I_- _I_+ 3 ~i g = x 2 + 3x + 2 .
x+l x+2
a) Sa se calculeze J~ f( x )dx.
b) Sa se calculeze J~ f (x) ·g ( x)dx .
c) Sa se determine aria suprafetei plane determinate de graficul functiei g, axa Ox
~i dreptele de ecuatii x = 0 ~i x = 1.
Teste propuse 1197

';Subiectul I
. 1. Sa se arate ca numerele ( -2J3 + 3-JiY- (25 -12-J6) este natural.

2. Sa se determine valoarea maxima a functiei f: [-2,3] -t IR,f( x) = -3x + 4.


3. Sa se determine valorile reale ale parametrului m ~tiind ca solutiile ecuatiei:
x 2 + ( m- 2 )x + 1 = 0 sunt egale.
4. Sa se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ~tiind ca BC = 5
~i m(JiAC) = 60° .
5. Sa se calculeze probabilitatea ca alegand un numar din multimea
{cos30°,sin45°, cos60°} acesta sa fie rational.
6. Sa se calculeze sin 2 20° + cos 2 160° .

Subiectul al 11-lea

1. Se considera manicele: A=

a) Sa se calculeze det(A +B);


u~I HB u! nJ, u!n = =

b) Sa se calculeze A 3 , unde A 3 = A· A · A;
c) Sa se demonstreze ca A+ A 2 + A 3 0 3 •
2. Se considera polinomul f E z6 [x],l = X 3
+ ( 2a + 3)x +a+ 3.
a) Sa se demonstreze ca l(i)::;: i+ 3a;
b) Sa se determine a E Z ~tiind ca 1 (3) = 0 ;
6

c) Pentru a= 3 sa se rezolve ecuatia f (X)= O,x E z6.


Subiectul al III -lea
1. Se considera functia f : IR ~ IR, f (X) =ex + r - 2
a) Sa se determine f'( x ), x e IR
b) Sa se arate ca lim f (x) - f (0 ) = 1
x->0 X

c) Sa se determine ca functia I este convexa pe ( 0, +oo).


2. Se considera functia f: IR -t IR, f (x) = X 2
- 3x + 2.
a) S a~ se ven'fice ca~ fun etta
. F : lR ~ IR, . . . ~ a fu ncttei
F ( x ) =x3- - 3x2 - 4x este o pnnnttva . 'j.
3 2
b) Sa se arate ca t x ·I (x) dx = -2 . c) Sa s.e determine numarul real pozitiv a,
~tiind ca volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
functiei h: [ 0,1] ~ IR, h( x) = a(l(x) + 3x- 2) este. egala cu 57i.
198j Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

··,.····r:re.sturts··•
Subiectul I
1. Se considera progresia geometrica ( bn Ld ,V n E N , in care b2 = 3 ~i q = 3.
Sa se calculeze b5 •
2. Se considera functia f: lR--+ IR,f ( x) = x + 3. Sa se calculeze suma: f (2) + f ( 22 ) +!( 2T
3. Sa se rezolve ecuatia log 3 ( 5x -1) = 2 .
4. Sa se calculeze numarul submultimilor ordonate cu trei elemente ale unei submultimi
care are 7 elemente.
5. in reperul cartezian xpy se considera punctele A(2, 2) ~i B(-2, -1 ).
Sa se determine distanta dintre punctele A ~i B.
6. Sa se calculeze cos 30° +cos 60° +cos 150° +cos 120°.

Subiectul al H-lea
1. In reperul cartezian xpy se considera punctele 0(0,0) ~i An(n, n 2), oricare ar fi n EN.
a) Sa se determine ecuatia dreptei AoA 1 ;
b) Sa se determine aria triunghiului AoA 1A2 ;
c) Sa se determine valoarea lui n EN astfel indlt Ao, An, An+l sa fie coliniare.
2. IninelulJR(x] seconsiderapolinomul f=-x 3 -2x 2 +x+2,curadacinile xpx2 ,x3 •
a) Sa se calculeze f (0) + f (2) ;
b) Sa se determine ditul ~i restulimpartirii polinomului f la polinomul g = x -1 ;
c) Sa se arate ca x; + x; + x: + 2 ( X 2
1 + x~ + xi) = x1 + x2 + x3 + 6.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f :IR -t IR, f (x) = x ·ex.
a) Sa se calculeze f'( x ), x E 1Ft
b) Sa se determine intervalele de monotonie ale functiei f
c) Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functieifin punctul x 0 = 0.
2. Se considera functia
f: R-+ JR, f (x) = {-J xz + 3' x ~1
ax, x < 1 ·

a) Sa se determine parametrul real a ~tiind ca functiafadmite primitive pe R.


b) Sa se arate ca functia f este crescatoare pe intervalul ( 1, +oo).
c) Sa se determine volumul corpului obtinut prin rotatia axei Ox agraficului functiei
h :[1, 2] -+ R, h (X) = f (X) '
Teste propuse j199

r-resttill9
· ' subiectul I
1. Se considera progresia geometrica (an L" 1
, '\1 n E N , in care a 1 = 4 ~i r = -1.
Sa se calculeze suma primilor 10 termeni ai progresiei.
2. Se considera functia f :lR ~ JR, f (x) = X2014 -1. Sa se calculeze:
/( -2014). /( -2013) ..... !( 2013). !( 2014).
2 3
3. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia 32 x + x-z = 27.
4. Sa se calculeze probabilitatea ca, alegand un elemente n al multimii {3,4,5},
acesta sa verifice inegalitatea P, < n( n+ 1).
5. in reperul cartezian xOy, se considera punctele A(-1, 2); B(3, -2), C(O, 1).
Sa se calculeze perimetrul triunghiului ABC.

6. Sa se calculeze sin x , ~tiind ca cos x = _!_ , x E ( 0, 90°) .


3
Subiectul al H-lea
1. in.multimea M 2 (R) se considera matricea A= ( ~ =~} se noteaza

An = A ·A · A · ... ·A, n E N .. a) Sa se demonstreze ca A 3 = A, unde A 3 = A ·A · A;


den ori

b) Sa se calculeze det ( A 4 ); c) Sa se demonstreze ca A" = ( -1 r+l .A, v n EN*.


2. Pe multimea G =(3, +oo) se considera operatia x o y = xy- 3( x + y) + 12.
a) Sasearateca xoy=(x-3)(y-3)+3, V x,yEG;
b) Sa se demonstreze ca x o y =E G, V x,y E G;
c) Sa se arate ca toate elementele multimii G sunt simetrizabile in raport cu legea , o ".

Subiectul al HI-lea
2
2
1. Se considera functia f: IR \ {-2} -i-lR, f (x) = x +x+ .
x+2
a) Sa se determine ecuatia asimptotei oblice a graficului functiei catre +oo.
b) Sa se calculeze f '(x), x E IR \ {-2} .
c) Sa se determine punctele de extrem ale functiei f.
2. Se considera functia f : (0, +oc) ~ IR, f ( x) = - - + _!_.
1
· x+2 x

a) Calcula!i J:(t( x) ~ x: 2 }<.


b) Calculati aria suprafetei determinate de graficul functiei j, axa Ox $i dreptele
de ecuatii x = 2 $i x = 3.
c) Calculati volumul corpului obtinut prin rotatia graficului functiei

g : [1, 2] -i- IR, g ( x) = f (x) - _!,_ in jurul axei Ox.


X
200 I Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Subiectul I
1. Sa se determine suma primilor 8 termeni ai progresiei geometrice ( bn L?:] ,V n E N,
in care b1 = 2 ~i q = -1.
2. Sa se determine functia f :1R ~ lR, f (x) = ax + b , al carei grafic in reperul cartezian
xOy este dreaptaAB, unde A(-1, 7) ~i B(2, 4).
3. Sa se arate ca solutiile x 1 ~i x 2 ale ecuatiei x 2 - 4x- 3 = 0 verifica relatia x12 + x~ :::22,
4. Se considera functia f: 1R ~ lR, f ( x) = 5x- 7 . Sa se determine valorile lui x pentru
care f (x) + f (1) ::; -2 .
5. Sa se determine lungimea medianei duse din varful A al triunghiului ABC, ~tiind ca
varfurile triunghiului sunt A(O, 2), B(-1, 0), C(5, 0).
, I
6. Sa se determine ecuatia dreptei care trece prinpunctul A(2, -3) ~i are panta egala cu -L

Subiectul al fi..;lea

=~ ~}
J !

1. Se considera matricele A = ( =~ ~) ~i B =(
a) Sa se calculeze det( A+ B);
b) Sa se determine inversa matricei C, unde C = A + B;
c) Sa se demonstreze ca A 2 = A, unde A 2 = A ·A.
2. Se considera numerele xp x 2 , x 3 E IR cu urmatoarele proprietati:
1 1 1 1
X1 + x 2 + x3 = 3, X 1 • X2 + X 1 • X3 + X 2 • X3 = --4, - +- +- = --.
X1 x2 x3 4
a) Sa se calculeze X1 • X 2 • X3 ;

b) Sa se determine a,b,c ElR, ~tiind ca ecuatia x 3 +ax2 +bx+c=O are solutiile xpx2 ,x3 ;
c) Sa se descompuna in factori ireductibili peste 1R [ x] polinomul
f = x 3x2 - 4x + 12.
Subiectul al III-lea
x 2 -x-1
1. Se considera functia f : (0, +oo) ~ IR, f (x) = .
x 2 +x+ 1
a) Sa se calculeze f '(x) . b) Sa se arate ca functia f este crescatoare.
c) Sa se determine asimptotele graficului functieif
2
2. Seconsiderafunctiile f,F:(O,+oo), f(x)=
2
x +l ~iF(x)=x2 +lnx.
X
a) Sa se arate ca functia F este o primitiva a functieif
b) Sa se calculeze rf (X}· F (X) dx .
c) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei F, axa Ox ~i
dreptele de ecuatii x = 1 ~i x =e.
Teste propuse j201

Subiectul I
1. Sa se determine valorile reale ale numarului x ~tiind ca numerele x - 4 , x + 2 ~i
2x + 2 sunt termenii consecutivi ai unei progresii aritmetice.
2. Sa se determine domeniul maxim de definitie al functiei
f : D -t JR., f (x) = log 3( 2x - 5) .
3. Sa se calculeze TVA-ul unui produs ~tiind ca pretul de vanzare al produsului este 357
lei (TVA-ul este de 19%).
4. Sa se determine valorile reale ale numarului m ~tiind ca valoarea minima a functiei
f: JR. -t lR,f(x) = X 2 - 2mx + m este egala cu -2.
5. Sa se determine lungimile catetelor unui triunghi dreptunghic ~tiind ca suma catetelor
este 14, iar aria triunghiului este 24.
6. Sa se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ABC, ~tiind ca
m(A) = 90°, m(e) = 30° §i AB = 2f3.
Subiectul al II -lea
1. In reperul cartezian xOy se considera dreptele AB: 2x + y- 4 = 0 ~i BC: x + y- 3 = 0.
a) Sa se determine coordonatele punctului B;
b) Pentru A (3, 0), B (1, 2), C ( -1,1) sa se scrie ecuatia medianei triunghiului ABC
dusa din varful C.
c) Pentru A ( 3, 0), B (1, 2), C (-1,1) sa se calculeze aria triunghiului ABC.
2. Se considera polinoamele f, g E C [ x], f = x6 + x 3 + 1 §i g = x2 + x + 1.
a) Sa se calculeze f (-1) - g ( -1);
b) Sa se determine catul §i restulimpartirii lui f la g;
c) Sa se demonstreze ca polinomul f nu are radacini real e.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: JR. -t JR., f (x) = X 4 - 6x 2 + 27 x -19.
a) Sa se calculeze /"( x).
f'(x)- /'(1)
b) Sa se calculeze lim , .
x->1 -1 X

c) Sa se determine intervalele de convexitate ~i concavitate ale functieif

2. Se considera functia f: IR -t IR, . {ax-2,


j ( x) = 1
x<l
, a E IR.
-vx, x;;:::l
a) Sa se determine valoarea reala a perimetrului a astfelincat functiajsa
admita primitive in punctul x 0 = 1 .
b) Sa se calculeze rf (X )dx'
c) Sa se calculeze f f (x )dx, pentru a = 1.
0
4
2021 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

Subiectul I
1. Se considera functia f : IR -t IR, f (x) = X2 +1. Sa se rezolve inecuatia f (x) ~ 10 .
2. Se considera functia f: IR -t IR,f( x) = x + 3. Sa se calculeze /(2) + /(2 2 ) + ... + J(21o).
3. Sa se rezolve, in multimea numerelor naturale, ecuatia 4x- 5 · 2x + 4 = 0.
4. Cate numere formate din 3 cifre distincte se pot forma cu elementele multimii {1,2,3,4,S)?
5. in reperul cartezian x~v, se considera punctele A(-12, 0), B(2, 2), C( -4, -6). Sa se
demonstreze ca triunghiul ABC este isoscel.
6. · Sa se calculeze aria unui triunghi dreptunghic care are un unghi de 60 o ~i lungimea
ipotenuzei de 16.

Subiectul alII-lea
x-3y+.az = 1
1. Se considera sistemul de ecuatii x + 2y + z = 2 .
{ ax+ y-z=3

a) Sa se determine a, ~tiind ca ( 1, 2,-3) este solutia sistemului de ecuatii;


b) Pentru a= 2, sa se calculeze det(A), unde A este matricea asociata sistemului;
c) Pentru a= -2, sa se rezolve sistemul.
2. Pe multimea Z se considera legile de compozitie x o y = x + y + 3 ~i x * y = x + y- 3.
a) Sa se calculeze (1 o 2) * (3 o 4); b) Sa se demonstreze ca legea ,, 0 " este asociativa;
c) Sa se arate ca functia f :Z -t Z, f (x) = x + 6 este morfism intre
grupurile (Z,o) ~i (Z,*).

Subiectul al III-lea
2
1
1. Se considera functia f : IR -t IR, .f (x) = x -.
x+l
4
a) Sa se arate ca .f '(x) = x 2
, Vx E JR?. . b) Sa se arate ca lim f (x) - f (0 ) =0.
( x 2 + 1) x->o x

c ) Sa- se arate ca- .feste concava- pe ( --J3


3
J3
-,3 J.
2. Se considera functia f: IR' -t JR?., .f (x) = x _l_
X

a) Sii se calculeze ff (x )dr. b) Sli se calculeze J:( f (x) + ~}:.


F
I
j
c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
functiei g : [1, 2] -t IR, g ( x) = f (x) .

-----------------------------------
Teste propuse 1203

Testul23
· Subiectul I
1. Sa se determine x E IR astfel incat urmatoarele numere 3x -1; x + 3; 9 - x sa fie in
progresie geometrica.
2. Sa se determine valorile reale nenule ale lui m pentru care graficul functiei
f : JR -+ JR, f (x) = -x2 - 2mx + m este tangent axei Ox.
3. Sa se determine m E IR astfelincat radacinile x1 ,x2 ale ecuatiei x 2 - mx- 3 = 0 sa
verifice egalitatea x12 + xi = 7 .
4. Aratati ca numarul c; - cg este natural.
5. Sa se determine valorile reale ale numarului a ~tiind ca distanta dintre A( a, 2) ~i
B(-4, -6) este de 10.
6. Sa se calculeze aria paralelogramului ABCD ~tiind caAB = 8, BC = 7 ~i
-------
m(BCD) = 30°.

Subiectul al H-lea
1. S e cons1.d era_ s1stemu
. l ~ax
,., + ·y =0 ,
L.X + }' = 0
a) Pentru a -1 sa se rezolve sistemul;
b) Sa se determine a E IR, ~tiind ca matricea sistemului A, verifica
egalitatea A 2 = 312 , unde A 2 = A · A;
c) Sa se demonstreze ca are loc egalitatea: A2 - (a+ 1) · A + (a - 2) 1 = 0
2 2•

2. Se considera (Z 5 , ·) inelul claselor de resturi modulo 5.


a) Sa se calculeze in Z 5 suma i + 2. + 3+ 4.;
b) Sa se calculeze produsul elementelor inversabile ale inelului;
~ A A

c) Sa se rezolve in Z 5 ecuatia 3 · x + 1 = 2.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f :JR. -+ IR, f (x) = ex + 2x + 9.
a) Sa se arate ca functia f este crescatoare pe IR.
b) Sa se arate ca functia f este convexa pe IR.
c) Sa se scrie ecuatia asimptotei oblice la graficul functiei f catre -oo.
2. Se considera functia f: IR:-+ IR, f ( x) = 3x + 4.
a) Sa se calculeze J: f (x) dx.
b) Sa se calculeze J~ex f(x)dx.
c) Sa se determine numarul real a astfelincat volumul corpului obtinut prin
rotatia in jurul axei Ox a graficului functiei h : [0,1] -+ IR, h ( x) = f (a· x)
sa fie minim, 'ifx E [ 0,1 J.
204! Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Subiectul I
1. Sa se determine solutiile sistemului: {x + Y = 5 .
x-y=3
2. Se considera progresia aritmetica geometrica (an L~~ in care a 1 = 4 ~i a4 = 10 .

Calculati a 25 •

3. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia log 7 ( 16- X 2 ) =1 .


4. Cate numere formate din 4 cifre distincte se pot forma cu elementele multimii
{1,2,3,4?5,6}?
5. Fie vectorii ii = 3t + 2] ~i v = 2t-]. Calculati 3ii- 2v.
6. In MBC, se cunosc AB = AC = 4 ~i BC = 4J3. Sa se calculeze cos( .B).
Subiectul al II-lea
1. Se considera matricele A =( ~ ~) ~i 0 2 =( ~ ~}
1

a) Sa se calculeze det( A 2 ), unde A 2 =A· A;

b) Sa se determine matricea X, astfel inc~lt A · X = / 2 , X E M2 ( Q);


c) Sa se calculeze ( x-l - Ar, ~tiind ca A· X= 12 •
2. Pe multimea numerelor reale se considera legea de compozitie
x* y=xy-3x-3y+l2.
a) Sa se verifice ca x * y = ( x- 3 )(y- 3) + 3, V x, y E JR;
b) Sa se demonstreze ca x * 3 = 3, V x E JR;
c) $tiind ca legea de compozitie este asociativa, sa se calculeze valoarea expresiei
E =(-.J20l4) * (-.J2013) * ... * .J2013 * .J20l4.
Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f :(0, +oo) -t JR, f (x) = x + ln x.
a) Sa se calculeze f '(x). b) Sa se determine intervalele de convexitate ~i concavitate
ale functieif,· daca acestea exista.
c) Sa se determine coordonatele punctului care apaqine graficului functiei j, in care

tangenta la grafic are panta egala cu .±.3


2. Se considera functia f :1R -t JR, f (x) = X 4 + x + 1 .
a) Sa se determine primitiva F: 1R -t 1R a functieif care verifica conditia F (0) = 2. ·
b) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia, in jurul axefOx, a graficului
functiei h : [1, 2] -t JR, h ( x) = f (x) - x4 •
c) Sa se calculeze lim
x->ro
ff (x) dx .
XS
Teste propuse !205

Subiectul I
1. Sa se demonstreze ca numarul ifl25 - .J75 + sjj este natural.
2. Sa se demonstreze ca pentru orice n E :~t are loc egalitatea: 1+ 3 + 5 + ... + ( 2n -1) = n 2 •

3. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia: Y


2 4
- x = - 1- .
125
4. Sa se determine probabilitatea ca alegand un numar din multimea {11, 12, 13, ... , 20},
acesta sa fie numar divizibi1 cu 3.
5. Sa se determine coordonatele punctului de intersectie al dreptelor de ecuatii
5x + 2 y - 4 = 0 §i x- 3y - 1 1 = 0 ;
6. Sa se calculeze sin 2 11 oo + cos 2 70° .

Subiectul al II-lea

1. Se considerli matricele A= [ ~ 03 4J3 , (3 1 1J


B = 0 3 1 , 13 = (01 01
0 0 0 0 3 0 0
a) Sasecalculeze det(A+B);

b) Sa se d~monstreze ca A' = 0, unde A'= A· A· A §i O, = ( ~ 00 0OJ ;


0 0
c) Sa se arate ca are loc egalitatea B 2 - 3B = A.
2. Se considera polinomul f = x 3 4x 2 x + 4, cu radacinile xpxvx3 E JR.
~i
2
a) Sa se determine catul restulimpartirii polinomului f la x -1;
b) Sa se arate ca are loc egalitatea: x/ + x/ + x 33 = 4 ( x/ + x/ + x32 ) +( x 1 + x 2 + x 3 ) - 12;
c) Sa se rezolve ecuatia f (x) = 0, x E JR.
Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f : 1R --7 JR., f (x) = x- 1 . a) Sa se calculeze lim f ( x)
X2 - X +1 x->l X - 1
b) Sa se determine intervalele de monotonie ale functieif
1
c) Sa se arate ca -1 ::;; f (x) ~ - , Vx E JR.
3
2
X +X+ 2, X < 0
2. Se considera functia f : 1R --7 JR, f (x) = { (x + 2 ) . eX, x ~ 0
a) Sa se arate ca functia f admite primitive pe JR .
b) Sa se verifice ca f~ f( x )dx = 2e -1.
c) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei
g : [-1, 0) ~ JR, g (x) = f (x) ~i axa Ox. .
2061 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

Subiectul I
i !
1. intr-o progresie geometrica ( bn t" 1
, al doilea termen este 8 ~i raportul dintre
primul ~i al cincilea termen al progresiei este 1 .
16
Sa se determine primul termen al progresiei geometrice.
2. Sa se determine valorile reale ale lui m, ~tiind ca solutiile x1 ~i x
2 ale ecuatiei

X -(2m-l)x+m=0, mE~·,verificarelatia
2 1 1
+ =1.
x1 x 2
3. Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei log 4 ( X 2 - x- 2) = 1 .
4. Sa se rezolve inecuatia c; : : ; 2CL1 , n ~ 2, n E N ~i n < 11 .
5. Sa se determine coordonatele punctului de intersectie a dreptelor de ecuatii
2x+3y-1=0 ~i -4x+y-12=0.
\ ' ,,

6. Sa se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ABC ~tiind ca AB = 4, AC = 2Ji


~i m(A) = 30°.
Subiectul al 11-lea
1. in reperul cartezian xOy se considera punctele o( 0, 0) ~i An ( n + l,2n ), .n EN.
a) Sa se determine ecuatia dreptei A1A2;
b) Sa se calculeze aria triunghiului OA 1A2;
c) Sa se arate ca, pentru orice n EN, punctele ~ ( n + 1,2n) sunt coliniare.
2. in multimea polinoamelor JR. [ x] se considera polinoamele
f(x)=x 3 +mx 2 +nx-4; g(x)=x 2 -x-2, h(x)=x+2.
a) Sa se rezolve in mulpmea numerelor reale ecuatia g( x) = 0;
b) Sa se determine m, n E ~' astfel !neat polinomul f = g · h;
c) Sa se determine radacinile reale ale polinomului f pentru m = 1 ~i n = -4.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: (O,+oo) ~JR., f( x) =(x- 2)1nx.
a) Sa se calculeze /'( x ), \ix > 0
b) Sa se determine ecuatia tangentei la graficul functiei fin punctul A (1, 0) .
c) Sa se arate ca f convexa, pentru orice x E ( 0, +oo)

2. Se considera functiile /, : [0,1 J~ JR.,


1
n E ff, /, ( x) = - -
xn +9
a) Sasecalculeze f(x+9r, f(x)dx, xE[O,l]. b) Sasecalculeze f~..t;(x)dx.
1 1
c) Sa se arate ca 'inEff, ::s;J, (x)::=:;- .
9 n 10
Teste propuse /207

Subiectui I
1. Sa se calculeze (1g8-lg4+lg3-lg6J·log 5 17.
2. Sa se determine coordonatele varfului parabolei pentru functia
I: JR.~ JR., I( x) = -2x 2 + 5x- 3.
2 7
3. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia 72 (x+ 3J = 7x + •

4. Sa se calculezc probabilitatea ca alegand un elemental multimii {1,2,3,4,5,6},


acestea sa verifice inegalitatea n (n- 1) 2:: n!.
l
5. Sa se stabileasca daca dreapta d1 : 3x- 2y -1 = 0 este perpendiculara pe
i

d 2 : 2x + 3y - 7 = 0 .

6 . Sa- se d etenmne
· smx
· .. d
~tun ca~ cosx = -
J3, x E (0° , 90°) .
2

Subiectul alII-lea
1. Se cons1'dera- determmantu
. 1 D( a)= 1 1
a a2 , aE TfJ)
J.N;..
1
1 a' a·

a) Sa' se calculeze D( 2);


b) Sa se arate ca D (a) =:: -a (a - 1/ ' v X E JR;
c) Sa se rezolve ecuatia D( 2x) = 0, x E JR.
2. Pe 1R se considera legea de compozitie x o y = .1:}'- x + ay + b, a,b E .!R.
a) Sa se determine a E JR, astfel incat , 0 " sa fie comutativa;
b) Pentru a = -1, sa se determine b E .!R., ~tiind ca x o y = ( x -1) ( y -1) + 1;
c) Pentru a = -1 ~i b = 2, sa se arate ca legea , 0 " este asociativa.

Subiectul al III-lea
1. Se consi dera functia f :[1, +oc') ~ lR, f (x) = ln x .
. x+lnx
a) Sa se calculeze I' (x), x E [ 1, +oo)
b) Sa se calculeze lim/( x)- f(l)
X--+1 X -1

c) Sa se determine punctele de extrem ale functieif


2. Se considera functiile I, g: 1R ~ JR, I (X)= ex +e-x ~i g (X)= ex -e-x.
a) Sa se verifice ca functia g este o primitiva a functieif
b) Sa se calculeze J~ f (x) · g ( x)dx .
c) Sa se demonstreze ca f~ f (x) · g ( x )dx = J~ f '(x) · g ' ( x )dx.
208j Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

Subiectul I
1. Sa se arate ca 2~ + c; = P-. + 3.
2. Sa se determine punctele de intersectie ale graficului functiei
f: IR. ~ IR.,f(x) = 2x 2 + x- 3 cu axele de coordonate.
3. Sa se demonstreze ca, pentru orice m E JR. , ecuatia x 2 + mx- 2m 2 - 3 = 0
are doua solutii reale ~i distincte.
4. Sa se determine suma primilor patru termeni ai unei progresii aritmetice ~tiind ca
suma primilor trei termeni este 21 ~i diferenta dintre al doilea termen ~i primul este 4.
5. Sa se determine a E JR. astfelincat dreptele d1 : (a - 2) x + 3y- a -1 = 0 ~i
d2 : 7 X+ (a+ 2) y -11 = 0 sa fie paralele.
6. in reperul cartezian xOy, se considera punctele A(0,8) ~i B(6, -4). Sa se calculeze
lungimea ~egmentuluiAN, unde Neste. mijloc:ul segm,entului AB.

Subiectul alII-lea

I. Se considera mabicele A = [! i ~) ~i u~2 ~:}


B=
3
a dt

a) Sa se determine valorile reale ale lui a, astfelincat matricea A sa fie inversabila;


b) Pentru a= -1, calculati 2A- 3B';
c) Sasedemonstrezeca A2 -B =(A-B)(A+B), unde A2 =A·A ~i B2 =B·B.
2

14 14
2. Se considerapolinomul f ElR[x], f(x)=(x+lt -(x-It , care are forma
canomca f = a 2014 • x 2014 + a2013 X 2013 + ... + a1 x + a0 •
• v

a) Sa se determine numarul ao;


b) Sa se calculeze /( -1) + f(l);
c) Sa se arate ca polinomulfadmite o radacina reala.
Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f : lR. ~ lR., f (x) = x3 - 4 x + 3.

a) Sa se calculeze lim f(x ) 2 •


Hl (x -1)
b) Sa se determine punctele de extrem ale functiei f
c) Sa se determine intervalele de convexitate, concavitate ale functieif
2. Se considerafunctia f,g:lR.~lR., f(x)=x 2 +9 ~i g(x)=x.

a) Sii se calculeze J: ~~: \ dx


b) Sa se determine un numar real a astfelincat f sa fie primitiva functiei g.
c) Sa se calculeze aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei
h: IR.---+ IR., h(x) = f( x) ·g( x) ~i dreptele de ecuatii x = 0 ~i x = 1.
Teste propuse 1209

·Subiectul I
1. Se considera progresia geometrica ( bn )n<=l, in care b1 = 2 ~i b2 = -4. Sa se calculeze b6 •
2. Se considera functia f :JR -> JR, f (x) = 3x -12 . Sa se calculeze f (0) · f (1) · ... · f ( 2014) .
3. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia .Jx 2x- 3 = x- 3 .
2
-

4. Sa se rezolve ecuatia8e -10 · 9" + 9 = 0.


5. Fie A(-2,-4), B(3, -1), C(l, 0). Sa se determine coordonatele vectorului w= AB + 3BC.
6. Raza cercului circumscris triunghiului ABC este de 3-fi ~i masura unghiului B este
de 45 6 • Calculati lungimea segmentului A C.

l~
Subiectul alII-lea

1. Se considerii matricele A = 11 2]3 §l /3 =.[01 01 OJ0 .


0 1 0 0 1
a) Sa se stabileasca daca matricea A este inversabila;
2
b) Sa se calculeze B2 ,( B = B · B ), unde B =A- 13 ;
c) Sa se arate ca Bn =03, 'II n E N, n ~ 3.
2. Pe multimea numerelor reale se considera legea de compozitie x o y = (x- 3)(y- 3) + 3.
a) Sa se determine elementul neutru ale legii;
b) Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia x ox = x;
c) Sa se determine doua numere a, b E Q \ Z, astfelincat a o b E N.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: IR ~ IR, f (x)· = {x-x -rx,
3

~' xx~ <1 1


;

a) Sa se stabileasca daca functiafeste continua In x 0 = 1.


b) Sa se calculeze f 0) + f 3) .
1
(
1
(

c) Sa se calculeze f "(x) pentru x E ( -oo, 1) §i sa se stabileasca punctul de inflexiune


pentru finctia f, daca acesta exista.
2. Se considera functia f: [0, 1] ~ JR, f (x) = .Jx + 4.
a) Sasecalculeze f~f(x)dx.
b) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia, In jurul axei Ox
a graficului functieif §i dreptele de ecuatii x = 0 §i x = 1.

c) $tiind ca .J x + 4 . :;, J5 pentru x E [ 0, 1], sa se arate ca fx


0
2013
f (x) d\" ..:;, ..J5 .
2014
I
210 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

;_ j

Subiectul I
1. Sa se determine multimea valorilor reale ale lui x pentru care l5x-31 < 2.
2. Sa se determine m E IR astfel!ncat punctul de minim al functiei
f: IR ~ IR,f( x) = 3x 2 - ( m + l)x + m sa aiba abscisa egala cu 2.
3. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia log 3 ( x + 2) + log 3 ( x -1) = log 3 4.
4. Sa se calculeze ce dobanda anuala a oferit banca daca initial s-a depus suma de 275
lei, iar dupa un an avea suma de 2971ei.
5. Sa se arate ca vectorii ii = i+ 4] ~i
v= si + 20] sunt coliniari.
6. Sa se calculeze cos x ~tiind ca sin x = 2_, x E ( oo, 90°) .
13

Subiectul al II-lea
x+ y+z=l
1. Se considera sistemul 2x +my- 2z = 0 , mE JR.
{
4x+m 2 y+4z=8
a) Sa se determine m E IR pentru ca~e ( 1, -1, 1) este solutie a sistemului;
b) Pentru m = 1, calculati det A, unde A este matricea asociata sistemului;
c) Pentru m = 1, rezolvati sistemul.
2. Se considera polinomul f = x 3 - 2x 2 - x + 2, care are radacinile x 1 , x2 , x3 E JR.
a) Sa se determine catul ~i restul!mpaqirii polinomului f la x 2 - 1;
b) Sa se descompuna l'n produs de factori ireductibili polinomul f;
c) Sa se demonstreze ca x13 + x/ + x/ = 8.

Subiectul al III-lea
2
3
1. Seconsiderafunctia f:(O,+oo), f(x)=x +
X
2
x -3
a) Sa se arate ca f' ( x) = , 'IIx > 0 .
xz
b) Sa se determine ecuatia asimptotei spre +oo la graficul functieif
c) Sa se determine intervalele de convexitate/concavitate ale functieif
j ( x ) = ~X
2
· j : lTll
2. Se cons1·d era- fu nctia - 4X + 3 X :::;; 1·
ID
ll'l:. -+ ll"l, In '
x, x> 1
a) Sa se arate ca functia f admite primitive.
b) Sa se demonstreze ca orice prmitiva a functiei f este convexa pe ( 1, +oo).
c) Sa se calculeze rl f (X) dx .
Teste propuse 1211

Subiectul I
· · 1. Sa se rezolve, In mulpmea numerelor reale, inecuatia -2x 2 + 5x- 3::; 0.
2. Sa se determine punctele de intersectie a graficului functiei
f :IR ~ R, f (x) = 5X+ 3 -1 cu axele de coordonate.
3. Sa se determine m E R ~tiind ca solutiile x 1 ~i X2 ale ecuatiei x 2 + 2mx + 6m- 8 = 0
verifica relatia .:x; + X 2 = X1 • X2 •
4. Sa se rezolve ecuatia A;+l = 6 , x EN , x ~ 2 .
5. Sa se determine ecuapa dreptei care contine punctul A(2, 3) §i este paralela cu dreapta
de ecuatie x + y - 5 = 0.
6. Sa se calculeze sin 2 30' + sin 2 45' + sin 2 60'.

Subiectul alii-lea

l. Se considerli multimea matricelor M = { ( ~ !} a, b E Z}.

a) Sa se demonstreze ca pentru orice matrice A,B EM, matricea A-BE M;

b) Sa se determine a,b E Z, §tiind ca A 2 = ( ~ ~} A EM;

c) Pentru a,b EN, sa se determine o matrice C EM, astfel indh detC = 25.
2. Se considera polinoamele f, g E IR [ x], f =x 3
+ 2x 2 + 2x + 1 ~i polinomul g = x + 1.
a) Sa se scrie forma algebrica a polinomului hEIR [ x], unde h = f ·g;
b) Sa se detennine ditul ~i restullmpaqirii polinomului f la g.
c) Sa se calculeze produsul h( -20) · h( -19) · ... · h(19) · h( 20 ).
Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f:JR ~ 1R,f(x)=x -2x +x-7.
3 2

a) Sa se calculeze /'( 0)- /'( 2).


b) Sa se detennine punctele de extrem ale functiei f

c) sa se arate eli funcjia f este concava pe intervalul (-co, ~ J


2. Se considera functia f: [0,1] ~ JR, f( x) = (1- x )
2
- x2•
a) Sa se determine multimea primitivelor functieif
b) Sa se calculeze aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei
g : [ 0, 1J~ R, g ( x) =ex · f (x) ~i dreptele de ecuatii x = 0 ~i x = 1 .
c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia In jurul axei Ox
a graficului functiei f
'J 212 I Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Subiectul I
1. Sa se determine primul termen al unei progresii aritmetice (an )
n?:J ~tiind ca r = 3 ~i
suma primilor 10 termeni ai progresiei este egala cu 145.
2. Sa se determine ecuatia de gradul doi care are radacinile x1 = 3 ~i x 2 = -2.
3. Sa se determine probabilitatea ca alegand unul dintre numerele ~,A~ ~i c;, acesta
sa fie divizibil cu 3.
4. Sa se rezolve, in multimea numerelor naturale, ecuatia -J2x 2 + 8 = x- 2.
5. In reperul cartezian xOy ,se considera punctele A(-1,-2) ~i B(3, 1). Sa se determine
distanta dintre punctele A ~i B.
6. Sa se calculeze sin 2 20" + sin 2 70"

Subiectul alII-lea

1. Se cmisidera matricele A= (!1 ~} B =(~l ~), 02 =(~ ~), 12 =( ~ ~) in M (~),


2

a) Sa se calculeze A · B;
b) Sa se rezolve ecuatia matriceala A ·X = B, X E M 2 ( 1R);
c) Sa se veri:fice egalitatea A2 - 4A + 51 2 = Ov unde A 2 =A· A.
2. Pe multimea numerelor reale se considera legea de compozitie x o y = x + y- 4.
a) Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia x ox= 6;
b) Sa se demonstreze ca legea , 0 " este asociativa;
c) Sa se demonstreze ca ( JR, o) este grup comutativ.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: lR ~ JR, f( x) = x + , x
2
x-l
* 1.
f(x)- /(3)
a) Sa se calculeze lim , .
x->3 3 X-

b) Sa se scrie ecuatia tangentei la gra:ficul functiei fin punctul x = 3.


c) Sa se arate ca functia j este descrescatoare, 'r::/ E 1R \ {1}.

2. Pentru n E lM*
1"1 se cons1'd era~ fu nctn
· ·r e I' [
Jn: 0,1
]
-+ ll'I:.,J,
TIJJ (
x) = Xn + nX + 1.
x+1

\ _)
a) Sa se determine' J x(.t: (x) +x+Ir
1
--l,;"',x > 0.
1
b) Sa se calculeze f.h (x )dx.
0

.. c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia gra:ficului functiei


h: [ 0,1] -t JR, h( x) = fz (x) in jurul axei Ox.
I
Teste propuse j213

Testul33 ·
·Spbiectul I
1. Sa se determine al patrulea termen al unei progresii geometrice ( bn L:.l , ~tiind ca
primul termen este 2, iar al doilea termen este 6.
2. Sa se determine mE 1R ~tiind ca varful parabolei asociate functiei
f: 1R -+ lR, f (x) = X2 - mx + 2 are coordonate egale.
3. Sa se rezolve, in multi mea numerelor reale, ecuatia .Jr-x2=-+_4_x___5 = x.
4. Sa se demonstreze ca pentru orice n E 1\J* are loc egalitatea:
2 2 2 n(n +1)(2n+1)
1 +2 +3 + ... +n 2 = .
6
5. Sa se calculeze perimetrul dreptunghiului ABCD, cu varfurileA(2, 0), B(6, 4), C(4, 6)
~i D(O, 2).

6. Sa se calculeze lungimea laturii AC a triunghiului ABC ~tiind ca m( .B)= 45°,


m(c)=30° ~iAB= 10.
I Subiectul al II-lea
1. In reperul cartezian xoy se considera punctele 0(0,0), A, ( -n,n), B(3,2), C(2,3),
n E .Z.
a) Sa se scrie ecuatia dreptei A2A3;
b) Sa se arate ca oricare ar fi n E z·, punctele 0, An, An+ I sunt coliniare;
c) Sa se calculeze aria triunghiului A3BC.
2. Seconsiderapolinomul jElR[x], f=x 3 +X 2 +x+l, curadacinile XpXz,X3ElR..
a) Sa se calculeze f (0) - f (2);
b) Sa se calculeze valoarea expresiei ( 1- xl )( 1- X 2 ) ( 1- X 3 );
c) Sa se arate ca polinomul f nu are toate radacinile real e.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: (0, +oo)-+ lR, f (x) = X2 ln x- x + 4.
a) Sa se arate ca f este crescatoare pe interval ul [1, +co) .
b) Sa se determine intervalele de convexitate ~i concavitate ale functieif
c ) Sa- se arate ca- In x ;;:: -,-,
X- 4 . x >_ 4 .
pentru once
x-
2. Seconsiderafunctiile f,F:lR-+IR, f(x)=ex(x+l) ~i F(x)=x·ex.
a) Sa se verifice ca functia F este o primitiva a functieif lp

b) Sa se determine f~f(x)·F(x)dx.
c) Sa se calculeze aria suprafetei plane determinate ale graficului functieif, axa Ox
~i dreptele de ecuatii x = 0 ~i x =1 .
2141 Bacalaureat 2017: Maternatica M_tehnologic

Subiectul I
1. Sa se arate ca nurnerele ~, c; §i Af sunt in progresie aritrnetica.
2. Se considera functia f :JR ~ JR., f (x) = 3x -1. Sa se calculeze f(l) + /(2) + +... + j(7).
3. Sa se dernonstreze ca parabola asociata lui f : IR --t IR, f (x) = (rn + 1) x -(2m - 1) x + m+l
2

este situata deasupra axei Ox, oricare ar fi m E ( - ±, +oo) .


4. Dupa doua scurnpiri succesive cu 10%, respectiv 20%, pretul unui produs este
de 792 lei. Sa se determine pretul initial al produsului.
5. Sa se determine mE JR astfellncat vectorii u= ( m +1)T + 4] ~i v= 27 +( m 1)]
sa fie coliniari.
6. In triunghiul ABC, AB = 3, AC = 5 ~i m (A)= 60°. Sa se calculeze lungirnea laturii BC.
Subiectul al II-lea
x-2v+3z=-3
1. Se considedi sistemul 2x + ~ + z = 4 , m E JR.
{
-5x- y + rnz = 1
a) Sa se determine mE JR., pentru care matricea asociata sistemului este inversabiHi;
1 -2 3
b) Sa se rezolve ecuatia 2 1 1 =m 2
+2m+ 22;
-5 -1 m
c) Pentru m = 4, sa se rezolve sisternul de ecuatii.
2. Fie polinornul f+ ax 2 - ax- 9, f E JR[ x ].
= x3
a) Sa se determine a E JR, astfelincat x1 + x 2 + x3 =-3, unde x1 , x2 , x 3 sunt
radacinile reale ale polinomului f;
b) Sa se determine a E JR, astfelincat polinornul f sa fie divizibil cu polinomul x2 - 3;
c) Sa se determine a E JR, pentru care polinornul fare o radacina rationala pozitiva.

Subiectul al III-lea
2

1. Se considera functia f: JR.\ {2}-+ JR, f (x) = _x


3
-.
x -8
a) Sa se determine asimptotele functiei f
b) Sa se calculeze f' ( x), xE JR \ {2} .
c) Sa se alculeze lim f ( x)- f (1) , x E 1R \ {2} .
x-->1 x-1
. ~ funct1a
2. Se cons1dera .
f : lR --t JR, f (x) = ~ex+ '
1
x < -1
- ·
2 x+ 3, x>- 1

a) Sa se arate ca functia f admite primitive pe JR. b) Sa se calculeze f


-2
2
x ·f (x) dx.
2
c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
functiei g: [0,1]-+ JR, g(x) = /( x).
Teste propuse j215

subiectul I
c:
1. Sa se verifice di C~ + C~ + c; + + C44 = 2 4 •
2. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia 2x · 3x = 216 .
3. Sa se arate ca varful parabolei asociate functiei f: IR-+ IR,f( x) = X 2 + 4x + 2
are coordonate egale.
4. Sa se calculeze probabilitatea ca alegand un numar din multimea {1,2,3, ... ,100},
acesta sa fie divizibil cu 11.
5. Sa se arate ca dadi lviN =2MP, atunci P este mijlocut segmentului lviN .
6. Sa se determine lungimile catetelor triunghiului ABC, cu

m (A)= 90° , BC = 15 §i cos B= ~ .


Subiectul al Il-lea

1. Seconsideriimultimea a~{(-~ ~ ~Jia,b,c,dElR} §imatricele 13 =(b ~ ~1J,


n
. LOOa 00

o, ~ (~ ~ a) Sii se arate cii I,+ o, E G;

b) Sa se demonstreze ca oricare ar fi A, B E G atunci A · B E G;


c) Sa se demonstreze ca pentru a = 0 , orice matrice A E G verifica relatia A 3 = 0 3 ,
unde A 3 = A · A ·A.
2. Pe multimea numerelor reale se define§te legea de compozitie x * y = xy + x + y -l.
a) Sasedemonstrezeca x*y=(x+l)(y+l)-2, 'v'E;IR;
b) Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia ( x 2 - 2) * 3 = 2;
c) Stiind ca legea ,*" este asociativa, sa se calculeze valoarea
expresiei E = ( -2) *(-1) * 0 *1* 2.
Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: IR -+ lR, f ( x) =ex -e-x
0
a) Sa se arate ca lim f (x) - f ( ) = 2 . b) Sa se arate ca functia f este crescatoare pe JR .
x..,.o X

c) Sa se calculeze suma g( 0) + g(l) + ... + g(2014), unde g :JR ~ JR, g(x) = f(x) +f'( x).
2. Se considera functia f: :JR-+ :JR, f (x) = (X+ 2 r- 6X 2 - 8.
a) Sa se calculeze tJ(x)dx.
4

b) Sa se verifice faca functia F : :JR -+ :JR, F ( x) = ~ + 6x 2 este o primitiva a functieif


4
c) Sa se determine a E :JR, a> 1 astfel1ncat r (!(X)- X 3
). exdx = 12ea.
2161 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic
l i

Subiectul I
1. Sa se calculeze: I!- Ci -9.
2. Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia: log 5 J;+i 1.
3. Sa se arate ca multimea {x E IR /-x 2 - mx + 1 = 0} are doua elemente, oricare ar fi mE
4. Sa se formeze o ecuatie de gradul al doilea, ale carei solutii x 1 ~i x2 verifica relatiile

X1 + X2 = 5 ~i __!_ + _l = _?_ ·
X1 6X2

5. Sa se determine ecuatia dreptei care contine punctul A(2, 3)~i este paralela cu dreapta
de ecuatie x + y - 6 = 0 0

6. Sa se calculeze cos ( 180° - x) ~tiind ca cos x = _!_ , x E ( 0°,90°) 0

2
SubiectuJ al II-lea
X2 x1 X3
1. Se considera determinantul d = X3 X2 X1 , unde x1 , x 2 , x 3 E IR sunt solutii ale
X1 X3 X2

ecuatiei x 3 - 2x2 + 3x- 2 = 0. a) Sa se calculeze x1 + x 2 + x 3 ;


b) Sa se calculeze valoarea determinantului d; c) Sa se arate ca x; + x; + x; = -4.
2. Se considera polinoamele f, g, hE IR[x],
f=x 4 +ax3 -5x 2 +bx-36; g=x 2 -3x+4; h=(x2 -9)(x 2 -3x+4)0
j I
a) Sa se scrie forma algebrica a polinomului h;
b) Sa se determine a, bE 1R astfelindit polinoamele f ~i h sa fie egale;
c) Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia f (x) = 0; pentru a=-3 ~i b=2i.
Subiectul al III-lea
1 2
1. Se considera functia f: [ 0, +ro)-+ IR, f (x) = x+ +x+ 0

x+2 x+3
1 1
a) Saseverificecaf'(x)= 2 + 2
, Vx20o
(x+2) (x+3)
b) Sa se calculeze lim f (x) .
X->00

c) Sasedemonstrezedi ~s;f(x)s;2, VxE(O,+ro).

2. Seconsiderafunctiile /,g:(l,+oo)-+lR, f(x)=xlnx; g(x)=x 2 +~0


X

a) Sa se calculeze rf (X) dxo b) Sa. se determine aria suprafetei plane cuprinse


intre graficul functiei g, axa Ox ~i dreptele de ecuatii x = 1 ~i x = 2 .

c) Sa se arate ca r(f (X) - g (X)) =- ~~ .


Teste propuse j217

· ; Subiectul I
. 1. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, inecuatia j2x -lj ::;; 3 .
2. Se considera functia f :JR. -t JR., f (x) = 3 - x . Sa se calculeze f (1) + f (2) +
/(3)+ !(4)+ !(5).
3. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia: log x + 6) = log x + 6) . 5 (
2
5 (

4. Sa se determine m E JR. astfel incat functia f : JR. -t JR., f (x) = x 2 - (3m+ 2) x + 3


sa aiba abscisa varfului parabolei egala cu 1.
5. Sa se determine numarul realm pentru care punctui A(5, -3) se afla pe
dreapta d: x + 3y -- m = 0.
6. Sa se calculeze aria triunghiului ABC ~tiind ca AB = 3, BC = 5 .J2 ~i m( <£ABC)= 45°.
Subiectul al 11-lea
1. In mu1timea M (lit.) 2 se considera matricele A= ( ~ =~} ] =( ~
3 ~) ~i
M (a) = a· A+ 12 ; a E R.
a) Sa se calculeze A 2 si sa se verifice relatia A 2 = -A;
b) Sa se demonstreze ca are loc relatia M(a) · M(b) = M(a + b- ab),
oricare ar fi a, bE JR.;
c) Sa se calculeze suma M(1) + M( 2) + M(3) + ... + M( 2014).
2. Pe multi mea G = [0, +co) se considera legea de compozitie x * y = .Jx 2
+ y2•
a) Sa se calculeze 3 * 4;
b) Sa se detennine elementul neutru allegii ,*", daca. acesta exista;
c) Sa se rezolve ecuatia x * x = 2J3.

Subi.ectul al III-lea
1. Se considera functia f: R -t R, f ( x) = 3x xIn 3.
a) Calculati f x), x E R .
1
(

b) Calculati lim f (x) - f (0 ) .


x-+0 X
c) Determinati intervalele de monotonie ~i punctele de extrem ale functieif
2. Se cons1'dera~ funct1a
2
t' f : ~ ---?- 111l
1J])
~,
/(
In -4x+2, xsl ·
x ) = 13x
x+x, x > 1
a) Sa se arate ca functiafadmite primitive pe lR.
b) Sa se demonstreze ca orice primitiva a functiei f este convexa pe intervalul ( 1, +oo). ~
{ f

rl f (X)
; l

c) Sa se calcl:lleze dx.
218j Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

w
Subiectul I
1. Sa se determine x E JR ~tiind ca numerele 3x- ( x + 3; 9- x sunt in progresie geometrica.
2. Se considera functia f: lR-+ JR,f( x) = 3- x. Sa se calculeze /( -3) · f( -2) ·... · f( 2) ·f(3)
3. Sa se arate ca oricare ar fi m E JR , parabola asociata functiei
f: JR. --+ JR, f (x) = x2 - 2mx + m 2 + 2 este situata deasupra axei Ox.
4. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia .J2x2 -llx + 13 = 2 .
5. In reperul cartezian xOy, se considera punctele A(5, 1) ~i B(3, -1).
Sa se determine ecuatia dreptei AB.
6. Sa se calculeze aria paralelogramului ABCD, in care AB = 4-!3,
AD= 3 ~i m( DAB)= 120°.
Subiectul al II-lea
1 1
1. Se considera determinantul d = a c , a, b, c E JR.
b
a2 b2 c2
a) Pentru a = b = c = -1 , sa se calculeze valoarea determinantului d;
b) Sa se calculeze valoarea determinantului d , ~tiind di a, b, c E JR. sunt solutiile
ecuatiei X 3 - X 2 - 4x + 4 = 0 ~i a< b < c;
c) Sa se arate ca d = (b - a) (c- a) (c- b).
r !
2. In multimea lR[ x] se considera polinoamele f = x + mx + nx- 6 $i g = x
3 2 2
- x- 2.
a) Sa se determine di.dacinile reale ale polinomului g;
b) Sa se determine m, n E JR astfel 'in cat polinomul f sa se divida cu polinomul g;
c) Pentru m=2 ~i n=-5 sasecalculezeprodusul h(I)·h(2)· ... ·h(2014), unde
polinomul h=g·f, hElR[x].

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: ( o, -roo)~ JR, 1 (x) = .JE 1

a) Sa se determine ecuatia asimptotei catre +oo .


b) Sa se arate ca functiaf este descrescatoare pe ( 0, +oo).
c) Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functieif'in punctul x 0 = 1.
1
2. Seconsiderafunctiile j,F:(O,+oo)-+R, f(x)= ( , F(x)=_!_(lnx-1n(x+2))
x x+2) 2
a) Sa se verifice daca functia F este o primitiva a functiei f
b) Sa se calculeze rf (X) .F (X )dx.
c) Sa se arate ca aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei
g : [1, 3] --+ JR, g ( x) = f (x) ~i axa Ox este egala cu ~In 2.. ·
2 5
Teste propuse 1219

·. Subiectul I
1. Se considera progresia aritmetica (an t;,1 , in care a 1 = 1 ~i a4 = 7.
I. Sa se calculeze a 2014 •
2. Sa se arate ca ( x- 2 )( x- 3) > x- 4, oricare ar fi x E ~.
3. Sa se rezolve~ in multimea numerelor reale, ecuatia J,_4x_+_6 = x .
4. Sa se calculeze probabilitatea ca, alegand m1 numar din multimea c; , C~ , c; ,
acesta sa fie divizibil cu 5.
5. Sa se determine numerele reale a ~i b pentru care punctele A(l, 1) ~i B(3, -1)
se afla pe dreapta de ecuatie x + cry + b =0.
6. Sa se calculeze: cos 135° +cos 45°.

Subiectul al 11-lea
.2mx + v + z = 0
1. Se considera sistemul x + my - z = -1 , m E JR.
{
x+2my+z = 1
a) Sa se determine valoarea reala a lui m astfel incat sistemul sa fie de tip Cramer;
b) Sa se determine m E ~ astfelincat ( 0, -1,1) sa fie solutie a sistemului;
c) Sa se rezolve sistemul pentru m = 1.
2. Pe multimea numerelor reale se detine~te legea de compozitie x o y = x + y + n,
un:de n E ~.
a) Sa se detennine n ~tiind ca e = 4 este elementul neutru allegii, o ";
b) Pentru n = -4 sa se arate ca legea , o" este asociativa;
c) Sa se rezolve ecuatia ( x 2 + 2x) ox= 0, pentru n = -4.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: ~--+ ~' f( x) = In(l + x2 ).
a) Sa se calculeze /'( x).
b) Sa se determine intervalele de monotonie ale functiei.
c) Sa se determine intervalele de convexitate ~i concavitate ale functieif
2. Se considera functia f: [ 0,1]--+ ~' f ( x) = 3- 2[;.
a) Sa se determine multimea primitivelor functiei f
b) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a
graficului functieif
c) Folosind faptul ca fx ~ x, 'v"x E [ 0,1 ], demonstrati ca J: / 2013
(
1
x)dx :s; - -.
2014
220 I Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Subiectul I
1. Sa se calculeze: logs 32 -logs 2
log 5 4

2. Se considera functia f: IR ~ IR,f( x) =( l±J" . Sa se calculeze /( -3) + /( -2) + f( -l)t f(O).

1
3. Sa se rezolve ecuatia gx - - = 0.
32
4. Sa se determine cate numere naturale de 4 cifre distincte se pot forma cu
I I
elementele multimii {1,2,3,4}.
5. in reperul xOy, se considera punctele A(2, 1) ~i B(-4, 3). Sa se determine
lungimea segmentului AB.
6. Sa se demonstreze ca patrulaterul ABCD este paralelogram ~tiind ca A C =DC+ BC.
Subiectul al II-lea
1. Inreperulcartezian xOy, seconsiderapunctele A(3,l), B(9,5), C(5,-3).
a) Sa se determine ecuatia dreptei AB;
b) Sa se calculeze aria triunghiului ABC;
c) Sa se determine mE IR., astfellndit A ( 3,1), M ( 0, m), C ( 5,-3) sa fie coliniare.
2. in multimea JR. [x] se considera polinomul f =X
3
+ X 2 + (m + 1) x + m, m E IR..
a) Sa se determine mE JR. astfel !neat polinomul f sa se divida cu x -1;
b) Sa se arate ca x13 + x; + x; nu depinde de m;
c) Sa se demonstreze ca are loc relatia ( X 12 + x; + xff) ~ 12x1x2 x3 -15, pentru orice
2
mE JR.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f : (0, +oo) ~ IR, f (x) = In x .
X

a) Sa se determine f'( x ), x > 0.


b) Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functieifin punctul x0 =e.
c) Sa se determine punctele de extrem ale functiei f
2X + 1, X E [ -1,0)

2. Se considera functia f :[-1, Jr ]


2
~ JR., f (x)
{ 1- 2sinx, x E
[
o,
Jr]
2
a) Sa se calculeze e ex . f (X) dx.
b) Sa se calculeze E" f (x) dx.
c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia injurul axei Ox a graficului
functiei g : [-1,0], g ( x) = f (x).
Teste propuse j221

Testul41 .
Subiectul I
1. Sa se determine valoarea minima a functiei f: [-3, 2] --t IR., f (x) = - 2x + 1 .
2. Sa se calculeze c; - C~ + Ai -Po .
3. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia: log 5 ( X 2 - 4) = 1.
4. Se considera ecuatia x 2 + 3x- 5 = 0, cu solutiile x 1 ~i x2 • Sa se calculeze x12 + x 2 2 •

5. In reperul cartezian x0, se considera punctele A(-1, 1), B(l ,2), C(5, 6). Sa se
determine ecuatia medimiei duse din varful A in triunghiul ABC.
6. Sa se calculeze: sin 135°- sin 45° .

Subiectul alII-lea

1. in M, (IR) se considera matricele A~ [ ~ ~


a) Sa se calculeze det( B' +A);
b) Sa se calculeze A 2 , unde A 2 = A ·A;
c) Sasearateca An =03 , nEN, n~3.
2. Se considera inelul claselor de resturi modulo 8 (2 8 ,+,-).
a) Sa se calculeze in Z 8 produsul i ·2·3· 7· S;
b) Sa se calculeze in Z 8 suma elementelor inversabile ale inelului;

c) Sa se rezolve in 2: 8 sistemul {~x + ~y = ~.


2x+5y=2
Subiectul al III-lea
e",
X· X:::;; 0
1. Se considera functia f: JR. --t JR., /( x) = ~' x> 0·
{
x+l
a) Sa se verifice dacafeste derivabila.
b) Sa se arate ca functia f este crescatoare pe intervalul ( 0, oo) .
c) Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functiei fin punctul de abscisa x 0 = 1.
2x +x
--, x~O
2. Se considera functia f : JR. --t JR., f (x) = 2
1

a) Sa se arate ca functiafadmite primitive pe JR..


b) Sa se calculeze r/(X )dx.
c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotirea injurul axei Ox a functiei
g : [ -1, 0] --t IR_, g (X) = (X + 2) ·j (X) .
I
222 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

Subiectul I
1. Sa se calculeze: ( ~ + ~): (A; -4) .
2. Se considera functia f: ~ ~ JR,f(x) = -X 2
+ 3x + 4. Sa se determine coordonatele
punctelor de intersectie ale graficului functiei cu axele de coordonate.
3. Sa se demonstreze ca pentru orice n E :f\f are loc inegalitatea:
1 1 1 1
--+--+--+ ... +-->1.
n+1 n+2 n+3 3n+1
4. Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei log 3 ( X 2 -1) = 2 + log3 ( x -1).
5. In reperul cartezian xOy, se considera punctul A(3, n), unde n E R.
Sa se determine valorile lui n pentru care OA = .J10.
6. Fie triunghiul ascutitunghic ABC. Sa se determine lungimea laturii BC ~tiind ca raza
cercului circtimscris triuhghiului este egala cu 4 J3 ~i m(A)= 60° .
Subiectul al II-lea
1. In reperul cartezian xOy se considera punctele A (2, 3), B ( -1, -1), C ( 6, 1).
a) Sa se scrie ecuatia medianei duse din varful B al triunghiului ABC;
b) Sa se calculeze aria triunghiului ABC;
c) Sa se determine coordonatele punctului D ( m, 1), m E ~ astfelincat B, C, D
sa fie coliniare.
2. Pe multimea numerelor 1ntregi se considera legile de compozitie x * y = mx + y- 3 ~i

x o y = x + y + 3 ~i functia f :'l ~ 7L, f (x) = 2x + n, m, n E Z.


a) Sa se determine mE Z astfelincat legea, *"sa fie comutativa;
b) Pentru m = 1 sa se rezolve ecuatia ( x ox)* (x ox)= x 2 + 6;
c) Pentru m = 1 sa se determine n E 'l, ~tiind ca functia f este morfism
intre grupurile ( Z, *) ~i ( Z, o).
Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f:(O,+co)~ ~' f(x) =x-xlnx. a) Calculati lim f(x)- f(e).
x->e X- e
b) Sa se determine intervalele de monotonie ale functiei f ~i punctele de extrem.
c) Sa se verifice concavitatea functiei f, '1/x E ( 0, +oo) .

2. S e cons1.dera-func~1a
+. f : mm. ~ J.l.'>.,
m / (x) = {ex+x, x20
3 ·
X - 2 X+,
1 X< 0
a) Sa se arate ca functia f admite primitive pe IR . b) Sa se calculez;e J~ x ·f (x) dx.
c) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei g, axa Ox ~i

dreptele de ecuatie x = -1 ~i x = 0, unde g : [ -1,0] ~ IR, g ( x) = f (x).


x-1
Teste propuse j223

Subiectul I
1. Sa se calculeze suma 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 20.
2. Sa se demonstreze ca ecuatia x 2 - 6x + 9 + 2a 2 = 0 nu admite solutii reale, oricare ar
fi a E JR.*.
3. Sa se rezolve ecuatia c:::
= 5,n EN.
4. Sa se calculeze probabilitatea ca, alegand un numar natural de doua cifre, acesta sa
fie cub perfect.
5. In reperul xOy, se considera punctele A(-1, 1), B(l, 2), C(5, 6). Sa se determine
ecuatia medianei duse din varful A in triunghiul ABC.
6. Sa se calculeze aria triunghiului ABC, daca AB = 2J3 , BC = 4 ~i m(iBC) = 60° .

l! ~ ~} ~i l~ ! ~ ~i
Subiectul al II -lea

1. Se considera mauicea A = I, = J B = A + A'.

a) Sa se calculeze det (A +13 );


b) Aratati ca matricea B este inversabila ~i determinati inversa ei;
c) Sa se arate ca B 2 = B + 2/3 •
2. Se considera polinomul g E lR [X]' g = (X -1 r
014
+ (X + 1 t 14
' cu forma algebrica
g =azoi4 ·x zo14 + azol3 · xzo13 + ··· + a 1 · x +ao·
a) Sa se calculeze g (-1) + g (0) + g (1);
b) Sa se calculeze suma coeficientilor polinomului g;
c) Sa se determine restul 1mpartirii polinomului g Ia polinomul f = x 2 - 1.
Subiectul al III-lea
1. Seconsidedifunctiile f,g:[O,+oo)~lR,/(x)= x ~i g(x)=f 2 (x).
2
2
.J
x +4
32
a) Saseverificecag'(x)= x 2 , 'v'x20.
(x 2 + 4)
b) Sa se stabileasca monotonia functie f
c) Sa se determine ecuatia asimptotei catre +oo la graficul functiei g.
2. Se considera functia f :lR -+ JR., f (x) = R+J..
a) Sa se calculeze f;,f(x)d.x
b) Sa se calculeze r1 f (x) dx
Jo xz +1
c) Sa determine a E IR , astfelincat volumul corpului obtinut prin rotatia In jurul axei
Ox a graficului functiei g: [1, a]-+ JR., g ( x) = f (x) sa fie egal cu 1O;r.
3
I
224 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

Subiectul I
1. Sa se arate ca nr. c:, ~ ~i Al sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice.
2. Se considera functia f: ~ ~ ~,f(x) = 5- x. Sa se calculeze f( 0)· /(1)· ... ·/(2014).
:J
3. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia: x 3 + x 2 - x- 6 = x .
4. 0 persoana depune la banca 1250 lei. Ce suma a primit persoana dupa un an ~tiind ca
rata dobanzii a fost de 8%?
5. Sa se arate di triunghiul cu varfurile M(3, 2), N(l, 8), P(9, 4) este triunghi isoscel).
6. Sa se determine lungimile catetelor AB ~i AC ale triunghiului dreptunghic ABC ~tiind
"' 3
ca BC = 8 ~i cos B =- .
4
Subiectul al 11-lea

1. Se consider~ matricele A=[~ 01 011 ~i B =(10 m


1 pnJ .
0 1 0 0 1

a) sa se determine numerele m, n, pER astfellncil.t A+ B = [ ~ 41 6J3 ;


0 1
b) Sa se arate ca A este inversa matricei B pentru m = p = 0, n = I·
'

c) Sa se rezolve ecuatia A· X=(! ~ ~1, X EM (m. ).


3
7 8 9
2. Seconsiderapolinoamele f,gE~[x], f=x 3 -4x2 -x+4, g=x2 -l.
a) Sa se determine catul ~i restulimpartirii polinomului f la g; b) Sa se verifice di
x; + x; + x; = 4( X12 + x; + x;)- 8, unde x1, x2 , x3
Em. sunt radacinile polinomului j;
c) Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia f (2x) = 0.
Subiectul al III-lea
xz+3, xsl
2
1. Se considera functia f : m_ -7 m., f (x) = x + 1
ax+2
l
- 2- , x > 1
x +1
a) Sa se determine numarul real a astfelincat functia f sa fie continua in punctul x0 =1.
b) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale catre -oo la graficul functiei f
c) Pentru a= 2 sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functieifin punctul Xo = 3
2. Se considera functia f :1R ~ JR, f (x) = x + exZ .
J~ (f (x) - ex )dx . b) J~ x ·f (x) dx = ~ + e ~ 1 .
2
a) Sa se calculeze Sa se arate ca

c) Sa se determine o primitiva G : 1R ~ 1R a functiei g : 1R ~ JR, g ( x) = f


2
(x)- e"
care verifica conditia G( 0) = 2.
Teste propuse I225

Subiectul I
1. Sa se calculeze lg 25 + lg 2 -lg 5 .
2. Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei -Js- x = 1.
3. Sa se determine mER ~tiind ca solutiile x1 ~i x2 ale ecuatiei X
2
- ( m + 3 )x +3m= 0
verifidi relatia 2(x1 + x 2 ) = x1 • X 2 •

4. Sa se rezolve ecuatia c::~ = 3, n E N .


5. Sa se determine numarul realm pentru care vectorii ii = 4f + 6] ~i v = mi + 3]
sunt coliniari.
6. Sa se calculeze sin 140° - sin 40° .

Subiectul al II-lea
1 1 l
1. Se considera determinantul D( m) = 1 2 4 , mE JR.
1 m m2
a) Sa se calculeze D( 4);
b) Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia D( m) =O;
c) Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatiaD( 2x) = 0.
2. Se considera polinomul 1 =x 4
- 2x3 + 9x 2 -16x + 2, cu radacinile
X1 , X 2 , X 3 , X4 E C [ x] ~i polinomul g = x2 - x- 2, g E IR [ x].
a) Sa se determine radacinile polinomului g;
b) Sa se determine ditul ~i restulimpartirii polinomului f la polinomul g;.
c) Sa se arate ca polinomul I nu are radacini reale.
Subiectul al III-lea

1. Se cons1.dera fu nctia
w . I 1TlJ
: m. 1TlJ
--+ m., f (x)' = xz x + 1 .
2
· x +x+l
2( x -1) 2

a) Sa se arate ca I'( x)
(x + x+ I/ .
2

b) Sa se determine punctele de extrem ale functieif

c) Sa se arate ca .!sl(x)s3, VxE[-1,1].


3
.
2. Se cons1dera .
functia I :IR ---+ JR, f (x) = {~' x<O
1 .
1+--Jx, x2::0
a) Sa se arate ca funqial admite primitive pe JR. .
b) Sa se demonstreze ca orice primitiva a functieil este convexa pe ( -oo, 0).
c) Sa se calculeze tl(x)dx.
226j Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

Subiectul I
1. Sa se calculeze a7 ~tiind ca a 1 = 7 ~i a2 = 9.
2. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia log 3 -J x2 -1 = 1 .

3. sa~ se rezo1ve s1stemu


· 1 ~ " x+ y= 3 , un de x,y E TIT>
jr;,..
x" +x- y= 0
4. Se considera functia f: I.--+ IR,f ( x) = + 4x + 6. Sa se arate ca f (2)?: f ( x).
-X
2

5. Sa se determine mE 1R astfel incat dreapta d 1 : 3x- 2y + 5 = 0 sa fie perpendiculara


pe dreapta d 2 : mx+ 6y-l = 0.
6. Se considera patratul ABCD, de centru 0. Sa se calculeze OA + OB + OC + OD.

Subiectul al II-lea
mx+ y+z 1
1. Se considera sistemul x + my + z = 1 , m E JR; X, y, Z E JR.
{
x+ y+mz=m
a) Sa se arate ca determinantul matricei asociate sistemului este egal cu ( m + 2). (m-1)';
b) Sa se determine valoarea numarului m astfel inc~lt sistemul sa fie
compatibil determinat;
c) Sa se rezolve sistemul pentru m = -1.
2. Pe multimea numerelor reale se define~te legea de compozitie x o y = 3x+y, x, y E R
a) Sa se calculeze (-2014)o(2014);
b) Sa se rezolve in 1R ecuatia x o x 2 = I;
c) Sa se arate ca legea , o " este comutativa.

Subiectul al III-lea
"
1. Se considera functia f: lR \ {2} --+ :IR, f (x) = ~.
x-2
a) Sa se determine asimptotele graficului functiei f
b) Sa se determine f '(x), x :;t 2 .
c) Sa se determine intervalele de monotonie ~i
punctele de extrem local ale functieij
1
2. Se considera functia f : (0, +oo) --+ :IR, f (x) = 1_- 2 .
x x +1

a) sa se ca]cu]eze s:(f(x)- ~ }x.


b) Sa se calculeze J:(f(x)- )+l}x.
c) Saseverificeca ff'(x)·f(x)dx=- ; .
5
Teste propuse 1221

;subiectul I
.. 1. Sa se rezolve sistemul de ecuatii fx + Y = - 1, unde x,y E IR.
{x•y=- 2

2. Sa se determine b4 al unei progresii geometrice, care are b1 = 32 ~i q = _!_.


2
3. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia ( 7 + 4.J3J = ( 2 + .J3Y .
4. Sa se determine numarul submultimilor cu 3 elemente ale multimii {1,2,3,4,5,6, 7}.
5. Sa se determine m E JR. astfe11ndit dreptele d 1 : - 3x + my+ 5 = 0 ~i
d2 : 2x- 8y- 3 = 0 sa fie paralele.

6. Sa se demonstreze ca intr-un triunghi dreptunghic ABC, cu m( A)= 90° ~i M este


piciorul inaltimii duse din varful A, are loc relatia AM2 = sin B ·sin C · AB ·A C .

Subiectul al 11-lea

I. Se considma matricea A = U~ ~) ~i I, = U~ .~)-


0 1
a) Sa se arate ca matricea B =A -13 este inversabila;
b) Sa se calculeze A 2 , unde A 2 = A · A;
c) Sasearateca An=6n- 1 ·A, nEN, n'22; unde An=A·A· ... ·A.
'----..!-----'
den ori

2. Fie polinomul f E C[ x ], f = ax4 + bx3 -1, a =t= 0.


a) Sa se determine a, bE IR astfel indit polinomul f sa se divida cu x 2 -1;
b) Pentru a= 1 ~i b = 0, sa se determine radacinile reale ale polinomului f;
c) Sa se calculeze x12 + x; +xi +xi pentru a= 1 §i b = 0.

Subiectul al III-lea
1. Fie functia f: ( 0, +w) ~ IR, f ( x) = x ln x.
a) Sa se calculeze /'( x). b) Sa se determine intervalele de monotonie ale functieif
c) Sa se scrie ecuatia tangentei 1a graficul functieijcare are panta egala cuI.
2. Se considera functia f :IR ~ IR, f (X) = X+ X + 2x .,... (X + 1
2
r.
-x2 2x
a) Sa se verifice ca ff(x)dx=--x+-+c.
2 ln2
b) Sa se determine aria suptafetei plane cuprinse intre graficul functiei
g: [0,1] ~ JR, g (x) = f (X)- 2x ~i axa Ox.

c) Sa se determine o primitiva F: JR.·~ IR, a functieijastfel incat F(O) = - -+ 1.


1
I ln2
2281 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

Subiectul I
1. Sa se determine elementele multimii A = {x E N I l2x -lJ :::;; 3} .
2. Sa se arate ca numerele A~, log 3 27 ~i c; sunt 1n progresie aritmetica.
3. Se considera functia functia f :JR. -+ JR., f (x) = - X 2 + 2x -1 . Sa se arate ca parabola
asociata functiei este tangenta axei Ox.
4. Sa se rezolve, 1n multimea numerelor reale, ecuatia x 2 -25 -12 = 0. J
5. Sa se determine lungimea laturii MN a triunghiului MNP, ~tiin,d ca NP = 4,
m( iiNP) = 30° ~i aria triunghiului MNP este egala cu 6.
6. Sa se calculeze: sin 2 30° + sin 2 45° + sin 2 60°.

l~ ~ ~ ~i
Subiectul al II-lea

1. Se considerii matricea A= J B =I,+ A.

a) Sa se calculeze det (A+ B);


b) Sa se calculeze A · B;
c) Sa se arate ca A 3 = 03 , unde A 3 = A · A · A.

2. Fie multimea G = ( 0, +oo) se considera legea de compozitie x * y = x + Y .


l+xy
a) Sa se calculeze 1* 2;
b) Sa se rezolve ecuatia x * x = 1, x E ( 0, +oo );

c) Sa se calculeze valoarea expresiei 1 * 2 * 3 * ... * 2014.

Subiectul al III-lea
2
1. Se considera functia f : [1, oo) -+ JR., f ( x) = x - 1n x .
2x+ lnx
a) Sa se calculeze l}E; f (x), x E [ 1, +oo) .
4(1nx-1)
b) Sa se verifice ca f '(x) = ".
(2x+ Inxr
c) Sa se determine intervalele de monotonie ale functieif
1
2. Se considerafunctiile f,g:(O,+CX))-+lR, f(x)=x-_!_, g(x)=l+-2 .
x x
a) Sa se verifice ca functiafeste o primitiva a functiei g.
b) Sa se determine volumul corpului de rotatie obtinut prin rotatia, 1n jurul axei Ox
a graficului functiei j ~i dreptele de ecuatie X = } ~i X = 2 .
c) Sa se calculeze rf (X) . g (X) dx,
Teste propuse j229

·subiectul I
1. Sa se determine cea mai mica valoare a functiei f: [-2,2]-+ Yl,f ( x) = -2x + 3.
2. Sa se determine m E IR astfel in cat ecuapa x 2 + 2x + m = 0 sa admita solutii
de semne contrare.
3. Sa se rezolve ecuatia C! = 36- n EN. A;,
4. Dupa o scumpire cu 15%, un produs costa 414lei. Care era pretul initial?
5. Sa se determine aria triunghiului ABC ~tiind ca A C = 4, BC = .J3 ~i m (C) = 60° .
6. Sa se calculeze: _!_sin 2 l20°- cos 2 l20° .
3

Subiectul al II-lea
1. Se considera matricele A= ( ~ l} B ~ ( ! 1 ~), 1 2 =( ~ ~) ~i
02 = ( ~ ~) in M 2( IR).
a) Sa se calculeze B · A;
b) Sa se rezolve ecuatia matriceal~ A · X = B, unde X E M 2 ( IR);
c) Sa se demonstreze ca are loc relatia B 2 - 4B + 512 = 0 2 , unde B 2 = B ·B.
2. Pe multimea numerelor reale se considera legea de compozitie x o y = x + y + 3.
a) Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia x ox ox= 12;
b) Sa se demonstreze ca legea , o " este asociativa;
c) Sa se demonstreze ca (fl,o) este grup comutativ.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia I: IR -+ IR, I (x) = ( x2 - 3) ·ex .
a) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale spre -oo la graficul functieif
b) Sa se calculeze /'( x).
c) Sa se arate ca tangenta la graficul functieif, dusa in punctul de coordonate
(-3, f (-3)) este paralela cu axa Ox.
+ex xs 0
3

2. Se considera functia I :IR -+ JR, I (X) = {


.
X
r
2x + "\/X, X > 0
.
a) Sa se arate ca functialadmite primitive pe JR.
b) Sa se calculeze f 1
x · f(x )dx.
c) Sa se calculeze aria suprafetei plane determinate de graficul functieif, axa Ox ~i
dreptele de ecuatie x = 0 ~i x = 1 .
230 I Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Subiectul I
1. Sa se calculeze suma 1+ 2 + 22 + 23 + 24 + 25 •
2. Sa se rezolye, in multimea numerelor reale, inecuatia: x 2 - 6x + 8 ::;; 0 .
3. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia 3x · 2x+ 3 = 288 .
4. Sa se determine cate numere de trei cifre se pot scrie folosind doar elemente
din multimea {1, 2}
5. Sa se determine coordonatele mijlocului segmentului AB ~tiind ca OA = 2f + 3] ~1
OB=4f +5].
6. Sa se calculeze: log 2 ( tg 2°) ·log 2 ( tg 3°) · ... ·log 2 ( tg 45°) .

Subiectul al H-Iea
. [ 1 1 1)
1. Fie matricea A ( x) = -2 ~ x- , xE{0,1,2 1l .
?

·. j -2 x- X
a) Sa se calculeze determinantul matricei A ( 0);
b) Sa se determine matricea A ( 1) + A ( 2);
c) Sa .se calculeze suma elementelor matricei B = A ( 0) +A ( 1) +A ( 2).
2. In multimea polinoamelor IR [x] se considera polinomul f = x + mx
4 3
+ 2x 2 + nx- 3
~i g = x 2 - 4x + 3.
a) Sa se rezolve in multimea numerelor reale x 2 - 4x + 3 = 0;
b) Sa se determine m, n E 1R astfel in cat polinomul f sa se divida cu polinomul g;
c) Pentru m=-4 ~i n=4 sasecalculezeprodusul /(1)·/(2)· ... ·/(2014).

Subiectul al HI-lea
3 2 1
1. Se considera functia f: lR --_:;. IR., f (x) = fln - x, x:::; .
l x+x, x > 1
a) Sa se verifice daca functia f este continua pe lR .
2
b) Sa se calculeze lim f (x) - f ( ) .
x-;2 X- 2
c) Sa se arate ca /'( -2013) +f'( -2012) + ... + f'( 0) = -4028.
. ~ ·
2. Se cons1dera functia f: lR--_:;. IR., f ( x) =
{ex+!z '
X < -1
- ·
3X + 2 X, X> -1
a) Sa se demonstreze ca functiajadmite primitive pe lR.
b) Sa se calculeze fz f (x) dx.
c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia, in jurul axei Ox, a graficului
functiei g:[-l,OJ~IR, g(x)=f(x). ·
Teste propuse 1231

subiectul I
1. Sa se determine numarul multimii A= {1,5,9, ... , 77}.
2. Se considera functia f :lR -t IR, f (x) = 1 - X
2014
• Sa se calculeze calculeze
/( -2)· /( -1)· /(0)· /(1)· /(2).
3. Sa se rezolve ecuatia A,;+ A; = 64,n EN*.
4. Sa se demonstreze ca pentru orice numar natural n avern: 2 · 4 2 n+l + 5 . 3n+ 3 :13.
5. Sa se determine m, n E IR ~tiind ca punctele A(m,5) ~i B(O,n) apaqin dreptei de
ecuatie 2x+ y -1 =0 .
6. Sa se determine masura unghiului A in triunghiul ABC, ~tiind ca BC = 8, iar lungimea
razei cercului circumscris triunghiului este egala cu 8.
Subiectul alII-lea
a b c
1. Se considera determinantul D = c a b , cu a, b, c E JR.
b c a
a) Sa se determine numerele a, b, c E 1R astfel indit D = det/3 ;
b) Sa se arate ca D (a + b + c)· (a 2 + b 2 + c2 - ab- ac- be);
3x 1 1
c) Sa se rezolvc ecuatia 1 3x 1 = 0, X E JR.
1 1 y
2. Pe multimea numerelor intregi definim legea de compozitie x * y = x + y - 2 ~i

xoy=xy-2(x+y)+6.
a) Sa se rezolve in multimea numerelor intregi ecuatia x ox= 6;
2 2
b) Sa se arate ca 1 o ( 2* 3) = (1 o 2) * (1 o 3); c) Sa se rezolve sistemul {((x- )) * y =
.
x-y o2=6
Subiectul al III-lea
x 2 -1
1. Se considera functia f : IR -t JR, f (x) = --.- -
x" +x-I
a) Sa se calculeze f '(1) + f '(-1) .
b) Sa se arate ca functia f este crescatoare pe JR, Vx E 1R .
c) Sa se determine asimptota orizontala spre +oo la graficul functiei f
2. Se considera functiile In :lR -t IR, fn ( x) = 8nx 2 + 6nx + 8, n E lR .
a) Sa se determine multimea primitivelor functiei fo .
b) Sa se calculeze r J; (X) - ~
I X
d-r:.

c) Sa se calculeze aria suprafetei cuprinse intre graficul functiei fz, axa Ox ~i


dreptele de ecuatii x = 0 ~i x =1.
232j Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Subiectul I
2 1
1. Sa se determine numarullntreg x care verifica inegalitatile: 4:::;; x - :::;; 5.
. 2
2. Sa se determine coordonatele punctului de intersectie al graficului functiei
f :JR. ~ JR., f (x) = X 2 - 6x + 7
cu dreapta de ecuatie y = -2 .
3. Sa se arate ca numarul2 + 4 + 6 + .... + 2012 + 2014 + 1008 este patrat perfect.
4. Sa se arate ca numerele A~ ; ~; 3C32 sunt In progresie geometrica.
5. In reperul cartezian xOy se considera punctele A(2, 1), B(--4, 5). Sa se determine
ecuatia dreptei AB.
6. Sa se calculeze aria triunghiului ABC ~tiind ca AB = 9, AC = 12, BC = 15.

Subiectul al II-lea

i. Se considerll muiJimea G = {(;b !)fa, bE Z,a' -5b' =I} in M, (Z).

a) Sa se arate ca 12 = ( b ~) E G ~i 0 = ( ~ ~) ll G;
2

b) Sa se arate ca are loc egalitatea A · B = B · A pentru orice matrice A, B E G;


c) Sa se arate ca inversa matricei A apartine multimii G.
2014
2. Se considera polinomul f = (x
2
+ x + 2) , cu forma algebrica
f = azozs . xzozs + ... + al . x + ao' In JR. [x].
a) Sa se calculeze /(0)+ f( -2);
b) Sa se arate ca suma coeficienti1or po1inomului f este patrat perfect;
c) Sa se determine restullmpaqirii polinomului f la x + 1.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f : lR ~ IR., f (x) = 2x3 + 3x2 + x + 2" .
a) Sa se calculeze /'( 0)- f'( -1).

b) Sa se calculeze lim-:__:___
f(x)- 2"
x-+oo x3 -1
c) Sa se calculeze f "(x), x E JR..
2. Se considera functia !, : [ 0,1] ~ JR., !, (X) = xn . ex.
a) Sa se determine multimea primitivelor functiei f (x).
b) Sa se calculeze J~ e-" ·h. (x) dx .
c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia In jurul axei Ox a graficului
functiei g : [0, 1] ~ JR., .g (x) = fo (x).
Teste propuse j233

Subiectul I
. 1. Sa se calculeze produsul primilor trei termeni ai unei progresii aritmetice ~tiind ca
primul termen este -3 ~i ratia este 3.
2. Sa se determine coordonatele varfului parabolei asociate functiei
f: JR ~ JR,f(x) = -x 2
-3x+4.
3. Sa se rezolve ecuatia: 31ogs x =9 .
4. Sa se determne cate numere de patru cifre distincte se pot forma cu ajutorul cifrelor
din multimea {1,2,3,4}.
5. Sa secalculeze distanta de la punctul A(-3, 4) la originea reperului cartezian x0'.
6. Sa se calculeze cosA 1n triunghiul ABC ~tiind ca AB = 2, AC = 4, BC = 3.

Subiectul al II -lea
1. In reperul cartezian xoy se considera punctele A, (3n,( -2)"), n EN.
a) Sa se scrie ecuatia dreptei 4>A1 ;
b) Sa se arate ca punctele Ao, A 1, A2 nu sunt coliniare;
c) Sa se calculeze aria triunghiului A1 ~ A3 •
2. Se considera polinomul f = x 3 + 4x 2 -12x- m, m E IR, cu rad~cinile x1 , x 2 , x 3 •
a) Sa se calculeze 2
X1 + x; +xi;
b) Sa- se d etermme
• mE lDJ*
.ll"l.
.(:' 1
ast1e A
meat sa at"b-
A
·a 1oc re 1atta
- • x +x + x = - 1 + - 1 + -1;
1 2 3
XI Xz X3

x3 xi x2
c) Sa se arate ca determinantul D =X 1 x 2 X 3 este numar natural, oricare ar fi m E JR.
X2 x 3 x1
Subiectul al III-lea
1. Se considerafunctia f:IR' ~R, f(x)=x 2 +_!_.
X

a) Sa se calculeze /' ( x).


b) Sa se determine ecuatia asimptotei verticale la graficul functieif
c) Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functieifin punctul x = 1.
2. Se considera functiile f, :(0, +oo) ~ JR, /, ( x) = xn ·In x, n E N* .
a) Sa se calculeze J: J; ( x )dx.
f; J; (x)
b) Sa se calculeze Je h (x) dx .

c) Sa se arate ca Je /,. (x) dx = 1, Vn EN'.


I Xn+I ·lnX
2341 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Subiectul I
1. Sa se demonstreze ca numarul ( 3- Jjr Jjr+ (3 + este numarnatural.

2. Se considera functia f : lR --+ lR, f ( x) = X 2 4x + 2. Sa se demonstreze ca f (x) :2: -2.


3. Un produs costa 4860 lei ~i se scumpe~te cu 10%. Cat va fi noul pret al produsului?
4. Sa se determine coordonatele punctelor de intersectie ale graficului functiei
f: R--+ R, f( x) = -X 2 - 3x + 4, cu axele de coordonate.
5. Sa se determine lungimea medianei duse din A in triunghiul ABC, ~tiind ca A(2,3),
B(2,0), C(0,2).
6. Sa se calculeze sin Bin triunghiul dreptunghic ABC ~tiind ca m(A) = 90° ~i cos (C)==~.
5
Subiectul al H-lea
1. Seconsideramatricele A=(~3 ~1 } 12 =(~ ~) ~i X(a)=l 2 +a·A, aEZ.
t I
a) Sa se calculeze A 2 , unde A 2 =A· A;
b) Sa se arate ca A 2 -3A =A;
c) Sa se calculeze X (a)· X (b), v a, bE Z ~i aratati cii X (a)· X (b)= X (a+ b + 4ab ).
2. Pe multimea numerelor reale se define~te legea de compozitie
X* y=.xy-3x-3y+l2.
a) Sasearateca x*y=(x-3)·(y-3)+3;
b) Sa se arate ca legea , *" este asociativa;
c) Sa se calculeze expresia E=1*2* ... *2014.

Subiectul al III-lea
1
1. Se considera functia f: [ 0,1]--+ JR., f (x)""' +X x
e
a) Sasearateca f(x)+ f'(x)=e-x, VxE[O,l].
b) Sa se demonstreze ca functia f este descrescatoare pe [0, 1] .
1 e
c) Sa se demonstreze ca 1 ::::; - () ::::; -.
f X 2
f : R --+ JR., f ( x) = {~ x + 8'
x ~ 1.
2
2. Se considera functia
3x, x < 1
a) Sa se demonstreze ca functiafadrnite primitive pe R.
b) Sa se calculeze f~ ex · f (x) dx .
c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
functiei g : [1, 2] --+ lR, g ( x) = f (x) .
Teste propuse I235

Subiectul I
1. Sa se determine numarul real x ~tiind ca x- 4; 4 ~i x- 2 sunt termeni consecutivi ai
tmei progresii aritmetice.
2. Se considera functia f :IR ~ lR, f (x) = 2x - 1. Sa se calculeze f (- ~} f (1) ·f ( ~}

3. Sa se determine valorile naturale ale lui x pentru care are loc relatia l4x -II:::; 3.
4. Sa se determine m E IR \ {1} ~tiind ca abscisa punctului de minim al graficului funqiei
f : JR. ~ JR, f (x) = ( m -1) X 2 - (3m + 4) x + 3 este egala cu 2.
5. Sa se determine valoarea raportului _!.B ~tiind ca AB + 3CB = 8.
BC
2
6. Sa se calculeze cos" 30° +sin 150° .

Subiectul alII-lea
Jx+av+2z =1
1. Se considera sistemul de ecuatii l + ( x 3a-
2) y + 3z = 1
lx+ay+az=l

unde a E JR. ~i matricea sistemului A= ( ~ 3~~ 2 ~J-


ll a a
a) Sa se arate ca det A = 2a 2 - 6a + 4; b) Sa se rezolve ecuatia det A = 0;
c) Pentru a = 0 sa se rezolve sistemul in multimea numerelor reale.
2. Se considera polinomul f = x 4 + ax3 + bx + c, a, b, c E JR., f E lR [ x] cu radacinile
x~> x 2 , x 3 , x 4 E Tit a) Sa se determine a, b, c E JR. ~tiind ca f (0) = 1, f (-1) = 7, f (1) =3;
b) Pentru a= -2, b = 3, c = 1 sa se calculeze x12 +xi+ x: + x;;

c) S a~ se arate ca~ 1 1 1
x1 + x 2 + X 3 + X 4 +- +- +- +- = ....
1 ")
xl x2 x3 x4
Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f :[-1, 1] ~ IR, f (x) = x - sin x .
a) Sa se calculeze f '(x) . b) Sa se calculeze f '(0) + f (0) .
c) Sa se arate ca f este crescatoare, Vx E [ -1, 0].

2. Se considera functiile j,F: JR' -4lR, F ( x) = xFx-!, F ( x) fiind primitiva a


X
functieij(x). a) Sa se determine functiaf b) Sa se calculeze aria suprafetei plane
cuprinse intre graficul functiei g : [ 1, 2] ~ JR, g ( x) = f (x) ~i axa Ox.
c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
functiei h : [1, 2] --+ JR, h ( x) = F ( x) _
2361 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

Subiectul I
1. Sa se calculeze log 5 45 + log 5 1 -log 5 9.
2. Se considera functia f: JR ---? R,f ( x) = X 2
- 5x + 6. Sa se calouleze
f (0). f (1) ..... f (2014) .
3. Sa se determine o ecuatie de gradul al doilea ale caror solutii x1 §i x 2 verifica
simultan conditiile x1 + X 2 = 1 ~i X 1 • X 2 = -6 .
4. Sa se demonstreze ca, pentru orice numar realm, ecuatia -x 2 - 2mx- m2 = 0
admite solutii reale egale.
5. Sa se calculeze sin x ~tiind di cos x = .±5 , x E ( 0°,90°)
6. Sa se calculeze aria triunghiului echilateral ABC ~tiind ca A(3, 3) ~i B(-1, 6).

Subiectul al 11-lea
'
~- 1
1. In reperul cartezian xOy, se considera punctele A ( 2, 2), B (3,1), C (-1,1),
D(a,a), aER.
a) Sa se scrie ecuatia medianei duse din varful A al triunghiului ABC;
b) Sa se calculeze aria triunghiului ABC;
c) Sa se determine a E JR astfel'incat punctele A, B ~i D sa fie coliniare.
2. Pe multimea numerelor intregi se define~te legea de compozitie x o y =x + y + 3.
a) Sa se arate ca legea , o " este asociativa;
b) Sa se arate ca elementul neutru allegii de compozitie este egal cu -3;
c) Sa se rezolve 'in multimea numerelor lntregi ecuatia x ox o ••• ox = 2.
'-.r-------1
de 5 ori

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f : JR ---? JR, f (x) = x3 - X
1
- x + 2.
a) Sa se determine intervalele de monotonie ~i punctele de extrem ale functieif
b) Sa se studieze convexitatea/concavitatea functieifpe JR.
c) Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functieif care are panta egala cu -1.
2. Se considera functia f : ]R \ {-2, 2} ~ JR, f (X) = 2
1
x -4
a) Sa se determine multimea primitivelor functieif
b) Sasecalculeze J~(x+2)·f(x)dx, xElR\{-2,2}.
c) Sa se calculeze aria suprafetei plane cuprinse lntre graficul functiei
.J
g : [4, 5] ~ R, g ( x) = x2 - 4 · f (x)

r
Teste propuse j237

... Subiectul I
1. Sa se determine numarul submultimilor cu doua elemente ale multimii {1,2,3}.
2. Sa se determine punctele de intersectie ale graficelor functiilor
f: ~-+ IR,f(x) =-x + 1 ~i functia g: ~-+ IR, g( x) = 3x2 - 3x + 1.
3. Sa se rezolve ecuatia 3x+ 3 - 3x = 78 .
4. Sa se calculeze relatia log 3 8 + log 3 100- log 3 25 ~tiind di log 3 2 = m .
5. Sa se determine ecuatia dreptei care con tine punctul A(-1, 1) ~i este paralela
cu dreapta: 6x+ 3y-5 = 0.
6. Sa se calculeze raza cercului circumscris triunghiul ABC ~tiind ca AB = 4 ~i m (C) = 60° .
Subiectul alII-lea
1. Se cons1.dera~ s1stemu
. 1 ~mx + 2·y = 0 , m E IR, X, y EJR.
4 x+y= 0
a) Pentru m = -1, sa se rezolve sistemul;
b) Sa se determine m E IR, ~tiind ca A2 = 912 • unde A este matricea
~i A = A · A;
2
sistemului
c) Sa se arate ca are loc egalitatea A2 (m + 1) ·A+ ( m- 8)12 = 0 2 •
2. Se considera polinomul IE z5 [X]' f = Jx
3+ 4x + 3x + 2.
2

a) Sa se calculeze f (1) + f (2);


b) Sa se demonstreze ca f = (3x 2
+ X+ 2) .(X+ 1);
c) Sa se determine numarul radacinilor din Z 5 ale polinomului f.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia 1: lR....., JR f(x) = 2r - 3x +I .
' · x2 +3
. 3x 2 + 1Ox .:. . 9
a) Sa se venfice ca f '( x) = 2
( x 2 + 3)
b) Sa se determine asimptota orizontala catre +oo la graficul functieif
c) Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functiei fin punctul de abscisa x = 0.
· ~ . · ~ex - e 2 -x X < 1
2. Se cons1dera functia f : 1R -+ IR, f (x) = ' - ·
1nx, x> 1
a) Sa se verifice daca functia f admite primitive pe 1R .
b) Sa se calculeze f~ f ( x) dx .

c) Sa se calculeze ff(x) dx.


l X
I
238 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

-
~; l

Subiectul I
1. Sa se calculeze C~- ~ + ~.
2. Sa se determine valoarea maxima a functiei f : lR --+ JR, f (x) = - X 2 + 4 x - 3 .
3. Sa se rezolve ecuatia -J X
2
-9 = 4.
4. Sa se calculeze probabilitatea ca, alegand un numar din multimea {11,12, ... ,30},
acesta sa fie patrat perfect.
5. Sa se determine a E lR astfel incat dreptele ( d1 ) :- 5x + 15 y- 3 = 0
~i (d2 ) : ax- 6y + 7 = b sa fie paralele.
6. Sa se calculeze aria triunghiului ABC ~tiind ca AB = 2, BC = 3AB §i m (B)= 30°
Subiectul al 11-lea
1 1 1
1. Se considera determinantul D( a)= 1 a a2 , a E JR.
1 a 2 a3

a) Sa se calculeze D( 5); b) Sa se arate ca D( a)= -a( a -1 r;


c) Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia D( SX) = 0.
2. Se considera polinoamele f, g §i hE lR[ x ], f = x + ax + bx
4 3 2
+ex+ 1
~i g = x - 1, h = x 3 - 2x 2 + 3x -1.
a) Sa se determine numerele a, b, c E lR astfel incat f = g · h;

b) Pentru a=-3, b=5, c=-4, sasecalculeze f(O)+g(-l)+h(1);


c) Sa se determine catul §i restul impartirii polinomului h la polinomul g.

Subiectul al III-lea
2
3
1. Se considera functia f: JR* --+ JR, f (x) = x -
X

a) Sa se calculeze lim f (x) -I (2 ) .


x-+2 X- 2
\ ) b) Sa se determine ecuatia asimptotei oblice catre +oo la graficul functiei f
c) Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functiei fin punctul de abscisa x 0 = 1 .
2. Se considera functia f : JR--+ JR, f (x) = f2x + 1, x s; 1
tax+ 2 , x>1.
a) Sa se determine a·E JR, §tiind ca functiafadmite primitive pe JR.
b) Pentru a = 1, sa se calculeze J: f (x) dx.
c) Sa se determine volumul corpului de rotatie obtinut prin rotatia in jurul axei Ox
a graficului functiei g : [ 1, 2J--+ lR, g ( x) = f (x) ~i a= 1
Teste propuse j239

Testul59~<

Subiectul I
1. Sa se determine al zecelea termen al §irului 1, 5, 9, ...
2. Sa se determine solutiile intregi ale inecuatiei x 2 - 3x- 4 < 0 .
3. Sa se calculeze a 2 + b2 ~tiind ca numerele a §i b au suma egala cu 7 ~i produsul
egal cu 10.
4. Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei log 2 ( x 2 - 2x) -log 2 ( 2x- 3) = 0 .
5. Sa se determine mE JR. astfelincat dreapta d1: mx- 3 y + 1 = 0 sa fie perpendiculara
pe dreapta d2: 6x + 4y - 5 = 0 .
6. Sa se calculeze lungimea inaltimii duse din varful A in triunghiul ABC ~tiind ca
AB = 4,AC= 3, BC= 5.

Subiectul al 11-lea

1. Se considerii matricele A= [ ~~
~i B = A 2 + 313 in M3 (JR.).
a) Sa se calculeze 4 2
;

b) Sa se arate ca det( B)= 33 ;


c) Sa se arate ca An= 0 3 , 'v' n EN, n ~ 3, unde An= A· A· A· ... · A.
den ori

2. Pe multimea numerelor reale JR se define~te legea de compozitie


x * y = 2.xy +ax+ ay + 10.
a) Sa se determine a E JR. astfellncat legea x * y = 2 ( x- 2) · (y- 2) + 2;
b) Pentru a = -4 sa se calculeze x * 2;
c) Sa se detennine pentru a= -4 valoarea expresiei E = .Ji * J2 * ... * -/2014.

Subiectul al III-lea
1. Se considera functia f: JR--+ JR, f (x) = .Jx 2
+5 .
a) Sa se calculeze f'( 2).
b) Sa se demonstreze ca funqia f este crescatoare pe [ 0, +oo)
c) Sa se demonstreze ca functia f este convexa pe JR .
2. Se considera functiile f,F: 1R--+ JR., F ( x) = e' ( x + 2).
a) Sa se determine functia f (x) , §tiind ca F ( x) este o primitiva a sa.
b) Sa se demonstreze ca J~ f ( x) dx = 3e- 2 .

c) Sa se calculeze J~ f (x) ·F ( x) dx .
I
240 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Solutii
'
Clasa a IX-a
1. Multimi de numere

Exercitii selectate din variantele oficiale


1. Propozitia este falsa. ex.: 1 + .,fi, 1- {2 numere irationale, iar suma lor este 2 E N. 2. a = c 9i b = d =>a+

b-{i = c + d-{i (A). a+ bJi = c + dJi-:::::> bJi- dJi = c- a-:::::> J2 =; =; ,Ji E IR \ Q, iar ;=: E Q, deci

contradictie, ::::::> a = c 9i d = b. 3. Trei n11mere .cu cifrele 9, 9, 6, 9ase numere cu cifrele 9, 8, 7 ~i un numar cu
w cifrele 8, 8, 8, deci 10 numere. 4. 34 = 81 (numere). 5.!2x- 11:::; 1 ::::::> -1:::; 2x- 1:::; 1 ::::::> 0:::; x:::; 1,x E
N ::::::>A= {0,1}. 6. x E ( -2,D. 7.x E (1,oo) n N = {1,2,3 ... }, deciA = {1,2,3 ... }. 8. P = ~- 9. x 2 = 1 => x1,2:::
±1 sauy 2
= 1 :::} y 1 ,2 = ±1.A = {( -1,0), (1,0), (0, -1), (0,1)}.10. Sunttreinumere: 11, 22, 33,44 3. deci P = ~-
11. !::.= 1 > 0 :::} multimea are doua elemente reale ~i distincte, (V)m E JR. 12. A~= 210. 13. P == ~- 14. P = ~-
1 4
15. P = ~- 16. P = ~- 17. P = ~- 18. ab este impar daca fiecare din factori este impar. a are trei posibilitati, b- 3
2 2 2
posibilitati, deci 9 perechi. 19. A are 52 - 12 + 1 = 41 elemente. 4 · 3, 4 · 4, ... , 4 · 13, deci Il numere se divid cu 4
::::::> 41 - 11 = 30 (numere. nedivizibile cu 4. 20. 4 multimi: {6}, {5,1}, {4,2}{3,2,1}.

Exercitii propose
1.39i4,deciS=25.2.0.3. 3EN.4. 2EN.5.16EN.6.10EN.7. a>b.8. 6EN.9.n=14.10. 5EN.
15
11. X E {0,1,2,3}. 12. X E {-7,-4,-3,-2,0,I,2,5}. 13. 127. 14. - . 15. 3. 16. 3. 17. a= b 4;
18
18. E=5EN. 19. 25. 20. E=2EN. 21.A={-2,1,2}. 22.xE[-4,4]9ixEN=>cardA 5.

23. if8 = 2, ... ,~ = 5 =>A= {2,3,4,5}. 24.


/ = 0,(076923) => {apa 2 ,aw .. J = {0, 7,6,9,2,3}.
3
1
25. A =[-I,3], A nB =[-I,IJ,AnB nN = {0,1}. 26. = O,(I42857)-:::::> I· 4 ·2 ·8 ·5 · 7 = 2240.
7
27. A= {8,9}. 28. J1 = 1 E N,.J4 = 2 E N, ... ,.Ji44 = 12 EN=> A= {1,2,3,4, ... ,12}. 29. x 4 - 4 = 0 =>
11 1
xu= ±Ji E IR,x 3,4 = ±iJi !20 JR.=> card A= 2. 30. card A= 2. 31. I etapa de verificare: P(1): I ( ; ) ,,A".

i II Etapa de demonstratie. Demonstram implicatia P( k)-:::::> P(k + 1), k ~ 1. Pp. P( k) adevarata, unde
k(k+l) - - - -
P(k):I+2+3+ ... +k= . Demonstramca P(k+1) adevarata:
2
( k+1)(k+I+1) k(k+1) 21
P(k+l):1+2+3+ ... +k+(k+1)= -:::::> + (k+1)=
P(k) 2 2
( k+1)(k+2) (k+1)(k+2) (k+I)(k+2) . .
-'-----"--'-----'--:::::> = · ,,A" -:::::> P( k + 1) adevarata. Cele doua etape fimd venficate,
2 2 2
1
conform metodei inductiei matematice -:::::> P ( n) adevarata, 'v'n E N', unde P ( n) : 1 + 2 + 3 + ... + n = n ( n + ),
2
'v'n EN'. 32. I etapa de verificare P(l): 1 = 12 ,,A". II etapa de demonstratie: Demonstram implicatia

P(k)=P(k+1), k~l. Pp. P(k) adevarata, P(k):I+3+5+ ... +(2k-l)=k 2 . Demonstramca P(k+1)
2
adevarata: P(k+I):1+3+5+ ... +(2k-1)+[2(k+l)-I]=(k+1) =>
P(k)
Solutii 1241

2 2
k2 + 2k + 1 = (k + 1) <::::> ( k + 1) =(k + 1)2 ,A" => P( k +I) adevarata. Cele doua etape fiind verificate, conform
wetodeiinductieimatematice =>P(n) adevarata, VnEr~f, unde P(n):1+3+5+ ... +(2n-1) n 2 • 33.Ietapa
1 1 2
de verificare P (I) : f = (I + ) ( · I + I) <::::> 1 = 1 ,,A". II etapa de demonstratie: Demons tram imp licatia
6
~ k ( k + 1) (2k + 1)
-
7
p(k) =P(k + 1), k;::: 1. Pp. P( k) a:devarata, P( k): I2 + 2- + 32 + ... + = e
. Demonstram ca
6
0 2 (k+1)(k+1+l)l2(k+1)+1]
p(k+l) adevarata: P(k+I):1 2 +2 2 +3"+ ... +fS+(k+1) = '- =>
~~ 6
k(k+1)(2k+I) + 6;(k+l) 2 = (k+l)(k+2)(2k+3) <=> (k+l)(k+2)(2k+3) (k+1)(k+2)(2k+3) A"
6 6 6 6 "
:::> P( k + 1) adevarata. Cele doua etape fiind verificate, conform metodei inductiei matematice => P( n)
• ' • ( ) o n(n+1)(2n+l)
adeviirata, Vn E N , unde P n : 12 + 2 2 + 3k + ... + n 2 = . 34. I etapa de verificare
. 6
+ _!_ > 1 <=> ~ > 1 ,,A". II etapa de demonstratie: Demonstram implicatia P( k) = P( k + 1),
1
P(l)} + k;::: 1.
2 J
4 12
1 1 1 1
Pp. P(k) adevarata, P(k):-- + -- + --+ ... + -->1. Demonstramca P(k+1) adevarata:
k +1 k + 2 k +3 3k + 1
1 1 1 I 1 1 ~
P( k + 1): - - + - - + - - + ... + - - + > 1 + - - . Daca demonstram ca
k+1 k+2 k+3 3k+l 3(k+l)+1 k+l
P(k)>l

1.1 1 1 . 1 1 1 1 vv
1+- - + - - + - - > 1 + --·, atunc1 P( k + 1) va fi adevarata. <::::> - - + - - + - - > - - .
3k + 2 3k + 3 3k + 4 k+1 . 3k + 2 3k + 3 3k + 4 k + 1

~i obtinem
2
Aducem la numitor comun ( )( )( ) > 0 ,A", Vn EN·, => P(k + 1) adevarata.
3k + 2 3k + 3 3k + 4
Cele doua etape fiind verificate, conform metodei inductiei matematice => P( n) adevarata, Vn EN., unde
1 1 1
P(n) : -- + -- +-I-+ ... +--- > 1. 35. I etapa de verificare P(O): 2 · 4 2 ·0+1 + 5 · 3°+ 3 J3 <::::> 143:13 ,,A".
n +1 n + 2 n +3 3n + 1 .
II etapa de demonstratie: Demonstram implicatia P(k) = P(k + 1), k;;:: 1. Pp. P( k) adeviirata,

P(k): 2. 42k+l + 5. 3k+ 3 : 13 . Demonstram di P( k + 1) adevarata: P( k + 1): 2 · 4 2 (<+l)+l + 5 · 3(k+l)+ 3 J 3. Calculam:

2. 42k+ 1+2 + 5. 3k+l+ 3 = 2 . 42 • 4Zk+l + 5 . 3. 3k+ 3 = 16. 2. 4Zk+l + 15 . 3k+J = 16( 2. 42k+l - 5. 3k+ 3 ) + 15 . 3k+ 3 - 80. 3k+ 3 =

= 16( 2. 4 2 k+ 3 + 5. 3k+
4
)- ~ • 3k+3 ;13 ,,A" => P( k + 1):13 adevarata. Cele doua etape fiind verificate, conform
65:13
P(k):I3

metodei inductiei matematice => P( n) adevarata, Vn EN*, unde P( n): 2. 4 2 n+I + 5. 3n+ 3 :13.

Teste recapitulative
2014 . 2015 [ 19 ]
Testull. 1. ; 2. 12 El~; 3. a< b; 4. x::;; 2 =>A { 0,1,2}; 5. A= --,1 , AnZ={-1,0,I}; 6. I6=4 2 •
2 16

Testul2.1. a<c<b; 2. 11EN, nr.prim; 3. ;~; 4. 7; 5. A={1,2,3}; 6. 4EN.

Testul3. 1. 0; 2. 6 $i 7; 3. a= 5; b = -3; 4. A= {-5,-4,-3,-2,-I,0,1} => cardA = 7; 5. A= .Ji44 = 12 EN;


= 1~ 5 =4 = 2 .
1
2
6. Se rationalizeaza fiecare numitor $i se ob}ine dupa reducerea termeni1or: E patrat perfect.
242 IBacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic
2. ~iruri de numere. Progresii
'-" Exercipi selectate din variantele oficiale
h i a l = 1, r = 6 ¢::;> alo = ss/2\al = 1, r = 4 =?57 = 91. 3. bg = 2.. 4. sll = 121. 5. al = 1, r = 2
v \7 27
deci a 9 = 17. 6. a 1 = 1,r = 3 deci a 2008 = 6022.7. a 10 - a2 = (a 1 + 9r)- (a 1 + r) = 8r =? r = 2.
20
8. a10 = 20 =? 5 10 = (a +aloJ
2
1
· = 110. 9. 16210.011. a 2 = 5, r = 3 deci a8 = 23.12. b4 = 27.13. a1 = 7, r::: 5
deci 510 = 295. 14. r = 2 =? 510 = 120. 15. a 1 = 1, r = 10 deci S = 672. 16. 2 · (2x- 3) = x + 1 + x- 3 ~
X= 2. 17. (x + 7) 2 = (5 + x)(3x + 11) =? 2x + Sx- 3 = 0 =? x1 = -3 ~i x2 = ~. 18. 3 19. 15 20.2
2
2

Exercitii propose
1. a10 =54. 2. 66. 3. a, 4 =27 . 4. 510 = 250. 5. x = 2. 6. x = 4. 7. 0. 8. a, = -8. 9. b6 == 26 . 10. b, = {2, -2} .
11. b9 = .!_. 12.
9
~. 13. x = 2. 14. b = 2,q = 3 . 15. 32. 16. J4 = 2,(!)_, = 4 ~ 2,4,6 sunt In progresie
16 . ·.1
'4
n(n+1)
2+6 n n+l .
aritmetidi: 4 =--; 17. an = = -'an+! = - - => an+! > an => ~lrul a. monoton crescator.
2 n+1 2 2
x+2x+3 1 .· (3n-I)n
18. 26; 19. x 2 -4x+4= =>x,=-;x2 =5; 20. S.= =117~n=9,x=25=a9 ;
2 2 2

21. r=6,a, =-8~S,=980. 22. S=1682; 23. q=2=:>S,=2(2'"-1)=2046; 24. S=~[~-Gr}


25. b4 =b,·q 3 =3·3 3 ~q=3; 1
26. (3x-1r=(x; }sx+1)=>x=I; 21. b6=
1
32
; 28. (x+6r=

1 1 1 1 1
=(3x-8)(84-x); 29. b, =2,q=2=>(bn):2,4,8,16,32; 30. b =1,q=-=> (bn):1,-,-,-,-. 1
2 2 4 8 16
Teste recapitulative
Testul 1. 1. 37; 2. a8 = 18; 3. a10 = -14; 4. 5, 0 = 120; 5. P = -3465; 6. a 1 = 2.
1 2 10 -1
Testol2. 1. "29; 2. b8 = -3; 3. b6 = 128; 4. S10 = 2J; 5. a,= 1; 6. a,= 1.

Testol3.1. x=-2; 2. x=34; 3. a,=l; r=3; 4. xE{~;l}; 5. n=7; 6. b,=±2; q=±2.

3. Functii
Exercipi selectate din variantele oficiale
= 3. 5. c1 n OX =?A(-1,0); c1 n Oy =?
1. f(1) + f( 4) - /(2) = 1. 2. 0. 3. Calcu1ati direct (A .. ) 4. f(l)
B(0,2). 6. 11. 7. /(1) = -2. 8. x E { 0, H· 9. A( -1,3), B(3,7). 10. fog,gof: IR _, IR, (fog)(x) = x 2,
(gof)(x) = x 2 - 2x + 2. ll.lmt = [-1,5]. 12.1mt = {0,~ ,~ ,~}. 13. f( -x) = f(x), (V)x E !Ri* =? f para.
14. f( -x) = - f(x), (V)x E IR* =? f = 64 impara. 15. (fofofof)(1) = f(f(f(1))) = f (t(t(O))) =
f(/(0)) = f(O) = 0. 16. 4 3 (funcpi). 17. /(1) par poate fi 0 sau 2. Pentru celelalte perechi
avem 4 2 = 16 (posibilitati, deci 16 · 2 = 32 (functii)). 18. P = _:. ~. ~ .....
100 1
=- .
2 3 4 101 101
19. D = ( -oo, 0] U [1, +oo) din x(x- 1) ;::: 0. 20. x 2 + 3x + 2 =F 0 =? D = IR\{-2, -1}.
Exercipi propose
1. f(x) E[-12,-3]. 2. /(7) = 0 => /(-2014) · f( -2013) · ... · /(2013) · /(2014) = 0. 3. -10.4. 0. 5. -117. 6. 18.

7. /(~)=-12.8. a=-3.9. a,=-1EZ,a2 =+~Z.10. A(0,_:_2),s(f,o).ll. xEIR-{f}·


Solufii j243

J2. x E IR- {-4}. 13. 0. 14. 0. 15. x1 > x2 ::::> f(x >I( x2 ),/monoton cresditoare.
1)

t6. 1(-1) = 3,1( 4) = -7 ::::> Iml =[-7,3]; 17. a. I( -x) = ( -x r +3 = X 2 +3 = f(x) => functie para.

b. J( -x) = -[( -xY]+ 2 · ( -x) = -( -x3 +2x) =-l(x) ::::> functie impara.18. a= 3,b = 1;
19. (log)(x)=x +3x+3;
2
20. (lolol)(x)=8x+7::::>8x+7=15::::>x=1; 21.a. I bijectiva

::::· 3/-l (x): y = l(x) =>X= -l => rl (x) =X -I; b. F 1(2) = _!_ /-I (1) = 0 => F'(2)+ /-' (l)=L
2 2 . 2' 2'
22. a. f bijectiVa =>::V-'(x);y f(x)=>x Y; 2=>r'(x) X S2; b. r'(7)=1,r'(-3)=-J:::> r(7)- r(-3)=2;
1
(b):1)--,_!_,!,-
' 2 4 8 16
.23. l(l)=l(-l)=l=>lnuesteinjectiva.24.a.a=-2,b=-10; b. a=l=>
4 .
J(x) = 3x-5;b = -1 =::. g(x) = 4x +2. A vern (! o g)(x) = 12x+ 1=> (f o g)(3) =12 ·3+1 = 37; 25.jl(x)j :s;; 1 ~
-J S l(x) S 1 ::::>X E[-4,2] ~j X EZ <=>X E {-4,-3,-2,-1,0,1,2}.

Teste recapitulative
Testull.l. l(x)E[-7,3} 2. 0; 3. 6; 4. 1(0)=2::::>AEG1 ; l(-l):;t:l::::>Bg:G1 ;

5. J(4)=----2=>a=2; 6. 3x+l7:0::::>x7:+::::>D=IR\{-±}·

2 2

l(x)= (x +l)= 2x
2
2
Testul2.1.108; 2. D=IR\{-J2,-J2'};3. aE{-3,5}; 4. + =
X X X

=2(x+~)=1(~} 5. 1(3)=0=>1(1)·1(2)· ... ·1(2014)=0;6. ~<0, a=5>0::::>jpozitivape R

Testui3.1. -10; 2. l(x)E~O;_!_;_!_;~};


l 325
3. A(o,-!);
\ 3
s(_!_,o); 4.
2
1(-x)=-l(x)=>
'
fct.
,
I impara.

5. f(-x)=l(x)=> fq. I para. 6. ~<0, a=-3<0::::> I negativapeR

4. Functia de gradul I
Exercitii selectate din variantele oficiale
1.[(3) = 0 => P = 0. 2. S = 0. 3.x = -1. 4. x E ( -oo,H
5.A(x,x) E c1 => f(x) = x => x = -l,A(-1,-1).
6. x = ±1. 7. a = b = 1. 8. f(x) E [ -5,3]. 9. 250. 10. 0. 11. 275. 12. [(5) = 0 ~ produsul = 0.
13. S = {(2,0), (1,1)}. 14. f ( 2009) = 2(A) =>A E G1 . 15. S = {(2,1)}. 16. A(1,4).17. P(1,2). 18. f( -1) = 5
2008
valoarea maxima. 19. a= 3,b = l,f(x) = 3x + 1. 20. Fie ~AOB, AO = 5, OB =~=>AMos= •
25
6

Exercitii propuse
1. /(3) = 0 ::::> 1(1). 1(2) ..... 1(2014) = 0. 2. 35. 3. 1(2012) = 0 ::::> 1(1). 1(2) ·.... 1(2014) = 0.

4. A(3, 7). 5. A( -I,o),s(o,2). 6. A(_!_.o). ,B(0,-1). 7. A(~,o). ,B(o,-s) => AABC = 25 . 8. AABc =~.
2 3 6 5
9.fmax=8.10. lmin=-5.11. f~r.ax=3.12. a=3,b=O=>I(x)=3x.13. a=8,b=-4=>f(x)=8x-4.
2
14. l(2)+1(2 )+ ... +1(2 )=144=12 2 6
patratperfect.15.a=5.16. AEG1 =>1(4)=7 ~i

BE G1 ::::> /(2) = 2. Atunci a= ~,b = -3 ~i l(x) =~x-3. 17. f(x) = g(x) ::::> x = 2,y = 4 ::::> A(2,4);
2 2
18. f strict crescatoare ::::> m 2 - 4 > 0 ::::> m E ( -oo,-2) u ( 2, oo); 19. I strict descrescatoare
:::,m 2 -2<0::::>mE(-J2,J2).; 20. AEG1 =:-f(l)=0=> a- 2 +2=0=::-a=O; 21. A(x,y)EG1 ,x=y~
. 3a+1
244j Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

x = f(x) <=? x = 3x+8 => x = -4,y = -4 =>A( -4,-4); 22. G1 n Gg =A( -1,3) => f( -1) = 3 => m = 0 ~i
g(-1)=3::::>n=4; 23.a. /(-1)+/(1)-g(-1)-g(l)=ll+l-7-9=-4; b. (/og)(x)=-Sx-34,(/og)(x)=
l<::>-5x-34=1=>x=-7. 24. f(-1)=-4<=?-a+b=-4 (1) ~i (fof)(-1)=-5<:::? -a+ab+b=-5 (2)
Din (1) si (2) =>a= ~,b = _ _!_!_ => f(x) =~x-!J.; 25. A(m -2,m-3) E G1 => f(m -2) =
' 3 3 3 3
m-3<;::>m 2 -2m-8 O::::>m=4,mEll~+; 26. /(1)=/(2)<;:::> 2 2
m- +2= m- ·2+2::::>m=2.
3m+ 1 3m+l

27. f
2 3
strict descresditoare => m + < 0 => m <-
4
~ =>mE ( -oo,-f} 28. f(l) = -1 => A(l,-1) E G1 ;J(O):::

-3:;t:2=>B(0,-2)~G1 ; 29. 2f(x)-3=2(4x-3)-3 8x-9=>2f(x)-3:S1<=? 8x-9:S1=>xE( --oo,~}


30. (f(x)r -5=x<=?x2 +5x+4=0=>x1 =-4,x2 =-1.

Teste recapitulative

T•stull.l. x~±~~ => 1(~)~o=> 1(#} 1[~) 0; 2. x ~2=> xe(~,2J;


3. m-3<0=>mE (-oo,3); 4. f(2)=3=>AEGr; 5. f(a+1)=a-l=>a -1; 6. a:S2=>aE{0,1,2}.

Testul2.1. fmax =/(-1); 2. f(x)=x=>x=5=>A(5,5); 3. A(+,-±} 4. 116; 5. J(x)=3x-4;

6. a= -2 < 0 => f strict descrescatoare.


Testul3. 1. /min= 0; 2. f(x);:::: 0 pt. x E[3,oo) ~i /( x) < 0 pt. x E ( --oo,3); 3. J(x) < 0 pt. x E ( +3,oo );
1
4. xE(-oo,--)u(2,+oo); 5.12; 6. a=4; b=-1.
2
5. Functia de gradul II
-
Exercipi selectate din variantele oficiale
1. /([0,1]) = [-1,0]. 2. x E [1,4],x E Z:::} x E {1,2,3,4} ~suma = 10. 3. Yv =-6
-~
4a
-3m-16
m
. =5 ~ m = -2.
4 . Yv = -mz+8m
4m
;- -mz+8m
4m
= 1 :::} m = 4 > 0, dec1' j admite
. rmn1m.
. . 5. u= 0 ~ .:..~= m 2 . m 2 = 0 ~ m
A

.
A
= 0.
6. x 1 solutie a ecuatiei ~ xf - 2008x 1 + 1 = 0 1: x 1 =:} x 1 + 2. = 2008. 7. IJ.= 0 :::} m = 2.
xl
8. /(5) = [(6) = 0:::} produsul =0. 9. A$. 0, (\f)x E JRI., IJ.= 1-4m~ m;?: ~~mEG; +oo ).
10. f(O) = 2 ~ f(2) - f(2) = 0. 11. /(1) = 0 ~ produsul = 0. 12. x - Sx + P = 0 ~ x 2 - 2x - 3 2
= 0.
13. x 1 = 1,x2 = 7 ~ distanta este lx 2 - x 1 1 = 6. 14. x 2 - 6x + 5 = -4 ~ x = 3 ~ A(3, -4).
15. -~ = _ _: ~ (m- 2) 2 = 1:::} m 1 = 3, m 2 = 1. 16. x 1 + x 2 =2m+ 1,x1 xx =3m=:} m = 2.
4a 4
17. x 1 + x 2 = -3,x1 xx = -5:::} xf +xi= 19. 18. [(1) = m 2 + m; m 2 + m;?: -~~(2m+ 1) 2 ;::;:: 0,
b Zm+l 2m+1 7 2
(\f)m E JR. 19.-- = - - =:} - - = - : : : } m = 3. 20. X - 9 $. 0:::} X E (-3,3).
2a 2 2 2

Exercip.i propnse
-Ci, -9
1. /(-4)=/(4)=0::::>/(-36)·/(-35)· ... ·/(36)=0.2. /(5)=/(3)=0.3. /min=-=-,
4a 4

4. fn... = ~:= ~=2.5. v(;~,~~)<::>v(;,~1 ).6. f=x= ~~J=x=5=>m=±2.,,J.m=~.


8. .6.=0=>~=1ElR',~=O~lR·.9. m1 =0,~=-4.10. A(4,0),B(l,O),C(0,4).11. ~.12.a=l.
2
13. v(~ .2_). 14. S=x +x 1 2 = l,P= x,x2 ::::> x -Sx+P= 0<;:::> x -x-6 = 0. 15. -b = -t. ::::>
2 2
m =-4,mo =2.
6'12 2a 4a .. ~ ·
Solufii I 245

A <Opt.a E ( ~1 ,oo). 17. A= -3a 2 -4 < 0, \ia E lR. 18. S =X 1 +x2 =2m+ l,P= x 1x 2 = 3+2m :::::> S -P = -2.

t9. A ( 0,-4), B ( 4, 0), C ( 1, 0) . 20. x 2 - 6x + 3 = -6 :::::> x = 3 :::::> A ( 3,-6) .

·
21. . 7 19 (
A(-3,1)EG1 =>/(-3)=1~tB(2,3)EG1 =>/(2)=3. Avemm=-,n=--; 22. V - - , - - <::>
b A)
5 5 2a 4a

1 5)
v( -,- punct d e maxtm.
. 23. V ( --,--
1 9 ) punct de mmtm.
. . 24 . Ax a de s1metne:
. . x = -- 1
b :::::> x = -;
· 2 4 4 8 2a 8

25. _J:_=4 <::::> -~=4::::;. m = _2_; 26. _}!_ = -~ <;:::) m + 1 = (m + rf - 12 ::::;. m = ±Jl3; 27 . .6. > 0 <=>1-4m'> 0
2a 2m 2 2a 4a 2 4

-:::;;mE(-_!_2 , _!_).
2 '
28 . .r
j mm
= -~
4a
4 4
:::::> - + m
4
2 => m = 3· 29.
,
v(-_!_ -~) => _ _!_
2a ' 4a 2a
= 1 ~1
y

_..!_ = 2 :::::> m = -2,n = 3; 30. S = x1 + X 2 = 3;P = x, · X 2 = 6, atunci E = -5/2.


4a

Teste recapitulative
Testn11.1. /(-6)=/(6)=0=>/(-10)·/(-9)· ... ·/(10)=0: 2. X1 =0;

3. a=-5; b=4; 4. A(3,0); B(4,0); C(0,12); 5. S=x1 +x2 =41; P=x1 ·x2 =29.
Avem _!_+...!_= + =~; 6. -b; -A).=> v(_!_,-~-)-
Vl' 2a
X1 X2 x, ·x2 29 4a 3 3

= 0 => f (0) ·... ·1(-) = 0; (2 ,.~'\)


1 23
Testul 2. 1. f (_!_)
2 10
2. fmm = -A =
' 4a 8
; 3. V
2 4
punct de maxim.

-A -10 1
xE(-oo,-l)u[O,l]; 6. A=0Gl6m 2 -8m=0=> m1 =O(darnuconvine, m;t:O) ~i ~= .
4. /min= 4a"=--; 5.
3 2
Testul3. 1. s= XJ + Xz = 1; p =XI. Xz = -12; X
2
--Sx + p = 0¢::> X 2 -X 12 = 0. 2. v(,4_!_;2);
8
3. A(2,0);

B(~,o} C(0,-4); 4. A=0Gm 2 -4=0=> mE{-2,2}; 5. A<0<=>-3m 2 -4<0, \imElR=:> graficul

functiei f este situat deasupra axei Ox; 6. /min = 6 <=> ~~ = 6 => m =0.

6. V ectori in plan
Exerdtii selectate din variantele oficiale
2 __, 2 ~ ~ ~ ~ ----+ ---) ---
+ CA = AC, CB = AC, deci
--1' ----)>

1.0 este centrul de greutate al flABC::;. AO =-AM::;. a=-. 2. AB- AC = AC, AB


3 3
ceste mijlocullui [ABJ. 3. lfB =AD+ l5C + CiJ,lF =AD+ I5E + u,Aii +IfF= zAJ5 + PA + EiA + I5A::;.
z(AB + AF) =AD 4. OA+OB + 75C + 075 = 0. 5. AB +CD= 0 (vectori opu9i).
6. Fie C(x, y) ::;. 4T + 4) =xi+ yJ::;. C(4,4). 7. OA = 4i- 8J, OS= 67 + 3J::;. OA +OS= 107- SJ
deci coordonatele sunt (10, -5). 8. 11, v coliniari ::;. ~3 = _!!:_::;.
a-2
a = -4.
9. 7J::;. coordonatele (0,7). 10. Ail+ BC + CA = 0 (Regula triunghiului).
11. D mijlocullui [BC]. Avem DB+ OC = 20D; 20D =AD= -OA::;. OA +OS+ OC = 0.
--.. ____.. ___.,. __. ___,. --+ AB
12. 30A- SOB = 7 + J =aT+ fJJ::;. a= fJ = 1. 13. AB = -2CB,AB = 2BC::;. sc = 2.
14. OM' = OA+os
2
= ~2 r+ ~2 1::;. OiJ (~2'2~). 15• AD = AB+Ac
3
::;. A11 + :AC- 3AD = o.
2 3 3 ~ - ~
16.- =-::;. m
-1 m
= --.2 17. FO = AB 9i BO = AF::;. AB +AF = AO. 18.AB +CD=
---+ ---+

·
- ---+
0::;. AB =-CD,
___,..,. - ----+ ---+

AB =DC ::;. jAB I = jocj ::;. AB = DC ~i AB II CD ::;. ABCD paralelogram.


246j Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

Exercipi propuse
1. ( 6,2). 2. ( -3,-1). 3. 0. 4. AB +CD =0, AB +AD= AC. 5. C( -1,4). 6. ( 4,2). 7. ( -8,-1).
-3 4 3 a+ 1 4
8. (24,-7). 9. w( -4,9). 10. a= 6. 11. a =u· 12. l6 = l2 adevarat. 13.-- =a _ =>a= ±3.
2 1
-----MN --a3 3
14. a= 12 . 15. MN + 3PN = 0 ,q MN = 3NP = > - = 3 . 16. u II v , q - = -- => a=--;
NP 2 4 2

17. ~.l_~<=>a(a-2)-3=0=>al=-l,a2=3; 18. w=l-ll]=>w(l,-11); 19. cos(~.~)=- lis;


20. u- · -v -6 => 4: (-u, v-) este obtuz. 21. G- centrul de greutate => Xc = X +X +X
A ; c =

2
-,yc = yA+yB+Yc =-=>
10 o(2 - => AG( --,--
- ,10) 1 2)·, 22 . rc = 2--;z+ 3--;
;; 23 • u,v
-- .co1'.
mtan. 8 6
<=>-=-~a=4·
3 3 3 33 3 3 a3 '

24. OA =7 2];0B =-37 + 4] ~ v = -27 + 2] => ~( -2,2 ); 25. ~ · ~ =12 ·cos(~,~)=> cos(~,~)= ,
-J3 => m (4: (-u, -))
v = 30°. 26. -
w = 5i- + 8;;
-: 27. u,- -v cohman
. . . => -2- = -m -I
- => m = -3,rn,_ = 3; 1
2 m+l 4
28. ABCD patnilater => AC = AB +BC dar AC =DC+ BC => AB =-DC=> AB II DC ~i AB =DC=> ABCD
paralelogram 29. ABCD paralelogram, M,N,P,Q mijl AB,BC,CD,DA ~i Opunctul de intersectie al diagonalelor
\ !
=>AM+AQ=AO,CN+CP=CO=-oc. Dar AO=OC=> AO+(-oc)= O=>AM+CP=NC+QA.

30. AN = AB + AC BP = BA + BC CM = CA + CB => AN+ BP + CM = 0 => AN+ BP = -CM = MC.


2 ' 2 ' 2

Teste recapitulative
Testull.l. AB=(xB-xA)·t+(yB-YA)·J=lf+lJ; 2. 0A+OB=4f+5]; 3. AC=AB+AD=AB+BC=7;

=>IACI=AC=J29.4. AC+BD=AB+BC+BA+AD= 2BC=>/AC+lW/=2BC=l2; 5. -8]; 6. OM(2,1).


- - ( a - 2 3a -1 AB 3
Testul2.1. w -5i+6j=>w -5,6); 2. --=--=>a=-3; 3. - = - ; 4. 3a+l2=0=>a=-4;
2 4 BC 2
- -- - - AM=AB+BM} - AB+AC
5. AB+BC=4i-5j=>w(4,-5), \imElR;6.- - - =>AM= .
AM=AC+CM 2

- - - - -- BA AC BC - - MA 1
Testul3.1. u(l,l); 2. w=19i+l0j; 3. MN=MA+AN=-+-=-=> 2MN=BC; 4. - = - ;
2 2 2 . MB3

5. m = 2; 6. ra = __::___::__.::;_ = -7 +] => ra ( -1,1 ).


3

7. Elemente de trigonometrie ~i aplicapi in geometrie


Exercitii selectate din variantele oficiale
1.-;- = 2R
smA
:=} R = 4. 2. cos A= 0.3.B + C = 90° :=} B = 90°- C, cos(90°-C)=~=>sinC=~.
5 5 l

4. cos A=.!..!_. 5. ..!!.£


16 sinA
~c = 2R
= 2R, BC = 4. 6. smA = !..2 7. sin 25° = sin(90°- 65°) = cos 65° ~
:=} sin A !
sin 2 zso + cos 2 zso = 1. 8. Aa = AB ·AC ·sin A= 1. 9. cos(180°- x) = -cos x = - .!.. 10.''sin(180°- x) =
2 3
sin x = ~. 11. sin(ABC) = sin 120 o = {3. 12. sin 135° = sin 45° = ...J2 ...J2 + 1 - ...J2 = 1. 13. sin 100 ° =
:=} I
I
5 2 2 2 2
sin 80°, cos 100° = -cos 80°. Deci, sin 100° +cos 100° -a = a -a = 0. 14. BC 2 = AB 2 + AC 2 -
2ABAC·cosA ~ BC ~c = 2R ~sin A= {3
= z..fi. 15. smA :=}A= 60°. 16. AC = 9 AB = 12.

J
2 '
Solufii 1247

:
}7. cos x = 21 ~ x = 60°, cos(180°- 60°) = -cos 60° = -2.1 18. Expresia = 1=constant.
19. sin 120o =sin 60° ~ sin 2 60° + cos 2 60° = 1. 20. ALl= AB·AC /in 6 oo = 4-/3.

Exercipi propuse
AB·AC·sin(LA) 3-/2 . . .
1. AABc = = 7 => AB =14. 2. AAsc = T. 3. Se venfica rec1procat. P1tagora
2

BC 2 = AB 2 + A C 2 => MBC dreptunghic in A => AABc = AB; A C = 24 . 4. AAsc = 36 . 5. AMNP =9 .

6. AABC = 45. 7. sin B = ~ . 8. (X+ 6f = (X+ 3 + (X =>XI r r = 9 E JR+,x2 =-3 ~ JR+ . 9. AABC = g.fj.

2 2
. sin
10. A:Anc=2.J3.11. . x+cos. x=l=>cosx=±i,dar
. 5 xE(90°,180°)=>cosx=-i.
. 5

. J5 .13. smx=-
12. smx=- . 1 =>tgx=--=- . , so··'+sm.
sin x .J3 . 14• sm- . 2 4 0o =1.15. sm130
• z o o 1
+cos z 50=.
3 2 cosx 3
16. sin60o-cos30o=0.17. cos 230 sin 2 45 cos 2 60=0.18. sin(-99")·sin(-98")· ... · sin98°·sin99o=O.
19. (;OS 2Qo t COS 50o +cos J6Q" +COS 130o = 0. ZO. sin 75o + cosl5" = sin( 45o + 30o) +cos( 45o- .30°) =

,[6 + J2 g.fj . .J3


..;___--. 21. AC = 2. 22. R = - . 23. BC = 6. 24. sm(<C) = - .
2 3 . 3
25. AC = 6. 26) BC = Jl9. 27. cos (<A)= 1.
-J10 7 r;;
28. cos (<C)=-. 29. cos (-<1:B) =-. 30. AB = 3-..;2 .
10 • 16

Teste recapitulative
. 12 9 3-/2 7 J6+fi
Testull. 1. smx = -; 2. -; 3. AC = - - ; 4. R = 7; 5. cos( <A)=-; 6. .
13 2 2 8 4
. (~)·
.J3; 2. sm
Testul2. 1. ctgx = - B = -8; 3. sm(
' <U) = -; J2.
3 4. cos( <N) = -7; 5. 1; 6. -
3 15 16 16 2
3
Testul3. 1. sin35° = sin(90° -55°) = col)55° => sin 2 55° + cos 2 55° = 1; 2. cos<rB = -fj;
4
6
' 3. 9; 4. sinx = _ _!_; 5. BC = fi; 6. AB = .J3.
' 2 5
!

8. Teste finale clasa a IX-a

Testul l. 1. rna = 7; 2. 72 -7 · 7 = 0, A". 3. -3; 4. m = 0; 5. 4f + ]; 6. AB = 6.


5 17\ 2·6-sin30°
Testul2. 1. 3; 2. V ( -;--I; 3. 35; 4. f= = -8; 5. Atvtsc
4 8) .
= 2
= 3;
6. cos90° = 0 => sin 20° · cos30° · ... ·cos 130° = 0.

Testul3. 1. a. m = -5; b. m = 0 => x 1 = 0, x2 = %· Avem f(x) > 0 pt. x E ( -oo,-%Ju(O,oo) ~i

/(x)<Opt.xE[-~,oJ c. 2r+3x+ls0=>xE[-l.-+J 2.a. (9;-14); b. (f.o} c. m=-4.

Test4.1.a. -2,. b. 0,. c. x 2 +2x. 2.a. ( m= 11 ,n=z;


2
7J b . w ( 1,1,
)· c. rG=3'l+ 3'-3'
_ 5-: ( - 1 J.J d ec1. G(5
3
1)

Test 5. 1. a. !max = 7; b. gmin = -6; c. f(x) = g(x) ~iLl> 0 => m ~ f; !};


2.
9
3. BC = s.fi; 4. sin X= -4/5.
2481 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Clasa aX-a
1. Multimea numerelor reale

Exercijii selectate din variantele oficiale


121
1. 2008 = 6·334 + 4 :=} zecimala este 7. 2. . 3. 0. 4. a = 3 ~i b = -2. 5. 2. 6. 0. 7. 110. 8. 1.
81
9.lg Co) = -1. 10.log3 3 = 1. 11. 4 < 5 :=} 2 < logz 32. 12. 20 EN. 13. 3- 2-13 + 2-13 = 3 EN.
2

14. 0. 15.log 39 = 2. 16. 8- 2 = 6. 17. log 2 2 = 1. 18. 0. 19. b = ..J3- ..fi :=}a> b. 20. 6 EN.
Exercipi propuse
1. n E {0,1,2}. 2. 6 EN. 3. 7 EN. 4.20 care nueste patrat perfect. 5. ifi. 6. 1. 7. 1. 8. 3. 9. a= O,b = 2,a <b.
10. a= 9,b = 4,a >b. 11.- 10.12. 2. 13. 4 < 5 ,adevarat". 14. log5 245 = log5 49 + log 5 5 = 2a + 1.
15. 1og 2 54= log 2 2 + log 2 27 = 3a + 1. 16. 19/7. 17. 0,17; 18. 2.[6; 19. Se rationalizeaza numitorii, se obtine:
-19J3 -18 1
; 20. E=log 8 S+log 3 9= -1+2=1EN.2l.l; 22.Conditie:x>O:::>xE(O,co).
3
2 5
A vern 16x = 32 => x = 2 E ( O,co ); 23. Conditie: x > O,x E ( O,co ). A vern 8x = 225 ::::> x = ~ > 0;

24. x 2 -3x+ 2 ;to 0 ::::> x ;to 1~i x ;to 2 => x E lR \{1,2}; 25. X
2
-3x > 0 => x(x-3) > 0 ::::> x E ( -co,O)u(3,a:J);

26. : : i: ~} :::> x E ( -1,+co) \ {0} (1) ~i 2


X -3x-4 > 0 => x E ( -co,-l)u( 4,co) (2). Din (l)n(2) :::> x; (4,oo);

27. x2 +x+l>O,il=-3<0:=}xEJR; 28.Condttn


. . . {X22 - X- 2 > 0
X -x-2:;t:J=>
XE ( --a:J, -1) U ( 2,
( )
+co)} =>xE(-2,-l)u(2,+oo).
2+x>0 XE -2,+oo

1
29. f(x)= x+l 2 = --. Conditie: x+1:;t:O:::>x:;to-1:::> D=lR\{-1}.
(x+l) x+l
30. Conditie: r +3x2 + 2x > 0 <=> x(x+ 1)(x + 2) > 0 => X E ( -2,-1)u(O,+co).

Teste recapitulative
Testull. 1. x E ( -co,-4]u[4,+co ); 2. x-1 :;t: 0 ~i x 2 - 3 :;t: 0 => x E lR \ {±J3,1}; 3. 0; 4. 3; 5. a< b; 6., A".

Testul2.1. x+7>0=>xE(-7,+co); 2.16=4 2 ; 3.1+2+3+4+5+6=21;


4. 22; 5. a = 5 = b = 5; 6. lg 2 432 = log 2 16 + log 2 27 = 4 + 3a.
x+ 1 > 0
Testul3.1.Conditii x+l:;tol :::>xE(2,+co); 2. 11+5 9=7EN; 3. a<b; 4. -2;
{ 2
3x -12 > 0
5. 10 = 10 , A ". 6. log, 196 = log, 4 + log, 49 = 2a + 2 = 2 (a + 1).

2. Functii ~i ecuapi
Exercijii selectate din variantele oficiale
1. 1- x = -8 :=} x = 9. 2. 4x- 1 = 4- 1 :=} x = 0. 3. x > 0, lg x = t, t E IR :=} x1 = 10, x 2 = 1000. 4. x = 1.
5. 3-x = 9 :=}X= -2. 6. X= 4. 7. 3x = t, t > 0 :=} t = 1,X = 0. 8. VX = 2 :=}X= 8. 9. zx+ 1 - 1 = 1 =>X f
x2 - x - 2 > 0 x 2 -x-z r;:;
1 = 1 :=} x = 0. 10. { ¢:::> D = (2,+oo). Ecuatiadevine-- = 2 :=} x = 3. 11.3 + 2-v2 =
2
2x- 4 > 0 zx-4
(1 + -/2) :=} (1 + -/2) x = (1 + .JZ)x :=}X= 0.12.15x = 15 :=}X= 1.13. { 2 X - 1 ;::: O :=} D =
2
x -x-2>0
. r;:;
[ 2,+oo),x=1+-v2.14. (z)x (z)-1 {3x + 1 > 0 -
3 = 3 :=}X=-1.15. x- 1 > 0 ¢:::>D=(1,+oo):=}x=3.
Solufii !249

, 2
J6.2x-2x=8,2x=2 3 3
x++ 3?:0
:::::}X=1.17. {2x ?: 0 ¢:::;>D= [-:z.+oo
3 )
,x= -1.18.x 2 +2x-3?:0¢:::;>D=
2
, (-oo,-3] U [1,+oo) ,x = -5 ~?iX = 3. 19.x + 1 > 0:::::} D = (-1,+oo); -Jx + 1 = 2:::::} x = 3.20.x = -1.

- Exercitii propuse

1. D = lR- {1,2}. 2. D = ( -oo,l]u[4,oo). 3. D =lR -{-1,1}. 4. D = (f,oo J. 5. D = ( -3,-2)u (2,oo).

6.- 4. 7. -3. 8. m=2. 9. m = ±4. 10. ~=}6m 2 + 4 > 0, \fm E JR. 11. X= ±2. 12. X E {1,5}. 13. X =1. 14. X =3.
15. t, =-3<0,t2 =l:::>x=0.16. D (13,oo),x=14ED .17.D=[2,oo),x=2ED.18. D=[2,oo),x1 =

2 E D,x2 = 1 ~D. 19. x =3. 20) x =29. 21. D = ( -~,oo }x = 1 ED. 22. D = (2,oo ),x1 =5 E D,x2 = -1 ~D.

1
23. D = (O,oo),x1 = 2 E D,x1 = -4 !i'O D. 24. D =(l,oo),x, = 2 ED,x2 = - !i'O D. 25. x=O.
2
26. D=(O,oo),x1 = 102 ED,x2 =10 3 ED. 27. lR-{-2±vf3},xE(-2-J3,-l]u(-2+.J3,2J. 28. xE(-2,3) dar

X EN :::>X E {0, 1, 2} . 29. X E [ -1-,2 darJ X EN:::> X E {0, 1, 2} . 30. ~ < 0 <=> m 2
- 4 < 0 :::> mE ( -2,2) .

Teste recapitulative
*
Testull. 1. x -- 3 0 :::> x E lR \ {3}; 2. 3x 2 + 8x- 3 = 0 3. t 2 - 8t + 7 = 0, t > 0. Avern t, = 7 <=> T = 7 :::> x 1 = 1 ~i
t1 = 1 :::> x2 = 0 .
2
4. x -36=0::::>xE{-6,6}; 5.Cond. x+2>0; 2x+5>0:::>xE(-2,oo). Avem
x-1:'"2 2x+5 :::> x = -3 ~ ( -2,oo ); 6. L:.> 0 <=> m 2 -36 > 0 :::>mE ( -oo,-6)u( 6,oo ).
Testul2. 1. Conditii 2x + 3 > 0; 2x + 3 * 1; 3x2 - 48 > 0 :::> x E ( 4,oo );

+2+~=>x 2 +_!_-23=0. 3. 2x+4=x


2
2
2. (x+_!_J =x 2 1
+5:::>x=l;
x x- x
2
4. Conditie: 7x -12 > 0, x > 0 :::> x E ( \ ,+oo) =L:.. Avem 7x -12 = x 2 :::> x, = 3 ED; x 2 = 4 ED;

S.conditie: 5'-4>0. Avem 5"-4=5°:::>x=1E[1,+oo); 6. A {-4,-3,-2,-1,0,1,2,3}.


2
Testul3.1.xE(-oo,l)u(4,+oo); 2. x 2 - Sx+ P = 0 :::> X -8x -4 = 0; 2. conditii: x 2 -8x + 7 > 0, x-1 > O=>x E(7,oo).
Avem x 2 -8x+7=x 2 -2x+1:::>x=1~(7,oo); 4. Y=t, t>O:=>t 1 -4t+3=0. Avem t1 3:::>x1 =1 ~i

t1 = 1:::> x 2 = 0; 5. x E (-1,2); 6. conditie: x + 1 > 0 => x E ( -l,oo ). A vern log 2 (x+ 1) = -3 => x = -f~ (l,+co ).

3. Metode de numarare
Exercitii selectate din variantele oficiale
1. CJ = 6 cu n ?: 2 :::::} n(n -l) = 6; n 2 - n- 12
= 0 :::::} n = 4. 2. 1. 3. n = 2. 4. 2. 5. P3 = 6. 6. 2 3 = 8. (numere)
2
7. n + 1 = 8, n = 7. 8. 10. 9. Cl; = 15. 10. 6- 6 = 0. 11. 2. 12. A~ = 12. 13. 0. 14. 5 + 10 + 1 = 16 = 2 4 .
15., 5 + 1 = 6(A). 16. 10. 17. D = (-oo, 17). Ecuatia devine (x- 1)x ?: (18- x)(19- x) :::::} x E [10,17] n
N= {10,11, 12, ... 17}. 18. n E {2,3,4}. 19. Cl; = 15. 20. Cf008 = Cf007 + Ci007 :::::} rezultatul 0.
Exercipi propuse
1. 4. 2. 4. 3. 0. 4. 124. 7. 31. 8. Ci = 20 . 9. .Ag4 = 1680. 10. A; = 12. 11. ~ =--6 . 12. Ci = 35.
4 6 + 12
13. A, =24.14. n,=4EN,nz=-3~N.·15.n=4.16. 9=--17.a) n1 =2EN,n2 =-5~N.b)
2
~ = 3 E N,n2 = -4 ~ N. c) ~ = 6 E N,n2 EN. 18. a) n1 = 6 E N,nz = -9 ~ N. b) ~ = 6 EN.
c) ~ = 12 E N,nz = -12 ~ N. 19. a) n=O. b) ry=l4. c) n1 = 3 E N,nz = 1 EN, dar n;::: 4, deci nu avem solutie.
·. 20. a) ~ =8E N,n2 = -8 ~ N. b)n1 =6 E N,n 2 =-1 ~ N. c) n=34. 21. 176; 22. 4x2 -4x-l5 = 0 :::> x= 3 EN;
250 IBaca/aureat 2017: Matematica M_tehnologic

23. ( x- 2 )( x -1) = 182 <:::> x 2 - 3x -180 = 0 => x1 = 15 E N;x2 = -12 ~ N;


24. x E N,x > 5. Avern (x- 4)! = 9( x- 5)! => x- 4 = 9 => x = 13 > 5; 25. Obtinem dupa simplificare
(x-3)(x- 2)(x -1)x::;; 30(x-2)(x -3) => x 2 -x-30::;; 0 => x E[-5,6]. Dar x;?: 4,x EN=> S = {4,5,6};
2 1
26. P =-; 27. P = -; 28. 23 = 8 numere. 29. Ai = 12; 30. c; =35.
5 3

Teste recapitulative
2

Testull. 1. -10. 2. c: = 5; 3. P. = 4! = 24; 4. A:= 24; 5. c; = A 2+P 3 4


"A". 6. xj = 6 EN.

Testul2. 1. 120=120, A". 2. A;= 12; 3. c; = 21; 4. ~ = 2! = 2; 5. nl = 4 EN, n2 -3 ~ N; 6. x, = 1 < 2,


2
X2 = -- ~ N => S =¢.
3

Testul3. 1. cl~ = 210; 2. R, =A;~ c;; 3. A;; 4. R, = 5!; 5. x, = 5 EN; Xz = -6 ~ N; 6. n = 2 EN.

t j
4. Matematici financiare. Probabilitati
Exercitii propose
0
4 2 I 2 5 2 1 4 3
1. 3605.2. 541,5. 3. 401,8. 4. 429. 5. 2600.6. lOYo. 7. -. 8. -. 9 . - .10. --.11.-. 12. -.13.- .14. -.15-
5 9 25 5 21 3 3 5 . 5.
Teste recapitulative
Testul1.1.606,51lei.2. P=!_=]_; 3.347,8lei.4.187,11.-5. M={24,10,15,6}=>P=3_; 6. P='i.
93 31 4 5

P = _!_; 6. P = _±__
Testul 2. 1. TV A=57 lei. 2. 329,09 lei. 3. 10%. 4. P = .2_; 5.
90 4 90
4 1 22 1 1
Testul3.1.20km.2.250%.3. P=-=-; 4. P=-; 5. P=-; 6. P=-.
12 3 900 4 9

5. Geometrie
Exercitfi selectate din variantele oficiale
2 1
1. AB:x- y 3 = 0. 2.-a =--~a= 2
-4. 3. AB II -3. 4. md = -2 ~ y- 1 =
CD~ mAs= mcv ~a=
1 2 1
1 1
-2(x-1)~2x+y-3=0.5.md=- ~x+2y+4=0.6.A 6 = ldl=2, d= -1 1 1 =-4.
2 2
3 5 1
7. AB=5, A 6 = ~ = '¥.
8. AB = 5. 9. Beste mijlocullui [AC] ~ C( -9, -2).
10. AB = .JC5- a) 2 + (2 + a) 2 ~ a1 = 1, a 2 2. 11. AB = 5. 12. M(3,4); 3x- 4y- 7 = o.
13. Fie P mijlocullui [BC], P (~, .':) ; AP = ~. ~ =1= ~ ~ m
2
22 2
14. d 1 II d2 -
m
= -m
+
-
-.fi.
1 s
=
15. Fie D(O, -3). 16. Fie {A}= d 1 n d 2 ~ A(2,2);AO = 2-.fi. 17. A Ed~ 4-3 + m = 0 ~ m = -1.
18. A, B, C coliniare ~ d = 0 ~ m- 5 = 0; m = 5. 19. Beste mijlocullui [AA'] ~A' (0,0).
20.AB = 4,AC = CB = YT3; PAABC = 4+ 2YT3.

Exercitil propuse
1. AB = 5. 2. AB = Jl3,BC =.JD,AC = J2 => triunghiul ABC isoscel.
3. AB = .JlO,BC = Jl3,AC =1 => PAsc =.flO +113 + 1. 4. Mmijlocullaturii BC, M(3,4) =>AM= J5.

5. M(2,0) =>AM= 4. 6. a) AB = J8,BC = .JlO,AC = J2R;;BC 2 = AB 2 + AC 2 => MBC dreptunghicl:n A,


~~ ' .
AAsc = 2. b) AB = 5,AAsc = - - . 7. A ( -1,8). 8. a= 3. 9. 6x + 4y -10 = 0. 10. m = -7. 11. m = 1, n = -2.
4
Solufii j251

:JZ.x = 2,y =- 1 , dAo = J5. 13. m, = -2,m2 = -1. 14. x+2y +4= 0. 15. 2y-x- 5 = 0. 16. m = ±2 . 17. m 1.
18. x =- 7, y = 2 . 19. ec. AB : 2x y + 1 = 0 =>mAs = 2 , ec. CD : 2x- y -1 = 0 => mcD = 2 => AB II CD .

20. 6x+2y-12=0. 21. AB: 2x -3y+ 11 = O,d( O,AB) = ~~=liM;


-vl3 13
2x - y - 6 = 0 ( ). I
22. { _ =>x=6,y=6=>d,nd2 =A 6,6, 23. mA8 =-,mA8 ·md=
-x+ 2 y- 6 - 0 3
a a 2 3
Avern d : y - 2 = -3 ( x - I) <=> 3x + y - 5 = 0; 24. d, II d2 <=> - = - - => a = -;
3 -1 2
25. d1 :x+y+1=0=>m4 ,=-l=>d:y-yA=md(x xA)<=>d:y+l=x 1; 26. mAc=-4;mAc·mh=-1=>

mh==±=> ec.inaltimiih:y 4=±(x-5)<=>x 4y+11=0; 27. AEd=>2a-I-a 2 +1= 0=>a,=O,a2 =2.

28. mAs
m+3
=--,mcD
4
= --;AB II CD=> mAs =men => -m- 3 = - - => m = --;
4 11 .
29. Fie A(4 I) Ed,::::::; d(A d,) = - ;
.J5
-1 5 5 5 , . ' 10

30. BEd:=:;2-m+4=0=>m=6=>B(2,6). AB=~(x8 -xJ+(y8 -yS =.J5.

Teste recapitulative
fl. 2 z r;-;:: x-x y-v
Testul1.l.a) AB v(xs xA) +(Ys-YJ =....;65; b) AB:--A = .A::::::; AB:7x+4y+l=O;
Xs-XA Ys-YA

c) M(-1:%} 2.a) AC $4; b) AB:x-3y+l3=0; c)Mmijl. AB::::::;M(-1,4); ec. CM:2x+y-2=0.

Testul2.1.a) P=IO.Ji; b)M mijloc AC=>M(0,2). Ec. CM:x+y-2=0; c) A,BEG1 =>

'3-m+n=O =>m=I;n=-2.2.a) {2x-3y+7=0 =>x=1,y=3=>d,nd =A ( ) b) md =3,mA·


1,3;
2 2
{ I+m+n= O - 3x+ y= 0
1 1 2 2 -3
md2 =-l=>mA=--; ec: y-yA=m4 (x-xA)<=> y-6=--x+-; c) d,lld3 =>-=-=>m=9.
3 3 3 -6 m
Testul 3. l. mAs= mco = 2 => AB II CD; b) AC: x- y + 1 = 0; c) M mijlocul BD => M( 0,0 ), AM= ..)2 + 3 = M; 2 2

2. a) A E d::::::; -1 + 5 ·2-3m =0::::::; m = 3; b) A E d => m2 - 8m + 15 = 0 => m1 = 3, ~ = 5; c) d, j_ d => m = 1. 2

6. Numere complexe
Exercitii selectate din variantele oficiale
64
l.a)-i; b) i. 2. a) ; b) 1. 3. 2 12 E im..4. -4. 5. 8 E IZ.. 6. lm(z)
65
= 1. 7. Re(z) = 0. 8. lm(z) = 0. 9.-4 E IZ..
10.8 + 4i. 11. x = ~,
8
y= - 13
4
. 12. a= -8, b = 0. 13. z= 2 - i::::? z = 2 + i. J.4. -I. 15. z = - ~ i.
7
16. z = 1 - 4i. 17. lzl = 5{2. 18. z E {0, -i, ~ + ~ i,- ~ + ~ i}. 19. z E {± 3}. 20. z E {4 ± 3i}.

Exercitn propuse
r;::; c) -
l.a) z 1 +z2 -z3 =9i; b) jz2 l=vl3; z1 - =-l-Si; d)
Iz +z I=2;
1 3 e) z 2 2 =-5-12i; f) z 9-2i.
-1:'5,
3

g).1~1=
~ ~~
[13;
07
h) jz1 ·z2 ·z3 j=.J1105. 2.a) _!ElR; b) (2if +(-2if =0. 3. 3x-2y+i(x-8y)=-2
5
07
4i=>

:::>{ 3 x-ly=-2 ~ x=-~;


2014
y=2.. 4. 2i+5. 5. z=1+3i. 6. 5·[(l+i)(l-i)] =5·2 2014 •
x-8y=-4 11 11

7. 2+i+.l::i_ ( 2 +i)(l+i)+(l-i)( 2 - 2i) l+2z 8 a) x =+4i' b) x 2 =2+i· c) X2 =t lR


1- i 2 + 2i 2 8 2 . • !,2 - ' 1• - ' ' t E ;

r;,cecuatiadevine t 2 +8t-9=0, t,=l, t2 =-9=> S={±1,±3i}. 9. s=l, p=2; ecuatiaeste


2521 Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

z 2 -~= -2z-4-~=
10 10
z 2 -z+2=0.10.Izl=1.11.lzl=2=> jzl =2 =1024.12. z 2 =-2z-4=>
z z
2 2
-2z -4z-8 -2(z +2z+4) _ . _ . . _ .. 1_ 1_.
----= = 0. 13. x-11 ~I y-9. 14. 6+z. 15. 5-z. 16. 0. 17. z --z,----:-1.
z z z 1

(I +i)zo1s [(l+i)2r07 ·(l+i)-


18. jzj= }o =J5. 19. z=l=>jzj=l. 20. z =3+4i,z =- 3i +4i. 21. (I-i)
lr(1-i) ]1oos ·(1-i) -
1 2 2011
2

i007.i1007 l+i .z(l+i)z .


= 1005 ·1005 ·-1-. =--4· 1 -2-=4z.
-2 ·z -z

Teste recapitulative
(7-i)(1-2i) r;-;-:;
Testul1. 1. z= · =l-3i. 2. Fie z=a+bi, a,bER Ecuatia devine va 2 +b 2 -a-bi=2-4i, deunde
5
)a 2 +b 2 -a=2, b 4. Obtinem z=3+4i. 3. 9i-9. 4. z=4-3i=>;=4+3i.5.1.6.
'
-~.
5

Testul2.!. z =[(I -}i~(l+il)'=(l-i)' =[ J:i(cos 7:: +isin 7;)J= s( cos 2 ~" +iSin 2 ~")=s( cos; +isin"}:j;
jzj=8 ~i argz=~. 2.Fie z=x+iy, a,bER Inlocuindobtinem x -y 2 +2x+1+y(2x-2)i=0.
2

Avem solutiile y=O, x=-1 ~i x=l, y=±2. Solutiile vor fi z 1 =-1, z2 =1-2i, z3 =1+2i.
2014·2015 ( 5 + i)(3 + 2i) ( ) .2
3. a=i 2
=i
10072015 1
=iM4+ =i.4. z= ·
13
=l+i= J2 cos~+isin~ .5. il=(1+i), z1 =2-3i,

Zz = 4i -1. 6. ( 1+ i r =E (cos n; + i sin n;) ~i ( 1- i r = E (cos n; - n;).i sin

1-i = (2+i)(l+z) + = 1+22r_. =I v'3 + il 20"7. . = 22017.


.
T t 13 1 2+i
es u · · 1-i
+ 2+2i z s
2.lzl j

n n -2±2iJ3 _ _,_. r::; _ _ _ _ 7 _ 35


3. z=(2-i) +(2+i). 4. x1.2 --L.. hJ3. 5. a-1,b-0=>z-1.6.x- ,y-G.
2 0
7. Teste finale clasa aX-a

Testull. 1. a) G1 n Ox= A(x,O). Rezolvam ec. f(x) = 0 => X = 1, x


1 2 =-±=>A (1,0); A2 ( -±,0)

G1 n0y=B(O,y). Calculam f(O)=y=>B(0,-1); b) f(x)>O pt. xE( -oo,-±]u[1,+oo), f(x)<O pt.

x E (-.!_,1); c)
3
v(-..!!_, -L'..) v(.!_,-2)
2a 4a 3 3
punct minim local. 2. a) AB = BC = AC = 2 => MBC echilateral.
<:::>

zzJ3 2 13 r::; b)M-miJlOc


At.ABc=--=--=.....;3;
2
.. ) DM=-y1( xM-xD )2 + (yM-yD )2 =.y17;
BC=>M ( 0,-3; r;;:;
4 4
x-
c) CD: = =>CD:3x-y-2=0 ~i BC:x=O.
XD-Xc YD-Yc
-Ll -29
Testul2.1. a) 14. b) frnm = - = - ; c ) f(x)=g(x)=>x 2 -3x+2=0=>x1 =1, x2 = 2.
4a 4
Pentru ~ = 1 => f(x 1 ) = y 1 = -1 =>A (1,-1); pentru x 2 = 2 => f(x 2 ) = y = -5 => Az (2,-5).
Solufii 1253

YA + Ys + Yc 5
2 a) G ( Xa,Yc ) ' un d e
.
Xa = XA + X3 + Xc8 5
=-;
3
Yc =
3
(5 )
= => G -,5 ;
3
, b)ec. AC:x+3y-12=0; ec. BD:x-4y+23 0. ACnBD=P(-3,5); c)M-mijloc BC=>M(1,6);

DM = ~( XM - XD r+ (YM r -Yo == 0 => D M este mijlocul segmentului BC.

Testul3. 1. 3!+ 3!!- 2!! + ~


5 4
= 24,· 2. logs 100 ==logs 25 + log 5 4 = 2 + 2a == 2(1 +a): 3. conditie: x 2 -7x + 12 2 0
3!·2! - . ,
~i x- 4 2 0 => x E[ 4,oo ). Ridicam la putere, reducem termenii asemenea ~i obtinem x 4 E [ 4, oo ).
4.4 3 =64<99, 5'=125>99::::>P=2_. 5. MA=MB=>M mijlocul AB, M(4,2).6. AB=.J41.
90'

Test4.1. 2 2(nJ) = 2 5 => 2x + 6 == 5 => x == _ _!_; 2. P = ~ = 2_; 3. --X


2
+ x + 2 = 0 => X1 = 2 EN, x 2 = 1 nu convine;
2 4 2
-,1 1 ~ r;:;:;::;: r::;;:-; r;;;:;
4./,;n= a =>m=u; 5. y-yA=m(x-xA)<=>2x-y+J=0; 6. AB=-v290; BC=-v261; AC=-v29.
4
Observam ca AB 2 = BC 2 + AC' => MBC dreptunghic in C.

Test 5. 1. Conditie 2x2 -5x+3 > 0=> x E ( -oo,l)u( ~ ,oo JAvern 2x2 -5x+3 =3° => 2x 2 -5x+ 2 =0, x1 =

2E (%' 00); Xz = ~ . 2. not. 2x = t' t > 0 => 2t


2
- St + 2 = 0 => t, = 2, XI = 1 ~i t2 == ±' Xz = -1.

3. x + -20- · x = 432 => x = 360 lei; 4. A E G1 => f(m


. ) = 9 <=> m 2 -3m+ 9 = 9 => m, = 0, m, = 3.
100 " k

5.MBC echilateral =>AB=AC=BC. Avem AB=·JS; AC=~(xc+2f+y~; BC=~(xc-2)'+y~.


.
Obtmem:
{( Xc + 2
-
+ r Y~ =
2
8
=> Yc, = 8- ( Xc + 2 )2 => Xc = 0, Yc = ±2. 6. x + 2y + 4 = 0.
2
( Xc- 2) + Yc =8
2541 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

Clasa a XI-a
1. Matrice
Exercijii propuse
044
1. a) A2 = 0 0 4 . b) A 2 = 0
(0 0 01
r1
'
0
! ~J~J, +2B 2. c) A'+B' ~u~ g)+(~ls -m ~et
3. a) A 2 +A = (36
0 0)
1 + (60 0)
1 (62 ~)· b)6n 2·6" 216=>n=3 .4.a)B
2
=(~ j). b)

in
C = 32 ·12 => C 3 = 36 ·12 •

5. b) A 2 + 3/3 = -4 -16
-8 2 24
I2] + (30 30 0OJ =.( -8
( -12 -24 36 0 0 3
-1 -13
2
-12 -24
6. a) x=O, x=4 8. a) A +A' -A' {t ~J)
9. b) A 2 + A 3 = 2A <=> aA + a 2 A= a 2 A => a(a 2 a- 2) = 0 =>a E {-1,0,2}. 10. c) B 3 = 03 => Bn = 03 , Yn ~ 3.

11. A·B=(13)EM1 (1R); ?}


12.a)A+B=(~3 ~}b)2A-3B=(_.=-f1 41} c)AB+BA=(!?3

13·a) , 2 = (24 5).


A+
B
5 '
b)
+ -(10 6)1 +(-4-3 12)
Az _(-3 18). ) - + (-3-2 38)·'
8 2. _
5 - -3 6 ' c
Az A I2

14.a)A+B=(!1 s }b)AB-/2=(~~ ln-(b ~)=(~


1
(~~ i4 )+(~~ l~)+(~~)= 2
;g}c)B +AB+312=

8
=(! 2 j 2} 15.a)
1 (2 ~2 )+(6 ~)=0 ~}b) A (~2 ~}c)
2A+312
2
~).
2 2
f(A)=A -3A+21 2 =(!s

Teste recapitulative
-Io
T estu11 .1. a ) ( -30 -14)·
1 ' b) -26 17 (-8
6)·' c) (-41
-75 59 · 2 ·a). 50) - 0 6o)_
A+ s-(6 - 61 . b) A +B2_(34 o)-- 341z·
- 0 34
2'
2

Testul2.1.a) A=B=>x=3; b) A(1)+A(0)= -3 21 3]


1 + -3 20 3]
0 1 -1
0 = (2
0 0 -1 (1
-6 41 I ;
0 I -2
(1 6]

2. Determinanp
Exercijii selectate din variantele oficiale
1. d = 0. 2. d = 0. 3. X(a) .X(b) = (1 2 + aA)(/2 + bA) = 12 +(a+ b + ab)A == X(a + b + ab), (V)a,b E JR.
4. (x- 4)(x- 2) = 0 ::;} x 1 = 4, x 2 = 2. 5. Ca1cul direct (A). 6. Adevarata. 7. Adevarat. 8. A 2 + 8 2 =
1 2 4) . 30 0 '
( 0 1 2 .9.D(9)=6·8·2=96.10.A 2 +A=(
0 0 1
0 2
).H.AB=BA=0 2 .12.a=1,b=O,a 2 =1~
lz E G. a= 0, b = 0, a 2 =I= 1::;} 0 2 fl G. 13. det (1 3 +B) = 1. 14. Egalitatea e adevarata. 15. Adevarata.
16. AB = (a/ 2 + bV)(c/2 + dV) = acl2 + adV + bcV + dbV 2 dar V 2 = 0 2 ::;} AB = acl2 "+(ad+ bc)V EM.
17. Fie A=(~ ~)=:;.A= (_?x ~) E M 2 (JR{),x E R 18. det A(1,1) = 1. 19. ABE M (calcul direct).

~ = (~ ~
1
20. Calcul direct =:;. egalitatea) 21. m/3 + nB = (m: n m: n ) E G. 22. A + F b; ). J
n n m+n 0 0 2
j
Solufii I255

a:::: 3, b = 3, c = 5. 23. f(O) + f(1) = (2 1 4)


0
0
2
0
4 . 24. Fie A =
2
(ab 1
1
b1 ) , B
cl
= ( ba 2
2
b 2 ) ; det(AB - BA)
Cz
=
(a 1 b2 - a2b1 + b1c2- hzc1)2 2::: 0. 25. det(A- x/2) =x2 - 2. x 2 - 2
= 0 ~ x = ±.,fi.
26. A=
al b1
a1
c1)
d 1 , B=
(a 2 b2
a2
2
c )
d 2 EM=? A-BE M. 27. det(A) = 4- 3 = 1.
( 0 0
0 0 a1 0 0 a2 .

28. Calcul direct. 29. Egalitatea adevaraHi. 30. r = -3. 31. M 1 + M 2 = (~ ~) ~ det(M1 + M 2 ) = 4.
32. Dadi A = (ac 1
1
b1
a1
), B = (ac 2
2
bz) ~ det(AB- BA) = -(b1c1 - bzc1) 2 $ 0.
a 2

33. Egalitatea este aclevarata. 34. A2 =A ·A=(~ ~) = 3A. 35. A 2 =A~ A+ A= 2A. 36. A2 = 7/2 ~ A3 = 7A.
37.A(l)A(-1) = A(-1). 38. a= 1,b = ~- 39. Calcul direct.
3

Exercitii propuse
S.a)A'=4 ·A,==? A"=4"-'·A.6.b) D(m)=O. D(m)=0<=>m'-3m+2=0=?mE{1,2}.

7.b) ~!: = O<:::>x3 -3x+2=0,xE{-2,1}.8.b) clet(A 3 -2A 2 +A)=I!6 9


8
~61=18.
1 I X

0 2 1
lO.b) D(a,x)=OEN, \ia,xElR.ll.x+y-1=0.12.fl= -1 1 1 =O~punctelesuntcoliniare.
-2 0 1
· X y J 1
13. a) M(2,0),AM: 0 2 1 = 0 => x + y- 2 = 0. b) AI3: 2x-y+2=0. AC: 2x+5y-10=0. c) AAsc = -jflj = 6.
. 2 0 1 2

15. c) A48c = ±rfl! = 3 <=> m'- 3m -10 = 0 => m, = 5 E N,m, = -2.:: N ~i respectiv m=1, m=2.

Teste recapitulative

~ lgl· 12j4 2~ 1~ = 0 =>


0 2 0 ( 3 2
Testull. 1. a) -1 2 1 = 6; b) 8; c) -8 2. a) A,B,C coliniare.
1 1 2 ·-12 0 27
X y 1
b)AB:-2 2 1=0<=>4y-8=0.
2 2 1
Testul2.1.a) cletA=0<=>(x-1)(x+l)-3=0=>x2 =4,x=±2; b) 81; c)O.
X y ] X Y 1
2.a) BC: 5 4 0<:;> x- y-l =0; b) M- mijloc BC => M( 4,3), AM: -1 0 1 = 0 <=> -3x+5y-3 = 0;
3 2 4 3 1

1 1 4 -1 0 1
c) AAsc =-·lfll=-·l-41=-=2 uncle fl= 5 4 1 =-4.
2 2 2 3 2 1
o o 3 o o' 33 y+y 0 0
Testul3.1.a) A(3)-A(l)= 0 1 0.-0 1 01=27-3=24; b) A,·Ay= 0 1 0 = A,+y; c) cletl3 =
. 001001 0 0 1

II0 0 3° 0 0 1 2 3 1
0 1 0 = 0 1 0 =A(O) 2.a) AMBc=-jflj=ll, uncle fl= -1 -1 1 =+22; b)punctele B,C,D coliniare
1
oo 1 0 01 2 6 1 1

-1 1 1 X y
:::;. 6 1 1 =O=?mElR; c) M -mijlocul AC=>M(4,2), ecuatia BM: -1 -1 1 =0<:::>-3x+5y+2=0.
m 1 1 4 2 1
256 Bacalaureat 2017: Matematicii M_tehnologic

3. Inversa unei matrice. Ecuatii matriceale


Exercitii selectate din variantele oficiale
1. A- B = 3/ =:;.(A- B) 2 = 9/3 ~[(A- B) 2 ]- 1 = ~(/ 3 - B). 2. B- = /3 - = 1 =:;.
1
aA. 3. detA
3

A inversabiHi: A- 1 = (~ -;_
1
!1). 4. X=
5 5
(i i).
5. det(A) =f. 0 4a + 10 =F 0 =?a =F E lffi\ · ~ -~~a
{-n. 0 0 1
6. det(A + lz) = 1 =F 0, deci A + /z inversabila =? (A+ lz)- 1 =A- /z. 7. (detX) = detA (detX)
2 2
I :::

-2 contradictie, =? ecuatia nu are solutii. 8. A = (; ~), detA = 1 =F 0 =?A inversabila, A- 1


= (!3 -:l ).
(~ ~)- s- ~ ~)- 11. detA(1) = 2 =F 0
1
9. s- 1 = (-;_1 -;4 ). 10. B = / 3 +A = -;_ 1
= (!1 =:;. A(1)
0 1 1 1 0 1
~ (_=-130 ~). 12. B= (; ~), det(B) = 4::;:. 0 =:;. B inversabila, s- ~(!2
1 1
inversabila. (A(1))- 1 = = -; ).

~) ~X = (~ ~)I (V)xl y E Jffi. 14. x- = (~0 ~1).


1
1
13. Fie X =G -;_
0 1
0 0) . mA 2 + nA + p/3 =
(4m + 02n + p · m + 0n + p . b
0 ) =? m =~ 1 n =
1 0
-1 1 0 2m+n m+n+p

-2~p=~.t6.x=G ~)~x=G x!zy)~x~yElffi.t7.X=F- 1 ·(! ~ 9~).F-1·(~0 ~0 ~1 ).x==


1

7 8

(-6 -6 -6)
~ ~ ~ . 18. X= (Xu Y)
v ,X = (-p -qq- r p)
r . 19. detA(a) =f:.. 0 =? a =F 1 ~i a ::;:. 2, a E lRi\{1~2}.

20. detA = a2 = 1 =F 0 ~ (3)A- 1 1 (V)A E G, A- 1 = (a~ b a-:\) ~A- 1 E G.


Exercipi propose

I. c-•~(! =:J 2-A X=i,~X~A' 3. a<-


11
4. x~t: -n6.X~[~ 77]
l
3

7. detB-:t:O=:>B inversabila8. X= (
-1 10 ( 2 )-1
_ ) .9. A = ~
1 -2 1
~2 .14. A= b (a+-bb b )
a-bEG=>
1 7 [

A- 1 = (a~ b a-:b) E G pentru m = a, n = -b, Va, b E Z, a = 1.


2

16. det A -:t= 0 <:::::> 2m- 6 -:t= 0 => m -:t= 3 matricea A inversabila.
1 1 4 7 7
17. a) detA = -1-:t: 0 =>A inversabila. b) A-'= -det -. A
A'= - ·( 3 - ) =(-4
-1 - 5 3 -5 )·'

18.a) A-B=[~0 ~0 3~]=313; b) (A-Br=(3IS=913=> [(A-Err =_!_13.


' 9

(i ~1 } b) AX=B=>X=A- ·B= 1~G~ i}


1 1
1
19.a) detA=10-:t:O=:>Ainv.k 1 =
10

20.a) detA=l-:t:O=:>AinversabiUi=>A- 1 =(~ ~2 } b) detB=-1-:t:O=:>B inversabila=:>B- 1 =(~1 i}


c) A ·X · B = C => X 1
= A- • C · B-
1
=( -; ~5 J
Solufii 1257

4. Sisteme de ecuatii liniare


'Exercitii selectate din variantele oficiale
1. x = ~' y = ~, z = ~- 2. m = 2. 3. Sistem Cramer. 5 = {(1,0,0)}. 4. 5 = {(0,3,1)}. 5. 5 = {(0,1,0)}. nu depinde
de a, b, c 6. Inlocuind relatia data in ultima ecuatie obtinem z 0 = 0, X = 0, din a doua ecuatie avem Yo = - ~ =>
0
3
b:::: .7. TripletuJ nu verifica fiecare ecuatie pentru aceea~i valoare a lui a 8. S = {(1,1,0)}. 9. det(A) ::f::.
10
3
o~m ::f::. 3 =:}mE ~\{3}.10.5 = {G.~~DJ.11.5 = {(0,0,0)}.
12. S = {(10, -5, -10)}. 13.5 = {(2,3, -1)}. 14.5 = {(1,0,0)}. 15. Pentru a E ~\{2,4}, detA =F 0 =>
s:::: {(0,0,0)}. 16.:: = 4, nu depinde de a) 17. a) Calcul direct. b) S = {(0,3,1)}. 18. x = 95a - 1 EN pentru
. 14a 13a
a"'multlplu de 5. y =---1 E Npentru a E M5 ,. z =---1 EN pentru a E M5 =>a= 5.
5 5
Exercitii propose
.
2. (x.y,z
.
1.-.-,-J. 3. m=4.
) = (1 1 1 '
l4 4 4
. 4. a) a E lR r s1 b) (x,y,z)\ = (-8,9,10 ) . 5. (x,y,z ). (1,0,0 ) .
·l--J·.
2 ..

2 l 4 (' ~\ (-3 I 9\
6.(x.y,z) i)
2
-9)"7.(x,y)= 2,3) 8.(x,y,z)=
4 4 ,4,
j.9.a)aE]l{ {-4}.b)(x,y,z)= (0,3,1).

3 '('
10. a=-:;· b) (x,y,z)=
1 J
.0 . H. (x,y,z)=(l,l,l); 12. detA=
. 3.--41
l 1 :2, = -a'-377"=0,\r'aEJR~
1
- . ~ 1 4 a·

sistemul are solutie unica, '1 a E · 13. det A =a' - 3a + 2, det A * 0 <=>a' 3a + 2 * 0 ~ a* J ~i a =t: 2. Deci
sistemul este compatibil determinat pentm a E lR \ {L2}; 14. 2a 1 + 3a · ( -1) = 1 ~a 15. x l,y = l,z = 0.

Teste recapitulative
Testull.La) detA-rdelBc.c-7-10 -17; b) A·X=B::::>X=k'·B, detA -?~A inversabila,

A=(2, 1 3');
-2 )
A'=(-2 -1\)·· A'=-1
\-3 2 det
·A' ~r,: 1·), X=A-'·B
7 , .) -2)
1(·2
7 ,3
1
-2
)(-2
3
4\) 71(-1
-1 = -12
7)
14 )"
] J 3' (X
2.a) A= a 1 -1, B= 2, X=l y; b) detA -12<=>-6a=-12~a=2; c) a 2::::>detA=.-127"=0:::>
2a -1 4 lz
d.=1 ~
sistemdctipCramer,
14 : ~l~=-l2=>x=~=l; d,=~~~ ~ ~1 =O=>y=dd-, =0;
-1 1 i d ,4 4 I

3 d
d,= 2 i 2 =-12~z= d =1~ (x,y,z)=(l,O,l).
4 -1 4 I

Testul 2. 1. a) det B = 3 *0~ B inversabiUi. b) det A= 1 0 * ~A inversabila, A'= rl ~ ~];


\- 3 1

A'=[~0 ~J0 ~3;


1
A' = -
1
det A
-·A'=lu) / ~3:
0 0 1
c) X-A=B~X B-A-', X [~1 -2~ ~s?)l.
a 1 1
2.a) detA= 1 a 1 a 3 -3a+2=(a+2)(a It; b) detA7"=0<=>(a+2)(a-lr*o~ aE]l{\{-2;1};
1 1 a

c)Pentru a=-l=>A= :
1
~1 J 1
B=[iJ X ln d=detA=4, d,= ~1 -1 J1
=0;
2581 Bacalaureat 2017: Matematica M_tehnologic

-1 1 -I 1
dy = 1 I =0; d,= -1 1 =4, X= dx = 0 Y = dy
-1 -1 I -1 d d

Testul3. 1. a) B 3 = B ~ detB 3
= detB = 0; b) detA = 1 ;;t 0 ~A inversabiHi, A-'= ( :
3
~1 }
1 1+ 1 = 1
A-'+B=(:3 ~ )+(~ =~)=(!1 ~ );
1 2
c) A·X=B~X=A-'·B, X=(~ ~1 ). 2.a)
{
I+1+1=3
a+ 1 + 1 = 3a
1 -1 1
~ a = 1 . b) det A = 1 1 = 2- 2a ~ Pentru a* 1 sistemul este compatibil. Din a) ~ pentm a 1 sistemul
a 1

are solu]ie (1,1, I)=> sistem compatibil, penlru a E R; c) a= 2 => A = G:I n B= mm X=

-1 1 1 1 1 -1 1
det A= -2 * 0~ sistem de tip Cramer. dx = 3
. 6
1 = -6, ely= l 3 1 =-2; d, =1 3 =
1 2 6 2 6
4 ~ (x,y,z) (3,1,-2).

5. Limite de fnnctii. Asimptote


Exercipi selectate din variantele oficiale
1. m = lim
x~+oo
f(x)
x
= 1, n = lim (f(x)- x)
x~+oo
= O,y = x asimptota oblica spre +oo. 2. lim f(x)
x~+oo
= 2.
3. lim f(x) = +co, decifnu admite asimptote orizontale la +oo. Se arata di nu are nici asimptota oblica la
x->+ro
infinit. 4. lim
x~+oo
f (x) = -1, deci y = -1 asimptota orizontaHi. 5. x->-ro
lim f (x) = 0 deci y = 0 asimptota orizontala
spre -oo. 6. lim f(x)
x->+ro
= 0 deci y = 0 este asimptota. 7. X->+ro
lim f(x) = -1, deci y = -1 asimpt0 ta orizontala.
.
8. l lm
f(x)+l
2
O. = .
• 9 • 1lm
f(x)
2
=2 •
X->-ro X +x X->+ro X
10. lim f(x)
x->+ro
= 0. 11. m = x->+co
lim f(x) = 1, n = lim [f(x)- x]
X x-++ro
= 2, deci y = x + 2 asimptota oblica.
12. m = -1, n = 0 => y = -x asimptota oblica. 13. lim
X-+-«!
(.!.ex
e
-1) = -1 deci y = -1 asimptota orizontala spre -ro.

14. l~ f ~x) = 1 . 15. ~~ f (x) = -1 ~ y = -1 asimptota orizontaUi Ia graficul functiei spre -roo . 16.l~ f (x) = -1,
deci y = -1 asimptota orizontala la graficu1 functiei spre -roo .

17. l~ f ( x) = 1 ~ y = 1 asimptota orizontala Ia graficul functiei spre +oo . 18.l~~ xf ( x) · f ( ~ ) = I .


19. !i~ f (x) = }i~ ex = 0 ~ y = 0 asimptota orizontala la graficul functiei spre -oo.
1n 1n ,_2 1n ~008 2 2008
20. lim
X
e + e + ·.. + = lim x + x + ... + x =1.
x2oas xzoos
Exercipi propuse
1. b) y =1 asimptota orizontala spre +oo . 2. b) y =2 asimptota orizontala spre -roo . 3. a) y =-1 asimptot:a orizontala spre -roo .
1
4.a) lim f(x) - =0. b) nu exista. 5. y =x-1 asimptota oblica spre+oo. 6. b) limj(x) = oo ,fnu are asimptota
X~ 3x X-+00

orizontala catre. 7. b) y =0 asimptota orizontala spre -oo . 8. b) y =-1 asimptota orizontala spre --oo .
9. a) y = x + 2 asimptot:a oblica spre +oo ~i x =1 asimptota verticala bilaterala. 10. y =2 asimptota orizontala spre
+oo . 11. y =-1 asimptota orizontala spre --oo . 12. y = -1 asimptota orizontala spre +oo . 13. y = 1 asimptota
orizontala spre --oo. 14. y = 2x + 9 asimptota oblica spre -oo. 15. x =3 asimptota verticala bilaterala ~i y =0
;Solufii I259
asitnptota orizontala. 16. a) x = -1 asimptota verticala. b) y = x -1 asimptota oblica spre ±oo. Nu exista asimptota
orizontala. 17. a) x = 0 ~i x = -1 asimptota verticala. b) y = 0 asimptoti:i orizontala spre ±oo. Nu exisJii asimptota
oblica. 18. y = 1 asimptota orizontala spre±oo; 19. y;:;:; 1 asimptota orizontala la graficul functiei;
zo. lim
x->oo
f (x) = e 0 = 1=> y = 1 asimptota orizontaHi spre +oo.

'feste recapitulative
festuJ1. 1. a) -3; b) lim(J + 2x
x~l
X> I
r 9; C) lim f( X)= 00 => tJ asimptote orizontale spre +oo. 2. a) __!_ = 0; b) 1; C) 00.
x~oo 00

2
3. a) limf(x) = oo => nu exista asimptota orizontala. b) limf(x) = 02 = +oo, limf(x) = = -oo => x = 1
.X-+OCI
x>l + x<!
0 -
X-7-J .X-7!

asimptota vertical a bilaterala. c) lim f (x) = 1 => m = 1, lim (f (x)- mx) = 4 => y = x - 4 asimptota oblica spre
X-+CO X .X--+00 '

fiXJ.
3
festul2.l.a) 1. ; b) _-1_;
5
c) 2. 2.a) lim/(x)=limx ~ 1 = 16
63 ; b)i) limf(x)=oc=>.f nuareasimptota
3 x->4X ,_,4 X x->oo

orizontala. ii) lim!( x)


X-+co X
=oo => .f nu are asimptota oblica. iii) limf(x) = oo, limf(x) = -oo => x = 0 asimptota
x->0 x-+0
l.<O X>O

verticala bilaterala. 3. i) limf( x) = oc => f nu are asimptota orizontala. ii) lim .f(x) = 2; lim(.f < (x)- mx) =
X-+:il x~oo X x-+«>

x ~ - 2x) = 2 => dreapta y


3
2 3
=lim( X-
X-+OC!
2x + 2 asimptota oblica spre ±oo; iii) x -l * 0 => X0 = 1;

lim .f ( x) =-=-!_ = +oo; lim .f ( x) = 2


= -oo => dreapta x = 1 asimptota verticala bilaterala.
~J 1 0_ ~~· 0+
76
Testul3.1.a) 0; b) - ; c) Jim.f(x)=l=> y=l asimptotaorizontalaspre +oo lagraficulfunctiei f.
14 X-><>

2.a) g;
5
b)i) lim.f(x)=3=>y=3 asimptotaorizontaHispre +oo lagraficulfunctiei .f;
X•-+00

2
ii) x + 9 > 0, V x E JR. => .f nu are asimptota verticala. Daca .f are asimptota orizontala => .f nu are asimptota
oblica. 3. i) l~ .f ( x) =0 => y =0 asimptota orizontala spre ±oo => j asimptota oblica.

ii) x 0 = 3 punct de acumulare. lim f (x) = _?!._ = -oo; lim .f ( x) = _?!._ = +oo => x = 3 asimptota vertical a bilaterala.
~;; 3 o_ ~;:; 3 ' oi

6. Funcpi continue
Exercitii selectate din variantele oficiale
l. /,(1) = 5,/Al) = O,.f(J) =5 => .f nu e continua in x0 = 1. 2. l,( 4) = 4a- 6,/A 4) = 2,1, = ld => 4a- 6 = 2 =>a= 2.
3. l, (I)= ld ( 1) = f ( 1) =>a+ 2 = 4 => a= 2 . 4. l, (1) = O,ld (I)= I deci .f nu este continua in Xo =I.

~ => .f
2
5. l, ( 0) = ld ( 0) = .f ( 0) = continuiiin x0 = 0 . 6. l, ( 1) = 2, ld ( 1) = 2 ; a ,j (1) = 2 => ; a = 2 => a =4 .

7. qo)=ld(O)=.f(O)=l=>.f continuain x 0 =0.8.l,(1)=ld(l)=f(1)=0=>.f continuain Xo=l.


9. l, ( 0) =O,ld ( 0) = a,.f( 0) =a=> .f continua 'in x 0 = 0 =>a= 0. 10. l, (1) = ld (1) = .f(I) = 0 => .f continua
In X0 =I. 11. l, ( 0) = ld ( 0) = .f ( 0) =1 => .f continua in x 0 = 0 . 12. a =1 b ~i b =1 .
13 . .t:(~)=(~r -1<0,/,(1)=1>0,/, continua=> ecuatiaareoradacinain (~,1).
14. a= -i-: 15. .f continua pe ( O;+oo). 16. l, (1) = -oo,j(l) =a, a E lR => .f nu e continua in Xo = 1.
260 j Bacalaureat 2017: Matematidi M_tehnologic

17. ~IJ: f ( x) = f (0) =>f continua in x0 = 0 . 18. I (-1) = -8,f (1) = 8,f continua~ ecuatia are eel putin 0
I: (O;+oo) --?-lR,f( x) ex+ ln x + 2x 1 continua. f( 0) = -x,f (1) = 2 ~ ecuatia are eel
solutie in ( -1,1). 19.
putinosoutieinintervalul (0,1).20.1 continuape (0,1] ~ lj_I.1Jf(x) 0 I(O)~f continuain x0 =0~j

conti.ma pe [ 0,1 J.
Exercitii propuse
2. functie discontinua. 3. a= 3. 4. a= 3. 8. a= 2. 11. /_(O) = ld(O) = 1(0) = 2 ~ f continua n1 x
0
= 0;

12.1,(0) ld(O)=f(O) J~f continuainx0 0; 13. 1(0) a,l,=t,IJ f~a=f;


14. qo)=a+U"(O)=O,f(O) O,f continuainx0 O~a+l O~a= l,hc::JR;

15.ld(0)= ;. f(O)=m,fcontinuainx0 =0~m= ;.

Teste recapitulative
. f(x)-f(l) '(. . . x2 l
Testull.l. hm·
. X->l X 1 · =1'1)=4
' 12:+27=19. 2.a) l+e+x·e'; b ) - - ; c) 6x-6.
X

3. y- f (x0 ) = f' ( X 0 ) ( x -- X0 ) <=> y- 2


3x y 1 = 0 ecuatia tangentei. 4. f' ( x) = 2' ln 2 +ex- 3:::;,
3( x- 1) <=>
1'(0)=ln2 2.5. f'(x)=ex+3x -2 ~i l"(x) e'+6x. Avem 1(0)+/'(0)+1"(0)=4+(-1)+1=4.
2

6.Ecuatiatangentei:y-l(xo) f'(xo)(x x )simy l(xo) m(x-xo)~ m=f'(xo) adica m=l'(-1)=-12.


0

' lim---
I (.-1 ) +3 = 2 )
' , , X I x2 + 1
X-> (I)
Testul 2. l. a) j continua in x,. = -1 ~ l. ( -l) = ld ( -l) = f (- 1) ( l) _ x~-' ax 2 + _ a+ =>
2 2
Ld(-1)-hm 2 ---
x-.-l x + 1 2
X:>-1

2 2
a+ =2=>a
2
2.b) y-/(2). =1'(2)(x-2); pentru
' ·
a=2~1'(x)=(
·
2
~ + 2 )' =0~
x" + 1
ecuatiatangentei:

y- 2 = 0; c) Din a) pentru a= 2 ~ I continua pe 1ft Calculand derivatele laterale se arata ca f derivabila.


2. a) f continua pe lR \ {0}, functie definita prin functii elementare continue ( 1)

l,(O)= ~iiJ?(x+2)=2

Ld(O)=lim(-

-+]1=2
X +J )
;-:*(l ,
1
~l. ld =1(0)~1 continuain x=O. (2) Din (1) ~i (2)~1 continuape JR;

1(0)=2

b) l!.T I( x;-:( 1
) f' ( J) = -±; c) y ~ = -{ (x- l) - ecuatia tangentei !a graficul functiei f care

con tine punctul A ( 1, ~).

+l I (x) -I (1) f' ( x). I' (1)


Testul3.1.a) l'(x)= 2 ; b) lim · =/'(1)=2; c) lim · =/"(1)=-10,
(X 2
+ X - 1) x-•l X - 1 . x->l X - J

"(x) __ -2x 3 - 6x- 2


.f 2. a) f continua pe lR \ { 1}, funqie definita prin funqii elementare continue ( 1)
(x 2 +x-1
Solujii 1261

?/,(1)==1}_131(x+3)=4 l
1,(1) == ¥;,(1nx + 4) = 4f-=> l, = ld = /(1)-::::::;, f continua in x = l ( 2) Din ( 1) ~i ( 2) -::::::;, f continua pe JR:

J(1) = 4
1, X< J
b)J'(x)= ++O,x> 1; c) y 1=x+2<=>x y+3=0.
{

7. Functii derivabile
E:xercijii selectate din variantele oficiale

t.f'(x)
2 ~J'(9J=~-; ecuatiaeste y-3=~(x 9),x-6y+9=0.2. f'(x) lnx+l.3. f'(x)=e'-1,

j"(x)=ex-=>limita=l.4. f'(x)=e'-e 5. f'(-1)=--±.6. f'(x)=6x 2 30x+24.7. f'(x)=2'ln2-ln2.

1 2(1- ) 1 1
8.f'(x)=e'+-".9.f'(x)= · , .10.f'(x) g'(x)=4x 8.11.f'(x) -+x.12.f'(-1) -;
x· J + x· 1
x 2
3 2
ecuatiaeste y
,
2_
2
2_(x+1);x 2r+2=0 13. f'(x)=-_!-.14. f'(x)
2• . e" .
Inx+x-
X
.15. f'(x)=
• (x2
x,
+} r
3
deci egalitatea este adevarata. 16. f' ( x) = 2" In 2 + 3' ln 3 . 17. F (1) 0 ecuatia est