Sunteți pe pagina 1din 23

SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA

INSURANCE GROUP

CUPRINS
CAPITOLUL 1 NOȚIUNI INTRODUCTIVE ............................................................................... 4
1.1.Scopul și necesitatea asigurărilor .......................................................................................... 5
1.1.1.Necesitatea practicării asigurărilor ................................................................................. 6
1.1.2.Scopul asigurării ............................................................................................................. 6
1.2.Rolul asigurării în dezvoltarea economică ............................................................................ 6
CAPITOLUL 2 PRODUSE DE ASIGURARE DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE ....... 9
2.1.Asigurări de bunuri ................................................................................................................ 9
2.2.Asigurări auto ........................................................................................................................ 9
2.2.1.Asigurarea autovehiculelor pentru avarii și furt – CASCO .......................................... 10
2.2.2.Asigurarea obligatorie de raspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de
autovehivule – RCA ............................................................................................................... 10
2.2.3.Răspunderea transportatorului în calitate de cărăuș pentru mărfurile transportate cu
autovehicule – CMR .............................................................................................................. 11
2.3.Asigurări de răspundere civilă ............................................................................................. 12
2.4.Asigurări maritime și de aviație........................................................................................... 14
CAPITOLUL 3 SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE
LA OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP ...................................................................... 15
3.1.Descrierea societății de asigurare ........................................................................................ 15
3.1.1.Prezentare generală ....................................................................................................... 15
3.1.2.Istoric ............................................................................................................................ 15
3.1.3.Managementul firmei .................................................................................................... 16
3.1.4.Proiecte ......................................................................................................................... 16
3.2.Produse specifice persoanelor juridice ................................................................................ 16
3.2.1.Asigurarea CASCO ....................................................................................................... 16
3.2.2.Asigurarea RCA ............................................................................................................ 18
3.2.3.Asigurarea afaceri mici și mijlocii ................................................................................ 19
3.2.4.Asigurarea de răspundere civilă generală ..................................................................... 20
BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................................... 21
ANEXE
1
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

ARGUMENT

Oamenii indiferent din clasele din care fac parte sunt predispuși pericolelor, care le pot
schimba cursul vieții. Acest lucru trebuie să ne determine să prevenim riscurile și amenințările
din viața noastră cu ajutorul asigurărilor.
Asigurările ocupă un loc din ce în ce mai important în viețile noastre deoarece avem
nevoie de siguranță și protecție.
În general puterea economică a unei țări se află în sistemul bancar și de asigurări, care nu
mai are nevoie de argumente. Nu este întamplător că economiile cele mai stabile se întâlnesc în
țările în care asigurările sunt bine prezentate în viața economică.
Creșterea și diversificarea activității economice, și implicit, a schimburilor internaționale
de valori au dus la creșterea și dezvoltarea unor piețe active și concurente de asigurări și
reasigurări.
Datorită amplei forme de cuprindere și a diversivității formlor de asigurare, inventivității
permanente a asiguratorilor, reasiguratorilor și brokerilor de a oferii protecții noi, pentru riscuri
din ce în ce mai deosebite, studierea acestui domeniu nu are limite spațiale și obligă involuntar la
un interes în creștere.
Este un domeniu foarte dinamic și cuprinzător atât cantitativ, cât și calitativ, a cărui
evoluție marchează progresul economic, tehnologic și, de ce nu, al omenirii în general.
Acest domeniu îmi trezește inters și doresc să aflu cât mai multe despre acesta, motiv
pentru care am ales să studiez asigurările. Asigurarea reprezintă un acord de voință (sub formă
de contract) între asigurat și asigurator, prin care asiguratorul oferă asiguratului contravaloarea
daunelor (sau suma asigurată) în cazul producerii riscurilor, în schimbul plății de către asigurat a
primei de asigurare.
Lucrarea de față, intitulată „Specificul asigurărilor destinate persoanelor juridice la
Omniasig Vienna Insurance Group” abordează problematica asigurărilor destinate persoanelor
juridice cu privire la conținutul lor din toate punctele de vedere, iar în capitolele ce urmează sunt
prezentate mai pe larg doar câteva dintre tipurile de asigurări destinate persoanelor juridice.
Asigurările sunt prezentate într-o evoluție care are la bază anumite criterii de referință,
urmărindu-se caracterizarea asigurărilor, definiția, funcțiile, elementele și clasificarea lor.
Lucrarea tratează scopul și necesitatea asigurărilor, rolul asigurării în dezvoltarea
economică, dar și câteva tipuri de asigurări. Am acordat o atenție deosebită produselor destinate
persoanelor juridice, dar și aspectelor specifice rolului asigurării în dezvoltatea economică.
Lucrarea este structurată în trei capitole principale, prezentând în ansamblu tematica
asigurărilor destinate persoanelor juridice.
Primul capitol reprezintă introducerea în asigurări, introducere formată din definiția,
funcțiile, elementele, dar și clasificarea asigurărilor. În acest capitol sunt abordate aspecte
precum scopul și necesitatea asigurărilor, dar și aspecte privind rolul asigurării în dezvoltarea
economică. Asigurările s-au născut din nevoia imperioasă de protecție a bunurilor omului
împotriva forțelor distructive ale naturii, în situațiile pierderii sau reducerii capacității de muncă
ca urmare a accidentelor, bolilor, atingerii unei anumite limite de vârstă etc.
2
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

Capitolul al doilea al acestei lucrări se intitulează „Produse de asigurare destinate


persoanelor juridice”, structurat pe baza mai multor subcapitole, și prezintă câteva tipuri de
asigurări care pot fi încheiate de persoanele juridice după cum urmează: asigurări de bunuri,
asigurări auto, asigurări de răspundere civilă, asigurări maritime și de aviatie.
Al treilea capitol conține un studiu de caz relevant pentru încheierea unei asigurări de
catre o persoană juridică.
Astfel, asigurările ocupă întreaga varietate a activității umane: afaceri, cutură, educație,
călătorii, viață de familie, cu tot ce presupun acestea.

3
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

CAPITOLUL 1 NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecția persoanelor fizice


și juridice în calitate de asigurați împotriva diverselor riscuri și este realizată de către societăți
specializate, în calitate de asiguratori.
Totodată, asigurarea reprezintă o operațiune economico-financiară prin care partea
denumită asigurator despăgubește, în cazul producerii unui eveniment nefast, partea denumită
asigurat, printr-o sumă de bani (indemnizația de asigurare sau suma asigurată).
Prin definiție, asigurarea reprezintă un acord de voință (sub formă de contract) între
asigurat și asigurator, prin care asiguratorul oferă asiguratului contravaloarea daunelor (sau suma
asigurată) în cazul producerii riscurilor, în schimbul plății de către asigurat a primei de asigurare.
Asigurarea are la baza principiul mutualității, potrivit căruia fiecare asigurat contribuie cu
o sumă (primă de asigurare) relativ modestă la crearea fondului de asigurare din care sunt
acoperite daunele suferite.1

Funcțiile asigurărilor:
Funcția de repartiție se manifestă în primul rând prin procesul de formare a fondului de
asigurare pe seama primei suportate de persoanele fizice și juridice cuprinse în asigurare.
Funcția de control urmărește modul în care se încasează primele de asigurare și alte
venituri ale organizației de asigurare, cum se efectueză plățile cu titlu de indemnizație de
asiguare, cheltuielile de prevenire a riscurilor, etc.

Elementele asigurărilor:
Asiguratorul este persoana juridică, societate de asigurări, care în schimbul primei de
asigurare de la asigurat își asumă răspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor sau
serviciilor asigurate;
Asiguratul este persoana fizică sau juridică ce se asigură împotriva unor evenimente ce
pot apărea în viața sa, care își asigură bunurile împotriva unor calamități naturale sau care se
asigură pentru prejudiciul pe care îl poate produce unor terțe persoane;
Beneficiarul asigurării este persoana care are dreptul să încaseze despăgubirea sau suma
asigurată, fără ca acesta sa fie parte la contractul de asigurare;
Contractantul asigurării este element epecific asigurărilor facultative și reprezintă
persoana fizică sau juridică care poate încheia o asigurare, fără însă ca acesta să obțină calitatea
de asigurat;
Contractul de asigurare este actul jurirdic prin care se reglementează raporturile juridice
dintre părțile contractante;
Riscul asigurat este evenimentul care odată produs, datorită efectelor sale, obligă pe
asigurator să plătească asiguratului sau beneficiarului asigurării, despăgubirea sau suma
asigurată;
Evaluarea în vederea asigurării este element specific asigurărilor de bunuri;

Titel Negru, Asigurări ghid practic, Editura C. H. Beck, București, 2006, pag 9.
1

4
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

Suma asigurată este parte din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul îsi asumă
răspunderea în cazul producerii evenimentului pentru care s-a încheiat asigurarea;
Norma de asigurare reprezintă suma asigurată, stabilită prin lege, pe unitatea de obiect
asigurat, ea fiind întâlnită numai în cazul asigurărilor de bunuri obligatorii;
Prima de asigurare reprezintă suma de bani dinainte stabilită pe care asiguratul o plătește
asiguratorului, pentru ca acesta sa-si poată constitui fondul de asigurare necesar achitării
despăgubirilor;
Durata asigurării reprezintă perioada de timp în care rămân valabile raporturile de
asigurare între asigurator si asigurat așa cum au fost ele stabilite prin contractul de asigurare;
Paguba (sau dauna) reprezintă pierderea valorică la un bun asigurat ca urmare a
producerii fenomenului împotriva căruia s-a încheiat asigurarea.2

Clasificarea asigurărilor:
 După natura raporturilor juridice de asigurare, se deosebesc: asigurarea prin efectul legii
(obligatorie) și asigurarea contractuală (facultativă);
 După natura obiectului asigurat, se disting:
- Asigurări de viață
- Asigurări de bunuri
- Asigurări de persoane
- Asigurări de răspundere civlă
- Asigurări de riscuri financiare
 După natura riscurilor:
- Riscuri din calamități
- Riscuri cu caracter social-politic
- Riscuri ce provin din natura mărfurilor
 După teritoriul sau zona geografică în care se încheie sau se derulează contactele de
asigurare:
- Asigurări interne
- Asigurări externe3

1.1. Scopul și necesitatea asigurărilor


Dacă nu ar exista atâtea riscuri în jurul nostru, nu ar exista asigurarea. Adversiunea față
de risc implică faptul că o persoană este de acord să plătească, uneori chiar mai mult decât ar
trebui, pentru un anumit nivel de certitudine în viitor.
O persoană care dorește doar să plătească nivelul mediu al pierderii ca și prima de
asigurare se consideră neutră față de risc, în timp ce o persoană care acceptă riscul pentru mai
puțin de media pierderilor, uneori chiar mărind acest nivel, este considerată drept căutătoare de
riscuri.

2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Asigurare
3
Titel Negru, Asigurări ghid practic, Editura C. H. Beck, București, 2006, pag 12-13
5
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

Prezența riscurilor poate duce la efecte nedorite din punct de vedere social si economic.
Principalele trei tipuri de consecințe pe care orice risc le determină la nivelul societății sunt
următoarele:
 Dimensiunea fondului de urgență trebuie mărită – este prudent ca anumite fonduri de
urgență să fie create. Totuși, în lipsa unei asigurări, persoanele fizice și juridice trebuie
să-și mărească fondurile de rezervă pentru a compensa pagubele neașteptate.
 Societatea este lipsită de anumite bunuri și servicii – de exemplu, din cauza unui risc de
răspundere, multe companii au întrerupt producția la anumite produse. Numeroase
exemple pot fi date. Cu câțiva ani în urmă, aproape 205 de companii din lume produceau
vaccinuri pentru copii, iar în prezent, doar un mic numar de firme se mai ocupă de
această activitate, majoritatea de teama unor procese din partea consumatorilor.
 Apar neplăcerile și temerile – numeroase exemple pot fi date pentru a ilustra îngrijorările
și temerile cauzate de riscuri. Părinții pot fi îngrijorați atunci când copiii pleacă într-o
excursie la schi și în timpul unei furtuni puternice, din cauza riscului de gheață pe șosele.

1.1.1. Necesitatea practicării asigurărilor


Anumiți factori socio-economici pot provoca fenomene cu efecte negative asupra
desfășurării activității economice: crizele economice, somajul, inflația, conjuctura economică
nefavorabilă, etc. Rezultă de aici că unele fenomene sunt independente de voința oamenilor –
caracter obiectiv - ,iar altele sunt legate de atitudini sau activități ale omului – caracter subiectiv.
Asigurările s-au născut din nevoia imperioasă de protecție a bunurilor omului împotriva
forțelor distructive ale naturii, în situațiile pierderii capacității de muncă ca urmare a
accidentelor, bolilor, atingerii unei anumite limite de vârstă,etc.

1.1.2. Scopul asigurării


Asigurarea, indeferent de forma sa, realizează un transfer de riscuri pe care o persoană
fizică sau juridică nu le poate susține din punct de vedere financiar parțial sau în totalitate.
Integritatea fizică sau psihică a persoanelor, a proprietăților acestora sau acțiunile lor sunt
cauzele principale care determină oamenii să caute o formă de protecție împotriva unor
evenimente ce pot aduce cu ele pierderi în anumite condiții, și cu o anumită severitate, și anume
asiguararea.4

1.2. Rolul asigurării în dezvoltarea economică


Rolul pe care îl are activitatea de asigurare în economia unei țări rezultă din funcțiile pe
care trebuie să le îndeplinească asigurarea.
În principal, acesta sunt următoarele:
Funcția de bază a asigurării este aceea de a acoperi pagubele produse asiguraților de
calamități sau de accidente( asigurările de bunuri și de răspundere) și de a achita asiguraților
anumite sume, (indemnizații) în cazul în care ar interveni unele evenimente în viața lor

4
Dumitru G. Badea, Manualul agentului de asigurări, Editura Economică, pag. 13-15
6
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

(asigurările de viață). Aceasta este funcția care face ca asigurarea să prezinte interes atât pentru
asigurați, cât și pentru economia generală a țării.
 Interesul pentru asigurați
Asigurarea dă o siguranță care de cele mai multe ori este esențiala pentru bunul mers al
activității economice. Astfel, într-un fel se pune problema dacă omul știe că, în cazul în care ar
interveni un eveniment producător de pagubă, care ar periclita desfășurarea activității economice,
el sau unitatea pentru care răspunde și de care este legat(ă) este protejat(ă) și va fi despăgubit(ă)
și astfel dacă acesta/aceasta nu este asigurat(ă). Persoana stie că în cazul în care i se întâmplă un
accident sau decedează, ea, respectiv familia sa, va primi un anumit sprijin financiar. Prin
garanția pe care o acordă asigurarea, omul se simte mai liber în a-și îndeplini sarcinile sau a
creea ceva nou, ceea ce are cu atât mai multă importanță cu cât activitatea respectivă este legată
de posibilitatea ivirii umor pierderi sau pericole deosebite. Într-o societate comercială se lucrează
mai bine, mai rentabil, dacă se știe că, chiar și în cazul în care ar intervenii o calamitate naturală
sau un accident cu consecințe grave, nu s-a muncit în zadar.
 Interesul pentru economia țării
Pagubele produse de calamități sau de accidente – cele care nu pot fi evitate sau
prevenite, cu toate măsurile de prevedere – reprezintă pierderi mari, nu numai pentru persoanele
fizice sau unitățile economice păgubite, ci și pentru întreaga economie. Asigurarea nu are rolul și
nici nu poate înlătura pagubele care s-au produs sau consecințele acestora asupra dezvoltării
generale a economiei, ele fiind în general ireversabile.
Ea are însă rolul de a contribui, prin acordarea cât mai operativă a despăgubirii sau a
sumei asigurate corespunzătoare, la reluarea într-un timp cât mai scurt a producției întrerupte din
societățile comerciale calamitate, respectiv, la refacerea cât mai rapidă a capacității de muncă a
persoanelor vătămate sau păgubite.
Funcția de a contribui la prevenirea producerii pagubelor
Contribuția sa se axercită prin două modalități:
 Finanțarea unor activități de prevenire a accidentelor (incendii, îmbolnăviri, accidente de
circulație, etc.)
 Stabilirea unor condiții de asigurare care sa-l oblige pe asigurat să dea atenție măsurilor
de prevenire, respectiv sa-l cointereseze la menținerea în bună stare a bunului asigurat
sau a sănătății persoanei asigurate.
Prin limitarea pagubelor, și aceasta a doua funcție a asigurării are influențe favorabile
asupra dezvoltării economiei. Ea se realizează printr-o politică prudentă de stabilire a condițiilor
fiecărei forme de asigurare în parte. Datorită asigurării, în majoritatea formelor ei se practică
într-un fel sau altul, în ce privește participarea asiguratului la pagubă, excluzându-se de la
dezdăunare o serie de pagube produse din culpa asiguratului; tot datorită ei este legiferat în toate
țările principiul conform căruia asigurarea nu poate constitui o sursă de îmbogățire pentru
asigurat.
Funcția financiară este una dintre pârghiile sistemului financiar și de credit. În acest
sens, explicația este următoarea:
Primele de asigurare sunt în general plătibile anual sau subanual, la începutul perioadei
respective de asigurare. Despăgubirile și sumele asigurate care se referă la perioada de asigurare
7
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

corespunzătoare ajung însă la plată treptat, pe măsura realizării lor în cursul întregii perioade de
timp respective, depașind uneori limitele acesteia.
În cursul întregului interval de timp dintre încasarea primelor și plata despăgubirilor aferente și a
sumelor asigurate, primele încasate sunt depuse la bancă sau sunt investite cu respectare unor
reguli impuse de autoritatea de reglementare și de supraveghere a asigurărilor.
Rezervele constituite în cazul asigurărilor de viață constituie fonduri administrative de
instuțiile de asigurare un timp îndelungat; aceste fonduri atrase de la populație, fonduri care au
caracter de economie pe termen lung, reprezintă resurse valoroase de creditare a economiei. Cu
alte cuvinte, aceste fonduri pot fi utilizate pentru creditarea construirii unor obiective economice
de lunga durată5.

Crează locuri de muncă Oferă capital de împrumut

Incidența asigurărilor
asupra vieții economice
și sociale

Ramură creatoare de Factor de reducere a


valoare adăugată incertitudini econimice

Figura 1. Importanța asigurărilor în economie

Dumitru G. Badea, Manualul agentului de asigurări, Editura Economică, București, 2008, pag 18-20
5

8
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

CAPITOLUL 2 PRODUSE DE ASIGURARE DESTINATE


PERSOANELOR JURIDICE

2.1. Asigurări de bunuri


Închierea acestor asigurări se face la cererea potențialilor asigurați.
Obiectul asigurării îl reprezintă atât cladirile aparținând asiguratului, cât și conținutul
acestora, mijloace fixe (mașini, utilaje, instalații, echipamente, unelte, obiecte de inventar etc.),
sau mijloace circulante (mărfurile, materiile prime, materialele, semifabricatele, produsele finite
și alte mijloace circulante materiale). Prin excepție, sunt asimilate tot în asigurarea clădirii și
instalațiile și echipamentele ce asigură buna funcționalitate a clădirii: centrala termică,
instalațiile de climatizare, ascensoarele, obiectele sanitare etc. Nu vom include aici
autovehiculele, animalele și culturile agricole, acestea făcând obiectul altor tipuri de asigurări.
Aceste tipuri de asigurări pot fi încheiate de persoane care manifestă un interes
asigurabil, fată de bunurile asigurate, pe toată perioada de valabilitate a poliței. Interesul
asigurabil decurge din calitatea de proprietaral bunului pe care dorește să îl asigure, însă pot
exista si alte persoane care să prezinte interes asigurabil, în urmatoarele cazuri:
 Proprietatea în comun
 Proprietatea ipotecată
 Proprietatea inchiriată
 Asiguratul este membru al familiei proprietarului.
În general, există trei pachete de riscuri care presupun:
 Pachetul standard, cunoscut și sub denumirea FLEXA6, include riscurile de incendiu,
trăsnet, explozie și căderea aparatelor de zbor;
 Pachetul standard extins, care presupune o extindere selectivă sau cumulativă a
pachetului standard la anumite riscuri: cutremur de pământ, inundații și aluviuni, furtună,
ploi torențiale, grindină, furtul prin efracție;
 Pachetul toate riscurile, în care sunt incluse toate riscurile celor două pachete plus
vandalismul prin efracție, prabușire și/sau alunecare de teren produse din cauze naturale,
greutatea zăpezii și/sau a gheții, boom sonic7, avalanșe de zăpadă, căderea accidentală de
corpuri, greve si tulburări civile.8

2.2. Asigurări auto


Asigurările sunt împarțite în:
 obligatorii (RCA)
 facultative (CASCO, CMR, etc.)

6
FLEXA reprezintă acronimul englezesc de la „Fire, Lightening, Explosion and Aircraft”- „Incendiu, Trasnet, și
Căderea apartelor de zbor”.
7
Undă de șoc provocată de avioane.
8
Marian-Lucian Achim, Asigurări de bunuri și persoane în economia cunoașterii, Editura Economică, București,
2008, pag 69
9
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

2.2.1. Asigurarea autovehiculelor pentru avarii și furt – CASCO


La asigurarea CASCO ca la orice altă asigurare facultativă, raporturile dintre asigurat și
asigurator se stabilesc prin contractul de asigurare (ploița de asigurare)
Primul pas în încheierea unei polițe de sigurare este stabilirea nivelului de risc existent pentru
cazul în speță.
Aceasta are la bază două criterii:
 criteriul calitativ: îndeplinirea de catre asigurat a condițiilor de acceptare a asigurării,
impuse de poliță sau, după caz, de recomandările asiguratorului;
 criteriul cantitativ: stabilirea condițiilor de prime și a primelor de asigurare în funcție de
riscurile existente și care se doresc a fi asigurate.
În general, se asigură vehiculele pentru transporturi terestre, de bunuri sau persoane,
acționate pe principiul motorului, precum și altele asemenea, construite și echipate pentru
diverse destinații speciale, remorci și semiremorci.
Riscuri acoperite:
 ciocniri, lovituri, răsturnări, zgârieri, căderi;
 avarii produse în parcare cu autor necunoscut;
 incendiu, explozie, afumare, patare, carbonizare;
 furtul integral sau parțial al vehiculului;
 inundații, furtună, uragan, grindină, ploaie torențială, trăsnet, avalanșă de zapadă,
prăbușire/alunecre de teren, cutremur.
Nu se asigură:
 pagube cauzate ca urmare a întreținerii necorespunzătoare, sau ca urmare a defectelor de
fabricație ale materialului sau pieselor;
 pagube produse anvelopelor ori camerelor prin tăiere, înțepare, explozie, etc.;
 pagube produse de razboi, greve, tulburări civile terorism, explozie atomică, etc.;
 accidente produse cu intenție sau autovehiculul fără documente de înmatriculare valabile.
Obligațiile asiguratului:
 să permită asiguratorului verificarea modului în care este întreținut autovehiculul;
 să comunice numărul de înmatriculare definitiv sau modificarea acestuia;
 să avizeze în scris asiguratorul despre producerea riscului asigurat, etc.9

2.2.2. Asigurarea obligatorie de raspundere civilă pentru prejudicii produse prin


accidente de autovehivule – RCA
Autovehicule asigurate:
 autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării în România;
 autovehicule aflate în evidența autorității de înregistrare din România.
Riscuri acoperite:
 avarierea, distrugerea autovehiculului, altul decât cel al asiguratului;
 pagube materiale, directe sau indirecte, produse terților;
 vătămări corporale, decesul terțelor persoane accidentate;

Dumitru G. Badea, Manualul agentului de asigurări, Editura Economică, București, 2008, pag 315-318
9

10
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

 prejudicii fără caracter patrimonial.


Nu se asigură:
 prejudiciile cauzate în situațiile în care nu se face dovada valabilității la data accidentului
a asigurării RCA sau asiguratorul RCA nu are răspundere;
 partea din prejudiciu care depășește limitele de despăgubire stabilite prin polița de
asigurare RCA;
 prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între asigurat, respectiv șoferul
autovehiculului asigurat și persoanele prejudiciate a existat un raport contractual la data
accidentului;
 prejudiciile suferite de conducătorul autovehiculului răspunzător de producerea
accidentului;
 amenzile de orice fel și cheltuieli penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau
conducătorul autovehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului.
Contractul de asigurare:
La închierea unui contract de asigurare obligatorie RCA, asiguratorul este obligat să
emită asiguratului polița de asigurare RCA, împreună cu vigneta și documentul Carte verde.
Polița de asigurare RCA:
 este forma scrisă a contractului de asigurare RCA;
 conține informații despre părțile implicate în contract și despre autovehiculul, perioada de
valabilitate a asigurării, limitele de despăgubire și prima de asigurare.
Vigneta RCA:
 este partea detașabilă a poliței RCA, aplicată la vedere pe autovehicul, care atestă
existența unei polițe de asigurare RCA pentru autovehiculul respectiv;
 perioada de valabilitate înscrisă trebuie să coincidă cu valabilitatea din polița RCA.
Documentul Carte verde:
 cuprinde în mod obligatoriu informații cu privire la numărul de înmatriculare al
autovehiculului și la perioada de valabilitate a asigurării RCA, precum și statele în care
are valabilitate acest document;
 documentul Carte verde se eliberează numai daca toate informațiile despre autovehicul
sunt completate în document, conform celor specificate în acesta.
Obligațiile asiguratului:
 să înștiințeze, în cel mai scurt timp, asiguratorul RCA cu privire la producerea
evenimentului;
 să ofere părții prejudiciate, la carerea acesteia, informațiile necesare pentru formularea
cererii de despagubire.10

2.2.3. Răspunderea transportatorului în calitate de cărăuș pentru mărfurile transportate


cu autovehicule – CMR
Obiectul asigurării:

Dumitru G. Badea, Manualul agentului de asigurări, Editura Economică, București, 2008, pag 318-322
10

11
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

Răspunderile ce îi revin transportatorului în calitate de cărăuș pentru pagubele produse


mărfurilor transportate cu autovehicule, atât pe teritoriul României, cât și în afara acestuia.
Condiție:
Existența unui contract rutier de marfă remunerat, cu autovehicule și numai atunci când
locurile de primire la transport a marfii și locul prevăzut pentru predarea mărfii – ambele
menționate în contract – se găsesc pe teritoriul a două țări diferite, din care cel puțin una este
participantă la Convenția internațională CMR.
Răspunderi acoperite:
 transportatorul este răspunzător pentru pierderea totală sau parțială a mărfii sau pentru
vătămarea acesteia, care se produce din momentul pornirii mărfii la transport și până la
predarea acesteia, precum și depășirea termenului de livrare;
 transportatorul nu poate invoca, pentru a se descărca de răspundere, nici defecțiunea
autovehiculului pe care l-a folosit pentru transport și nici vina persoanei de la care a fost
închiriat autovehiculul;
 dacă transportatorul nu poartă răspunderea pentru unele circumstanțe care au provocat
daune, răspunderea sa se limiteaza numai în măsura în care răspunde pentru
circumstanțele care au contribuit la daune.
Excluderi generale:
 transportatorul este scutit de această răspundere, dacă pierderea mărfii, vătămarea
acesteia sau depășirea termenului de livrare a avut loc din vina persoanei prevăzută în
contract, din cauza unui ordin dat de acesta și care nu a fost provocat de o vină oarecare a
transportatorului, de un viciu propriu al mărfii sau de împrejurări pe care transportatorul
nu le-a putut evita și nici nu putea să preîntâmpine urmările;
 utilizarea autovehiculelor descoperite (dacă acest mod de utilizare a fost convenit expres
in contract);
 lipsa sau defecțiunea ambalajului;
 ruperea, ruginirea, uscarea, descompunerea spontană;
 transportul animalelor vii;
Despăgubirea:
Despăgubirea se stabilește pe baza costului mărfii în locul și la timpul primirii acesteia
pentru transport.11

2.3. Asigurări de răspundere civilă


Există mai multe clase de asigurări referitoare la asigurări de răspundere, după cum urmează:
 Clasa 10, care se referă la asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule, acer
acoperă daune care rezultă din folosirea autovehiculelor terestre (inclusiv răspunderea
transportatorului);
 Clasa 11, care se referă la asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport
aerian, care acoperă daune care rezultă din folosirea mijloacelor de transport aerian
(inclusiv răspunderea transportatorului);

Dumitru G. Badea, Manualul agentului de asigurări, Editura Economică, București, 2008, pag 326-327
11

12
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

 Clasa 12, care se referă la sigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport
maritim, lacustru și fluvial, care acoperă daune care rezultă din folosirea mijloacelor de
transport maritim, lacustru și fluvial (inclusiv răspunderea transportatorului);
 Clasa 13, care se referă la asigurări de răspundere civilă generală, care acoperă daune din
prejudicii produse tertilor, altele decât cele cuprinse în clasele 10, 11 și 12.
Tipurile răspunderii civile:
 Răspundere civilă delictuală. Reprezintă o sancțiune civilă, cu caracter reparator, aplicată
pentru săvârșirea unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii. Astfel, o faptă ilicită
cauzatoare de prejudicii angajează răspunderea civilă delictuală al cărei conținut îl
reprezintă obligația civilă de reparare a prejudiciului cauzat. Baza răspunderii civile
delictuale este una generală, fiind aplicabilă tuturor persoanelor, fie acestea persoane
fizice sau persoane juridice, în toate împrejurările.
 Răspundere civilă contractuală. Reprezintă o sancțiune civilă, cu caracter reparator,
aplicată pentru săvârșirea unei încălcări a unei prevederi contractuale. Baza răspunderii
civile contractuale este una particulară, fiind aplicabilă numai persoanelor, fie acestea
persoane fizice sau persoane juridice, care sunt parte într-un contract.12
Asigurarea de răspndere civilă oferă acoperire asiguratului în cazul în care aceasta provoacă:
 Daună materială unei terțe persoane
 Vătămare corporală unei terțe persoane
Atât timp cât asiguratul trebuie să răspundă legal pentru fapta săvârșită, asigurarea de
răspundere civilă vine în ajutorul acestuia de câte ori este nevoie. Aceste tipuri de asigurări pot fi
încheiate atât de persoane fizice, cât și de persoanejuridice. Ca și arie de acoperire, aceste polițe
sunt valabile atât pe teritoriul țării noastre, cât și pe teritoriul unor țări străine.
Perioada de acoperire a unei polițe de răspundere civilă legală este prevăzută în
contractul aferent poliței. Asiguratorul oferă despăgubire numai pentru evenimentele care au loc
strict în perioada de valabilitate a poliței. În cazul în care un eveniment asigurat se produce în
timpul valabilității contractului, însă efectele apar după expirarea acestuia, de cele mai multe ori
se oferă despăgubiri și în aceste cazuri.
Riscurile acoperite de obicei sunt următoarele:
 Cheltuieli survenite în urma unui prejudiciu material sau a unei vătămări corporale
provocate unei terțe persoane;
 Cheltuieli acoperite și în cazul în care aceste prejudicii sunt provocate de persoane de
care asiguratul răspunde în mod direct legal (cum ar fi copii acestuia);
 Pagube la bunuri, produse de animalele de companie care aparțin asiguratului;
 Cheltuielile care se ivesc în urma necesității unui proces.
Excluziuni:
 Cauzele da daune provocate de evenimente naturale cum ar fi inundațiile, cutremurul, etc.
Asiguratul nu răspunde legal pentru daunele aduse unor terțe persoane în urma a astfel de
evenimente;

Dumitru G. Badea, Manualul agentului de asigurări, Editura Economică, București, 2008, pag 328-329.
12

13
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

 În cazul în care se constată faptul că daunele survenite țin exclusiv de răspunderea civilă
legală a persoanei păgubite și nu de răspunderea asiguratului;
 Dauna este produsă de o terță persoană, față de care asiguratul nu prezintă răspundere
legală.13
2.4. Asigurări maritime și de aviație
Asigurarea maritimă reprezintă asigurarea navelor și a încăscăturii acestora; prin navă se
înțelege orice tip de vapoare, corăbii, iahturi, nave petroliere etc. În cadrul polițelor de asigurare
a navelor pot fi asigurate, pe lângă proprietarul vasului, și angajații care asigură managementul
sau operarea navei în numele proprietarului și companiile care încheie contracte de transport. În
polița de asigurare pot fi menționate și alte organizații care au un anumit interes financiar în
asigurarea navei. În România, asigurările maritime se referă la:
 Asigurarea bunurilor care fac obiectul transportului extern (cargo);
 Asigurarea navelor comerciale, de pescuit și colectare, precum și a altor ambarcațiuni și
utilaje plutitoare asimilate (casco);
 Asiguararea de protecție și indemnizație (răspunderea față de terți).
Asigurarea pentru încărcătura navelor fluviale, maritime sau oceanice sunt, practic, asigurări
de bunuri.14

Prin asigurarea de aviație sunt examinate calitățile pilotului, tipul aparatului de zbor,
dotarea electronică de la bord, aspecte geografice ale zborurilor, precum și scopul folosirii
aparatului de zbor. În evaluarea acestor riscuri, un rol important îl au caracteristicile fizice ale
avionului.
Riscuri acoperite:
 toate riscurile în timpul zborului și rulării de la sol;
 toate riscurile în timpul staționării la sol.
Excluderi:
 uzura (deteriorarea treptată);
 roțile și parbrizele;
 deturnarea aeronavei;
 război, confiscare.15

13
Dumitru G. Badea, Manualul agentului de asigurări, Editura Economică, București, 2008, pag 334-335.
14
http://www.asigurariaici.ro/asigmaritime.html
15
http://www.asigurariaici.ro/asigaviatie.html
14
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

CAPITOLUL 3 SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE


PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA INSURANCE
GROUP

3.1. Descrierea societății de asigurare


3.1.1. Prezentare generală
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. – Societate administrată în sistem
dualist, cu sediul în București, Aleea Alexandru nr.51, Sector 1, înregistată la Registrul
Comerțului sub nr. J40/1454/2001, CUI 14360018, autorizată de Autoritatea de Supraveghere
Financiară RA – 047/10.04.2003, capital social 463.807.666 lei, cod LEI
529900AB9YD8CLGBE756, înscrisă ca operator de date cu caracter personal sub nr. 1641,
19891, IBAN RO 17 RNCB 0090 0005 0611 0001, deschis la BCR – Sucursala Lipșani.
Sucursala din Sibiu este situată pe Bulevardul Vasile Milea nr. 12, iar liderul fiind Matei
Făgădaru.
OMNIASIG Vienna Insurance Group dețineun program complex de reasigurare. Dintre
companiile situate în topul mondial al reasiguratorilor care participă la contractele de reasigurare
ale OMNIASIG Vienna Insurance Group pot fi menționați: Hannover, Partner, Sindicate
Lloyd’s, SCOR, Deutsche Rueck, Enduranceși alții.
În perioada 2000-2015 societatea a câștigat numeroase premii. (vezi Anexa 1).

3.1.2. Istoric
OMNIASIG Vienna Insurance Group este prezentă pe piața asigurărilor din România încă din
1995. Cota de piață, portofoliul de clienți și produse, garanția serviciilor de despăgubire
confirmă poziția de top pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group o ocupă astăzi în România.

Figura 2. Istoric Omniasig Vienna Insurance Group

15
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

3.1.3. Managementul firmei


Acționariat:
 Wiener Stadtische – 99,10%
 Persoane juridice de naționalitate română – 0,25%
 Persoane fizice de naționalitate română – 0,65%
Echipa de conducere este reprezentată de președintele directorat Mihai Tecău precum și
de patru membrii directorat: Costi Stratnic, Bogdan Tudor, Rafal Mosionek și Mădălin Roșu.
Consiliul de supraveghere este format din președintele Roland Groll, vicepreședintele
Hans Raumauf și membrii: Franz Fuchs, Werner Matula, Bogdan Ionuț Speteanu.

3.1.4. Proiecte
Clubul Voluntarilor OMNIASIG VIG
Pentru a susține acțiunea demarată de către acționarul majoritar al companiei – Vienna
Insurance Group, pentru susținerea proiectului "2011 - Anul voluntariatului în Uniunea
Europeană", OMNIASIG VIG a înfiintat Clubul Voluntarilor în care sunt înscriși toți angajații
companiei care au participat la acțiuni de voluntariat.
Într-un mod sau altul, angajații OMNIASIG VIG din fiecare sucursală, respectiv fiecare
direcție/serviciu/birou din Sediul Central au participat la proiectul "Ziua implicării sociale".
În prezent, continuăm activitățile de voluntariat, iar numărul de membrii ai Clubului
Voluntarilor este în creștere, pentru că a fi voluntar reprezintă unul dintre cele mai frumoase
lucruri din lume: "să oferi un pic de bucurie celor ce nu se pot descurca singuri și totodată să le
dai puterea de a merge mai departe ".
Fundațiile partenere sunt: Fundația Habitat pentru Umanitate, Fundația Sf. Dimitrie,
Fundația Sf. Macrina, Fundația Principesa Margareta și Crucea Roșie

3.2. Produse specifice persoanelor juridice


3.2.1. Asigurarea CASCO
Asiguratul:
Persoană juridică care își desfășoară activitatea economică în România.
Obiectul asigurării:
 autovehicule înmatriculate/înregistrate în România;
 modificări constructive permanente;
 echipamente suplimentare care sunt montate pe autovehiculele asigurate;
 roti de rezervă și scule livrate de producătorul autovehiculului ca dotare standard.
Riscuri standard acoperite:
Daune produse direct de:
 coliziuni, zârieri cu alte autovehicule, corpuri mobile sau imobile, personae sau animale
aflate în afara autovehicului;
 corpuri mobile, personae sau animale aflate în interiorul autovehiculului, ca urmare a
producerii unui accident de autovehicul;
16
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

 căderea autovehiculului în apă, în prăpastie , căderea pe autovehicul a unor corpuri


(copaci, blocuri de gheață sau de zăpadă, bolovani etc.), căderea unor corpuri pe cladirea
în care se află autovehiculul;
 derapări și răsturnări;
 incendiu, trăsnet, explozie;
 ploaie torențială, grindină, inundație, furtună, uragan, cutremur de pământ, prăbușire sau
alunecare de teren, avalanșe de zăpadă;
 acțiunea apei de conductă (scurgere, refulare etc.);
 greutatea stratului de zăpadă sau gheață format pe autovehicul sau pe construcția în care
se află acesta.
Daune produse indirect de:
 incendiu, după cum urmează: pagube produse prin afumare, pătare, carbonizare sau
diverse alte distrugeri cauzate de incendiu, precum și pentru avarieri cauzate de apă ca
urmare a măsurilor luate pentru salvarea autovehiculului sau a construcției în care se află
acesta;
 trăsnet sau explozie, după cum urmează: pagube produse atunci când trăsnetul sau
explozia s-a produs la distantă de autovehicul, dacă trăsnetul sau explozia a fost cauza
daunei;
 inundație, după cum urmează: pagube produse de acțiunea mecanică a apelor curgătoare
sau a obiectelor purtate de apă;
 furtună, uragan, cutremur de pământ, prăbușire, avalanșe de zăpadă sau alunecare de
teren (ex.: prăbușirea unui copac lovit de trăsnet, acțiunea mecanică a obiectelor purtate
de furtună sau uragan, dărâmarea acoperișului sau construcției în care se află
autovehiculul).
Costuri / cheltuieli acoperite:
 transportul autovehiculului, de la locul producerii evenimentului la atelierul de reparații
cel mai apropiat sau la locul de parcare sau garaj;
 limitarea pagubelor, în cazul în care aceste costuri/cheltuieli sunt necesare în urma unor
pagube produse de riscuri cuprinse în asigurare.
Riscuri acoperite suplimentar: vandalism; acțunea animalelor; anvelope; aspirația apei în
motor; furt; daune produse de autori necunoscuți; avarii ale elementelor vitrate; acoperirea
autovehiculului ca instalație de lucru; avarii provocate de mărfuri; război; greve, revolte,
tulburări civile; daune cu regres service; plata despăgubirii cu TVA; accidente persoane; abuz de
încredere; bagaje.
Extinderi:
 circulația în afara drumurilor publice;
 extinderea rețelei de unități reparatoare.
Servicii:
Asistență rutieră, serviciu disponibil în variantele Silver, Gold și VIP, include:
 asistență la locul producerii evenimentului rutier sau defectării autovehiculului asigurat;
 tractarea autovehiculului defect/avariat;
 transportul șoferului, pasagerilor și a bagajelor;
17
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

 cazarea la hotel a șoferului și pasagerilor;


 repatrierea autovehiculului.
Durata: 1an
Plata primei de asigurare: integral sau până la 4 rate în condițiile în care polița este respectată
(vezi Anexa 2).
La societatea OMNIASIG VIG, pentru mașina înmatriculată cu numărul B210TKM,
marca Skoda, tip Superb, fabricată în 2012 (vezi Anexa 3) oferta unei polițe CASCO este de
588.01 EUR, asigurată total cu suma de 9,681.00 EUR cu franșiză deductibilă de 10% din suma
asigurată (vezi Anexa 4).

3.2.2. Asigurarea RCA


Asiguratul:
Persoană juridică pentru acoperirea prejudiciilor provocate terților ca urmare a producerii
evenimentului asigurat prin accidente de autovehicule, atât pe teritoriul României, cat și în afara
acestuia, conform convenției Carte Verde.
Obiectul asigurarii:
 autovehicule înmatriculate în România: definitiv, provizoriu sau temporar;
 autovehicule înregistrate în România: tramvaiele, troleibuzele, mopedele, mașinile și
utilajele autopropulsate utilizate în: construcții, agricole, forestiere; tractoarele care nu se
supun înmatricularii.
Riscuri acoperite în conformitate cu legislația în vigoare sunt:
 pagube materiale, vătămari corporale sau deces, produse terților din culpa asiguratului;
 pagubele produse ca urmare a lipsei de folosință a autovehiculului avariat;
 cheltuielile de judecată efectuate de persoana prejudiciată.
Servicii:
Asistență rutieră, serviciu disponibil in variantele Silver și Gold include:
 asistență la locul producerii evenimentului rutier sau defectării autovehiculului asigurat;
 tractarea autovehiculului defect/avariat;
 transportul șoferului, pasagerilor și a bagajelor;
 cazarea la hotel a șoferului și pasagerilor;
 repatrierea autovehiculului.
Limite de despăgubire:
 pentru pagube materiale - 1.000.000 EUR/eveniment;
 pentru vătămari corporale și deces - 5.000.000 EUR/eveniment
Durata: 6/12 luni
Plata primei de asigurare: integral (vezi Anexa 5)
Pentru aceași mașină amintită anterior tarifele RCA pentru durata de 6 luni la Omniasig
sunt mai mari decât cele de la City și Asirom datorită faptului că Omniasig are o sferă mai mare
de cuprindere a riscurilor față de cele două societăți, pe când tarifele la societățile Allianz și
Groupama sunt mai mari, riscurile acoperite fiind aceleași.
18
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

Tarifele RCA pentru durata de 12 luni sunt aceleași la societățile de asigurare City,
Asirom, Omniasig și Groupama, iar la Allianz fiind mai ieftine din pricina faptului că riscurile
acoperite de această societate sunt mai puține față de societățile menționate mai sus.

3.2.3. Asigurarea afaceri mici și mijlocii


Asiguratul:
Produsul Afaceri Mici si Mijlocii este destinat persoanelor juridice și PFA-urilor din
România al căror obiect de activitate se încadrează în categoria de comerț sau prestări servicii,
conform clasei de coduri CAEN care se desfasoara în locația asigurată.
Domenii de activitate:
Câteva exemple de domenii de activitate :
 hoteluri, moteluri, restaurante, pensiuni;
 centre sportive şi de fitness;
 birouri;
 saloane de înfrumusețare ;
 cabinete notariale;
 magazine;
 cabinete medicale și stomatologice;
 comerț cu ridicata (cu excepția: produselor din tutun, mobilă)
 comerț cu amănuntul (cu excepția: autovehiculelor și motocicletelor, carburanți pentru
autovehicule).
Obiectul asigurării:
 clădirile și/sau conținutul acestora – locații unde se desfasoară o activitate economică
acceptată, mijloce fixe, stocuri;
 mașinile, echipamentele și/sau instalațiile - aparate/instalații de aer condiționat, centrale
termice, echipamente/instalații frigorifice, vitrine frigorifice, frigidere;
 pierderile de profit din exploatare, rezultate din intreruperea activității – marja brută
 răspunderea civilă fată de terți - daune provocate terților de către asigurat pentru care
acesta răspunde civil, conform legii;
 răspunderea civilă a locatarului (chiriașului) față de locator (proprietar) - daune cauzate
locatorului de către asigurat în timpul perioadei asigurate;
 accidente angajați - deces și invaliditate ca urmare a unui accident de muncă.
Variante de acoperire:
În funcție de specificul afacerii și necesitățile de protecție, pachet de asigurare Afaceri
Mici și Mijlocii oferă acoperire globală pentru toate riscurile esențiale, solicitate cel mai
frecvent.
Riscuri standard acoperite:
Componenta de bază – asigurarea de incendiu și alte riscuri pentru clădiri și/sau conținut
include acoperiri pentru următoarele riscuri:
 FLEXA: incendiu, trăsnet, explozie, căderi de corpuri aeriene pe clădiri; inclusiv daunele
produse de incendiu care a afectat direct bunurile asigurate: carbonizare totală/partială,
19
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

topire, avarieri accidentale ale instalațiilor fixe care aparțin clădirii, pătare cu fum,
degajare de gaze/vapori în urma incendiului;
 cutremur și incendiul/explozia ce urmează cutremurului;
 riscuri atmosferice: furtună, grindină, inundație, viitură, greutatea stratului de zăpadă sau
gheață, avalanșă de zăpadă, ploaie torențială;
 coliziune cu (auto)vehicule și boom sonic;
 greve, revolte, tulburări civile;
 vandalism;
 apă de conductă, refulare, scurgeri din sprinklere;
 alunecare de teren, prăbușire de teren;
 furt prin efracție/acte de tâlhărie.
Riscuri acoperite suplimentar:
Pachetul se poate adapta necesităților de acoperire ale afacerii cu:
 acoperirea pentru bunurile păstrate în incinte frigorifice;
 acoperirea pentru riscul de spargere a bunurilor casabile;
 asigurarea de avarii accidentale ale mașinilor;
 asigurarea pierderilor din exploatare rezultate din întreruperea activității;
 asigurarea de accidente de muncă pentru angajați;
 asigurarea de răspundere civilă generală fată de terți;
 asigurarea de răspundere civilă a chiriașului față de proprietar.
Teritorialitate: România
Plata primei: Integral sau până la 4 rate.
3.2.4. Asigurarea de răspundere civilă generală
Riscurile acoperite:
 daune materiale;
 vătămari corporale;
 deces.
Asigurarea de răspundere publică
Obiectul asigurării îl constituie acoperirea daunelor cauzate terților, prin desfășurarea
activității sau afacerii la locația unde au loc aceste activități, sau a daunelor produse locațiilor
vecine sau a altor locații și persoane ca urmare a activității asiguratului.
Asigurarea de răspundere a producătorului
Obiectul asigurării îl constituie acoperirea daunelor cauzate unor terțe persoane de/sau in
legătură cu produse rezultate din activități cuprinse în obiectul de activitate al asiguratului, care
reprezintă o consecință directă a consumului sau utilizării produsului respectiv.
Asigurarea de răspundere a angajatorului
Obiectul asigurării constă în preluarea răspunderii civile a asiguratului pentru daune
cauzate angajatilor săi.
OMNIASIG VIG va plăti despăgubiri în completarea asigurărilor sociale, pentru partea de daună
ramasă neacoperită.
Asigurarea de raspundere civila pentru mediu
20
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

Obiectul asigurării îl constituie acoperirea daunelor cauzate terților ca urmare a


producerii unui eveniment poluant în interiorul amplasamentului asigurat.

Concluzie
Omniasig Vienna Insurance Group este o societate responsabilă, de încredere și de succes
care este de părăre că onestitatea și integritatea sunt esențiale pentru ei astfel că își respectă
clienții și partenerii, punând accentul pe calitate nu doar pe cantitate. A-și recomanda-o cu
încredere tuturor persoanelor care doresc să încheie o poliță de asigurare pentru că este o
companie conștientă de rolul și responsabilității ei în societate.

21
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

BIBLIOGRAFIE

1. Dumitru G.Badea, Manualul agentului de asigurări, Editura Economică, București, 2008.


2. Marian-Lucian Achim, Asigurări de bunuri și persoane în economia cunoașterii, Editura
Economică, București, 2008.
3. Titel Negru, Asigurări ghid practic, Editura C. H.Beck, București, 2006.
4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Asigurare
5. http://www.asigurariaici.ro/asigmaritime.html
6. http://www.asigurariaici.ro/asigaviatie.html

22
SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE LA OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP

23