Sunteți pe pagina 1din 29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”

Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București


Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

Școala Gimnazială „Nicolae PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia 1


Labiș” Nr.de ex 5
Revizia 0
Procedură de evaluare a Nr.de ex. 4
personalului didactic și didactic
auxiliar Exemplar nr.1
Cod: PO ………………………

Procedură operaționalǎ
pentru evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea editiei/ reviziei în cadrul


procedurii operaţionale

RESPONSABILITĂȚI NUMELE FUNCȚIA DATA SEMNATURA


INTOCMIT Tașcov Andreea Membru 02.10.2018
CEAC
VERIFICAT Biro Lucian Membru SCMI 04.10.2018
APROBAT Preotescu Maria- Director 08.10.2018
Laura

2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Ediţia sau după Componenta Modalitatea reviziei Data la care se aplică


caz, revizia în revizuită prevederile ediţiei
cadrul ediţiei sau reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1. Ediţia 1 x x 08.10.2018

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul
ediţiei procedurii operaţionale
Nr.crt Scopul Ex . Compartiment Nume şi prenume Data primirii Semnătura
difuzării Nr
1 2 3 4 5 6 7
3.1 Aplicare 1 Director Preotescu Maria- 09.10.2018
Laura
2 Director Manu Lucia 09.10.2018
adjunct Manuela
3 Responsabili Ichim Gheorghe, 09.10.2018
comisii Popa Sorin,
metodice Rǎdulescu Daniela,
Panǎ Elena, Nițǎ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

Ileana,Georgescu
Mirela
4 Administrator Diaconu Ion 09.10.2018
de patrimoniu
5 Secretar-șef Popescu Cristina 09.10.2018
6 Contabil Barbu petrica 09.10.2018

4. Scopul procedurii operaţionale:

Scopul acestei proceduri este asigurarea cadrului necesar pentru o evaluare unitară, obiectivă
şi transparentă a personalului didactic și didactic auxiliar din Școala Gimnazială „Nicolae Labiș”.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale:

5.1 Aceasta procedură se aplică tuturor cadrelor didactice (titulari, suplinitori, detaşaţi,
colaboratori) și cadrelor didactice auxiliare (secretar, secretar-șef, administrator financiar/contabil,
administrator de patrimoniu, laborant, bibliotecar, informatician) din Școala Gimnazială „Nicolae
Labiș”.
5.2 Compartimentul emitent este Comisia de evaluare si asigurare a calităţii.

6. Documente de referinţă/reglementări aplicabile activităţii procedurate

 Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare ;


 Legea nr. 284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice;
 HG nr.81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii,
Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Ordinul 3860/10.03.2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a
performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual.
 Ordin nr. 4613 din 28 iunie 2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de
evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011
 Legea nr. 1/2011 – Legea Educatiei Nationale;
 OMECTS nr. 6143 din 1.11.2011 privind aprobarea Metodologiei anuale de evaluare a
personalului didactic si didactic auxiliar;
 OMECTS nr. 4613/28.06.2012 privind modificarea Anexei 1 a OMECTS 6143/1.11.2011
privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a personalului diddactic si didactic
auxiliar
 OMECTS nr.5079/2016 - Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţămant preuniversitar
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

7.1. Definiţii ale termenilor:

Nr.crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte
termenul
1 Procedură operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce
trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a
regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu
privire la aspectul procesual
2 Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei
operaţionale proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată
3 Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele
asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor
componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale,
acţiuni care au fost aprobate şi difuzate
4 Autoevaluare Activitate prin care personalul evaluat isi evalueaza
propria activitate pe domenii de activitate in baza
criteriilor si indicatorilor de performanta potrivit fisei
de evaluare fisa de autoevaluare/evaluare – document
pe baza caruia se realizeaza evalurea cadrului didactic,
a secretarului, administratorului financiar contabil;
5 Evaluarea comisie Evaluarea realizata in cadrul comisiei metodice sau a
(compartiment) compartimentului din care face parte;
6 Evaluare C.A Evaluarea realizata de Consiliul de Administratie al
scolii in prezenta persoanei implicate
7 Fișa postului Document operational care prezinta in detaliu
elementele cerute angajatului, pentru ca acesta sa isi
poata desfasura activitatea in conditii normale

7.2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat


1 P.O. Procedura operaţională
2 E Elaborare
3 V Verificare
4 A Aprobare
5 Ap. Aplicare
6 Ah. Arhivare
7 CEAC Comisia pentru evaluare şi asigurare a calităţii
8 CA Consiliul de administraţie
9 CP Consiliou profesoral
10 SCMI Sistemul de control managerial intern
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

8. Descrierea procedurii operaţionale:

8.1 Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar

Pasul 1:
1.1 Consiliul Profesoral validează fişele de autoevaluare/evaluare a personalului didactic şi
didactic auxiliar conform perioadei prevăzute în graficul din metodologie (Anexa 1)
1.2.La începutul fiecărui an şcolar se distribuie tuturor fişa de autoevaluare a activităţii
desfăşurate ( Anexele 2 - 7).
Pasul al 2-lea:
La sfârşitul anului şcolar fiecare cadru didactic/ didactic auxiliar completează fişa de
autoevaluare, raportul de autoevaluare a activităţii în baza fişei de autoevaluare şi a rapoartelor
semestriale de analiză a activităţii şi le depune la secretariatul unităţii de învăţământ conform
perioadei prevăzute în graficul prevăzut în metodologie.
Pasul al 3- lea:
Responsabilii fiecărei comisii/compartiment funcţional, completează rubrica de evaluare
menţionată în fişă pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar, în baza procesului verbal (Anexa
8) încheiat în cadrul şedinţei de comisie metodică sau în cadrul şedinţei compartimentelor
funcţionale şi înaintează fişele şi procesul-verbal la Consiliul de administraţie

Pasul al 4- lea:
Consiliul de administraţie evaluează şi acordă propriul punctaj pe baza raportului și a
documentelor justificative pentru acordarea punctajului la autoevaluare. Consiliul de administraţie
stabileşte calificativele anuale pentru fiecare angajat în parte pe baza punctajului final de evaluare,
conform grilei de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale din metodologie.
Pasul al 5- lea:
6.1. Cadrele didactice sunt informate cu privire la calificativele acordate prin secretariatul
unităţii, în termen de 3 zile lucrǎtoare.
6.2. În situaţia unor contestaţii, acestea se înregistrează la secretariat, în termen de 2 zile
lucrătoare de la expirarea termenului de comunicare a calificativului.
Pasul al 6-lea:
Se constituie, dacă este cazul, comisia de soluţionare a contestaţiilor, prin decizia
directorului, conform art.13, capitolul V din OMECTS 6143/ 2011.Contestaţiile se soluţionează în
termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunere, hotărârea fiind definitivă, putând fi atacată la
instanţa de contencios administrativ competentă conform art.14, capitolul V din OMECTS 6143/
2011. Reprezentantul grupei sindicale din unitate poate participa, în calitate de observator, la
lucrările comisiei de contestaţii cu drept de acces la toate documentele şi consemnarea propriilor
observaţii în procesul-verbal

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii:

* Cadrele didactice/ didactice auxiliare au responsabilitatea unei autoevaluări corecte şi


realiste, în conformitate cu documentele justificative;
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

* Responsabilii de comisii au obligaţia întocmirii corecte a dosarului de documente specifice


care validează evaluarea fiecărui angajat;

* Consiliul de administraţie are responsabilitatea evaluării cadrelor didactice/ didactice


auxiliare în urma analizei atente şi detaliate a documentelor prezentate.

* Comisia de contestaţii are responsabilitatea unei analize obiective a cazurilor prezentate.

10. Anexe, înregistrări, arhivări:

Nr Denumire Elaborator Aprobat Nr. Difuzare Arhivare Altele.


anexă anexă Ex. Loc.
Perioada
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Graficul MECTS 28.06.2012 - Documente
/calendarul Director
activităţilor de anual
evaluare
2 Fişe de Director C. A. - Documente
autoevaluare/ Director
evaluare cadre permanent
didactice
3 Fişe de Director C. A. - Documente
autoevaluare/ de
evaluare cadre secretariat
didactice Permanent
auxiliare
4 Analiza Director C. A. - Anual
activităţii 5 ani
didactice
(semestriale)
5 Proces-verbal Comisii Director - Dosar
comisii
5 ani
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

Anexa 1 GRAFICUL/CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE


_________________________________________________________________________
TERMENE | ACTIVITĂŢI |
___________________________________________________________________________
15 iunie - 15 august | Depunerea fişei de autoevaluare/evaluare şi a raportului justificativ la
secretariatul unităţii
|____________________________________________________________________________
3 - 10 septembrie | Validarea de către consiliul profesoral a fişelor de autoevaluare/evaluare ale
personalului didactic şi didactic auxiliar
| Evaluarea în comisii/compartimente
| Evaluarea în consiliul de administraţie
| Comunicarea, prin secretariatul unităţii de învăţământ, a hotărârii consiliului
de administraţie către toate cadrele didactice/didactice auxiliare care nu au putut fi pentru
evaluarea finală
Până la data de 15 septembrie | Depunerea contestaţiilor
Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea în scris a rezultatelor
_____________________________________________________________________________
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

Anexa 2
FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI PARTIAL
PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numărul fișei postului: ................................


Numele și prenumele cadrului didactic: ...................................................
Specialitatea: ............................................................................................
Perioada evaluată: ...................................................................................
Calificativul acordat: ...............................................................................

Punctaj
acordat
Indicatori de Punctaj
Domenii Criterii de performanță performanță maxim Auto Evaluare Validare
ale evaluării evaluare Evaluare consiliu de consiliul
comisie administra profesoral
ţie
1.1 Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare
a documentelor de proiectare, precum și adaptarea acesteia
la particularitățile grupei/clasei (planificările școlare,
1. Proiectarea proces-verbal de monitorizare a parcurgerii materiei, fișă de
activității asistență, procese verbale comisii metodice, etc.). 4
1.2. Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei
educaționale la nivelul unității (procese verbale activități
Comisii metodice arii curriculare / Procese verbale ședințe
cu părinții, promovare activități „Școala Altfel”/ Ziua Porțile
deschise , activități opționale, activități. extracurriculare etc.
). 4
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

1.3 Folosirea tehnologiei informării și comunicării (TIC) în


activitatea de proiectare ( Fișe de asistență, certificate de
formare, parteneriate, accesare manuale digitale, publicare
proiecte didactice/teste etc. pe site-uri de specialitate). 3

1.4 Proiectarea unor activități extracurriculare corelate


cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele
educabililor, planul managerial al unității. 4
15
2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură
caracterul aplicativ al învățării și formarea
2. Realizarea competențelor specifice ( asistențe, documente,
activităților comisie metodică). 5
didactice 2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din
unitatea de învățământ în vederea optimizării
activităților didactice-inclusiv a resurselor TIC. 5
2.3 Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților
realizate (documente / procese verbale / raport,
comisie metodica) . 5
2.4 Organizarea și desfășurarea activităților
extracurriculare, participarea la acțiuni de voluntariat
(certificate/ atestate/diplome/procese verbale /
parteneriate ). 5
2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual și în
echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de
,,a învăța să înveți”. 5
25
3. Evaluarea 3.1 Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor
rezultatelor de evaluare și a rezultatelor activităților de evaluare
învățării (bareme, matrice, interpretare, procese verbale comisie
metodică și comunicarea rezultatelor). 4
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

3.2 Aplicarea testelor predictive - teste, statistici


(procese verbale comisii metodice). 4
3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare,
inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare
unică( asistențe, rapoarte comisie metodică / raport
profesor). 3
3.4 Promovarea autoevaluării și interevaluării. 3
3.5 Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali
( chestionare ). 3
3.6 Coordonarea elaborării portofoliului educațional
ca element central al evaluării rezultatelor învățării
( portofolii, procese verbale comisie metodică). 3
20

4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită,


atitudini, ambient) pentru desfășurarea activităților în
conformitate cu particularitățile clasei de elevi (
4. Manageme asistență la clasă / prelucrare ROF-ul școlii).
ntul clasei 3
de elevi 4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea
situațiilor conflictuale. 3
4.3 Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor
( proiecte didactice). 3
4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună
practică ( proiecte didactice). 3
12
5. Manageme 5.1 Valorificarea competențelor științifice, didactice și
ntul metodice dobândite prin participarea la programele de
carierei și formare continuă / perfecționare (
al adeverințe / certificate / asistențe). 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

dezvoltării 5.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la


personale nivelul comisiei/catedrei/responsabilului ( responsabil
comisie metodică ). 1.5
5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional și
dosarului personal (portofoliu / procese verbale comisie
metodică ). 1.5
5.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare
în interiorul și în afara unității (cu elevii, personalul
școlii, echipa managerială și cu beneficiarii din cadrul
comunității-familiile elevilor, procese verbale cu
părinții/ catalog electronic ). 1.5
5.5. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj,
ţinută, respect, comportament), respectarea şi
promovarea deontologiei profesionale 1.5
8
6. Contribuția
6.1 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în
la
vederea dezvoltării instituționale (proiecte / parteneriate) . 2.5
dezvoltarea
6.2 Promovarea ofertei educaționale (proiecte /
instituțional
parteneriate).
ă și la
2.5
promovare
a imaginii 6.3 Promovarea imaginii școlii în comunitate prin
unității participarea și rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri,
școlare competiții, activități extracurriculare și extrașcolare
(documente specifice, diplome /decizii /procese verbale /
tabele participare/dosare adeverințe/ excursii/ evenimente
etc.). 2.5
6.4 Realizarea/participarea la programe/activități de
prevenire și combatere a violenței și comportamentelor
nesănătoase în mediul școlar, familie și societate ( tematică 2.5
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

Consiliere și orientare/adeverințe proiecte ,programe, orice


alt documnet justificativ ).

6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și


securitate a muncii și de PSI și SSM pentru toate tipurile de
activități desfășurate în cadrul unității de învățământ precum
și a sarcinilor suplimentare. 2.5
6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la 2.5
nivelul organizației.
15
7. Condui 7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, 2
ta respect, comportament).
profesi 7.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 3
onală 5
100

Data: Numele și prenumele: Semnături:


 Cadru didactic evaluat:
 Responsabil comisie:
 Director:
 Președinte consiliul de administrație:
 Membrii consiliului de administraţie:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

Anexa 3

FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE


ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL) ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numărul fișei postului: ................................


Numele și prenumele titularului: .............................................................................
Perioada evaluată: ....................................................................................................
Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale Criterii de performanță Indicatori de Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Validare
evaluării performanță maxim autoevaluare evaluare evaluare consiliul
compartiment consiliu de profesoral
administraţie
1. Proiectarea 1.1.Respectarea planurilor manageriale
activității ale școlii.
1.2.Implicarea în proiectarea activității
școlii, la nivelul compartimentului
financiar.
1.3.Cunoașterea și aplicarea legislației în
vigoare.
1.4.Folosirea tehnologiei informatice în
proiectare.
20
2. Realizarea 2.1.Organizarea activității.
activităților 2.2.Înregistrarea si prelucrarea
informatică periodică a datelor în
programele de contabilitate.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

2.3. Monitorizarea activității.


2.4. Consilierea/îndrumarea și controlul
periodic al personalului care gestionează
valori materiale.
2.5. Alcătuirea de proceduri.
30
3.1. Asigurarea fluxului informațional al
3. Comunicare compartimentului.
și relaționare 3.2.Raportarea periodică pentru
conducerea instituției.
3.3.Asigurarea transparenței deciziilor
din compartiment.
3.4.Evidența, gestionarea și arhivarea
documentelor.
3.5. Asigurarea interfeței privind
licitațiile sau încredintărilor directe.
20
4.1.Nivelul și stadiul propriei pregătiri
4. profesionale.
Managementul 4.2. Formare profesională și dezvoltare în
carierei și al carieră.
dezvoltării 4.3. Coordonarea personalului din
personale subordine privind managementul carierei.
4.4. Participarea la instruirile organizate
de inspectoratul școlar.
10
5.1. Planificarea bugetară prin prisma
5. Contribuția dezvoltării instituționale și promovarea
la dezvoltarea imaginii școlii.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

instituțională și 5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu


la promovarea reprezentanții comunității locale privind
imaginii școlii activitatea compartimentului.
5.3. Îndeplinirea altor atribuții dispuse
de șeful ierarhic superior și/sau
directorul, care pot rezulta din
necesitatea derulării în bune condiții a
atribuțiilor aflate în sfera sa de
responsabilitate.
5.4. Respectarea normelor,
procedurilor de sănătate și securitate a
muncii, de PSI și ISU pentru toate
tipurile de activități desfășurate în
cadrul unității de învățământ.
15
6. Conduita 6.1. Manifestarea atitudinii morale și 2
profesională civice (limbaj, ținută, respect,
comportament).
6.2.Respectarea și promovarea 3
deontologiei profesionale.
5
TOTAL 100

Data: Nume și prenume: Semnături:


 Cadru didactic auxiliar evaluat:
 Responsabil compartiment:
 Director:
 Membrii consiliului de administraţie:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

Anexa4

FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE


ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

Numărul fișei postului: ................................


Numele și prenumele titularului: .............................................................................
Perioada evaluată: ....................................................................................................
Calificativul acordat: ..............................................................................

Punctaj Validare
Domenii Punctaj
Indicatori de Punctaj Punctaj evaluare consiliul
ale evaluării Criterii de performanță evaluare
performanță maxim autoevaluare consiliu de profesoral
compartiment
administraţie
1. Proiectarea 1.1 Elaborarea documentelor de proiectare a
activității activității conform specificului postului și
corelarea acestora cu documentele de
proiectare ale unității de învățământ.
1.2 Implicarea în elaborarea documentelor
de proiectare a activității compartimentului
funcțional.

1.3 Folosirea tehnologiei informării și


comunicării (TIC) în activitatea de
proiectare.
1.4 Elaborarea tematicii și graficului de
control ale activității personalului din
subordine.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

20
2. Realizarea 2.1 Identificarea și aplicarea soluțiilor
activităților optime, prin consultare cu conducerea
unității, pentru toate problemele ce revin
sectorului administrativ.
2.2. Organizarea și gestionarea bazei
materiale a unității de învățământ.

2.3.Elaborarea documentației necesare,


conform normelor în vigoare, pentru
realizarea de achiziții publice în vederea
dezvoltării bazei tehnico-materiale a unității
de învățământ.
2.4 Gestionarea inventarului mobil și imobil
al unității de învățământ în registrul inventar
al acesteia și în evidențele contabile.
30
3. Comunicare 3.1 Relaționarea eficientă cu întregul
și relaționare personal al unității de învățământ.
3.2 Promovarea unui comportament asertiv
în relațiile cu personalul unității de
învățământ.
3.3 Dezvoltarea capacității de comunicare și
relaționare în interiorul și în afara unității (cu
elevii, personalul școlii, echipa managerială
și în cadrul comunității).

20
4. 4.1 Identificarea nevoilor proprii de
Managementul dezvoltare.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

carierei și al 4.2 Participarea la stagii de formare/ cursuri


dezvoltării de perfecționare etc.
personale
4.3 Aplicarea în activitatea curentă a
cunoștințelor/abilităților/competențelor
dobândite prin formare continuă/
perfecționare.
10
5. Contribuția 5.1 Promovarea sistemului de valori al
la dezvoltarea unității la nivelul comunității.
instituțională
5.2 Facilitarea procesului de cunoaștere,
și la
înțelegere, însușire și respectare a regulilor
promovarea
sociale.
imaginii
unității școlare 5.3 Participarea și implicarea în procesul
decizional în cadrul instituției și la
elaborarea și implementarea proiectului
instituțional.
5.4 Inițierea și derularea proiectelor și
parteneriatelor.
5.5 Atragerea de sponsori în vederea
dezvoltării bazei materiale a unității.
15
7. Conduita 6.1. Manifestarea atitudinii morale și
profesională civice (limbaj, ținută, respect, 2
comportament).
6.2.Respectarea și promovarea
3
deontologiei profesionale.
5
TOTAL 100
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

Data:
Nume și prenume: Semnături:

 Cadru didactic auxiliar evaluat:


 Responsabil compartiment:
 Director:
 Membrii consiliului de administraţie:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

Anexa 5
FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE
SECRETAR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numărul fișei postului: ................................


Numele și prenumele titularului: .............................................................................
Perioada evaluată: ....................................................................................................
Calificativul acordat: ..............................................................................
Domenii ale Criterii de performanță Indicatori de Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj evaluare Validare
evaluării performanță maxim autoevalu evaluare consiliu de consiliul
are compartim administraţie profesoral
ent
1. 1.1.Respectarea planurilor manageriale ale
Proiectarea școlii.
activității 1.2.Implicarea în proiectarea activității școlii,
la nivelul compartimentului.
1.3.Realizarea planificării calendaristice a
compartimentului.
1.4.Cunoașterea și aplicarea legislației în
vigoare.
1.5.Folosirea tehnologiei informatice în
proiectare.
20
2. 2.1.Organizarea documentelor oficiale.
Realizarea 2.2. Asigură ordonarea și arhivarea
activităților documentelor unității.
2.3. Gestionarea documentelor pentru
resursa umană a unității (cadre didactice,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

personal didactic auxiliar, personal


nedidactic). Înregistrarea și prelucrarea
informatică periodică a datelor în
programele de salarizare și REVISAL.
2.4. Întocmirea și actualizarea documentelor
de studii ale elevilor.
2.5. Alcătuirea de proceduri.
30
3. 3.1.Asigurarea fluxului informațional al
Comunicare compartimentului.
și 3.2.Raportarea periodică pentru conducerea
relaționare instituției.
3.3.Asigurarea transparenței deciziilor din
compartiment.
3.4. Evidența, gestionarea și arhivarea
documentelor.
3.5. Asigurarea interfeței privind
comunicarea cu beneficiarii direcți și
indirecți.
20
4. 4.1. Identificarea nevoilor proprii de
Managemen dezvoltare.
tul carierei 4.2. Participarea la activități de formare
și al profesională și dezvoltare în carieră.
dezvoltării 4.3. Participarea permanentă la instruirile
personale organizate de inspectoratul școlar.
10
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

5.Contribuți 5.1. Planificarea activității compartimentului


a la prin prisma dezvoltării instituționale și
dezvoltarea promovarea imaginii școlii.
instituțional 5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu
ă și la reprezentanții comunității locale privind
promovarea activitatea compartimentului.
imaginii 5.3. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de
școlii șeful ierarhic superior și/sau directorul, care
pot rezulta din necesitatea derulării în bune
condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de
responsabilitate.
5.4. Respectarea normelor, ROI, a
procedurilor de sănătate și securitate a
muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de
activități desfășurate în cadrul unității de
învățământ.
15
8. Conduita 6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice 2
profesională (limbaj, ținută, respect, comportament).
6.2.Respectarea și promovarea deontologiei 3
profesionale.
5
TOTAL 100
Data: Nume și prenume: Semnături:
 Cadru didactic auxiliar evaluat:
 Responsabil compartiment:
 Director:
 Membrii consiliului de administraţie:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

Anexa6
FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU
FUNCȚIA DE INFORMATICIAN
Numărul fișei postului: ................................
Numele și prenumele titularului: .............................................................................
Perioada evaluată: ....................................................................................................
Calificativul acordat: ..............................................................................
Punctaj Validare
evaluare consiliul
Punctaj
Domenii Indicatori de Punctaj Punctaj consiliu profesoral
Criterii de performanță evaluare
ale evaluării performanță maxim autoevaluare de
compartiment
administr
aţie
1.Proiectar 1.1 Gestionarea și verificarea permanentă a stării de
ea funcționare a echipamentelor de calcul din dotare și
activității asigurarea utilizării în bune condiții a acestora.
1.2 Întreținerea și administrarea rețelei INTERNET
a școlii.
1.3 Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei
educaționale la nivelul unității.
1.4 Participarea la activități extracurriculare
corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul
managerial al unității.
20
2. 2.1 Asigurarea asistenței tehnice profesorilor de altă
Realizarea specialitate decât informatică în timpul orelor
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

activităților desfășurate în laboratorul AEL sau în oricare alt


didactice laborator de informatică.
2.2 Utilizarea și gestionarea eficientă a resurselor
puse la dispoziția postului: bibliotecă de software și
documentații, echipamente de tehnică de calcul și
auxiliare, etc.
2.3 Participarea la activități extracurriculare,
precum si participarea la acțiuni de voluntariat.
30
3.Comunic 3.1 Dezvoltarea capacității de comunicare și
are și relaționare cu elevii.
relaționare 3.2 Dezvoltarea capacității de comunicare și
relaționare cu personalul școlii.
3.3 Dezvoltarea capacității de comunicare și
relaționare cu echipa managerială.
3.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și
relaționare în cadrul comunității.
3.5 Relaționarea cu firmele producătoare de softuri,
de echipamente de calcul, cu firmele care asigură
service-ul echipamentelor de calcul, relaționarea cu
providerul de INTERNET.
15
4. 4.1 Valorificarea competențelor științifice,
Manageme dobândite prin participarea la programele de
ntul formare/perfecționare.
carierei și 4.2 Implicarea în organizarea activităților metodice
al la nivelul comisiei/catedrei de informatică.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

dezvoltării 4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului și dosarului


personale personal.
15
5.1 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte
5. educaționale în vederea dezvoltării instituționale.
Contribuți 5.2 Promovarea ofertei educaționale.
a la 5.3 Realizarea/participarea la programe/activități de
dezvoltarea prevenire și combatere a violenței și
instituționa comportamentelor nesănătoase în mediul școlar.
lă și la
promovare 5.4 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate
a imaginii și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate
unității tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de
școlare învățământ precum și a sarcinilor suplimentare.
5.5 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității
la nivelul organizației.
15
9. Conduita 6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, 2
profesional ținută, respect, comportament).
ă 6.2.Respectarea și promovarea deontologiei 3
profesionale.
5
TOTAL 100
Data: Nume și prenume: Semnături:
 Cadru didactic auxiliar evaluat:
 Responsabil compartiment:
 Director:
 Membrii consiliului de administrație
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

Anexa 7

FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIILE DE


BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numărul fișei postului: .............................


Numele și prenumele titularului: .............................................................................
Perioada evaluată: ....................................................................................................
Calificativul acordat: ...............................................................................
Punctaj Validare
Punctaj
Domenii Indicatori de Punctaj Punctaj evaluare consiliul
Criterii de performanță evaluare
ale evaluării performanță maxim autoevaluare consiliu de profesoral
compartiment
admini strație
1.1.Respectarea normelor
biblioteconomice în vigoare recomandate
1. pentru funcționarea bibliotecii școlare.
Proiectarea
activității 1.2 Respectarea procedurilor existente la
nivelul unității cu privire la:
 efectuarea operațiilor în documentele
de evidență (RFM, RI, Fișele de
evidență, Fișe de cititor);
 transmiterea informațiilor în interiorul
și exteriorul unității.
1.3 Realizarea planificării calendaristice
a activității bibliotecii în concordanță cu
structura anului școlar și adaptată la
particularitățile unității școlare.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

1.4 Proiectarea anumitor activități de


inițiere și valorizare a dimensiunii
educative a tehnologiei informării și
comunicării (TIC) în cadrul bibliotecii.

1.5 Elaborarea de instrumente de


planificare pe tipuri de activități:
pedagogice, culturale, de comunicare și
de gestionare a bibliotecii.
20
2. 2.1 Organizarea resurselor bibliotecii în
Realizarea vederea punerii lor la dispoziția
activității utilizatorilor în cadrul activităților.
2.2 Realizarea completă/corectă/legală a
operațiilor biblioteconomice (catalogare,
clasificare/indexare, depozitare,
evidență, împrumut, inventariere, casare)
prin colaborare cu alte compartimente.
2.3 Gestionarea prin securitate și bună
păstrare a dotării și colecțiilor bibliotecii.
2.4 Organizarea de expoziții, vizite și
întâlniri tematice, ateliere de creație
privind promovarea ofertei bibliotecii în
comunitate și atragerea cititorilor.
2.5 Adaptarea la complexitatea muncii pe
baza nivelului de concepție, de analiză și
sinteză a activității.
30
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

3.1 Asigurarea unei bune comunicări


3. Comunicare și relaționări la nivel intern (cu elevii,
și relaționare cadrele didactice, didactic-auxiliare).

3.2 Comunicarea eficientă cu utilizatorii


externi (părinți, comunitate) și parteneri.
3.3 Atragerea elevilor către activitățile
bibliotecii și stimularea lecturii (numărul
fișelor de cititor).
3.4 Consolidarea relației dintre școală și
comunitate.
3.5 Colaborarea cu instituții de cultură și
educație în vederea realizării unor
proiecte cu caracter cultural și educativ.
20
4.1 Analiza nivelului și stadiului propriei
4. pregătiri profesionale.
Managementul 4.2 Participarea permanentă la cercuri și
carierei și al activități metodice la nivel local/
dezvoltării județean/ național.
personale 4.3 Participarea la programe de formare
în vederea dezvoltării profesionale.
10
5. Contribuția 5.1 Realizarea integrală și la timp a
la dezvoltarea atribuțiilor stabilite prin fișa postului.
instituțională și
la promovarea 5.2 Respectarea Regulamentului de
imaginii școlii organizare și funcționare a bibliotecii
școlare și a Regulamentului intern al
bibliotecii școlare, respectarea normelor
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

de conservare și securitate a colecțiilor, a


normelor și procedurilor de sănătate și
securitate a muncii, PSI și ISU.
5.3 Promovarea valorilor culturale
românești prin realizarea de parteneriate
educative naționale și internaționale.
5.4 Inițiative personale privind
stimularea donațiilor și obținerea unor
sponsorizări în scopul dezvoltării
resurselor bibliotecii.
5.5 Utilizarea rațională și eficientă a
alocațiilor bugetare pentru achiziții,
abonamente.
15
10. Conduita 6.1. Manifestarea atitudinii morale și 2
profesională civice (limbaj, ținută, respect,
comportament).
6.2.Respectarea și promovarea 3
deontologiei profesionale.
5
Total 100

Data: Nume și prenume: Semnături:


 Cadru didactic auxiliar evaluat:
 Responsabil compartiment:
 Director:
 Membrii consiliului de administraţie:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București
Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

Anexa 8

Proces – verbal,

Încheiat astăzi, ................... cu ocazia întrunirii membrilor comisiei ....................................... .

În cadrul întrunirii s-au dezbătut şi aprobat calificativele acordate de colegi şi de responsabilul


comisiei.

Nr.crt. Profesor Calificativ colegial Calificativ responsabil


comisie

S-ar putea să vă placă și