Sunteți pe pagina 1din 7

ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE

“NICOLAE BĂLCESCU” SIBIU


Facultatea de Manangement Militar
Specializare Managementul organizației

MODALITĂȚI DE MANIFESTARE ALE


COMPONENTELOR PROCESULUI
DECIZIONAL LA NIVELUL UNEI SUBUNITĂȚI
MILITARE

Realizator:Sd.sg.ANGHEL Diana
Grupa: 32A

SIBIU
2019
CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I:Fundamentele teoretice ale procesului decizional

1.1 Definirea şi conţinutul conceptului de decizie managerial


1.2 Elementele componente ale procesului decisional

Capitolul II: Modalități de manifestare ale componentelor procesului decizional în


cadrul U.M 01473

1.1 Clasificarea componentelor procesului decizional pe specificul armei studiate

1.2 Exemplificarea

Concluzii

Bibliografie

2 din 7
INTRODUCERE
Pentru o bună perioadă de timp managementul a fost considerat o adevărată arta, talent
însuşit prin învăţarea din încercări şi erori.În ceea ce privește mediul militar,existența unui
proces decizional eficient și a unor lideri capabili să ia cele mai bune decizii în cele mai critice
momente este indiscutabilă.Astfel, putem spune ca organizația militara din prezent are nevoie nu
doar de lideri adevărați ci și de conducători care să fie totodată si buni manageri întrucât
mediului militar este unul complex,numărul de soluţii posibile foarte mare, este dificilă
prezicerii consecinţelor pe termen lung datorită creşterii gradului de incertitudine, efectele
erorilor în luarea deciziilor pot fi dezastruoase datorită complexităţii operaţiilor şi reacţiei în lanţ
pe care o eroare poate să o cauzeze .

Actualitatea lucrării este evidentă,componentele procesului decisional și modul de


manifestare a acestora,procesul decizional ocupînd un rol important în sistemul de management.
Asigurând conducerii posibilitatea de a atrage şi combina resursele disponibile,de a evolua sau
stagna,decizia managerială reprezintă principalul instrument de realizare a obiectivelor stabilite
pentru o anumită perioadă dată iar acestă deciziei este posibilă doar prin intermediul
componentelor procesului decizional.

Metodele de cercetare utilizate pe parcursul proiectului de specialitate sunt observaţia,


analiza şi sinteza, gruparea, anchetarea precum şi alte metode şi instrumente de cunoaştere
ştiinţifică, lucrarea este prezentată în formă scrisă utilizînd grafice, desene, tabele şi diagrame.

3 din 7
Capitolul I:Fundamentele teoretice ale procesului decizional

1.1 Definirea şi conţinutul conceptului de decizie managerială


Din perspectivă pragmatică, managementul se exercită, respectiv se aplică în mod curent în
mai multe planuri la nivelul organizaţiilor; unul dintre planurile majore în care regăsim
managementul aplicat este dat de activitatea managerilor de adoptare şi aplicare a deciziilor (unii
autori numesc acest plan sistemul decizional al firmei, sistem ce funcţionează alături de cel
tehnologic, organizatoric, informaţional etc.1).
Decizia poate fi definită ca un proces raţional de alegere a unei soluţii, a unei linii de
acţiune dintr-un număr oarecare de posibilităţi, în scopul de a ajunge la un anumit rezultat.
Referitor la locul deciziei în procesul de management, considerăm că aceasta nu reprezintă
o funcţie întrucît rezultatul procesului decizional se concretizează în cadrul fiecărei funcţii a
managementului. Astfel, în domeniul previziunii, ca funcţie a managementului, rezultatul
procesului decizional se concretizează în variante de strategie, de plan sau de program.
Deciziile manageriale, spre deosebire de deciziile generale, se referă la misiunea,
strategiile şi politica pe termen lung a organizației, coordonarea principalelor domenii de
activitate, atingerea eficienţei dorite, soluţionarea şi medierea conflictelor, au influenţe directe la
nivelul grupului, neafectând numai starea, comportamentul, acţiunile şi rezultatele unui singur
individ și întotdeauna vor determina efecte directe economice, umane, tehnice, educaţionale, cel
puţin la nivelul unui comportament al organizației.
Decizia managerială poate îmbrăca doua forme:
-act decizional (predomină cantitativ în cadrul organizației)
-proces decizional (specific deciziilor mai complexe)
Actul decizional se referă la situaţii decizionale de complexitate redusă sau cînd respectiva
situaţie are un caracter repetitiv, variabilele implicate fiind foarte bine cunoscute de către
decident, numai este necesară o culegere de informaţie şi o analiză a lor. La baza actelor
decizionale se află experienţa şi intuiţia managerilor.
Procesul decizional constă în ansamblul fazelor prin intermediul cărora se pregăteşte,
adoptă şi evaluează decizia managerială.Acesta este definit ca fiind o serie de paşi care încep cu

1
O. Nicolescu – Management, Editura Economică, Bucureşti

4 din 7
analiza informaţiei, continuă cu selectarea dintre mai multe alternative şi verificarea alternativei
selectate pe problema aflată în studiu.
Structura procesului decizional este influenţată de un număr mare de factori printre care pot
fi amintiţi: tipul problemei decizionale; condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul
decizional; gradul de cunoaştere a apariţiei anumitor evenimente; calităţile şi experienţa
managerului, etc.

1.2 Elementele componente ale procesului decizional


Problematica complexă ridicată de adoptarea unor decizii fundamentate ştiinţific necesită
cunoaşterea elementelor componente ale procesului decizional şi a factorilor de influenţă a
calităţii deciziilor.
 Decidentul este principalul element component al procesului decizional, care prin
activitatea sa în procesul de elaborare a deciziilor, bazându-se pe anumite criterii, va
alege una din variantele elaborate. Decidentul poate fi o persoană care în virtutea funcţiei
pe care o ocupă, are dreptul de a decide, sau un organism de management investit cu
asemenea atribuţii.
 Problema decizională. Decizia se adoptă pentru soluţionarea unei probleme decizionale.
În absenţa problemei decizia nu are obiect.
 Mulţimea variantelor decizionale - poate fi finită sau infinită. Cuprinde totalitatea
posibilităţilor de soluţionare a problemei decizionale. Definirea acestei mulţimi necesită
informaţii din interiorul şi din afara organizaţiei, gîndire managerială creatoare,
consultarea experţilor, efectuarea de cercetări. În momentul identificării problemei
decizionale, decidentul conştientizează existenţa mai multor cursuri de acţiuni posibile.
El poate cunoaşte aceste alternative prin implicarea directă sau prin intermediul altor
persoane. Alegerea variantei optime se face după o serie de metode corespunzătoare
modelului matematic care caracterizează situaţia decizională.
 Mulţimea criteriilor decizionale - include o serie de caracteristici pe baza cărora se
evaluează şi se compară variantele decizionale, în vederea adoptării celei mai raţionale
decizii. Mulţimea criteriilor decizionale este reprezentată de punctele de vedere ale
decidentului care izolează aspecte ale realităţii economice în cadrul procesului decizional.

5 din 7
 Mediul ambiant- reprezinta cadrul in care actioneaza decidentul și cuprinte ansamblul
conditiilor interne si externe care influenteaza decizia si care vor fi influentate prin
actiunile declansate in urma aplicarii deciziilor.. Acesta are o influenta deosebita in
asigurarea cresterii eficientei procesului deciziona
 Mulţimea consecinţelor cuprinde ansamblul rezultatelor ce s-ar obţine conform fiecărui
criteriu decizional şi fiecărei stări a condiţiilor obiective prin aplicarea variantelor
decizionale. Stabilirea consecinţelor este o activitate care nu se realizează întotdeauna cu
exactitate deoarece nu se cunosc cu certitudine cauzele ce ar determina producerea lor.
Consecinţele pot fi în formă cantitativă sau calitativă.
 Obiectivele decizionale sunt nivelele propuse de către decident pentru a fi atinse în urma
implimentării variantei decizionale alese.
 Utilitatea fiecărei consecinţe a diferitelor variante se exprimă în aceeaşi unitate de
măsură care variază între 0 şi 1, utilitatea reprezentând rezultatul aşteptat de decident în
urma faptului că o anumită consecinţă se realizează.

6 din 7
Capitolul II:Procesul decizional în cadrul U.M 01473

7 din 7

S-ar putea să vă placă și