Sunteți pe pagina 1din 25

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME ŞCOLARE

pentru disciplina opţională

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

CLASELE I – A XII-A
(variantă modulară)

Aprobat cu Ordin al ministrului


Nr. 4108 / 05.06.2003

2003
NOTĂ DE PREZENTARE

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept „o stare de bine fizică, mintală şi
socială, şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii”. Din perspectivă publică, sănătatea
constituie, datorită imenselor sale implicaţii individuale, sociale şi demografice, unul dintre
elementele cele mai vizate de politicile şi strategiile guvernamentale din întreaga lume. În acest
sens, în 1977, statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (inclusiv România), au
decis în mod unanim că „ţelul social principal al guvernelor şi OMS în decadele viitoare, să fie
realizarea unei stări de sănătate a întregii populaţii a Globului, care să permită tuturor
oamenilor să ducă o viaţă productivă din punct de vedere economic şi social.
Prezentul material face parte integrantă din Programul Naţional “Educaţia pentru sănătate
în şcoala românească” şi este adresat în special cadrelor didactice care doresc să îşi asume rolul
de formatori şi facilitatori ai dezvoltării armonioase a copilului şi adolescentului, a stării lui de
bine şi a unei calităţi superioare a vieţii, fiind util în susţinerea la clasă a activităţilor de
educaţie pentru sănătate. În acelaşi timp programul se adresează elevilor, părinţilor acestora şi
întregii comunităţi. Abordarea domeniilor educaţiei pentru sănătate, este realizată din
perspectivă ştiinţifică, pedagogică şi legislativă. Cadrul didactic poate utiliza şi armoniza
informaţia pe cicluri de dezvoltare, în funcţie de nivelul clasei, de dezvoltarea psihosomatică a
elevilor şi de particularităţile locale. Programele şcolare în sine vin în întâmpinarea nevoilor
fundamentale de educaţie ale oricărui copil şi adolescent, iar formarea unui stil de viaţă
sănătos, integrarea sexualităţii în maturarea emoţională, controlul stresului, dobândirea de
repere în orientarea şcolară şi profesională, devin condiţii esenţiale pentru dezvoltarea
armonioasă a personalităţii elevului.
Prin elaborarea unei oferte de curriculum şcolar de “Educaţie pentru sănătate” ca disciplină
opţională s-a urmărit promovarea cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi
formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos.
Şcoala, prin autoritatea morală pe care o are, este un loc ideal pentru transmiterea acestor
cunoştinţe de educaţie pentru sănătate elevilor şi are abilitatea şi capacitatea de a cuprinde şi de
a se adresa, în timp, unui procent ridicat din populaţie.
Obiectivele urmărite în cadrul Programului Naţional “Educaţia pentru sănătate în şcoala
românească” vizează:
1. promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului, respectiv:
- funcţionarea optimă din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi
spiritual;
- formarea unui stil de viaţă sănătos
2. dezvoltarea personală a elevului, respectiv:
- autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine;
- comunicare şi relaţionare interpersonală;
- controlul stresului;
- dezvoltarea carierei personale
3. prevenţie, respectiv:
- prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate;
- prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă;
- prevenirea conflictelor interpersonale, a dezadaptării sociale şi a situaţiei de criză.
Programul naţional şi curriculum-ul de Educaţie pentru sănătate urmăresc:
- să asigure educarea populaţiei şcolare pentru un stil de viaţă sănătos;
- să faciliteze accesul la o informaţie corectă, avizată, atât în mediul urban cât şi în mediul rural;
- să realizeze, în mod indirect, educaţia adulţilor;
- să conducă la diminuarea numărului de îmbolnăviri şi reducerea comportamentelor cu risc.

Educaţie pentru sănătate – Clasele I – a XII-a 2


Programul naţional “Educaţia pentru sănătate în şcoala românească” oferă în ansamblul
său, din perspectiva strategiei sale de realizare, dezvoltarea componentei de educaţie pentru
sănătate atât în cadrul unui curriculum cât şi ca activităţi extracurriculare şi extraşcolare.
***
În procesul de elaborare a curriculum-ului de Educaţie pentru sănătate pentru învăţământul
primar, gimnazial şi liceal s-au avut în vedere trei repere fundamentale:
- raportarea la dinamica şi la necesităţile actuale, precum şi la finalităţile de perspectivă
ale sistemului românesc de învăţământ, generate de evoluţiile societăţii;
- raportarea la tendinţele actuale şi la criteriile internaţionale general acceptate în
domeniul reformelor curriculare;
- raportarea la acele tendinţe ale sistemului românesc de învăţământ care sunt pertinente
din punctul de vedere al redimensionării valorilor educaţiei.
Alături de reperele enunţate mai sus, s-a avut în vedere construirea programelor şcolare pe
baza următorilor indicatori:
- nivelul, varietatea şi complexitatea intereselor educaţionale ale elevilor pe probleme de sănătate;
- ritmul multiplicării permanente a domeniilor cunoaşterii şi a nevoii de educaţie;
- exigenţele formării personalităţii elevului într-o lume în schimbare.
Elaborarea curriculum-ului de Educaţie pentru sănătate a urmărit, totodată:
- adecvarea curriculum-ului, în ansamblu său, la contextul socio-cultural naţional;
- racordarea curriculum-ului la evoluţiile în domeniu înregistrate pe plan internaţional;
- coerenţa, manifestată atât la nivelul relaţiei dintre curriculum şi finalităţile sistemului
de învăţământ, cât şi la nivelul diferitelor componente intrinsece ale acestuia;
- pertinenţa curriculum-ului în raport cu obiectivele educaţionale;
- transparenţa curriculum-ului din punctul de vedere al tuturor agenţilor educaţionali implicaţi;
- articularea optimă a fazelor procesului curricular în ansamblul său: proiectare,
elaborare, aplicare, revizuire permanentă.

Curriculum-ul de Educaţie pentru sănătate a fost elaborat în variantă modulară.


Concepţia organizării modulare a conţinuturilor îi aparţine lui L. D’Hainaut, conform
căruia un modul didactic trebuie să satisfacă următoarele criterii fundamentale: „a) să prezinte
sau să definească un ansamblu de situaţii de învăţare; b) să posede o funcţie proprie, specificată
cu grijă şi să vizeze obiective bine definite; c) să propună probe în vederea orientării celui ce
studiază şi / sau a celui ce predă şi să le ofere un feed-back; d) să poată să se integreze în
itinerariile şi logicile învăţării”.
Organizarea modulară urmăreşte să ofere utilizatorului o bază flexibilă pentru aplicarea
Programului naţional Educaţia pentru sănătate în şcoala românească, în cadrul orelor de
Curriculum la Decizia Şcolii.
Curriculum-ul de Educaţie pentru sănătate cuprinde următoarele module:
▪ Educaţie pentru sănătate, clasele I / a II-a
▪ Educaţie pentru sănătate, clasele a III-a / a IV-a
▪ Educaţie pentru sănătate, clasele a V-a / a VI-a
▪ Educaţie pentru sănătate, clasele a VII-a / a VIII-a
▪ Educaţie pentru sănătate, clasele a IX-a / a X-a
▪ Educaţie pentru sănătate, clasele a XI-a / a XII-a.
Modulele prezentate sunt în acord cu formatul programelor pentru învăţământul
obligatoriu şi cel liceal. Ele sunt elaborate în coerenţă verticală precum şi orizontală, prin
raportare la achiziţiile de trunchi comun, stipulate pentru clasele respective.

Educaţie pentru sănătate – Clasele I – a XII-a 3


Pentru învăţământul primar şi gimnazial programele conţin:
► obiective cadru

► obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare

► lista orientativă de conţinuturi

► exemple de modalităţi de adaptare şi selectare a obiectivelor de referinţă şi a

conţinuturilor la nivelul fiecărei clase


► sugestii metodologice şi de evaluare formativă.

Pentru învăţământul liceal, cele două module cuprind:


► competenţe generale

► valori şi atitudini

► competenţe specifice şi conţinuturi

► modalităţi de adaptare şi selectare a competenţelor şi a conţinuturilor la nivelul fiecărei clase

► sugestii metodologice şi de evaluare formativă

În această structurare, programele le permit profesorilor şi învăţătorilor să-şi selecteze şi


să-şi adapteze conţinuturile propuse, în funcţie de achiziţiile elevilor (avem în vedere
participarea / neparticiparea acestora, în anul/anii anteriori, la un curs de Educaţie pentru
sănătate), dar şi de alţi factori, cum ar fi caracteristicile grupului de elevi (vârstă, mediu social
şi şcolar), resursele didactice disponibile etc.
Modulele propuse pot fi folosite astfel:
- la nivelul unei clase urmărind toate obiectivele de referinţă sau o selecţie/ adaptare a
acestora, prin intermediul celor 9 domenii de conţinut (în interiorul acestora
învăţătorul/ profesorul putând stabili subtemele cele mai relevante grupului ţintă)
- la nivelul a două clase prin departajarea obiectivelor de referinţă (sau selectarea/
adaptarea lor) prin multiplicarea activităţilor de învăţare şi prin parcurgerea, după
nevoi a tuturor temelor de sub cele 9 domenii obligatorii.
În consecinţă, în structurarea modulară prezentată se obţin următoarele avantaje:
- asigurarea progresiei în achiziţii, pentru elevii care urmează opţionalul pe parcursul a
mai mulţi ani de studiu;
- dezvoltarea unor deprinderi şi comportamente specifice educaţiei pentru sănătate
precum şi parcurgerea tuturor domeniilor de conţinut ale disciplinei, chiar în cazul în
care elevii optează o singură dată pe parcursul întregii şcolarităţi pentru acest opţional.
In această situaţie, prin coerenţa modulului şi adecvarea acestuia la specificitatea şi la
achiziţiile unei anumite tranşe de vârstă, elevii au ocazia să descopere domeniul şi să-l
integreze în structurile sale cognitive şi afective;
- articularea educaţiei formale, nonformale şi informale.

Educaţie pentru sănătate – Clasele I – a XII-a 4


EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE – CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

CLASELE I – A IV-A

I. OBIECTIVE CADRU

1. Utilizarea limbajului specific educaţiei pentru sănătate


2. Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale şi a mediului

Educaţie pentru sănătate – Clasele I – a IV-a 5


Educaţie pentru sănătate, clasele I - a II-a

NOTA DE PREZENTARE
Programa de Educaţie pentru sănătate clasele I - a II-a cuprinde:
Obiective cadru (aceleaşi pentru tot ciclul primar).
Obiective de referinţă (grupate sub obiectivele cadru) şi exemple de activităţi de învăţare
corespunzătoare fiecăruia dintre acestea.
Listă de conţinuturi.
Învăţătorul are posibilitatea să selecteze şi să adapteze obiectivele de referinţă şi
conţinuturile în funcţie de grupul de elevi. Lista de conţinuturi prezentată este orientativă, dar
este obligatorie parcurgerea a cel puţin o temă din fiecare domeniu al educaţiei pentru sănătate.
Programa poate fi parcursă fie în clasa I, fie în clasa a II a, sau poate fi parcursă în ambele clase
– prin departajarea obiectivelor de referinţă şi prin multiplicarea activităţilor de învăţare (de
exemplu OR 1.2. poate fi atins şi prin activităţi de învăţare de tipul: discuţii cu elevii, vizita
unui grup de adolescenţi în clasă sau a unui bebeluş, pentru clasa I, sau realizarea unui
miniproiect „Trecutul meu” care să reflecte o viziune personală asupra schimbării, pentru clasa
a II a).
Recomandăm cadrelor didactice ca pentru clasa I accentul să fie, în special pe domeniile
Igienă personală şi Sănătatea alimentaţiei, iar la clasa a II-a pe Creştere şi dezvoltare în
perioada copilăriei, Boli cauzate de lipsa de igienă, Sănătate mintală.
Metode şi tehnici de predare: recomandăm metode interactive, adaptate elevilor de
clasele I – a II-a, în special: jocul de rol, conversaţia, observaţia, discuţia facilitată.
Modalităţi de evaluare: probe scrise, probe orale, probe practice, autoevaluarea,
miniproiecte, portofolii.
Materiale auxiliare* care pot fi utilizate ca suport de curs al opţionalului:
• Kit multimedia pentru profesori, pe temele „Sănătatea reproducerii”; „Droguri”,
„Abuzuri”, „Elemente de metodică”
• Ghiduri pentru profesori pentru domeniile: Elemente de anatomie, Igienă personală,
Activitate şi odihnă, Sănătatea alimentaţiei, Sănătatea mediului, Sănătate mintală,
Violenţă, Accidente.
• Buletinele informative „Educaţie pentru sănătate” editate sub egida MEC
• Alte materiale elaborate de MEC sau cu avizul MEC.

*Notă:
Toate materialele auxiliare destinate predării disciplinei “Educaţie pentru
sănătate”, utilizate în şcoli sunt / vor fi cele elaborate de Ministerul Educaţiei
şi Cercetării (MEC) şi avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei (MSF) –
pentru conformitatea termenilor de specialitate. Se pot utiliza şi alte materiale
auxiliare, cu condiţia ca acestea să fie aprobate de MEC (care va facilita
obţinerea avizului şi din partea MSF).

Educaţie pentru sănătate – Clasele I – a II-a 6


CURRICULUM PE CLASE

CLASELE I – A II-A

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Utilizarea limbajului specific educaţiei pentru sănătate


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul claselor I şi a II-a elevul va fi Pe parcursul claselor I şi a II-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
1.1. să identifice principalele părţi ale - exerciţii „joc” de descoperire a părţilor
organismului uman utilizând termeni componente ale corpului uman, utilizând
simpli de anatomie mulaje, planşe, imagini sau prin studiul
propriului corp;
1.2. să identifice transformările corpului prin - exerciţii de recunoaştere pe bază de imagini
creştere, folosind termeni simpli de
anatomie
2. Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale şi a mediului
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
2.1. să recunoască comportamentele sănătoase - descrierea unor comportamente sănătoase;
şi comportamentele de risc; - enumerarea unor modalităţi de transmitere a
bolilor;
- identificarea alimentelor sănătoase;
- exerciţii de comparare a situaţiilor reale şi
imaginare;
- exerciţii de raportare la reguli standard;
- povestiri orale;
- prezentarea unui program zilnic
- exerciţii de recunoaştere a unor substanţe
toxice şi agenţi nocivi pentru organismul
uman.
2.2. să recunoască cazuri de violenţă şi - studii de caz
sentimente asociate cu acestea; - jocuri de rol
- exerciţii de luare a deciziilor
2.3. să aplice corect normele igienico-sanitare; - exerciţii de aplicare a normelor de igienă
corporală şi a vestimentaţiei prin simularea
unor situaţii;
- realizarea unor expoziţii cu materiale
realizate sau procurate de elevi.
2.4. să identifice rolul activităţii fizice şi a - aprecierea timpului acordat activităţii fizice
odihnei în menţinerea sănătăţii şi odihnei
- prezentarea unui program zilnic
- studierea cazurilor reale şi precizarea
regulilor respectate/ nerespectate
2.5. să comenteze situaţii de abuz, violenţă, - analiza unor situaţii de abuz, violentă,
accidente accidente
- comentarea unor situaţii prezentate în mass
media
2.6. să manifeste interes pentru aprecierea - exemple de observare şi evaluare a
calităţii produselor, a proceselor, valabilităţii produselor alimentare
aspectelor mediului înconjurător - modalităţi de evitare a folosirii substanţelor
toxice, a accidentelor
- povestiri

Educaţie pentru sănătate – Clasele I – a II-a 7


CONŢINUTURI

I. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE


1. Corpul uman: părţi componente, localizarea principalelor organe interne
2. Organele de simţ (“Simţurile mă ajută să învăţ”)
3. Starea de sănătate / boală (“Ce înseamnă să fii sănătos? Ce înseamnă să fii bolnav?”)
4. Creşterea şi dezvoltarea în perioada copilăriei (“Cresc în fiecare zi”)
II. IGIENĂ PERSONALĂ
1. Igiena cavităţii bucale
2. Igiena mâinilor şi a unghiilor
3. Igiena părului
4. Igiena corpului
5. Igiena îmbrăcămintei
6. Igiena încălţămintei
7. Boli cauzate de lipsa de igienă: hepatita A (boala mâinilor murdare), scabia, puricii, păduchii
8. Gripa şi virozele respiratorii
III. ACTIVITATE ŞI ODIHNĂ
1. Regimul de activitate şi odihnă în perioada copilăriei
2. Timpul liber: activităţi şcolare şi extraşcolare (“Ne jucăm şi învăţăm; Când şi cât învăţăm?
Când şi cum ne jucăm? Când şi cum ne odihnim?”)
IV. SĂNĂTATEA MEDIULUI
1. Mediul înconjurător (“Să trăim într-un mediu sănătos; Locul de joacă; Unde pun gunoiul”)
2. Curăţenia în clasa şi şcoala mea
V. SĂNĂTATE MINTALĂ
1. Autocunoaşterea (“Cine sunt? cum sunt? Ce îmi place, ce nu îmi place?”)
2. Eu şi ceilalţi, locul meu în clasă / colectiv
3. Diferiţi şi totuşi la fel
4. Controlul emoţiilor (“Mi-e frică! De cine? De ce?”)
VI. SĂNĂTATEA ALIMENTAŢIEI
1. Tipuri de alimente
2. Termenul de valabilitate al alimentelor; reguli de păstrare a alimentelor
3. Diversitatea alimentelor – condiţie a sănătăţii: importanţa vitaminelor, sării iodate şi a
substanţelor organice (glucide, lipide, proteine)
VII. SĂNĂTATEA REPRODUCERII
1. Diferenţele dintre fetiţă / fată / femeie, fetiţă / băieţel
VIII. CONSUMUL ŞI ABUZUL DE SUBSTANŢE TOXICE
1. Substanţe dăunătoare sănătăţii
2. Fumul de ţigară şi sănătatea
IX. ACCIDENTE, VIOLENŢĂ, ABUZ FIZIC
1. Modalităţi de prevenire a accidentelor
2. Despre violenţă
3. Drepturile mele / drepturile colegilor
MODALITĂŢI DE EVALUARE
- probe scrise
- probe orale
- probe practice
- autoevaluarea
- miniproiecte
- portofolii

Educaţie pentru sănătate – Clasele I – a II-a 8


Educaţie pentru sănătate, clasele a III-a – a IV-a

NOTA DE PREZENTARE

Programa de educaţie pentru sănătate, clasele a III-a – a IV-a cuprinde 9 obiective de referinţă şi
exemple de activităţi de învăţare pentru fiecare obiectiv.
Pentru clasa a III-a prioritare sunt domeniile Igienă personală, Sănătatea alimentaţiei, Sănătate
mintală, iar pentru clasa a IV-a Activitate şi odihnă, Sănătatea mediului. Abordarea temei „Diferenţe
fizice dintre perioada copilăriei şi pubertate” se poate realiza la nivelul clasei a IV-a; recomandăm
învăţătorilor ca această temă să se discute în grupuri mixte.
Metode şi tehnici de predare: jocul de rol, studiul de caz, conversaţia, ştiu / vreau să ştiu / am
învăţat, conversaţia, dezbaterea, observaţia, Philips 6.6.
Modalităţi de evaluare: probe scrise, probe orale, probe practice, autoevaluarea, miniproiecte,
portofolii.
Materiale auxiliare* ce pot fi folosite ca suport de curs al opţionalului:
• Kit multimedia pentru profesori pe temele „Sănătatea reproducerii”; „Droguri”, „Abuzuri”,
„Elemente de metodică”
• Ghiduri pentru profesori pentru domeniile: Elemente de anatomie, Igienă personală,
Activitate şi odihnă, Sănătatea alimentaţiei, Sănătatea mediului, Sănătate mintală, Violenţă,
Accidente.
• Buletinele informative „Educaţie pentru sănătate” editate sub egida MEC
• Alte materiale elaborate de MEC sau cu avizul MEC.

*Notă:
Toate materialele auxiliare destinate predării disciplinei “Educaţie pentru
sănătate”, utilizate în şcoli sunt / vor fi cele elaborate de Ministerul Educaţiei
şi Cercetării (MEC) şi avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei (MSF) –
pentru conformitatea termenilor de specialitate. Se pot utiliza şi alte materiale
auxiliare, cu condiţia ca acestea să fie aprobate de MEC (care va facilita
obţinerea avizului şi din partea MSF).

Educaţie pentru sănătate – Clasele a III-a – a IV-a 9


CURRICULUM PE CLASE
CLASELE A III-A – A IV-A

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Utilizarea limbajului specific educaţiei pentru sănătate


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul claselor a III-a şi a IV-a Pe parcursul claselor a III-a şi a IV-a se
elevul va fi capabil: recomandă următoarele activităţi:
1.1. să identifice tipuri de boli şi pericolul - stabilirea de măsuri de prevenire a
acestora pentru sănătate, folosind un îmbolnăvirilor
limbaj simplu - alcătuirea de enunţuri
- rebus
.1.2. să descrie beneficiile alimentaţiei - jocuri de rol
sănătoase, activităţii fizice şi odihnei - studii de caz
- discuţii în grup
- formulări de concluzii
- completarea de fişe
1.3. să-şi exprime părerea referitor la - expoziţii tematice;
sănătatea personală, a mediului - activităţi în aer liber: excursii, drumeţii.
înconjurător, la accidente, violenţă şi - studii de caz
abuzuri. - joc de rol tip „proces”
2. Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale şi a mediului
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
2.1. să identifice factorii interni şi externi care - dezbateri pe teme date
determină starea de sănătate şi de boală - formulări de concluzii simple
2.2. să identifice aspectele fizice şi - discuţii de grup
comportamentele omului sănătos - studii de caz
2.3. să aplice reguli pentru menţinerea - exerciţii de luare a deciziilor
sănătăţii acasă, la şcoală, în comunitate - jocuri de rol
2.4. să recunoască situaţiile de abuz ale - analiza unor situaţii de abuz
adulţilor asupra copiilor - comentarea unor cazuri din mass-media
- jocuri de rol
2.5. să analizeze efectele pe termen scurt şi - discuţii despre substanţele cu potenţial
lung ale substanţelor nocive asupra vătămător
organismului - întocmirea de portofolii;
2.6. să găsească soluţii proprii pentru - exerciţii de rezolvare a situaţiilor problemă
problemele de sănătate specifice vârstei referitoare la starea de sănătate;
- studii de caz.

CONŢINUTURI

I. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE


1. Diferenţe fizice dintre perioada copilăriei şi pubertate
2. Rolul organelor în corp
3. Organismul – un tot unitar
II. IGIENĂ PERSONALĂ
1. Vaccinările şi importanţa lor
2. Reguli de igienă intimă
3. Rolul igienei personale în prevenirea bolilor transmisibile
4. Parazitozele frecvente la copii; boli transmise de animale
5. Controlul stomatologic periodic

Educaţie pentru sănătate – Clasele a III-a – a IV-a 10


III. ACTIVITATE ŞI ODIHNĂ
1. Sportul – prietenul meu
2. Refacerea după efort
3. Efort fizic / efort intelectual
4. Modalităţi de evitare a oboselii
IV. SĂNĂTATEA MEDIULUI
1. Poluarea aerului – ce este şi cine o produce?
V. SĂNĂTATE MINTALĂ
1. Greşeli voluntare şi involuntare
2. Porecle – etichetări
3. Calităţi şi defecte ale copiilor
4. Reacţii la teamă: teama de profesor / învăţător, teama de părinţi, teama de notele mici
VI. SĂNĂTATEA ALIMENTAŢIEI
1. Influenţa alimentelor de origine vegetală şi animală asupra organismului
2. Efectele alimentaţiei unilaterale
3. Consecinţele excesului de dulciuri
VII. SĂNĂTATEA REPRODUCERII
1. Rolurile sexelor în societate (evitarea discriminărilor de sex în familie şi societate)
2. Modificări corporale la pubertate
3. Nouă luni pentru un bebeluş (cum “apare pe lume” copilul, momente ale evoluţiei fătului)
VIII. CONSUMUL ŞI ABUZUL DE SUBSTANŢE TOXICE
1. Uzul şi abuzul de substanţe: medicamente etc.
2. Cum să spunem NU la diverse presiuni privind consumul de substanţe nocive
IX. ACCIDENTE, VIOLENŢĂ, ABUZ FIZIC
1. Jocul – între dinamism şi agresivitate
2. Abuzul în grupul de copii
3. Abuzul adulţilor asupra copiilor
MODALITĂŢI DE EVALUARE
- probe scrise
- probe orale
- probe practice
- autoevaluarea
- miniproiecte
- portofolii

Educaţie pentru sănătate – Clasele a III-a – a IV-a 11


EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE – CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

CLASELE A V-A – A VIII-A

I. OBIECTIVE CADRU

1) Utilizarea unor noţiuni, norme şi principii specifice educaţiei pentru sănătate.


2) Formarea unor atitudini şi comportamente responsabile privind starea de sănătate.
3) Dezvoltarea capacităţii de a rezolva situaţii problemă privind sănătatea şi mediul

Educaţie pentru sănătate – Clasele a V-a – a VIII-a 12


Educaţie pentru sănătate, clasele a V-a – a VI-a

NOTA DE PREZENTARE

Pentru acest modul s-au elaborat 10 obiective de referinţă corespunzătoare celor trei
obiective cadru din gimnaziu. Profesorul are posibilitatea de a selecta şi adapta obiectivele de
referinţă şi activităţile de învăţare pentru cele două clase (a V-a – a VI-a), dar este obligatorie
abordarea celor 9 domenii. Numărul de ore şi de activităţi de învăţare pentru fiecare temă va fi
decis de profesor. Recomandăm ca OR 1.1, 2.1., 2.4. să fie aprofundate în special la clasa a V-
a, iar 1.2., 2.2, 2.5., la clasa a VI-a; de asemenea, recomandăm profesorilor ca prin activităţile
desfăşurate să formeze la elevi abilităţi de viaţă (luarea deciziilor, comunicare eficientă,
autocunoaştere, gândire critică).
Metode şi tehnici de predare: brainstorming, problematizarea, jocul de rol, studiul de
caz, conversaţia, ştiu / vreau să ştiu / am învăţat, conversaţia, dezbaterea, observaţia, Philips
6.6, cubul, mozaicul.
Modalităţi de evaluare: probe scrise, probe orale, probe practice, autoevaluarea,
miniproiecte, portofolii, proiecte, referate.
Materiale auxiliare* ce pot fi folosite ca suport de curs al opţionalului:
• Kit multimedia pentru profesori pe temele „Sănătatea reproducerii”, „Droguri”, „Abuzuri”,
„Elemente de metodică”.
• Ghiduri pentru profesori pentru domeniile: Elemente de anatomie, Igienă personală,
Activitate şi odihnă, Sănătatea alimentaţiei, Sănătatea mediului, Sănătate mintală, Violenţă,
Accidente.
• Buletinele informative „Educaţie pentru sănătate” editate sub egida MEC.
• Alte materiale elaborate de MEC sau cu avizul MEC.

*Notă:
Toate materialele auxiliare destinate predării disciplinei “Educaţie pentru
sănătate”, utilizate în şcoli sunt / vor fi cele elaborate de Ministerul Educaţiei
şi Cercetării (MEC) şi avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei (MSF) –
pentru conformitatea termenilor de specialitate. Se pot utiliza şi alte materiale
auxiliare, cu condiţia ca acestea să fie aprobate de MEC (care va facilita
obţinerea avizului şi din partea MSF).

Educaţie pentru sănătate – Clasele a V-a – a VI-a 13


II. CURRICULUM PE CLASE

CLASELE A V-A – A VI-A

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Utilizarea unor noţiuni, norme şi principii specifice educaţiei pentru sănătate


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul claselor a V-a şi a VI-a Pe parcursul claselor a V-a şi a VI-a se
elevul va fi capabil: recomandă următoarele activităţi:
1.1. să identifice modificările - exerciţii de reprezentare a organismului la
organismului la pubertate, folosind pubertate
un limbaj adecvat - activităţi pe grupe
- vizionarea de filme didactice
1.2. să explice diferenţele dintre stările - interpretarea unor scenarii, piese, roluri cu
de sănătate / disconfort fizic/psihic conţinut specific
şi de boală - iniţierea şi desfăşurarea unor jocuri
- discuţii în cadrul activităţilor desfăşurate în
grup
- elaborarea de proiecte
1.3. să identifice sursele de informaţie - exerciţii de documentare
corectă în probleme de sănătate - realizarea de portofolii, pliante, broşuri
- activităţi de grup
2. Formarea unor atitudini şi comportamente responsabile privind starea de sănătate
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
2.1. să aplice regulile de igienă personală - compararea stării de sănătate cu starea de
şi igienă a mediului boală
- iniţierea şi desfăşurarea unor jocuri pe teme
de igienă
2.2. să ia decizii responsabile / corecte în - studii de caz
situaţii de ameninţare a stării de - jocuri de rol
sănătate - predicţii despre starea de sănătate în condiţii
de suprasolicitare fizică, psihică, consum de
alcool sau droguri
2.3. să dezvolte relaţii sănătoase - compararea stării de sănătate cu starea de
interpersonale şi cu mediul boală
- iniţierea şi desfăşurarea unor jocuri pe teme
de igienă
2.4. să se implice în activităţi de - formularea şi rezolvarea de situaţii problemă
prevenire şi combatere a factorilor privind starea de sănătate
de risc asupra sănătăţii - realizarea de proiecte
- realizarea de portofolii
- studii de caz
2.5. să manifeste un comportament - discuţii în cadrul activităţilor pe grupe
responsabil referitor la igiena - elaborarea de mesaje
sexuală - jocuri de rol

Educaţie pentru sănătate – Clasele a V-a – a VI-a 14


3. Dezvoltarea capacităţii de a rezolva situaţii problemă privind sănătatea şi mediul
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
3.1. să identifice nevoia de ajutor şi să - măsuri de prim ajutor în caz de insolaţie,
acorde primul ajutor în cazul unor accidente ale sistemului locomotor,
urgenţe medicale simple respirator, circulator
- tratamentul de urgenţă în caz de febră, vomă,
diaree, leşin
- formularea şi rezolvarea de situaţii problemă
privind starea de sănătate;
- realizarea de proiecte;
- realizarea de portofolii;
- studii de caz;
- concursul “Sanitarii pricepuţi”.
3.2. să aprecieze efectele pe termen scurt - clasificarea factorilor de risc din mediul
şi lung ale factorilor de risc pentru intern / extern;
sănătate - realizarea unor miniproiecte individuale sau
de grup;
- confecţionarea de afişe, pliante, planşe, benzi
desenate ş.a.
- reprezentarea schematică a relaţiei organism-
mediu.

CONŢINUTURI

I. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE


1. Creşterea şi dezvoltarea organismului la pubertate
2. Sistemul reproducător
II. IGIENĂ PERSONALĂ
1. Modalităţi de prevenire a bolilor
2. Atitudinea faţă de bolnavi
3. Igiena şi anotimpul
III. ACTIVITATE ŞI ODIHNĂ
1. Regimul de muncă şi odihnă al elevului de gimnaziu
2. Parametrii efortului: volum, intensitate şi complexitate
3. Curba capacităţii de efort: zi, săptămână, an
IV. SĂNĂTATEA MEDIULUI
1. Principalele tipuri de poluare şi măsuri de prevenire şi combatere
2. Efectele poluării asupra sănătăţii (“Lumea pe care o dorim”)
V. SĂNĂTATE MINTALĂ
1. Responsabilitate, transformări emoţionale (“Am crescut, sunt mare!” Eu şi ceilalţi ! Cum reuşesc să
mă fac înţeles? Mie îmi pasă de colegul meu)
2. Efectele singurătăţii asupra sănătăţii mintale (“Nu sunt singur! Sunt cu prietenii mei”)
3. Timiditatea / încrederea în sine
VI. SĂNĂTATEA ALIMENTAŢIEI
1. Piramida alimentelor
2. Eticheta – cartea de vizită a alimentelor
3. Drepturile consumatorilor
4. Ghidul alimentaţiei sănătoase
VII. SĂNĂTATEA REPRODUCERII
1. Prietenie: factori care influenţează deciziile; valori importante în decizii legate de implicare /
neimplicare în relaţii interpersonale (respect, limbaj afectiv, maniere)
2. Concepţia şi sarcina: riscurile sarcinii în pubertate şi adolescenţă pentru mamă şi copil
3. Mituri legate de sexualitate / comportament sexual (menstruaţie, erecţie, poluţii, pilozitate)

Educaţie pentru sănătate – Clasele a V-a – a VI-a 15


VIII. CONSUMUL ŞI ABUZUL DE SUBSTANŢE TOXICE
1. Droguri licite şi droguri ilicite
2. Libertate sau dependenţă: să ştii să spui nu drogurilor
3. Efectele consumului de droguri asupra organismului
IX. ACCIDENTE, VIOLENŢĂ, ABUZ FIZIC
1. Strada – loc de joacă?
2. Reacţii în situaţii critice
3. Primul ajutor în caz de accidente (fracturi, hemoragii, lipotimii, luxaţii, entorse)
4. Violenţa în familie
MODALITĂŢI DE EVALUARE
- probe scrise
- probe orale
- probe practice
- autoevaluarea
- proiecte
- portofolii
- referate

Educaţie pentru sănătate – Clasele a V-a – a VI-a 16


Educaţie pentru sănătate, clasele a VII-a – a VIII-a

NOTĂ DE PREZENTARE

Programa de Educaţie pentru sănătate, clasele a VII-a – a VIII-a, cuprinde 9 obiective de referinţă
şi exemple de activităţi de învăţare corespunzătoare; în acest modul, a fost eliminat domeniul Elemente
de anatomie şi fiziologie, obiectivele acestui domeniu fiind cuprinse în trunchiul comun.
Pentru clasa a VII-a recomandăm, în special, activităţi specifice domeniilor Igienă personală,
Sănătatea reproducerii, Consumul şi abuzul de substanţe toxice, Accidente; tema “Sarea iodată în
alimentaţie: efectele carenţei de iod” este obligatorie pentru clasa a VII-a, urmărindu-se conexiunea cu
cunoştinţele dobândite de la biologie şi chimie.
Pentru clasa a VIII-a, obligatorie este parcurgerea temelor “Dozarea efortului intelectual pentru
examene şi concursuri”; “Planuri de viitor: familie, relaţii sociale, impactul vieţii sexuale asupra
viitorului”; “Sarcina nedorită şi avortul; servicii: planificare familială, adrese”; “Toxicomania” realizate
prin diverse activităţi de învăţare care să-i ajute pe elevi în luarea deciziilor şi în formarea unui
comportament responsabil.
Metode şi tehnici de predare: brainstorming, problematizarea, jocul de rol, studiul de caz,
conversaţia, ştiu / vreau să ştiu / am învăţat, conversaţia, dezbaterea, observaţia, Philips 6.6, cubul,
mozaicul.
Modalităţi de evaluare: probe scrise, probe orale, probe practice, autoevaluarea, miniproiecte,
portofolii, proiecte, referate, observaţia sistematică a elevilor.
Materiale auxiliare* ce pot fi folosite ca suport de curs al opţionalului:
• Kit multimedia pentru profesori pe temele „Sănătatea reproducerii”, „Droguri”, „Abuzuri”,
„Elemente de metodică”.
• Ghiduri pentru profesori pentru domeniile: Elemente de anatomie, Igienă personală, Activitate
şi odihnă, Sănătatea alimentaţiei, Sănătatea mediului, Sănătate mintală, Violenţă, Accidente.
• Buletinele informative „Educaţie pentru sănătate” editate sub egida MEC.
• Alte materiale elaborate de MEC sau cu avizul MEC.

*Notă:
Toate materialele auxiliare destinate predării disciplinei “Educaţie pentru
sănătate”, utilizate în şcoli sunt / vor fi cele elaborate de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării (MEC) şi avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei (MSF) – pentru
conformitatea termenilor de specialitate. Se pot utiliza şi alte materiale auxiliare, cu
condiţia ca acestea să fie aprobate de MEC (care va facilita obţinerea avizului şi din
partea MSF).

Educaţie pentru sănătate – Clasele a VII-a – a VIII-a 17


CURRICULUM PE CLASE

CLASELE A VII-A – A VIII-A

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Utilizarea unor noţiuni, norme şi principii specifice educaţiei pentru sănătate


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul claselor a VII-a şi a VIII-a Pe parcursul claselor a VII-a şi a VIII-a se
elevul va fi capabil: recomandă următoarele activităţi:
1.1. să ofere explicaţii, păreri, descrieri, - realizarea unor albume, afişe, casete audio-
folosind conceptele şi principiile educaţiei video
pentru sănătate - studii de caz
- dezbaterea diferitelor situaţii
2. Formarea unor atitudini şi comportamente responsabile privind starea de sănătate
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
2.1. să-şi identifice punctele tari şi punctele - participarea la concursuri cu teme privind
slabe ale imaginii de sine educaţia pentru sănătate
- realizarea unor micro-cercetări privind starea
de sănătate a colecţii
2.2. să ia atitudine contra pericolului - elaborarea unor auto/ caracterizări din punct
reprezentat de droguri asupra stării de de vedere fizic, psihic şi social a colectivului
sănătate clasei
2.3. să analizeze efectele unor comportamente - studii de caz
neadecvate stării de sănătate; - exerciţii de luare a deciziilor şi de analiză a
consecinţelor
2.4. să manifeste iniţiativă în combaterea - joc de rol
comportamentelor neadecvate observate - studii de caz
la cei din jur - proiecte comunitare / în şcoală
3. Dezvoltarea capacităţii de a rezolva situaţii problemă privind sănătatea şi mediul
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
3.1. să aprecieze oportunităţile şi ameninţările - realizarea unor proiecte individuale/ de grup;
mediului - realizarea de afişe;
- concursuri interclase pe probleme de mediu;
3.2. să analizeze consecinţele consumului de - realizarea de portofolii;
substanţe toxice - minianchete;
3.3. să analizeze consecinţele debutului vieţii - studii de caz;
sexuale - exerciţii de întocmire a planului de viaţă;
3.4. să intervină eficient în situaţiile problemă - exerciţii de negociere;
din domeniul sănătăţii - realizarea de materiale informative;
- joc de rol.

Educaţie pentru sănătate – Clasele a VII-a – a VIII-a 18


CONŢINUTURI
I. IGIENĂ PERSONALĂ
1. Influenţa modei asupra dezvoltării personale a elevului
2. Produsele cosmetice şi riscurile folosirii lor; manichiura, pedichiura, cosmetica – potenţiali
factori de risc pentru infecţii cutanate şi hepatita B, C
II. ACTIVITATE ŞI ODIHNĂ
1. Dozarea efortului intelectual pentru examene şi concursuri
III. SĂNĂTATEA MEDIULUI
1. Resursele naturale: importanţa lor pentru un organism sănătos
2. Factorii de mediu care influenţează starea de sănătate / boală (astm, alergii)
IV. SĂNĂTATE MINTALĂ
1. Stres, supraîncărcare, adaptabilitate
2. Responsabilitate / adaptabilitate
V. SĂNĂTATEA ALIMENTAŢIEI
1. Calităţile organoleptice ale alimentelor; ponderea alimentelor în raţia zilnică
2. Sarea iodată în alimentaţie: efectele carenţei de iod
3. Declanşarea obezităţii prin alimentaţia nesănătoasă
4. Raportul calitate-preţ în alegerea alimentelor
VI. SĂNĂTATEA REPRODUCERII
1. Comportament sexual responsabil; debutul vieţii sexuale;
2. Infecţii cu transmitere sexuală – transmitere, prevenire (inclusiv HIV/SIDA)
3. Planuri de viitor: familie, relaţii sociale, impactul vieţii sexuale asupra viitorului
4. Sarcina nedorită şi avortul; servicii (adrese): planificare familială, consiliere, ginecologie
5. Violenţă, viol, incest
6. Exploatarea sexuală: hărţuire, prostituţie, pornografie
VII. CONSUMUL ŞI ABUZUL DE SUBSTANŢE TOXICE
1. Alcoolismul, dependenţa de alcool
2. Tabagismul
3. Toxicomania (Trecerea de la consumul accidental de droguri la abuz; manifestări; toleranţă /
dependenţă / sevraj /dezintoxicare, cum să spun nu presiunilor grupului, consecinţele
toxicomaniei în plan individual şi social)
4. Mituri, prejudecăţi, stereotipuri privind consumul de substanţe toxice
5. Legislaţia privind comercializarea, traficul şi consumul de substanţe toxice
VIII. ACCIDENTE, VIOLENŢĂ, ABUZ FIZIC
1. Abuzul sexual şi consecinţele lui
2. Agresiunea verbală – factor al comportamentului deviant
3. Modalităţi de evitare a violenţei
MODALITĂŢI DE EVALUARE
- Probe orale
- Probe scrise (chestionare, eseuri)
- Probe practice
- Autoevaluare
- Observaţia sistematică a elevilor

Educaţie pentru sănătate – Clasele a VII-a – a VIII-a 19


EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE – CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

CLASELE A IX-A – A XII-A

VALORI ŞI ATITUDINI

Curriculum-ul de Educaţie pentru sănătate îşi propune dezvoltarea următoarelor valori şi atitudini:
• Formarea unui stil de viaţă sănătos
• Respectul faţă de viaţa personală, sănătatea proprie şi a celorlalţi
• Dobândirea unui comportament responsabil referitor la sănătate
• Dezvoltarea toleranţei şi solidarităţii faţă de persoanele aflate în dificultate
• Manifestarea spiritului de iniţiativă în situaţii critice ce vizează sănătatea
• Dezvoltarea motivaţiei şi responsabilităţii pentru sănătatea şi ocrotirea mediului,
dobândirea unui comportament ecologic

I. COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea unor noţiuni, concepte, legi şi principii specifice educaţiei pentru sănătate.
2. Investigarea şi rezolvarea unor probleme vizând sănătatea

Educaţie pentru sănătate – Clasele a IX-a – a XII-a 20


NOTĂ DE PREZENTARE

Pentru învăţământul liceal, au fost propuse două module: clasele a IX-a – a X-a şi clasele a
XI-a – a XII-a, ambele conţinând un domeniu nou, respectiv Noţiuni de bioetică. În cele două
module, ponderea activităţilor este destinată domeniilor Sănătatea reproducerii, Consumul şi
abuzul de substanţe toxice.
Conţinuturile propuse sunt orientative, dar este obligatorie abordarea tuturor domeniilor
“Educaţiei pentru sănătate” – prin activităţi de învăţare cât mai diverse, în funcţie de
necesităţile grupului de elevi.
Sugestii metodologice:

Exemple de activităţi de învăţare: Exemple de metode şi tehnici:


• modelarea şi reprezentarea grafică a • conversaţia euristică
unor procese • jocul de rol
• completarea unor fişe de observaţii • studiul de caz
• investigaţii • problematizarea
• înregistrări audio-video • brainstorming
• implicarea în campanii de prevenire • mozaicul
şi combatere a consumului de • cubul
droguri, delicvenţei • Ştiu / vreau să ştiu / am învăţat
• jocuri de rol
• studii de caz Materiale auxiliare*
• seminarii, simpozioane,
concursuri pe temă dată care pot fi utilizate ca suport de curs:
• rezolvarea creativă de probleme • Kit multimedia pentru profesori pe temele
• realizarea de materiale „Sănătatea reproducerii”, „Droguri”,
informative „Abuzuri”, „Elemente de metodică”
• exerciţii de rezolvare a conflictelor • Ghiduri pentru profesori pentru domeniile:
Elemente de anatomie, Igienă personală,
Modalităţi de evaluare: Activitate şi odihnă, Sănătatea alimentaţiei,
• probe orale Sănătatea mediului, Sănătate mintală,
• probe scrise (chestionare, eseuri) Violenţă, Accidente.
• probe practice • Buletinele informative „Educaţie pentru
• autoevaluare sănătate” editate sub egida MEC
• observaţia sistematică a elevilor • Alte materiale elaborate de MEC sau cu
• portofolii avizul MEC.

*Notă:
Toate materialele auxiliare destinate predării disciplinei “Educaţie pentru sănătate”, utilizate în
şcoli sunt / vor fi cele elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) şi avizate de
Ministerul Sănătăţii şi Familiei (MSF) – pentru conformitatea termenilor de specialitate. Se
pot utiliza şi alte materiale auxiliare, cu condiţia ca acestea să fie aprobate de MEC (care va
facilita obţinerea avizului şi din partea MSF).

Educaţie pentru sănătate – Clasele a IX-a – a XII-a 21


CURRICULUM PE CLASE
CLASELE A IX-A – A X-A

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI

1. Utilizarea unor noţiuni, concepte, legi şi principii specifice educaţiei pentru sănătate.
Competenţe specifice Conţinuturi
1.1. identificarea factorilor care influenţează - omul, fiinţă bio-psiho-socială;
dezvoltarea fizică şi psihică a individului; - nevoile organismului legate de alimentaţie,
activitate, odihnă;
- raţia alimentară;
- comportamente alimentare întâlnite la omul
modern;
- bolile psihice;
- boli cauzate de aditivii alimentari;
- consumul de droguri şi dependenţa fizică şi
psihică;
1.2. utilizarea noţiunilor de anatomie, - eugenismul;
genetică, legislaţie pentru explicarea unor - eutanasia;
aspecte de bioetică
1.3. analiza consecinţelor deciziilor - concepţie;
referitoare la viaţa sexuală în plan individual, - metode contraceptive (abstinenţa, metode
familial, comunitar naturale, metode de barieră, contracepţia
hormonală, steriletul, contracepţia de urgenţă,
sterilizarea voluntară);
2. Investigarea şi rezolvarea unor probleme vizând sănătatea
Competenţe specifice Conţinuturi
2.1. investigarea influenţei factorilor - principalele surse de poluare la nivel local,
ambientali asupra sănătăţii individuale şi naţional şi global;
colective - modalităţi de combatere a poluării;
- influenţa poluanţilor asupra stării de sănătate a
comunităţii;
2.2. explorarea impactului situaţiilor de risc - consecinţele accidentelor, violenţei şi abuzului;
asupra individului şi comunităţii - consumul de droguri;
2.3. evaluarea informaţiilor şi serviciilor cu - cabinetele de planificare familială: adrese,
privire la sănătatea reproducerii informaţii utile;
2.4. construirea de strategii pentru - măsuri de prevenire a poluării;
practicarea unui stil de viaţă sănătos - luarea deciziilor privitoare la relaţiile sexuale,
consumul de droguri;
- selectarea surselor de informare cu privire la
serviciile de sănătate a reproducerii.

Educaţie pentru sănătate – Clasele a IX-a – a X-a 22


CLASELE A XI-A – A XII-A

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI

1. Utilizarea unor noţiuni, concepte, legi şi principii specifice educaţiei pentru sănătate.
Competenţe specifice Conţinuturi
1.1. analiza factorilor care determină - capacitatea de muncă intelectuală; alternarea
starea de sănătate / boală, activitate şi activităţii intelectuale cu activitatea fizică şi odihna;
odihnă, echilibrul fizico-mintal şi a - infecţia cu HIV/SIDA şi alte boli cu transmitere
aspectelor de bioetică sexuală;
- metode de menţinere a echilibrului fizico-mintal;
- dezvoltări disarmonice de personalitate (tulburări de
tip schizoid, antisocial, evitant); suicid, parasuicid;
- tehnici de autocontrol şi de autoevaluare;
- relaţii conflictuale; tehnici de negociere a
conflictelor;
- donarea de organe, fertilizarea “in vitro”;
1.2. identificarea consecinţelor abaterilor - legislaţia referitoare la violenţa domestică,
de la legislaţia în vigoare referitoare la consumul, traficul şi deţinerea de droguri;
sănătate - legislaţia referitoare la mediu;
1.3. descrierea influenţei factorilor de - principalele surse de poluare la nivel local, naţional,
mediu asupra sănătăţii la nivel local, global;
naţional şi global; - standardele europene de calitatea a mediului;
1.4. explicarea relaţiei dintre gradul de - tipuri de alimente consumate;
cultură şi starea de sănătate personală şi a - deficienţe alimentare (anorexie, bulimie, curele de
comunităţii; slăbire);
- metode de tratare a bolilor;
- rolurile sexelor în societate;
- sarcină şi parentalitate.
1.5. explicarea unor concepte, teorii şi - Aspecte particulare ale raportului sexual;
opinii personale referitoare la problemele - Disfuncţiile sexuale;
de sănătate - Cancerul de sân;
- Genofondul; specii pe cale de dispariţie;
- Clonarea;
1.6. analiza interrelaţiilor dintre sănătatea - factorii ereditari (ex. prezenţa în familie a unor
fizică, psihică şi mintală a organismului bolnavi de diabet, cancer de sân, boli
în asigurarea sănătăţii personale cardiovasculare) care influenţează sănătatea
personală;
- stresul şi tehnici de evitare a stresului;
- cauzele oboselii şcolare;
- igiena examenelor.
2. Investigarea şi rezolvarea unor probleme vizând sănătatea
Competenţe specifice Conţinuturi
2.1. evaluarea condiţiilor necesare - negocierea în relaţiile sexuale;
menţinerii unei relaţii sănătoase dintre - comunicarea despre sexualitate;
parteneri - analiza deciziilor referitoare la relaţia în cuplu;
2.2. aplicarea unor strategii de - tehnici de evaluare şi control a stresului;
minimalizare a situaţiilor potenţial - adaptarea regimului alimentar la situaţii deosebite;
periculoase
2.3. evaluarea influenţei gradului de - factorii sociali care influenţează rolul sexelor;
cultură a societăţii asupra unor modalităţi - influenţa pornografiei asupra adolescenţilor;
de exprimare a sexualităţii
2.4. investigarea aspectelor legale privind - legislaţia privind sexualitatea.
sexualitatea

Educaţie pentru sănătate – Clasele a XI-a – a XII-a 23


Listă orientativă de conţinuturi pentru anul I (clasele IX-X)
I. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE
1. Omul, fiinţă bio - psiho – socială
2. Dezvoltarea morfo-fiziologică a adolescentului
II. IGIENĂ PERSONALĂ
1. Cauzele care determină apariţia cancerului (leucemie, cancer de sân, pulmonar, bucal, de piele, de col
uterin)
III. ACTIVITATE ŞI ODIHNĂ
1. Nevoile organismului în perioada adolescenţei
2. Exerciţiul fizic contra stresului şi anxietăţii
3. Modalităţi de prevenire a oboselii
IV. SĂNĂTATEA MEDIULUI
1. Probleme majore de mediu din societatea noastră şi mondială
2. Principalele surse de poluare la nivel local, naţional şi global
3. Modalităţi de prevenire a surselor de poluare
V. SĂNĂTATE MINTALĂ
1. Delimitări conceptuale – psihologie, psihiatrie, psihoterapie
2. Boli psihice
3. Succese şi insuccese
4. Dependenţă / independenţă (luarea deciziei şi asumarea consecinţelor sale)
VI. SĂNĂTATEA ALIMENTAŢIEI
1. Factori care perturbă metabolismul (glucidic, proteic, lipidic, mineral); carenţe
2. Aditivii alimentari şi influenţa lor asupra sănătăţii
3. Lanţul alimentar şi riscurile asociate fiecărei verigi (îngrăşăminte chimice, pesticide, hormoni de
creştere, antibiotice în alimente)
4. Securitatea alimentară
VII. SĂNĂTATEA REPRODUCERII
1. Comportament sexual – valori, toleranţă, normalitate
2. Comportamente deviante: zoofilia, pedofilia, gerontofilia, necrofilia, tulburări ale comportamentului
sexual
3. Ceasul organismului feminin şi masculin
4. Metode contraceptive: eficienţă, avantaje, dezavantaje
5. Infecţii cu transmitere sexuală, inclusiv HIV/SIDA
6. Parentalitatea, avort, abandon, pruncucidere
7. Decepţii şi dificultăţi în relaţiile de cuplu
8. Servicii de sănătatea reproducere
VIII. CONSUMUL ŞI ABUZUL DE SUBSTANŢE TOXICE
1. Factorii care influenţează consumul de droguri
2. Modalităţi de combatere a consumului de droguri
3. Categorii vulnerabile la consumul de droguri
4. Circuitul plăcere-tensiune în consumul de droguri
5. Comportamente cu risc
IX. ACCIDENTE, VIOLENŢĂ ŞI ABUZ FIZIC
1. Consecinţele accidentelor, violenţei şi abuzului în plan individual şi al comunităţii
2. Reacţii necontrolate. Tehnici de autocontrol (agresor /agresat)
X. NOŢIUNI DE BIOETICĂ
1. Eugenie şi eutanasie
2. Sfaturi genetice

Educaţie pentru sănătate – Clasele a IX-a – a XII-a 24


Listă orientativă de conţinuturi pentru anul II (clasele XI-XII)
I. IGIENĂ PERSONALĂ
1. Modalităţi de prevenire a cancerului (cancerul de sân, de col uterin, de piele, pulmonar, bucal,
leucemie)
2. Depistarea timpurie a cancerului şi tratamentul său
II. ACTIVITATE ŞI ODIHNĂ
1. Curba fiziologică a capacităţii de muncă intelectuală
2. Importanţa alternării activităţii intelectuale cu cea fizică şi cu odihna
3. Oboseala şcolară: cauze, consecinţe, modalităţi de evitare
III. SĂNĂTATEA MEDIULUI
1. Genofondul – importanţa conservării resurselor naturale
2. România şi standardele europene de calitate a mediului
3. Structuri guvernamentale şi neguvernamentale implicate în protejarea mediului
IV. SĂNĂTATE MINTALĂ
1. Stresul – cauze, consecinţe, tehnici de evitare şi control
2. Dezvoltări disarmonice de personalitate (tulburări de tip schizoid, antisocial, evitant)
3. Suicid şi parasuicid
4. Tehnici de autoevaluare şi autocontrol
5. Relaţii conflictuale şi negocierea conflictelor
V. SĂNĂTATEA ALIMENTAŢIEI
1. Impactul alimentelor asupra stării de sănătate; alimentaţia şi bolile cardiovasculare (ateroscleroza,
hipertensiunea)
2. Deficienţe alimentare (anorexie, bulimie, curele de slăbire)
3. Echilibrarea aportului caloric cu activitatea fizică şi intelectuală
4. Regimul alimentar în condiţii deosebite: sarcină, alăptare şi în situaţii de pregătire a unor concursuri,
examene
VI. SĂNĂTATEA REPRODUCERII
1. Aspecte particulare ale raportului sexual
2. Disfuncţii sexuale la femeie şi bărbat
3. Perversiunile sexuale
4. Diagnoza prenatală
5. Negocierea în relaţiile sexuale
6. Legislaţia referitoare la sexualitate
7. Pornografia şi prostituţia
VII. CONSUMUL ŞI ABUZUL DE SUBSTANŢE TOXICE
1. Abuzul de droguri, dependenţa, sevrajul
2. Legislaţia referitoare la consumul, traficul şi deţinerea de droguri
3. Structuri guvernamentale şi neguvernamentale implicate în combaterea consumului de droguri
4. Evaluarea consecinţelor consumului de droguri
VIII. ACCIDENTE, VIOLENŢĂ ŞI ABUZ FIZIC
1. Violenţa domestică: factori implicaţi, legislaţia în domeniu
2. Cauzele care determină abuzul (fizic, economic, sexual) şi manifestările violente
IX. NOŢIUNI DE BIOETICĂ
1. Fertilizarea “in vitro”
2. Donarea şi transplantul de organe
3. Clonarea

Educaţie pentru sănătate – Clasele a IX-a – a XII-a 25

S-ar putea să vă placă și