Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

DATA:29.03.2016
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Tehnologic „Petru Rareș”Bacău
CLASA: a III-a A
ÎNVĂŢĂTOR: Corlade Iulia
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Științe ale naturii
SUBIECTUL LECȚIEI: Proprietăți ale corpurilor (formă,culoare, lungime,întindere)
TIPUL LECŢIEI: Comunicare/ Însușire de noi cunoștințe

COMPETENȚE GENERALE:
1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene şi procese

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii
1.2. Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și procese

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

 cognitive:
OC1- să identifice corpurile cu viaţă şi fără viaţă
OC2- să indice asemănǎri şi deosebiri între corpurile cu viaţă şi fără viaţă;
OC3- să dea exemple corecte de corpuri cu viaţă şi fără viaţă;
OC4- să grupeze corpurile pe baza unor criterii date (culoare,formă,lungime);
 Afectiv – atitudinale:
OA1-vor colabora în cadrul perechilor de lucru pentru rezolvarea unor sarcini comune;
OA2-vor manifesta o atitudine pozitivă față de mediul natural.
 Psiho – motorii:
OM-să păstreze o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului și pe tot parcursul lecţiei.
STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia,demonstrația,învățarea prin descoperire,observația,exerciţiul;


Mijloace didactice: -resurse materiale: video-proiector, laptop, păpușă, plastilină, mere, portocală, roșie, minge, cărți, caiet,
telefon, auxiliar, fişe de evaluare.
-resurse umane: cadrul didactic,29 elevi
-resurse temporale: 50 minute

Forme de organizare: individual, în perechi, frontal.

BIBLIOGRAFIE:

 Programa şcolară pentru disciplina ȘTIINȚE ALE NATURII, clasele a III-a- a IV-a Anexa nr. 2 la ordinul
ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014, MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE București,
2014;
 Ploscariu,N., Preda E., Mihăilescu C. , Pițilă T. , Științe ale naturii, clasa a III-a, editura Grupul Editorial ART,
București, 2016;
 Grigore A. , Ipate-Toma C. , Zahiu R. , Negrițoiu C. , Anghel A. , Științe ale naturii, clasa a III-a, Caiet de
lucru, editura Ars Libri, București, 2015.
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE OBV. CONȚINUTUL LECȚIEI EVALUARE
LECȚIEI Metode și Resurse Forme de
procedee materiale organizare
1. Captarea Chip de om, dar minte n-are
atenţiei Nici nu cere de mâncare, -conversația -carte -frontală -capacitatea
3’ E îndrăgită de copii elevilor de a
Că le-aduce bucurii. identifica
(Păpușa) răspunsul la
ghicitori
Are mamă,tată,jucării
Și este drăguță,
Haide,spune,văd că știi,
Este o ...(fetiță)

2.Enunţarea Se enunţǎ subiectul lecţiei şi -frontală -capacitatea de a


temei şi a obiectivele învǎţǎrii în termeni accesibili. -conversaţia recepta
obiectivele
obiectivelor Se scrie titlul lecţiei pe tablă şi în -tablă operaționale
2’ caiete.

3.Actualicarea Elevii sunt întrebați care sunt


cunoștințelor OC3 activitățile omului care afectează mediul
anterioare înconjurător.
5’ Se discută despre eliminarea în aer a -conversaţia
unor gaze toxice de la coșurile fabricilor -capacitatea de
sau de la țevile de eșapament ale oferi informații
mașinilor; aruncarea în apă sau pe sol a -frontală despre
unor substanțe toxice și deșeuri; poluarea
incendierea sau tăierea pădurilor; mediului
OC1 folosirea în exces a îngrășămintelor înconjurător
chimice. -panou
Se solicită elevilor să propună măsuri reprezentând un
care se pot lua pentru protejarea mediului peisaj de
Se discută despre împădurirea unor zone, primăvară
folosirea îngrășămintelor naturale, realizat din
colectarea și reciclarea deșeurilor, capace
OC2 înlocuirea combustibililor poluanți,
amenajarea unor spații pentru depozitarea
deșeurilor, vânătoarea și pescuitul doar în
perioadele permise etc. Se dă exemplu de
reciclare lucrarea realizată din capace
afișată în clasă.

4. Prezentarea Se propune elevilor observarea unei -capacitatea de a


noului păpuși și a unei fetițe din clasă. -conversaţia -frontală identifica
asemănările și
conținut OC3 Se vor stabili asemănările și -explicația deosebirile între
5’ deosebirile. fetiță și păpușă
Elevii sunt întrebați cum cred ei că au -capacitatea de a
arătat în urmă cu 8 ani fetița și păpușa și realiza care
cum vor arăta acestea peste zece ani. corp se trans-
formă de-a
lungul anilor
5. Dirijarea OC2 Se scrie titlul lecției la tablă.
învăţării OC3 Se explică elevilor că oamenii, -explicația -frontală -capacitatea de a
recepționa noile
10’ OC5 animalele, plantele, apa, aerul, lucrurile informații;
confecționate de oameni se numesc
corpuri. Aceste corpuri alcătuiesc mediul
înconjurător.
-capacitatea de a
Se vor da exemple de ființe. -conversația da exemple
Cu ajutorul elevilor se evidenţiază corecte de
însuşirile acestor corpuri: se nasc, respiră, corpuri cu viață
se hrănesc, cresc, se înmulţesc şi mor. și fără viață;
Se concluzionează că sunt corpuri cu
-capacitatea de a
viață și că ele suferǎ transformǎri de-a trage concluzii
lungul timpului datoritǎ creşterii şi din analizele
îmbǎtrânirii. -demonstrația efectuate;
Se vor prezenta elevilor diferite obiecte -conversația
care vor fi analizate și comparate cu
ființele.
Se trage concluzia că aceste corpuri -exercițiul
sunt corpuri fără viaţă.
Se demonstrează, prin presarea cu
palma a unei bile de plastilină, că doar
prin acțiunea omului sau a naturii -frontală
corpurile fără viață pot suferi
transformări. -capacitatea de a
Se cere precizarea anumitor - în perechi identifica
însușiri ale unor
caracteristici ale corpurilor fără viață corpuri fără
prezentate. viață;
Se solicită sortarea corpurilor fără -frontală -capacitatea de a
viață după diferite criterii: formǎ, culoare, sorta obiecte
lungime. Elevii vor lucra în perechi. după diferite
criterii;
Se trage concluzia: corpurile se pot -capacitatea de a
asemăna sau deosebi după culoare, de a lucra în
formă, mărime. perechi;
5.Obținerea Se propune realizarea sarcinilor din -explicația -auxiliar -frontală -capacitatea de a
performanței OC4 auxiliar, exercițiile 1,2,3 (Anexa 1). -exercițiul -individuală identifica
corpurile cu
5’ OC5 viață și corpurile
fără viață;
-capacitatea de
a stabili
însușirile
comune unor
obiecte date;
-capacitatea de
recunoaște
instrumentele
de măsură
pentru
lungime;
Vă propun să jucăm un joc. Un elev -capacitatea de a
6. Asigurarea descrie un corp precizând culoarea, -explicaţia -frontală descrie un corp
feed-back-ului OC5 precizând
mărimea, forma, materialul din care este -jocul didactic caracteristicile
5’ confecționat și întrebuințarea acestuia. acestuia
Ceilalți ghicesc despre ce este vorba. -capacitatea de a
identifica un
corp după
caracteristicile
prezentate;

8. Evaluarea OC3 Se cere elevilor să rezolve o fişă de -exerciţiul -fișe de evaluare -individuală -capacitatea de
10’ OC4 evaluare (Anexa2). interevaluare
OC5 Se analizează rezultatele obținute. -capacitatea de
Fiecare elev va corecta fișa colegului aplicarea a
de bancă. unei reguli
Se formulează precizări asupra -conversația -frontală pentru
gradului de realizare a obiectivelor, continuarea
aprecieri colective și individuale. unui model
repetitiv;
-capacitatea de
a calcula suma
unor numere;
-capacitatea de a
determina
numărul de
cercuri din
construcţii
geometrice.
9. Retenția Elevii vor fi întrebați ce au învățat -conversația -frontală -capacitatea de
2’ nou în aceată oră. a sintetiza
noile
informații
10. Transferul Se indică tema pentru acasă,însoțită -pahare -individuală -capacitatea de a
3’ de explicații: din auxiliar, exercițiile -exercițiul -buline pune în
5,6,7,8. -carioci aplicare
-explicația infomațiile
obținute pe
parcursul
lecției.
ANEXA 2

FIȘĂ DE EVALUARE

1. Dǎ exemple de:

a) trei corpuri cu viaţǎ: ______________, _____________, _____________

b) trei corpuri fǎrǎ viaţǎ: _____________, _____________, _____________

2. Adevărat sau fals?

Căpșunile și zmeura au culoarea roșie.

Băncile din clasă au aceeași lungime.

Mingea și cartea au aceeași formă.

Borcanul își schimbă forma fără intervenția omului.

1 punct fiecare răspuns corect

9-10 puncte calificativul FB (Foarte Bine)


7- 8 puncte calificativul B ( Bine)
5-6 puncte calificativul S (Suficient)
1-4 puncte calificativul I (Insuficient)

S-ar putea să vă placă și