Sunteți pe pagina 1din 13

CLASA: A IV - A

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii


DISCIPLINA: Ştiinţe ale naturii
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Omul și mediul
SUBIECTUL: Medii de viață
TIPUL LECŢIEI: Recapitulare și sistematizare
OBIECTIV DE REFERINŢĂ:
1.3. Să comunice în maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile
componente ale unui sistem şi/sau dintre sistemele studiate;
2.1. Să interpreteze succesiunea unor fenomene şi procese din natură.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să identifice elementele care corespund unui anumit mediu de viaţă;

O2 – să stabilească valoarea de adevăr a unor enunţuri;

O3 – să dea exemple de relaţii de hrănire dintr-un mediu de viaţă;

O4 – să găsească argumente privind importanţa mediului de viaţă;

O5 – să participe activ și cu interes la activitatea didactică.


STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee:
►conversaţia, problematizarea, munca în echipă, jocul didactic, exercițiul, metoda
cubului, expunerea;
b) Mijloace de învǎţǎmânt:
►informativ-demonstrative: caietul, fişe de lucru, planşe, jetoane – cireșe, plicuri, cub din
hârtie, marker, flip-chart, cutie, lipici.
►resurse: temporale: 50 minute;
spaţiale: sala de clasǎ.
c) Forme de organizare a activitǎţii: frontală, individuală, pe grupe;
EVALUARE: formativ-continuă
BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum Naţional – „Programe şcolare pentru clasa a IV-a”, Bucureşti, 2003;
 Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Cunoaşterea mediului,manual pentru clasa
a IV-a, Editura Aramis, 2005;
 Cerghit, Ioan, (2006), Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi;
 Crenguţa Lăcrămioara Oprea, ,,Strategii didactice interactive”, Strategii
didactice interactive - repere teoretice şi practice - Ediţia a IV-a, Editura
Didactică şi Pedagogică, R.A., 2009.
MOMENT OB. ELEMENTE DE CONŢINUT STRATEGII DIDACTICE OBSERVAŢII
ORGANIZATORIC OP. METODE MIJLOACE DE FORMA DE
PROCEDURALE ÎNVĂŢĂMÂNT ORGANIZARE A
ACTIVITĂŢII
1. Moment Asigurarea unui climat propice Conversaţia Frontală
organizatoric desfăşurării orei şi pregătirea
(1’) materialelor necesare activităţii
didactice.
2. Captarea Captarea atenţiei se face Conversaţia Planşa nr. 1 Frontală
atenţiei O5 printr-un aritmogrif (anexa 1).
(4’) Elevii vor descoperi soluţia Exerciţiul Flip-chart
aritmogrifului “MEDIU DE
VIAȚĂ”. Marker
3. Anunţarea temei Se anunţă subiectul lecţiei Expunerea Frontală
şi enunţarea O1 și se prezintă obiectivele
obiectivelor propuse, pe înţelesul elevilor. Caietul
(2’) O5 Se scrie titlul la tablă și pe
caiete.
4. Verificarea Ce înţelegeţi prin mediul Conversaţia Frontală
cunoştinţelor înconjurător?
însuşite anterior O1
(3’) Ce medii de viaţă cunoaşteţi?
O3 Caietul
Ce fel de mediu de viaţă este
grădina?

Dar pădurea? Dar balta?


5. Desfăşurarea Metoda cubului: Conversaţia
activităţii
(20’ Elevii sunt împărţiţi în trei
Planşa nr. 2
grupe. Fiecare grupă va primi
O1 Cubul
câte două sarcini de lucru (de
pe două feţe ale cubului). Plicuri Pe grupe
O3 Problematizarea
Elevii rezolvă pe grupe
sarcinile de lucru (anexa 2). Metoda cubului
După ce au terminat se
O4
analizează lucrările fiecărui
Explicația
grup. Reprezentanții fiecărui
grup vor prezenta soluțiile Exerciţiul
sarcinii de lucru. Ceilalţi copii
O5
pot să aducă completări.
Joc didactic:
Planşa
Elevilor le este prezentată
“Copăcelul
planşa “Copăcelul roditor”
roditor”
(anexa 4). Din cutie, fiecare
Jocul didactic
elev extrage cireşe pe care sunt
Exercițiul Jetoane -cireşe
editate diverse întrebări privind
Lipici
mediile de viață. Ei rezolvă
Cutie
sarcinile. Dacă răspunsurile lor
sunt corecte lipesc cireşele în
pom. Răspunsurile greşite sunt
lipite la baza copacului.
6. Asigurarea feed- O1 Elevii primesc o fişă de Fişe de lucru În echipe
back-ului lucru (anexa 3) pe care vor
(15’) rezolva enunţurile date. După
O2 ce vor termina exerciţiile, vor Problematizarea
da fişa colegului de bancă
pentru verificare. Profesorul va Exerciţiul
oferi răspunsurile corecte şi
grila de punctaj. Răspunsurile Munca în echipă
corecte vor fi punctate de către
elevi, comunicând apoi şi
punctajul obţinut. Fişa de lucru
individuală devine astfel un
mijloc de evaluare formativă.
7. Evaluare O5 Se fac aprecieri globale şi Conversaţia Frontală
(1’) individuale şi este menţionată
echipa câştigătoare.
8. Tema pentru O1 Realizarea unui poster despre Conversaţia Frontală
acasă un mediu de viață la alegere
(1’) O3 (balta, oceanul, grădina,
pădurea, delta).
ANEXA 1
Ghicitori pentru rebus O M I Z I L E

1. Turmă mică târâtoare / Paşte-n pomi nu pe răzoare. (omizile) G R E I E R I I


2. Zi şi noapte prin fâneţi / Auzi mii de cântăreţi. (greierii)
L E B A D A
3. Zână albă ca o vrajă / Lin pe apă ea pluteşte
Între trestii stă de strajă / Şi în apă ea priveşte L I B E L U L A
Cine e ? Cine-o ghiceşte? (lebăda)
4. E un mic aeroplan/ Cu aripi de celofan (libelula) L U P U L
5. Ciocoi ţeapăn şi hapsân/ El se vrea-n turmă stăpân (lupul) B R A D U L
6. Sus pe culmi înalte creşte/ Lumea-n case îl pofteşte
Îi dă daruri să le ţină / Şi potire de lumină. (bradul) C E A P A
7. Am o fată rotunjoară/ Cu rochiţă roşioară
V U L P E A
Când se-ncepe a dezbrăca/Toţi pornesc a lăcrima (ceapa)
8. Cumetriţa cea şireată/Vine-adesea prin vecini S C O I C A
Şi-amatoare se arată / Ca să cumpere găini (vulpea)
9. Tipsie peste tipsie / La mijloc e carne vie (scoica) V A R Z A
10.Şade mândră-ntr-un picior/Lăudându-se oricui S T E J A R U L
Că ea poartă-n al ei spate/Cămăşi albe şi verzui (varza)
11.Cine-i gros şi scorţos / Şi aruncă ceşti pe jos? (stejarul) R A C U L
12.Foarfeci are/ Nu croieşte
Cine-l ştie/ Îl ghiceşte (racul)
ANEXA 2
ARGUMENTEAZĂ:

De ce spunem că omul face parte din natură?


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

De ce cultivă omul plantele decorative?


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

De ce sunt ocrotite de lege plantele ca: bujorul românesc, floarea de colţ?


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

De ce s-au înfiinţat la noi în țară rezervaţiile naturale?


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
DESCRIE:
Priveşte cu atenţie stejarul şi fagul. Completează pentru fiecare fişa de
observaţie:

Stejar Fag

Înfăţişarea: Înfăţişarea:

…………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………… ……………………………………………

Frunze: Frunze:

…………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………… ……………………………………………

Fructul: Fructul:

…………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………… ……………………………………………
ANALIZEAZĂ:
 Care sunt părţile componente ale unui copac?

Părţile componente ale unui copac sunt:

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................

 Descoperiţi in textul următor denumirea unor plante și viețuitoare de baltă.


Subliniaţi aceste cuvinte:

Barca trecea printre papură si trestii atingând nuferii albi. Libelulele grăbite
aterizau pe pânza verde de lintiţă şi se încurcau în rogoz. Doar barza stătea
nemişcată aşteptând o broască sau un peştișor. Era vicleană ca o vulpe.

 Analizează legătura dintre om și animal:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
COMPARĂ:

Oceanele Bălţile
Asemănări:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Deosebiri:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
ASOCIAZĂ:
Daţi exemple de animale:
erbivore: carnivore: omnivore:
……………………… …………………………. ………………………...
……………………… …………………………. ………………………...
……………………… …………………………. ………………………...
……………………… …………………………. ………………………...

Completaţi cu denumirea a două plante sau animale din aceeaşi serie:

a) trestie,.........................................................................................
b) morcov,........................................................................................
c) lup,...............................................................................................
d) brad,............................................................................................
APLICĂ
 Realizaţi o schemă în care să arătați relațiile de hrănire dintre plante și animale.

 Scrieţi un îndemn adresat copiilor pentru protejarea pădurii.

 Daţi un sfat adulţilor pentru a micşora poluarea (puteţi folosi creioane colorate).
ANEXA 3
Fișă de lucru

1. Scrie câte trei denumiri de plante şi animale acvatice, respectiv terestre.

Plante acvatice Animale acvatice Plante terestre Animale terestre

2. Adevărat (A) sau fals (F) ?


Animalele erbivore se hrănesc cu plante. ........
Animalele omnivore se hrănesc numai cu carne. .......
Mamiferele nasc pui vii şi îi hrănesc cu lapte. .......
Păsările se înmulţesc prin ouă. .......

3. Selectează cuvintele în funcție de mediul lor de viață:


GRĂDINA PĂDUREA BALTA
Plante Viețuitoare Plante Viețuitoare Plante Viețuitoare

țelină, crizantemă, pătrunjel, tei, căprioară, știr, jder, morcov, pir, zmeură, biban,
stejar, lup, cartof, salată verde, mușchi, urs, crap, mure, nufăr, alge verzi, gândac de
Colorado, melci de apă, trestie, papură.