Sunteți pe pagina 1din 6

Școala Profesională Plugari

Învăţător:Daniliuc Cornelia

DATA: 17 mai 2019


CLASA: a III-a
ARIA CURRICULARĂ:Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi Literatura Română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Joc şi prietenie
SUBIECTUL: La scăldat după Ion Creangă
TIPUL LECȚIEI: predare-învăţare
DURATA: 50 min

OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ:
- Citirea cursivă, corectă şi conştientă a textului;
- Receptarea mesajului dintr-un text.

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în


raport cu diversele mesaje receptate şi cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a
citi.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 - să citească expresiv, conştient, fluent şi coerent un fragment din text;
O2 - să formuleze oral şi în scris enunţuri legate de conţinutul textului;
O3 - să găsească sinomine potrivite pentru cuvintele date;
O4 - să formuleze propoziţii cu expresiile date.
O5 - să-şi dezvolte capacitatea de selecţie a anumitor fragmente din text;
O6 - să transcrie un fragment din text pe baza criteriilor date;
O7 - să dea informaţii sau să-şi exprime acordul sau dezacordul
faţă de faptele prezentate;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, aprecierea verbală,

b) Material didactic: manualul, fişe de lucru,caietele de clasă,CD,laptop,video-proiector.


c) Forme de organizare: frontal, individual, pe perechi.

BIBLIOGRAFIE
* Elena Miţoi, Mariana Volintiru, Metodica predării limbii şi literaturii române în
învăţământul primar, Editura Fundaţiei Humanitas, Bucureşti, 2001
*Programe şcolare pentru învățământul primar, cls. a III-a, Ministerul Educaţiei
Naționale, Bucureşti, 2014
* Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, 1996.
*www.didactic.ro

*Mirela Mihăescu.Ştefan Pacearcă,Crenguţa Alexe,Manual de Limba şi Literatura


Română,clsa a III-a,Editura Intuitext,Bucureşti,2014.
Școala Profesională Plugari
Învăţător:Daniliuc Cornelia
Școala Profesională Plugari
Învăţător:Daniliuc Cornelia

Etapele Ob CONȚINUTUL INFORMAȚIONAL AL LECȚIEI RESURSE EVALUA


instruirii şi .
Organizatoric
dozarea op. ACTIVITATEA CADRULUI ACTIVITATEA Procedurale Materiale
e
DIDACTIC ELEVILOR
Pregăteşte materialele necesare Elevii îşi pregătesc lucrurile Conversaţia Frontal
1.Moment
pentru buna desfaşurare a necesare desfăşurării orei.
organizatoric
2’ activităţii.

3.Captarea Profesorul împarte elevilor nişte Elevii completează cu atenţie Conversația Fişă de lucru Frontal Observarea
atenţiei fişe pe care se află un rebus. Le rebusul primit. Explicația sistematică
3’ spune acestora că au la dispoziţie 5 Individual
minute pentru a-l rezolva.(Anexa1).
Se verifică oral rebusul. Copiii
observă ca pe coloana A-B a ieşit
cuvântul scăldat.
4.Anunţarea Se anunţă titlul noii lecţii: Ascultă şi reţin titlul lecţiei ; Conversaţia Manual
titlului lecţiei şi La scăldat după Ion Creangă. Deschid manualele şi noteazǎ Frontal
a obiectivelor Se obiectivele lecţiei într-o în caiete titlul lecţiei. Individual
operaţionale manieră accesibilă elevilor.
1’
5.Dirijarea Se scrie pe tablă titlul şi autorul Elevii notează în caiete ce Caietele de clasă Frontal
învǎţǎrii noului text. scrie pe tablă.
20’ Se vor spune câteva date despre Ion Observarea
Creangă. sistematică
Ion Creangă( 1837-1889)a fost
un scriitor român.
În 1875, îl cunoaşte pe Mihai Conversația
Eminescu, între cei doi se formează
o prietenie ce va dura toată viaţa. Aprecier
verbală
Școala Profesională Plugari
Învăţător:Daniliuc Cornelia

Frontal
Mihai Eminescu este cel care, Individual
impresionat de harul de povestitor
şi de umorul lui Creangă, îl
îndeamnă pe acesta să scrie.
Ion Creangă a scris: Capra cu trei Caietele de clasă
iezi, Fata babei și fata Fişe de lucru
moșneagului, Povestea lui Harap- Frontal
Alb, Punguța cu doi bani, Ursul
păcălit de vulpe,Amintiri din
copilărie.
Amintiri din copilărie este una
dintre principalele lucrări ale Conversaţia
scriitorului român Ion Creangă.
Umorul, limbajul colorat şi viu,
plăcerea de a povesti a autorului, îl
fac pe acesta foarte îndrăgit atât de Observarea
cei mici, cât şi de cei mari. sistematică
Individual
În continuare va face lectura model Elevii sunt atenţi la lectura.
a fragmentului din carte cu ajutorul
CD. Elevii sunt rugaţi să fie atenţi
la lectură şi să urmărească pe Manual
manual. Exercițiul

Dupa citirea model, elevii sunt Daca au cuvinte necunoscute Frontal Aprecier
întrebaţi dacă au întâlnit alte Conversația verbală
întreabă profesorul ce
cuvinte necunoscute,în afară de înseamnă.
cele explicate în manual. Se dau
explicaţiile necesare.
Școala Profesională Plugari
Învăţător:Daniliuc Cornelia

O1 Observarea
Exercițiul Manual sistematică
Se va face citirea selectivă şi se va Mai mulţi elevi citesc pe rând Frontal
numi câte un elev să citească tare şi câte un paragraf din
cu intonaţie câte un paragraf. fragmentul dat în manual. Caietele de clasă
O2 Conversația Aprecier
Se pun întrebări pe baza textului: Se scriu răspunsurile verbală
„Când se petrece întâmplarea?” întrebărilor pe caietul de
“De ce l-a trezit mama pe Nică mai clasă. Individual
devreme?”
“Ce l-a rugat mama pe Nică?” Exercițiul
“Unde a plecat băiatul?” Fişe de lucru

O3 Se va scrie câte un cuvânt cu


acelaşi sens pentru următoarele Copii vor găsi câte un
cuvinte:scâncind,tolănit,ajutor, sinomin pentru cuvintele
mă înfăţişez. date. Individual
(Anexa 2) Frontal
O4 Observar
În continuare se vor alcătui Fişe de lucru sistemati
Conversația
propoziţii cu următoarele expresii: Elevii alcătuiesc propoziţii cu
umblu cu binişorul,umblă de colo- expresiile date şi le vor scrie
colo,m-am pus rău. pe caietele de clasă.
(Anexa 2) Aprecier
Pe perechi verbală
Lucru în perechi
O5 Împreună cu colegul de bancă se
vor identifica şi citi următoarele Conversaţia
fragmenete: Elevii formeză perechi şi vor
a)fuga lui Nică la baltă citi fragmentele cerute.
b)scăldatul
Școala Profesională Plugari
Învăţător:Daniliuc Cornelia

Exerciţiul Observar
c)venirea mamei Manual Individual sistemati
O6 d)întoarcerea lui Nică,acasă. Caietele de clasă

În continuare se va rezolva un Elevii transcriu cu atenţie


exerciţiu în are elevii vor trebuie să fragmentul.
transcrie din text fragementul în
care se prezintă rugămintea mamei.
6.Fixarea Pentru o fixare mai amănunţită a Observarea
cunoştinţelor cunoştinţelor,elevii vor trebui să Conversația Fişă de lucru sistematică
7’ O7 explice de ce mama a ales acest Răspund întrebărilor. Frontal
modul de-al pedepsi pe Nică şi dacă Explicația
cred faptul că mama l-a iertat pe Aprecier
băiat şi de ce. verbală

7.Încheierea Se fac aprecieri frontale cu


lecţiei privire la modul de participare al Elevii ascultă aprecierile Aprecier
1’ elevilor la lecţie. făcute. explicaţia Ştampile Frontal verbală
Transmite tema pentru acasă.
De povestit în scris un fragment
care le-a plăcut cel mai mult. Notează tema pentru acasă.
Elevii sunt recompensaţi cu
ştampile pe mână.