Sunteți pe pagina 1din 46

Anexa idenţ

1: _E v~ en a ŞIQ~?~~W:We
-!l,-";C;~'
.v ,
~tt. ·tm~
-~l--'~ ~I"''''''''''!(;1
"'--., _: j.!i~.}'j<~ •
.
• • . . . •
-
.
24
Anexa 2. Verificarea momenteloro:''Cl~re la prinderile pe calea fără joante-25-' .--.'~ .=-=- -Ii;;;
•. '.~'~
." . _" ... .. . - . ··-·--IIf..-r,;
Anexa 3. Cazuri generale de alcătuire-acăil fără joante • . . . .. 26-:-29 \~

Anexa 4. Eclisarea. tronsonului .de cale fijră joante cu calea cu joante • • • 30


'o ţ.' <;..1' •••• :S n {.\.Q
,. " ~

Anc'xa'[ '5. ~tşâ" C8.11' -'Iară joante .1 ~.f..: \~


Anexa 6. (a şi b) Lucrări la calea fără joante care se execută în anumite con-
diţii şi luarea anumitor măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . 32 :1 .S-.

Anexa 7. Reparaţiaruperilor, tratarea întreruperilor şi reparaţi a defectelor de


şine pe calea fără joante . . . . . . . . . . . . . . ., 41
Anexa 8. Material pentru eclisarea provizorie 44
Anexa ml,lţip..căii fii-r:ii jQllnt~ .>; • • 45
J:J1i,;-;~!~
J.::';.; '~'i
c~~J'Jf
ji5d
H.-.ţ}·.
~~
Iti""
'F'
./"\1;
••.•.•,e-.
~
L ••
Anexa 10. s~~~~şi ,,~tilrl~ 1t;J~1;r:'pentru inter-
azuri$:ie~up'efi-de;,ş'irie sau deformaţii
. ii:JT ta.. le!! «-i.;'&· i-.' ~;
47

~~.ft" M "'\~ ~,,!"'"


'<li" ",;!-$'" .''1.
O·Il'
. '" e
m
.;
"
W
l"' 1.-:"
.,
1
t..
i::

'·G:IIJ·

~~ -~ :·9
h~. 'J~,~'?"";
lJ.~~, ~~ ~~~1J~~ -{1
.,,~~ ;:; ~~ 't",7.~W_'i :fJ\\1 ~ •.. i}['
t'~j~ bf§!.~ ,.:",
\{. li '",' ," ;~
~i~
·r;:;,\~(},·{·.if~;
~,-'i'i ;Jiol;.~' r:.::
I

~~. J.ij t...,~;..~;;L'.ilmB~ti8 ~ ~flţ) !ft E:?d'~ "

~ l'

''';';''V il {~k'li f~ 'ţ


'..-iI'
&a !~'1ill~I:::i:j"
'".'"
~H}"'11.
~4~

~:~ ~~'{
.: ."",
i'
<'.fr~
ţ(.ţ~~': 'Ii
ff~ c~
..;t?;'~~';':~ q~' ~I
',~~~'""''' ţ, 2""1J,

;~~~ ;J0tJr~"-~~t f;!JtJi" .~ ~ f:':


t.••~
i.J u.. .
t!'~
~ . Ui4 \:(.J; ii ...
1m,i: " ,,.' %i ::1
~: t; ,.~.: .,_
.••
:'1;: !"',;:VI ~1
~ ~, &1 ~ lot: •• ~
'~L~'
!1h ..··ţ}lI
'"

..~
1
,";.\

I
:1
~
'. l~
i'r!

;)

! 1
'1

i
~
--

i
"

!j oser. i
r

:,'1'1
. .r~i

*
.'
:;.-' r

"i, ;.
,~~.r.:.-;',~'

TABLAvnt'!M'ATERll
-~ )l'UJHV,IcI f.\:;f]!!mnr,-['i"€: A3sri,aJlJN,
ii ;l[f,O'1. ARt,'ii HA:.} !\"iAJ,.S1diii'--";-p:;.:r.=::,.,,;,; J

!iJ.l·iT.rd..UJJ:·CLd lr<.Cp,pJţgly,!,1::)1·iaVa!!5 .1.",,;•.J;Tl.;:C

9j~"j)'ţIl:H'in;~J:Ji-r.L.i.. ~

* Art. ,. L ;PJ~i~.ctul.'·ip,sJr,qt~ţi~(:l~:;:~~J ~:i~l~ ~;c·~:;~·~/'-


'~':::':;':'/i )'~"~',' ..
~~~;[~-'I~~;'~,:;f:;~~:':
Art, 2,·)),efinHia.d:.iHi ;fărăb,joan,ţeJ'"oV; n.'J d·l,. ..~: " b.j :'} .•.. ):....
5
:~.;:r.<1;,. ;~.;i.
Art, . 3. Tronson de cale fără joante ., " .: " '. '. .) 5
Art. 4, Temperatura de rfixare a·'şrrlelor[ldlIFll·c·aleafărăi;joante' .'.' '5
Art. 5, Temperaturile de'fLxarer'd'efitlitvă')'(tfd):'!'şi
A'rt.. 6, Temperatura de' lucrudr·,', r;: '.>lI):JI.:·";"...
·pre'vizorie (thi)
.:; '. 'l'; 'l'·!.~
'.' ': 6
',: ,6
'.
Art. ·7, Caracteristici ale căti iără;;joante(' ;-"!!,;, '. 'Jl ',',. 7
Art. 8. Stabilizarea prismeidenpiattlAr,'spartă!li, .!1'i. : ":' .<
.-;
·C
.f]
Art. 9. Detensioriarea căii fără joante . 8
Ari. 10. Pretensionarea căii fără joante 9
~. Art. 11. Uniformizarea eforturilor în .calea .rără joante
"1~ 9
Ari. 12. Competenta executării detensionării, pretensionării şi uniformizării efor-
turilor pe caţe~.~,:tăriţ·!j9::J:nţe, {.;.,.g, " ,,;.i.!'. " • :;.~ 9

fi

fi
I!
Capitolul

OONDIŢII DE REAL~Z~R,E.4 CA-II FARA JOANTE,


REGULI DE MONTARE ŞI FIXARE
A TRONSOANEţQR kV~GI SUDATE
Il'

Art. 13. Toleranţe geometrjce • ~r


; . r- y;..~
l
." . • 'C'•• " , 10
Art. 14. Materiale şi piese ,folosite ;,l,a,CJ~lea, ~ăI'ă .jpal1te, " "
10
Art, 15. conr"cţionarell §iIl:eloJ.:J,1,ln-g~.
şudl!t51' . 'J,', •. 1,', ,', ''''','' .' .e, 12
Art. 16. Mon area în cale ~ şlnelor lungi sudate.. . . ".1, o"": l"
,13

Capitolul III

INTRETINEREA ŞI REPARAŢIA CAII FARA JOANTE

Art. 17. Condiţii generale pentru lucrări 14


Art. 18. Oblihţiile conducătorului de lucrări 15
Art. 19, Verificarea prinderilor la calea fără joante 15

~
!,! Capitolul IV

REVIZIA ŞI SUPRAVEGHEREA CAII FARA JOANTE

Art. 20. Felul şi scopul reviziilor 16

Capitolul V

RUPERI DE SINE ŞI DEFORMAŢII LA CALE

Art. 21. Ruperile de şine . . . . . . . . . . . . 17


Art. 22. Eliminarea întreruperilor făcute pentru lucrări 18
Art. 23. Deformaţii transversale la calea fără joante 18
Art. 24. Dotarea cu scule şi materiale pentru intervenţii 19

,~!
!t
6
~:;-~
lD
·rr·- "'
3"
';;:~~.~'t?i
l\.
.r_ _.. !
•. ":il'
~:~ii,:.;Q~~h-Vl\J8
~
t: ;,...
Ii
. ~~.K_,:~~~~~~- -"~ I - '1
Aflf1
- -:A.~ -!
-t
'.•: PREl}~~I PRIMIREA LINIILOR
'-PENTRU"'REM:~ZAREA CĂli FARA JOANTE.
~~------- ._-~~
SARCINILE BENEFICiARUliUj:JŞI EXECUTANTULUI
f' '."-'~--:-----'- .....•.
-~.:: 1

Art, 25, :S-;â;;;l:r;::"resp':s~r(~uLci\"l'ear f'ăfăl'jo'ante , , , , ,. ..:" 20 ~


Art. 26. Predarea liniei către executantul căii fără joante , . . , , . . . . 20
Art.n R:ăs-puhde';e:i' ex1b~ta~tului' din fpunct de -vedere ~-li:sigu\-:ăriţei' drcuTaţ[ei':,J21\
Art. ·28,,Răspunderea sectiei beneficlare din punct-de ved,i;l'E~·;al:isIgutahţl:il-~·ircu- ,j'lA
G la.tie,i .' ." .' " .' .' . . , .' .' " .. :,'li", "", " " ",f,', .iL. ":c,:" "1' J: , .j21
Art.29. Participarea la! 'luoră.J::U,q pe~s$na;hllui:de -Ia district,. ;u: .,.'. ::~ .!, • '. ~.1,
Art .. 30. V:eriih~arl:!a (~if~l'ălilO);i~i~ătţ;'e·(!lp!lcJal.i,ştiJdlin,secţie~şi din! .div.i,z~e·r: .~ .:',2.1.
Art .. 31. Obligaţii. ale regtonalelor benetlclare in realizarea căii fără j0<1-nter .;, •. 22l,
Art .. 32. Predarea, căH,.fă,ră,'joanţe .către beneficiar ... 1 • ),',) '.".' i, ' . ,e. ~,,;'~:;.) .r • ::22
art. 33. Sarcinile. personalului din. unitatea, executantă. :;"'.:. •.. . ido .;, ,,; '. ~2.
fi s.; o' !:~II, f' .t.. J'; j ,) î:

" ~51~::''''': l /:

."'·;c·.CapitoluZ.VII "dO'" .,V ..~J ,,'!; J" ,',

~.~.',~~~:'".:
!;.)'.:cu i: ·:.'·.Joi(:~,f-:fJ·yr'-· 'f): sL
·INSTRUOTAJ.· EXAMINARE. 'AUTORI-ZARE

Art, 34. Modul de desfăşurare


~ , 23

.•-J ; ,~. ,,' ~


:icâp{tohil V'i'II :'"
'::j!,:...

:< '!, "DISPOZIŢII FINALE

ArI. '35: Prevederi pentru tronsoanele fixate definitiv între + 12 şi, +17°C'
o
'23
Art, 36. Programul de realizarea căii fără Ioante . .,' ·23
A~:t. 37.
Ah. 38:
Evldenţa- temperaturilor !'le calea' fără [oante
Norme de protecţia muncii·~<·;·.", . .: -r . .
'~ " ;'23
'23

~'\t

'r"·/::;\.(..:'~. }'. ~ ,_.. i ,,!. !, ~ •.

"' .. ' .; ~\ .t: ,j',:'.

)': .''''; ..
, .1' '.1.

[ 1. \!L J\. ','~ ct .'.: s; .r., 1:', '1:':. ) .Ql ,J":

..0t .Afii\'·l \ ~.....


';;~'rr;':~~' , ~. .~ :l.(~ i~' !"2~3;:1

l' ~ ");. .f .!~~ J'l

\J

"-::.1-' t1T.i yu- !"')I"'1 .~ "ij'

J:':: ,'! ,.f .1- "1/.


j ! !r:
j .~ J.. 1
.'
:p , , /,'j i I it .~ ,_, ~ .1 - •.:~ ,';'L';'
1'·1 I '~. ~.. .:. i'~ .: IL.~.. ) 1::L.J..J .ţ!;: .''j 1'.
" t

~
~_l ~ -r.- - ."J'-----_~. .'.~_~,..:c.= =_....-

î'
"~"
2 1

,_rl11:d'l?,.::;;! "roi i;q9~I1[:~B~nirJK'inj.~~fff19iri~~~qi~eJi'~EfJrr i"b Bif..Jsrrt bnbI; 1 9 nil de 32.


• '" . "-'''''f.",b-:-c'";~:--'nf-::;''1='' "'OJ'Î'14h(~f"" rid"
Ji
'" ,"O ,!.~1..r" f!'1f~'~f'~'3',~Q~N1,,-;sq J _'~'_"aff~ j"'''j'Ci''rit-''j."
.L'-'c .. ·lJ.u "Jd~
'''" ic.,~~'. ,c'~'ţJ;~~~;'~~ ~'-<::i'" :.; ,:'''':''()'!( -".';_~l'

-~ti:~:~',;:.
;.J{}.t, .; -:'~ _.~~'-~
i.;):.~"~n .~I ~. 2 fh!Jl ~;:; S];Jil~jd0,. :>~J!~~(L-~J Jii.~LC 'S'I.;:"rrl";' _;IÎ~f sq ;')~} ~.~

," L:,~.Ci ;,e:~,)")::~:~;;.:;,~~~::, ~l


b'~i~:! '::;,cC;; b~h~; ~.~

I :- ..
N TIUNl GENERALE , ' , .' v'l

Jir; ~,,)"''':',:{U''iJ
r-

1:D'}
••••

'" s : ,~,~,~ '"}";c':z::: ,:"') ..i "Y,;"~i'ti.J':('


,LLli,';'E;C,~·~ ,,"

S .Jj ;Cf ~c~Jilq,r, ~l~:(::J t!~~:.:}'-l.J9mC~,'t.~I,] 'i i' ',,," \ ,i; ~.. '\.

ART
- ,!',,-,
•• ~,-. r,.bl·ectuILl·ns't~'uctl·el·""·"'"
U< -t .~.~ - .....1) J'_'.,.
r' r';~ -
i. ,,[/'
.,
,r'(;u,t-
-....
:f~
_
r.)':.>
..:'~'~. J
',r,
.'

~:":2P;e~~ntt, i~~~~i~~),'c~W:~f~,~~
iii§fr:Jcti~k~ţ~BA~r~W~,\~gl~~~!lVrh: jOrâ;~l~
referitoare 'la--akătuite; 'întreţrne~i, 's1ipravţgp~t~,' şt~l~,măs~gl~n~ce~aJr'~
pe timpul lucrărilor şi în cazuri <"aceidentMe:~'. , -'- ~ J~, '
• '::: '_ " .t :.:' .~"c- ~ , ~ "i. t; :.:. ; ~,;.. '; .~:
': :;. ~: I ! {. -, r ", ;} 'i ': :" '. ~.~

ART_ 2. - Defirii.tia':(!ăitfără'joa'ifteJ~IC 1,-;:: ',!r' , re= ,;;,::):i [q ,i':";-; r-

Se numeşte -c~e,.fă,ră; j~ante -:;-Q,1{~e~~~tc;f.j: --::7.,q,c~lecu şine lungi


sudate care are totdeauna Q"zonă ~cefitraIă ce nu-şi 'modifică "lungimea la
variaţii de temperatură-şi două-zone- la capete. de-lungime variabilă, nu-
mite zone de respiraţie. '-.+,
I " ' ", ,il,
Zona de zona centrală zonă 'de' ', .. ,';)
respiraţie " .respiratte
of- X X 4-
,:" .•.:- :,-1 .,c ,"',r : i·J·-~h
.'j'T.L..\ ' -[.~-i·"" . ;'". ,~i':"1 !'~. c-.
Eig. 1.: Schema căi! făr"a,)dânte,
,-; rr : ._' .r"'!r~~.l
::~:.\
- c;:... :,·.[L,-·, <;: ~."1·[r.;(~~·i ';~~.,.,. . :'
, .- r~rr"', ".~ -v-. ' -.,.: ~ .'- ,." :"'~ -1"~ lr.~ . 'Yf >,: ""~
" A;RT. 3. ~':TtOlrso~'de ~al~f~t~lj6ante' , '.: ,," J'-,,> ~
." ~ : ~~:'} 0=.~: ;J\'1.jJnrlS·--:J;.'·:-r-;;·,~1~·:.t ~ij) ;~'! ;l::; lt~," i!!'-~' '·.!f~-):1L.7" 'i

Porţiunea ,-de l-9~~ei!Jăriţ-


i'Jo~~ţl:?) :îq. ~c!:.'j~rP,~,,regţlIă. cele d~lfl,~f-şi!?:~ lungi
sudate .s-au montat în, acelaşi Jimp şi r,În aceleaşi Gondiţi,i"şe cFf1..imeşte
tronson 'de cale fără joante: . ,L,:" 1r
".t.~:~..;
.- ,":,
t(. L
.
.1' .
,'~
..',
':" ,;
1 8 "; , ) r..".-:-,
J ,.
r ~ :.i ' ~. ;, 'j ~• p

! ART.4.
. .' iT';.:"
~: Temp~ri~hira
!i:;'"
[~J?-f~~'te'~ ~ 'şine16t
"'1 )-([1--: JrrG'·rlr;.~I;.~:·:·' ,~,bt1 '.?
din' 'calea
';j :~;~ . : I
:f~iă<Jo,aItt~.
\!fl.i;li}~"l-:

In prezenta: instrucţie, .noţiunea de, temperatură-se :refl.~ră ~n1Wmai,la


j !,'i

.temperatura ,în grade Celsius 'Ll şinei jj:;::'),Jlffi.surată~<sa1JiGa1:cul,ată. --;7:: ,şi.inu


,ta cea dIn aer. ~. , ",-,;;([ ;, -, " '
,;. , T~~r;a1}!f~ ..determJnqtăjJrn~fl~~ţ:J~,lfpă,:c.~IPtinderpe·l,lnţl~rţ~9n~n de
cale,~~!:~ ;jbant:~'!au Wşt~ont~P1J~Jt.ray,~rs~,r:iri,ţ\I:UP. ~r1ft~ih pro~Thţ)~i ;ÎP;-
tr-ojanumită, Or,9Jn-e, :§ţr:Îp§~l~ ;.xalo~r~~Jşt:a:qţlită.,SEf,JljF)l~Şţ~ ţp!!Ff1Fr4ţ~rfţ
de fixare.J!D a tronsQDulHj,:respectiv. [~D' <)"(" r: "'i ' ",,' J.. l' ,"r"~' ,~ LI"
••.• .~ (." ~" •.... _, ".1..... .J _ J '.' 1.. .•,) .Jf. '.
(')i,~,
~ l .• · '.L.... t l... ,) ,1

La introduoerea În' cale, la detensionarea sau pretensionarea tronsoa-


nelor de cale fără joante,* se cOns-iderA:39? ~it~~ratp.~ă ,,<;le,fix?N'~~\unui
fir de şină lungă sudată, temperatura determinată după strîngerea regle-
meritata ). :tuturor 'pt~bdetilor'r~la;:.;tta;ver--sele \'de ['pe ~'cel' Iptiţl-nD50i~m (la
',I I pret~nsional'e:pe'Ylungimea:' ''ca:liru.ţata)'3Î'n~inrd 'de', la; ,eapâtul\.'de;::):~-es~iba:..:
ţie (de la' ;iFacor'date~',~-spre m=ijlo-Q:ur! tronsonulu1jl.;: ,Valoarea 1 iltemperllt'l1Tn
----- .. ~~, ;r,·: ~.:i.;..J t~'i b"' ~V·}·.Jgi(l. U'Ltll::\"i '}'bui: ..c'J~. " "! :'-f":; ~__,f~ r J>k: n -' . ţ"U~(1

; : * N oţiunllet'de detenstonare <.'rş!rq:freter'isionate .sîn t explicata la:~artiC:01e).e,9' şi ,10.-

5
se- obţine J~~Il:~ ~I:9@a-<J.i~tr~-_ţe:(i.t}!eratJlrilemăsurate la începutul şi--sfîr-
şirul strîngerii J)!inde~pe lungime? de mai Sl:lS~t, __ o '7~

Dacă procesUl -tehiî"ologic,impune Ca fixareaicclor două şi~e lungi să


se facă pe-~îny.errîp;eraturi1e defixare obţinutevcatmat su.&-fH:< t@uie
..- săâifere âela 'O=şî~Ia alta cu mai mult de 5°. -Temperatura~mai
mică ':dilltre"'ţerhpefa:turile celor două' .şine, se consideră ca temperatură de
fixare a 'tronsonului: regula se păS1;f.~aZă şi în cazul inlocuirii. unui singur
fir din tronsonul-de
_ +fif~ ~iO'\~te?i n""
cale ~.U,r..'1LL._U. Ii.\!",
1'Irr<~T.r·
~Ji'l
,
Determinarea,,-.(, ,tempţraţurii
-
de Ixare se.
face
. astfel: :_"

4.1. Prin măsurare: cu termometre de contact aplicate pe şina res-


pectivă, sau cu termometre introduse îniGupoa'hertlelşină-fde-aGel!aşl'tip; aşe-
;zat~dAn.~f;~asLRo~ţti~"ca§ir)J?;:.f-s.~relt~ID;p':~fa,tUlfis~, m,~s9ar~..., T~rrnome-
Wsf
t'#~lţr~~' c9u ~fi~r:}P-Jj~~:J#l'Ş~,~rrl ,ţ-6§~~f ~trăţf:i\WA~1 ,~m~llfţţ~ti~şi,~
pâft~ă-feritlă --dEtfazele-s6âtelu'b~;&~' =: /_'lf,i " J.' ~~l;~~i J: ·~~t I ~lJ,': !'~(",:t~",:,'
4.2. Prin calcul: după alungirile sau scurtările realizate prin deten-
sionări, pretensionări sau după unif.p.r,mţ~)i ·dej3jl{r:ţur.~i~~ ' 'f"-~.:~,

;. :lufART. f5~,:;J~JT-em jr'~hlril~)Jd~'Jfi1:ared~fi:nitivi{'iJfitbVi'zo'fi{{::: ~.:


Î R c -r[r~--
.J I __.~
iri;
_'L
ţ)',rlrr--1(lc
., __ •. j/~
t~·G'·~:r,-~'~ ":\- -:'
Ş.. R
rfPr, ?.,_fJi.l -- 1
- _ "
!.\ î :il
"".'~'"
1

-, '-".
.
t t .
_'._-~.J
1 ~.4_ •• '
,.~l..J
.~ •

.oi;,' Terrip;e:r~lura;;de [flxa:Î'e'}â:~unui ;tronsonL 'de 'cale fferatăl fără .joante


poate fi: ')'-1 "f- ~) i

- definitiv. ă-.Jtfd)~· ,,-. ---.--'-.


!-=)l"...,4
--<
,. -.'----.
_., ',~ ,"
-:-\\,~
.,.- ,,------ .-- -. - - ~ ,
,

- provizorie ;~(i-1P)' ' .» "


T-"- -_._ . ....-
.......-.-._--~-----.:-- ..•.-_•. ---- .. _- ~.-_
.•.... ~~--- --- --- •..._--- ..-•. ----- .. -

La CFR, temperatur':'-A,1-~,;f~~n:~:J ~hiWHiy~,-este stabilită între + 17°


şi +27 inclusiv, pentru toate 'tipurile de şin.a.~,in. aliniament şi c~~~~e
0

traverse de lemn sau beton, cu 13~€l]~s\nsţ~~-ţbţ~ iq~~lem-:K-=-~


. în tunele; temperatura de fixareidefinitivă este. cea existentă la mij-
<::- *-~
locul tunelUlui; i'ft9'tifup1:il'mbbfăfJi :şinelor~;:a.ar'JmaiC,]flare:de 'zefo·(!gr<l;de.
-.. __ ,o, ·'-"-f'.·? r~"I.,r)n"l- \ .~..:.( f1r ,', ,-, -:î,
.r.!:'· " o~- ..... ,
<, ~ :.",... 'i r- .'"_

- Alte t~mp~ratuti de fi'xare 'definitivă d~cî('c~l~ IT,l~hţiop.~te-!n<!,ţ ',~us,


se aprobă de către Direcţia linii şi instalaţii. . .'" "' n: ',".) , lot ,~·l ~L
, r,:" cond)..tii nO~!'I1E1 d~,cop.sţr'ij.ctie:~Şt1-}AIftr.eţi:Q.~~g"r,ca1ea fără-, joante
.. t/ffiaG\f' :-"'t'1JŞ?-Jl J ,J mt"l J.' !~)f'I.j,(, ,-> ·tT;!;/. '. v "t,tli.•!:, .• "il"· - ,r. 1 J'~<'A
f ixată e mi IV In UTIl ee "t a , es e asigura a impotrrva şerpuirn, a ru-
phiî'iŞi1'1'elo~ t~Ll5uld'ari:el(j~f'de::,eolisă;> oricare' ar ,'fi:i~ten'lperatura:rulter1oară.
Da torită ide'Stui[hfapt '<S{1~'maie Jobişntii ~ot'e ea ,jtfd f( Să 'Se 'il umească şi: r,ţem.l
peratnră neutră". ,.. .,. -',' ,- --.- - I_, :1? !"i!'L[: "->~~
:~!l., [: S"e[(c'ohSiffefă) pt'ofvlzol.fi&? t~'petahira i 'de' :f-iX!9:re~;ieftrdrrs(jriului ;lâe' cale
~ărăr:jcM'~;'lsiţUataIfîn afcI!iţn~ip'iitelOf'~tabilitW11~h*ru1 IJ~ţffff\fF.fŢ6.iijl{t'e sJda
em"peratura
t\'r "'J.:,>... ~";f~ g~?AT,l:rrN~?
şa: creasca-cu-mai r:tl1U"'l'
m")iTt','Jd
ur e:: 43°'C saesarl.'" 'se
, ""!.~: scadăaa cu' 'mar=rnuiult
:,.j,I'CU''''f.: i

- de 57°~faţă de "tfp", se va proceda 'la dete'~sidri~ref<1(,,1 9; (1';) :)"(_\y~;t. ,)'.;


-::()? ..[O';J L'"rr;[(C!';O:iDl'fl'-[ JJr:~ ,.J'JG;'!('iG' ':41 fi i:'! ,~J[r'_! r,! G')T) -']"(1'1)0.'[ GL!

frrI\!R"IT!'6ir"~
'J d' :1:' Cln I"~ ''.,";1'_)0:
~ ,.) u,l "I''')
~hr,jn·'t~rrf'-.:J·
; ·--~el.l.l1:"",r·a ura ae ncru'" s»
:,1.1- ,,,,c,!, ,1 ,:" 1;> *"ll ",,; f~'fl~'
,7, ",.

,',~"'-c E"; '::,0nt~ sqL;) i;tBfi(rr:"r)j'·b ..': J(jfn~l ,,',j,,!:L" ->,:"irJI jj0_, '\b ;'~ 1',

f \ rT-eII}peijş.~~ dfulUQ~u~(ti)~~~te,teperatura-lfd~~yştţlă, '! ~~işte,nt~ jj'n~JHm-


p~lirl1!l~răm.lorJJ ct9g~te\ .fi,:de-1ifnitijă!,s~Jl1 pro\d,z~AiQ;((
ţiţtI J991~,r~q~aţ;ţf;l; !pofun<;:-
ţie),d~Î~er~fiţq9droţ~r"t.~'E.ş.hf;tfJ'nşel stabilesc -:Ti(peritmJ~G9]{~ L1;!Cl'LCl.re .în
parte - măsurile ce trebuiesc .luate rpentru siguranţa circulaţiei _(deten-
sionări,» pnetensionăni, ~'1!IDif0mniZJă'I1ii
.de i efq>rţuripfrBstFicţii')~cleIivi~eă.,* etc.).
}
~
~

6 W
:~
-k.

1!
it
,~ =W~~~,·,p~.J)~-~~"4:~it;l~":~·~""~!·~~·~~·~·~..r.;a. •.••.•..
it'~4"'~'"
~~<L~'"

-AfHKR'E-:t-8lm±fbCaracleriStWitalereijtJfăl!'ăIjoaiite'g'llJJ2.6iS29(>9[1 )C;js-:ruG
-! i:;' I ;J~f,frO J~:: ~6~;:t1:)fl~ll"'[ti ,tAiftt-l91iiţj1 -Cp it~k;Jp'~:,~§tA ~tJHfl-\~" ':2Cl r:AT
_ 'i ~~'gat,ţa ş~p.~or ~:ţracv" ~~, . ' "Jrar.eJl,
ru ":lJjd•.:rLf·~~ .. ,9+us~·,~W.l·"",-,-,Ii.. J'l tJ\i~L,'
bJj~
opun' ua aBel ,Ş,l',,~on~raFrlei1· e e a şme or-. unsn at unei cim tem~era-
t;r~ş.'Z~l:se1m:.r
J ··;)
-;~~",al~ţ,
"",E;' " HAl "~-
A$
,_"1Î 0 '==- f~
-,n(i rn: [~sq ~:fE:>:-dil . >>J?f 9yă
tura creşte sau _ş~a.e-a . ~ ·t~r~~U~~,.,.
rl~.m ~.lD d' :U.llf. ,.)'.o.J ja.'~~
J'f[I'-l.l.t ~Jlf.H(:',1.lb
e ,1X,\~~:; r:q.;p.~ea,~<;;ar~q.
J :':J. l:,!ţ. !.it...:.' J~
.. \Aijft~
. 1:

ţ:;>ieisrrrarrcr
sau contractiei dă naste~ .' ffe:iDdâl~ 'de cciriip\JsiuÎ1e'{cîn:a:Ctemp"j€-~
r.n 'eflc' lr<.Frrt'''''{JN'f'Urftyt'a''
'('J·"~a~.' n' ".., 'rrf"'J""'qr-tf(\<)
Utemt 'YatUra~stâaei~\ ~..':... s.ica»:» 1
1",''':''' ['1
i"aturâ~crest~)'-sIue'îhtnldere"lCîn
J. <ŢG l.i') f"U'bS'! 9iBOa :}1w~'J.f~~~,]BJ
Sf) I[3~.Brh.J; ,9~'I,:)VrflJ.·B.ni? HtrbB:) :)n'W ~.~
r

7.1:. r; zqHi1~tH~ J~1'7;'1 PF11IDE3 l}JIJ ţ)Jfrt}uR-f§~i11t nr?~11f.1§~g~!:~ [)~.at


peraturirsînt mal mari a ca ea f ara joante decît a calea. cu joante.
7.2. Creşterea forţei axi<tl~JIbq~rng!~m:l~~.Ci!ti1!r;t.e<f1ţ~nelo~1q!ite.Ale ve-:.
hicule în mişcare, pot conduce la un moment dat leţ deformarea căii sau
iâlrupe're~ şineJ.o"f~aitindl·t~nd"lttiţ~ren:f~;·de!"tefu'P'eţaturiP~aţ~r'gEf'f~rhbera-;-
ti!frg' de}fiJXate~C.ajUhge !11iL\ra16rt9s1~perffiTs f,ae~rrrar1;"j2fillif"!i1âciF~pi4~ffitărrd;J
balast şi prinderile sînt reglementare. în scopul eliminării acestor feS8~
mene. n,<egative;'şi1tiele'lungPlsllâate"-§e :fixea'ză' definitiv- )la) ariul11ftei ',tein pe-
raturi 'numite :temperaluti:;petftttrlfixare:deflhitiv'ă (tfd);-- :)T;:·b !Jf:ii- ),[;,

,_7.3. r:ezistenţe~e c~ s~:,~~Jn: !6!i~o~J:axrar,~.;~~îIit,~ete~1#~~~e:-~f6fr~


lul ;pri'Smel1;de)bai"~st,;idei,gr.aiQul~!der:compaetate·al ,acesJtela;:;â:euJcalitatea
pietrei sparte şi a burajului, de gradul de strîngere'apfirfderilot~~ de-'fehil
t.... 1 . .d t' r'
y!:>aver:se~or,!ş':k.~ :g~om.el;1.a ~al!";;:; .A ,; ~~ . ".' i ..' '.i-, /,\.'1 ~/1.'I,L:i' . [\
W • • 1 .,,..,,., 'y, '-'~' , .' •..• r· rr ir-r

li
-i-
[, ~-,:-:~Cu'cîbpiatra~spar,tă dincprismal de balasteste.mat.eompacsetări cu
atît prisma iare' o-stabilitate Jmai'mare,';;;jJ '':'':i .:'. r"rr:;';j"BG I:'..j·+:):l . '<'i
. , '

MENTINEREA UNEI PRISME DE BALAST. COMPLETE SI ··'CIT


MAt'BI1\rE' COMp:ACi1'ATĂ ~)TREBthE' SĂ "FIELSAReINA DE(1'EÂzk A
LUCRĂTt:>IZILdR CÂR~ 'INTREŢIN' .... ŞI SUPR'ÂVE!GHE~Z:K:CALEA~FA~
R A JOANTE, ." ,.. ,.-,.' U -r~""''--+ ~'···rl~ .... c'"fr'''''
.b
'~'. ,~··.ţJrl····
.tI" .'.'
t..
; J~,J . '" , "" . .;t.J..'j J;::,)

....,.,,--. )--{2 .. ;~ .. l~:


.;~.
. ~(,J~ .... ~!~rJ-:; .;!:! ':'-~ l")C: f-;·- •. 'rr-v,,>;. }(~ ·...·ui~J f.:"iGC~ (s
r r- ~ .• r:

,> I'c AR'if.tD-·'Sta:blHzarea i>rlsm~î"depiâtiă·spaffă."'''d~j;''';J C)G :,"\.''::12:) rr


'-'-:' .. l~"~' J? S'J .. ~ ;.9:11< jLrr:.lgrruI G-:Bl'l.6V ~:JriE:;r'"~ ()1~..'·?~)(' ~·11. .r~"-\'~lo1':::·
·.~I) {'l\r< '
TOATE LUCRARILE CARE :N'~OESrTA+EIDJCAB.E1,\\ SAUl;s1{IRA-;
REA CĂII, DECONSOLIDEAZA ,P:{:U,ŞMf}.,îN FUNCŢIE DE MĂRIMEA
RIDICARII SAU RIPARII. STABILIZAREA PRISMEI SE FACE îN MOD
PROGRESIV, îNTR-UN Al'{UMI'Ţ TIM!" DIN CARE Ci\UZA ACESTE
LUCRĂRI NU SE EX.EGUŢÂD~CPr;'CU :='I{~PECţl\R,ţ~';B\~NUMITOR
CONDITII. . JfCl;i .. c'nBJ,['iii'} 9J',)',')')· (.eH ,ii}" 0- -- r ')'

: ,~ ţabjJi~r~a .,.8r:~smei.ge ~~~fag(~~{


') 'l,·.!l.l t "~o .,f(>,_i i.I ))IL.,r"L'Cj,,!.~,r
l?, .• _ ..·J'".d " ",
·~p,w. !\(1~fpf.ţfi
rşa{ţ)ffilâJ'i?ult:~_di~ mij-
J
.,;.1,. b!LJ ..JllD - J.
1oace ,e ue mal JOS. ";'
. 1['U:t·f\,\·2 ..f'1'.· r~-}:J L JCfT!["
'i
fir
-
1)'11 f J.".f9glrr~)j
.
,., .I~l Ş1,lb_,~Ftiun~.9,-..,s'trcmilor./~in.<UIl~c~"cţa.t~rrqe_ rrye,l}iCulel~,:
"'J·.~)·JCJac'..)..('"lt) .fi··" lk·l ill JS;:J&ll:;') UI~~'n" ·,f.t[~. ~.·t.) '-1tD Etr('J~ ,v.,,.1 1
~n. ,Gjr~ulaţie, .r v.,
) j
II u- aju orui maşmi or ce compa\.:L;cl:{; DIa ra In re. rClvf1rseşl.la cana- v

tul acesto a..' ... ..'" ,.,.. '.J) "rqr"![T


I '['-'('fC')(?!'i.,;
, .-'" rrrn, ..(1",,>.,'J' ."),,. . !i.,' '.
I
,,' c)';;Cu1(ăJut8rţirlBiaşlffi.lOfstab1iîZâ~6~Nicar~'.Jihr~aiălirit €~sg,cffhl si-
na- t"raverse, '-"\"'9"'ddVe W1'(\4JB
m' l{rI~ma
'''''':')!')rFl·J~''~
ua asi,'.. " ',.>' .'Î~r'a'p'_ ~.'"','," :>. ,:'1'1"" r;"fc:frrd"( C,"fF"
"c;un.",,.\ . ,.'. ")'\' ...,.. -- ,
)., ... ;..,~ '.""O~l~"'"
, •. w
,!. " " ..,'" " .J. •

"r"
··f·
'f

, ) 'D"
..J·w'J..··)·<\ "\". ,\\~"\..\\'r<
â lulc·rătiM.
)lPJ[j--' "'''''f''
\'t·!b···l··,'tJ., .'!il
',1
"J.~.,
d~
,,-,(' 9" rC\~'I'> r: ,.r[,)rl"
L~)ti} r.'j-' .,1, f,"
între '"nere' ca
el deconsolid'eaz'
,; • "ffi ".a"
" .. ,,,.
,.,/ iltr-pI1,.m).d
't...
'J~"'ţ"J'.j&;r»'fj"
T J .. ,
·k""II" de ,','balas( "'1
;'''1,' .r:»
'1,'
w
' ."
lJ

'j'
C'_-'

staouizarea acesteia ..şgu ;{h ..,~lW1~f\,sars~ qr .-,):n.P1)1.ţ!X=~ .q., ~ qf\ v~ )cu,-'r~';qe


J realizează după tr~~ef~~ p~Jl1iiiaIr6D~ctivă "a JiD.Wu'i)banu~ff.HtoHâj~O~'uînit
. . r h""~'. r'-ntr'r"""rq
fI'OWA!J'JDE)·S1!;ADfIJ1Zli~E)~ş~G:~I'€' ~sigu~ă"g·r~dln rtbqnal'ţlele~mp:lc area
J
f"cr·,/fr·\T,)'(..-rr'Ţ''OJI' f
pi~îGii~~;r A;'Ces1ty 't'?zin,j}PestJ;j',:de [{!5:aeoo ftdnfl1 'h'rdfe peiJirifl(Jlile;if1:u EtttHTers@
C

de betobJ :~fqOO"{HlO[
ttoh~}btti:tie IpentFureal~a61Ytraverse\de 1emtl~:-~
CI';q-'.9·"(l',

~- ..•.ZSi::-_._ ..•.. ,.,. . ..,. -'.==-~-'"-- ~~"':'~_"""'!"'~";:::'~_""'''''-_'''


e:zu:c "
__ ··",,~_P __ '-''.~-'''''''.·,-_~"""''·~-<'·~.--'''''''''dt;
•... _:nn_
..,'''.<:::IIW'''''''' •. ~,__ ~ ,.._.•.~"'-'t.~~'!oo:

7
_~~.ţ:fî&&f&loU:ZC!"S'&26.~&&J&2 i f~,~.Jt~i&t$..f!LJkP"&,;...·.,,..--j~.--
....
·_.. ~.-""I_;:U;;:' -"' ~ M~.. 2~...
tE -;...,"

i~
-1 ;;e B 'ta'-',--:.m~~~~dS~l;l,J;ge:rn.ţg
gbLHP~.. :00 ~ Ijl-
..;.~J '"";d
'._~~ ~e [B taii>iJml"rett~~'4."'~'" .,+.
:,.-.;'''''''&ta' ~URA - W ' ; - -
-c. -' __ • '"

I ,.~ADE~~.,~~JLIZARE.« Aceasta-se ~detePlllină··în functie .de tonaj'u1 zil-


~ ~\1l~JR9r~a'\~!Rtf<.
"i\q-~~ ~;)1~~f.!1~~,r~~:1t..i;~~ ~l1tiji?:.B~e jp-:
tAA~~er ~iiSîiÎÎffi,:Îorrriaţiilot' tie rlficFtf9aUrc!ta~Jde~aOtilfzai!fJf~titfu '\'bi~
ţiJhWt d1~?(§ti~''t~rgl·o~t{t~~j:·1rtaî-~uW,tfg~~IE -:H:;~ '~,Th!_~gJG rm2Pf.)I?'f~J E:u_<j
~~'~;~K·i?tâ4;j}fiF~~1ăfi'i' a'\1tB'j; l')?:U1:ifillB'#~llIif:~i4~~lriSiUa:,i Jf
vibrat "~adW,l"ş-" ă~ttâyeisk/'t&k~thft~'IBiliz1ifiJ~~~lfb~I#(3~Hi~~~:Jpf~t
:wŢ(!a [Iqîr&t1~~}rtIW~~i
.9.;06-01
W~fl!l~ţ~~j,if~~ricţ\eJ~g~pt!f!
~'1E~?Jţră~X, 1:[,1 ; ~;
[J,) D.q~ IJ L' ~l~.IJi' ,JltlIJ\...'t ~. DJ, B'·_t ; f;;-L ~.f121L!- .. ~_••. n ..il. t : ,1·.._J~:
".n
_j

; ••,. "-, -: - _. , .~ " - • ., • ••• t ••.

":f'! }!AR'Fb9~C!.s.fDetensi<fnâ·teiiJc'ăir±fătăljOan:tEfU,,: f9J ;u'f j;Cn9J,:9(.j :,.


l].f)=-: .r~J- J .d:;~.rl.f.[['1J1()~h,:.Lb rf '~:-'b .~[,ff~~"-" )L'{ :.i. !.-<.;uL~o -. ] (;q- 'j '.f;·) ..~i;r~ r-r :-~,
f fir î:",

." i" rQ~5~~!O~fl~"1ffiU:_'-o~~~~.j~~ntEt i e~;r;-ilţi~) [J?1i~'.•9Ice, ,l,a P Ta~J-lIItiţă


e,~t~
~~PiYffi-ţH~~j)HPrw.,q~gel~[.~k şiqăc>ş~h-ţL.~H~e~ftm;",t9"tpl)~H;p~rţi~;~d~) €f+~1fT
tllri.'-
·,_-t'!.:Ji.
'l,,,,t~,,,,\C-
~u..:t,j"~
ir'·r<i,r ••• -nii"
_. .l~;,.l..l.l:!~1
'f'
.,~·d"
,,,,.,', ~.J.
,1 ~':'r-,e:'1~:
_ "'.!.
'fi :",,,.,ţ
_.
~'N"I'';'rl'rr'
:J!L l. ':J~
'''';(.'''"1''
.)~} 11.."
+.,,:.
I ,.J

'!;'1?~'t?p.şi,Qngr~ s~ ;fgţe 'CU .scopul idea a.g.!1q~:cflJ~~într-un .regim-nor-


mal - sau dorit -.-',:'qe funcţionare în-raport cul;t~<;:ttura,'penttu'a-i
gsjS~~r~e?s.~IAt~ necesară ,pţgyran,ţej! circulaţiei, 9:., ~ ~J il :\J~';.v . r:: .. i

';d:-;.tln.;,fup,'Cţies;dec.-temperatura ,in-şinăr':ÎI1.timpuhluGr.ărli, există următoa-


rele Vp,fifl-:n.Wj!'<le\zq~tensionar~;" ) .,', ~::-'r_", " ';,j S, (ii

A_ DETENSIONARE OBIŞNUITĂ care:~se rfaee[prihdesfacerea şinei


de prinderiy vibrarea- acesteia prim lovire, cu ciocanede. [eri!l.rtr:cauciuc sau
metale neferoase, simultan pe toată .Iungimea 'şi' .apoi> refacerea. prinde-
rijPŢ .. ,r-" 1~"r;' '- ~cr";:, '.-.', ,''''' :.. ~ ":[ ";' <:> " f' -,---:~ ~',-~'" '! '\' .. r: Ţ,./r· .• : r-

'~',-',:,~~~gf1~ yi~Iăfii şi?~~-~s~_l~n~~t~}~s<f~"~[s~.urtea~ă·~4~~ă_c:t1r;t,-tempe-


ratur~ r:Ş~~l,diri-,tImP11Lvlbrarll~~ste mal~'m<;lr~rşau, mal mica -decît tempe-
ratura 'la Câre a
fostfixată de 'traverse ... 'n': •. (-:, "C r. ....
, ....• '~
r

a) Dacă după desfaeere, prinderile sînt scoase, iar şina este suspendată
în cabluri, se consideră §p~f,ş~ai;făcpţ "deten.şi~tz,aT(hr."-Qqişnui:tă--- c;u.,el:iberare
totală de eforturi. In această situaţie, variaţia lungimii sinei care se deten-
Al--:·-.-r ..•. leul
..· ,f'r.::,;r': :'t"fr,rr ";i(' \" -r ,1''--'" ,.' ".; , '.(~)'~'
sioriează este L.1/r' şl\ge.Jc-a
., ,......,
. .,.('1 •••.,..,. •• r- .-',I~

eaza '·as ec' ," t.. . ,,'


1. -"- ,-, '
I .~r·{l,;{i\t'= :te.; "--.;;-'r"'~'~:r~!:r vr ,r\,~ ··~··Ficr J\~" -; "Tt ~'~/T '-'!:):~~(1 IL ," ) ,', "
',,,,
, li).
~'J<';'r-t-
-./:..i. ~, 1
·'T7"·'
• '1 \.':lr'J 'r""
"'. r""; ,
,'~ _(:".\.',
• Al=CL·-l-At
l' ..
i'.~. 1:"'. I
" ~.'l"rTrr<
.1',- .L '.;. '1.
Ţ"',
..J :-\ .
n'-
; 1 '
'r--,

unde".'\! r';. ,-1 ,':-'': ' i",


. . -! •
'.[e-!,·. :"IT,;
',r. --,~, "','I';'·Y/.
J j,i
','o,
1"
0r;'T!il'
.I, ~
'-re;;
-...J.- ~ .•.•../ . ._..
.~.~ ~,
.'
..• -" î .; .1..:.. r ' :';.' i t. _.) . ~ <, ;/ J - • ;

~
j:"
r,-r:
1"
AL-;---,
!'f!
' "vana+ia
I'/ ...L· -F\I:'(
de,
LI\.l.
Iungime
_
În, centimetri
,!'_, •. !.'. ,-':r ~,.:
.1
1 P"
ţ
1,:;! ' i. .1' __ . c l._'
-fW J ': ,;
>-: • "':.1 '.... .."

"~ ri."_ O 0000115 - coeficient de dilatare liniară -


,
r,' i.
,
"<
• " '- ! :

':.---ktt ':jHJmr~~ţ~r~~g~ţM
Ş~~Jk:u~~~~1~~ra:'l~Ţ/~4h~ ~jQ~ţ;fix~tă şi !
te;mpe;a~r~;î~ ,~ţmJI p~L;te}~~~~1l:ăDi. ",,'rr,S- -,-, ·r':.', B"~i:,',"r:t::I',L';_"~;l -" '
I
':':'D{tă ~tfâL-~~:'detens1onare' ina' 'ca' 'iătă')Ulfu1 'ii'rreâ\;JcOr.e.s};Ufltătoare I
;',,.-rr'\ "",Pf"~ ""'1' .I~·ş)r. .rrro..
C\~ ,Pt:.'i\ ~t() 11'I'~"r;'"
"C!'('rl''''~:'r"!n!!": l?1" J
",r.rl[fr rţ'" II:
temperattiriCdirl' ~timpw 'âetens16nădi:' -' "J - L - ,),' "' "-,, ,,,' '. "
.,} II J r.. .'..-;:-

.. ·,h)Ţ)aGă, ,qupă ,4esfa~ereq p'rm.;q.eru.~r",şinase",ridică P~r,roIe sau bile 1!


puse iiifPe-fulpaşln"et'
'şi' pfuEa ~f)r.~~,,:; sH .r~Q~d~r~ __că sup~rt şC'aI?gkf~ ;
,,
S-S; .Iăcut deţ~~i~nare, obişnuiţ~, -. cu., eli~~ra.r.~p parţia)q. ,4f;~~f9rtJţri,,-deoa- ~~
fece''la ,aaa&t~â
,;
; ~tr
'1') I\,bl',
cOllitracţl'a>liberă-)
·,I.t;")'r-{o"t'r r ~;l);1! îh~l;seo'ţl",ctih frecările'
a:J~:9f1l-flrr-lf)c: ....(~, dilitre
,.",.,< ş,.ină
l--t';'"'l'f,f:" I '1'-',-;.-';· C",

i sti'- 'r.tliI'e ,care' aceasth' se mică 'în tîm' ul'ViBrării. '. :-. .r::' ':'
';.,. rr',-,:rP 'f('-rr"'"'' 'f'"
ş, ('I'~ rl.:...~J·
,:"'::l " ,', :'Ş"c"J<.'
~l; I",NP (;'r . ,'j''''''-';'' "(i)i"
.)l.t •. "··
...
'A.::~) ii
,.Il)·',', J~).,'I ~ • .J •.J_ j ~-', J'!,lJ.,J... .J.I, -~~~) - _d JI-1• A'
1'.'
'~' .•
", ...... ~~
LJ_~-,,-

f R,EŢŢI';!'pŢ A ;ş~ ~;x~utăjş.~fei


:;'~-,;JI.'~~E.,~~~9~·\{A·ţţF:1A; jcq~d~ţe1lSiţ)Mre~
qpişnYiţă';Jw"A~~p~I;'~ q\.J,;v~~ţia ill,mgjJ.niib(Al}";S~IPp,J;eş~~;:-ţa y,a~q~re'9-
corespunzăţoage ~l;!n~ţ"ariumite.tempşratum ţo;lcw,9t'ă: ;)
g,~j{ix<iţ:r;€t)~iv..~~nţ~

,~----'-~~ !-..,. ---;-.::....• _.,~ .•• " •..("":">;••••--~~~ ~""'"-_"'Z:J"I:.~e~~~~ ..•· __-'o
_~ 1
e


#i
~I

Po'I 1
';j

.. -. , . '. ,Il .\lfSo'liqJ}';;l "


Detenszonanea:;se::1a.Cel:;QT:l;'ld'eJ.'o:ule -o.n,;este neCeSarafSalSe-;."as'/,g,U7:e.nn~.c'/,r,," L
,
v v, U' ."' '" 'oc • _

, ţ" ;n~u.:~'4-' rl1!:O,:r,;r~I),T_ l.'fi:..~no n.f...n! F. ~,~ .1'1" fc u.~' I'JLCL,J][r:rn!aŢ..n~~lt . " 1
CUta 1i.etiS/it,/;V'/,ttl!a-L~at;D~~u.-:UIl~mll~tu·· ta i~Urpe;r-e a cŞl'u;t1i'lj.::rtr::s.peqlJ1WfiOO.<FJ.1ilHUa'-
rea :fqr;t~lo..r~9tEVi-®J~~,Z~7~T 1~ :.:; ,,'-:--":,=~~,;'\'l':;:'~f}~~'5--f:F-,"'-'i:
- ,- - -- --
'. -
-- ----- --~" _ . -_.. ,.....::::;;:;;ii -' 'l' ,"".~'.-" .--. "',,,-f5" ~ ..--~_.~ -'-r-P

ART.
-10;-:~"P~~ea căii fără '[oante L w." .-::-- •. " .. '=,;r-9-=-.",~
.... . ~'.·.,-.'r! TI(... • • . "'. . -' '." l..
, __~:...IjCJr:: 82', :nsJ_uru~
4> '.,....,

90 j::rn;iJfl 1;5:\\';:;': n'i: '(,,, -,Wb lI. ~'.--:~J,. .63J;;J.


,h ::.J I~~t~~O~{lţ~}~ţt:1if~1J~J~o~Ilţe ie.sW;r.ppera.tia~prin+care s G;tlru?ju:tQrul
unor dispozitive sau procedee speciale (di$p~z~ţive (de, ţu9;cţHln~{~au-;pr}rj.rîn-::
călzire) şina se alungeştccu o. cap.tţ~ate c<?r~pu~~toar~ creş.teri,L,teI1}pe-
raturii cu utiriRufrl'ăr.B:{le:lgre,de.-Eitll!'il·: .':.o2"J:'; :; ':' c"o: :,', ,,-- .1-::1 .•. ,r"

r Dup~-:;Ji>'p'ţm~JgJlr[~a~@i
J " ~~~lJngiri;j.se .strîngtoate, prinderile, ,s~[i~ tură
mijţ9cyL9.~ ,.w.u;ngir~,jLqr. ît1,;şirr<'isrft.·rnîne;:(tJeIi1Siun~;;·
care., se micşorează
pînăr~ai/anW~~e!~~'~~şJ.ltşl~e,t~~ratll~a:creşte. , ,',;~: J- " . ;~\.:!.'
1 .Daeă, de 'ex-emplu În r:.iimpululucrului; la: terrrperatura=-a.zr'C, -se obţine 1

prin pretensionare o alungire tll pentru o şină de lungime ;;1" suspendată


în .cablurile.macaralelor: şiodaeă-se fixeaza inprinderi cu această alungire,
atunci, .şina' -respectivă-se :consideră fixată la o temperatură. '),
~ ,f '~';'~~~'j" (~--r,~;~~~/,>.\,:~~:~~r.,t,,~t~:+'tl~2,l~+C~~lt/:·
ti;' ~':.':;::: r-, ,; '.,'

- . o:, ~· ... "jrh 'TC~f8:) :; ..(~i+ ?;:{) .:: ~·n.: i' '"" , ",. ,i.,; _' ...,., .•

. '!r1 cţizV-~l.şi!l~f ~ş~~~,'P~s~uP9'rţi=(role,


bile" plăci etc.) p~!erminarea
temperahp:-i~,4-e~f~are"se,fac~
. .- , ~..; ,~ . \ 1-. _.'
ţinînd
-. '-'"
seama de- rezistenţa .liniară pe care > ~_.. .: '.

fre~a~~, pe $~PQgi,p o.iPll~~·.deplasă~~i.,şine~~' i- ,1: i:' .... .:'

...•
, ~ r~ - ~-~ ~_[ ) r:.i. ;-'.nj Î .•..• r~ f t ~ î', •..~ i

; J.·ÂRT. '1'1:1,·r~:jUniforimzaiea:'eforturiIoi'-:în calea fără jba-n:te- .


..:'.";J i...1 . rr"~J [;rSflj
(i-···· îiT .~.. ~.;. r-f l ti ~ (', .~'. -", V'·~··; Î.\'.. ::•.• ~' •• r: ~ -r';"-

'.il niformj-?a~eCţJ~Qrtgril:Qr;·;este-operaţia.
prin care .două. sau mai-m ulte
porţi,uTIi,v§9~e,"}.fi;X~ţeBl~.,ţ~pel'aturi q.~,ţ~pi.ţe,
sţ~ţ.,aduse·~la .aceeaşi tempe-
ratură' sie"fix~r~~)?ij~p,Mă .Flc~l~şi,efort, ~,b ,.... ,,,,"~'"
'Lucrarea serrfaeef.prin» slăbirea' prinderilor -rverticale pe+toată lungi-
mea unde eforturile trebuiesc uniforrnizate, vibrarea siriei şi apoi.strînge-
rea prindemlor- ~'1·;1E'·.L :', '! .< "~·f,,·t} ", ,': "" ; I ,,,,'-- C

o;:: 'I.~L ;-< ,;.~ .; :"_;1'.. .:..'(',!- ..


-r' .• ,.". ~I (':"rl.:;~-rt gj"ln/)',·p (-) -::lL,i'i~r( .: ...
!,j."- .: I ~'.-..: "'J.·,(:~i·'..[ }'"':;.
.'.lf

:.AJ~J,\'12:~J::.f0iÎlpe!~riW;
'~~~ţutătM d~ţensioii~rii, ,~~~teiîsfop~iii, şi ;0

unifo-.-:r:.:::m=iz~ă=r-=ii=-=-ef~o:..:r:..:t.::Ur=d:..::o.::.r...lp!:.e=-=c.::a:::.le:.:a::...=.f-=ăr=.:ă:.:......:J~·o:..::a.:.::n=-:t.:.::e.:-,_
;, ,..;'.':- "" .. '->.. '." " "
Ţ--:cdJtiillll;,~ana.'Tiia/.20rTiti/;iiPiit~a<),iŞi.ia;Pli.ccir.ep.!.prac.ti'c~~'Pf{ tey;ii:,a;: i-«
rilbr ifiM:J ct~ten9{oWc:- e)'~' YiiMik1tlntife' 'i -lintio.rmizar~ ,ic1~:'efoi'th?fi
c .faâ j . ~:~

am·e~ 'cotes'
!

nuTfic[î (il[>(jătre~'-$:'eW'lal':1i ICtt' ~;t- tehfiica 'sU') efilib,Pa I'~hzdtoare


2.. .'in ,··ti~rilM!tifUWm~[eri ··1?;GJin11Se iil;;r-L'I i ,~P'nti~relJ CMl:Cj autciti- r:
gl 1'[' i r r •..•,"j','
zaţi în acest 'seo :'J,.". ~ , - ('1 fCY'''C''.. ,.),?t:~<.,r". ş ~,. ".- ""1> (,'.' ~') '.-.
'.-J .J.
j';
• >'0' , .1, •. , ~:""'. -
'o .. '1' ~...l?l '->L-\rUrr,,--l'~
'!. j:)(,." s: ·'/"'1.1,l T > 'ft•• _1 t" { .. 'f

" Inrcazuri' binEf jUstificate; execuţia pe teren a ,hi5Xăril9rdb mai SJlS,


poateIi fă~\lţă;.~i_d,~cC<}ţr,~~~tti.,Ş.?}l ralţL~Pe.qialişţ( _~u ,pr~gănre tehnică
ro 'CUe' {nh(\ff' .~a:Lti~riUCMRL 'Stîdură du"P,r,. ., 'd::;'" au fost' ms'tniiţi .•..i.lâHi'.liorizaţi
,Ş,." ă.
, •• ~ Ijl)"(1
de sefulsan ie1fw:'uL
ş,
'1'-

"
'-f·-' .,J;'i1q.rl·(~':.II"· f---l(l f )
.d.' , i.':
.. -, .,,,
.:JJ, "',
'_"rq'

.. ' 11. r,_; " -t: ...


~:'.
.•. ~,',:",
~.J"'i:l'j
'J
;of.
,."
--' . , ., ;"
'11.'-

Executarea acestor lucrări de către alt personal-decît cel arătat mai


sus este interzisă.lr, l' ," ,''''

- (9
""
Jda d EL A

D1'~"'- ~.~="-; ..,~::.:"; .~!:,._ • .; " - - ,'. '. .~.

71i:> iiS,:~~siP:~i~tl(ş~~$!C~~to~~H~~~~~(6'8?br~~:.n§-t~~%
-fw[LfiON;P~~lT~~~~~.· '~. €~G~:&~cJO~I'Di>~BEt;iJ~.E)J:~l~~I·~~~
DE MONTARE ŞI-F ~ ~ ' ..' A TRONSOit\!'NEUORtli'IDN~tS'tJl)A1pE ~

A~T :i!J.,;.Jt~~.trjf" il::, ,-",U"i"')bT,~;~.;Yf~


~-::":
CaleâTărăijoante see.poate-realiza numai pe linii" care -se-Ineadrează
jşjl1Hfr~61ei1ăn~t~ie
îll·ltole:ţariţele<:de::explOâtâf.e::·~n1rillt(ţiiv"ill1~vfedarl'ărH€îfit de
repât;aţieJcapWaţa:Jp'@htru::dip€'C'iie:ib)')[.c,:·j.'.;C[c;
,)"'Yl'J'nq L.G2.svif ixoqaib 'J00JJ
... , r
I_.,~, 1 ••-'" _,) ..J ~••
-:) ~1I1.~·... J_-,". ,1....) "7t,.,:li
,['<>!_'::>'}"')~'El<;"f'C+;<''''''1JJ'q8(~f(A
t.
,,,..•..•
... "V' _ .• ).J...J...J.. e. '11"./ "1"'-''Q''';[1'['
•.J Jnl.!._ JJ 90'
Lo I'Nr:>
lJJ..1...'ţ' (9',is[(.··,
•• I.~ •• ~J

, ART. 14'. - .. Materiale şi piese folosite 1~)&aJe~tfă:rj;:dQcmţe.J1)'; ii fjJjFl


-.; ']f4'i1' '''Ş. r·.'~,L " .v•. ~..\. t J·- ""-'~'cf'v ,,~>..... r., '''''''''Cr<.:...J!c- '. '. ,.,.',. ·v'-. ,." .
!.;;'; "';.' .>:- ln~J~11r:~alpefi~'S~~ea: ~t~~:~oanţ: rs.e~·.~~11.l:.~.ţ~F1~ti~~~t:In
r~u:-
dareaîrrtre ele a~şlîielQPItle<1t!IDgiîne[normalăusau:mai ,'rm€aVJm%lar'e::xn'd}Ua:
sau semibună, fără ,defeate~iritemetsat]C.,<le' 'suprafa:ţăFr ŞmeleBCWB~rfilli.(e
mai mare .de il5- anii Se' sudeazăiîn' tro nsoariedungt.: h UJii:J,aif'(~w al1>l-01:f'*ea
Di-
recţiei-Iiniişl'Insaaiaţdi.:
. , r- dJU ·L~.V •.•.. ,,l)
.' . ,,',". ("lf" .r lr: n ,..cn:~lr!(·;;:,r";j'J-NI'ir
J.. - - ) n'''CI
i'
..., (".,
• ,,1 ",;, ~ ... '. J i ,.J V ,,,... J. J_ i ~ .. ~ _. l •.. \

:: CIi (cel mult 3-0'Zile)înainte desa fi sudăfe.îni tro:rfuOan:e~' lungiFl'Ggi6rtal~


c.f. beneficîtarăaar.măsurt 'ca: şinele: să! se;controlezefCu'Jdef..ect{Jsc0pWH1.'.llo:
trasonic. Cele găsite cu defecte.jnterne ~u, se sudează. Nu se admit la su-
dare şine deformate, cu lovituri; sau cu -'-u'zuri peste limitele admise. Se
~~ltr;i~iC~~t·~a~~~}r;~~~_.edl~12·.a"1 Ş.i~~~?Lr, ~~, ~;t~I~Şiţ' ..i~t.P'?~ .S~tWf;iţ?i~Fr)1Xă d~
ma 1 e .t:~_~, ~~~ n:-p.r~.. re~i~n;~~.".,;>~::,~ns, r1:t~}a,:~a~ r~l?aXf Uf:[I l!l-~·~.Iv G:-~a
cum se pre'Ve~e m In~trucţza' 3~~6t~mţll:ţzl~"f!:;:~f:!:H,:,r:.tes,~1J:~,(~,c:!?t~ţJ~t~,;~?: f't!i1
tocmească evzdenţa şinelor dupa 'moaeluf ·din ~anexa r1.,. care' apoi'. lE? pr~dă
secţiei de întreţinere a căii. Inlocuirea unei sine în cale trebuie să fie .men-
tionată şi în-·~yi,Qţllţ~}prin~ţăi~r~~gyr-...!{~m.~alii':rQş:i~~iţigtelor. de ta.lşi!naîn-
locuită şi înscrierea celor de la ~itla i~trodusă:. In cazul cînd dinţr-p_ şină
set taie: partea- pe:{:lir~'jeste~inscd~~ ;saÎ'Jâ" ~'aritil- 'fa'bTICa~i~F'Ş~rr:ft1~i±9rul,
attirici" peS'{inifua 1 şineil <păt-ţi:i 'Î'âfii.âs~ s~; V'alrpOâI1s~rfa91â ~ec€~iFs:e.flvarfri4
scrie cu vopsea de- ulei, datele de pe'iporţiunea Flritlef}ărtatăp~ltisffeF"iînt~ît
orice' :şinăBintrodus'ă:îri:lcale:rsă!:poorlei datele. ::de',i"fabrieaţie; Indifererit de
lungimea ei. ;. ,a"? '-:;"l"'''''' j;-- 8.'b·:r,·c, 'u";'nr; ~::-<'r(j.q.,t or"'fUt"10t9 <brur ··'-·rrr
ili'~.1 • :. .I._.11.ti··k~J·/l I.J~_._J_.~ ..•• '~ .• \..l._li_~ .J.~ _;..J .•) .r , ~

14.2. Felul. poza şi diagrama traverselor pe calea fără jogirtE!?rsîl!1ţ sta-


bilite de către Direcţia linii' şi instalaţii.
. ..1~.3.. Elementele' .prinderilor :verticale şi orizontala trebuie. s~i), com-
piet~?1~l[{~âr&piIricli{~lp4iuTJaM}şjn?t;~e~pect~v(rfs~pfÎm()ihsta~~Jp~MI,' fără
. .. ŞI. fV'V
defecte ara de f orma ţ""Il. .... " [l"'"
.,P,'·
r. "., \ --, ,(!., r, r-:
C,
.•.• ," ~):JI.U ..ll.; \"
'(I'!',q+"«,l,,,
•••.•
11"'1''''!N"I''A~if!/J
,:v__
.. ~ ~.>.u. ~v.1 . <

La Cl<'R . prinderea ~i~' lOJI


.,~.,\..;," fI .\t~ itl·-~·.r .\j,J\I'I,yy,
Iunai., de traversă seID:~j.lDs\bv'\i:lJ.l.i~-h
~ţ:~d):j'''i~.\lif\'·\'0
face cu r ,yleşti ;~lPnh':
j .
.~,;>;..qj~!iiţewe'n~\fr!1~,$Fltr~~~dh
~~W~~~~l~~.Jii,f;;m.tw Il,o~!fe,J?ti
r~hţ~i1}~dlR6J,."~~·I'jY:~dwnai\.ţl,~~)ffi1:(,~s~~I·ll.ft:~a<)'~R~r~ ?n.OOlli
,1Jlf'ffi.f8~bl~5!.lrq(~~lrilqa~m ",t-
n· . In' .d:llll
-J~(.J?5:;· areal. ..ai :J1JJi~'ldJU"-;
e asar,ea·m
1 r,:
un'I,HIJY'~
,a şll1el sa !em
,,-tiI) ...-
ee. '. n at
Jv.;>~ţl;ffiMhr~-
ly;tll.fUl'.rmflfl~
'1.
n,

pe cale o opune bâI~tUI la dep c:sarea lir~ve~sel in .un~.cR~:R.j2S·)..p,[(itrs


c~1îclJlr~J1!:w~m:~~t9i~~i~rţhŞI J~~~r;~.
~~}ne~;J51?g!Tt s~nfJ~~.ţrf~~1a ..~fe 'de
. 'L'a' fi!X~M;~eriti~tlt.ă~.r15tii6aHJre+~rffdâi'-f:tL~îI,J~ 9COdtijiIJk')1l ;Jrr.Jf;9:fl
inent ~)d~j;siHi;g~t~rd~IJ
d
~c::tl,diiN~fu~c1p~)
N A
teg~dâ~nW/ 'iar ~[P6f!Ui)I~~
.
ti:~RI}t~
ru JJJ'T,JrJ[[B' lflJ19? 91:5
ne ba 1ast a te. d e 3._ a . m. e

j F':n J f, r,;' s '1;0 jbC)b·. ff;r10~'J::')'; ,[s :)'1: \.; ":Il; t p"5n:J r '[Oj'29JC 'JY~·jB.lJJ:J9X:i C

1 1.' da N.m. se' consideră egal cu 1 kgf -m. .,.. ;.. k?iS·r~'3Jffr9j29 ?U?

·f

ro ~,
-1
a
~
-li
Yj
U
'oi
~J
O;:;L;~~ ~ .. ''- ..• --,. =- ,:.,c::

'IE~_,ff~ql~C&~tut6P~CW1'tir~a~iltemi~~~~&ge&eel1tantă[ atcăi1 fără


"f" j,~a~ţe~[est~tQb1ig-abQCl dţtpă-3jf~~~r~~'1~.l~€'-aaaJ;;jsătc:verifice· ~'nioment~le-<r~de '~

,.{ 'e;: strîngere a buloanelor 1erTfca~e;-t;p€il.~r'~~aJ.i~'ltlTqdson. tVerificarea se-face


, ~,pr,ip,r>'măs.uFŞţ~a:";S[VThngWliJ&s .JFl~~e;JllJ.f~loh1g,e la- fiecare traversă din- ,._~
ţ!-,-,VP ~Jgţ;~e -,~O')t!Ja,-y:-er.ş§--;9.9E~~<m-~<!:~<tapăt!lI- eclisat al !tro~o)îUlui.
, Y~~9~F~l}"<IT\~fl~e,~glI!Jl,9.IJ?~nJ§h!:§L;rofl§il,l.r:9te9rM'J4@f(tr<!y~rs~; .censecutive- nu
tr~~L~c.~ ~~.e iilli1.i tmi~Ji;:~eJ-15,E9aJP-;nî0"1~; .ţgr.~~ul),enţ-e_,,;".iaJL pe -podurile
metalice nebalastate să fie cuprinse între 3 şi' 4 da N.m. Pe terasamente,
valoarea individuală a)jffiP.m~~1f11PlfioP~~~ţW:g#r~tt~e~l;l~ să ,fie marmare
de 10 daN.m., iar pe podurile metalice riebalastate între 3 si 4 daN.m.
r;' ,IteZllltatef€,rinăsupă'tofliH:ff.; s'e)';tYec:îfiLctinletufde revizie 'il -lidiei; 'adap-
tat ca în anexa 2.a. : rrjibao:l '10I'7160J~LlnU ; 'de'"' i;'

Ordinea de -măsurateoestenarăeabă îmarrexa: 2d,. ",,- d r,


Buloapele s]g, la 'jeţHş~E!'JjjQa;nt,elor~e~işt~nţe Ia -capătul.căii fărăjoante
t,rebllie~"strîl}şg-§~)ţlepţ~n;L!t~.d~;Up ţ1Jm:Xl,eJ)t.J,d€ strîngere între.v- 20--
25 dan.m. . '"
~
.>"
'-:',; J\ltli:pl)lomenţe de. strrl),g~~~i-?cr ~vpr2B!L~~ către D}re_cţi~ lin~i,cşL insta-
li laţii, îIlrfu~qţ;ief de i s1fJ.?r~truc~V;lŢ'g() păjţ:.-~f{j .; 1 rEi ;. . . - .
Strîngerea buloanelor verilCale -se-face, mecanizat. sau manual, Iar ve-
rificareajnomentelor dY:i st~îng~r,e~,<ir,ă,ţaţe 1TI~i sus, se face _cu chei dina-
mometrice. ,_, -'::.- .;'.J.~-,o;b',,".~:;,lr .. r,~')-.-~"· .' -. " •

Orice şurub pent~u piiriderea verticala sau orizontală, Ia introducerea


iniyal~jn~,~le, ş,,:
ungejcu ~l~i ~?p"m~ţq~1}D?2ţ?rţr.-ă\ pe~rol etc.~ :pe tij,?- file-
~ta,'~,~tf;lIr~<=,şrsţ,slaPr~~~e~p.t~~r~'a;:p:~?FEţŢa cel puţin odata, dupa car:e
~~;-ştn~gr, 1~)n~w~~ţul)1,~~1ţ~s: i.:
~"[ ' -" ~~'i:-:
'.,' -:
. _,
, ,14.4.., La calea ţăl[~jC'j~~ţ~f-rPi9-tfr9- ŞRflriă:.şhpfOfilul prismeide balast
trebuie să corespundă standardelor în vigoare":i .. ' ,

.:. "114;5. .Laacaieaafără.joante-se dntrodue-deeregulă numai [oante izolate


de tipul lipite (JIL)l.'@IiE, răşini .sinteticerşi .asamblate eu buloane de înaltă
rezistenţă. ~'J~~nw!~, j?=.9lqt~t:,lipţt~L:P.9j:cfhW)Forpul .tronsoanelor 111,~gisau
în corpul panourilor tampo-n. Alte tip~Iji,,:~de,j~~nte izolate se.: pot" folosi
numai ~uJiaPF-ObapeaJ4~r~Rţ~ejr#}}.1LŞi_i~~t~atii" iar- în cazuri accidentale, cu
Cl:pr~ba~~~ d!res,ţor;U]'1i:f~&o&al.) ~ !l1ţ.:mţi_*Eil)~~·,'j,' ~, ," ~::'

Cînd calea fără [oante se întrerupe la [oanta :izolanţă lipită, se 'Iasă


panouri. d~(iHlŢf>,ţ~ţţe~Jr~"ffţV2Gţ!~~~ft,ţpmIiqe,rşi!lă Şţ~ de poziţia joantei, aşa
Cli-m este ,prevăzui.)înTanexa'jiu
-.3 • < ,._.~J.
<.l_ '.'
R,unCtu1A:11,....n~ "'( .J: .
_;..J \ l· .,J._ • J.-"
...J.Li.,.I~ .•.•...
·).·t .
-"_ J,i .' .'
r
.J
'"
••• .'
-"
\-
",;
I

- LI r , Construcţia; "~jQa,ntel{m;Jizolaţlj;e,31i'P)tej' sej3·f~e dupăjreglernen ţări spe-


oiale -aprobate r de, CătrerDirecţaanliniioş! instala ţii, " _.- \ ,-' t. '
q' 14.6,. Intre, caleal..iără[fj'Oa1iW;şnO'TPlftţiijh~.eire'nU setsudează (schim-
bător: de ,'calel1rjoanta oizolarrtă, ~P'OO\ttihel;1etc.~:; sau' între 'două-porţiuni
de cale Lfără:;-jQante':'l,se.rnonteeză :'fp~ ouni; I-numite ' ,PANOURI TAMPON
(PT) -sau de.protecţier« '''.'''' .. )ri-<I'r;h;r'tI [;1 ")-t.,,,,,,
, ~ __ ',~_" 'diJ.'-t,. .' '- ..•...I .• _.I,~ ...., . _~.~ -..JJJ,.'l .'.

14~7· Unpanou de racordare.jesteun panou de cale de lungime' cu-


prinsăIntre 10'· şP30~m'(~fdtthâtUaiîi tl~uătsau;~mai multebucăţi de şină de
'f t
tipuri rdiferite; [sudate rÎntltÎe3ge.:, 'Co})fe&ţiorrarea ; şinelor din;· panounile de
racordarer sef iface;id.1ipăitehJ:ifdlogiiBspeCia:leJJa.pFobate"de"Direcţia' ilinii' şi .in-
st a1aţii
11. '"r
': ,,ns, l "Ollj;:'! lF:JIJnll(CB
"j '[;-~l('"r ;'"", 1',.;,,'V"
~J "., ",,',

ff
~'F-:::;:;:r;"!.-,::,-.-,-::::i:--'~~k- :::;"
. _ ...~- ,--&rit~Jit·_
""",,-~'~~~,-"i' .._ i!'.r-~;;:Fer:!:dI;:-'eiFl~- ~......" ~~~~"iIi:~ •••• ,j;~'.''';''''''''';+7'~

Jli
'~

,
i
~ _ _ -'
0i31, ~O~n:cf~~~~e~~~~~;~~~~~IIa1:p'~~o.!!!il6P;2~~~'a~, "~
~:i.Yi:ÎiIa~,.-ii
~ :;Jbantelo.r;;'-le;plan'fe;rrarryaJ:caiimnme&l~
ifiar~b.J()anjf~rf.Ft:llrcre'p ~1fttl~eie3:şîf2pe
.noduri,
::.t--:. este-a !,v'-4-~a~t
- ,...,--.\:i"..:l. s.. "f·ail).:..!J~~W'3
·a-i.- ..dlfl-~ lb~!.l"";"H _
it .Aai ':',: r ",'("--?--:
~" "..
'." ,,~-"q-._-'9-~~t3i;!.'!'~C.
~~=~ -"", , ~~ .•..
r .;"'J~.;.' !!~:,

- L '.LJ 14'.'8Y !Aî?ar~teg?_ ~~ "oâlepq{oţLfţJsud~te !în 'coiJ:1>ill; ,tr6'nso?ne~or;;-r:ungiZ'iq


'" J ::!~T@hnillOgiaiâfi-;§uaa~~r' 'aparatelor dE~"cMe;es't€ a{:~aşi f'C~Ş.,t.
ilaI ş~ti~le,:.:obişIit:!te;L':ia~lp~e~~~..p~hrr~16gţc~,:deriIitT~ucerelr~f~el;~;(ârpc1-
T~tel{;}Î'~lde}(car~.f~a:î.(fânt'~;'se:a'Pro~'Vcle?;Cătte"l?ir~cfia lliiiii ':,'Şţ ifiSfa1~Ir!t
. i:
~~.;j-"-rrf}-.:.,.-~J'1..t -:...{ _."1'(.,:J .sr f. !~,t 9'IJt!! :':::.rrf1cn.:.....91:- c: -,;;G!~.,-J. 9:~1.~.r~JJf-rv ."};p1o

cp'A.RT. 1i5.1:-" eodfe~ţionirte~r~in~lor'ltil1~i'gi:taate -" '[:r "C'(',:;iBI/


.Cf~.;/- ? i;,::'~ O'I}J11 9IfJ:;:;IJ;'.cf::JJl
J"J L/~{;!('.tL).rri tU . Li.··--·!! -. ;;'.,~ .. .: .T/(J::,D (Li 9b
-C), Şinele ilţlngtp~~re;!~iig9-z~'.@ri~~J;l.dare~: într~cele 'a" şin~]rQr':~JşG'ţţrt.e, cu
respectarea simultană a următoarelor .condiţii : "::,' ;:,x rLi> [1! n.. tr.:
a) pe o lungime de:lS.QcIDs&e1 ădnllitmax-im~:6 suduri; q.; ;-rII';)
9, c c:'b)"'lungIrneariiilinîrrlă '=âf'$în~l(-tce)~epoate' suda este 'de 4:"IffiFrJe"~dmit
şi ~c'up()anerfpînă"1â;2"m, ctbcoridiţia' ca' şin'e'le' [saul cupoanelă :'aIătur'i:tW'sa
fie mai mari de 4 mof;;.rhl.., ."'
, t);di~t~nţa::d)e-lâ'j6aritâ ~~lisa:tă'la pnma"s~dură' saliTa )JQaht~\ izo-
lantă lipită, precum şi distanţa de la [oanta izolarttă!lipită 18:su~ura ala':'
turată ,
să'
fie"mal mari{tle"!2l 1hI ). ','f' ' ': ,. . ,,' '.1
r r,'
~,.
m - •
"r>' '." ,

':d) de feguI-ă,' sinele taie' se sudează '~'fle' fără găuri' :de..recfi~~ţ~,; '~~~c~
acestea (ex,istă'i disW~ţ~; )2" CQ=~q!l!!1de s~dfră l?, ?:~a gă~ti~ .s,~t:Fc3,mînă pe
.d~,cel.p.u!w,1,9... Q, Il(-~, ~ ; ,,,: ",,'0-: '.m",· " .,;. ,)', ,,: ~;rC'"i'[[
e) debq.\wrare{l,~şţ,po1.ţz~J;e~.ARrdpnl,lXuţ
'r>' ,<;le~sudurăsă ;s'e,fa:q~:ţ~rpuţiIf
pe faţa' de rulare şi
feţele laterale"âle ciuP:e~,ci~şin:ei.Aba;terea,~~~,i.I:p~"aq.:-
misă la feţele active ale ciupercii în plan' orizontal şi vertiCal' după 'poli-
za~e esfe;cde 4-.0 !5<ilim:lrirasurat21 bCoCrigrIăPffl'eta}ică deiq, tii,! aşrezită cu
, _ , ~ ••. • - • ,~ • 1

mijlocul în dreptul sudurii; .·:·'~S '2r; rs : !.,I:,,,: .;,,:,",,, , ", "'.1' ';t
,':,-,'f) strdura ' să' se, f'ăcă',ccu"<i-espectarea-precesului' 'tehnologic; ... a ,utHajului
şi a 'parametrilor aprobaţi de' Direeţia-Iinii şi1QnstadaţiL,'j,·;: 'Ur.,\l :.<,

t • 'Şiriele"llxhgF\~suqi:ite'r'se;:-r~a~iz~ază'îri'lu,ngimi:diferJ~e;··îti~biţal'Cle 'su':'
"'r::,
h ~

dtirăpr6v;i~orie;sau:în aYelţere'iţxe: "':r .. -': [re I~',"; I fi' '(n') L


, Metoda 'de sudura' folosită: ~ritru:' corifecţionarea 'şinelo('1un'gii~rgste
metoda electrică a topirii intermediare ,$1,'" a'presiunii în capete (cU'(1Sfeîn:.
2ă!Tziresău[ctu t01prre"direotă,);, ~3[ C.lq;.I1]"C;:~ ",·,.,r,··' fr~' s:r~ Dn'i:J
,,":; ,pJ,ilffu r~facereă' îhtfeffipe?i1o,:HşirfiI lurigi/opentru asţrmbl:at~ar.rîhtre
ele a tronsoanelor, pentru confec'ţt6nareaf cupoanelorde racofaare~J'Ş1 peii:"
tru ',sliâateâf'jdantelot"!fa aliat-atele; kitel icrolE:~;~jse" 'poateJf()losi8~îJ rsu.\(luta'alu-
minoterrnică. Alte procedee] .se.nap:robă idecă trcDirecţia lirriî Ş'l <instalaţii:
"f!r":BAZ-ELK.ili)g':S.wD»fRĂ.J[RiliţQY~ZORHr.Secântenajează pe '10 1înîe sau
două-din rstaţiilen'Vecine? i~tet1lq1ulJJiJiRd,.e tr..eGllieScmontate)fşinele lungii
·'TC,)QtRWNSPORTLJiJltrons0arrelofLdefş'ină,dirii15ata'·de'slldriră:~;în1:lin'te'cub
rentă şi înapoi, se face cu ajutorul boghiurilor speciale.n.confcrnr j [nstruc~
ţie]
leln-I',
~ .•..
338' ,r c
_ .J...... .\.;0."
,~'..., '(1"'" j'''lfJ J ':'1.~J'i _~.
,'f"
'y'?<(,.
.•__ ,j._"'h •... iti""
-,!~~ ,',,.·f "",·u.
.1- ~ •...•• 1 ,~; f .." _.,.
~_ .. \".~...•1
" ,O baz~1jde,(sl!-d4r.~iq~errn~ştg r~gulă i~t<1rya~efe:q-e~~ţi~;cH~tHr;{ţtftf ,g,g
c ~ 1) r.1r.r .cazul. confecţionării ;şililel01J
fhungi 'sudate-in-a teliere ",fix(j'i'
jutilajeleşi
condiţiile Ide transport, ,$ec8.ta:~iles~~de(;către'[)kecţiaqlinii .şi.finstalaţii.şiose
aprobă de conducerea] Departamentului căilor ferate. ijh E;:li:

. __._~~i
,

12

.•
-- ;.-;;~.:..o:..i/iîO~~U;,.a"'FF?4',~;&
"f"'---; ""*-"'r" :-~-~~~ -...,.~":f- ..•,;._•••....• - •• ,......".~=.,.~-~ .-

-::~~rfso~BiI&.î.~1;-roM9~t.lt~t\1îllJ$!ţ~t~~ip.~lQJ:':, r 9îL 9rJ


~g!:~P:DqQ.J~Iţ1~ Bqii>~l!~JfJp.
:~~~:~~::1Jtr=_Lrri{b.i#E4:
~nj:te'
-~AJrf~~îJ~%!2·:;~:~ţf~Jl~iţ.~tă
punCte' dbligâtoni ,,·cuÎlrSîn.r·p.ot1t1.f~p1e:~e
lnum'il ia_~~1cl~?~
::şiaparate ' de. cale r-
. c,n,lS};:B t.i't·~,(,·I<li:2.. .GC~.!.:.~OJ}~{.':....Eilrg ~~1~B.t.1JJ.IL).9
...
..l b.u.)lL_··'i.f~ .: , :dJJ(; . ...:J.!l --
-t'ft;l}leJO;a;n,,~,
e cş~'p~l()rll.1f,~e &.uu~g~~kr~- r :-, .,....:,.- , , , '-
-~
~
d2?~~i}~~.~~·~k~NQ+ME~
.~Q~~-?l~tt~E~~1-E prescurtat ,,:lrt -= ~iO_ -

nu depinde de lungimea căii fără [oante. Pentru ecartul de temperatură


gJp. "lţ~fgdlOaşţFc!~nsj<;ier.aţ:~J1ţfeLAt9Off;Şj ~QO°, -ş1(în.condiţiile'~de cons-
t.J;'~~ţ(e2del ~~p.J'.~., lung!Inesq~JJ;'''rJmax;iffi<}.:,s{};s~abHeşte la:" os' , ,'l

.;-'J.':.ti..u._.J
,.,'~ 1<)0.........
a. .,...j-"
~:iJ. peruL.UJ.:şm
- , a ..j-'n:tJ!o,.Şl·
,\d\l-l.t'>-vtt..&l.:!.
5'4 >( r,') ~.-,' i-,,!'
.,_Jj
r
;j_J. t }---._,

- 130 In pentru şina tip 60


L,_"~,150.lm:~pentţU şina tip 65 UJ.i"J"':Ll' " j iu

'";:. Cu: Iungimile de respiraţie defmai. sus,alungimea minimă a căii 'fără


j

joante este de: ' li ,~r0.j::;, f", JIi'.' .iJ 'y'.s', ';;:
;,-, 250' ro .pentru tipul de .şină 49,şi,,54
- 270 m pentru tipul de şinA:60q"1[J:~ ' C'.l !
-jc:3,10erm,penţţu tipul de şig~ 6~
Realizarea căii fără, joante ip" lungimi mai mici decît cele de mai sus,
se aprobă de către Direcţia linii şi instalaţii,
16.3, Calea fără joante: set;poate realiza:
, a) În aliniamente şi clîrb~ ~J;T'ăza minimă de 500 m, în palier şi de-
clivităţr pînă "la 20%0. In -curbecuc'raze- mai mici şi' în declivităţi mai mari,
se va realiza numai în cazuri speciale şi cu aprobarea Direcţiei linii şi
instalaţii. ,, ,'(l ~ '-
, b): Pe podurile şi, podeţele balastate, indiferent 'de lungimea lor.
c) Pe podurile şi podeţele metalice nebalastate, dacă lungimea aces-
tora este aglă sau mai mică de 30 m şi dacă nu sînt situate în zonele de
respiraţie. Alte lungimi se aprobă, <;i~01~_ caz la caz de către Direcţia linii
şi instal~ţ~A~." :,' ., ;;- ,r, ~- •..-
',1I' , , T, r _, ' "

d) In'treceriIe-la' .mvel, cu -pene 'şi' 'contraşină, :dacă acestea nu sînt


în zonele de respiraţie şi la toate trecerile la nivel cu dale de beton.
e) In tuneluri, cu condiţiaregalizărri' eforturilor la fiecare cap de tu-
nel,.p~ cîte 60 mInafarăşi 39 I]l~,qt.unel: ~~ "<O
'_ 1-:.. A../; -'.... 1_ -" _...., l' _ l
J, ~.' 1 D'· ,. I ~.. )

;:; ;''1;6,.,1: •., .J?oz~r~~,ş\ jix~bţ~JP._,~algja.~şkne19:rrJtţIlgi :sJ:!da


te. .1 •• :

, - Şinele lungi sudate se pot introduce şi fixa în cale, odată cu cons-


~l11qţ~a ~~~H-:~f)j>ar~ţţ~.c~pi!f~~L.• ~i ,~I1~e,ţL~~ql!,:p~.~.c;alea,a fost construită

9fi-l~r~~r,~~~~:pi!~. f~~,,}9f1P?\~~~Je~1~~p )~a~ţej[:;f7fj\1·:P! .: _ .' / v

-.AXfif ;Dac§l,,~<tŢ9<]{l,~~flf~l~ [s~~lr~PfV-~~l'7\}icU?:lţf\]J~:>Ja~,/~nl1el ,~e_,rE?al~zeaza


~lr'(ll:\-ioant~c}l~seppul~f~I',~gefi~l{J.şi~.Efţ~;·~ .ţi~f~,gqat~'Jr'tronsoane }Ul)gi1
atunci" eclisarea 'pînă "lasiidâre se' poate face cu două sau patru buloane
şi anume: .'" , ", ,--", 0.. ,-.{"'-'
» ,
'/,,",

Mt~~
.r

: /;';~~)!/Cu' ~u~.:btH-?if;.~a)fi~-E~l~R~r;~ţ; şiiij(ire~~~Fţj-v 'numai ~ea .de


~~R~aj~ilură~(g.~eclisa~~}F!/~ăI:~ţq\Y~r:~Et/cjo.~~ţţ~e'.I~în5~ sudar~a .urID:~ază
~!j~J-i~~~cl::1-t~\}l1~ip.te ;:~~,p~ilmi~:re~pţeţiyă {~~{ţti€.q.că.,~'~.tonaj mai ]Dare
~e.,~~~iliB~neJ~ne,b~t~;ry_. ~ rVl'~U 1.~1H".r~-:TJ'3:"~::f·. )' ..;' 1
.:_';:>rp:)j3~ ~te?~9pă _buţ.9~q.~~cu.ţ~~<;ar~,: C9-p.<\t:rde::şln~ă (respectiv., ambele
găuri de eclisare) şi cu·_tr~F~B'~r.d~a!}tjY~')JGîDd .$Wiiqr~~.urmează a se' exe

r-.----...:_:--... . ..p~~~

l~
----~-.%3W3iZ_ .' _ __ ~ __ "L--=-= . """.,., n_~ __ ,.. '.

·Ij_

cuta I<;luRă. ;C~,:p",Eell.iniâHr~~~',~4tw@~ţ;l~\t~JÎâj,~1iJ!!\l~r~lq@-~ 9Ilij~~gfn.ţ


tone brute ""1td:'-.j' ~:L-J;f':'r=U:~'=" k;..~ ';"~-"""-. --r: __ ._ .:_.L,-..."",l"':_~-.~._
re .~'!';'~',,',..I-frr-" i';jf.i.;f1~.trrt;Sim~I,~~,R'p ':l nĂJ A:i[N~.IaH~LI·'.}:(}~I ,...:L
.. - Pe ~calea..:e1illsa1~ -;. ...:.. . oane aşa cum .se SpeC.JIICam DrImul Ga~
d'·e'f\' "." f S'Y"",4! f~ I2{.,y,/~:11·'m,1';IC\,jrs.,
'j rnrnoc
mai sus, vitezajmaxr ~,u~-r,~Ircwa;~le,.,pI~ava Slf ,ar,~ ;~IQ.elQr,~sţe !Je,
" l' irro 'a.'" ,i nGc., 0.+::lD.L'\l' 0'JlIIilug",'
;."'[1<:; crr;J'...
70 Ikrn/h ~ d
.,... Cm .,ac{:.c'.. , ';'d',' "'-~~'''.
, : ;J:
Ulu uu
B~ lo'j:'·bJt.)IJ'~
•.••
ane se rupe <,,: fJL. r(illll~:hl.J.'
CIrc a~I ';jsmJ3.~~ se--:poa ,,~.~
cu 3.0 ildnfh' şi~ln1i.n1ai ~ tt· ~:.~.;~TBă(J)ij1i#i>eaSIPt~~fiorie .(,u~I'ti{~p:ghifiă -tţ6bFf9r.rt?:
pU;l1ctu1ui':hl1."'d1r{!.a1i~xa 7f.'rfc(9q--·)}.f,i~ot ihfJ jf;:)' .b~wiW]:;t cJ) ShiUqbb :Tf1
?,. '~r:Capete-Jel:dEflfşiină,oafi~2 igălI'r:1,tie -eeliSaBel:)\}olh,f-i făiâ'fe)iîii~Hme~d~
sudare. Tăierea 'Se. :~aceld~ţ5a~<pflftriai.;sâu·după:-,ee~ae[a( dbJa'~gâur{()de ,eclI.2
sare, în funcţie de- starea capetelorc aceastajt.secrseabilcşte; la Oîritoomirea
proiectului de sudură. oj,\ qd . 'ilI? fsItrj'eHI (Ţi 08r ,-,
- Legarea provizorie a tronsonului cu -şlnenlungiirsudatelcde- 'restul
c.ă:iiiGuij.Qante,~!Se.JqeeJJprl'n.:..:;eclis{i'l.!e? specială uia în~G.'anexa!i;r igIU!Cir~ulaţia
peste această eclisare se face cu viteza maximă de 70 ikm/h. : :ib\t2.~:~+:u:;(~L
- La capetele căii fără ţ,jQ,ant~}se.ilasă: resturi "de dilataţies la-valo-
rile de mai jos, indiferent de tipul de:)$in:ă:~0J0 I ;qn rr . [1.(;,' 1,: ----
- sub -15 0
se) las§; rostul.rhaxirrr'de monta] .
..~ - ·In ~ tre· :;,'15 'ŞI' "0°.,. . . '~1;';' ,se
--"~do , .. i,' ."
0 .. 1 l'·asa"
~-"1' ..5"~"""'"
,,"UJ.U .),L
, .' ..'.'." . ~ , ".;:0" "J.' . '".
,.. o., o ,r .. l:--'···'''· -...- f--, ·fn'··
mtre O ŞI +·15 ';',>1' , se lasa 10 fi:irri:.:, !~'d '.L·.)' ~,lj ,Ci",
I .. -..., ., . l

între +15 şi +25 0


se.Iasă.ămm, 0
j)': " , .• ~ '," :~:,bj
p~tej-~-lr t "') '~rl '.i,f;qStUJ îrcp.j§ . . ", ..... ~;.' '.,'3
. -.. J~lt~, ro~ty!tqft 9Jl?J,aţie:şe_~l'n:obă_,de"către l)~f.~cţia,d~,JipiJ,şi; in-
stalaţii . .,!!jl.
-:
.
' .•
•• .
~";;i
IC) 'f'"
.... ';-...-1 -
'" f"
1 \•
~ •• '.
,;o.',",

" .•• ~ '''',
"
'd)
- -, -.
\.'.
J.
f"
'
j.J ..••
'
. l,
l
__I~J .•." ',_

,~,,~ ;:.!.J.i. .. ,,':;_.'.;
I
..•..
.. ,
\.1/ _

16.5. Execuţia căii fără joante se face pe bază de proiect. ."-;,,,__1.


Calea făr;ă, joarrte.va .aveai o evidenţă întocmitărconform anexeicb,
-;\ -, :_··'L :r:\·\-ril(:f. L.LG .. !1 0';;.1 }'-!,~=J.. _'.{ ,:.,4..' ( ~l;'. 1:;1.)(. ..:.:'"j . ~
[l:;lJ., f< ;n."'f -, I "i~ j.;·~).BL ~? Li O~_~:'J1.; ;-;. r I! '-Grc! LE,? .-··;i>, :)., -:::j . .;.;

• LI. 'J1., -.;,")_.~:,.( ~~L'J ..' ':.:L'CapitofUi; lfi.i-"')~:_~·;(·; ~.l;~ !,.:f:(~j·~.(.~ {~ ii~ <~.rJr -r·,-re. 1'1

.llJ.t::.I.~,,:~f:l
îNTRETI~EREA
;., •._~ ) .'..1
;f:ARA.
ŞIREP A1ţAŢIA CĂIIv ..•...
.L"':"~':;:'.aJ~J •.\ _
.,oi
JOAN'rE' .f .J 1- • ,. -11 .• _. -/ ./--I.J .•

., I.:~C J .• , :;-·i) Il:.; J:-fi!, ~ '. ·-:'J:Y· .: .!"J.;!.( . j_'! ~j~ !:.:. .' t'l. _~.: ')1,,,[. iJ. .,

., 'A~':S·)17. ""7l1~W~·dJţiţg~~~:ralţi'lU~~tl"~C)lucr~L':J
- I - •
.s : I x . .. f:' [,1,:'
•.

. 1 ,N";"l" In " ,.' '. i'F' .fi" " ',., ;r',) L.ei.. n
Lucrările care se execută' pe""caleaJără' j6an:te, 'sînt l~lc~lea:şi'caşi"pe
calea cu joante .şih~nuine':-;Lîh'llFevinefea:'curentăjv-reparaţia:" ~riodi~ă şi
re.para ţ.la capI
" .t a 1-'
a...:-, ilJ.'- , .. ,'I ".
.. }....u'.'.;!" "j , ,, . ""
le. J.
(.. r"':'>
" .. ' -:», ~ .. J " .'u' .•
c' ',", ' '.' , ,',
j"
" "
_,),~.I
:

17.1. LA- EXECB-TAR1nR 'l:lUCRNnILtrRiDE1:;INIE 'TREBUIE P.tVUT


IN VEDERE PERMANENT~!~ ll!.Bfl~Aî,lEA[FĂRRi.J'dÂNTE DATORl':t~
VARIATIEI'DEPrEMPERlATîVRNiFWT*'lDE·;':rI1EMPE1RÂ~Rk·JDE 'FIXA-
RE~ SE' DEZVOTITNf:.F0RTE 6ML~R1/;.nE'COMPRESIUNE') sAtrObE) ~tN2
T-rNn.BRE/;'").'-1
, ' "'I' "".'. '''''''Il~'•. " ,.oi ".f
l)J.iuD ,.1"
.J} 7JJ} .
c.JC('C;'
.J-LJ,
.', •__'f("
!L·4~')
.? ,;"
•.• ...Il.
"--'{'
"':"lj~: r
T.J::JJ.I-.) ••...••. J..J"
r r ':r-
.1..•...•••1U.J.J...J

SITUATII DEOSEBITE AU LOC IN SPECIAL LA CREŞTERtf:MARI


DE ;'TEMPER~Ti(lj~nW9rQI:N:'ri;-·FORr[1EEk"DE'JCOMf>RESruN'E.f') LI:·tN.~CA-
ZBb 'NERESPEGTwRn (UNO~i·MA:SURÎ 'S:PE6IArJE~(.!:2) pb±'; 'PRd:bu'CE
DEFORMARE'~ (ŞERPtJIRE.A:) fC:NfI!''IiV1:ÂSURILE gpEcriALE' SE~lMPUN;
DEOARECE PRIN EXECUTAREA UNOR LUCRĂRI :;uSWwSfL~BE$TE
TEMP,ORrAR·:S'TASIDir;rATEAJOATIGF~RAi JOAN,TE;;;.FA!'R~jRE:vENtREA
LA STAREA N01R.N.{Ail~SE'.ipRQDiJ0E)trREP'P.Ar:r.iJ<; i;,; !')1J>iL:Y1 !)b ill...!j~>;'1

~ ...,,_-r, .••. ,~~,...-~.-----

~4
'~

0--:,
~~ICOO'CiîăfrIT€~laf1eareabfă1%~8anft! e~fl1~e~exeC\ltâ~iîkrlatfumiien~$fcliţii' şi
~~+ 0:;;. 0~"rI~""f
..c:..u:!;l"f.'l
~- "'tI.·.•.j,uwesDunop"'nt:gsur.t
",~ ..i4,-t ").i; "';;,(~ eq~.1::.j.,r-f1.~""~+aCithAurI,;';drl'C'f;I"fe"
(:le'~Slg~fflţI\-~;'"'Sl1ţa;"tlra'li .:e In auexe~. . a'ş~~
f "~1'C;6'f1b:,nst r .' ' "

~~ Dacă în cazuri excepţio~a~eJe~enirnE?nte~;rnităţi : etc.) 'ap,fre:-ri&? ,

si'tate~le-xecU-tăţiFaltorC1IfiCf<'j.~-;'a~îv9&&le "pr~YăZtlte'~în'anexe sau' a~fucră-


til~f~~o,~în~~i~~!~,Iî~ [~~~~ ;t~~âl!t~~rt rS~Iej~~:ta~e, atii~ci~fexte1 --~-';;-:z--"","" ~
dtlţla'acestor:a, 'se -va face' sub lsupra : ' " e:· 'şefului sau-inginerului şef de
~~'ţ,'car~
1 J

stabil~t~liş'ii';~&nij,i1ffileag eif~uH:i:ţie.r L~~''':~ ' ,",[ , "<--:~:'


( •.• l::.;u~rC".---., .• - J irf(~'-'r ",.,..,\.1 •.....
C'\'t'''' (r" IiJrr~~""')rr;,"'\rr:'~~'-rr'î I "'{' -: f .• ··' ~

~: ~(:JS~'5
'i "~~; .De; fd@Jă'/
14~~~~ilfJ;(re
,~w(tr1FJ)~r~~cţif,ehfaşi reparaţie :pel~io~,iCă,
care' deranjează prlSihâde 15~Hase(l:5'l1raf'Ciuri:iire,. ripaj, ' marievrări, 'înl6~
cuiri traverse ş.a.), se execută în perioada fără temperaturi ridicate, adică
între 15 sept. şi 15 aprilie, înainte sau după orele cu temperaturile cele
mai ridicate ale zilei. 'i \ liI!C,lH; ,',

',It ,,{,'q.,r j;,q., i nf;.'" "'.:!«g}i['.~';t',i;",rHjt5 ,e;'


ART.' i8:~·ObJJ.g~fifle 'coiidu~ăt~r~liii
de'l~~rări '
Fiecare agent sau organ care'fie{jÎfduce;lucrările: 'pe' 'calea fără -joante
ystn.pbl:i~a,t: ;\ ~1i';': c,;"'~ '- ':. :ii:< {'Jj,~ • ,,' i " .o. '"
. ' z., să cunoască p-rocesele tehnologice aţe .lucrărilor pe care trebuie să
le execute; , ,
':i .• -' 'să';dunodscă,\tempE!tatuta"d~'la ChItirrtafixare acăii fără joante;
- să cunoască temperatura pînă la care aredreptul să .execute lucra-
rea respectivă; 1, ~ ~ ' ' ,

- să facă măsurătorile necesare, cu tiparul, inainte, în'. timpul şi


după terminarea ludărilor,"spre 'q 's:e ;'cbhVinge că lucrarea executată este
corespunzătoare vitezei stabilite; i ,i~j~1' 'l!;J:'.l\ ~ -- " J,

- să aibe permanenFilif"io611 fitictărtt)ţ~om~tr~ de şină, urmărind


ca temperatura să nu depăşească limitele 'permise pentru lucrare; în acest
scop citirea temperaturiloi" '~~'\i-ll,nfaceţa fieca't~ 30' minute şi dacă este
necesar şi mai des.'" ",",.. -
','" : În carnetul d~'şâiftier 'se~votJtrece temperaturile dinşiriă la începutul
lu'ttării,:apoi din două (m;-j8buă'ore~'lpree'Um'şi'temperatura 'l'a care' s-au
încheiat lucrările. :,.1,;()" .':,·lf,()Ju'T;;; ":1" ;
ty J',. ,>-< r 'l~)f'L: ru.
r).'~:~ .-1 G ~~rqff!rtlu 1

ART. 19. - Verificarea prinderilor la calea fără joante -' " .."
":~\,EtiHdefil~, tiegttgq~~,fi;;iî~',:~f~~~nţ~ îir~târe 'adi~& să asigure şi
r~zi§t~ri'ţel~iîe~esafe.'''bperăţra'd~ stringere,itkulo;:mel'or- verticale se fac~
obligat?riu odată pe an în.~W19"1haPygY~J.l~iJ~r}bd~,l~ţte ?ri.~te.iieypi~_pen-
1~lfu~~I~r;., t~!R'P~~'.~?tplg51t~rN,~ ~~1~rtB?;rn~1JltrJoN:\g~]jS.ţn~.gy~e;~: blllo:ane~o:
verhcale pentru un grup de 15 traverse consecutive, sa nu fie mai nuca
de lp, q,'}~·II).,~1~ caleape r~al,i?-,sţ';r.cner,po.d:u,rge metalice .nebalastate, media
treb!1i~"s~ ~fit'într~ 3"şi J4'-d~N,~Jnj~') r- , "J. '. ' ", , "''', " (

('O):) s ·\ter#ie#e~" 'se) '{ad~ 'ili ip~h~Rş~1~9fh~i:'tik'_i:"


i '~p~ilie şi"odt6tnbiie- il~iel,n-
?i~~,~,/p~'~fîtr~uil-p5hcd~~i~P~~r;e·?~~tlăl~~ffr~rg~f~t~i;
centrală. 'Loful'est~'formaf"dlh60Jtr!iverse
ş~! },ri- ~~t')~fn ".i?n~
con\seGl1ţlve,,~ar)l?-aEl~ratonl~ se
P:
fac la cite un bulon de la fiecare traversă dir'C'lot'/ conform schiţei !'din J

anexa 22b'.l ,',1,:--, '.)1;', "'" HU,,,l, ,U ':,_'oJU'JjJ '1,."":.:1. .. ",, "
r -c;: '-ţ _.'~ 'f- ':"f"f"i
1 ..1:
I -; • .r • : C· 1:-~r'I~(tfi··! .' . .'. r •

,~'3'! i Reiuliat~le'verlficar,ilorG~e-tre'(l'îR!-/:., r
.cariieiul :~de,revizie a 'liniei adapta f"
ţ 'ţ r,' ~;',
conform anexei 2.a. t')-'llJ)J~.u '), ',(·,1 ','"
•• ,-
,. "
• f -•• (11'" '1 f

!,u,J'
'1 1,. • ,

!~.<..-,,~.... •..••~ •.••_•....


~_..••.
~•••.
~••...
~.•._ ..•.
~.a~~ ...-- ••......:..-....- ••.••......,•..'n •••.._.'"',~..,. .••••. _...... . -.. ••. ~ ,- ••.•.•c:I.~.. ~~ .••,,~~,.F
.•.••.~ .••.. _......:...,

1·5

i
~~~~

f? ift1?;lli:e~~!~.,.j~Qntf.il~Js~~tyI :§!~g~:lA h~J!~1indâMiPJ~ri%tfM1!~:wJQCl:c


ta.I-'e?im~ __ . :::J,T ,m Qn:v;>.nmJ1fk~4fu.•.
u--o, :.:s-;U2:;1"~::rx:=;1.
•...
~ţr:în~J.;e
n.~ J..ll ~.nu ~Jl.,. ,i~~ntă, nu:-Gltrft"
~Jlitr11b-~~;.."El
~tlip'f
i,.•.. .să;rt~*~l-L:r""~~
---",.V1~
fiA-! Ţcmai,
..J~ '" • .t __

1Jliffi(d~;~<q~~ep:ă-jj~~"tri~ il~if4~j;)~ J~·':.o;)c.{~::rjţ~h~J:<G) 01!\sjgCL ~~6~ v~

"·';'l,·,·Ro~fu.nk,;oaerrclI1a;~
",J. ",.I-. r:;
~••• ",:-"::J
.k.,,;;')(J !.}.•.... .::'t'}_"-..i_),.!J' llltrec.ca]lea~.iara;"'Joonte""ş'll'Lp·ano1î1l·.~,tanrn(),nJ';;se;
._'_.\.~
.1.JJ,. l:"!~:~ .... .1 .••.•..'_ "'t ...:I..J:,j' _.... .i.<I.-./.t.',J .. l.". 1, ,LJ. ..•."..~ •• ~JJ~~_-' ...J •••••

YOţ:=)nt~~V.~·;~t4~~~~J~ţaJ;>mm h~A:)II}ŞţfURţi~~iJ~h;l'Q(iUf4şiJ,' Qmr.•de:rC~e.:~*


este,-:neY:Rţţe~<ttjH.§~'j?~ .Jp:,.f9~l~,c;l~~}11~,uţ'ClJ~,Gltrgşitl;l~j.f~~~
calea cu joante. Valoarea: ţ~~BHL~·)'f.l~: ~~§ ~OOrlfn:~y,ă~?1t~j?J"!idNt~ J§A· ~§JJ::~~
va. analiza periodic,
.~-:-.~,,""·r"-f:l. _ ,~,~,-,·g-f.=)1
de' responsabilul
~i'- ::+rrt;:"'rr:;-'.·yr4r~rTC'1tj·!-
cu calea fără.
Q'rN:"!:j II
J·oante. La,
r.;jrt,~=rr ·~u
-nevoie'
\'1
se r-;~) "'~~'l

facE!:rei-fi1.1anzarea,-:detertslOuarea- sau p'tetenslOnarea dUri"!:l' cum. este .cazul,


.':~~E:::,\l~.".;:.H:;);~f'fJ.j;l=~~UJ{;!',o! ~)t:':(~~'':;'1':,;<;
•• ' r: 5,~r~··qr[Crr-[ ["O'] C,-"! ":r,,~) -.., rO) r:"ViLe '''m~:t[« ···.21:l"·f': ·"[L'P ')'1 .) r., \

1 ~ iri .:. ..' 9:'.(,.'~,'c,~\:,:(~~t'fh[l~;'


;'/ ,'>f't] .. J,:;rr~r:;·)~ il:: S!S'l i .•: J:uL ':.J Jiiji:r ~ 'C".C·;-: '~r i> .ICf:-,.< {T S'Tlf:.'
, . .' Capitolul IV ~ •. J
.·"i,·
• t c.
"": _-"'> _. _.:
~"""',i;')J'"
J-, ...• •.•.• l
l t s'fi' L

REVIZIA ŞI .SYP~AYEQHE&EA,CAHJ;.~R!J.oANŢ~ rr
. i-fG'!.)O)l ·)r· niii.r.fO_~!"η'jjJ; .{'.i.~ --:;~Of1r~:~_~~.I'.t}
'-- " J : J1.

4-l1Ţ.;?O"J,,:;,:::Y(j!p.Lşhl,Cp]!;1!Lr~vj~j.ilor.~Jf; :~'ilS'!C rr. ."' ; ,:'i


Controlul comp~rtării căii fără joante se face prin revizii caî~~-:por(fi
de mai multe 'feluij! 'şi antime:'" jL:" . i . .'-.0.: '~l ' , ." ".' " . .jc~

: ,.Iv·' .l
'.,:,0:1.
.~~Vift~:)~~i~}'W~~~
la c~e pe:;>onalu~fA~.;rifyizie.Jr~l?il,lte·şăurmă-
r:~~sc~~i~~fu~r~~~~~I~rL~l,e: , ,;.u, '~, ; .. \;.) .vo. J"~.', .

- fixarea,
, "
şinelor
J[,
pe plăci: . '),1,
. , .,', '.~
i . . . ";..'
'.~'
' ..
1.,... . ~ "-_ '.) :. ..• ~l_l •
r ;

'-~ rp.#,riIh~ rro~ţWiţor


),1.,,-) ,) 1.-.. ~.~.J, '.:.'
-l . ;;: J
de)li+,ataţ~e şi variaţia-acestora; ' .. .t :
'v'" L'}') .(. ; _ .\, 't'd ~., '.~, .1.1 •.• ~. '. • .•••
I
,x_.,

- deplasarea.şinei pe placile metaliceţ, t?


'i.",. \' '·i. ,'~r
J..i . , • .J ( ; •• ,,' J ~ .' , ".. • ~ " J • '

_.-:-..;'J~oz~1~f};tr1vef~ed~9f:0:t~:de ~l,':p'~tc;ly.IX?za;:[.~.L, . J""~ -.': ;


....-. sta):,J~Cl prJtmelg e ~?:.s.t; ,1.', c' .. ,., ~~(.,' ',-.r , ;, ""

. ~ r,~ta&e~J?fRM9r,:~peJ?:~dl}ii .şi' la :ţrej~er~fd~~€lv~;, ". '". J, \.~\ -- J,~u ,i;


-. starea [oantelor izolante. " ;) i;;" 'Sr/<'

2p.!q,:ţte~?iiaq§y.pJ::ifl1:~R.ţ?:rArîIf! perioada tetp,per'f!Wfilor ,ridiţq.ie., se face


petoată dltL'aţ~,'LcJţ .temperatura ~~ şină, se ~ef!ţiJl~)a +fţQO şi-mai mş..reI
atenţionîndu-se în mod special următoarele zone: .!! ,L " ~ :-: f

- porţiunile de linie unde în ultimele 5 zile s-au executat lucrări ce


au deconsolidat . orisma "<;1<P ".,.lf'" "f ,,"''''. '.(' ;'1'1' ","r,; ,;', h'''j;'IJ' .. ,.. i '! r\
~,"'_.~"''''~'fI )..,4.). \ •..• ~ •. ~. /.. ~. 1. ;.IJ.J .. "'t i
.·~,,'.f,~ ../'~_ .. "". . ".~ ..• '. (j -.""

.::-::- porţiuHg~~ unde Ş,ir:a t?,sţ" f,ţ?C~ţăr-r la ....ţeW;P~~9;ţw;:ii IT;la.ţ ~f.: mi«~ de
~.fi'~ 7~; âcest~.;·"P1.ţţ!iU~:;" °grrf d~ .~ţ?~!li~at~ ~~ i~~~îş~~ul
ec !pa( pe raza caror~:,~e' a~c;,'~' .:.'.,.. '.;,~. -'", ~ .,
['~~f.i~~.
-... 'l-n: "
~ .~~ ;S?cJN~i;
'::JC'1 'S-'(intrăril~: 'irqeşitiJ.eftlinUtu.nel~:~ŞiN defi14;f1 _,- :. ".'.," ":'. ; n "e' l~<" ,1

. :~:I;~ 11~'; ~ri6ti~r~rra:rft\ n' I'V lpotţi{ihîlerJd~r lirii~.'~\:?ţ9îtdz~·lihJx;iin~}tilcil j j


" "re;- d";:-.Ll"-'
20R:,;".J. C C .;~) q.~)JJ.:~rnr 'r."':~J~L(t :JJI}'lcJ"':); r
i~2r{l'- :;-7t~y)~~:., .. .. 'J,:-·iC. '8 ~!
man e ,lUll.,ff,l. '. .. . l' . ,. . T '

~f')C', ReVi:Zi'cf"t~ebille 'fă2tit'ă ia orefe' eu ~~errîp'~r~'ttţţiid>c~~


f s ,bJ.a(i-i~J~atţ'_l' .',<1
'1. "LC.J :-- i.<~ \.' :) irru qiJ_b~ )Il;\..~; J

.. ' 20.3. Reyizifl.,Sţ!DUţI}.,~n.tar~; în ,pe~~qa<;l~;teţllP~r~,Wriloţ~c.ăt:uţe'jSeiface,


de'rei ulii' la:l'UÎ:riină~zn~t-{):G1nd.>ţem"erătuia.k~are-ii:b -.'-.?()oC'.-,·,Eleau ' .ca
I'CO '.\ âJ!
\i~t~fea L~Yeb.tu~lMJ.r fflgur'i ~~ . "i1l\ l-.laE?'1~·f~i'::l~ '~~d~if
S. J~r ,ILt'~lf( -HH "\JlitJ~>m(\'; 'V·l·,,'~'r J?rI1,/, o.9·l.pr?dc" ..!.."!,..~.'. ~îI(6oi I ,{li
IL..: l •. '~

şinei IsaH',)~ 1agD~yNr:)~l~fte{,ib L: '/,:.j"jj."l<}d ;.;( _f, ' • .fr;r.f ifii ',:;-r:J 'f;;' ",;l
20.4. La reviziile suplimentare trebuie urmărit în mod special., fiX·.}:'~"
~ ::,.0;; ?ir.e~ţ~ ,9ă~ir,~'"maL.~~lţp) 1~r~'lr)a ;.c~~telJE1t'pas~j~~H:ţ, jl,~;J,?ivel,
la panourile tampon şi pe, podurile metalice;' .f;,~: ; "XSWi fY'[i:lr1.t-.,)

.~;~ ••..•••.•••• ~,,_"""~_ ••• ..I" .~.:~. '- •••••••• ~.o:....--:::.!:_:


.. ;~,_ "./.l-~-.· ..••••. ,~ ..•...••
r~";'~ •.•..u·~ " "'_"'~:-'4..."""'-":'.o:.~~~

16\- !

:'f:~
3;

i4i
r
iZ
~L
~r
_o __ ~-

-_ .......•.••_, •.#""=~""'-;":;';"_._,,.~-;:,.
o~~~, --'"-~_._-':.;.....;:.:.;. ...•
- ,-:
~ ....•
~~~-§~?~;:.~.~~.~
.
:1.,~)ăsătutile ·~Pbep=. ~LJ~:~;l:~~i~~~~~ .·r~_:l::.r:(··.~.
;;~~:'
~.':.::~:'.::·~'(~r:.~~"
T,; :Lynîriceputunî~:.'d~'-ciBfi%&I'fa1t-lr~f'~~11~rlf~
n;': ,f,,,T·,'~'t ~'.J"<'i' .!L '::'.. .'

mărimea resturilor de la pa~ou~j1unpon şi starea buloanelor. ~~ -:-===:11:;


..

20.5. Reviziile oblşn,~ite_ş{~~Pilm;~re se execută pe jos, pe ba~~de.


grafice întocmite de secţie ş~~e către divizia de Iiniiypentru : I ~

revizori de cale ;.." .' -~'::


i :'i . '-'

meseriaşi 1 şi II autorizaţi ; " ..


şefi de echipă. "._"
20.6. Se m~i execută revizii din ordin sau proprie iniţiativă, la tem":
peraturi în şină peste +40 şi sub' -'-"-20 pe jos sau cu trenul în circulaţie,
0 0

de către:
- şefii de districte;
- inginerii şi subinginerii din secţiile de întreţinere a căii şi din divi-
ziile de linii; . .
şefii şi inginerii şefi din secţii;
şefii birourilor de .Iinii din diviziile de linii;
şefii diviziilor de linii;
- directorii cu întreţinerea.
Aceste revizii pot coincide cu reviziile şi controalele reglementare
pentru fiecare funcţie.

Capitolul V

RUPERI DE ŞINE ŞI DEFORMAŢII ALE CAII

ART. 21. - Ruperile de şine

Lucrările care se execută în- cazul unei ruperi de şine pe calea fără
.1' joante, pentru restabilirea continuităţii, se desfăşoară în următoarele faze:
a) Consolidarea provizorie tare are ca scop menţinerea circulaţiei cu
viteză redusă pînă la reparaţia provizorie; ,
b) Reparaţia provizorie care se execută în scopul eliminării restricţiei
de viteză, urmînd ca atunci cînd se crează 'condiţii, să se execute repara-
ţia definitivă; . . ' ... , ':". ;"
c) Reparatia definitivă' care conduce la refacerea continuităţii şinei
lungi sudate. . !.J • 'li .u, '

Modul de execuţie şi operaţiile specifice acestor lucrări sînt arătate în


anexa 7. " .
21.1. In cazul ruperilor cieL'şine'pe 'calea fără joante se procedează
după cum urmează: "i,:>' .. ~ . ..' .

a) La descoperirea ruperii saopreşteclrculatia trenurilor, indiferent


de mărimea rosturilor formate la rupere, "luîrlau"'setotodată măsuri de în-
cunoştinţare a staţiilor vecine. .

t;;..... ;.._ o.• :....- '0._0 • J _.:..:;;_''''''-'~ o'_~

~7
-'1Ib...-~~-~:r:'U:"""" ••;i:;z~---'Şfm:i
.- - .. --
- .~~~~~~~, ••~-r::~~~~ •..•••.
~ !!Et
--- •••_ ••••••..• -,,-,. -...---::...

.b1:" lEiedi~t~-dupif'-'~organul.·de specialitate-,-~~~\Ini~~~#J:;'ffi2~rea[-=şi


rostul=format,: stabile~măsurile de refacere' şi" condiţiile r de..,circulatJ.!i-,
ţinînd seamaca:~~' .. -.'---;" .."C' ==c: .
.,{(,-rj'::'ţ;$-,~rpri 1;-9'-·6:3 ~'. ;l~)(~L;v· - - .! - -- -. ~-'.•... --: -. • .
• 'tl~~tul-este
'.UJ. pma la 50 mm se face consolidarea.psavizoriecu
mafuriIilefe;e~ate 'conform anexei 8';- . . " .'.' ~~".. ~
•'':'::'-d~că 'eSt'e'~ăr mare' de 50 fini'rr6~tul r6stui" ~iesub i sau 'daca'
50 rom dar forma ruperii nu permite consolidarea provizorie, ori există
mai multe ruperi cu rost sub 50 mm situate la mai puţin- de 6 m una de
alta, în cel mult 3 ore de la închiderea circulaţiei se execută direct repa-
raţia provizorie, cu joante şi rosturi de dilataţie reglementare.
- _. _ - '--1 ',' J • •

.21.2. Reparaţia definitivă trebuie făcută înainte ca- temperatura să


crească cu mai mult de 43° peste temperatura la care s-a făcut reparaţia
provizorie şi astfel încît fixarea să rămînă în limitele "tfd" sau între .si:
şi "tf+ 10°". Dacă lucrarea nu poate fi executată, atunci la o temperatură
apropiată de temperatura de fixare (între tf şi tf+ 10°) se face detensio-
narea zonelor de respiraţie formate.

ART. 22. - Eliminarea întreruperilor făcute pentru lucrări


Eliminarea întreruperilor făcute cu ocazia unor lucrări (scoaterea de
cupoane defecte, schimbare de grinzi pe poduri, schimbare de traseu,
lucrări la:platformă etc.) se face în aceleaşi condiţii ca la reparaţia provi-
zorie sau definitivă, conform anexei 7.

ART. 23. - Deformaţii transversale la calea fără joante


23.1. Deformaţia se caracterizează prin deplasarea laterală a cadrului
şină=-traversă -în prisma de balast, sub forma unei unde. Datorită de-
plasărilor şi poziţiei pe care o ia calea după deformaţii, fenomenului i se
mai spune şi "şerpuire.
Deformaţia căii sub acţiunea variaţiilor de temperatură, se produce,
de regulă, pe timpul căldurilor foarte mari şi cînd se execută lucrări care
micşorează s~bilitatea.căii.· .
23.2. Orice agent care observă o deformaţie la cale, .este obligat să
oprească circulaţia trenurilor şi să anunţe staţia cea mai apropiată.
Imediatce şeful-de secţie sau alt agent în grad de cel puţin şef de
district din cadrul. secţieiirespective ia cunoştinţă de deformaţia produsă,
se deplasează la loculdeformaţiei pentru stabilirea condiţiilor de circula-
ţie; totodată aceasta întocmeşte un releveu al deformaţiei (dacă există
aparat foto se fac şi fotografii ale porţiunii deforrnate), în care notează în
special următoarele: . , f .i

-' temperatura şinei în timpul deformaţiei;


-.. lungimea corzilor undelor de . deîormaţie;
·r. "", . ' . .
- săgeţile la lungimea corzilor undelor de deformaţie;
-.. mărimea
t.. ,.
aproximativă
. •.. '
a momentului '..
.de. stringere a buloanelor c

verticale pe porţiunea, deformată şi separat pe cite 50 m într-o parte şi


alfa a'porţi{1nirdefo~ate; . r;

i
;'!""'~"'C "~2~ ;..-- _.~',.., ~~:--:::~"':i:~;..r..::7-'-~'''''''-:"· ,' -"".!,=~.,.~-.\""
.__ C""~ .,.~.".o==~
-- j

18

?i
~
- alte date considerate-inedeSdrg~~stareaprismei de balast sub as-
pectul integrităţii şi compact~ri.i;j~~ţiunea deformată şi -pe-porţiunile -=:!!S
adiacente, starea şinelor-pe~.porii:tmFd:deformatăş.a.). . ~
După 48 ore cel mai ~îgţl, se-trimite la Direcţia linii şi instalaţii_~
informare conform anexei.::g:=-iii,..... ~
23.3. în funcţie de 'mărimea deformaţiei, condiţiile de circulaţie şi
modul de remediere se stabilesc după cum urmează:
a) Dacă valoarea maximă a săgeţii deformaţiei măsurată la coarda
undei de deformatie respective, este egală sau mai mică de 25 mm şi tem-
peratura este în scădere, se redeschide circulaţia cu viteza maximă de
15 k:m/h. Cînd temperatura a scăzut la valoarea de la ultima fixare, calea
se ripează în ax şi concomitent se execută burajul traverselor şi compac-
tarea prismei de balast. După riparea în ax, se face uniformizarea efortu-
rilor pe zona deformată şi pe cîte 50 m într-o parte şi alta, se reface şi se
complectează prisma de balast.
Se strîng buloanele verticale pe întreaga porţiune deformată plus
cîte 50 m într-o parte şi alta. După executarea acestor lucrări, circulaţia se
reia cu viteza de 70 km/h pe toată durata' scurgerii tonajului de stabili-
zare dar nu mai puţin de 2 zile. Pe această durată, în timpul zilei, zona
respectivă se ţine sub observaţie de agenţi instruiţi de către şeful de dis-
trict. Dacă în acest timp deformaţia nu mai apare, viteza de circulaţie se
ridică la viteza normală a liniei. Dacă deformaţia tinde să reapară , se în-
locuieşte portiunea de şină deformată, se face detensionarea zonelor de
respiraţie creiate, realizîndu-se joante şi rosturi reglementare, iar după ce
calea a fost adusă în ax, burată şi compactată, se reia circulaţia cu viteza
normală.
b) Dacă valoarea maximă a săgeţii este mai mare de 25 mm sau dacă
săgeata este sub 25 mm dar temperatura este în creştere se procedează
astfel:
linia rămîne închisă;
şinele se taie în zona deformată;
se ripează calea în ax;
se face detensionarea capetelor de respiraţie creiate;
în locul secţionării se introd uc panouri tampon;
se realizează joanteşi rosturi reglementare;
se completează şi compactează prisma de balast;
- se deschide circulaţia cu 70 km/h pe durata de stabilizare, dar nu
mai puţin de 2 zile.
23.4. Portiunea deformată şi remediată prin tăierea şinelor, se con-
sideră fixată la temperatura din timpul remedierii urmînd a fi detensio-
nată şi fixată reglementar imediat ce sînt create condiţiile necesare.

ART. 24. - Dotarea cu scule şi materiale pentru intervenţii


Pentru remedierea în timp scurt a întreruperilor şi deformaţiilor pe
calea fără joante, fiecare district trebuie să aibă în dotare materialele,
sculele şi utilajele prevăzute în anexa 10.

19~
~ ~ -e-

-i~)d.:MJi~~~~,=wh., ;~~~~.q ,;~~4-;,~\L:gt.t..q!-Y4~~.f1 'r7hS-:'i:lhfmfl:1:;~~f~~~ "j#'I":C'~"'

~ljrD:~1îiIDAtiEi.SI'?PRiMtREAjjtrNIlf,~R:
~ ~--- - _.,~-.... ' , ,
OAp~1irnU"îtE~EtZ:'A:REAiL~';A
.. ' L, , __ ,_. ' •

-~~~~~~j'MĂ ,ţjOANTE:' 'SARC.JNiL~(!fEN:ţ!~~(!~lf~p!~"r


t,
, .: ~ -r - '_.,' ,:= '="'<., ŞI EXECUTÂNTULUI . l , ') :..t 'J" 1':
.- ~--: ~"-:TIL-=4-~"-:, .

.::'-:~.~'Stabilirea;respC:)llSăbililor-cir talia- fără-:;:;~e


..' ~.=''5 j- -. ;--.-. • . ~._ "._r-;. -~:f...
~~ .~-
~ ,;1. ~ ~ • ;'-~ ; ..;

" ,Cei îns.~{~~Ilat~ SU. alcătuirea.îndrumarea şi, controlulcăii în, gene-


rl:j)'şi; )a{~~iLţără, joante în special, 'sint obligaţi să respecte regulile deexe-
cuţie, r~sPll.rizînd de ineluarea la timp amăsurilor necesarepentru sigu-
rantaJC:îr~măti~i.," " . .~, ",."
; . -" . ./.•.. f..\-';'~jJ 'c:~.··.-#.__· ~ "~o }, '..' ,~

~ŞJJ.'Cqnquc.erea regionalei va stabili la ,Divizia de linii şi la fiecare


secţie': :d~3îIlw~ţinere, un responsabil cu ealea .fără joante şi sudarea şine-
lor, org~':"<f!upregătire tehnică superioară (inginer sau subinginer) şi care
se va ocupa de toate problemele ce privesc sudareaşinelor, construcţia, în-
treţinerea, reparaţia, supravegherea şi evidenta căii fără, joante. Pentru
, cunoaşterea ,căii, fără joante, responsabilul din. secţie are obligaţia ca cel
puţin.' odată pe .an"pe baza unui program aprobat de şeful secţiei, să ve-
rifice pe.jos toată calea fără joante din secţia respectivă,urrnărind îndeo-
sebi starea.sudurilor, a panourilor tampon, a resturilor de dilataţie a joan-
telor izolante şi geometria căii.

ART. 26. - Predarea liniei către executantul căii fără joante


26.1. Predarea- liniei pentru lucrări, de către secţia de întreţinere că-
tre unitatea executantă (Şantier CMRL Sudură) se face înainte de înce-
perea lucrărilor şi are ca scop constatarea de către beneficiar şi executant
a stării liniei, a lucrărilor necesare pentru transformarea în cale fără joante,
a stabilirii .programului de execuţie a acestor lucrări. 'I
26.2. Predarea se face între delegaţii secţiei de întreţinere şi ai exe-
cutantului (Şantierul ClVIRL Sudură) în grad de cel puţin subinginer, cu
participarea şefului districtului local, după parcurgerea pe jos a distanţei
care se predă, De regulă, predarea se face pe distanţa unui interval de
staţie.
26.3. In procesul-verbal de predare a liniei pentru lucrări, se vor
menţiona:
- linia şi poziţia kilometrică a porţiunii predate;
,-::::-starea geometrică a căii după banda vagonului de măsurat calea
sau după banda căruciorului de măsurat calea (numărul, gradul şi felul
deîectelor): .
, ~'starea săgeţilor în curbe, după diagrama săgeţilor întocmită de
sectie:" . ~ J'_ ':.~ ' ' , ,"" ,

" -i' -~.<" :' • '-; , ,'.

-' constatări făcute prin sondaj cu tiparul şi coarda; ,.


- integritatea elementelor de prindere, a prismei de balast şi a plă-
cuţelor intermediare,' program de eventuale îrilocuihsau completări;
'-', pnimirea tabelului cu datele de fabricaţie a şinelor; ,
poziţia kilometri că a şinelor defecte: şi, eventual program, de înlo-
cuire;

20-

i
PJr~) i:s&-...:u:AJWiZZ§tS&Z WSZS1rli:U)iSt; __b&1IÂ45 •• ~;:;::c::t_ ::w:awr_ •••• ~._-- •••.••~. ~- --- --- ---
i'.
"~';t:;:J f.j~!'pozi:ţia ~panoari~~n t,ij~·\'l;ppi1i..,al:jQa~ţ~10r:izqlant~r1ipJtei'~j.
~spanouri-
, lor de racordare, ~~Q~JQr:mLRrQ~~s~tl!~ui deexecuţie; ,·;~jPJ'H.Hninrcr J3:J .iirril
- ._., - P6ziUfl::.lţilo~_~tri~ ~q:'=tWr:be!o~,~-I1odurilor" tunelelor ,:;,şlriRPf.ţjuQ!lor
pe care nţl s~ poate:,.rec.r}lg~ea, fara joante; . '. ') , ' ,',
.' _.._ poziţ~~"kilometti6ă a, pasajelor la-nivel; "",,:,_,.1: ",
metriei, ~:r:~~e:~;:!ţ~ă%~e~~~~!I~'rd~ăe~~~o~~~:'~;'hre!f~~~
tamene şi în toleranţele de reparaţie capitală la direcţie, şi poate fi trans-
fo;rmată în cale fără joante. '

ART. 27'. - Răspunderea executantului din punct de vedere al sigu-


.
ranteicirculatici, . . .,
Executantul lucrărilor (Şantierul CMRL Sudură) răspunde de sigu-
ranţa circulaţiei pentru lucrările pe care le execută pe porţiunea luată în
primire, pe toată durata. cît lucrările nu au fost terminate şi predate be-
neficiarului.

ART. 28. - Răspunderea secţiei beneficia re din punct de vedere al


siguranţei circulaţiei .
Secţia de întreţinere beneficiară face reviziile şi lucrările de întreţi-
nere pe porţiunea predată executantului căii fără joante (ŞantierulCl\tlRL
Sudură) procedînd ca pe orice linie în exploatare şi. răspunzînd.tdejsigu-
ranţa circulaţiei pentru lucrările şi sarcinile ce-i. revin.' , ,. " "-
Constatările făcute în'cadrul .reviziilor se aduc la. cunoştinţa execu-
tantului (punctului de lucru al Şantierului CMR.L Sudură)î~:sci:is';' o co-
pie cu conţinutul constatărilor se~trimiteorganuluCsuperior.exec'Lltantului
(exemplu, şefului "şantierului CMRL Sudura).'. '."':,'.':. -'.
în cazuri în care se constată că lucrările: derealizareacăii f.ără joante
sînt de calitatenecorespunzătoare pentru siguranţavcirculaţiei.corganele
secţiei de întreţinere în grad de cel putin şef de district, potdispune opri-
rea Iucrărilor pînă .la . remedierea deficienţelor, luînd imediat. măsurile de
siguranţă. necesare. . .., ...

ART. 29. -' Participarea la lucrări a personalului dela district-···


Pe timpul execuţiei, căii fără joante, şeful de echipă sau.rneseriaşul 1
din secţia de întreţinere beneficiară, de pe distanţa în lucru,' instruit de
şeful secţiei, va participa zilnic la introducerea tronsoanelor în .cale şi va
urmări executarea reglementară a lucrărilor. Aceeaşi obligaţie revine odată
pe decadă şi şefului districtului local.

ART. 30. - Verificarea lucrărilor de către specialişti din secţie .şi din
Iii: divizie ' '.
;0:'

Verificarea pe teren a lucrărilor de sudare şi introducere' în cale a


tronsoanelor, la fiecare punct. de lucru, se mai face:
.- decătre: responsabilul cu calea fără joante -din secţia: de întreţi-
nere respectivă, cel puţirrchenzinal şi în toate cazurile cindfixarea se face
prin detensionare şi pretensionare ;

21
,Ywwitr-m:w '~~ctţeţmq =s =ttţ~~~--'-~ "'~- "....
,-~.

h'!Y JL!Bqde ~ăt;fif1ii1g~nerul :respart~abîlT' cwcaleat· fa.~':;j()~m:te~f~fri'rGivizia de


linii tcetpuţin:Junar',;,J-{J)!;' C}/f~-i.Pi;-,! ;:r:i:Y?HXlq; .• ,f~1pJ;,qQ:l,c~~SSh·,t].qf '!', '0",:
=rr-. r'" _~~ .....;...:.;;.,....~~~+.i:"~~ 7.,.1 _~--c-, ~ - ~--:=--,
_ .. - .•....•..--- ~, "-- _.~
f. >\ .~:t'. :?'f---:--- ... ~7=,,;-·~"".~:i=---~
c·.;il, .-

H' -~,' d~~Cat~5efUrrŞ(irrgi'rierufşef'alsectlei, ~n_c~slJ'iJ!'i~Yizi»-~


_~ ,'c"',. -.', ~-', #-, '9

- de către şeful şi inginerul şef al unităţiiexecutante (şantier CMRL


, ~ll pUf ţin la patru luni de către~§e~şi~~I__ :e-0uă luni de că-
re - , . şe. .L :. ~ ::---
~ ..'t " _.: -
~'! • ~-':""''--'

ART. 31. - Obligaţii ale regionalelor beneficiare, În realizarea "cfj"


. Regionala de căi ferate pe raza căreia se execută calea fără joante
este obligată să asigure toate condiţiile necesare executării calitative şi
cantitative a căii fără joante (linii pentru amenajarea bazei provizorii de
sudură, .închideri de linie şi restricţii de viteză necesare, etc.).

ART. 32. - Predarea căii fără j oante către beneficiar


Predarea porţiunii de cale fără joante de către executant (Şantierul
CMRL Sudură) către secţia de întreţinere beneficiară se va face lunar şi
ori de cîte ori se termină un interval de staţie. Cu această ocaziese va mă-
sura şi consemna în procesul verbal, următoarele:
- poziţia ikilometrică a fiecărui tronson;
- data introducerii în cale;
- temperatura de fixare pentru fiecare fir de şină în parte;
- poziţia kilometrică a panourilor tampon şi lungimea acestora;
- poziţia kilometrică a [oantelor izolante lipite;
- poziţia kilometrică şi lungimea panourilor tampon;
- mărimea rosturilor de dilataţie în comparaţie cu temperatura;
- întocmirea situaţiei cu şarjele şi poziţia kilometrică a şinelor su-
date;
- poziţia kilometrică a sudurilor cu abateri peste cele reglementare
şi termene de remediere ;
- constatări făcute prin sondaj cu tiparul (dacă nu există banda va-
gonului sau a căruciorului de măsurat calea);
--- momentele de strîngere a prinderilor determinate aşa cum s-a ară-
tat la articolul 14;
- alte constatări,
i
ART. 33. - Sarcinile personalului din unitatea executantă ,,

Pentru personalul tehnico-ingineresc şi cu sarcini de conducere a lu-


crărilor, de îndrumare şi control (inginer, subinginer, şef de lot, maistru
etc.) din unitatea executantă, (şantierul CMRL Sudură), şeful unităţii va
stabili nominal sarcini concrete de care răspunde fiecare atît cele ce pri-
,
vesc lucrările, precum şi cele ce privesc închiderile de linie şi restricţiile de
viteză, astfel încît să fie cuprinsă întreaga activitate a unităţii din punct /.
de vedere al siguranţei circulaţiei, protecţiei muncii şi producţiei. i
• . ' -.'2_' ._1
22

ii.
CapitoLuL VII :: ~
,. "itI
-;:;. ~~
--
~ ~ :
, I
.~

..:- •......• oL-- ,.

.; t: !;-. o Il:
INSTRUCTAJ, EXAMINARE, AUTOIUZAREj '~ ~~
I 1

ART. 34.- ---'Mo~d'W'u~rre~e


~

desfăşurare
•• - ţ

i ;~-=-
.-.-

- lriStfuc.taJTIlS§~minarea asupra prevederilor' prezentei~..Jr:u(~ţii,


precum şi autorizarea' a lucru pe calea fără joante, se face conform ~e-
mentărilor în vigoare referitor la instruire şi examinare. Autorizaţia' se
eliberează de către examinater.

Capitolul VIII

DISPOZIŢII FIN ALE

ART. 35. - Prevederi pentru tronsoanele fixate definitiv între + 12°


şi +17°
Tronsoanele de cale fără joante fixate înainte de luna iunie 1972, la
temperaturi între 12° şi + +
17°, conform vechilor reglementări, se menţin
în această situaţie pînă la prima lucrare care comportă- detensionarea căii,
după care se vor fixa la temperaturile definitive stabilite în prezenta in-
strucţie.

ART. 36. - Programul de realizarea căii fără joante


Realizarea căii fără joante se face pe baza programului anual aprobat
Ji
de către Direcţia linii şi instalaţii la propunerea regionalelor de cale fe-
rată.
,
"{
ART. 37. - Evidenta temperaturilor pe calea fărăjoante
t
l!ll
Pentru calea fără joante se mai ţin următoarele evidente:
r'
I 37.1. Evidenţa temperaturilor în şină şi în aer, eate se va ţine pe ca-
iete vizate de către şeful secţiei şi se va nota la orele 7JOO; 10,00 şi 14,00,
la fiecare district de linie. In perioada decembrie-februarie, temperatura
1, se va citi şi nota şi la ora 5,00.
I,'!,;l'
(
l
La secţiile unde există posturi cu serviciu .permanent (cantoane, paza
lucrări de artă, pază puncte periculoase, etc.) citirea şi evidenţierea tem-
peraturilor în aer şi şină, se va face la fiecare două ore, la cîte un post pe
fiecare secţie, fixat prin ordinul şefului de secţie. .
Cu ocazia controalelor se va verifica modul de .înregistrare a tempe-
raturilor.
37.2. Evidenţa încercărilor de suduri care se va ţine conform ordine-
lor Direcţiei linii şi instalaţii, la executant.

ART. 38. -. Norme de protecţia muncii


Lucrările de realizare a căii fără joante, pe toate fazele procesului

I
tehnologic, precum şi lucrările de întreţinere şi reparaţie, se vor executa
numai cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii şi a normelor
PSI pentru fiecare lucrare în parte. ln acelaşi scop fiecare lucrare va cu-
prinde obligatoriu prevederile specifice pentru protecţia muncii.

23
SECTIA L5 Sinaia ~ •.•r,~

EVIDENŢA
, DR~PT
~INELOR DIN CA,~E PE, LINIA I Cîmpina=-Predeal - FIRUL DE ŞINA '{' iN SENSUL 1><
" "', ' ,ST NG
C;;REŞTERII KILOMETRAJULUI LINIEI •• i, ~ , I ;1

,.;.;
1""
vin. 79 .:.~~!
UIC 60 r...;; "
~~
0-1" 'f ' li,
•...•
" ' '~

'-
•.... '!
0825/8
30. VII.
~ ",.
"f."
,~
i:..:i 1979 ,;
",1
'1 "
1,

,I'r,
fP..'
, ~
•.... i", n
70-71 ,•..~ ,:"'l I l~ :: ~
~
r- ••
~
:-.~
'.. :~
, ~1-2,
J,;':
,';
J
Io.~,

" "",
'~~I,'l~l
,~, ,~ I 1"1>..,
~:t' P""
,-~~
"
4~
"
.<
'j:' , ;, , ~";, ! (,.,~!.
I "1 ,~r. '1 i~ "~,Ir'
;r 'II" :;', 'e:l!l 'J
r~
~ ,~ (" '1'
,1"
(" .: '"',
" ,
=j
' , , ::\:
;~(
'i'
!I
.'...,
jI.:;c;t ,~'<

.' Intocmit: Maistru IOil'ESCU NICOLAE

N,OTA: - Se întocmeşte obligatoriu de către executantul construcţiei sau refacţiei căii şi se predă în dublu exemplar Secţiei D beneficia:~~,
La sudarea şinelor, evidenţa completată la zi, se predă executan tului căii fără [oante care o reface cu noile elemente; după sudare
se predă .Secţiei L beneficiare în dublu exemplar, Porţiunea dintre 2 suduri consecutive se consideră panou, indiferent de 1~-
girne.'
Situaţia se păstrează la secţie şi la district.
La schimbarea unei şine, se taie vechea inscripţie şi se scrie dedesubt inscripţia noii şine,

\f.~i1~~~
---~""""""r-::--.--~ .....-,.-

.".;.;r- .,.;.- _'-1"' __ ···.r~~;:;,...;.,..,:_::.."-"'''"'_.~--.•••.


..,....
.•..•..
~~
.•..
...;...~-----:.._---~.;..,
•..;;.~-:-~~~~:;;:.tX~=~1

~~~~f~
~:~~~y..~~~:;~) ~.\. t~~\:.i:,~\' . ţ'~~'Jl:~ ;g-f."'-:~Ei~9!D
_~
~,J"'~t,
"
'-:...~
""I!.
. ~-~ ---'--
~
-
\.~\\:~'~~ ~..~~t\'t
~;~_ ,;. •..
~-~\ ~s~ ~,."'.~!'
." _{,\~.. "... -;., .•'" 1"1: ....•-:..

;:'i.~.' .;....
;.', .~\ ţ\\ ..-:
.-,-~
,:~ -,» ..•';,,~ ."!"---. --: "it.'. "Anexa 2

VERIFICAREA MOMENTELOR DE STRINGERE LA PRINDERILE


PE CALEA FARA JOANTE
r:

-Il~·lrkin-:1.<:::...·('~tI~1rd.\a.l:m!f.i+-..'~6.1nt~ ~til~:,!~.ti~:- __
"'~ ..
:;-o6-x...,.."",~~
lj,~;~~ •••• ,~.to.""" I ~. '.. .•• S.l\.ralW"",'.~ .. \, /: . rl<bU\~ ~
~mm c"_.,~,.:,,,
_ ".A.\
!7-" ,1"'00
~.d"'e~c
Ş..,y, a .. "<.I~no.J \'" m~urba
. ...--'-..
.3
'l!
.c ...r::: .A- 10
C ':..,.' ".":--.....n'J ..' v'':,:''" . ,. .. !!
~ CL. L,. C4't-l9il.li.J ~ DYt-(... W .tM,.v v V<o<.</fo< :.,
~ . , . . .' -6-.)~ ~ ••... .••.
l~ e:lt. . ~-n .;J ţ. .:&~ CL .. eL ~ lfn «a-"cu·c:.1 p..~t'llo....to do:
~ __ ~~tt""" .-9..wfe.3~!:!:.l - _ _ _ .~
:~
t'I - _..
-
-- ...
lf. el . f/r. lCl?rea m .I~ Se SL// o·~te.ri. ,t:,., f
-~~M~~~~~4~~~UM~~NM~~q
- - ----------::-:-:-- .. --:-- - - - - - ---(---
~
~.l; It /b 12. I~.u It 12/ It )'i 1.f /s ~1t IG10 14 .20 It /J;- ~
----·--~~~~- •.
·----.-~.-·-----~--I I
It f.Z, I1Jj/j.. 10 ,/q ,,14 ,2,.4 /6, /.1; (4 /1..!.J., eo w, li /6 14..i4 It?
-. -.,-.-..,- ~'::-. FJ' .E:1l:-" ,-: )j;;~b-' '-dt-EI? Il:':-o;;f ~<..u;-~i
- '/~ - ~ -1---
' U')
4 -( -') - - :- -. - - -'-. - ~ -.. -.. - - -4 - - - rt'r şf,J.
'1
~.
,
~
~ - ,~ .z: ~ ~. ~.I)~;~c...:.~.5.:.~ ~,~ .. ~ .~ -=-:..~ =r 7::-:?. ~B::~~ ~ --o
o
o
N . . . ,,'rdr.
_~_~_L~_'~~~~_"~_' ~ 1

!
J;
- #0 ~ - ~__
1MA.--.f. F..:~-=-&-.--!. .. "
-+ .,R...~
- . '
'>ff ~~
.",.A
.d. . ~~
~<? a~...,.'-f
C#.-~.7X1oe
~ I:>-'j,:'.
- . Ac iAAW'8""-
~ .. 'ZUh'~'r:
~ ~ ~~·~Lbf.-:<I~~'i;:"j~.]':·1i7 ~ ~~~. ~~'~ .. '.~: 'f;,\' /3;lI~ ~6

~ ~~ Ir . ~~-'r--~-~-r-~ '-1---
... •..r-- .• -=~/o-o:~ 'oi ~ C;'"""p
- .\

"1'1

;:111.

",1

,25
~!.;'~:""":''!.;OTj.:..;.~:::'~~~~~l.t..; .r...•.•..
•••• ,.~-t;~ ;:~'<'ii' __::;-.;u,,'.t

~.4nexa 3
i

CAZUNI OfNE/lAJE Of ALIJATI/IIIFA -1JjirfAIlA JIJAIITE


-~~
._~

lDoUA POllnUN/ Of ea SE181/1[/IUPfU P.l ,i;


,
:ii

.•• ~ ~~'.~--? ·1~ ;!("'·--.E~l: r- .. l;{ -:- 1-:

:.-- -il;

c;:J,O:-.I,-7:JT ...•.•
---------....; '1. ' ....,.. -,'.
j, AT ..,.;:-,~.
, . ·1-1-~",~-
'.
~. --,-'
-. cJj
.;..' -----
.-

....
"" '> ',..' •

.. fO-30m ..-
. ---:ţ()-30m
.,..' ~. .
....
.

® PenlrlJ /ip(/r/ de ŞfÎ70·esok.,_5~ moi fT1(1r1.de 6OKgjm.

cfJ. "t :fnm r-. c/]

______ ® ŞI; moi ,";/0& 5OKg/~


Pentru liplJr/ dE,' _
I~
2.1H1IIEIIUPEllfA I1E1 LA -PJlltJg ~llfljAIITIlU J.1n.
.. ' ..~:.,' ,
~
- - - .- - .'_. --
~
Ci] ~p.T. ' Itf~ Qf:l' ~T. -' JI'--~ _C_II_
'. 7" S
Î. 1O-3()m::ţfO~30m '1t)O-30m J ,.
_____ -,-, --" :~-. ' ·'...:..-----1

J. IIITII{IIUPlllfAf.lj'lA ;i1l!iRAfflf Of CALE '


:~~F
c/9.-:~J ;;;,.~-t4;:~m-t.
@ Pen/i-u~Duri de ş/i1<i egale SC!(/ mal mart de 60/(g/m
'~

1.;~m"M.~:m.Fc/]
.; ·ri(~!
~
t

cI] , I
CE) Pentru lip(/ri de ~Î7(j mot mIci de OtJk9/m,
L"r
I

~1
I
t
,2:6
1
l
JI
~
, ~-- .,;~ ..;-".,....,.,:= .;...~~-~~-~
..•..•..•. _ ...•.. ~ ....•.• ,

~.._~?\.~~\~ ~~ ~\'}l ~~J~~S-~


. ·i,';~..~~;"Y~~~J,\~;~t\~~\
._~:C-_~~~_
~_ INTllfllUPEIIEA OfJ fA JI.L.
~ J~.;- ,--:'_~ :;~::-- b~
',,\~

I
e/J 1.:~;'m"H!:f" ::. J" -fO-30m
cfJ

® Pentru /'puri deŞli10 egale sa« ma;' mori de 6O/(:J/m.

ef;" ~I-. C_I_] _

~
. ® Pentru 'j)(/r! de şină ma/ miCi de 60 ~/m.

D.INTllfllUPEllfA aa LA lin.
efJ "t er
: KJ-3IJm J '''~
.10-3Of" t. f " PC
-10-30m
AC
-fO-30m.
'h

@ Pentru tipuri de ~i7 egale soa 1770/ mori de 6Oh'g/m.

- l-Ir-----------~~-----
1
ci]
.i. . P.T Ci}
~_
~ 10-JOm ••

® Pentru t{aun de şin~ mai mici de 60 Kg/m

------_._-----------....---~-------!
G. INT/lODUC/lllA JIL. IN LOOUL J. In.

t~»n~~.,J

27
--,--;'-;""";00--"-
~'-.o-~
,--...-...••..._.--....... ..•. ~---~._--
..•.. _ ... _
,.;:.,.~}.,...

....••. ~~

'lllfAUIAllf.. IJ.F.JPE pooulll


i~'~\.;~.=c-
..t""::- •
_".\\. '1\\
--"-e
\. _,\,"y.;-. ~::i;,",:' 5i" cale cu
i
c«k !arQVOWI!e • <.' •. , .••• • J0<Yd',:
~.

~
-----~~~~~~~~~~-----4F~r-~~
-'.. r
A
d~
~
-.-@ ~
!

•• \ ••.•• "'1
-v c

CI]
~I A
ci),
'0__ ••••••

.:
~.l'.

! X'
t
.. _u
;_,_ ._ l/1" •

,'\ r-.--_ ....,,-~".


el]

. ~

<IV Pod meI alte cuO'po-ro-k 'o'ecompe71Ş(,;re.:

...... ;.. -- v-a=


\~_. ! .~\ ~~-~i.~

ci] .• 1 ~" 1· 'cale 'cu lodnte" • I r-" 1- Ci].

-o. IlOLllAIEA··/J.f.J}J/:fUNtll.· -. :-:-:--"",-'__


@ Pod f172tcllc nesuda6d in/re chuci el]

",le '"
J
oonJe
1·"'-'·'1":"'-;'---'
....
~
. .-
,_
wne1
".-.--- - '1---
,el! .----- ,~j
- _.. ... -. F
...~,.....]
~
'dle cu
ooot.
.f:
PT. - :.'Z/:' _' - - -'. PT' u
u

=1! 10'30.71J -- [!ORnÎ]-


-v 'c- ~ ::.~'C

® I~ alora lune/u/ui co/ea are Joan18 ec/isa!e.


- ------ - .... ,",~.-..... - .. _--- ._--_.,---
.. -.-0- ..__ ..... ~._..__.. _"._ o" --_ •• -

Tunel

\.( '".:.' \ ~\
,"~,A ;Y'7.\, " '~~~::<:~1~;~
~ .~\

~ C~/eO' Iara J"ant~ dr.'7 /ur7e(5~ coalri7(1J. şi la afara IUfle/(I/uf


. .... ~-- ... -'e' - - '-c;'-'\j - .....
~.. ::-.
-'...... . ~
k._

2:3
~="'""_l.

:\.mr~3,11";
--,r\l!.N~iT.l:-EL7. l5 Ha r;}Jt1.-roa~on'f l'.:Ifl;'8IJ')3:
:-r'
wg~~
~i:Jf Li.:1~\~:JVO~
~;'f~)'1:f"~0t

"c;~;- ~ REALIZAREA OfJ. IN


, ;lL~ ,_L~
co'e ffttP- .Jixynlef :_- =;=
.1

- •••...•.~4.-.

. !'--c.,-
~ -..•.

------------~-------_._------. ---.-------- "

111 PAN()I/III TANP()11 LĂ' f/.EJ


1- I(J-3Q
Panou! 'tampon. esle Şi /xr/)()(f de racordare,
.J. din 2 ttpuri de şinâ A şi B Sudate la/re ele .

:>ină tipA T ,~,nclip·t3. . _:.î

. "I
"

~--~--~~~
JLL
I - 10" 30
t'·-- '. :..

..
I > ".l
Pdnou! ~amp()fl 'e..s/,eF?/pc1l7OU
ţ

'fn.l!'fXIrt de if>tI7a' ~ C(/ Joan(a


i~/Ia.
,'.'

.
,
m. ~ rocordo:re,
Iza/an/a

1 ,~:;.ifl(j il> A; 5inci lip B


;i.2m~ I ;;. 2m . .",2m

JIL
K:/1 Ponr;>uAtdtrJ/!On c(tn ace/c7ş/ !ti.> de ~/nâ

y
:1/ cir, ..l1L: ,/7 corpul'panoulLtl.
01~
u- -:
;>2m. ;;'2m, I
",!

.: 1b17Ol(!'/dmjJondti7 acehş/ IÎp de s,oo


-~ cu re,sfu/"'şti7elor din c.j'g.
" .:-
. /. ·-,4 L_
..

,- ,10TA . ..

.- ,:1. Legenda PT ~ panou! 1000000n .


J!L - )OOnla izokm/â Itpdd
~ lIn. - JOcmlci ,Zo/an/d neli;ot!â
,;-
-<>- - )OOn/ri ec/isoh.
~. __ - :;oan/a suda/a
.' 2.Alee/v/rea cii Î/7 a~ cCYX:tti deo1 c~ dn Il'rezen/a ane?<q
se poate face /Juma" cu aprobarea Dirt!'d/I~/ /l/7li~' ins/a/a/li
f
..

--J

.-'1

2'9:

~2,~,\..-
~~-

l
Il
~.?
'-'--1
cale fără joante cale cu jocnte
a a 1

:,1•. I.!l

~
iij ~
E
~
l,:jIl:j'l" J "
'Ul
~O
~ 1 ~~*-.~!
':J~,~ ."
"1 ,'~I d~d
II",' ' ~,~
. "j~f" t':' S l'

l
) ,

" '!Il:f~;: ~ t!l


i
:: ",f:' I ilo ~
'" ,
\ ,~ \ I
. ; il1 •••Og~~
.:
q
:.I~I,'
,"1
." _'11 I ti:!
"~.,. ilo
r 1- ',':). ~ ~
',. 103~
;f
I "
.>:' lJ!j ilo
.,;j
'd l'" >-
1";., ' ~
,1 ',,\!:'f'" >-
•.. , ~
'-"'"
':. ~'.',
" ,
f
. ;loI
...
_
-
Eclisele
Distanţa
tip 54; 60 şi 65 sînt de lungime; normală;
"d" dintre traverse corespunde diagramei
ec1isele tip 49 sînt de 730-750
stabili te.
mm.
'''Ip, I ~O
- Distanţa de la capătul la~aura şinei corespunde ecliselor. I. P'
- Peste această ec1isare se poate circula cu Vmax = 70 kmlh. (

- Alte sisteme de ec1isare se aprobă de către Direcţia linii şi instalaţii.

•._~l,~.: ",:.JJ.;.,~._~
.•.
.j,.~'I~ •• ,~;'q-N,-";diMJ>;~~~1u:.-w--':,j~,f~~nr'~
m._, " ' -,.~. ,. "h;'
" '
~~ " '
Ihkt#f1trWn'i
diJ " iti~ W[ IlIIiIi'_
:..' j ," .
·•••··.--·'l

Secţia ,L5 Sinaia " >,


FIŞA CAII FĂ!tA JOANTE I 1,. ;''-''''
~. '--:i',) .
Districtul Cîmpina Linia I Ploieşti-Cîmpina km. 76+390 ...•.
79·+••50 "

r-' Iq;.fll'j:
$TA.nEA
INITIALA 26'. V. I
It f'Ţ{5m II.
0.·~
76' 400 ,
.
/
'"
'J"'
/1) +
<~'O
VU,

R· soo
...,..600---0
/lJ' t:l

\,
'\
"j'il,

j,
"'.')'-"""'.
..

;1.
'1\
'JS'
,~
"
,~, ,;"lJ
,.~qH~~:, lI

Jl '
oi'

(PLANSt'HElfAT/C) 1979 :7l.,"


1.~ I~;~n;IJ,-~-:,,,-m;---------:',,,5CO-----------
II ,~II . HY'!ir sI/ns ş' 21, 'f/r dr~et) • +($'°0. \li) 1,

0:,'OO--------"'700~C'"
;::;-....,
U ~ II ~I : ------------
~~~
"= ti
~l- ~ TI 'o°c ~ ~ tE • IS'I; ~
~ ~ (.~ I~~T.&:I~-----------------------------------------'-
~~~ oZ./y
~~
~ ~
';;;
076 .•;,.00 . & 76'100 0
~~~
1980
III•• IKI II II II . + IB'C. el; ti . 119°C --l

~~~
~
'\ "'1.
~C;;~
:::;., ' ':1
~~~ -----, (,,~.:;

.•....
:~ ~~~
~~~ ~-+--------------------------------------------~-
~~
~~ ! .1
/.: I :,j

~/IIA, TIIAVEIlSE I lip 80 Traverse. oe,ton TIt - poza 1840.6uc/ltm C;-, ,'~
DATAI NATURA LUC.nANliON SI/10D/FICARILON PROlJUSE IN REti/HUl. DE fUNCTlONAI/E ,f"/I
15,/1,
1980
Inlrodu6 J./L. Ia Km. 76 ·89,0 -76 -405 pe ambele fire; crea! un par:o~ =e:
olă/urat J./l.. Tempera/ura de f/xare O·Cf/r drept şi
Nu s·au des/acul prindertle verlicale.Zona de respiraţe crea/a f,ngC/ P.T e5!e CI, EAţ!2I-O~, 56m. Rosturile lasa/e sin! fOmm.
-5·C'6 sţ//lg:
\ I
ilf
1,'
11l1"J;;;;"~l
~
02.1V, tJetensiona; J.!f·,P! şi zona de res,oira(/e f?iref'x.a/ la le"}p. ~e t-ISOC. (2O'//r s/i'ng, f (8 '/ti- dr,ep/1 tJe/e~siorx:reO'S'a zacu! pe .zono de :espira!"~. _
1980 Ir.· 01, EA {(7'81 (qoQ./OOm de 10 PT. Temperalura mOI scazula de la /5.1/./.990 o fosl de -20 ~.1?oslurt/e lasote dupa detenSlonare sinT de ~mm.'· -
Oelensionoreo ,5'0 focul prin ridicarea !3iiJeipe 6de."

Nota: -Se intocmeste de c6lre secfte.lo realizarea ~ăli'larei Joon!e, SI/O IOlina } I
{
de ca/ele sau 5<16 jVrmd d••.plante. '
-IlCi/uralucnjrt/l r "imodr!icari,#:)ree scr/e Cii mai de/alaI posi!JiI 05'1je1
1

inCIt Sa se cunoasca ce s'a fdcu/ s/ care es/e starea de efor/uri o'<cCii;'-


-je meri/roneozâ!oafe /ucrartle ee mod/ied regimul de func/ionare a t
-,
c.fJ. (in/roduc<,resau scoal",e de .1/1. şi P.Truper; soo !ei/en'de şine.
detensiandri,pr~ten5ionqri, bura) genera/. oororre, uniformizare deeforf. il

Il
I~tocmil Ing Roman Valeriu

.0-- _.•._.~ __ .....,__ ~ + ••••••


'"
,"';"-t~~~~~...;,·

ijl
,(".,+ " ,~

·•.Anexa-6·a
LUCRARI LA CALEA FARA JOANTE CARE SE EXECUTĂ IN ANUMITE CONDIŢII ·,,-:··,°''-\"11
,..
ŞI CU LUAREA ANUMITOR MASURI DE SIGURANŢA*
,
'"! t. t~

CONDITII DE CIRCULATIE ,:,<0\ l


CONDITII DE LUCRU CE TREBUIE , , ORGANUL CARE . O B SER V.p,..ŢII, ".
LUCRAREA INDEPLINITE SIMULTAN In hmpul După term1narea .CONDUCE (măsuri de luat în cazuri neprevăzute)
lucrului lucrării LUCRAREA· ""., ..... .. .. "" ....•.. "''''''--_'_' __ ,
+-__~ __~ ~ ~ ~----------~i (I~.!J

~:"-~'-j
~,
! t;,\ 1 2 3 4 5 \, t: \, •. , 16 : ~. " ":,1 f "f

1..._.. 1. RECTIFICARE-A NIVELULUI" PRIN BURAJ MANUAL SAU CU CIOCANE·ELECTRICE':· ...::;>·:···::

il l.:1.~CP ri'~~care~ }iniei .~. T1p.p.~ra~ura în şin.ă. Î? Ati~~~l l~-. Viteza _ .: :~·~-VHeZă·_ ş~/?e,'~: ':. ':.::'.'Dacă-vînvtimpul' h~c.rului tempe J::
in=vpuncte pIna· la .. orulut, sa fie cuprmsa mtre "tf+ normala" "normala' echipă ,_o "" ""'ratura' devI:ne,,·'inl:iP"m'are .."t:rdec~·u.d,
~ 2QYrri.m
r", S< ""
.7' -,. ." ·-t
. :.·,\'~1'5.""'·.şL"tf-25~"':·v
'" ---""-.:","
''.cl!, ~,."·f·
:...........
<....
,,, :...
:; "'>.
.
0";,, "tf+15°" (în ali
. "'~'-_ .. "CU oric"e-rază)'-s:
Ir
ment şi."curb :;ţ
mai1'mîcă1'\de' ,.:
'1'
~.
, \"
...'<1 ",
,..r' -, x. .
," •. - Lucrarea,
1 1 ..se~ face cu ndlcar.eati a· ît
CI tf - 25° t ru "curue"
14 ( '- ,
c '"'.:1,
.~.
\1 'f~~~i~ t'r;~o~~~~flr:,e i~~ns~s~a~ţ;"'" -, - . .. .. .- •. '·"râZa'·'-'suo"" Mâ: .~"'-liî?rarea S'i ~
dintre două puncte aflate în ace- opreşte, calea ~ . îmbalfstează ,Şi' _.
~j~{.
;~;~.-: laşi timp în lucru să fie mai, mare
de 15 m. '
se compacteaz
verselor, \
al calITt,.e,le traj,14
I ~:l:.~. '::1 l
c,.o., ,1..':'
I::C.; ... ="f.: ,-Y. ":::':-~~:eb~f~~~fă d!i l~u c:~e~~l~e~:~= .. .. . .... ,~ .•...•: -( ,:~
·r·
..'ţ',
~.~
verselor. '
.. - In timpul lucrului nu se execută (, '
alte lucrări ce pot micşora stabili-o "
',0'>
tatea căii (înlocuiri de traverse,' ...; -"-9)
"de plăcute .intermediare r- de plăci; .."', ..
. suport.. de prinderi, rectificări de

,
J: ••

.
_.>,
"ecartament,
~etc.).
,ciuruirea balastului, '2~
'1
J •.• ;...

""".La.Incheierea lucrărilor prisma se •..'


," .. cornpactează.. _ . fi
,'" il
-...-:
...
' n .. ,
1.2.: Cu ridicarea iliniei ;, - Temp,eratura; şinei în timpul lu- J' :i
.Ia rînd pînă la 20 mm.
, -t)
:crului -trebuie să fie cuprinsă în- ....1
tre tf +15°" şi tf -25°". dar nu
"""~ai '~~:e de +35°.- .
:'~.,,:.'~, , -"i!
! .\'< , ; ~\,".J.'
Lucrarea se face fără dezgolirea 50 km/h Viteza Şef de
.. , I ~.,,' , 1" 'In r. -
Dacă în timpul lucrului sau)n p~
I . J••\'\{. capetelor traverselor iar la înche- normală district rioadascurgerii tonajului .de sta-;
".,.':
iere, traversele trebuie să fie bu- bilizare temperatura depăşeşte "ti
rate' şi profilul' prismei refăcut. + 15°"· se procedeazăI ' astfel: ''''_.~_,~;I
.

',~;Rel)-ţru,p~rioada 15.X.-15.IV., condiţiile de lucru- şi măsurile qesiguranţă laIucră rile prevăzute în anexa 6 b,
• j _. t. .'

p- '"-~.~"""OIih"We,,,,*",·:5''khett'iiîltttftr±r:!î4fiIjtlfNÎ.''i.
s: ,,~'4 ,,"~ •.. -""""':::':::""-'

j-~,., ' '1"

2 3 II,
,~ ". 1

- In timpul lucrului nu se execută - se opreşte l~cr~re~~'şllli~


alte' lucrări ce pot micşora stabl- Prisma' ',. ,1," ,'1,
"Jj.
':1:;,1
11
litatea căii (inlocuiri de traverse, - se fac reviZii suplimel1ţ
de plăci, de, plăcuţe intermediare, iar la atingerea temper
de prinderi, rectificări de ecarta- ,:"tf +200" ~'" intrOdi,!ce
ment, ciuruirea balastului etc.) 'de 30, kmlh pină la s"',f;', __ ".,
tonajului de, stabilizare~~4~~~,
,qare V,!teza,normală, \ 'l': l' \1:1.[.
1.3. Cu ridicarea liniei Temperatura şinei în timpul lu- 30 km/h 70 km/h Şef de Dacă în 'timpul. lucrului sau ,iri"~'::;
la rînd între 2'0 şi crul ui trebuie să fie cuprinsă: de la ter- district rioada tonajului de stabilizare'
60 mm între "tf +10°« şi "tf -25°« pen-
.minarea temperatura creşte mai mult't'de-
, lucrării cît "tf +10°" (pentru aliniamente
tru aliniamente şi curbe cu
şi pînă la şi curbe cu R ~ 600 ro) sau mai
R"" 600 m; scurgerea mult decit ti +5° (pentru .curbe
între "tf +5°« şi "U -20°« pen- tonaj ului de cu R < 600) se procedează' astfel:
trucurbe cuiR <lMO m: 300000 tone - se opreşte lucrarea;
brute, după - se face revizie suplimentară
- în nici uri caz temperatura riu tre- care viteză
buiesă depăşeMcă +135°; ,' ziua, iar la, "tf; *~O~~.",seT~~~~~~:
normală. l~nia şi, ..,.se ,,~StPr ii1dEilţel)!!J.,~r,,:r.''':1i
- la încheierea Iucrărilor prisma de ~ll}elo~. ,. fi' '1" "!i1J w",t •..
C)3 balast trebuie să fie- refăcută şi "\""(\ .,c,
, , -" ,,1- , :, 't~:j>~Ll"~1"'1.
r...~i ~ e '
(;.:j traversele burate.:
r .i. I'~
'1:",1.,:,1: ,",Jh".S!1~fJ.lli *~
1•.

,~1,
! t

f 2. RECTIFICAREA DIRECŢIEI PRIN RIPAJ MANUAL


c 1."': 1.' J ji iJ ţ·.I{"l'i '~:r~~j'
2.1. Cu ripa rea manua- Temperatura şinei in timpul lu- Viteza Viteză Şef de
, ' ' d 1 1, " ~I,,,,!'l~';"~Cc
D.1!9~,~n ,t;i~PUli, ,rulul; ~pera-
lă în., puncte, pină la
20 mm.
crului . să fie' cuprinsă între "tf
+15°« şi "tf' _25°« dar nu mai
, ~,are, de' +35°.
normală normală district tura ;r~evtne,)Pţ ,'1 ~ar,li~9.#.i~1,I~
+w~·, (În alI~i ,e}i1je !i,' eli'.
orice rază) ,sau lriiai ',fcr1f'J;<;l~~ţ
;'~I~Il,!."~f
"tf _25°« (pentru cur cu' iraza
Lucrarea se face pe porţiuni de
cîte, cel mult 15 traverse iar dis- sub MO m) lucrarea ~ opreşte,
tanţa dintre marginile a două por- calea se îmbalastează şr se com-,
ţiuni afla te in acelaşi timp în lu- pactează la capetele traverselor.
cru să fie mai mare de 30 m. 1·
,'1; J·· ••.. (,â.r ..
Balastul de la capetele traverse- 'i:1[(·
·-,1•• •
lor să nu fie îndepărtat iar după ", 1..;:,
ripare profilul să fie refăcut. ('/ ~,~;f:' C!~I.t
4~i~
" ,
In timpul ripării nu se execută jr ('1

alte lucrări care pot micşora sta- .... --;L; ~


bilitatea căii (înlocuiri de traver- Jl'l I

se, de plăci suport, de plăcute in-


termediare, de prinderi, rectifi-
cări de ecartament, etc.).

JJ _ .._---........--_~~
!..•.
,. ,·~,·f!~ ,•.~.-·t.1

4 5

'"
- In timpul ripării nu se admit ri- Dacă în timpul lucrului tempera-
dicări mai! mari de 10' mm. tura devine mai mare decît! tf
2.2. Cu ripare manuală .~ Lucrâre~J se 'face în etape, cu rl-
viteză Viteză Şef de + 15° (în aliniament şi curbe de
normală normală district orice rază) sau; mai mică decît
în puncte, între 20 şi pare a cel'mult.J20'mmîntr-o eta- "tf -25°" (pentru curbe cu raza
50 mm. pă şi cu respectarea condiţiilor de sub 600 m) lucrarea se .opreşte,
'la punctulă.L de mai sus, calea se îmbalastează şi se corn-
Intre două "etape. de' lucru conse- pactează la cap~tele travefseldr.
cutive pe,' aceeaşi' porţiune trebuie . [V. .' r : c ,1 '''j(,IC ţ~~1""6t~~i!H..
să treacă,' tonajul : de stabilizare c~1F't' ',", 1 ~,n1~.l('~1 :-:'i'Ş Ilf :1& ţ,(;W1-
dar nu mai puţin de 2 zlle.rs.. • f'! ~O()
"
!~ ; l.C."
1,
,.HJ ?P""~~
."" ••••••••

,; ,... llf
f "", \ bhi.( , u; '.J'~'; "(ir~l!:t,o:*,
2.3. Cu riparea manua- - Temperatura şinei în timpul lu- 50 km/h Viteză Şef de P~R~. în "J1mP.H.k!' !j\l+~~I~§~;,î~&Il~-
lă , tC!J' rînd pînă la crUiui trebuie să, fie cuprinsă în- normală district noad,a r sctir~~ 9J\~,J~1[l~iiS~31Pţj;
20 1Xl~ .. '. ' . tre :!!tC'+ W" şi ,~t~J25~"~dar nu ··i ,biHf:art;\,te,rpp~. eJl~ p.~,AAţe '1~\f
."
1. r
('
1., . ":',..
mal .mare
~L.. ' .:!
"de +35.'! . ,
"-ii. W';',,se.Pb9c za, t~jllJ.i'~~- '5
- se poreşte lud:a?ea se, I reface
Lucrarea se face fără îndepărta- .
prrsma ; ",' .,' "

rea balastului de' la, capetele tra-. se fac revizii suplime .•tare ziua,
verselor iar după ripare profilul
iar la atingerea temperaturii de
prismet să fie''l'efăcut.
ee "tf +20°" se introduce restricţie
~ In timpul 'fipării ridi,c;area 'maximă de. viteză de 30 km/h pînă la
a căii este de 10 mm. scurgerea. tonajului .. defo"ţaQj.J~l:j,-
In timpul i.rfpăr ii riu, se execută
% .după, care 'v'.iteza,~;!<!l1cu,~,
Jj:"iGlJ;~n~!::
..
alte luctări' care micşorează sta-
bilitatea căii 1 ;(înlocuiri, de traver-
se, de plăci suport, de plăcuţein- ~,, .'.:1 q ~fl:~'lG:'
termediare de prinderi, rectificări J.I.;·I i.JltPIJ

de ecartament, etc. ! ,'I)f\ L J r.:':1r1 UJ"l'u


1; : j I.P",!; r.r;;.:;~).
21,4. Cu riparea manua- Temperatura şinei în timpul lu- Inchidere 70 kmjh Şef de Dacă pe vdurata tonajului de.fl;tat)1--
Iă la rînd între 20 şi crului cuprinsă între "tf +10°« şi de linie pînă la district lizare temperaturaf- şinei'N' ffeş(e
j 50 .mm într-o singură ,I,:t-f _25°". $ ·i··· :l ) }: scurgerea 'peste !.' ".tf '-1"10°",; '·S'el1lface i"evi'iia
etapă. tonaj ului s4pliţnentjl.r:ă 11î(l 1 tiWpul zilei, iar

r
Intre rectificarea nivelului şi ri-
pare trebuie să fi trecut tonajul
de stabili- la "tţ +20°1<, I§e ,introd~c~;.re§ţrj~;
zare dar ţi~( de ..yit~ză,~de 1,IP1 km/h (~~.{l{1?~ţfl
de, stabilizare. Ii~
nu mai
'1' ".' '! d~1ata, ~c!:r~~rii':lţ?l1.~.j.!:lJ;t!ţ;\,\Eh~}~-
puţin de bl~l?af!? d4P~G~e.~ef;y~,ţ~2i,~d!P~~!l;llJ'
Dezvelirea i'; capetelor}.'. traverselor 2 zile.
pentru ripare ,şi învelirea 'capete- l'. ,,: , ... "'i: '!f l.i:!CI\(·
lor; după rîpare.vse ,face, -în închi- .1 1 •
derea' de!linie.;.: 1..' ('0"(,;'."

)"Cf 1,d
, I
r;" ~~ r":T'c~
... _. ..•. - - II, ,,, ...•. _
-_ .. - "-'" Riparea căii trebuie-urmată'" de _.'. j ,
_. _ ..__ _... . _. _comPJetar~.â..._şi· r.ef.\ţ.(;erea.. PJ·ism..~L__ . . . "'bl'!.''''''~
M~:';'.....1..<l!J-j"
.•...~.~~~~.~;..tw;;:Î.Q.ta:d~:~.1
"
,,~i~~$;,*:t:::1_
I
,. ;'\:--_J.o

----lbr~jj#:,.,
2.5. Cu riparea manuală Temperatura şinei în timpul lu- Inchidere 30 km/h Inginer sau Dacă pe timpul lucrului sau ,~, d\i,.:'
la rînd la mai mult de crului trebuie să fie cuprinsă: de linie pe durata subinginer rata scurgerii tonajului de s~ab~1i"
50 mm într-o etapă. scurgerii a zare temperatura în şină cr,1:!şte'rc'~,."'
- între "ti +10°" şi "tf _25°" pen-
tru aliniamente şi curbe 'cu 100000 tone mai mulţ(·de·cît "tfJ.'+10~",ţî:iVl:ili"" : " ..
R ;;>,.600m ,." ' apoi niament şi' curbei cuiR:;;>16a01ffi1sa'w ::r,t"
70 krn/h cu mai -mult ')decît' "tf +5~'f'il)efi' :'\II~'
între "tf +5°" şi "tf _20°" pen- pe durata a tru curbe-ieu' IR'<1'600m se'.]înilce"-'
tru curbe cu R < 600 m; 200000 tone dează astfel :".1 ..'·'(,l( ,
- înainte de, ripare, în aceeaşi în- după care - 'se opreşte lucrarea; r(\1 '(,""1':;)
viteză se face' revizie \. supliniei'ităf,a
chidere de linie, se face burajul
necesar. normală, ziua, iar la "tf +15°" se intro-
duce restricţia de 15 km/h pe
, durata scurgerii a 100 000 tone
după care 70 km/h pînă la scur-
gerea a 200000 tone şi apoi vi-
teză normală,

3. RECTIFICAREA DIRECŢIEI ŞI NIVELULUI PRIN RIPAJ ŞI BURAJ CU MAŞINILE GRELE


I
3.1. Cu ridicarea pînă - Temperatura în timpul lucrului Inchidere Viteza Şef de Dacă în timpul lIc['UIUi sau învpe-
,. trebuie să fie 'cuprinsă:
la 60 mm şi riparea de linie normală district sau rioada
i'
de seu gere l'a: -tonaiu-
.~ ''''l 1,
C.<:l
01' pînă la 40 mm. - între tf +15°" şi tf _25°" pen- picher lui de stabili, e temperatura
Wt,' ~liniamente
RJ::.'600 .
'şi curb~,
'1'·'
cu
,II ,
operator creşte mai mUlt'd," "tf +15°" pen-
tru aliniamente i curbe cu, R;;'
" f(r l!l' '\,', " ,
600 m) sau mai uIt de "tf +10°"
- între "ti. +loo"·'şi "tf -200~, pen-
tru curbe cu R <J 600 m.
f:,'
pentru curbe l' 'R, 6db'l'm;:s,',e"pro-
cedează astfel':' fr rr"':'~' ..! c '"
(, ~. - se-opreşte llicdmia';')' l'l,,:,lţi;t>:;;ţf ~f
- Prisma trebuie să fie completă,
iar la înch'eierea Iucrării capetele - se 'face revizie 'supli ' ei'i'l!âfii p'e'
traverselor să fie acoperite cu timpul' zi leil iar la:'atn ere-a·'ternii
piatră. peraturii de "tf +20°" se intro-
duce restricţie de 30 km/hpe
toată durata scurgerii tonaj ului
destabilizare. ". ,1, '.
,..r. ~,1 !.f J t:,

3.2. Cu ridicarea la mai Temperatura în timpul lucrului Inchidere 50 km/h Şef de Dacă pe timpul lucrUlui sa:î.iJ'pe(du'-
mult de 60 mm şi cu trebuie să fie cuprinsă: de linie pe durata district sau rata scurgerii tonajului de'lstâbi'-
riparea la mai mult scurgerii picher lizare temperatura "'depăşeşte" "tf
între "tf +15°" şi "tf _25c" pen-
de 40 m. tonaj ului de operator +15°" În aliniament şi curBă :'cu
tru aliniamente şi curbe cu
R;;>600m; 300000 tone R ;;>600mvsau depăşeşte! ';;tf+l0~"
după care pentru curbă cu R <1600 'rrr-se pro-
între "tf +10°" şi "tf _20°" pen- viteză cedează astfel: ,., ,lJ :',
tru curbe cu R <J 600 m; normală, -se opreşte lucrarea; "..".._._ ....._.
- se face revizie suplimentară pe

~-----:-
timpul zilei iar la atingerea
,-- -',~

l II
E>_---' __ .!..".

JjJ
.. _----.~
,._ .•.•.
~_~t:·
:'''!,;.~::t!;:!!,~"",

4 ! ~ ,~fll '"
-:IJ-r.-::( ..
~"1~I HW'
l

!',\f.~
J
I , l"ii'~~-ti!
- Prisma trebuie să fie completă, temperaturii] de "tf I +20"" in, ali-
iar la încheierea lucrării capetele niament şi curbă cu )Rf,~:6ob: m
traverselor să fie acoperite cu pia- .. ", sau> la·)a:tingtrea tetn:perafutir~c1ie
tră spartă. " tf "5°-"1. '·rI,t'·1'U " cur'. b~l'I"
+
,(,.p 1, ti 'R '"
::1,.C"''''11 "'"
, , .•600 m se'] in r~' 'duce.·'.1 res~riţ.it.'i~
viteză 'de,3Q ,m/h'[itie tQstăJ*itu- I . a~
rata' de 'L'sţ , '~iza:r~J:~~p~~~are
50 km/h pîn J a scurgerea fona-
[ului 30000 '; one brute,
4. CIURUIREA BALASTULUI
11Je'
'1
"! j"" r -<"11!"'·' 'N1
:b'~'
..~.~."
..
, J
''1"
".
.
'.'
;,r.r "
v '.
I '; "il)!', 'a"
. l,••.
,!), ..• .;\,l .•
i1W1Jj.r::.l.>.r~
,<JÎfl\<:',.
ţ~ • ~ • f, 11.,
4.1. Ciuruirea manuală - Temperatura şinei in timpul lu- Viteza Viteza Şef de Dacă în timpul lucrul" ",l~:k~aî~:ra
in puncte, la capătul crului trebuie' să fie de cel mult normală normală echipă depăşeşte,jtf +15°"; ')ii'~r~ţa ;se
traverselor şi între "tf +15°". . opreşte;' calea se" irnbal~steaza 'şi
traverse. prisma se 'C6mpactează.1
- La un punct de lucru se admite • -, J tt~' "r: l!", :' ..
ciuruirea la cel mult 2 traverse ,," Irj)q"
alăturate, dintr-un grup de la tra- 'l;' .~ ",
verse. :1
. (Il':'; \
,}~~":.~~,
"~::lt:
tţ": ,1.:1
.J.IJ~"",,·.,/I.l.a
~
~ - Distanţa dintre 2 puncte de lucru, J
,~,
;'h':~·~I\';J'I'·T
.~.~
..
J' ~

trebuie să fie de 30 m.

- Ciuruirea prismei la un grup de


10 traverse alăturate se face in
etape, la cel mult 2 traverse în-
tr-o etapă şi numai după ce de 1,11'" 1'" ! ..
la o etapă la alta s-a scurs tona- ':' !: ,~I ',~
..
jul de stabilizare, dar nu mai pu- IU..' \ llJ ,!~:p_;;!;

,
ţin .de 2 zile. j ~,: t~'-..!.;': \lr -1(,.
!, i ~ 'f '1 '~(-:--; 11~~~'ţ11' ",

4.2. Ciuruire mecaniza- - Temperatura şinei în timpul lu- 50 km/h Viteza Şef de Dacă îil') timpul! litcr~ÎufUt~ti\;~~ftr;.
tă la capătul traver- crului să fie de celu mult "tf normală district tura' depăşeşte- plf>l+ 10°",Iluerarea
selor. +10°". se opreşte.l capetele traverselort se
!mbalastează, ia ,l~a ,,,tf :l720°,"1 'se

l
- Intre lucrările de ciuruire şi recti- mtroduce restr C le de ';v'ltezăI:;de
ficarea nivelului, trebuie să treacă 15 k'm/h pe· 4 ta I fonaj'ulUii;;de
un tonaj de cel puţin 300000 t.br. stabilizare," dupl,;flcare;1 viteza) nor-
mală.""!': ,"~fc, II',' 1...G;'!" cr;
Piatra dintre traverse nu se afî- - I III <li'l ,lI) r
b~, err"-i'
nează. , I " h)

_ La încheierea lucrării, capetele ,- .L - "~"'" '


_uri.;AAr'~'0W'$iW_"'''M##~,""r..;,:;.~_~~~;;.:..._._.!~v~~~e:.~r~.~t:~.~l.,~:; •.~~,..;",~"",,",. ~,.,;~;::;..,.';';-'::::":';";;'~:;jj;;,;;;~:-:;;-;;;,1lt'.a.~
__ '",.,., . -" " 1 "'~ 'L.' , ~r'. ~ } 'I~J,,'
"1 2 'i,'l
4" 1\

4.3. Ciuruirea integrală


ali prismei cu maşinile
- Temperatura, şinef in timpul
crului să fie cuprinsă intre: '
itt-<-
,
lnchidere
de linie
30 km/h
pînă după
Inginer,
subinginer
1. D~că rhtlin,'pJl ~l
la burajul II,. te
~~,l,:,tirlf
ratur~
grele cre cale. burajul 1. sau şef şeşte "U' 4-10'''', s~Tpr'
- "tf +10°" şi "tf -25°" pentru ali- 70 krnjh de district. astfel; '.
niament şi curbă cu R ~ 600 m;
la burajul I - se opreşte lucrarea; , .
11
- "tf +10° şi "tf _25°
14
pentru pînă la - se face revizie suplimehtarâ~îi
curbe cu R < 600 m. burajul III, pe timpul) zilei, iar dacă:~teD;l~~:
după care peratura depăşeşte "tf -h20~r:.,
- După ciuruire să fie asigurată pia-
tra spartă necesară la capetele viteză se închide linia şi se', face de:;:,.
traverselor. . normală. tensionare. r, , 1', 4 'G ',',1
','i
l' ~r (".. 1 r.
2. Dacă de la burajul 1 şi pînă la
scurgerea a 30d 000 tone după

te "tf +15° 11
, I
burajul II, temperatura dep~şEl,ş,r
se face revtztarsu-:
plimentară ziua, iar la atin,gerea,'"j
temperat urii de ,t~ +20° 'Ise i~±!" 11
,

troduce
toată durarestricţ,i
ta 'III (le 30,.,.km"l,h'p,e,,'
ţiner~i, t'empe:;;' ,
raturii de tf I 20°"11saJ' mal
c,., mare, iar d;{pă· .sumareal..tona':
-.1 jului, viteză nolC, ală. I' " ,
5. INLOCUIREA şr MANEVRAREA TRAVERSELOR ~
~ ~.i'!., : ,

5.1. Inlocuirea şi ma- Temperatura şinei în timpul lucru- Viteza, Viteza Şef echipă Dacă în timp~l, lucr~lui' illediBet~i.'
nevrarea izolată. lui trebuie să fie de cel mult normală normală tura depăşeşte,; tf + 15o,,,!tJlcrate~
"tf +15°11
• se opreşte, prisma se reface 'şi se
compactează.
De o parte şi alta a unei traverse
care se înlocuieşte trebuie să ră-
mînă cel puţin cîte 4 traversene-
mişcate pe toată durata scurgerii
tonaj ului de stabilizare, dar nu
mai puţin de 2 zile. '
La încheierea lucrărilor traversa
se burează, prisma se reface şi' se
compactează.

5,2, Manevrarea traver- Temperatura şinei în timpul lu- Viteză Viteză Şef echipă La fel ca la punctul 5,1.
selor joantive şi a tra- crului să fie de cel. mult" tf ,+
15° 11
• normală normală
verselor ajutătoare ră- Manevrarea se face, fără scoate-
mase de la calea cu rea balastului de la capetele tra-
joante. verselor şi numai a 2 traverse .1

consecutiv. 1
iR'l
Il
1
--~-l~-,,·~"~,:;:._,~::·,·,'r
"

~' tL.._.__ ...


,.....---.-----._-
,
,
I I
3

In timpul manevrării se admite II


să fie dezgolite .în acelaşi timp, '!I l' '.l~; l'
cel mult ', două spaţii" dintre . tra- bn Lr 'li,: "
verse. . ":ţ>";i':< ,i ll:,."

După terminarea manevrării, pris- ~.


' 1'. t 'h~~!:i~,'.'
;[' 1 tL~:'" . 'i"~:!'
ma se completează şi traversele ~ ,_ ,~ ,=!,
I <1.11 "0,

se burează. ,Iii:',

6. INLOCUIREA,MATERIALULUI MARUNT ŞI A ŞINELOR DEFECTE ŞI UZATE

6.1. Inlocuirea materia- Temperatura " în timpul lucrului .să


lului mărunt (buloa- fie, cuprinsă' .între "ti +15°" şi j I't: 1_' ~+;- .1
ne, tirfoane, plăcuţe, "tf -25°" .dar nu. mai mare decît ,f{,,- .i..
+WC. ,.
cleşti, inele resort). ;', '\ , , ("1 'it. ~*(~
R~~
Se poaţe face Ia vgrupuri de cel Viteza " v:iteza Şef echipă La .trecerea .; trenurilor să, nu.eră-
., mult.3 capete-de .traversă, la rînd. normală .norrnală j~'; mînă dezlegare 2i, capete, .de lJ.tra-
Distanţa minimă între 2 grupuri versă alăturate.
în lucru în acelaşi timp să fie de '.'
30 m. ·,:',:tfi!'
'<:;.:) \;'q.. lil

ce 6.2. Inlocuirea izolată a Temperatura în timpul lucrului Viteză Viteză Şef echipă Lucrarea: se face' în pauze· de,' cir-
plăcilor metalice de să fie cuprinsă între "tf +15°" şi normală normală culaJie,;";::i\. dli'J t',:rţ
suport şi a di bl urilor. "tf -25°" dar nu mai mare decît .J ,L' :':~l)ill)f~. r tG-1J;;.)l!~··

+35°. r .o ::1 .. ': ,.. ,.~~: 1(.,,1 "1' j(.w\p J::~(:; 'l" ','

"I;! .iIY". rn 1, i';I[ ~·i-:-)U,.l'/ r."iJ pr-


Se poate face la grupuri de cel •, ,. " ;: .i 1..: J', 1 H ;.. D'1'l • ~r;l..G~f I

mult 3 capete traversă la rind. Dis- ,1 'e'GI i51( j' It' l:.I.),JH ?fI-
tanţa minimă dintre 2 grupuri în jJif., li',:·! 1[' (lr.;hş'~r:;g-:-
!'(~")L(~:]ţlJ['!J
lucru în acelaşi timp, să fie cel ·1CJ.·c.·r,rs~r "0\1.1/)',' ((lOG qnbW
puţin 30 metri.
v' D~1(,' ,Ţ~'r r···:'ll! ii [ ~':r f)l~~ r~
6.2. inlocuirea şinelor Inlocuirea se face cu şine lungi închidere Viteză Inginer sau Dacă provizoriu ~', îne pe un fir
uzate din curbe. sudate sau cu sine scurte eclisate, de linie normală, subinginer cale: cu. iiloante t .pe qltu1WCc;U~f'!
",;i:':
montareafăCî~du-se dupăreguc fără :joante;': tem , ,atltraliii ~ţâ~ar.ef'i" .....
lile stabilite' pentru montarea căii se considerăi tem ~ralll1r ,ffi!e#i'J}(~II.~lh;! ,
fără, joante sau I căii cu joante, a firului ':făr:ă ~JJo'tHite, ,.1 i<ţşor1l!tă ~'<
după caz. ., cu 25%• i ,,' L\'i\:: ,::h . :i:,lu+~Iit\t'" ~' I
- .', 1', ,,~ :1 ....." ',f,j.~; ,': ,~.\,~1. ",
La; înlocuirea cu şine scurte, ecli- r ('t
sate, lucrarea se va face în aşa ,1 tţqG~I':""V
:~
fel încît capătul căii fără joante 'f !""rib~l'"
să nu' cadă pe curbe de rflcordare. "1._ i.t I ;"1 ;
Ambele fire ale curbei să
aibă acelaşi fel de joantă (sudată
____ . .._.. _sa~~clis~!~._.
.....1-
,-- ••••..••••.
_.1. ·::.~;:::::~r:7.;'~~~::::7~.;
~'""~~{-.,...j~tb
2 4
':t'lli·'ţ'>,,, 6 if j ,;~ ;:J[,i'
1 3
,·"".1)', fi' : :\" , 11' 'r"'Lldl\;l,ll~l' I
. .,.,(,1 .:, ~I:j; '1 ;P'~ 'u'
6.3. Inlocuirea şinelor Se procedează ca în cazul unei şlne Inchidere Viteză Inginer sau ;111... · '.1 " :Jl"::'~ ,,:','l ~tfl';'lfi~." .'H'~'I~I"
'j ft::,~,l,
defecte din corpul rupte·.(vezirranexa.7-); .. ·.;.',: ", de linie normală subinginer .' 'l'.' 'li'ul}! 1,<;' ţnl/:l\if '.,,1 \
tronson ul ui. uri ''''. .... .1, ·':i. l~" !' .. '110.'1. <:(. 'j[lrdt'jf~';Ef : 1: ::.~
.•.. ~I',. "F, ." u;.~,··...t 1;.: •. , 'T' ': • Ir~ •. !U·~1 .~:n.,,'!1tJ'~!~9t :'
6.~. Inlocuirea şinelor Inainte. f{le:.\scoaţerea· eoliselor (se Idem Idem Şef de ,.11. " ,,:' , '1" • 11~,ll;!)(.;I, . ;I,:.V ."":ji,
defecte' 'din :: panoul cont~'oleazăII>\>hse .refac pri'~derile "1 '.1.: district 'F'" '1". W'( .r p i!'·..·II.·,', H,tp:~rdt
·..tampon sau la capă, verticale -Ia momentul, de 24,daN;m, ..: :. q .!)'!J' t t • li r' !,:'. q nr Bj··!1 J'jt I
tul căii fără joante. pe lungimea de respiraţie ateren- . . j" ..,.
tă temperaturii din timpul repa-, ".1' I
raţiei. l' '
Dacă temperatura în şină depă- "r "': . I .1:; I
şeşt~. "tf. +15°", . se compactează \.1 . '''" .. 1; Ij Il; 'fi tl.1JriGU' ~I'"
spatiile dintre primele 60 de tra- .. ..' [J, '. "; ~~".,..,,:.I?j"" JOCI
verse de la capăt. ..j 'w (1 i li, . ii, . "'1'

7. RECTiFICAREil eCARTAMENT ULUI ŞI RECTIFICAREA NIVELULUI PRIN PLA~UŢE~: '.' ". . 1,)' 'Im~ljJf'r~~~;~
7.1. Tragerea la tipar Temperatura ·şif).~ţ în'JiIţlpuClu- Viteza Viteza Şef echipă La tr~&re,a ţremirilor "sJ';imQrii:l1:
şi rectificarea nivelu- crtilui: să fie mai mică decît' ;,tf normală normală mînă: "nelegate' 2 capete' ae,~,IWi1t
lui pri nplăcuţe, + 15°« dar mai mare decit "tf :":':"25°".
. . ',.
versă alăturate.
,~' .
. '" r( 11111CI';;
·"u;bt~i.H· '-,
c;, - Se execută-pe un singur .fir. '. " li "! bc.
<:D
- Se poate face la grupuri de cel ...:" ,.
mult 3 capete de traverse la dnd: •~II
Distanţa minimă între două gru- ,.,
puri în lucru în acelaşi timp, tre-
buie să fie de cel puţin 30 m. ' ""..-! :r;
~:I.J
NOTA IMPORTANTA: ,1
'()rr ;~ft!,rcTq
1 Lucrările de rectificarea nivelului' sau' .direcţiei prin buraj şi ri paj, de ciuruire, înlocuirea sau manevrarea traverselor (punctele
de la 1.1 la 5:2. din prezenta 'anexă), precum şi alte lucrări exe cutate manual sau mecanizat şi carerdeconsolidează prisma, nu se
vor începe decît dacă prismq' 'de 1 b-alast este completă conform reglementărilor. ;) ,,1' .', ).l1f.:';

De regulă, aceste lucrări nu se"vor executa în perioa'da"'15 aprilie' - 15 octombrie. Dacă totuşi condiţiile de), siguranţă saunălte
cauze bine justiflcate impun executarea: şi: în' această perioadă, se vor lua toate măsurile inclusiv,detensio·n(itlj~a,. -preterîsibnaeea
sau uniformizarea de eforturi (după caz), astfel ca temperatura să corespundă condiţiilor impuse în coloana 1 din prezenta anexă
şi siguranţa circulaţiei să nU fie afectată. ,.' " . ',:: .. . . , . i " . l' ".; il
2 Dacă temperatura
însărcinat
şinei depăşeşte valorile din coloana 5 pentru vitezele respective, existînd pericolul deformaţiilodla
cu revizia suplimentară şi supravegherea, trebuie să înăsprească restricţia de viteză iar la apariţia
cale.i-agentul
ifl elon.semne.ide jl 'f'
~.

3
deripare să oprească Circulaţia şi să procedeze conform articolului 23 din prezenta instrucţie.
In curba cu R < 600 m, la lucrările care deconsolidează 'la rînd prisma de balast, trebuie ca înainte şi după ter," area: :lucrări1V,r
să se facă măsurarea poziţiei căii 'faţă de reperi ficşi. f
,

,1"
1 ''':q.

~-,

Il
I .~ ~~ ••••••.•.~""_
t ~ ~!\I
••• , ••• Jo.o.-
i
'f'
n
.t
';
'J • I\\J'-"O; ~", '!
\ ili.! . - . ~Ji'"
~it. r. r--.._••··,.\~"~
.....
~

;, I'~

----.-~._-- .--...l........
n::T:""
LUCRARI CARE IN PERIODA lS.X.-lS.IV. SE EXECUTA ŞI IN ALTE CONDIŢII DECIT CELE DIN ANEXA 6.,.,111

CONDIŢII DE' CIRCULAŢIE ORGANUL CARE


CONDIŢIILE DE LUCRU CE TREBUIE OBSE
LUCRAREA . INDEPLINIT&'SIMULTAN' CONDUCE (măsuri de luat 'iri
In' timpul După terminarea LUCRAREA
lucrului lucrării

.;J '1 ;

1. RECTIFICAREANlVELULUI PRIN BURAJ MANUAL SAU CU CIOCANE ELECTRICE


~J ~~!JS}t~l
1.1. Cu ridicarea liniei - Temperatura' în şină in' timpul lu- 'Viteză Viteză Şef echipă - Dacă în timpul lucrului şi!pe"d\f"l J (
în pu ne te pînă la crului să nu depăşească tempera- normală normală rata de 'stabilizare temperatura- i"
}I
20 mm. tura de fixare "tf", pentru alinia- depăşeşte temperatura de fixare
inenteşi curbe cu R~600 m şi sa (tf), lucrarea se opreşte;' iar .la 1
riu fie' mal mică decît ,;tf _25°<1 "tf'+15°"·'se introduce restricţie '.
.1,

pentru curbe cu R < 600 m. de 70 km/h pe roată perioada ~


de stabilizare. ~
Dacă scade sub "tf -25°" în
curbe cu R <600 m, lucrarea se
opreşte.

2. RECTIFICAR'EA DIRECŢIEI PRIN RIPAJ MANUAL

2.1. Cu ripareamanua- Temperatura în şină în timpul lu- Viteză Viteză Şef de - Dacă în timpul lucrului şi pe
~ Iă în. puncte sau la crului, să nu depăşească tempera- normală normală district durata de stabilizare tempera-
rînd, pînăla, ZO mm. tura de fixare "tf" In alintamente
şi curbe cu R ~600 ni şi să nu fie
. tura' cleptişeşte temperaturad.e
1

'. j:'ix;,tre \,ti"!, ;lucr,atea" ie tiprE*l'ffi,~ t


'il
mai' mică de ,;tf _25°" pentru iarvla ;;tf' '-HI5°"·,"'se·'introdfIce
curbe cu R <6QO m. restricţie de viteză de 70 kmih
pe .toată duratjtb,:' najU,l,,Uide. sta-
billzare.
Dacă scade s"
curbe cu R <6
IJ "
"tf, -25ţ" . in
h

" m, lucrarea se
L.,
tii!:':
opreşte. .,Ii ~lljl; '.'

3.1. Ciuruirea manuală -


3. CLURUIREA

Temperatura ·în şină în timpul lu- Viteza


BALASTULUI

Viteza Şef de - Dacă In timpullu,.... I 'I!"'ij


\ I . inl.'. . - ti
1,0(." I! II
la capătul traverselor crului să nu depăşească tempera- normală normală echipă durata de stabilizare, .erÎlpera'- :11 '
şi între traverse.
I
tura de fixare "tf" pentru alinia- tura depăşeşte temperatura de'
mente şi curbe cu R ~600 m şi să fixare "tf", lucrarea se opreşte,
nu fie mai mică decît "tf _25°" iar la "tf +15°", se introduce ,
1

pentru curbe cu R<600 m. restricţie de 70 km/h pe toată


durata tonajului de stabilizare.
Dacă scade sub "tf -t50 14
in
curbe cu R<:600 m, lucrareâ-"se
opreşte ..

t.Ji:....: ••..jil.••~~!i;..t..d.y.,
..-~"-_.,~.!f':.
••-- -,.,,,,,,~=,,,,~
•..
,.jJ.1i="i~fflw"ZH*ttZ!r;y .".cifTWt:fIWakd*wNzf$MtW
- .,'
1

,(
1;'; ;1r'l::r~
!t;1
'11~•..ţ;j

REPARATIA' RUPEBILOR. TRATAREA INTRERUPERILOR ŞI REPARAŢIA DEFEC1'ELOR DE ŞINE,


; P~ CALEA FARA JOANTE

Lucrările ce se execută şl condiţiile ce trebute


Felul de!ectuJu! Felul reparaţie! tndeptlrute- simultan Condlţtl de circulaţie

"
~ 4 .1"
'. u.
1111-11'
~
icd:I'."':,
!~, Jr

1. REPARAŢIA ŞINEl RUPTE SUB CIRCUI1AŢIE


,
'H,i I f. II.'
','
~ ". 111:'
t !ro,"l,
,1' '.·~.~.'~',~;t:
11•.•.
.Vi
1".;1
,
1.1. Rupere simplă pe CONSOLIDARE - Se strîng puternic prtnderile verticale pe - La descoperirea ruIlerll.- Co . idare4 llrovi:'i
u
una sau ambele şine PROVIZORIE cîte 30 m într-o parte şi alta. circulaţia se opreşte pînă zori' 1; ttfebut'I#i.i uhna!
cu rost eclisabil de ma- - Sub capetele rupte se manevrează traversele la montarea chitului sau tă de' rfepa' ~la' pro-
ximum 5{) mm situat sau se montează chituc de lemn placat. manevrarea traversei, după vizorie in, FI, .Imult
la cel puţin 6 m de - Se montează eclisele normale sau curbate şi care se poate relua cu 12 ore de '..::rţ!.~co.,;;
joantă. se strîng cu 2 menghtne (sau cu 2 şuruburi) 10 krn/h. peri rea ruperll.ţ ,( ',1-
la capete. - După eclisarea cu 2. men- - Dacă circulaţi~(pI:!X;+
ghine (sau 2 şuruburi) mite, se poate t tace
restricţia se ameliorează direct reparaţ!a pro\,

-
la 30 km/h pînăla repa-' vizorie. v- 1 ro"
ff:>.. raţia provizorie.
1.2. Ruperea simplă pe REPARAŢIE - Se verifică şi se strîng puternic prinderile - La descoperirea ruperii, - Lucrarea este' vala-
una sau ambele şine PROVIZORIE într-o parte şi alta a ruperii. circulaţia se opreşte. bilă şi în cazul tnio-
cu rost mai mare de cuirii unei porţiun]
50 mm sau: de şină cu defe~ij!,.
- Rupere simplă cu rost - La reparaţie se introduce unul sau mai multe - Lucrarea se face cu închi- - Reparaţia prov~.~"
sub 50 mm dar ne- cupoane de şine de lungime între 10 şi 30 m, dere de linie. rie trebuie urmată
ecLisabil sau: găurite şi eclisate normal, cu rosturt de di- După terminarea lucrării de reparatia 'clefini~
- Rupere multiplă la lataţie 'conform art. 16.4. circulaţia se reia cu viteză tivă, înainte ca tem-
distanţă mai mică de - Se manevrează traversele sau se montează normală. peratura să crească
4 m una de alta, sau: chitucl placaţi la noile joante creiate. cu mai mult de 43·
- Rupere simplă la - Se detensionează zonele de respiraţie create peste temperatura la
distanţă mai mică de şi se determină noua temperatură de fixare care s-a făcut repa-
4 metri de joantă. pe aceste zone. raţia provizorie,
In cazul cînd ternpe-
ratu If' depăşeşte cu
mai' !ult de, ,430 tem-
pera la'd,lie
la repa;
raţi 1/1' t(jVt~l~riJ::,:fă~~.
a.~.
rep
, fl "ti t'''''f "
, p,\,+ u .' r.\
ţfa ll~fi,nJt!rel
I:'~
atu se faCe (leieh-
sion feif ~'capeteIor
rupte, ~~, """ ._.

,(
~ li·l,
1,

I~II~

, , 'Y

l.fftll,
'1"\';"' 1 2 4
t!Tt'U1,'

1.3. REPARAŢIA Lucrarea se execută cu detensionare, preten- Lucrarea se face cu inchi-


- Rupere consolidată DEFINITIvA sionare sau uniformizare de eforturi (după dere de linie.
provizoriu sau repara- caz). După executarea lucrării,
tă provizortu sau: Se elimină [cantele prin sudură electrică prin polizarea sudurilor şi refa-
- Inlocuirea unei por- topire în capete şi presiune, sau prin sudură cerea pri nder ilor, circula-
ţiuni de şină cu de- aluminotermică. ţia se reia cu viteză nor- ". t:J1J.!·'~ f 1 C!l
fecte, După terminarea sudurilor şina trebuie să mală. .i .~:!,':", I;·!..•..
q .ţ·kiWjiJ~i:-
'::,1

,;ţ. se afle la ",tfd" sau la temperatura iniţială.


La terrnlnarea ,lucrării, ,slAslurile l ,trebuiepo-
'!1' I~,

!~ ••• :T
.\': l!~~ert
li( itt:;,os--
.
,id'

l.i:;;at~)n't,()~e~a!:lţe~ţl.prescrise şi toate prinde- /1' r:!,,-~~P 18i


~I
nile ~yer:ţf~~l~strîn~e' la momentul de strîn- ~i qG,_·ftCD
gere, stabili t.. ' ;',{,;/"
il', ;lţi;:!"~Cţ
I ~.
2. TRATAREA. lN'TREROPERltOR !d>BLIGATORII PENTRU ANUMITE LUCRARI r..>, : .t, il' , ,:H f6HJ"
'li .' '1', ~ ~:" 'i'.·:!·'·,,; t' " ,: .• \ JI .'!,~ j",' 1'11.H • 1, i/ ..,)J Jţ.. tJ~1rlL!r..·
2.1~,Tăierea uneia sau Reparaţie - Temperatura: şinei în.. timpul, lucrului să, nJ1 - In. timpul tăieri i şi repara- După.. r"l,~ntro~~~~~~
'ambelor· şine .Iungi -pen- provizorie cu difere ieu. mal mult ..de 5°faţă.de, temperatura ţiei, Inchiderej.de -J.i,n~e,iar _ , podului, ,jSe ţaţ~Aif§~
tru introducerea podu- panouri tampon de fixare. după terminarea lucrării ~iilraţ~9-~detinit,~~~~wp
nilor provizorii., sau a~~ reglementare, - Inainte de tăierea şinei, se strîng prinderile viteză normală. ~lI-ml şe.; al1~ţ~~'ot1l-
tor' lucrări similare. ,'Li joante-şirpstur! la,momentuhde:24t daN:,~m pe cîte 15 ro În- "'! !':"_" PItV,qţul,u1.Ş, .\Il~ofi.r!cr,
normale. . trcorpat;.te'lşi: alta a",tăietu~ii",se,completează l' ""·("Il." !',,!, , r'JGI.q 2 ,ŞI.I3 .."
, 1.' .\.!';-t,f).r
-'U'
~.'q;'> A,,"''':
1~.'\tw'!I~'"
fţ>i. prisma şi se compactează spaţiile dintre pri- Dac" dupa' tălere "se'
t.:I mele 15 traverse într-o parte şi alte, ,i.: fac r6sturi necores'-
Şina se taie în două locuri pentru a se pu- f !' :.c 1:~1_ pun ",lloare i' tempe"1' I

tea introduce un panou tampon de lungime ~H;C!lO'.1 ''',''(-1' ratu .ulo!.>,i)·,' satt~iJI'(taca
regternentară, cu rost de dilataţie funcţie de I::~;I ''.oI,j,III,',),'; x'' .J'~
tă'ier' .' :'se '<'
maces '-"'1'.a~':a: Ii);
'"
temperatură. r- .~:J'4"'':.1 , lJJGIJ- ta" ';. j peraJurii d.,Cl:\
Dacă' 'îrttrerupefealJ'este"nUfutli'pe un singur .d J'. cea; , v:ăztlit~rin 'co';~
., '1
: 1 ~

fir de 'şină, se-Introduce şina tampon'·cu, tra- ( !TC,. ;"': îl. ,,(f
"Ji)
Ioa 1: 31'; 'ljltunci?'se
verse' [oantive ca' şi' în' cazul întreruperii

r
',' t-. ~ ~
pe fI. , fi' "'~)! qr-,i:)- fac d : det~nsfbilarea
• 1;;' ~ U~I- ambele fire:' :.. '" I"!',',r, . .-~,r 1 j!f ~:~T! cap t' l' r.ljt~:iijţe,'~~f;
111. j' •

'J, •... " i,-';" "; i.


,/;.l;/lrl,) !
; .. ,
bilinduîse'l rlnouă
, ' li"~ -r: :\ .. ,):. 1,' ~ {tG" r,! .,'}-:1.
",
temperaturi , ' d'l:kcJff" l'

xare.
2,2. Tăierea uneia sau Se tratează Idem punctul.z.I. .de Ima! 'SUs. \~ Idern punctul 2,1. de mai sus. Ulterior se face re-
ambelor" şin_E!" lllTlgi", ca (J" re.J?ilraţie. paraţia definitivt1!. în
pentru introducerea provizorie cu "condiţiile âe-ră"'jrifilC:-
joantelor izolante În sau fără tul 1.3. "coloanele ,3
stare eclisată. , panouri tampon -_. şi' 4, .,-_. ,;"-:e;j;::-:=
la, joantă, conr, ~.. .. L

,
'( '"'; .~." ., o<
anexei 3 ,,", ..•t-
-.- "punctele 2,
4a, 4b, 5a şi 5b r:
!.. \.;' ~ ,
cu traverse ...•. :!.'\: '.' •.... ';j
toJ..
';!jdhtivejşf~t6sj';,;;', .,' i; ,fi" i.,,,! /;, t { ,.',~':l -. ,I~' q/
turi reglementare.
~~r,rJ" "'~,,,",-
\I:ID~~=:y.t.M'.J':'«_Ve .'
.•• ~",._
~_"~~"'ci'-"'l-",~~~~~lilil"jf""wt;f\*_~'itn,H ••
"~"d!l,.".l,,

l~:"f\-
1. '-
I. \
.1
i'"
ţ>:';'-.. ,- 3. REPARAŢIA PATINARILOR SAU A DEFECTELOR DE SUPRAFAŢ14.
""-'-1- 1IIItff~l'
1 t!'-.l:,P ~1 ." \11'1 -.
1"1.
'
11
Patinări, exfolieri, capevIncărcarea .cu - Temperatura în timpul lucrului nu trebuie - Viteza normală. , '\ - Lucra le sel1e
te bătute la' zorîele ,d~ .sudură el~trică să depăşească, "tf" şi să nu fie mai mică : confo" ! te~'n0Logiei
respiraţie. lsau ~xiaceti- de +5°C. ii " de. ură :!lsttt~1J,iţ,ă:l'4
ţ'
,,' 'Ienică, - Lucrarea se face sub circulaţie. j
lII V) pent . acest cazuri!" 1
1
.~ I
1,',"-; .;. ",,' , li"'"
r::'
'j '".
'(
"'~,
.1
.~:
I
'14~

NOTA:
r :
~~.
, '.
. r,") • 1. l' .,!!. 1.. 'l;.?1
':' l ~''ioi .•
l' ~a d~sco~~rire~ u!.l,el şi.ne rupte, trebuie. co~trolate capetele pe. lungimea ~e circa 4 m pentru a se:' desc'operi' eventuale O'~·"
"" Iri~
fisură depistată pe.icapătul rupt se consideră rupere multiplă ŞI se trateaza ca la punctul 1.2 de maisus.: . '1 ~ .,1
,: ' .....••
2 Se admite 'să existe întrerupere numai pe o singură şină a căii fără joante, cu luarea următoarelormăsurr: - ,;
- întreruperea să fie reparată provizoriu cu traverse joantive, eclise şi rosturi reglementare: .•.. ;' :~ I

- înainte ca temperatura să crească sau să scadă cu mai mult de 10 faţă de temperatura de fixare (tf) dinaintea înţreruperii"
0

1
zonele de respiraţie se detensionează (sau pretensionează) şi se fixează la o temperatură cuprinsă între "tf" şi "tf+l0o'f :, ; ,
Iti'

Lucrările de reparaţie provizorie care necesită detensionări, pre tensionări sau uniformizări de eforturi, se fac sub ccndircerea
ingi neru lui sau subinginerului responsabil cu sudura şi calea făr joante din secţie. ă . __ _ ;~. __..'.:I ' ' ';:

J d ,,:~
,ţ:.. ,;t- •... .v: '-o
c;..? r,,", I~,~

:1~ ~ .ţ~

~;"
...
;,~
if.~

'oj

,J o'\:
. J. ~~
L~..
".
.
,
~
;t~. ,,' ..;.•..: 1';
..
~!) l
i\ ...
-
.-~ , ' j ft
i 'v, ''''1-'
l " >
';

!
, i

,"
I
.,
."..•....... ,
___
.ti.:.. .!
! )J
~
..il
101':;

§:
J,- ~
~.

;r
.' ,.~.)"- "'c~,:, ,...··:i
ii
1 ,°!O'o
, .",
~
n.

I
+
\
~l
,l
it }1!
:

i
41
!~
~i
~i
11
~i
II

! ,
; ,:
:1 i

I .._ ,._L..._.,~

,,:1;. •.
""'$
!i.,
2~
-z-cs-zs

01

MATERIAL PENTRU'EQtIsA~-:;~3Z0,!IE
1L _O~ ~~~~:L
~t;i·c~t::fl~ '" ~~; ~~:'
~ , MENGmNA S:I"ECIţ\-~~-'

~
'-5
•• ..J ,...
A - 14")
15- ~. ,- .~
130
~L.5' ~

-
!

f-- h
J.,Jo 1 '
N

~
\.
t-
--
. r •.. J
~
/M 32><2
'\
-F I
J~
-- r
i,
r
t
'-l '- -
. •..•... I

l,{")")
ce)
~ t-... ~
a..
~ 160
~
b--1 L
lJ,
t~-
1.
..-- ......r
a ~ ..l-
.
"
"1> ,
.--
J I~ o
lD

B
300 r ~
r- A - B ~-1L. 5

!.

. :~
I 't

ECLISA CURBATA CHITUC PLACAT

-<f)- . -e- i
500 1
q
i ,1
, '·1~
!

~~
.4
<
44 ·1'j
"
~~

1
~J.-_:!-.J::fj.~~~-.;tJ'j'-'-'; r- ;-'"S'î ::;L .--- ;;;~. !~j . .: J.

~i~)~~~=~-=Ţ'

i':~":~~~'

INFORMAŢIE
.referitoare la deformaţia căii fără joante

i'fervahil de staţie şi poziţia km a porţiunii deformate _

:'
jdiiţt de
c--
km/h
~ --~---
u'[~i1lnlc suportat în luna în care s-a produs deformaţia tone
~;;;z:..a:.?:-;-o-
ş(ora- constatării deformaţiei _
J~. de revizorul de cale sau de (se va trece agentul care a descoperit
~â_- _
, tiM in' -timpul sau după lucru la cale (se va arăta felul lucrării exe-
~~.~~cale--şi timpul care a trecut de la terminarea lucrărilor şi pînă la pro-
e!ucerea deformaţiei)
.__ descoperită de -mecanicul de tren (se va arăta nr. trenului, felul locomotivei,
.. viteza .de circulaţie a trenului după banda vitezometrului)
.' .. ',:,..., ".;.. .
~. Circumstanţele
, .
deformaţiei:
"

'/.- temperatura şinei din zona deformaţiei


- la ora constatării deformaţiei
.- cu circa o oră înainte
"- dimineata la ora 9
deformaţiei:

circulară
racordare

fixare a tronsoanelor pe care s-a produs deformaţia

rep. periodică)

şi la lungime 1

45

~------------------_.._.~----------
~
._;:.e,~'!!;:-~:'~ _~:~=:'='.'-_ _~~ "'~ '~1__ ~J,ţ.,'"':-T4-;;:'",",,~"!- .••
,,~!.~'"'r;'~_

~"''''~~:O:..:l-''::
r-

.,. (l ~3:~~starea prinderilor şi momentul mediu de strîngere a buloanelor verucat


:r' - numărul panourilor tampon şT ro~tiu~de la capătul căii fără joânt~~~";
~-'--~-. - ~ ~-"

__de_~or~~ţi7i:, :;omJ
7. Numărul şi ora la care a trecu~"_~~~im~_t~"':~~d~~.a~~tea.
"~~-~-~
8. Deformaţia s-a produs sub tI'e-fl~~ sau în spatele trenului ..
--r§@ ,~-

9. Consecinţele deformaţiei
10. Măsuri luate după deformaţie

"·rrrJ: t~;-: :)':1:1


"-;,J..: \. . ~ • ).j~."j.ft"i

INTOCMIT VERIFICAT
Şef secţie L L":.I· ~\.~'_... Şef" Diviz,i:e; i/
, ' " ;";L

',.)

"VAZUT_ ,
Director regional cu întreţinerea

'"' . ~ (

(r"

. f'_~, . :~
:.;",.,

. .•s » .-.
'

e:

:~.
_! L'

~~;, j'" ;-:~-t 1':;'

r- ;. 'J"T' ; i!.; , c' J.

( {; t ~ r'
'. '. ,"J: [':)

.n "el .[f' ~1 '.'1

li4'6
t
-~

-~

1
pt. fiecare tip

cale pt. fiecare tip

cale pt. fiecare tip

joante

5· km cale pt. fiecare

cale pt. fiecare tip

.1 şi tip şină
10
..
.•. .~ .•.
II
I
puţin două pînze tăiat şini

.•.
.•. .•.

APROBAREA DIVIZIEI DE LINII

4':fr.
it" '. ~
~'4;?

':r.,h,' . e.l' ",.t<'>,' :-~iin~! .,.,' f(\" -, \

47