Sunteți pe pagina 1din 6

1

MINISTERUL CĂILOR FERATE

Uz intern

I NSTRUCŢ IA Nr. 324

pentru

CONTROLORUL TEHNIC L.
2

Editura Căilor Ferate


- 1956 –

CAPITO LUL I

RECRUTAREA ŞI NUMIREA ÎN POSTUL DE CONTROL TEHNIC L.

Art. 1. Controlorul tehnic L se recrutează din cei mai buni picheri de linie ,
şcoala de calificare de gr.III L şi cu o vechime de cel putin 10 ani în exploatare în
ramura L , din care cel puţin 4 ani in funcţia de picher.
Înainte de a fi numit în această funcţie , candidatul va fi supus unui examen scris
şi oral asupra cunoştinţelor profesionale .
Examinarea se va face de către o comisie compusă din : directorul regional
adjunct L ca preşedinte , delegatul Direcţiei generale a întreţinerii căii şi şeful
serviciului L regional , convocată în acest scop de către şeful serviciului L. regional .

Art.2 . Controlorul tehnic L depinde direct de şeful secţiei de întreţinere L. şi are


reşedinţa la Secţia L. respectivă .

C A P I T O L U L II

ÎNDATORIRILE CONTROLORULUI TEHNIC L.

A. Îndatoriri în legătură cu executarea lucrărilor

Art. 3 . Controlorul tehnic L verifică , din punct de vedere tehnic , pe teren , cali-
tatea lucrărilor ce se execută de către echipele L , pentru ca să prevină apariţia defectelor
şi pentru asigurarea unei durate lungi de bună funcţionare pentru toate elementele căii .
- Constată deficienţele în timpul executării lucrărilor şi ia măsuri pentru înlăturarea lor.
- Urmăreşte utilizarea la maxim a tuturor mijloacelor mecanice de lucru existente la
fiecare echipă de linie şi explică pe teren modul lor de alcătuire şi funcţionare , precum
şi modul lor de folosire , în vederea obţinerii celui mai bun rezultat.
- Urmăreşte desfăşurarea procesului tehnologic al fiecărei lucrări de linie , scoate în
evidenţa succesiunea diferitelor faze ale lucrărilor , de la începutul şi până la sfirşitul lor şi
urmăreşte în special evitarea risipei de manoperă şi material .
- Face recepţia parţială a lucrărilor executate din fondurile de exploatare .
- Urmăreşte activitatea vagonului de sudură al servicului L regional în cuprinsul secţiei,
controlând executarea completă a procesului tehnologic şi calitatea sudurilor obţinute .
- Face , ca delegat al secţiei , recepţia lucrărilor executate de vagonul de sudură , în
cuprinsul secţiei .
3

B. Îndatoriri în legătură cu situaţia sculelor şi a materialelor

Art.4. Controlorul tehnic L urmăreşte pe teren , starea sculelor folosite la lucrări


şi dacă ele corespund lucrărilor la care sunt folosite .
- Urmăreşte repararea sculelor şi verifică tiparele de măsurat calea şi de sabotat traverse.
- Urmăreşte pe teren îndeplinirea normelor de consum , precum şi eventualele depăşiri .
- Participă în comisiile de scontrare , inventariere , declasare şi casare a materialelor şi
obiectelor de inventar .
- Cercetează cauzele care au condus la intrarea vagoanelor regie în locaţie , prin
nedescărcarea lor la timp.

C. Îndatoriri în legătură cu siguranţa circulaţiei

Art. 5. Controlorul tehnic L , urmăreşte remedierea tuturor deficienţelor în legătură


cu siguranţa circulaţiei , constatate la linie de către organele de control .
- Urmăreşte restabilirea circulaţiei în urma accidentelor .
- Participă pe baza delegaţiei şefului de secţie , în comisia locală de anchetare a
accidentelor de mică importanţă .
- Însoţeşte din ordinul şefului de secţie , trenurile de intervenţie , pentru restabilirea
circulaţiei la accidente .
- Însoţeşte din ordinul şefului de secţie , circulaţia vagoanelor cu gabaritul de încărcare
depăşit .

D. Îndatoriri în legătură cu controlul şi reviziile pe linie

Art.6. Controlorul tehnic L controlează activitatea picherilor pe teren şi în birou ,


verifică exactitatea graficelor , situaţiilor , diagramelor întocmite de district .

Art.7. Controlorul tehnic L se deplasează pe linie , numai cu trenurile în circulaţie


şi pe jos . Folosirea drezinelor şi vagoanelor se poate face numai în cazuri speciale .
În deplasările sale el nu are dreptul să fie însoţit de un alt organ , spre a nu sustrage
astfel personalul de linie , de la îndatorile sale .
- Execută reviziile de linie pe baza dispoziţiei şefului de secţie .
- Execută lunar revizii inopinante pe jos şi pe locomotivă şi anume : 3 ziua şi 3 noaptea .
- Înscrie în carnetul său personal , în carnetul de şantier al şefului de echipă şi în condicile
de la cantoane , constatările făcute cu ocazia reviziilor efectuate , dând dispoziţiile şi
îndrumările necesare .
- Execută , din ordinul şefului de secţie , controlul liniilor industriale la închiderea lor de
către picheri , dându-şi avizul asupra necesităţii acestor închideri .
4

E. Îndatoriri în legătură cu programarea lucrărilor

Art.8. Controlorul tehnic L verifică pe teren programele decadale înscrise de către


picheri în carnetele de şantier ale şefilor de echipă şi urmăreşte realizarea ritmică a lor .
- Execută programul său lunar de activitate întocmit de şeful de secţie , care va cuprinde
cel putin 15 zile pe lună deplasare pe teren , în afara reviziilor inopinante .

F. Îndatoriri în legătură cu instruirea personalului

Art.9. Controlorul tehnic L , verifică pe teren , gradul de instruire al personalului,


prin modul cum execută lucrările şi face instructaj practic pe teren .
- Expune personalului de linie , în mod clar şi precis , ori de câte ori este necesar ,
conţinutul şi modul de interpretare a instrucţiilor , normelor , îndrumărilor , ordinelor etc.
şi se convinge ca au fost bine şi corect înţelese .
- Urmăreşte calificarea personalului la locul de muncă , pentru funcţiile de meseriaşi de
cale, păzitori de barieră şi revizori de cale .
- Participă prin sondaj la şedinţele de instruire ţinute de către picheri , urmărind respec-
tarea programei analitice , frecvenţa elevilor , nivelul cursurilor şi pregătirea lectorilor .
- Face instruirea şefilor de echipă , în cazuri excepţionale şi izolate , numai pe baza
aprobării Serviciului L. regional .
- Participă la comisiile mixte M.T.L.şi revizoratul regional , la examinarea periodică a
personalului de la picher (inclusiv) în jos .
- Instruişte în mod practic pe teren , felul în care trebuie executate diferite lucrări de
linie , lucrând chiar el pentru demonstrare ( burarea traverselor , fixarea dispozitivelor
contra fugirii şinelor etc.) .

Art.10. Controlorul tehnic L, face parte din cabinetul tehnic , ca membru


permanent privind inovaţiile .
- Ţine la zi biblioteca tehnică , instrucţiile în centralul secţiei şi controlează evidenţa şi
înregistrarea lor la districte .
- Urmăreşte pe teren , modul în care se aplică şi se comportă diferitele inovaţii puse în
practică .
- Explică personalului de linie , chiar la punctul de lucru , metodele noi de lucru în
legătura cu lucrarea ce se execută de către o echipă ( repararea traverselor , rectificarea
rosturilor de dilataţie etc.) .
- Propune luarea de măsuri tehnico-organizatorice şi administrative , pentru înlăturarea
neregulilor , defectelor constatate , lipsurilor de personal etc.
5

G. Îndatoriri în legătură cu protecţia muncii şi contractul colectiv

Art.11. Controlorul tehnic L verifică pe teren modul în care se face instructajul în


problema protecţiei muncii, modul de întocmire a fişelor , starea sculelor şi a utilajului
folosit , starea dormitoarelor , cantinelor , modul cum sunt repartizate şi folosite hainele de
protecţie şi verifică respectarea normelor de tehnica securităţii în muncă .

Art.12. Controlorul tehnic L urmareşte pe teren realizarea prevederilor contractului


colectiv .

H. Îndatoriri administrative

Art.13. Controlorul tehnic L participă ca delegat al Secţiei L la predarea şi


primirea districtelor precum şi a gestiunilor de la districte .
- Participă ca delegat al Secţiei L la predarea districtului către şeful de echipă sau picherul
de rezervă , desemnat de secţie când picherul de rezervă , desemnat de secţie când
picherul pleacă în concediu mai mare de 3 zile .
- Participă la diferite comisii tehnice ca delegat al Secţiei L.
- Cercetează în baza ordinului şefului de secţie cazurile în legatură cu lipsa de disciplină ,
înstrăinări de bunuri C.F.R. etc.
- Controlorul tehnic L trebuie să cunoască perfect toate legile , regulamentele , instrucţiile
şi îndrumările în vigoare în legatură cu funcţia sa , privitor la întreţinerea căii , siguranţa
circulaţiei , cunoştinţele profesionale ale personalului şi executarea lucrărilor , urmând a fi
examinat periodic conform dispoziţiilor în vigoare .

Art.14. Întocmeşte la reşedinţa secţiei , darea de seamă lunară asupra activităţii ,


pe care o prezintă şefului de secţie .
- Ca urmare activităţii sale , controlorul tehnic întocmeşte rapoarte asupra constatărilor ,
măsurilor luate , rezultate obţinute şi face propuneri care vor fi înaintate secţiei după
fiecare control .
- Pregăteşte materialul necesar pentru deplasările următoare , studiază instrucţiile şi
dispoziţiile noi primite , rezolvă corespondenţa cu caracter tehnic şi ţine la curent registrul
său de control .

Art.15. Controlorul tehnic L are în subordine tot personalul de linie de la picher


(inclusiv) în jos .

Art.16. Controlorul tehnic L este răspunzător de îndeplinirea la timp şi în mod


conştiincios a sarcinilor cuprinse în prezenta instrucţie .
6