Sunteți pe pagina 1din 3

Contractul de comodat

Contractul de comodat este reglementat de art. 2146 din Noul Cod Civil ca fiind un tip de
contract de împrumut, cunoscut sub denumirea de împrumut de folosință.
Conform legislației, contractul de comodat reprezintă o formă de împrumut, cu titlu
gratuit, prin care partea numită comodant transferă spre folosință un bun altei părți, numite
comodatar. Cu alte cuvinte, comodatarul poate folosi în mod gratuit bunurile transferate de către
comodant prin întocmirea contractului de împrumut, fie că e vorba de un autoturism sau de
folosirea unei locuințe ca sediu social.
Caracteristici:
 Este gratuit deoarece comodatarul nu este obligat să plătească contravaloarea bunului pe
care îl folosește. Totuși, există și excepții, în cazul în care părțile au căzut de comun acord la
semnarea contractului. Astfel, contravaloarea achitată se referă la clauza care prevede ca
bunul să fie restituit în aceeași stare în care a fost predat.
 Este unilateral deoarece, odată încheiat, creează obligații pentru comodatar.
 Este real deoarece este încheiat prin acord de voință și este predat bunul care urmează să
fie folosit de către comodatar.
Tipuri și obiectul contractului de comodat
Prin încheierea unui contract de comodat pot fi date spre folosință mai multe tipuri de bunuri.
Acestea reprezintă, de altfel, obiectul acestui contract.
În funcție de bunuri, tipurile de contracte de comodat pot fi:
 Bunuri mobile (exemple: electrocasnice, obiecte de mobilier etc.)
 Bunuri imobile (exemple: apartamente, vile etc.)
 Autoturisme (care intră în categoria bunurilor mobile
În plus, bunurile mai pot fi clasificate și ca fiind nefungibile, care nu pot fi înlocuite cu alte
bunuri cu scopul de a executa o obligație, iar aici ne putem referi la case sau terenuri. O altă
categorie de bunuri sunt cele fungibile, care pot fi înlocuite cu alte bunuri, fără ca prin
aceasta să se consume substanța lor sau să fie înstrăinate, precum obiectele de mobilier.
Un contract de comodat este considerat valid numai dacă îndeplinește următoarele
condiții:
 Este predat spre folosință bunul care face obiectul contractului;
 Părțile implicate (comodant și comodatar) au capacitatea să întocmească acte de
administrare în momentul în care încheie contractul;
 Ambele părți trebuie să cadă de comun acord asupra termenilor prevăzuți în
contract deoarece în acest mod este realizat acordul de voință, una dintre principalele
caracteristici ale contractului de comodat.
Un comodant nu trebuie să fie în mod obligatoriu proprietar al bunului, tocmai pentru
că este transferat prin contract doar dreptul de folosință, nu cel de proprietate.
Odată încheiat, contractul de comodat nu trebuie să fie înregistrat la notariat sau la
organele fiscale. Acest lucru înseamnă că ambele părți implicate trebuie să aibă grijă ca toate
condițiile prevăzute în contract să fie respectate, respectiv că bunul împrumutat trebuie să fie
înapoiat comodantului la data la care expiră contractul.
Încetarea contractului de comodat
Contractul de comodat încetează, de regulă, atunci când expiră termenul contractual și la
restituirea bunului împrumutat. De asemenea, contractul de comodat mai poate înceta și înainte
de termen dacă a solicitat comodantul acest lucru, însă și dacă nu au fost îndeplinite condițiile
din contract, ori la moartea comodatarului.
Acte necesare pentru a încheia un contract de comodat
Actele necesare la încheierea contractului de comodat diferă în funcție de bunurile care sunt date
spre folosință.
Pentru bunurile mobile sau imobile sunt necesare următoarele acte:
 Actul de identitate (comodant și comodatar);
 Actul de proprietate;
 Actele de funcționare, pentru persoanele juridice.
În cazul în care este dat spre folosință un autovehicul sunt necesare următoarele acte:
 Actul de identitate (comodant și comodatar);
 Talonul și cartea de identitate a mașinii;
 Certificat fiscal eliberat de DITL (Direcția de Impozite și Taxe Locale);
 Pentru persoane juridice: act constitutiv, hotărâre AGA (Adunarea Generală a
Acționarilor);
 Opțional, acordul firmei de leasing, în cazul în care comodantul deține autoturismul
prin contract de leasing.
Obligații pe care le au părțile implicate (comodant și comodatar)
Obligațiile comodatarului
 Să folosească bunul în conformitate cu destinația sa și să îl returneze la data scadentă;
 Să aibă grijă de bunul împrumutat și să îl conserve;
 Să repare bunul împrumutat în cazul în care este avariat din vina sa.
Comodatarul nu răspunde pentru pierderea sau deteriorarea bunului folosit, atât timp cât
îl folosește în conformitate cu destinația sa. În cazul în care comodatarul folosește bunul cu altă
destinație, atunci devine răspunzător pentru pierderea sau deteriorarea acestuia sau dacă nu îl
returnează la data scadentă. În toate aceste situații comodatarul poate răspunde juridic.
Comodatarul este cel care suportă cheltuielile pe care trebuie să le facă pentru folosirea
bunului împrumutat.
Comodatarul poate cere restituirea cheltuielilor pentru diferite lucrări asupra bunului dacă
aceste lucrări nu au putut fi prevăzute când a fost încheiat contractul, în cazul în care comodantul
nu s-a opus efectuării lucrărilor sau dacă nu a fost înștiințat la timp deoarece lucrările erau
urgente. În cazul în care bunul împrumutat este pierdut din cauza unor forțe majore,
comodatarul este răspunzător de acesta dacă a refuzat salvarea lui. 
Dacă există mai mulți comodatari (pluralitate de comodatari), toate persoanele sunt
răspunzătoare solidar față de comodant. Totodată, comodatarul nu are voie să împrumute bunul
unui terț decât cu acordul comodantului.
Obligațiile comodantului
- trebuie să restituie cheltuielile pentru lucrări asupra bunului, în cazul în care comodatarul cere
acest lucru, în condițiile menționate mai sus
- este obligat, să suporte despăgubiri în cazul în care nu i-a adus la cunoștință comodatarului
vicii ascunse ale bunului atunci când a fost încheiat contractul.
Contractul de comodat oferă posibilitatea ca beneficiarul să folosească în mod gratuit diferite
bunuri, fie că e vorba de o mașină, locuință și nu numai, cu condiția de a le înapoia odată cu
încetarea contractului. Chiar dacă nu  este necesar ca acest tip de contract să fie înregistrat la
notariat, ambele părți implicate trebuie să își respecte obligațiile și să se asigure că nu sunt
încălcate condițiile din contractul de comodat.