Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA 1

1. Categoriile se profesionisti sunt urmatoarele: persoana fizica autorizata, intreprinderea


individuala, intreprindera familiala.
2. Persoana fizica autoriz- poate desfasura orice fel de activitate economica permisa de lege,
utilizand in principal forta proprie de munca. Pot desfasura activitati economice ca PFA
persoanele fizice care au implinit varsta de 18 ani, nu au savarsit fapte sanctionate de legile
financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, au un sediu profesional,
declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia
specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii,
îndeplinirea condiţiilor referitoare la respectarea cerinţelor de funcţionare prevăzute de
legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei
muncii
3. Intreprinderea individuala- Intreprinzătorul este persoana fizică care organizează o
întreprindere economică. întreprinderea economică reprezintă activitatea economică
desfăşurată în mod organizat, permanent şi sistematic, combinând resurse financiare, forţă
de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice şi informaţii, pe riscul întreprinzătorului, în
cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
4. Intreprinderea familiala-  Intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de
un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa.
5. Personalitatea juridica-  caracteristică a subiectelor de drept care au organe de conducere şi
un patrimoniu propriu afectat realizării unui anume scop.
6. Exceptii de la aplicarea legii comerciale- Sunt 2 exceptii: - legile comerciale se aplică
raportului juridic dintre părţi, fără ca prin aceasta să modifice statutul juridic al celui pentru
care actul nu este comercial şi fără a-l transforma pe acesta din neprofesionist în
profesionist; - dispoziţiile legii comerciale nu se aplică în mod direct tuturor participanţilor la
circuitul comercial, dacă acest lucru nu a fost expres prevăzut (de exemplu obligaţia de plată
a coproprietarilor unui imobil reparat de un profesionist va fi divizibilă, cu toate că legea
comercială prevede solidaritatea în obligaţiile comerciale, situaţie care nu este însă extinsă
automat şi la necomercianţii participanţi la raport, pentru care operaţiunea respectivă este
civilă)
7. Societatea in nume colectiv-  este acea formă de societate ale cărei obligaţii sociale sunt
garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor.
8. Societatea in comandita simpla-  formă de societate comercială caracterizată prin existenţa a
două categorii de asociaţi: asociaţii comanditaţi şi asociaţii comanditari. Asociaţii comanditaţi
răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. Creditorii societăţii se vor îndrepta mai
întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi, numai dacă societatea nu le plăteşte în
termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva
acestor asociaţi. Asociaţii comanditari răspund numai până la concurenţa capitalului social
subscris
9. Societatea pe actiuni- formă de societate comercială în cadrul căreia acţionarii răspund
numai până la concurenţa capitalului social subscris. S.A. se constituie prin contract de
societate şi statut. Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris
unic, denumit act constitutiv. În cazurile în care contractul de societate şi statutul constituie
acte distincte, acesta din urmă va cuprinde datele de identificare a asociaţilor şi clauze
reglementând organizarea, funcţionarea şi desfăşurarea activităţii societăţii.
10. Societatea in comandita pe actiuni- formă de societate pe acţiuni în cadrul căreia există două
categorii de asociaţi: asociaţii comanditaţi şi asociaţii comanditari. Asociaţii comanditaţi
răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. Creditorii societăţii se vor îndrepta mai
întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi, numai dacă societatea nu le plăteşte în
termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva
acestor asociaţi. Asociaţii comanditari răspund numai până la concurenţa
11. Societatea cu raspundere limitata- formă de societate hibridă între societăţile de persoane şi
cele de capitaluri, caracterizată prin răspunderea asociaţilor numai până la concurenţa
capitalului social subscris.
12. Cazurile dizolvarii societatilor comerciale- trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii,
imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia,
declararea nulităţii societăţii, hotărârea adunării generale, hotărârea tribunalului, falimentul
societăţii, alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţi.
13. Elementele corporale ale fondului de comert- principalele elemente corporale ale fondului
de comerţ sunt bunurile imobile şi bunurile mobile corporale.
14. Firma-  este numele sau, după caz. denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi
sub care se semnează. Firma are ca principală funcţie identificarea comerciantului prin
individualizarea lui faţă de alţi comercianţi şi joacă un rol important în atragerea clientelei.
15. Emblema-  semnul distinctiv sau denumirea care deosebeşte un comerciant de un altul de
acelaşi gen.
16. Vadul comercial-  reprezintă puterea sau capacitatea comerciantului de a atrage clientela.
17. Clientela-  reprezintă totalitatea persoanelor fizice şi juridice care apelează în mod obişnuit la
acelaşi comerciant, adică la fondul de comerţ al acestuia, pentru procurarea unor mărfuri şi
servicii.
18. Vanzarea elementelor fondului de comert-  îl poate constitui fie întreg fondul de comerţ, fie
un anumit bun sau o masă de bunuri ale acestuia. Contractul de vânzare-cumpărare asupra
fondului de comerţ va fi supus regulilor codului civil privind validitatea acestuia, inclusiv
forma autentică în cazul înstrăinării bunurilor imobile, precum şi regulilor
privind publicitatea imobiliară.
19. Inmatricularea societatilor comerciale-  înregistrarea unei societăţi comerciale în Registrul
Comerţului, la cererea reprezentantului acesteia.
20. Plata obligatiilor fiscale- În materie fiscală, distingem două categorii de obligaţii: obligaţii
nepatrimoniale (de a declara, de a conduce evidenţe contabile) şi obligaţii patrimoniale (de a
da sume de bani).
21. Regula generală în materia executării este dată de instituţia plăţii. în sensul art. 1469 Noul
Cod Civil, obligaţia se stinge prin plată atunci când prestaţia datorată este executată de
bunăvoie. Astfel, plata acoperă ambele ipoteze, a obligaţiilor nepatrimoniale şi patrimoniale.
22. Tinerea registrelor comerciale- Potrivit legii, răspunderea pentru organizarea şi ţinerea
contabilităţii revine administratorului sau altor persoane însărcinate cu gestiunea
patrimoniului.
23. Confuzia- a reprezintă acţiunea prin care o persoană imită elemente de identificare ale unui
profesionist concurent (firmă, emblemă, nume comerciale etc.) sau ale produselor acestuia
(imitarea ambalajului, etichetelor etc.).
24. Denigrarea- a reprezintă răspândirea de informaţii false legate de calitatea operaţiunilor
comerciale realizate de un profesionist, de calitatea propriei persoane sau a produselor
acestuia (ce sunt comparate cu produsele celui ce denigrează), în scopul discreditării sale.
25. Acapararea clientelei- este o faptă de concurenţă neloială ce implică promisiunea acordării
de avantaje unor clienţi în condiţiile în care aceştia aduc alţi cumpărători sau condiţionarea
vânzării unor produse la preţ redus de achiziţionarea altor mărfuri.
26. Dezorganizarea intreprinderii-presupune un complex de fapte, de genul oferirii de avantaje
salariaţilor unui profesionist concurent pentru atragerea acestora, în scopul divulgării de
secrete comerciale ale întreprinderii din care provin sau formării unei noi întreprinderi în
scopul acaparării clientelei, împiedicarea aprovizionării cu materie primă etc., ce au ca
rezultat denaturarea funcţionării agentului economic lezat.

Bibliografie:

Suportul de curs, dictionarul juridic

S-ar putea să vă placă și