Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

PROPUNĂTOR:Topală Anca
DATA: 22.05.2018
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teoretic Mihai Eminescu Bârlad
CLASA: a X - a
DISCIPLINA: Limba și lieratura română
SUBIECTUL LECŢIEI: Test sumativ – Textul poetic. Nichita Stănescu
TIPUL LECŢIEI : Evaluare
DURATA : 50 MIN

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte

1.2. Receptarea adecvată a sensului / sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale
sau scrise

1.3. Redactarea unor compoziţii despre textele studiate şi alcătuirea unor texte funcţionale sau a unor
proiecte

2.3. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic

2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare studiate

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să menţioneze două teme sau motive literare, prezente în poezie;
O2: să transcrie, din poezia citată, doi termeni din câmpul semnatic al timpului;
O3: să precizeze două caracteristici ale limbajului poetic din textul dat;
O4: să transcrie, din text, o interogaţie retorică şi o enumerație;
O5: să explice rolul stilistic al trecerii de la timpul imperfect la timpul prezent, în ultimul vers;
O6: să comenteze prima strofă, în 80 – 120 de cuvinte, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea
poetică şi mijloacele artistice folosite;
O7: să redacteze un eseu nestructurat pornind de la o afirmație critică.

STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode şi procedee:
 Explicația;
 Exerciţiul;
 Eseul nestructurat;

Mijloace didactice: fişa de evaluare


Resurse:
 Spaţiul de lucru: sala de clasă
 Timp de lucru: 50 de minute
 Capacităţile de receptare ale elevilor
Modalităţi de evaluare:
 Evaluare formativă
 Proba scrisă
Forme de organizare a activităţii: individual

Bibliografie de specialitate:
Limba şi literatura română, manual pentru clasa a X-a, Bucureşti, Editura Art, 2010
Portofoliul elevului, auxiliar pentru clasa a X-a, Editura Art, Bucuresti, 2010
Simion, Eugen, Scriitori români de azi, I, Editura Litera, Bucuresti, 1998

Bibliografie metodică:
Secrieru, Mihaela, Didactica limbii române, Iaşi, Editura Ovi-art, 2004
Parfene, C., Metodica predării limbii şi literaturii române, Iaşi, Editura Polirom, 1999.
SCENARIU DIDACTIC

Etapele lecţiei Ob. Activitatea de învățare Timp Forme de Metode Mijloace Evaluare
organizare
1. Moment Este organizat contextul educativ, 3’ Frontal Conversația
organizatoric astfel încât demersul didactic să atingă
un grad înalt de eficienţă, se asigură
liniştea în clasă, se pregătesc
materialele necesare desfăşurării
activităţii.
2. Evaluarea 01 Profesorul le reaminteşte elevilor 35’ Frontal Conversaţia Fişa de Proba scrisă
propriu - zisă 02 faptul că în această oră de curs le vor fi Individual Explicația evaluare
03 evaluate cunoştinţele referitoare la
04 textul liric; profesorul le oferă lămuriri
05 dacă întâmpină dificultăţi în
06 înţelegerea cerinţelor.
07
3. Analiza După rezolvarea testului se citeşte 12’ Individual Exerciţiul
rezultatelor elevilor baremul, oferindu-se exemple
activităţii şi de rezolvare.
elaborarea
concluziilor
INSTRUMENTUL DE EVALUARE
I. Se dă textul:

Cu cât se-nsera pe arborii rari,


cu atât începeau să lumineze mai tare
inimile noastre de hoinari,
căutătorii pietrei filozofale.

Totul trebuia să se transforme în aur


absolut totul:
cuvintele tale, privirile tale, aerul
prin care pluteam, sau treceam de-a-notul.

Clipele erau mari ca niște lacuri


de câmpie,
și noi nu mai conteneam traversându-le.
Ora își punea o coroană de nori, liliachie.
Ți-aduci aminte, suflete de-atunci, tu, gândule?
(Nichita Stănescu - Cu o ușoară nostalgie)

1. Menţionează două teme sau motive literare, prezente în poezie.


2. Transcrie, din poezia citată, doi termeni din câmpul semnatic al timpului.
3. Precizează două caracteristici ale limbajului poetic din textul dat.
4. Transcrie, din text, o interogaţie retorică şi o enumeraţie.
5. Explică rolul stilistic al trecerii de la timpul imperfect la timpul prezent, în ultimul vers.
6. Comenteză prima strofă, în 8-12 rânduri, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice
folosite.
II. Redactează un eseu de 300 – 350 de cuvinte, despre semnificațiile poeziei de mai sus, pornind de la
afirmația lui Eugen Simion: (30 puncte)
Esențiale sunt în O viziune a sentimentelor sugestia de plutire, sentimentul imponderabilității. Tinerii
îndrăgostiți din poemele lui Nichita Stănescu scapă de sub controlul legii gravitației, sunt niște pietoni ai aerului.

Notă:
Redactare - 20 puncte (4 puncte - claritatea şi coerenţa textului, 10 puncte - vocabular adecvat conţinutului, 6
puncte - corectitudinea exprimării, ortografia şi punctuaţia).
BAREM DE CORECTARE

Subiectul I

1. Timpul, înserarea, zborul, cautarea, amintirea, revelaţia; (2 x 2 puncte)


2. Se-nsera, clipe, ora; ţi-aduci aminte (2 x 2 puncte)

3. Expresivitate, ambiguitate, limbaj metaforic; (2 x 2 puncte)

4. cuvintele tale, privirile tale, aerul (2 puncte)


Ți-aduci aminte, suflete de-atunci, tu, gândule? (2 puncte)
5. Rolul stilistic al trecerii de la timpul imperfect la timpul prezent: explicație nuanțată, redactată corect 8p,
răspuns ezitant, cu unele greșeli de exprimare 4p, răspuns greșit 0p.

6. Semnificația mesajului poetic în prima strofă: explicație nuanțată, redactată corect 8p, răspuns ezitant, cu
unele greșeli de exprimare 4p, răspuns greșit 0p.

Subiectul II

În elaborarea eseului se va urmări:


 să respecte construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 10 puncte
 să redacteze conţinutul adecvat argumentării: formularea ipotezei; enunţarea şi dezvoltarea
corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei folosind exemple din text, formularea unei concluzii
pertinente; 20 puncte
 să respecte normele limbii literare; 6 puncte

Redactare - 20 puncte (4 puncte: claritatea şi coerenţa textului, 10 puncte: vocabular adecvat conţinutului, 6
puncte: corectitudinea exprimării, ortografia şi punctuaţia).
ANALIZA REZULTATELOR EVALUĂRII
CLASA a X-a A

În contextul acestei evaluări formative, cu rol deopotrivă diagnostic şi prognostic, se au în


vedere competenţele fundamentale vizate de această disciplină, iar atenţia se concentrează asupra
îmbinării echilibrate a proceselor de receptare şi a proceselor de producere a mesajului, urmărindu-
se competenţele specifice din programa aferentă anului de studiu (clasa a X-a). Având în vedere
faptul că s-a încheiat studiul modulului 3 (poezia epică / poezia lirică / studiul critic) pe unităţile
de învăţare proiectate pentru clasa a X-a, conform programei MEN, se recomandă testarea elevilor
care ar trebui să aibă competenţe de interpretare a unui text poetic la prima vedere.
Elevii au primit informaţiile şi recomandările necesare din timp (scris citeţ, ordonat, corect
şi cu răspunsul adecvat cerinţei, aşezarea în pagină, răspunsuri complete, citirea cu atenţie a
subiectului etc.). Elevii şi-au format o atitudine pozitivă faţă de evaluare, prin intermediul căreia i
se certifică starea de reuşită sau nereuşită. Emoţiile negative, care de obicei însoţesc probele
evaluative (teamă, stres, neîncredere în sine, sentimentul nereuşitei) s-au diminuat simţitor fiind
înlocuite de dorinţele autoexprimării şi autodepăşirii propriilor competenţe.
Cerinţele sunt echilibrate şi includ mai mulţi itemi de evaluare: menţionarea unor teme sau
motive, a câmpului semnatic dominant; precizarea a două caracteristici ale limbajului poetic din
textul stănescian; prezentarea semnificaţiei unor strofe, versuri, figuri de stil, a timpurilor verbelor
folosite, redactarea unui eseu nestructurat pornind de la o afirmație critică.
S-a acordat fiecărui exerciţiu între 0 şi 8 puncte, iar pentru redactare 20 puncte (4p -
claritatea şi coerenţa textului, 10p - vocabular adecvat conţinutului, 6p - corectitudinea exprimării,
ortografia şi punctuaţia).

Testul și matricea de specificații s-a realizat în conformitate cu modelul oferit de MEN pe site-ul
www.edu.ro.
Matricea de specificaţii pe care se bazează testul iniţial pentru clasa a IX-a este următoarea:

Competenţe 1.1. 1.3. 2.6. 1.5.


Utilizarea exprimarea în scris a aplicarea utilizarea corectă şi
adecvată a propriilor reacţii şi conceptelor de adecvată a formelor
achiziţiilor opinii privind textele specialitate în exprimării orale şi
lingvistice în receptate analiza şi scrise în diverse
receptarea discutarea situaţii de comunicare
diverselor texte textelor literare
Conţinuturi

Receptarea textelor
literare X X X
Temă, motiv,
viziune X X X
despre lume
Componente
structurale şi X X X
expresive
Normele limbii
române la toate
nivelurile X X X X
Tehnica
argumentării X X X
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- elevii cunosc bine trăsăturile - nu toţi elevii au în vedere unitatea


neomodernismului compoziţională si coerenţă în discurs
- elevii ştiu să integreze în analiza operei - exprimarea este uneori fără nuanţe, sterilă
terminologia specifică - tendinţa de relatare în cadrul analizei de
- elevii identifică teme, motive, elemente ale text
câmpului semantic, caracteristici ale
limbajului poetic etc.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- redactarea unei compuneri în care să aibă în - lipsa argumentelor necesare unei analize
vedere analiza stilistică pe strofe de text
- exprimarea unui punct de vedere propriu, - folosirea unor stereotipii în exprimare
argumentat
ANALIZA REZULTATELOR ADMINISTRĂRII INSTRUMENTULUI DE EVALUARE

Testul a fost aplicat la clasa a X- a


Numărul total de elevi:
Numărul elevilor prezenţi:

S-au obţinut următoarele rezultate:

NOTA 10 - 9 9 - 8 8 - 7 7 - 6 6 -5 5-4 4 3 2 1
NUMǍR DE - -
ELEVI

MEDIA clasei :
PLAN DE MĂSURI

Nr. crt Acțiuni Obiective

1 Ore suplimentare cu elevii cu randament scăzut  prevenirea eșecului școlar


la învățătură (teme suplimentare, fişe de muncă  îmbunătățirea situației la
independentă, explicaţii suplimentare etc.) învățătură

2 Pregatire suplimentară cu elevii din clasele  exersarea cunoștințelor în


terminale vederea promovării examenului
de Bacalaureat

3 Întâlniri în cadrul Atelierului de teatru  încurajarea talentului artistic


 apropierea de textul dramatic
 înțelegerea legăturii dintre
literatură și celelalte arte
4 Implicarea elevilor în redactarea unor articole pe  încurajarea talentului literar
teme diverse în cadrul revistei școlare
Arheologia gandurilor  cultivarea gustului pentru frumos

5 Comemorări, expoziții, sesiuni de comunicări și  conștientizarea importanței


referate literaturii naționale și apropierea
elevilor de marile valori ale
literaturii române

6 Vizionarea de spectacole, piese de teatru și  înțelegerea legăturii care se poate


ecranizări realizate după capodoperele literaturii stabili între literatură și celelalte
române și străine arte