Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru - Vlăduț


Data: 10.02.2020
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială nr. 1 Voinești, sat Voinești
Clasa: a VII- a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: om şi societate
Unitatea de învăţare: „Viața creștinului împreună cu semenii”
Titlul lecţiei: „Prietenia și iubirea, valori pentru viață”
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: - dezvoltarea orizontului de cunoaştere al elevilor despre semnificația iubirii lui Dumnezeu și a oamenilor.
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1 – să cunoască care sunt cele mai importante valori ale vieții;
C2 – să precizeze ce reprezintă sentimentul prieteniei;
C3 – să cunoască ce înseamnă sentimentul iubirii.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, lectura expresivă.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, manual.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VII-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VII-a;
- Planificarea unităţii de învăţare „Viața creștinului împreună cu semenii” pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VII-a.
1
2. Temporale:
- număr de lecţii: 1
- durata: 50’
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom”, Iaşi,
1998;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatică, Manual pentru Seminariile teologice, Editura
I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991.

Desfăşurarea lecţiei:
2
Nr. Etapele Metode Mijloace Forme
crt. lecţiei Comp. Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi de de Evaluare
procedee învăţământ organizare

3
1. Momentul  Salutul  Salutul
organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea Activitate
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru începerea începerea lecţiei
lecţiei
2. Verificarea  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării
cunoştinţelor răspundă la următoarele cerinţe: profesorului:
însuşite - Cum își arată Dumnezeu -Aceasta se oglindește în
frumusețea? ordinea, echilibrul,
armonia și măreția creației
Sale. El este izvorul a tot
ceea ce noi, oamenii,
spunem că este frumos. Și
a privit Dumnezeu toate
câte a făcut și, iată, erau
bune foarte (Facerea 1,
31), întreaga creație fiind Aprecieri
icoana vie a lui Dumnezeu verbale
- Dar cea a omului? Cel frumos și bun.
- În om găsim și o altă
dimensiune a frumuseții,
care nu este doar Conversaţia Activitate
exterioară, ci spirituală. frontală
Doar omul virtuos, omul
cuminte, omul bun este cu
adevărat frumos, iar
comportamentul lui arată
aceasta.
-Ce legătură este între frumusețea - Desăvârșirea frumuseții
lui Dumnezeu și frumusețea umane poate fi întâlnită la
omului? sfinți. Harul lui Dumnezeu
dăruiește frumosului uman
o strălucire aparte, îl
luminează și îl face mai
puternic.
- Care este rolul frumosului - Frumosul artistic îl ajută Conversaţia
artistic? pe autor și pe cel care
4
privește lucrările de artă să Activitate Aprecieri
înainteze către Dumnezeu. frontală verbale
- Prin ce se exprimă frumosul - Prin artă: arhitectură,
artistic? sculptură, pictură, muzică,
literatură, dans și film.
3. Pregătirea 6„Nu se bucură de nedreptate, ci  Elevii ascultă cu atenţie
elevilor . se bucură de adevăr. profesorul.
pentru 7Toate le suferă, toate le crede, Explicaţia Activitate
receptarea . toate le nădăjduieşte, toate le frontală
noilor rabdă.
cunoştinţe 8Dragostea nu cade niciodată.” (I
. Corinteni, 13, 5-8). 
4. Anunţarea  Se anunţă şi se scrie pe tablă  Elevii scriu data şi titlul
titlului şi a data şi titlul lecţiei: lecţiei în caiete şi ascultă
obiectivelor „Prietenia și iubirea, valori pentru explicaţiile profesorului Explicaţia Activitate
lecţiei viață”. frontală
 Se precizează competenţele
lecţiei.
5. Comunicare Umanitatea a fost influențată de-a  Elevii ascultă cu atenţie
a / însuşirea lungul timpului de valorile morale. explicaţiile profesorului şi Lectura
noilor Omenirea nu ar fi putut crește dacă le notează în caiete. expresivă Biblia
cunoştinţe C1 valori ca iubirea, dreptatea, Activitate Aprecieri
adevărul, sinceritatea, încrederea, frontală verbale
bunătatea nu ar fi fost apreciate și
cultivate. Ca fiinţe sociale,
sensibile şi înţelepte, oamenii s-au
raportat mereu la iubirea faţă de
Dumnezeu şi la iubirea faţă de
semeni. Modelele lor au fost
Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus
Hristos, Maica Domnului sau
sfinții.
Sfânta Scriptură dezvăluie iubirea
necondiţionată a lui Dumnezeu
faţă de om şi chiar sensul acesteia:
Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, Explicaţia

5
încât pe Fiul Său Cel Unul Născut
L-a dat, ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică Manual Activitate Aprecieri
C2 (Ioan 3, 16). De asemenea, ne frontală verbale
relatează minunea pe care o face
Mântuitorul la rândul Său cu un
slăbănog adus la El de câțiva
prieteni. A fost adus din iubire şi a
fost tratat cu iubire.
La orice vârstă, acest sentiment te
înalţă, îţi dă un scop în viaţă, te  Elevii răspund la
face să fii prezent şi atent la solicitările profesorului şi
C3 nevoile celorlalţi. Tâlcuirea lui în ascultă explicaţiile date.
sens spiritual, creştin îl face pe om
liber de orice viciu, îi dă puterea să
dezvolte prietenii frumoase, îl
responsabilizează, deci îl apropie Activitate Aprecieri
de Dumnezeu. frontală verbale
Sentimentul de iubire se învaţă în  Elevii ascultă cu atenţie
familie şi din prezenţa lui în precizarea făcută de
sufletul nostru se nasc profesor.
înţelepciunea, cumpătarea,
echilibrul sufletesc, încrederea în
Dumnezeu şi în semeni, Explicaţia
mulţumirea de sine, nădejdea şi
puterea de a trece peste toate Biblia
obstacolele vieţii. Iubind şi
dăruind pace şi încredere vom Activitate Aprecieri
dobândi relaţii valoroase pentru frontală verbale
viaţă, așa cum sunt prieteniile care
se nasc încă din adolescență.

6. Fixarea şi  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării


sistematizare răspundă la următoarele cerinţe: profesorului:
a -Care sunt cele mai importante -Omenirea nu ar fi putut Activitate Aprecieri
cunoştinţelor valori ale vieţii? crește dacă valori ca Conversaţia frontală verbale
iubirea, dreptatea,
6
adevărul, sinceritatea,
încrederea, bunătatea nu ar
fi fost apreciate și cultivate.
-De la cine a învăţat omul să le - Modelele lor au fost
preţuiască şi cu ce scop? Dumnezeu Tatăl, Domnul
Iisus Hristos, Maica
Domnului sau sfinții.
-Ce înțelegem prin sentimentul - Tâlcuirea lui în sens
prietenie? spiritual, creştin îl face pe
om liber de orice viciu, îi Activitate Aprecieri
dă puterea să dezvolte Conversaţia frontală verbale
prietenii frumoase, îl
responsabilizează, deci îl
apropie de Dumnezeu.
-Dar prin sentimentul iubire? - Sentimentul de iubire se
învaţă în familie şi din
prezenţa lui în sufletul
nostru se nasc
înţelepciunea, cumpătarea,
echilibrul sufletesc,
încrederea în Dumnezeu şi
în semeni, mulţumirea de
sine, nădejdea şi puterea de Aprecieri
a trece peste toate verbale
obstacolele vieţii. Activitate
-Care este legătura dintre iubire și - Iubind şi dăruind pace şi frontală
prietenie? încredere vom dobândi
relaţii valoroase pentru Conversaţia
viaţă, așa cum sunt
prieteniile care se nasc încă
din adolescență.
7. Asocierea, Pentru a înțelege lecția profesorul  Elevii ascultă precizările
generalizare și elevii vor rezolva exercițiile 1 și profesorului. Conversaţia
a, aplicarea 2 de la pagina 71, de la Adună  Elevii încep rezolvarea
înțelepciune: acesteia. Aprecieri
- Citește textul de mai sus și Manual Activitate verbale
răspunde la întrebări: frontală
7
1. Care au fost valorile care -Manifestarea afecţiunii şi Exercițiul
au salvat un om bolnav? sacrificarea timpului sunt
dovezi de prietenie
necondiţionată, efortul,
smerenia şi credinţa lor.
2. Cum este iubirea lui Iisus - Iubirea lui Hristos este
Hristos faţă de oameni? mare, Hristos iubește pe
toată. Dar cu cât iubirea
dintre semeni este mai mari
cu atât va fi și iubirea lui
Hristos față de semeni.
8. Aprecierea  Se fac aprecieri generale şi  Elevii ascultă aprecierile
activităţii individuale, privind atât pregătirea făcute de profesor.
elevilor elevilor pentru lecţie, cât şi Explicaţia Activitate Aprecieri
implicarea lor în predarea noilor frontală verbale
cunoştinţe.
 Se notează elevii care au
participat la lecţie.
9. Precizarea  Se anunţă şi se explică  Elevii notează tema în
şi explicarea tema pentru acasă: caiete şi ascultă explicaţiile
temei - De rezolvat exercițiile profesorului.
pentru numărul 1 și 2 de la pagina Explicaţia Activitate
acasă 67, de la Adună frontală
înțelepciune.
10 Încheierea  Rugăciunea  Rugăciunea
activităţii  Salutul  Salutul

S-ar putea să vă placă și