Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru - Vlăduț


Data: 03.02.2020
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială nr. 1 Voinești, sat Voinești
Clasa: a VII- a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: om şi societate
Unitatea de învăţare: „Viața creștinului împreună cu semenii”
Titlul lecţiei: „Frumosul în viața creștinului ”
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: - dezvoltarea orizontului de cunoaştere al elevilor despre frumusețea lui Dumnezeu, frumusețea omului și
frumosul natural.
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1 – să cunoască care este relația dintre frumusețea lui Dumnezeu și cea a omului;
C2 – să stabilească care este rolul frumosului natural;
C3 – să cunoască cum poate fi exprimat frumosul artistic.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, lectura expresivă.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, manual.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VII-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VII-a;
1
- Planificarea unităţii de învăţare „Viața creștinului împreună cu semenii” pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VII-a.
2. Temporale:
- număr de lecţii: 1
- durata: 50’
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom”, Iaşi,
1998;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatică, Manual pentru Seminariile teologice, Editura
I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991.

Desfăşurarea lecţiei:
2
Nr. Etapele Metode Mijloace Forme
crt. lecţiei Comp. Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi de de Evaluare
procedee învăţământ organizare
1. Momentul  Salutul  Salutul
organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea Activitate
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru începerea începerea lecţiei
lecţiei
2. Verificarea  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării
cunoştinţelor răspundă la următoarele cerinţe: profesorului:
însuşite - Ce ne învață Mântuitorul Hristos - În ciuda tuturor
despre adevărata fericire? greutăților, suntem
îndemnați să ne păstrăm
pacea în inimă și lumina în
priviri, pentru că suntem cu
Hristos. Când bucuria este
intensă și deplină, spunem
că suntem fericiți.
- Cum putem aplica în viața - În Sfânta Scriptură aflăm
noastră îndemnul Bucurați-vă un îndemn care pare Aprecieri
pururea întru Domnul! (Filipeni 4, surprinzător: Bucurați-vă verbale
4)? pururea întru Domnul!
(Filipeni 4, 4), cu sensul de
a ne bucura întotdeauna, în
orice împrejurare. Iar Conversaţia Activitate
bucuria aceasta la care frontală
suntem îndemnați vine din
interior, nu depinde de ceea
ce se întâmplă în exteriorul
nostru.
- La ce se referă Fericirile? - În cele nouă Fericiri
rostite de Mântuitorul
Hristos în Predica de pe
Munte aflăm cum putem
ajunge la adevărata
fericire. Niciuna dintre ele
nu pune accentul pe a avea
3
ceva, ci pe a fi într-un
anume fel. Aflăm că Conversaţia
fericirea înseamnă să fim
smeriți, blânzi, curați cu Activitate Aprecieri
inima, să iubim pacea și frontală verbale
dreptatea. Fericirile pun
accentul pe ceea ce este
bine să facem.
3. Pregătirea „Laudă şi frumuseţe este înaintea  Elevii ascultă cu atenţie
elevilor Lui, sfinţenie şi măreţie în locaşul profesorul.
pentru cel sfânt al Lui.” Psalmi 95, 6 Explicaţia Activitate
receptarea frontală
noilor
cunoştinţe
4. Anunţarea  Se anunţă şi se scrie pe tablă  Elevii scriu data şi titlul
titlului şi a data şi titlul lecţiei: lecţiei în caiete şi ascultă
obiectivelor „Frumosul în viața creștinului”. explicaţiile profesorului Explicaţia Activitate
lecţiei  Se precizează competenţele frontală
lecţiei.
5. Comunicare Când vorbim despre Dumnezeu,  Elevii ascultă cu atenţie
a / însuşirea spunem că este iubire, desăvârșire, explicaţiile profesorului şi Lectura
noilor bunătate, dar și însăși frumusețea le notează în caiete. expresivă Biblia
cunoştinţe supremă. Aceasta se oglindește în Activitate Aprecieri
ordinea, echilibrul, armonia și frontală verbale
măreția creației Sale. El este
izvorul a tot ceea ce noi, oamenii,
spunem că este frumos. Razele
soarelui, bolta înstelată, înălțimea
munților, întinsul mării, culorile
toamnei, parfumul florilor sau
cântecul păsărilor ne cheamă și ne
atrag prin toate simțurile către El.
Toate sunt frumoase doar pentru
că participă la frumusețea divină.
Și a privit Dumnezeu toate câte a
făcut și, iată, erau bune foarte
(Facerea 1, 31), întreaga creație Explicaţia
4
fiind icoana vie a lui Dumnezeu
Cel frumos și bun.
Frumusețea lui Dumnezeu este Manual Activitate Aprecieri
descoperită și dăruită lumii cu voia frontală verbale
Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu
desăvârșirea Duhului Sfânt. Omul,
podoaba cea mai strălucitoare a
creației, făcut după chipul lui
Dumnezeu, are sădit în inima sa
dorul după veșnicie: Una am cerut
de la Domnul, pe aceasta o voi  Elevii răspund la Biblia
căuta: să locuiesc în casa solicitările profesorului şi Explicaţia
Domnului în toate zilele vieţii ascultă explicaţiile date.
mele, ca să văd frumuseţea
Domnului şi să cercetez locaşul
Lui (Psalmi 26, 7-8).
În om găsim și o altă dimensiune a Activitate Aprecieri
frumuseții, care nu este doar frontală verbale
exterioară, ci spirituală. Doar omul  Elevii ascultă cu atenţie
virtuos, omul cuminte, omul bun precizarea făcută de
este cu adevărat frumos, iar profesor.
comportamentul lui arată aceasta.
Fără să fie însoțită și de frumusețe
morală, frumusețea trupului nu
este deplină.
C1 Desăvârșirea frumuseții umane Explicaţia
poate fi întâlnită la sfinți. Starea de
har a sfinților constă în frumusețea Activitate Aprecieri
darurilor spirituale ale Duhului: frontală verbale
bucuria de negrăit, blândețea,
pacea, înțelegerea, facerea de bine,
care se exprimă în întreaga lor
ființă. Harul lui Dumnezeu
dăruiește frumosului uman o
strălucire aparte, îl luminează și îl
face mai puternic.
C2 Frumusețea creației umane se
5
inspiră din frumosul natural și se Conversaţia
exprimă prin artă: arhitectură,
sculptură, pictură, muzică, Manual
literatură, dans și film. Frumosul Activitate Aprecieri
divin naște frumusețea creației, iar frontală verbale
omul este chemat prin lucrările
sale să reflecte lumina frumuseții
C3 dumnezeiești. De aceea, frumosul
artistic îl ajută pe autor și pe cel
care privește lucrările de artă să
înainteze către Dumnezeu.
6. Fixarea şi  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării
sistematizare răspundă la următoarele cerinţe: profesorului:
a - Cum își arată Dumnezeu -Aceasta se oglindește în Activitate Aprecieri
cunoştinţelor frumusețea? ordinea, echilibrul, Conversaţia frontală verbale
armonia și măreția creației
Sale. El este izvorul a tot
ceea ce noi, oamenii,
spunem că este frumos. Și
a privit Dumnezeu toate
câte a făcut și, iată, erau
bune foarte (Facerea 1,
31), întreaga creație fiind
icoana vie a lui Dumnezeu
- Dar cea a omului? Cel frumos și bun.
- În om găsim și o altă Activitate Aprecieri
dimensiune a frumuseții, Conversaţia frontală verbale
care nu este doar
exterioară, ci spirituală.
Doar omul virtuos, omul
cuminte, omul bun este cu
adevărat frumos, iar
comportamentul lui arată
aceasta.
-Ce legătură este între frumusețea - Desăvârșirea frumuseții
lui Dumnezeu și frumusețea umane poate fi întâlnită la
omului? sfinți. Harul lui Dumnezeu
6
dăruiește frumosului uman
o strălucire aparte, îl Aprecieri
luminează și îl face mai verbale
puternic. Activitate
- Care este rolul frumosului - Frumosul artistic îl ajută frontală
artistic? pe autor și pe cel care
privește lucrările de artă să Conversaţia
înainteze către Dumnezeu.
- Prin ce se exprimă frumosul - Prin artă: arhitectură,
artistic? sculptură, pictură, muzică,
literatură, dans și film.
7. Asocierea, Pentru a înțelege lecția profesorul  Elevii ascultă precizările
generalizare le adresează elevilor următoarea profesorului. Conversaţia
a, aplicarea întrebare: „Ce relație este între  Elevii încep rezolvarea
bunătate și frumusețe?”. acesteia. Aprecieri
Profesorul acordă 10 min. pentru Manual Activitate verbale
rezolvarea acesteia. frontală
Exercițiul

8. Aprecierea  Se fac aprecieri generale şi  Elevii ascultă aprecierile


activităţii individuale, privind atât pregătirea făcute de profesor.
elevilor elevilor pentru lecţie, cât şi Explicaţia Activitate Aprecieri
implicarea lor în predarea noilor frontală verbale
cunoştinţe.
 Se notează elevii care au
participat la lecţie.
9. Precizarea  Se anunţă şi se explică  Elevii notează tema în
şi explicarea tema pentru acasă: caiete şi ascultă explicaţiile
temei - De rezolvat exercițiile profesorului.
pentru numărul 1 și 2 de la pagina Explicaţia Activitate
acasă 67, de la Adună frontală
înțelepciune.
10 Încheierea  Rugăciunea  Rugăciunea
activităţii  Salutul  Salutul

S-ar putea să vă placă și