Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru - Vlăduț


Data: 20.02.2020
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială Obârșenii- Lingurari, nr. 1, sat Lingurari, comuna Voinești
Clasa: a III- a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: om şi societate
Unitatea de învăţare: „Dumnezeu se face cunoscut omului”
Titlul lecţiei: „Alegerea binelui în viață”
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: - să conștientizeze faptul că în viață oamenii trebuie să facă fapte bune, să învețe să aleagă cu ajutorul liberului
arbitru, între a face întotdeauna binele, deoarece binele atrage bine.
Competenţe vizate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1 – să precizeze căror persoane le putem cere ajutorul al nevoie;
C2 – să știe după ce putem recunoaște o faptă bună;
C3 – să prezinte cum putem înmulți binele.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, lectura expresivă.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, manual.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a III-a;
1
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a III-a;
- Planificarea unităţii de învăţare „Dumnezeu se face cunoscut omului” pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a III-a.
2. Temporale:
- număr de lecţii: 1
- durata: 45’
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom”, Iaşi,
1998;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatică, Manual pentru Seminariile teologice, Editura
I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991.

Desfăşurarea lecţiei:
2
Nr. Etapele Metode Mijloace Forme
crt. lecţiei Comp. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi de de Evaluare
procedee învăţământ organizare
1. Momentul 2’  Salutul  Salutul
organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea Activitate
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru începerea începerea lecţiei
lecţiei
2. Verificarea 10’  Profesorul solicită elevii să  Elevii răspund la
cunoştinţelor răspundă la următoarele întrebări: întrebări:
însuşite -Cine ne ocrotește și ne poartă de - Dumnezeu ne ocrotește și
grijă? ne poartă de grijă, dar și
familia face același lucru.
- Ce ne oferă Dumnezeu pentru a - Când faci fapte bune, te Activitate
face fapte bune ? asemeni cu Dumnezeu și frontală
atunci El se bucură şi îți dă Conversaţia
harul Său. Aprecieri
- Ce simte inima noastră când - Când ajutăm pe cineva verbale
ajutăm pe cineva? trebuie să o facem din
inimă. Atunci când ajutăm
simțim în inimă o bucurie
de nedescris și
binecuvântarea lui
Dumnezeu.
3. Pregătirea 5’ Dumnezeu ne-a creat din iubire.  Elevii ascultă cu atenţie
elevilor Încă din momentul creării ne-a explicaţiile profesorului.
pentru înzestrat cu liberul arbitru. Noi Explicaţia Activitate
receptarea trebuie să avem înțelepciunea și frontală
noilor puterea de a alege binele, de a face
cunoştinţe bine căci: Bine faci, bine găsești.
4. Anunţarea 3’  Se anunţă şi se scrie pe tablă  Elevii scriu data şi titlul
titlului şi a data şi titlul lecţiei: lecţiei în caiete şi ascultă
obiectivelor „Alegerea binelui în viață”. explicaţiile profesorului Explicaţia Activitate
lecţiei  Se precizează competenţele frontală
lecţiei.
5. Comunicare 30’ Toți facem multe alegeri în timpul Elevii ascultă cu atenție și

3
a / însuşirea unei zile. Unele sunt ușoare, cum notează în caiete ceea ce le
noilor ar fi ce mâncăm, altele sunt mai cere profesorul.
cunoştinţe grele, ca aceea de care mi-ai
C1 povestit. Atunci cerem ajutor de la Biblia Activitate
Dumnezeu și de la cei dragi, frontală
părinți și prieteni. De sfaturile lor Aprecieri
este bine să ascultăm. Așa cum Lectura verbale
alegem un pom bun după roade, expresivă
tot așa descoperim lucrul bun după
roadele aduse în suflet. Fapta bună
aduce în inimă bucurie și pace.
Binele dă tuturor lucrurilor
armonie.  Elevii răspund la
solicitările profesorului şi
C2 Mântuitorul ne spune că atunci ascultă explicaţiile date.
când facem o faptă bună din
dragoste față de oameni, ne arătăm
iubirea față de Dumnezeu. Mai
mult decât atât, ne îndeamnă să
răsplătim cu bine orice rău și să Aprecieri
avem o inimă plină de bunătate și verbale
de iertare față de cei care ne-au Activitate
supărat. Explicaţia Manual frontală

C3 Să înmulțim binele din jur, făcând


cu perseverență fapte bune,
dăruind cu bucurie un zâmbet sau
o îmbrățișare.

6. Fixarea şi 10’  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării


sistematizare răspundă la următoarele cerinţe:
profesorului:
a -Căror persoane le putem cere un
-Cerem ajutor de la Activitate Aprecieri
cunoştinţelor sfat la nevoie? Dumnezeu și de la cei Conversaţia frontală verbale
dragi, părinți și prieteni.
- După ce recunoaștem o faptă - Mântuitorul ne îndeamnă
bună? să răsplătim cu bine orice
rău și să avem o inimă

4
plină de bunătate și de
iertare față de cei care ne-
au supărat.
- Cum putem să înmulțim binele - Să înmulțim binele din
din jurul nostru? jur, făcând cu perseverență
fapte bune, dăruind cu
bucurie un zâmbet sau o
îmbrățișare.

7. Asocierea, 13’ Pentru a înțelege mai bine lecția, Elevii încep rezolvarea
generalizare profesorul împreună cu elevii vor acestora: Lectura
a, aplicarea rezolva exercițiul 1 de la pagina 34
de la Să fim creativi:
- Realizează corespondența
de antonime din cele două Manual
coloane: Aprecieri
A Activitate verbale
atent - Atent – Neatent; Conversaţia frontală
leneș - Leneș – Harnic;
răzbunător - Răzbunător –
blând Bucuros;
iertător - Blând –
Morocănos;
B - Iertător – Mânios.
mânios Exercițiul
neatent
harnic
morocănos
bucuros Activitate
frontală
Ca semn al iubirii față de om,
Dumnezeu i-a dăruit libertatea de a Manual Aprecieri
alege între bine și rău. Când avem verbale
alegeri mai greu de făcut, cerem
ajutorul celor dragi din jur. Fapta
bună aduce în inimă bucurie și
pace. O inimă plină de bunătate
5
iartă pe cei care i-au greșit.

8. Aprecierea 2’  Se fac aprecieri generale şi  Elevii ascultă aprecierile


activităţii individuale, privind atât pregătirea făcute de profesor.
elevilor elevilor pentru lecţie, cât şi Explicaţia Activitate Aprecieri
implicarea lor în predarea noilor frontală verbale
cunoştinţe.
 Se notează elevii care au
participat la lecţie.
9. Precizarea 3’  Se anunţă şi se explică tema  Elevii notează tema în
şi explicarea pentru acasă: elevii au de rezolvat caiete şi ascultă explicaţiile
temei exercițiul 1 de la pagina 34. profesorului. Explicaţia Activitate
pentru frontală
acasă
10 Încheierea 2’  Rugăciunea  Rugăciunea
activităţii  Salutul  Salutul

S-ar putea să vă placă și