Sunteți pe pagina 1din 7

PRIOECT DIDACTIC

Data________

Clasa a VI-a

Disciplina: Geografia continentelor și oceanelor

Profesor: Cernica Tatiana

Subiectul: Clima. Factorii de formare a climei


Tipul lecției: de formare a capacită ților și de aplicare a cunoștințelor

Subcompetențe:

Sc. 1Comunicara corectă în limba maternă cu utilizarea adecvată a termenilor geografici.


Sc. 5 Citirea și interpretarea hă rții tematice la caracterizarea componentelor naturii continentelor.

Obiective operaționale:

O1-să utilizeze termenii specifici în comunică rile geografice orale.


O2- să analizeze rolul principalilor factori în formarea climei, studiind hă rțile tematice.
O3- să argumenteze cu exemple variațiile temperaturii aerului și a precipitațiilor atmosferice, analizâ nd harta.

Strategii didactice:

 Metode/tehnici/procedee: jocul evaluativ ,, Ce-i aceasta?,,conversația euristică , analiza hă rții, ciorchinele ,, Factorii de formare a
climei,,descrierea, jocul ,, Eu, câmpia...,, algoritmizarea, compararea, construirea schiței, lucrul cu manualul, exercițiul, soluționarea
situațiilor-problemă , Ceasul deceluș, lucrul cu harta-contur.
 Mijloace de instruire: manualul școlar, harta climatică a Americii de Sud ,harta fizică a lumii, atlase, hă rți-contur,computerul, PPT.
 Materiale necesare: fișe cu sarcini, harta contur, poster cu algoritmul de descriere, carioci.
Forme de activitate: în perechi, individual, independent, frontal, în grup
Literatura recomandată:
1.N. Odoleanu alți autori, Geografia continentelor și oceanelor, manual cl. a VI-a, ARC, Chișină u, 2011.
2. N. Odoleanu alți autori, Geografia continentelor și oceanelor, ghidul profesorului, ARC, Chișină u, 2011
3. N. Odoleanu, A. Calenda, I.Delinschi, Geografia continentelor și oceanelor, ghidul profesorului, cl. a VII-a, ARC Chișină u, 2002.

Etapele lecției Ob Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare


.
op.
Evocarea Moment organizatoric se pregă tesc de lecție
Captarea atenției
*jocul evaluativ ,, Ce-i aceasta?,, participă la joc, lipesc pe hartă gradul de cunoaștere
-fiecare echipă primește un plic cu denumirile geografice fișele cu denumiri geografice și și de localizare pe
la subiectul Relieful și localizează pe harta-poster , apoi se le specifică hartă a elementelor
numesc (munți, istm, ocean, câ mpie...) Anexa 1 geografice ale
trei elevi descriu simultan trei Americii de Sud
*jocul evaluativ ,, Eu, câmpia... podișul, munții... unită ți de relief, ghidați de
Descriere comparativă a trei unități de relief: algoritm competența de a
-câ mpia Amazonului descrie o unitati de
-podișul Braziliei relief aplicâ nd
-munții Anzi algoritmul
se aplică algoritmul:
1.PFG
2.unită ți de relief vecine
3.direcția deduc concluzie
4.altitudinea maximă .
Concluzie finală.Relieful Americii de Sud este....
Realizarea Vom continua că lă toria în America de Sud și astă zi vom scriu subiecul în caiete
sensului afla despre clima acestui continent.
Anunț subiectul.
Ce vom studia astă zi?
-factorii care contribuie la formarea climei continentului;
-cum este distribuită temperatura aerului pe continent;
-cum sunt repartizate precipitațiile în diferite regiuni ale
continentului;
-ce relații cauzale se formează între elementele climatice.

*conversație euristică privind clima Africii


-amintiți-vă ce factori climatici au format clima Africii? numesc factorii climatici ai competența de a gă si
*activitate în grup Africii deosebiri, studiind
-studiați fragmentul Factori de formare a climei, p. 74 textul din manual
și textul de la p. 40 și descoperiți câ t mai multe deosebiri studiază textul, p. 74 și gă sesc
dintre clima Americii de Sud și cea a Africii deosebiri dintre clima Americii
I grup – factorii radiativi de Sud și cea a Africii
II grup – factorii dinamici relatează de pe postere
III grup – factorii fizico-geografici depunerea pe harta
se generalizează cunoștințele acumulate prin contur
construirea ciorchinelui ,, Factori de formare a climei,, construiesc ciorchinele în caiete
-depunerea pe hă rțile - contur a vâ nturilor permanente: Anexa 2
alizee și vâ nturi de vest
slaidul 3
-analiza imaginii slaidul 4 – relația relief- ocean depunerea pe harta
-depunerea pe harta –contur a curenților oceanici. contur
depun pe harta contur curenșii
Activitate în două grupuri calzi și reci
*lucrul cu manualul, studierea textului
Distribuția temperaturii aerului, p. 75
Sarcina:
Analizâ nd Harta zonelor de căldură și harta Distribuția analiza hă rților
temperaturii aerului, identificați:
1a.Regiunile cu cele mai înalte temperaturi ale aerului.
1b.Regiunile cu cele mai joase temperaturi ale aerului.
2. Explicați o cauză care determină aceste temperaturi. studiază textul , analizează
3.Localizați regiunile date pe harta fizică. hă rțile tematice și îndeplinesc
sarcinile propuse
3.Distribuția precipitaților atmosferice, p.75
Sarcina:
Analizâ nd harta Distribuția temperaturii aerului și harta
fizică a Americii de Sud, identificați:
1a.Regiunile cu cea mai mare cantitate de precipitații
atmosferice.
1b.Regiunile cu cea mai mică cantitate de precipitații
atmosferice.
2. Exlicați cauzele care determină cantitatea
precipitațiilor pe continent.
3.Localizați regiunile identificate.

Evaluarea sarcinilor Relatează ră spunsurile,


slaidul 9 – locul cel mai umed și cel mai uscat de pe participă la completare, fac
continent. notițe în caiete

Reflecția * Aplicarea tehnicii Ceasul deceluș


În pliculețe pe ceas sunt fișe cu situații/întrebă ri-
problemă : rezolvarea
-Se știe, că M. Anzi se află în partea de vest a situațiilor/întrebă rilor
continentului sud-american. Dacă munții ar ocupa estul -problemă
continentului, ce schimbă ri climatice s-ar produce?
-De ce vestul continentului primește o cantitate mică de
precipitații atmosferice comparativ cu estul? Doar ambele
sunt situate pe ță rmul oceanelor? extrag câ te o fișă și ră spund
-De ce America de Sud este numit ,, cel mai umed
continent?,,
-De ce porțiunea vestică din sudul continentului e numit ,,
unghiul umed?,,. Doar curentul vâ nturilor de vest e curent
rece!
-Demonstrați influența curentului Perului asupra climei
Americii de Sud.
-Cum s-ar schimba clima Americii de Sud, dacă
continentul ar fi traversat de Ecuator prin centru?

Concluzie finală
Continuați enunțul ,, Rolul principal în formarea continuă enunțul, astfel deduc
climei Americii de Sud le revine.... concluzia finală .
Aprecierea activită ții elevilor
Extensia Tema de studiat, p.74-76 notează sarcinile de învă țare
Distribuția temperaturii aerului, p. 75
Sarcina:
Analizâ nd harta zonelor de că ldură și harta Distribuția temperaturii aerului, identificați:
1.-regiunile cu cele mai înalte temperaturi ale aerului
- regiunile cu cele mai joase temperaturi ale aerului
2. explicați o cauză care determină aceste temperaturi
3.localizați regiunile date pe harta fizică.

Distribuția precipitaților atmosferice, p.75


Sarcina:
Analizâ nd harta Distribuția temperaturii aerului și harta fizică a Americii de Sud, identificați:
1.-regiunile cu cea mai mare cantitate de precipitații atmosferice
-regiunile cu cea mai mică cantitate de precipitații atmosferice
2. exlicați cauzele care determină cantitatea neuniformă a precipitațiilor pe continent
3.localizați regiunile identificate.

-Dacă M. Anzi ar ocupa estul continentuli, ce schimbă ri climatice s-ar produce?

-De ce vestul continentului primește o cantitate mică de precipitații atmosferice cmparativ cu estul?
Doar ambele sunt situate pe ță rmul oceanelor?

-De ce America de Sud este numit ,, cel mai umed continent?,,

-De ce porțiunea vestică din sudul continentului e numit ,, unghiul umed?,,


Doar curentul vâ nturilor de vest e curent rece!
-Demonstrați influența curentului Perului asupra climei Americii de Sud.

-Cum s-ar schimba clima Americii de Sud, dacă continentul ar fi traversat de Ecuator prin centru?
Anexa 1

factori
radiativi

circulația
atmosferei

alizee Factori de formare a


climei
factori
dinamici factori fizico-
geografici
vânturi de
vest

mase de aer

relieful

curenții

oceanici
Anexa 2
Panama,Anzi, Braziliei, La Plata, Țara Focului, Cotopaxi, Atlantic
Aconcagua, Gallinas, Caraibilor, Orinoco, Guyanei, Patagoniei, Horn
Amazonului, Branco, g. San Jorge, Gean Chaco, Pacific, Falcland