Sunteți pe pagina 1din 10

Grigoreanu Svetlana grad didactic II, Liceul Teoretic ,, Mihai Eminescu,, Leova, 2019

Nr Subiectul lecției Nr. Data Activități de învățare Activități de


Unități de competență or evaluare/ Produs
e
Unitatea de conținut I. Substanțele și fenomenele chimice în viața noastră- 8 ore
1.1 Operarea, în diferite 1 Chimia-știința despre substanțe. Norme de 1 Instructaj: Regulile de Fișă de instructaj
situații de comunicare, cu protecție a muncii în laboratorul de chimie. securitate în laboratorul semnată;
noțiunile ce se referă la: de chimie
substanță, proprietățile Joc didactic Joc didactic realizat;
substanței, fenomenele fizice, ,, Ce s-ar întâmpla
chimice, reacțiile chimice. dacă…?,,
1.2 Caracterizarea obiectului Activitate de grup:
de studiu al chimiei; a Poster: Obiectul de Poster realizat și
proprietăților fizice și prezentat;
studiu al chimiei/
fiziologice ale unor substanțe Importanța chimiei ca
utilizate în activitatea știință
cotidiană. 2 Evaluare inițială. Corpuri fizice și substanțe 1 Rezolvarea testului de Test rezolvat și
1.3 Compararea corpurilor și
evaluare inițială; analizat;
substanțelor; proprietăților
Identificarea Fișă de comparare a
substanțelor; fenomenelor
fizice și chimice. asemănărilor și corpurilor și
1.4 Identificarea fenomenelor deosebirilor dintre substanțelor
chimice din mediu în baza corpuri din diferite completată;
semnelor reacțiilor chimice. substanțe; Joc didactic realizat
1.5 Aplicarea tehnicilor de Joc didactic:
lucru cu substanțele, vasele, ,, Diversitatea
utilajul în laboratorul de substanțelor,,
chimie, respectând regulile de 3 Metode de investigare substanțelor: descrierea, 1 Recunoașterea Exercițiu rezolvat
securitate. măsurarea, observarea,experimentul vaselor și ustensilelor
1.6 Investigarea experimentală de laboartor și Joc didactic realizat
a proprietăților substanțelor, a explicarea modului
fenomenelor fizice și chimice, de lucru cu ele;
respectând regulile de Joc didactic: Piramida
securitate investigării,,
Grigoreanu Svetlana grad didactic II, Liceul Teoretic ,, Mihai Eminescu,, Leova, 2019

4 Lucrare practică nr.1 1 Realizarea lucrării Raport de activitate


,, Tehnici de lucru cu substanțele, utilajul în practice: experimentală la
laboratorul de chimie,, - Luarea probei; lucrarea practică
- Cântărirea
probei;
- Măsurarea
volumului de
lichid, încălzirea
eprubetei;
- Observarea
structurii flăcării;
5 Proprietățile fizice,chimice și fiziologice ale 1 Identificarea Fișă de investigare a
substanțelor. Acțiunea unor substanțe chimice proprietăților fizice a proprietăților fizice a
asupra omului și a mediului. substanțelor; substanțelor;
Identificarea
asemănărilor și
deosebirilor dintre Exercițiu rezolvat
proprietățile
substanțelor; acțiunea
unor substanțe asupra
omului și mediului;
Experiența de
laborator nr.1
,, Identificarea unor Experiență realizată
proprietăți fizice ale
substanțelor,,
Joc didactic
,, Ce s-ar întâmpla Joc didactic realizat
dacă…?,,

6 Fenomene fizice și chimice. Reacțiile chimice și 1 Identificarea Fișa de comparare a


semnele reacțiilor chimice. asemănărilor și fenomenelor
deosebirilor dintre completată;
Grigoreanu Svetlana grad didactic II, Liceul Teoretic ,, Mihai Eminescu,, Leova, 2019

fenomenele fizice și
chimice
Exemplifiacarea Fișă de investigare a
proceselor/reacțiilor semnelor reacțiilor
chimice din viața chimice completată;
cotidiană conform
semnelor de reacție;
Experiența de Experiența realizată
laboartor nr.2 Fișa experienței de
,, Identificarea laborator
semnelor reacțiilor completată
chimice,,
7 Lucrarea practică nr.2 1 Realizarea lucrării Raport de activitate
,, Investigarea fenomenelor fizice și chimice,, practice experimentală a
lucrării practice.
8 Evaluare sumativă 1 Realizarea testului de Test de evaluare
evaluare sumativă sumativă realizat și
analizat
Unitatea de conținut II. Tabelul periodic al elementelor chimice și structura atomului- 7 ore
2.1 Operarea, în diferite 1  Analiza rezultatelor evaluării sumative Exerciții de recuperare
situații de comunicare, cu UC1 și dezvoltare
noțiunile ce se referă la: atom, Atomii. Elementele chimice, simbolurile și 1 individuale
element chimic, caracteristicile denumirile lor, masa atomică relativă
elementului chimic conform Scrierea, citirea
poziției în Sistemul (Tabelul) simbolurilor chimice Exerciții rezolvate
Periodic. Numirea elementelor
2.2 Caracterizarea elementelor
chimice 1-20,
chimice cu numerele atomice 1-
26,29,30,47,79,80,82
20 în baza algoritmului: a)
poziția în Sistemul Periodic Identificarea Ar
(denumirea, simbolul chimic, Elaboarea proiectului
numărul atomic, masa atomică nr.1
Grigoreanu Svetlana grad didactic II, Liceul Teoretic ,, Mihai Eminescu,, Leova, 2019

relativă, perioada, grupa, Joc didactic Planul proiectului


subgrupa, caracterul metalic sau ,, Memory,,
nemetalic); b) structura
atomului (sarcina nucleului, Joc didactic realizat
numărul de protoni, neutroni, 2 Tabelul periodic al elementelor chimice: 1 Identificarea Exercțiu rezolvat;
electroni, repartizarea perioade, grupe, subgrupe principale/secundare. elementului chimic
electronilor pe straturi); c) Metale și nemetale. utilizând tabelul SP și
valența superioară, valența
diferite caracteristici
inferioară (la nemetale).
ale elementului
2.3 Investigarea experimentală
a proprietăților fizice ale Experiența de Fișă de investigare
metalelor și nemetalelor în laborator nr.3 experimentală a
baza mostrelor de substanțe. ,, Compararea proprietăților fizice
2.4 Elaborarea și prezentarea prorietăților fizice ale ale metalelor și
unui proiect creativ privind metatelor și nemetatelor
caracterizarea elementelor nemetalelor,, în baza completată;
chimice. mostrelor de
substanțe
Joc didactic ,, Unde e Joc didactic realizat
căsuța mea?,,
3 Structura atomilor elementelor cu numerile 1 Completarea fișelor Fișă de caracterizare
atomice 1-20. de caracterizare a a elementului chimic
elementelor chimice completată
(1-20) conform
algoritmului
Joc didactic Joc didactic realizat
,, Ghiozdanul
elementului,,

4 Valențele elementelor chimice. 1 Determinarea Exercițiu rezolvat


valențelor
elementelor chimice
în baza schemelor
Grigoreanu Svetlana grad didactic II, Liceul Teoretic ,, Mihai Eminescu,, Leova, 2019

electronice și a
tabelului SP
Completarea fișelor Fișă de caracterizare
de caracterizare a
elementelor chimice
(1-20) conform
algoritmului;
Joc didactic: Joc didactic realizat
,, Unde e valiza mea,,
,, Hotelul valențelor,,

5 Caracteristica elementelor chimice conform 1 Completarea fișelor Fișă de caracterizare


poziției în Tabelul Periodic. de caracterizare a completată
elementelor chimice
(1-20) conform
algoritmului;
Joc didactic: Joc didactic realizat
,, Trenul
cunoștințelor,,

6 Prezentarea și evaluarea proiectului nr. 1 ,, 1 Prezentarea și Proiect STEAM


Arborele chimic al Familei mele și valorile evaluarea proiectului realizat și prezentat.
personale,, nr. 1 ,, Arborele
chimic al Familei mele
și valorile personale,,
7 Evaluare sumativă 1 Rezolvarea testului de Test rezolvat și
evaluare sumativă analizat
Unitatea de conținut III. Compoziția substanței și legătura chimică- 8 ore+2 ore ( din orele la discreția prof.)
3.1 Operarea, în diferite situații 1  Analiza rezultatelor evaluării sumative Exerciții de recuperare
de comunicare, cu noțiunile ce UC2 și dezvoltare
se referă la: moleculă, formula Diversitatea substanțelor și compoziția lor. 1 individualizate
Grigoreanu Svetlana grad didactic II, Liceul Teoretic ,, Mihai Eminescu,, Leova, 2019

chimică, masa moleculară Substanțe simple și compuse. Noțiunea de Identificarea


relativă, legătura chimică, ion. moleculă substanțelor simple și
3.2 Alcătuirea formulelor compuse. Exercițiu rezolvat
chimice și modelelor Descrierea
moleculelor unor compuși compoziției, Fișă de descriere
binari în baza valenței. proprietăților fizice și completată
3.3 Determinarea tipului de utilozării unor
legătură chimică, valențelor
substanțe simple și
elementelor chimice, masei
compuse, întâlnite în
moleculare relative în baza
formulei chimice. viața cotidiană
3.4 Reprezentarea compoziției 2 Formula chimică. Compoziția caliativă și 1 Completarea fișei de Fișă de identificare
unor substanțe cu legătură cantitativă a substanței identificare a completată
covalentă prin formule compoziției
electronice și modele bilă-ax. cantitative și calitative
3.5 Caracterizarea a substanțelor simple
compoziției, proprietăților și compuse.
fizice și utilizării unor Elaboarea proiectului
substanțe simple și compuse, nr.2 Planul proiectului
întâlnite în viața cotidiană. ,, Pașaportul chimic a
3.6 Elaborarea și prezentarea unei substanțe,,
unui proiect creativ privind 3 Formula chimică și valența elementelor chimice. 1 Alcătuirea formulelor Exercițiu rezolvat
caracterizarea unor substanțe. chimice ale
compușilor binari
după valență și
determinarea valenței
după formula chimică
4 Alcătuirea formulelor chimice ale compușilor 1 Alcătuirea formulelor Exercițiu rezolvat
binari în baza valenței elementelor chimice și chimice ale
determinarea valenței în baza formulei chimice. compușilor binari
după valență și
determinarea valenței
după formula chimică
Grigoreanu Svetlana grad didactic II, Liceul Teoretic ,, Mihai Eminescu,, Leova, 2019

5 Masa moleculară a substanței. 1 Calcularea maselor Exercițiu rezolvat


moleculare relative
ale substanțelor în
baza formulelor
chimice
6 Calcularea maselor moleculare relative ale 1 Calcularea maselor Exercițiu rezolvat
substanțelor în baza formulei chimice moleculare relative
ale substanțelor în Fișă de
baza formulelor autoevaluare
chimice completată
7 Tipuri de legături chimice. Legătura covalentă 1 Identificarea tipului
polară și nepolară. de legătură chimică
după formula chimică
a substanței
Modelarea formulelor
electronice ale unor
substanțe cu legătură
covalentă
8 Legătura ionică. Noțiunea de ioni, sarcina ionului. Identificarea tipului Exerciții rezolvate
Noțiune de legătură metalică de legătură chimică
după formula chimică
a substanței
Determinarea sarcinii
ionului după formula
chimică a compușilor
binary
Experiența de Modelele construite
laboartor nr.4 ale moleculelor unor
,, Construirea substanțe simple și
modelelor bilă-ax ale compuse
moleculelor de
hydrogen, oxygen,
Grigoreanu Svetlana grad didactic II, Liceul Teoretic ,, Mihai Eminescu,, Leova, 2019

azot, clor, apă, clorură


de hidrogen,,

9 Prezentarea și evaluarea proiectului nr.2 1 Prezenatarea și Proiect STEAM


 ,, Pașaportul chimic al unei substanțe,, evaluarea proiectului realizat și prezentat
 Substanțele din trusa medicală / bucătărie
10 Evaluare sumativă 1 Rezolvarea testului de Test de evaluare
evaluare sumativă rezolvat și analizat

Unitatea de conținut IV. Substanțe pure și amestecuri în viața cotidiană-9 ore


4.1 Operarea, în diferite 1  Analiza rezultatelor evaluării sumative 1 Exersarea în baza Exerciții rezolvate
situații de comunicare, cu UC2 rezultatelor evaluării
noțiunile ce se referă la:  Exerciții de recuperare și dezvoltare. sumative
substanțe pure, amestecuri, 2 Substanțe pure și amestecuri. Amestecuri 1 Descrierea Fișă de descriere a
soluții, metodele de separare a omogene și eterogene.Metode de separare a amestecurilor omogene amestecului
amestecurilor. și eterogene întîlnite în
substanțelor din amestecuri eterogene. omogen/eterogen
4.2 Caracterizarea viața cotidiană după
amestecurilor utilizate în viața algoritm.
cotidiană, aerului, apelor Corelarea compoziției
naturale; a metodelor de amesticurilor omogene
separare/purificare a și eterogene cu Fișă de corelare
substanțelor din amestecuri. metodele de separare a completată
4.3 Aplicarea practică a substanțelor
metodelor de separare a Elaborarea schemelor
amestecurilor în laborator, de separare a
respectând regulile de amesticurilor din diferite
securitate; în activitatea substanțe; Schemă de separare
cotidiană pentru protecția Exemplificarea aplicării elaborate;
mediului și sănătății. metodelor de separare a
4.4 Elaborarea și prezentarea substanțelor din
unui proiect creativ privind amesticurile întâlnite în
Exemple analizate
substanțele pure și viața cotidiană:
amestecurile în viața cotidiană. purificarea apei,aerului,
separarea metalelor din
Grigoreanu Svetlana grad didactic II, Liceul Teoretic ,, Mihai Eminescu,, Leova, 2019

4.5 Formularea concluziilor deșeuri, prelucrarea


personale referitoare la petrolului, extragerea și
beneficiile cunoașterii purificarea zahărului;
substanțelor și proceselor Formularea unor Răspunsuri
chimice. întrebări cauză/efect
formulate
privind metodele de
separare a substanțelor
din amestecuri
3 Aerul. Compoziția aerului. Substanțe ce poluează 1 Descrierea Fișă de descriere
aerul. compoziției aerului; completată;
Formularea Răspunsuri
întrebărilor formulate;
cauză/efect privind
caracteristicile aerului;
4 Apa naturală- amestec de substanțe. Purificarea 1 Descrierea apei Fișă de descriere
apei naturale. Apa potabilă și distilată. natural ca amestec de
Importanța apei. Protecția resurselor acvatice. substanțe
Formularea Răspunsuri
întrebărilor formulate
cauză/efect privind
caracteristicile apei;
Modelarea procesului Proces de purificare
de purificare a apei; modelat
Compararea apei Fișă de comparare
potabile cu apa completată
distilată
5 Lucrarea practică nr. 3 1 Realizarea lucrării Raport de activitate
,, Purificarea sării de bucătărie,, practice practică

6 Metode de separare a amestecurilor și asigurarea 1 Experiențe de laborator Raport de activitate


calității vieții nr.5-8 experimentală
7 Prezentarea și evaluarea proiectului nr. 3 ,, 1 Prezentarea și Proiect STEAM
Factorii de poluare a areului, aerului în localitatea evaluarea proiectului prezentat și evaluat
Grigoreanu Svetlana grad didactic II, Liceul Teoretic ,, Mihai Eminescu,, Leova, 2019

mea,,
8 Evaluare sumativă 1 Rezolvarea testului de Test rezolvat și
evaluare sumativă analizat
9  Analiza rezultatelor evaluării sumative 1 Exerciții de Exerciții rezolvate
UC4 generalizare
Generalizarea cunoștințelor