Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Profesoară Nastas Nina.

Disciplina Chimie

Clasa a VII-a

Data : 27.XI.2015

Subiectul lecţiei: „Masa moleculară relativă”

Tipul lecţiei – formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor

Competenţe:

 A dobîndi cunoştinţe fundamentale, abilităţi şi valori din domeniul


chimiei;
 A comunica în limbaj specific chimiei;

Subcompetenţe:

 Definirea noţiunii de masă moleculară relativă.

Obiective :

Elevul va fi capabil:

 Să definească noţiunea de masă moleculară relativă


 Să numească criteriile de alegere a clasificării substantelor chimice;
 Să explice semnificaţia formulelor
 Să citească formulele chimice ale substanţelor
 Să calculeze masa moleculară relativă pentru substanţele propuse

Strategii didactice:

 Metode/procedee / tehnici: conversaţie euristică,explicaţia, exerciţiul,


jocul didactic(cartonaşele colorate,descopera-mă după
descriere,găseşte intrusul, înpărăţia chimiei,anagrafa),lucrulcu
manualul,lucrul individual,algoritmizarea,concluziţionarea;
 Mijloace de instruire: manual, mapa de lucru, SP,tabla , poster.

 Forme de activitate: frontală, individuală,perechi.


Etapele Conţinutul ştiinţific Strategii didactice
lecţiei
Activitatea Activitatea elevilor Forme de Metode Mijloace/
profesorului organizare şi Mater.did.
procedee
Evocare Salut elevii. Verific Conversa-
(Moment prezenţa elevilor la Frontal ţie
lecţie. Creez condiţii
organizatoric
optime pentru
Captarea desfăşurarea lecţiei.
atenţiei)
Transmit următoarele Ascultă
cuvinte elevilor:
Astăzi, noi împreună
ne-am pomenit în
Oceanul
„Cunoştinţelor” , pe
vaporul cu denumirea
„Chimia”. Eu sunt în
calitate de cîrmaci, iar
voi ca însoţitori. De
relaţiile prieteneşti şi
de colaborare pe care
le vom avea pe
parcursul acestei
călătorii depinde cît de
interesant şi de reuşit
vom ajunge la
insula„Recreaţia”.
Deci vă urez „călătorie
plăcută”.

Motto-ul lecţiei:
„Învăţat e omul care
Comentează frontal Asalt de poster
nu termină niciodată
idei
de învăţat.” (Lucian
Blaga)

Noi profesorii
dezvoltăm zi de zi
competenţa de a învăţa
să înveţi,să ştii să
înveţi.
Sarcina N1
Distilaţi cuvîntul metal Scriu cîte un element
M-mendeleviu din SP ,care începe cu
E-erbiu litera din cuvînt
T-titan
A-azot
l-litiu

Sarcina N2 frontal Jocuri SP


Înpărăţia chimiei. Implicaţi în didactice
(Anexa Nr.1) rezolvarea sarcinii
Ridică simbolul
elementului chimic la
auzul lui
Sarcina N3 individual Cartonaşe
Cartonaşele colorate 2elevi-cunosc colorate
definiţiile
2elevi-sunt
ceativ,,Diamant Individual
chimic”(chimia,
substanţa)
2elevi-continuă
gîndul:1.Şansa
succesului este dacă:
2.Iubesc chimia
deoarece:

Sarcina N4
Descoperă intrusul 2 elevi descoperă
(Anexa Nr.2) intrusul,argumentează

Sarcina N5
Caracterizează Caracterizează Frontal
elementul chimic după elementul chimic
algoritm conform algoritmului. Analiză
(Anexa Nr.3)
SP
Sarcina N6
Descopera-mă după
descriere Descopera substanţa o Frontal
(Anexa Nr.4) caracterizează după
alaliză calitativă şi
Sarcina N7 cantitativă(NaHCO3)
Individual
Selectaţi substanţele
(Anexa Nr.5)
Poster

Atenţie! Individual
Avem pe poster Na şi Analiza
NaCl,care este masa
Realizarea lor.Cuvîntul chee a
sensului lecţiei de azi este:
Masa moleculară Argumentează
relativă.
Dacă însumăm masele
atomice relative a
elementelor care Notează subiectul orei
alcătuesc substanţa în caiete.
NaCl ,rezultă masa
moleculară relativă Manual
(Mr) Fac notiţe în caiete. SP
Exemplu:
Mr(NaCl)= Citesc definiţia din
Ar(Na)+Ar(Cl)= carte
23+35.5=58.5
Mr(C6H12O6)=6•12+
12•1+6•160=180 Scriu În caiete
(este o mărime
adimensională)

Lucrul cu manualul Proble-


Reflecţie p.53,ex14 matizare
Citesc formulele Individual
chimice şi calculează
Mr pentru punctul (a)
Propun elevilor
„Ultima frunză de Citesc formulele Individual,
toamnă” chimice şi calculează Perechi
Mr
Propun elevilor jocul
„Cine mai repede” Lucrează asupra
sarcinilor propuse Individual
Extindere Redă intocmai şi
calculează Mr
(Anexa N6)

Ştiaţi că:amidonul are


formula
(C6H10O5)ncare va fi
masa moleculară
relativă Concluzi-
Fiecare elev face o ţionarea
concluzie a lecţiei
Notez elevii activi
Pentru acasă§1.13(II)
pag.51-52
Ex.de la lucrul în Notează tema pe
echipă p.53 acasă
Se notează elevii cu
comentarea notelor.

Anexa Nr1: „Împărăţia chimiei”


.
Capitala Chimiei este oraşul Sistemul Periodic în care locuiesc cei mai distinşi locuitori ai ţării -
elementele chimice. Arhitectura oraşului este deosebită: clădirile înalte sunt numite grupe,
strazile drepte - perioade, apartamente de lux - căsuţe ale elementelor chimice.
În capitală locuieşte regele împărăţiei Chimia - Aurul, într-un castel imens şi strălucitor. Aurul
este un metal nobil şi are simbolul chimic ....
Prim - ministrul statului este domnul Oxigen, care asigură respiraţia tuturor organiusmelor vii.
Simbolul chimic al Oxigenului este...
Ministrul Sănătăţii este domnul Clor. Avînd simbolul chimic ....., el distruge bacteriile, asigurînd
un mediu sănătos de viaţă.
Ministru al Educaţiei este domnul Fosfor. Fiind elementul vieţii şi al raţiunii, el este absolut
necesar creierului uman. Se notează prin ..... şi se găseşte în peşte, pîine,etc.
Ministrul Securităţii de Stat, domnul Plumb, element notat prin ......, utilizat la producerea
gloanţelor, este un metal foarte greu.
Ministerul Construcţiilor este condus de Siliciu, care constituie 26% din scoarţa terestră. Se
notează prin ...... şi se întîlneşte sub formă de argilă, nisip, dar şi în păr, ficat, piele, sînge. Se
conţine în măsline, ridiche, coacăză neagră.
Medic-şef al Spitalului Central din împărăţia Chimia este Iodul. Are simbolul chimic ........ şi
fortifică imunitatea organismului, contribuie la procesul de creştere şi asigură sănătatea
unghiilor, a dinţilor.
Bromul este şeful secţiei "Neurologie" a Spitalului Central. Bromul ....... intră în componenţa
sîngelui, ficatului şi mai ales a creierului. În caz de tulburări ale sistemului nervos, medicii
recomandă preparate cu brom.
Secţia de traumatologie este condusă de domnul Calciu. Se notează prin ..... şi asigură rezistenţă
oaselor.
În magazinul central din oraşul Sistemul Periodic ne vom opri la obiectele din Argint. Are
simbolul ...... şi în antichitate era considerat ca metal cu forţe tămăduitoare.

Anexa Nr.2

Al Cu S O
L uu
Zn Fe
H Ca
Hg C

Anexa Nr.3

Algoritmul

1.Denumirea

2.Simbolul chimic

3.Numărul de ordine

4.Perioada

5.Grupa,subgrupa

6.masa atomică relativă

7.Metal sau nemetal

8.Importanţa

Anexa Nr.4

Sunt o substanţă compusă,atomii primului element chimic sunt situaţi în SP în:

- grupa I,subgrupa principală,perioada a III (Na)

-grupa I,subgrupa principală,perioada I (H)

-grupa IV,subgrupa principală,perioada II (C)

-grupa VI,subgrupa principală,perioada II (O) şi are compoziţia cantitativă un atom de Na,un


atom de hidrigen,un atom de carbon şi 3 atomi de oxigen.(NaHCO3) soda alimentară.

Anexa Nr.5

H, Fe,Li, NaCl, Zn, O2, N2, KOH, H2, Al, C6H12O6, CO2, CaCO3, Cu, S, P, Na;

Anexa Nr.6

Al2O3 NO2

CO2 CaO