Sunteți pe pagina 1din 4

IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

CATEDRA: CONTABILITATE ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ

STUDIU INDIVIDUAL
LA ANALIZA GESTIONARĂ

VARIANTA 10

Studiu de caz 1: În baza datelor din Bilanț, Anexa nr. 6 și Anexa


7 ”Informațiile privind activele imobilizate” a Situațiilor
financiare, să se calculeze și să se aprecieze indicatorii ce
caracterizează eficiența utilizării mijloacelor fixe, calculați în baza
volumului producției fabricate. Pe rezultatele analizei de formulat
concluzii.

ELABORAT: VERIFICAT:
GĂLBINEANU ALINA V. SÂRBU
Grupa:CON1702G Magistru în management
educațional,
grad didactic superior

CHIȘINĂU, 2020
Date suplimentare ale evidenței contabile primare (lei)
Nr. Denumirea 31.12.20XX 31.12.20XX+1
1 Venituri din vânzări în credit 53 940 284 63 299 452
2 Volumul producției fabricate în prețuri curente 140 258 123 241 156 410
3 Volumul producției fabricate în prețuri comparabile 94 351 912 227 616 627
4 Costul producției fabricate în prețuri curente 121 003 456 128 203 689
5 Costuri de materiale directe și repartizabile în prețuri 78 965 227 80 530 607
curente
6 Costuri de materiale directe și repartizabile în prețuri 81 235 117 79 765 497
comparabile
7 Costuri și cheltuieli cu personalul în prețuri curente 30 601 871 34 804 567
8 Costuri și cheltuieli cu personalul în prețuri comparabile 31 476 004 32 022 641
9 Costul producției fabricate în prețuri comparabile 113 086 916 122 999 864
10 Venituri din vânzarea produselor în prețuri comparabile 189 177 945 199 044 471
11 Venituri din vânzarea mărfurilor în prețuri comparabile 21 155 123 19 145 654
12 Valoarea contabilă a produselor vândute în prețuri 90 317 515 158 196 281
comparabile
13 Valoarea contabilă a mărfurilor vândute în prețuri 22 105 745 30 179 686
comparabile
14 Valoarea materialelor consumate 122 478 125 143 972 889
15 Valoarea totală a procurărilor 130 427 236 185 887 011
Numărul mediu scriptic de salariați, (persoane) 693 715
16
inclusiv: muncitori 544 519
17 Numărul mediu de utilaje instalate, (unități) 1 401 2 455
18 Timpul efectiv lucrat de toate utilajele, (utilaj-ore) 3 033 495 5 681 503
19 Soldul producției în stocuri la începutul perioadei 34 220 128 29 478 236
20 Soldul producției în stocuri la sfârșitul perioadei 29 478 236 31 114 258

5. Mijloace fixe, total 108 098 43 424 8 745 566 54 512 10 800 151 811 46 802 9 689
660 593 355 000 015 288 235
Inclusiv 61 483 30 230 61 483 32 049 4 763
4 517 182 - -
5.1. clădiri 329 370 329 654 755
5.2. construcții speciale 6 218 3 242 587 x 289 049 - 6 507 3 502 130 010
739 788 147
5.3. mașini, utilaje, 36 228 8 980 973 3 848 989 53 153 9 270 80 111 10 202 4 385
instalații de transmisie 224 686 628 282 006 144
5.4. mijloace de transport 1 681 593 413 379 395 1 014 652 010 1 043 638 410 326
305 255 550 475
5.5. alte mijloace fixe 2 487 377 250 x 55 365 877 362 1 665 410 x
063 066 006
Analiza eficienței utilizării mijloacelor fixe de producție

Indicatori Anul Anul de Abaterea Ritmul


precedent gestiune creșterii, %
(+, -)

A 1 2 3 4

1.Volumul producției 140 258 123 241 156 410 +100 898 287 171,93
fabricate, lei

2. Valoarea medie a 108 098 660 151 811 015 +43 712 355 140,44
mijloacelor fixe de producție,
lei

2.1. Valoarea medie a părții 36 228 224 80 111 282 + 43 883 058 221,13
active a mijloacelor fixe
(mașini, utilaje, instalații de
transmisie), lei

3. Numărul total de muncitori 544 519 -25 95,4


în schimbul cu durată maximă,
persoane

4. Înzestrarea muncii cu 198 710,77 292 506,77 + 93 796 147,20


mijloace fixe, lei [(rd.2 : rd.3)]

5. Capacitatea mijloacelor 77,07 62,95 -14,12 81,68


fixe, bani [(rd.2 : rd.1) x
100]

6. Randamentul mijloacelor 1,298 1,589 + 0,291 122,42


fixe, lei (rd.1 : rd.2)

7. Randamentul mijloacelor 3,872 3,010 -0,862 77,74


fixe active, lei (rd.1 : rd.2.1)

8. Ponderea părții active în 33,51 52,77 +19,26 157,48


valoarea medie totală a
mijloacelor fixe de producție,
%

(rd.2.1 : rd.2) x 100


Concluzie:

Datele din tabel denotă faptul că eficiența utilizării mijloacelor fixe în cadrul întreprinderii
are o dinamică pozitivă, fapt dovedit de majorarea randamentului mijloacelor fixe cu 0,291 lei sau
22,42 %. Totuși chiar dacă ponderea părții active a mijloacelor fixe a înregistrat o majorare de
19,29 %, randamentul mijloacelor fixe active s-a diminuat 0,862 lei sau 22,26 %. Înzestrarea muncii
cu mijloace fixe de asemenea a înregistrat o majorare de 93 796 lei, sau 47,20 % ceea ce denotă
pronunțarea gradului de înzestrare a entității cu mijloace fixe. Totuși capacitatea mijloacelor fixe a
înregistrat o diminuare de 0,25 bani sau 0,63 % , ceea ce reprezintă un factor pozitiv pentru
eficiența utilizării mijloacelor fixe.

Se recomandă evidențierea cauzelor care au condus la diminuarea randamentului mijloacelor


fixe active în scopul sporirii efienței utilizării mijloacelor fixe în cadrul întreprinderii.