Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA DE EVALUARE

a performanţelor profesionale ale salariatului

Numele şi prenumele .............................................................................................................................................


Funcţia ...................................................................................................................................................................
Data ultimei promovări ...........................................................................................................................................
Perioada evaluată: de la ............................................... la ....................................................................................
Studii ......................................................................................................................................................................
Programe de instruire*)...........................................................................................................................................

Criterii de evaluare Obiective Punctaj


A Performanţe Valoarea rezultatelor profesionale
profesionale Gradul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, ordinelor şi misiunilor
Operativitatea şi eficienţa dovedite în realizarea sarcinilor
Calitatea lucrărilor (sarcinilor) înscrise în fişa postului
Media
B Capacităţi Organizarea şi planificarea activităţii proprii/capacitatea de conducere
Profesionale Şi luarea deciziilor**)
Şi pregătire Atitudinea faţă de muncă, angajarea la eforturi şi sarcini suplimentare
Iniţiativa - creativitatea în muncă
Nivelul pregătirii profesionale
Preocuparea pentru perfecţionarea pregătirii proprii
Interesul şi preocuparea pentru acumularea de noi cunoştinţe/ contribuţia
adusă la formarea profesională a subordonaţilor/ colegilor debutanţi**)
Capacitatea de adaptare la situaţii noi, neprevăzute
Media
C Dificultatea Complexitatea postului - diversitatea operaţiunilor
Operaţiunilor Grad de autonomie
specifice postului Efort intelectual
Aptitudini deosebite
Tehnologii speciale
Media
D Responsabilitate Loialitatea şi ataşamentul faţă de instituţie
Respectarea statutului profesional şi a regulilor deontologice
Apărarea secretului profesional, respectarea normelor de compartimentare a
muncii
Capacitatea de asumare a raspunderii, inclusiv în cazurile de eşec
Utilizarea eficientă şi eficace a mijloacelor din dotare
Media
E Sfera de relaţii Grad de solicitare din partea subiecţilor serviciilor oferite
Grad de solicitare din partea structurilor interne
Grad de solicitare din partea structurilor externe
Media
F Trăsături Cinste, corectitudine, altruism
caracteriale Spirit de ordine, disciplina
Capacitatea de relaţionare şi munca în echipă
Principialitate,obiectivitate şi onestitate
Demnitate, sobrietate, fermitate şi curaj
Media

Nota finală
*) urmate în perioada evaluată
**) punctajul se acordă, după caz, pentru funcţii de conducere/execuţie
Nota finală a evaluării......................................................................................................
Calificativ final al evaluării...............................................................................................
Referat*) .........................................................................................................................
Rezultate deosebite ............................................................................................................................................
Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată.........................................................................................
Alte observaţii: ....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Programe de instruire recomandate a fi urmate: ................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Comentariile salariatului evaluat ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Semnătura salariatului evaluat...................................................... Data ............................................................
Semnătura evaluatorului ....................................................
Numele şi prenumele ......................................................................................
Funcţia ................................................................................ Data .....................................................
Comentariile persoanei care contrasemnează ...................................................................................
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Semnătura..........................................................................
Numele şi prenumele........................................................................................
Funcţia ................................................................................ Data .....................................................

LUAREA LA CUNOŞTINŢĂ
Data .....................................................

DEPUNERE CONTESTAŢIE DA □ NU □ **)

........................................................................................................... ..........................................
(funcţia, numele şi prenumele) (semnătura)

Decizia luată în urma soluţionării contestaţiei


Soluţia [a), b) sau c)] ***)

Preşedintele comisiei Luarea la cunoştinţă a rezultatului contestaţiei

....................................................... .........................................................................
(funcţia, numele şi prenumele) (funcţia, numele şi prenumele persoanei care a depus contestaţia)

Semătura .................................... Semnătura....................................................


Data ............................................ Data..............................................................

*) se completează de evaluator.
**) în caz de contestare, termenul de depunere a contestaţiei este de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă.
***) a) se menţin, punctajul şi calificativul acordat.
b) se modifică punctajele la unele subcriterii, cu menţinerea calificativului acordat.
c) se modifică unele punctaje şi se stabileşte un nou calificativ.

S-ar putea să vă placă și