Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DN PETROȘANI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE

PROGRAM POSTUNIVERSITAR : MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE


REFERAT

Prof. Puican (Buculescu) Roxana

Școala Gimnazială Zam


REFERAT

Managementul proiectelor europene

Politica de dezvoltare regională acționează asupra unor domenii de o mare


importanță pentru dezvoltare, cum ar fi sectorul IMM- urilor și creșterea
economică, protecția mediului, transporturile, agricultura, dezvoltarea urbană,
egalitatea de gen, ocuparea și formarea profesională, educația, făcând astfel să fie
una din politicile cele mai complexe și importante ale Uniunii Europene. In plus,
acesta fiindu-i interdependentă politica de extindere a Uniunii Europene, prin
intermediul creării fondurilor speciale de pre-aderare PHARE, ISPA și SAPARD,
programme la care, țările în curs de aderare care au avut acces și prin care era
sprijinită tranziția acestora la structurile de organizare și standarde ale Uniunii
Europene. Caracterul complex al politicii de dezvoltare regională este sublimat și
de modul în care aceasta înglobează trei dintre obiectivele prioritare ale UE :
dezvoltarea durabilă, coeziunea socială și economică și extinderea aplicării
principiului subsidiarității. Importanța coeziunii economice și sociale este
reprezentată prin crearea unui fond omonim.

Fondul de coeziune, fond ce sprijină procesul de convergență și atingerea


unor niveluri medii de dezvoltare ale Uniunii, pentru patru State Membre : Grecia,
Portugalia, Irlanda și Spania. Politica de dezvoltare regională urmărește
dezvoltarea armonioasă și echilibrată a statelor membre, în scopul atingerii unui
nivel economic ridicat care să asigure standardele de viață din ce în ce mai înalte
tuturor cetățenilor.

In vederea susținerii și oportunității accesării unor fonduri nerambursabile


prin programul FEDR șa nivel local, am prezentat în cadrul acestui studiu de caz
privind finanțarea dezvoltării IMM-urilor pentru creșterea competitivității mediului
economic și de afaceri. Incadrându-se în axa prioritară 3, respectiv îmbunătățirea
competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, vizează valorificarea potențialului
antrepenorial al economiilor regionale, acțiune care va contribui la obiectul
specific de crearea de locuri de muncă și creștere a competitivității economiilor
regionale, îmbinând totodată îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NETTs
cu crearea de locuri de muncă.
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), din cadrul Ministerului
Fondurilor Europene, a publica Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului
Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 – DMI 4.1
„Calitate în serviciile de ocupare” și Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului
Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 185 – DMI 6.2
„Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

Rata de absorbţie curentă a fondurilor structurale şi de coeziune a ajuns la


51,81% la data de 30 decembrie 2014. Astfel, rata de absorbţie curentă este de 6
ori mai mare decât la începutul lunii mai 2012 și de 3,5 ori mai mare decât la
sfârșitul anului 2012. Suma solicitată Comisiei Europene pentru a fi rambursată
României a ajuns la aproximativ 10 miliarde de euro. Totodată, suma totală
încasată de România din fondurile alocate a ajuns la 10,73 miliarde de euro,
valoare care include avansurile și rambursările.

Ministerul Fondurilor Europene lansează în consultare publică schiţa


ghidului pentru cererea de propuneri de proiecte „Măsuri integrate pentru tinerii
inactivi”, primul apel din cadrul Programului Operaţional Capital Uman
(POCU) 2014 - 2020.

Pentru a îmbunătăți situația tinerilor care nu au un loc de muncă şi nici nu


urmează un program de educaţie şi formare (NEETs) şi pentru a facilita tranziția
către piața muncii, la nivel național se va acționa pe trei paliere – educație,
formare, ocupare.
Intervenţiile finanţate prin POCU îi vizează pe tinerii NEETs din regiunile
Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia prin „Inițiativa locuri de muncă pentru
tineri” (Axa Prioritară 1), dar şi pe cei din celelalte cinci regiuni ale ţării,
prin „Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria
NEETs” (AxaPrioritară2). .
Grupul țintă vizat în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte este
format din tineri șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani (respectiv, până la împlinirea
vârstei de 25 ani).
Solicitanţii și partenerii eligibili sunt: angajatori, entități relevante (furnizori
de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor,
sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc.) în parteneriat cu
angajatori, SPO în parteneriat cu entități relevante (angajatori, furnizori de
formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor,
sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc., entităţile selectate/
desemnate pentru implementarea schemelor de grant global în domeniul
antreprenoriatului.
AXA PRIORITARĂ 2

„Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

“Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea


adaptabilitatii «

Informaţiile generale cu privire la: ,

-eligibilitatea proiectelor, solicitanţilor,

-documentele programatice,

-eligibilitatea cheltuielilor,

-completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare,

-evaluarea şi selecţia proiectelor,

-contractul de finanţare,

Pentru a mări şansele proiectului în curs de a fi selectat, se recomandă ca


înainte de a începe completarea formularului electronic al cererii de finanţare şi a
anexelor, să se asigure că s-a citit toate informaţiile prezentate în acest ghid şi în
Ghidul Solicitantului – Condiţii generale şi că aţi înţeles toate aspectele legate de
specificul prezentei scheme de finanţare nerambursabile.

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE

În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare


POSDRU 20072013, intervenţiile din cadrul DMI incluzand formare profesională
pentru personalul afiliat fiecarui compartiment in domeniul vizat.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice se finanţează activităţi


care urmăresc promovarea şi sprijinirea formării profesionale a personalului din
domeniul afiliat compartimentului.
De asemenea, in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt promovate
proiecte care îndeplinesc condiţia ca activităţile proiectului urmează să fie
implementate la nivel sectorial.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între minim 6 luni şi


maxim 12 luni. Cererile de finanţare a căror durată de implementare este mai mică
de 6 luni sau mai mare de 12 luni vor fi respinse. Dacă proiectul in cauza are o
durată între limitele specificate mai sus, în timpul implementării exista posibilitatea
de a solicita extinderea perioadei de implementare a proiectului, fără însă a depăşi
limita maximă admisă pentru acest tip de cereri de finanţare (12 luni), fără a
modifica valoarea totală eligibilă a finanţării şi cu o justificare bine fundamentată.

ALOCARE FINANCIARĂ

CONTRIBUTIA ELIGIBILA MINIMA A SOLICITANTULUI DIN TOTALUL


COSTURILOR ELIGIBILA ORIENTATIVĂ

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din


valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de către solicitant.

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile,


dar necesare derulării proiectului, precum şi orice cheltuială suplimentară ce va
apărea în timpul implementării proiectului vor fi suportate de către solicitant,în
calitate de beneficiar

Obiectivul operaţional al DMI 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi


angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” este „creşterea gradului de
adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor, promovarea formelor .flexibile de
organizare a muncii, a formării profesionale specifice şi asigurarea sănătăţii şi
securităţii la locul de muncă.”

GRUPUL TINTA ELIGIBIL

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, grupul ţintă eligibil cuprinde


personalul din domeniul vizat.În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte
grupul țintă eligibil va fi format din personal din sectorul
……………………………...
Alaturi de personalul mentionat anterior, din grupul tinta eligibil vor mai face
parte in mod obligatoriu si persoane cu alte specializari, in echipe complexe.
Membrii obligatorii in echipele complexe vor avea mai multe specializari, din
fiecare compartiment apartenent domeniului.Dovada apartenenţei la grupul ţintă se
va putea face inclusiv prin declaraţie semnată pe proprie răspundere a persoanei
vizate.

ACTIVITATI ELIGIBILE

În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare în cadrul


acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile următoarele activităţi:

• Furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv formare profesională


specifică cu componenta teoretica si practica, pentru angajaţii din sectorul vizat, în
scopul obţinerii competenţelor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii muncii,
precum: suport pentru implementarea activităţilor inovatoare şi transferul de bune
practici prin cursuri si stagii practice. • Promovarea şi asigurarea formării
profesionale pentru personalul din domeniu precum:

-o formare profesională pentru specialiştii din domeniu, atât la nivel managerial cât
şi de execuţie, pentru a răspunde noilor modele organizaţionale necesare
managementului descentralizat din sistem.

• Elaborarea şi furnizarea programelor de formare profesională pentru iniţiere şi


perfecţionare/specializare, inclusiv formare profesională specifică, privind noile
tehnologii, precum:

-Formare profesională privind inovaţia tehnologică, inclusiv TIC;

- Formare profesională, inclusiv formare profesională specifică şi stagii de practică


în vederea asigurării competenţelor necesare pentru personalul din sistem în funcţii
de cercetare şi dezvoltare, inovare tehnică şi tehnologică.

• Campanii specifice privind prevenirea riscurilor in ansamblu,, inclusiv campanie


de conștientizare cu privire la importanța depistării din timp a problemelor ce pot
aparea in teren.
BENEFICIARI ELIGIBILI

CHELTUIELI ELIGIBILE

Greşeli frecvente la redactarea cererii de finanţare:

Greşeli care duc automat la respingerea cererii de finanţare:

-bugetul detaliat și anexele proiectului nu sunt încărcate în sistemul ActionWeb


odată cu transmiterea cererii de finanţare;

-neîncadrarea corectă în obiectivele şi activităţile eligibile ale DMI (se introduc


activităţi eligibile pe alte DMI) sau în categoriile de grupuri ţintă eligibile.

-nerespectarea cerinţelor legate de indicatorii de program obligatorii stabiliţi pentru


prezenta cerere de propunere de proiecte .

De asemenea, pentru încheierea contractului de finanţare, indiferent de tipul


instituţiei, trebuie să se transmitaşi următoarele documente:

- CV-urile echipei de management si ale experţilor pe termen lung responsabili


pentru realizarea unei activităţi sau unor activităţi în cadrul proiectului pentru acele
activităţi care nu sunt subcontractate, în limba română, indicând funcţia/rolul în
proiect, datate şi semnate de către titulari;

-Diplome, certificate, adeverinţe etc. care să ateste informaţiile prezentate în CV-


uri;

-Declaraţie privind evitarea dublei finanţări;

-O declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului prin care să confirme că nu


există modificări intervenite asupra condiţiilor iniţiale prezentate în cererea de
finanţare aprobată;

-Declaraţie de angajament;

-Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în


cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structural.

Orice organizație este obligată să se adapteze mediului în care funcționează,


menținându-ți în același timp coeziunea internă și reducând la minimum
incertitudinea care caracterizează transformările mediului intern și extern. Pentru
că în urma eforturilor de adaptare, organizația să își păstreze identitatea,
dezvoltarea sa trebuie planificată cu cât mai mare atenție, iar acest plan trebuie
revizuit periodic.