Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BUZĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERĂSENI


G.P.P. NR. 1 / G.P.N. ,,PITICOT ”BUZĂU
Str. Bistriței, Nr. 39, Buzău
Tel. 0238727914 / e-mail gpnpiticot@yahoo.com

SIMPOZION REGIONAL
„Cartea și lectura în viața copiilor”
cu participare on-line
Buzău, 15 aprilie 2021

ARGUMENT
Promovarea cărţii şi a lecturii, cât şi promovarea informaţiei reprezintă activităţile principale pe
care se bazeză simpozionul nostru. Cartea a fost şi va rǎmâne un adevarat prieten al omului. Ea ofera
celui care o parcurge, pe lângǎ satisfacţiile aduse de orice fapt inedit, prilejuri unice de reflecţie, de
meditaţie. Ea îndeamnǎ la introspecţie, contribuie substanţial la formarea şi modelarea personalitǎţii şi
comportamentului cititorului.
Lectura rǎmâne una din cele mai intense, mai educative şi mai rǎspândite activitǎţi la toate vârstele.
Cu cât copilul se apropie mai devreme de lecturǎ cu atât mai importante şi mai durabile vor fi efectele
ei în domeniul limbajului, al comunicǎrii precum şi al comportamentului şi al socializǎrii. Devenind
prietena copilului încǎ din etapa preşcolarǎ, continuând în cea şcolarǎ, cartea îl va ajuta sǎ parcurgǎ
uşor cǎile cunoaşterii, de la concret la abstract, de la intuiţie la reprezentare şi apoi la fantezie. Cu
ajutorul ei, copilul intrǎ în posesia numeroaselor instrumente care îi pot satisface dorinţa de a descoperi
realitatea înconjurǎtoare, ea însǎşi fiind o lume.
In contextul actual al reformei educaţionale, şcoala şi grǎdiniţa, ca instituţii-cheie, joacǎ un rol
important în apropierea copilului de lumea cǎrţii şi, implicit, de lecturǎ. Copilul trebuie sǎ perceapǎ
cartea ca pe un domeniu care meritǎ sǎ fie cucerit, ca pe un prieten mereu alǎturi de el, un prieten care
îi vorbeşte, îi dǎ sfaturi bune.
Considerăm oportună desfășurarea Simpozionului „Cartea și lectura în viața copiilor” pentru că,
pe această cale, ne dorim ca materialele prezentate să contribuie la înţelegerea impactului activităţii
de promovare a cărții și lecturii ca bază pentru cunoaștere și dezvoltare, începând cu primii ani de
viață.

SCOP: Perfecționarea cadrelor didactice și îmbunătățirea calității actului didactic prin


prezentarea unor exemple de bună practică, privind promovarea cărților și lecturii în viața
copiilor .

OBIECTIVE:
1. Diseminarea exemplelor de bună practică privind modalități de promovare a cărților și lecturii
în viața copiilor.
2. Dezvoltarea de parteneriate interşcolare şi interinstituţionale (grădiniţă, şcoală, şcoli speciale,
biblioteci, comunitatea locală, etc.) având ca principal scop cultivarea interesului și dragostei
pentru carte și lectură.
3. Îmbunătăţirea accesului la informaţie şi asigurarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin utilizarea
aparaturii moderne și a noilor aplicații.
TIPUL SIMPOZIONULUI: regional
ADRESABILITATE: cadre didactice, pedagogi şi consilieri şcolari, bibliotecari
ORGANIZATORI:
G.P.P. nr. 1/G.P.N. ,,Piticot”, Buzău
Şcoala Gimnazială/G.P.N. Gherăseni, Buzău
PARTENERI: Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

PROGRAM DE DESFĂŞURARE A SIMPOZIONULUI:

Locul desfăşurării simpozionului:


G. P. N. Piticot, Buzău
Data: 15 aprilie 2021, ora 10:00- prezentarea lucrărilor pe secțiuni utilizând mijloace online/
aplicația Google Meet

Secţiuni:
I. Lucrări ştiinţifice care să prezinte modalități de promovare a cărților și lecturii în viața copiilor.
II. Proiecte didactice, de parteneriat și alte activități extracuriculare ce vizează cultivarea interesului
și dragostei pentru carte și lectură (exemple de bune practici) .

Certificare: Diploma de participare

Persoane de contact:
Mihalcea Ioana tel. 0745522931
Lică Sabinica tel. 0754011853

Recomandări privind redactarea lucrărilor:


- Lucrarea propriu-zisă se va face pe format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat
„justified”) cu caractere româneşti insumând maxim 4 pagini.
- Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat
- Autorul şi institutia se vor scrie la doua rânduri sub titlu (Times New Roman 12), aliniat la stânga
- La doua rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12)
- Lucrările vor fi redactate în Microsoft Word (cu extensia .doc)
- Lucrarea va fi însoțită de rezumat, de cel mult 1 pagină A4 (document separat), care va fi
tehnoredactat după aceleaşi criterii ca şi lucrările (pentru publicare);
CONDIŢII DE PARTICIPARE
- Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad ridicat de interes pentru grupul ţintă, să
aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.
- Fiecare lucrare va conţine o bibliografie .
- Fişa de înscriere împreună cu lucrarea şi rezumatul vor fi trimise prin e-mail pe adresa
(simpozionbuzău2021@gmail.com ), până la data de 11 aprilie 2021.
- Nu se percepe taxă de participare
- Rezumatele lucrărilor participante vor fi publicate sud forma carte pe suport electronic cu ISBN.
- Lucrările care nu sunt însoțite de rezumat nu vor fi publicate.
- Lucrările trimise după această dată nu vor fi luate în considerare.

Notă:
 Participarea la lucrările simpozionului constituie formă de perfecţionare.
 Lucrările pot fi redactate de un singur autor, maxim 2 autori.
 Diplomele de participare şi publicația în format electronic vor fi expediate pe adresele
de e-mail menționate în fișa de înscriere, până la data de 15 iunie 2021.
Anexa 1
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE / PARTICIPARE

Simpozion regional
„Cartea și lectura în viața copiilor”

Buzău , 15 aprilie 2021

Numele şi prenumele ………………………………………………………


Funcţia ……………………………………………………………………..
Grădiniţa/şcoala ……………………………………………………………
Telefon/e-mail ...............................................................................................
Secţiunea ……………………………………………………………………
Titlul lucrării ……………………………………………………………….
Adresa de e-mail la care vor fi expediate diploma de participare și lucrarea: