Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA

SIBIU
FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA: DREPT ID
CENTRUL : SIBIU

TEMĂ DE CONTROL
PRACTICĂ LA INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI

COORDONATOR:
LECTOR UNIV. DR. ANDREEA CORINA-TARSIA

Student :PANDIA ION NICUȘOR


SPEȚA NR. III

SPEȚA III. C este fiica minoră a soților A și B.


Întrucât C este legitimată la un club sportiv și practică sport de
performanță, C trebuie să participe la competiții și cantonamente în străinătate, prima deplasare
urmând să aibă loc în data de 7.03.2019, în Bulgaria, iar următoarele, în alte state membre.
Părinții minorei doresc să îi facă procură antrenorului D, pe o perioadă de cel puțin 3 ani, astfel
încât minora să poată efectua deplasările necesare în Europa însoțită de antrenor, pentru a nu mai
fi nevoie de procuri separate pentru fiecare deplasare.
Cerințe:
1. Imaginați-vă că sunteți notar public iar Ași B se prezintă la cabinetul dvs.
notarial. Elaborați actele necesare (declarație și încheiere de autentificare) pentru ca minora să
poată circula în afara țării însoțită de antrenorul D.

DECLARAŢIE 
Subsemnatul A , domiciliat în [...], identificat cu [...], seria [...], eliberată de[...], cu
CNP [...], în calitate de tată,
Și subsemnata B domiciliat în [...], identificat cu [...], seria [...], eliberată de[...], cu
CNP [...], în calitate de mamă,
declarăm pe proprie răspundere următoarele:
Suntem de acord ca fiica noastră minoră [...], născută la [...], identificată cu [...],
seria [...], având CNP [...], să călătorească în Bulgaria, țara K, Țara L, țara M, țara
N, în perioada [...], însoţită de către numitul D, în calitate de antrenor, [...],
domiciliat în [...], identificat cu [...], seria [...], eliberată de [...], cu CNP [...].
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară în faţa Organelor de frontieră şi a
oricăror alte instituţii interesate.
Redactată şi autentificată la Notarul Public Pandia Ion Nicușor, Societate
Profesională Notarială, într-un singur exemplar orginal și două duplicate care au
fost eliberate părților.

DECLARANȚII,
1
2
Când minorul este însoțit de o terță persoană și este necesar acordul ambilor părinți, aceștia pot
da împreună o singură declarație notarială. Declaraţiile se pot da şi separat (de exemplu, un
părinte poate da declaraţia la Consulatul României, iar celălalt, la un notar public din Bucureşti
sau provincie). În acest caz, însoţitorul va prezenta ambele declaraţii la frontieră; Declarația se
poate da pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani de la data întocmirii, potrivit Legii nr.
248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, astfel cum a fost
modificată și completată prin Legea nr. 169/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 772 din 3
octombrie 2016.
De asemenea, conform noilor modificări legislative introduse în octombrie 2016, nu mai este
obligatoriu să se menționeze în cuprinsul declarației și statul sau statele de destinație, le-am
menționat deoarece așa am cnsiderat că se potrivea speței.

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 12345


Anul 2021 luna aprilie ziua 23
În fața mea, Pandia Ion Nicusor notar public, la sediul biroului, s-a prezentat
numiutl A, cu domiciliul în . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., identificat prin cartea de
identitate, CNP . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . și numita B cu domiciliul în . .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. ., identificată prin cartea de identitate, CNP . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., în
nume propriu, care, după ce au citit actul ”DECLARAȚIA NOTARIALĂ
AUTENTICĂ”, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act
reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat
unicul exemplar, precum și cele . .. .. .. .. .. .. . anexe.
În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.
36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se declară autentic prezentul
înscris.
NOTAR PUBLIC
PANDIA ION NICUSOR
SPEȚA IV. X dorește să își vândă apartamentul situat în...str...nr...înscris
în CF nr..., sens în care contactează agenția imobiliară S.C. A Invest S.R.L.
Intenția lui X este de a încheia cu agenția un contract de intermediere, pe o
durată de cel mult 4 luni, pentru vânzarea imobilului, fără clauză de
exclusivitate, prețul de vânzare și minim propus fiind de 50.000 EUR, iar
comisionul să nu depășească 2%. Agenția imobiliară transmite lui X contractul
de intermediere, întocmit de către juristul societății, în vederea completării și
semnării lui.
Cerințe:
1. Imaginați-vă că sunteți avocat și reprezentați interesele lui X. Verificați
contractul și operați în text (cu caractere de altă culoare – ex.: roșu, albastru,
etc.) eventualele modificări/rectificări în interesul clientului dvs. și raportat la
dispozițiile în vigoare aplicabile.

CONTRACT INTERMEDIERE VÂNZARE


Nr.__________ / _______________ I.

I.PĂRŢILE CONTRACTANTE: Societatea comercială “S.C. A Invest S.R.L.”


cu datele de identificare din antet, reprezentată de d-na AB, identificată prin
B.I/C.I Seria … Nr … eliberată la data de …. de SPCLEP Sibiu, avand C.N.P.
……, în calitate de INTERMEDIATOR şi persoana juridică / fizică (dl./ d-na.):
___________________________________________________
având sediul/domiciliul în loc.__________________,
str._________________________ nr._______
bl._____ sc._____ et.______ap________, jud.____________, tel.
mobil________________________, E-mail ____________________________
tel.fix_________________, reprezentată
de_______________________________, B.I./C.I. seria____

nr.__________eliberat la data de_____________ de Politia____________,


CNP________________________ în calitate de BENEFICIAR.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art.II.1 Intermedierea vânzării imobilului tip:
Tipul locuintei Ap. la casa Ap. la bloc Casa Teren Spatiu
comercial

Nr camere
Nr bai
Suprafata
Mp. utili
Nr balcoane
inscris în C.F. nr. ______________, cad.
TOP______________________________ situat în loc.
___________________________________________, str.
_____________________________,
nr.____, bl.____, sc.____, et. ____ ap.____,sector/ jud.___________.

Art.II.2 Beneficiarul declară pe propria răspundere că este proprietarul, sau


reprezentantul proprietarului imobilului de mai sus si ca proprietatea este libera
de sarcini si se poate vinde.
Imobilul este descris dupa cum urmeaza si are urmatoarele facilitati:

Confort decomandat semi-decomandat nedecomandat

Alta

Anexe Boxa Garaj


Materialul
constructie
i

Caramida Beton Lemn

Incalzire Centrala proprie Termoficare lemne


Finisaje Foarte bune Bune Suficiente Insuficiente
Utilitati Apa curenta Energie electrica Canalizare Gaz
Vedere _________________________ construit in __________________, f.
stradal ____ m, situatia
juridica__________________________________________________________
__________________
___ deficiente/inconveniente_________________________________________
_________________
________________________________________________________________
________
________
Îmbunătăţiri:______________________________________________________
_________________
________________________________________________________________
__________________
________________________________________________________________
__________________
__
Art.II.3 Preţul de vânzare propus _______50.000 EURO_, neg. DA.
Prețul minim de vânzare _______________50.000 euro
III. DURATA CONTRACTULUI este de ____4 luni_________ începând cu
data încheierii contractului.
IV. CONDIŢII GENERALE
Art.IV.1 Beneficiarul contractului se angajează ferm să vândă imobilul descris
mai sus.
Art.IV.2 Beneficiarul nu (beneficiarul nu dorește clauză de exclusivitate)
poate vinde proprietatea mai sus-menționată cumpărătorilor prezentați de
agenție pe durata perioadei contractului , nici după expirarea perioadei
contractuale, decât prin “S.C. A Invest S.R.L.”
Art.IV.3 Cele două părţi semnatare ale prezentului act consimt că prin
încheierea formalităţilor devânzare-cumpărare, în formă de antecontract sau de
contract autentificat, obiectul contractului deintermediere este îndeplinit, iar
intermediatorul este în drept să solicite plata serviciilor de intermediere prestate,
comision ce reprezintă maxim 2% din valoarea de vânzare a imobilului;
Art.IV.4 În cazul în care prezentul contract se încheie prin reprezentant,
reprezentantul preia toate obligaţiile vânzătorului.
Art.IV.5 Pentru nerespectarea totală sau parţială a clauzelor prezentului contract
partea vinovată se obligă să plătească daune-interese conform clauzelor stabilite
in prezentul contract si normelor in vigoare.
Art.IV.6 Comisionul standard al intermediatorului este de maxim 2%.
V. OBLIGAŢIILE INTERMEDIATORULUI
Art.V.1 Să ofere beneficiarului consultanţă privind evoluţia pieţei imobiliare, să
facă publicitate în vederea vânzării imobilului și să anunțe cu promptitudine
beneficiarul ori de câte ori apare o cerere conformă cu oferta acestuia.
VI. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
Art.VI.1 Să permită vizitarea proprietăţii de către eventualii clienţi, însoţiţi sau
neînsoțiți de către reprezentantul intermediatorului, ori de câte ori i se solicită,
pe baza unei programări prealabile;
Art.VI.2 Sa notifice intermediarul de orice modificare de statut sau pret in
termen de maxim 24h de la data modificarii. In caz contrar, beneficiarul se
obliga sa plateasca intermediarului daune-interesein valoare de 0.5% din
pretul maxim de vanzare pentru fiecare zi de intarziere.
Art.VI.3 Să plătească intermediatorului, la data incheierii antecontractului de
vanzare-cumparare, comisionul de intermediere de _2% din valoarea stabilită
de vânzare- cumpărare plătibil în lei la cursul BNR al zilei de efectuare a plăţii;
Art.VI.4 Dacă beneficiarul nu achită comisionul la termenul stabilit, va achita
intermediatorului, pe lângă comisionul datorat şi plata unei penalizări de 2% din
valoarea comisionului pe fiecare zi de
întârziere până la data plăţii efective, baza de calcul fiind preţul de vânzare
prevăzut în prezentul contract, valoare care în situaţia dată este nenegociabilă;
Art.VI.5 În situaţia în care, beneficiarul încercând să se sustragă de la plata
comisionului, vinde proprietatea, în perioada contractului sau dupa expirarea
acestuia, unui cumpărător pe care intermediatorul “S.C. A Invest S.R.L.” l-a
prezentat în acest sens, (cumpărător însemnând atât clientul prezentat direct cât
şi soţul/soţia, rudele şi afinii de gradul I – II ai acestora precum şi alte persoane
interpuse) fără să anunțe intermediatorul “S.C. A Invest S.R.L.”, beneficiarul
trebuie să-I achite intermediatorului “S.C. A Invest S.R.L.” dublul comisionului
standard stabilit prin contract, baza de calcul fiind prețul de vânzare prevăzut în
prezentul contract, valoare care în situatia data este nenegociabilă; (Clientul are
obligația să comunice intermediarului dacă s-a încheiat contractul intermediat, în
termen de cel mult 15 zile de la data încheierii acestuia, sub sancțiunea dublării
remunerației, dacă prin contract nu se prevede altfel)
Art.VI:6 În cazul în care beneficiarul refuză un cumpărător care oferă
preţul solicitat prin contract de către vânzător, obiectul contractului este
considerat îndeplinit, iar vânzătorul datorează intermediatorului
comisionul standard stabilit prin prezentul contract.

VII. ALTE CLAUZE


Art.VII.1 În toate cazurile de neplată a comisionului, debitorul va fi considerat
în întârziere de la data(15 zile) încheierii antecontractului de vânzare-
cumpărare, nefiind nevoie notificarea prin Executorul Judecătoresc;
Art.VII.2 Prezentul contract poate fi modificat sau reziliat numai cu acordul
ambelor părți semnatare.
Art.VII.3 Litigiile de orice fel se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar
se va apela la o instant de judecată.
Art.VII.4 Prezentul contract s–a încheiat azi _________________________ în 2
exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţile semnatare.
Art.VII.5 Alte prevederi:
________________________________________________________________
BENEFICIAR INTERMEDIATOR
AB
SPEȚA I. La data de 12.02.2020, A participă la vânzarea prin licitație a
bunului imobil teren intravilan înscris în CF 1022849 localitatea X nr. top
5432121342, organizată de LUX INSOLV SPRL, în urma vizualizării
publicației de vânzare din 15.01.2020 emisă de aceeași entitate. La licitația
premenționată, în urma ofertelor efectuate, se dispune adjudecarea bunului în
favoarea lui A pentru suma de 15 000 EUR, echivalent în lei, urmând ca banii
să fie achitați în termen de 20 de zile de la data adjudecării.
A a plătit anterior, pentru a participa la licitație, o garanție de participare
în cuantum de 1500 EUR echivalent în lei și o taxă de participare de 300 lei.
Bunul a fost prezentat ca având natură construibilă, la desfășurarea
licitației fiind prezentat certificatul de urbanism nr. 3l/21.07.2019 emis de
orașul X.
Ulterior participării și adjudecării bunului, A află că terenul este
neconstruibil, fiind aflat în zona inundabilă a orașului X, aspect atestat de
adresa ABA OLT SGA Sibiu nr. 9.03.2020, fapt neprezentat în cadrul
publicației de vânzare.

Cerințe:
1. Sunteți avocat ales al lui A – A nu mai dorește terenul raportat la faptul că
acesta nu este construibil și dorește să își recupereze sumele achitate. Care sunt
demersurile juridice ce trebuie efectuate pentru recuperarea sumelor?
2. Elaborați eventualele notificări/contestații/cereri în numele lui A.

În termen de o lună de la data înscrierii adjudecării în cartea funciară, A va putea ataca


procesul-verbal de licitație pe cale de contestație la executare. Contestația se notează în
cartea funciară la cererea contestatorului, iar în lipsă, la cererea instanței de executare.
Dacă instanța admite contestația, executorul judecătoresc va continua urmărirea de la
actul desființat și va solicita din oficiu ca notarea în cartea funciară să fie radiată.
În cocluzie, sumele consemnate și neeliberate, după caz, suma de 1500 de euro si suma
de 300 de lei, taxa de participare, vor fi restituite de îndată adjudecatarului A.
A, în contestație poate invoca existența unui viciu ascund, mai exact în procesul verbal de
licitație fiind prezentat un teren intravilan cu natură construibilă, însă în realitate, acest
teren fiind într-o zonă inundabilă, consemnându-se astfel aspecte ce nu coincid cu
realitatea.

S-ar putea să vă placă și