Sunteți pe pagina 1din 4

IMAPA – IV

Analiză economico – financiară în alimentație publică și agroturism


Anul universitar 2020-2021

Lucrare practică nr. 6 - 22.03.2021

ANALIZA RATELOR DE PERFORMANȚĂ

Considerații teoretice:

Ratele de performanţă exprimă raportul între două fluxuri financiare. Fluxurile financiare sunt fie de
rezultat sau efect (rezultatul din exploatare, rezultatul financiar, rezultatul brut al exerciţiului, rezultatul net al
exerciţiului, valoarea adăugată, marja comercială, venitul total etc.), fie de consum sau efort (capital propriu,
capital permanent, capital investit, active total, activ imobilizat, activ circulant etc.).

Calculul ratelor de performanţă la nivel de întreprindere se face pe trei mari zone:


1. Zonă comercială unde se produc vânzări şi se obţin profituri;
2. Zona financiară unde există surse de finanţare a activității întreprinderii (pasivele);
3. Zona economică unde există nevoile de finanțare (activele).

Activele cuprind totalitatea mijloacelor sau nevoilor întreprinderii pentru obținerea de bunuri
economice și sunt formate din: active imobilizate (mijloace fixe utilizate la mai multe cicluri de producție,
precum clădiri, terenuri, instalații, mașini, amenajări de terenuri, licențe informatice, brevete etc.); active
circulante (mijloace circulante corespunzătoare fiecărui ciclu de producție, precum stocuri de materii prime,
produse în curs de execuție, creanțe de încasat, disponibilități bănești); active de regularizare (cheltuieli în
avans, care sunt aferente unei producții sau prestări de servicii din viitorul ciclu).
Pasivele cuprind totalitatea resurselor de finanțare a nevoilor (a activelor) și sunt formate din capitaluri
proprii și resurse atrase sau datorii (a se vedea F10 - Bilantul prescurtat, indicatorii de la D la J).
Datele despre activele și pasivele întreprinderii se regăsesc în situațiile financiare, Formularul 10
- Bilanț prescurtat.

Analiza ratelor de performanţă a întreprinderii presupune analiza următoarelor rate:


[1] Analiza ratelor de profitabilitate (pentru zona comercială);
[2] Analiza ratelor de rentabilitate (pentru zona financiară și zona economică).

1.Analiza ratelor de profitabilitate


Profitabilitatea se formează în zona comercială a întreprinderii și exprimă raportul procentual dintre o
bogăție creată și cifra de afaceri. Răspunde la întrebarea: Care este bogăția creată la fiecare 100 lei cifră de
afaceri?

Principalele rate sunt următoarele:


1. Rata profitului brut (engl. gross margin profit) - Rpb = (PB/ CA) x 100 exprimă valoarea profitului brut
obținut la o cifră de afaceri de 100 lei (performanța este dată de creșterea acestei rate de la o perioadă la
alta - dacă analizăm tendința sau de valoarea cea mai mare - dacă comparăm două întreprinderi sau două
activități distincte). Dacă întreprinderea înregistrează pierdere brută, atunci activitatea întreprinderii nu
este profitabilă, este neperformantă și trebuie găsite soluții pentru creșterea veniturilor sau scăderea
cheltuielilor.
2. Rata profitului net (engl. net margin profit) - Rpn = (PN/ CA) x 100 - exprimă valoarea profitului net
obținut la o cifră de afaceri de 100 lei. Acest indicator arată influența fiscalității (a impozitării profitului
sau a cifrei de afaceri) asupra profitabilității generale.
3. Rata profitului brut din vânzări - Rpbv = (RBca/ CA) x 100 - exprimă capacitatea entității de a genera
profit din vânzări prin raportul dintre rezultatul brut aferent cifrei de afaceri şi cifra de afaceri. Această rată
exprimă cel mai bine profitabilitatea întreprinderii, celelalte rate sunt influenţate de rezultate care nu ţin de
zonă comercială.
IMAPA – IV
Analiză economico – financiară în alimentație publică și agroturism
Anul universitar 2020-2021

2. Analiza ratelor de rentabilitate


Ratele de rentabilitate se calculează pentru zona financiară (rentabilitatea surselor de finanțare) şi
pentru zona economică (rentabilitatea activelor, productivitatea, competitivitatea, pragul de rentabilitate etc).

2.1 Analiza rentabilităţii financiare


Rentabilitatea financiară exprimă rentabilitatea capitalului utilizat în întreprindere din punct de
vedere al opţiunilor de plasament.
De reținut: rentabilitatea financiară se referă la bogăția obținută la un efort numit capital (propriu
sau atras).
Proprietarul de capital optează în funcţie de rata dobânzii să plaseze resursele financiare fie în firma
proprie, fie în alte firme prin achiziția de acțiuni de pe piața bursieră sau în sistemul bancar - constituirea de
depozite bancare.

Principalele rate sunt următoarele:


1. Rata rentabilităţii capitalului propriu (engl. return on equity) sau rata rentabilității financiare - ROE
= (RNEx/Cpr) x100 - exprimă rezultatul net obținut prin angajarea unui capital propriu de 100 lei la
nivelul întreprinderii. Capitalurile proprii ale întreprinderii sunt resurse acumulate din: capital social,
prime de capital, rezerve legale, rezerve din reevaluare, profit. Performanța este dată de o valoare cât mai
mare a indicatorului (maxim 100%), dar care, însoțită un grad mare de îndatorare, poate crește riscul de
faliment al întreprinderii.
2. Rata rentabilităţii capitalului permanent (engl. return on capital) - ROC = (RNEx/CP)x100 - exprimă
rezultatul net pe care îl încasează întreprinderea din capitalul investit pe termen lung în afacere (mai mulți
ani), numit capital permanent (CP). Această rată va fi întotdeauna mai mică decât ROE, deoarece
capitalurile proprii sunt doar o componentă a capitalurilor permanente, alături de datoriile pe termen lung
sau care trebuie rambursate într-o perioadă mai mare de un an (DTL), subvenții pentru investiții - parte
din veniturile în avans (Subv) și provizioane - pasive cu exigibilitate și valoare incertă, probabilă (Prov).
CP= CPr + DTL + Subv + Prov
Performanța este dată de o valoare cât mai mare a indicatorului (maxim 100%), dar care, însoțită un grad
mare de îndatorare, poate crește riscul de faliment al întreprinderii.

2.2 Analiza rentabilităţii economice


Rentabilitatea economică exprimă eficienţa activităţii întreprinderii, indiferent de sursele de finanţare
(capitaluri proprii sau împrumuturi) şi de sistemul fiscal (impozite). Practic, rentabilitatea economică exprimă
eficienţa utilizării activelor firmei în activitatea de producţie sau de prestări servicii.

Principalele rate sunt următoarele:1. Rata rentabilităţii economice ℜ= x 100 - exprimă valoarea rezultatului din exploatare care se
AT
obține pentru fiecare 100 lei acumulați în active (imobilizate, circulante, cheltuieli în avans). Performanța este
dată de creșterea acestei rate de la o perioadă la alta - dacă analizăm tendința sau de valoarea cea mai mare -
dacă comparăm două întreprinderi sau două activități distincte. Dacă întreprinderea înregistrează pierdere din
exploatare, atunci activitatea întreprinderii nu este rentabilă, este neperformantă și trebuie găsite soluții pentru
creșterea veniturilor sau scăderea cheltuielilor de exploatare sau pentru reducerea activelor ineficient utilizate.
Rentabilitatea economică este un indicator care orientează firma spre a se împrumuta de pe piaţă sau
spre a-şi reduce gradul de îndatorare, astfel:
● Dacă rentabilitatea economică este mai mare în raport cu rata dobânzii practicată pe piaţă (de exemplu,
5-6% în România), rezultă că societatea încasează levier financiar (efect pozitiv al îndatorării). Levierul
financiar este diferenţa dintre rentabilitatea economică şi rentabilitatea financiară. Dacă întreprinderea
încasează levier financiar aceasta va fi înclinată să se împrumute de pe piaţă pentru a-şi creşte
capacitatea de producţie până la limita în care gradul de îndatorare o face insolvabilă. Solvabilitatea
reprezintă capacitatea întreprinderii de a-şi plăti datoriile la scadenţă.
● Dacă rentabilitatea economică este mai mică în raport cu rata dobânzii, atunci întreprinderea nu
înregistrează levier financiar respectiv decidentul va sista împrumuturile.
IMAPA – IV
Analiză economico – financiară în alimentație publică și agroturism
Anul universitar 2020-2021

RNEx
2. Rata rentabilităţii activelor (engl. return on assets) - ROA= x 100- exprimă valoarea
AT
rezultatului net al exercițiului care se obține pentru fiecare 100 lei acumulați în active (imobilizate, circulante,
cheltuieli în avans). Performanța este dată de creșterea acestei rate de la o perioadă la alta - dacă analizăm
tendința sau de valoarea cea mai mare - dacă comparăm două întreprinderi sau două activități distincte.

RNEx
3. Rata rentabilităţii cheltuielilor - numită și rata profitului - RCh= x 100- reprezintă
CT
rezultatul net obținut la fiecare 100 lei cheltuiți în zona exploatare și zona financiară (CT - cheltuieli totale).
Performanța este dată de creșterea acestei rate de la o perioadă la alta - dacă analizăm tendința sau de valoarea
cea mai mare - dacă comparăm două întreprinderi sau două activități distincte.
CA
4. Viteza de rotaţie a activelor circulante V r= - indică numărul de rotații pe care le fac activele
Ac
circulante pentru a reveni sub formă bănească la nivelul întreprinderii, prin cifra de afaceri anuală. O viteză de
rotație mare indică un ciclu de producție scurt, respectiv durata de conversie a banilor este redusă, iar
întreprinderea încasează mai multe profituri (sunt mai multe cicluri de producție).
Ac
5. Durata de rotație a activelor circulante Dr= x 365 zile - exprimă durata în zile a unei rotații
CA
a activului circulant și este în relație inversă cu viteza de rotație.
Performanța economică este dată de creșterea vitezei de rotație și, implicit, scăderea duratei de rotație,
de la o perioadă la alta sau de la o firmă la alta.
Rotația activelor circulante este influențată de specificul tehnologic al activității (durata ciclului de
producție), de politica de aprovizionare a întreprinderii cu stocuri, de capacitatea de încasare a creanțelor și de
modul de utilizare a disponibilităților bănești.

Aplicație practică
Considerăm Pensiunea Turistică Anabela din Mun. Rădăuți, jud. Suceava, care a înregistrat, în perioada 2016 -
2018, indicatorii din tabelul de mai jos, preluați din situațiile financiare anuale. Evaluați performanța financiară
a întreprinderii prin analiza ratelor de performanță, formulând răspunsuri la următoarele cerințe:
1. Analizați static (valorile absolute) și dinamic (indicii de evoluție) profitabilitatea întreprinderii în
perioada 2016-2018 și evaluați impactul extinderii capacității de cazare cu 4 camere în anul 2018.
2. Analizați static și dinamic rentabilitatea financiară a întreprinderii în perioada 2016-2018 și apreciați
influența capitalurilor proprii și a datoriilor asupra acesteia.
3. Analizați static și dinamic rentabilitatea economică a întreprinderii în perioada 2016-2018 și apreciați
influența activelor imobilizate, circulante și a cheltuielilor asupra acesteia.

ANALIZA RATELOR DE PERFORMANȚĂ - PENSIUNEA ANABELA - RĂDĂUȚI


IE IE
Nr crt Indicator Simbol UM 2016 2017 2018 2017/ 2018/
2016 2017
INDICATORI GENERALI
1 Număr camere cu 2 locuri (duble) db buc 6,00 6,00 10,00 1,00 1,67
Număr anual de înnoptări (volum
2 qv înnoptări 925,00 995,00 1223,00 1,08 1,23
de servicii prestate)
Grad mediu de ocupare a Go=(qv/(db*365
3 % 42,24 45,43 33,51 1,08 0,74
pensiunii zile))*100
Tarif mediu - servicii cazare în
4 pv lei/camera 120,00 110,04 130,09 0,92 1,18
camere cu 2 locuri
5 Rata medie a dobânzii pe piață Rd % 4,40 5,60 5,80 1,27 1,04
INDICATORI DIN BILANȚUL PRESCURTAT (F10)
6 Active imobilizate totale Ai lei 2398585,00 2304093,00 2285033,00 0,96 0,99
7 Active circulante totale Ac lei 1652478,00 1875465,00 1861880,00 1,13 0,99
8 Cheltuieli în avans totale Chavs lei 25452,00 35219,00 0,00 1,38 0,00
AT = Ai +Ac
9 ACTIVE TOTALE lei 4076515,00 4214777,00 4146913,00 1,03 0,98
+Chvs
Datorii pe termen scurt - datorii
10 comerciale (furnizori), datorii 1,17 0,50
către stat - de plătit < 1 an DTS lei 1985852,00 2313748,00 1153161,00
IMAPA – IV
Analiză economico – financiară în alimentație publică și agroturism
Anul universitar 2020-2021

Datorii pe termen lung - credit


bancar pentru investiția realizată
11 0,00 -
(clădiri, echipamente pentru
restaurant) - de plătit > 1 an DTL lei 245251,00 0,00 0,00
12 Provizioane Prov lei 0,00 0,00 0,00 - -
13 Venituri în avans - subvenții - -
pentru investiții Subv lei 0,00 0,00 0,00
14 Venituri în avans - alte venituri Vavs lei 0,00 0,00 0,00 - -
15 Capitaluri proprii Cpr lei 1845412,00 1901029,00 2993752,00 1,03 1,57
PT = DTS+DTL
16 +Prov+Subv+ 1,03 0,98
PASIVE TOTALE Vavs+Cpr lei 4076515,00 4214777,00 4146913,00
INDICATORI DE PROFTABILITATE
17 Cifra de afaceri netă CA lei 125787,00 109494,00 159096,00 0,87 1,45
Costul bunurilor vândute și a
serviciilor prestate (servicii de 1,55 0,93
18 cazare) Cbs lei 89266,00 138162,00 128892,00
Rezultat brut aferent cifrei de
-0,78 -1,05
19 afaceri RBca = CA -Cbs lei 36521,00 -28668,00 30204,00
20 Rezultat brut al exercițiului RBEx lei 4276,00 3167,00 95568,00 0,74 30,18
21 Impozit pe profit Ip lei 684,00 0,00 0,00 0,00 -
Impozit pe cifra de afaceri (alte - 1,45
22 impozite nereprezentate mai sus) Iv lei 0,00 1962,00 2846,00
23 Rezultat net al exercițiului RNEx lei 3592,00 1205,00 92722,00 0,34 76,95
Rpb =RBEx/CA
0,85 20,77
24 Rata profitului brut x100 % 3,40 2,89 60,07
Rpn = RNEx / CA
0,39 52,96
25 Rata profitului net x100 % 2,86 1,10 58,28
Rpbv = RBca/CA
-0,90 -0,73
26 Rata profitului brut din vânzări x100 % 29,03 -26,18 18,98
INDICATORI DE RENTABILITATE FINANCIARĂ
27 Rezultat net al exercițiului RNEx lei 3592,00 1205,00 92722,00 0,34 76,95
28 Capitaluri proprii Cpr lei 1845412,00 1901029,00 2993752,00 1,03 1,57
CP = Cpr +
29 Capitaluri permanente DTL+Subv+Prov lei 2090663,00 1901029,00 2993752,00 0,91 1,57
Rata rentabilităţii capitalului ROE = RNEx/
0,33 48,86
30 propriu CPr x100 % 0,19 0,06 3,10
Rata rentabilităţii capitalului ROC = RNEx/CP 0,37 48,86
31 permanent x100 % 0,17 0,06 3,10
INDICATORI DE RENTABILITATE ECONOMICĂ
32 Rezultat din exploatare RE = VE-ChE lei 14520,00 2277,00 95413,00 0,16 41,90
33 Venituri totale VT lei 164962,00 196215,00 292793,00 1,19 1,49
34 Cheltuieli totale CT lei 160686,00 193048,00 197225,00 1,20 1,02
35 Rezultat brut al exercițiului RBEx = VT-CT lei 4276,00 3167,00 95568,00 0,74 30,18
36 Rezultat net al exercițiului RNEx lei 3592,00 1205,00 92722,00 0,34 76,95
37 Rata rentabilităţii economice Re = RE/AT x100 % 0,36 0,05 2,30 0,15 42,59
38 Efect de levier EL = Re - Rd % -4,04 -5,55 -3,50 1,37 0,63
ROA = RNEx/AT
0,32 78,21
39 Rata rentabilităţii activelor x100 % 0,09 0,03 2,24
Rch = RNEx /CT
0,28 75,32
40 Rata rentabilităţii cheltuielilor x100 % 2,24 0,62 47,01
Viteza de rotaţie a activelor
0,77 1,46
41 circulante Vr = CA/Ac x 100 rotații 0,08 0,06 0,09
Durata de rotație a activelor
1,30 0,68
42 circulante Dr = Ac/CA x 365 zile 4795,05 6251,89 4271,55

S-ar putea să vă placă și