Sunteți pe pagina 1din 12

RATA RENTABILITARTII IN FIRMA GEROMED SA

Rentabilitatea constituie capacitatea unui agent economic de a obţine profit, ca diferenţă


pozitivă între încasările obţinute din activitatea proprie (cifra de afaceri) şi cheltuielile de
fabricaţie, comercializare şi pentru tranzacţia propriu zisă (costuri). Rentabilitatea depinde atât
de activitatea firmei (de volumul şi calitatea ofertei, nivelul costului unitar, performanţele
marketingului şi managementului propriu), cât şi de factori exogeni, independenţi de firmă
(nivelul preţurilor formate pe piaţă, volumul şi dinamica cererii, preferinţele consumatorilor,
intensitatea concurenţei etc.), Rentabilitatea se apreciază sub aspect absolut (ca masă a profitului)
privite pe produs, pe firma şi uneori pe ramură. Rentabilitatea este o formă a eficienţei la nivel
microeconomic, care reflectă efectele (rezultatele) nete ce se obţin la o unitate de efort
(cheltuială) cu factorii de producţie.
Obiectivul major al întreprinderii este atât mărirea averii participanţilor la viaţa
întreprinderii (acţionari, salariaţi, creditori, stat), cât şi creşterea valorii sale, pentru asigurarea
propriei dezvoltări. Realizarea acestui obiectiv este condiţionată de desfăşurarea unei activităţi
rentabile, care să permită remunerarea factorilor de producţie şi a capitalurilor utilizate,
indiferent de provenienţă. Orice afacere implică o investiţie care are drept rezultatul aşteptat de
investitor. Cu cât acest rezultat este mai mare, cu atât se pot forma noi surse disponibile pentru
alte investiţii în diverse scopuri: stimularea partenerilor, asigurarea propriei dezvoltări, crearea
de rezerve. Rentabilitatea unei afaceri rezultă din comensurarea efectelor concretizate în venituri
cu eforturile depuse reflectate în cheltuielile aferente.
Îndeosebi, “rentabilitatea reprezintă un surplus monetar, respectiv soldul dintre încasările
totale şi cheltuielile totale. Această noţiune de rentabilitate este bazată exclusiv pe fluxurile
financiare ca bază a calcului economic.”
Fiind considerată un modul semnificativ în analiza financiară “rentabilitatea unei întreprinderi
reprezintă conceptul cel mai frecvent utilizat şi în general poate fi exprimată prin rata
rentabilităţii, ca raport între un venit obţinut în cursul unei perioade determinate de timp şi masa
capitalurilor investite în aceeaşi perioadă.”

Rentabilitatea poate fi apreciată în trei moduri diferite:


- rentabilitatea activităţii;
- rentabilitatea economică;
- rentabilitatea financiară.
În analiza rentabilităţii activităţii se utilizează indicatori exprimaţi în mărimi absolute şi
în mărimi relative prin intermediul cărora se apreciază performanţele întreprinderilor.
După modul în care se realizează comparaţia între efecte şi eforturi, în analiza
rentabilităţii se utilizează două serii de indicatori de evaluare care se exprimă în mărimi absolute
şi în mărimi relative. Indicatorii în mărimi absolute se obţin sub forma unor marje, (diferenţe)
între venituri şi cheltuieli, iar indicatorii în mărimi relative se obţin sub forma unor rate
(rapoarte) între diverse rezultate şi cheltuielile sau capitalurile utilizate.
Marjele între ele caracterizează insuficient gradul de rentabilitate al întreprinderii,
deoarece pot exista unităţi foarte rentabile cu marje mici şi invers, rentabilităţi slabe cu marje
mari. Numai ratele caracterizează real gradul de rentabilitate, exprimând în modul cel mai
sintetic eficienţa cheltuielilor sau a utilizării capitalurilor.
Analiza rentabilităţii se realizează pe baza datelor din contul de rezultat Profit şi pierdere,
situaţie financiară anuală redactată în termeni de flux, care cuprinde ansamblul fluxurilor
patrimoniale ce permit crearea bogăţiei plecând de la ansamblul cheltuielilor şi veniturilor 1.
Soldul net al contului (creditor sau debitor) reflectă performanţa (contraperformanţa)
întreprinderii, respectiv capacitatea acesteia dea genera fluxuri viitoare de numerar prin utilizarea
resurselor existente.
Studiul modului de determinare a rezultatului constituie preambulul analizei rentabilităţii,
al analizei financiare, al diagnosticului financiar şi al evaluării întreprinderii. Pornind de la
rezultat, se defineşte capacitatea de autofinanţare a întreprinderii, autofinanţarea şi conceptul de
cash-flow, care sunt la originea conceptului de flux de trezorerie.
Aşadar, rata rentabilităţii caracterizează gradul de rentabilitate, singurul care diferenţiază
întreprinderi cu acelaşi beneficiu dar cu rentabilităţi diferite, ca urmare a unor costuri diferite.
Numai raportând beneficiul la costuri se poate stabili gradul de rentabilitate al fiecărei
întreprinderi şi eficienţa activităţii desfăşurate.
Principalii indicatori de exprimare a rentabilităţii sunt:
 Rata rentabilităţii economice;
 Rata rentabilităţii financiare;
 Rata rentabilităţii resurselor consumate;
 Marja brută din vânzări.
Rata rentabilităţii economice exprimă eficienţa capitalului economic alocat activităţii
productive a întreprinderii. Rata rentabilităţii economice trebuie să exprime următoarele condiţii:
rata rentabilităţii economice trebuie să fie mai mare decât rata inflaţiei pentru a asigura
menţinerea valorii sale; în termeni reali, rata rentabilităţii economice trebuie să remunereze
capitalurile investite la nivelul ratei minime de randament din economie (rata medie a dobânzii)
şi al riscului economic şi financiar pe care şi le-au asumat furnizorii de capitaluri (acţionarii şi
creditorii întreprinderii); de asemenea, rata rentabilităţii economice trebuie să permită agentului
economic reînnoirea şi creşterea activelor sale într-o perioadă de timp cât mai scurtă.
Rata rentabilităţii economice se calculează astfel:
Rata rentabilităţii economice = profit brut / capital permanent
Rata rentabilităţii financiare reprezintă capacitatea agentului economic de a degaja profit
net prin capitalurile proprii angajate în activitatea sa. Această rată măsoară randamentul utilizării
capitalurilor proprii. Rata rentabilităţii financiare trebuie să fie superioară ratei medii a dobânzii
pentru a face acţiunile firmei mai atractive. Această rată este sensibilă la structura financiară,
respectiv la situaţia îndatorării societăţii.
Rata rentabilităţii financiare = profit net / capital propriu
Rata rentabilităţii resurselor consumate caracterizează gradul de eficienţă al consumului
de factori de producţie şi se determină prin raportarea beneficiului aferent cifrei de afaceri la
costurile acesteia. În funcţie de componenţa cifrei de afaceri, analiza vizează atît factorii specifici
rentabilităţii producţiei vândute cât şi cei specifici vânzîrilor de mărfuri (din activitatea
comercială).
Rata rentabilităţii resurselor consumate = profit net / cheltuieli totale
Marja brută din vânzări reflectă excedentul brut din exploatare aferent cifrei de afaceri şi
exprimă capacitatea activităţii de exploatare de a degaja profit. Acest indicator măsoară nivelul

1
Dumbrava, Anica ; Gheorghiu, Alexandru , Analiza bonitatii agentilor economici si evaluarea riscului creditarii,
Editura: A.S.E. , Bucuresti, 2000
rezultatului brut de exploatare independent de politica financiară, politica de investiţii, de
incidenţa fiscalităţii şi a elementelor excepţionale.
Marja brută din vânzări = profit brut din vânzări / cifra de afaceri

SC GEROMED SA Mediaş este o societate pe actiuni cu sediul în Mediaş, strada


Şoseaua Sibiului nr. 38 judeţul Sibiu.
Obiectul principal de activitate îl reprezintă fabricarea sticlei plane conform clasificării
CAEN Cod 2611 şi, fabricarea şi fasonarea sticlei plane conform clasificării Codului CAEN
2612.
SC GEROMED SA MEDIAȘ produce, comercializeaza si ofera urmatoarele servicii :
 tăiere geam(3-10mm) la dimensiuni fixe
 securizare geam(3-12mm)
 şablare geam (3-12mm)
 emailare geam cu modele specifice clientului
 şlefuire geamuri şi oglinzi  pe muchie tăietoar
 şlefuirea cantului la geamuri şi oglinzi în profil semirotund C sau drept cu muchie teşită I
 găuri 4mm - 135 mm
 fazete 5mm-30mm
 geamuri prelucrate şi /sau securizate pentru
 mobilier pentru locuinţe
 mobilier de gradină şi terase
 pentru construcţii civile şi industriale
 panouri publicitare
 uşi
 acvarii
 geamuri securizate clare şi emailate pentru aragaze
 geamuri pentru sere
 geamuri securizate pentru industria mobilei
 geamuri securizate şi emailate pe toată suprafaţa
 geamuri duplex sau triplex plane  pentru construcţii - balustrade ,trepţi ,balcoane
 geamuri duplex securizate pentru locomotive
 geamuri termopan din geam securizat pentru vagoane
 geamuri securizate pentru autoturisme,
 table şcolare
 oglinzi cu fazeta
 Suporturi de flori din sticlă

Pentru a analiza rentabilitatea companiei am ales o perioadă de trei ani, mai exact 2007, 2008 şi
2009.
Prezentarea principalilor indicatori economico-financiari

Principalii indicatori economico-financiari pentru anul 2009, s-au prezentat astfel:

- cifra de afaceri: 12737611


- venituri totale: 22517529
- profit din exploatare: 1021263
- profit brut al exerciţiului: 541510
- profit net: 184926

Figura .
25000000 2.1.

20000000

Cifra de afaceri
Venituri totale
15000000
Profit din ecploatare
Profit brut al exercitiului
Profit net
10000000

5000000

0
2009
Principalii indicatori economico-financiari pe 2009
Sursă : cercetare proprie
Analiza rentabilităţii

Analiza rentabilităţii economice

Rentabilitatea economică reprezintă remunerarea brută a capitalurilor investite, atât


proprii cât şi împrumutate, şi arată cât profit brut revine unei unităţi de capital investit.
Rentabilitatea economică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie la nivelul ratei minime de randament din economie şi a riscului economic şi
financiar pe care şi l-au asumat furnizorii de capital;
- să asigure menţinerea substanţei economice a unităţii, păstrarea valorii sale, ceea ce este
garantat dacă rata economică este mai mare decât rata inflaţiei.

Rata rentabilităţii economice

Nr. PERIOADA DE ANALIZA


crt SPECIFICATIE UM SIMBOL
2007 2008 2009
1 Rezultatul brut al lei 95997 20136 541510 Rb
exerciciului
2 Capitaluri investite lei 32074626 32952840 36392859 Cinv
3 Rata rentabilitatii % 0,30% 0,06% 1,50% Rre=Rb/Cinv
economice
4 Ic cu baza in lant % 100% 20% 2500% Rren/Rreo
5 Variatia indicatorului % 0% -80% 2400% IcRre-100
6 Valoare orientativa % 20% 20% 20% Std
7 Rata medie a dobanzii % 58,90% 36,50% 38,10% rd

Nivelul ratei este foarte redus, mai ales în al doilea an de analiză, 2008. În 2009 nivelul
ratei creşte, reflectând atât o sporire a capacităţii capitalurilor investite de a degaja profit brut, cât
şi o mai bună remunerare a capitalurilor investite pe seama profitului brut.

Cuantificarea influenţelor asupra rentabilităţii economice

Nr. PERIOADA DE
crt SPECIFICATIE UM ANALIZA SIMBOL

2007 2008 2009


1 Rata rentabilitatii % 7% 5% 8% Rrc
comerciale
2 Viteza de rotatie a rot 0,046 0,011 0,19 Nrot=Ca/Cinv
cap.investit
3 Rata rentabilitatii % 0,30% 0,06% 1,50% Rre=Rrc*Nrot
economice
4 Modificarea Rre % -0,24% 1,44% Rren-Rreo
Rata rentabilităţii
Rata rentabilitatii economice economice
Sursă: cercetare
proprie
70.00%
c)
60.00% Rata Rentabilitatea
rentabilitatii economică brută
50.00% economice % reprezintă
40.00% remunerarea în
Valoare termeni de
%

30.00% orientativa % acumulare brută a


capitalurilor
20.00% investite, atât
Rata medie a proprii, cât şi
10.00% dobanzii % împrumutate. Rata
arată cât excedent
0.00% brut de exploatare
1 2 3 revine unei unităţi
de capital investit.
Timp
Rata rentabilităţii
economice brute

Nr. PERIOADA DE ANALIZA


crt SPECIFICATIE UM SIMBOL
2007 2008 2009
1 Excedent brut din lei 1377252 2911531 5075436 Ebe
exploatare
2 Capitaluri investite lei 32074626 32952840 36392859 Cinv
3 Rata rentabil.ec. % 4,30% 8,80% 14% Rreb=Ebe/Ci
brute nv
4 Valoare orientativa % 25% 25% 25% Std
5 Rata medie a % 58,90% 36,50% 38,10% rd
dobanzii

Rata creşte de la un an la altul deşi se situează sub nivelul considerat normal. Cuantumul
ratei trebuie să asigure reînnoirea şi creşterea activelor, într-un termen cât mai scurt.

d) Rentabilitatea economică netă reprezintă remunerarea prin profitul brut al exploatării a


capitalurilor investite în exploatare. Arată cât profit brut din exploatare revine unei unităţi de
capital investit în cadrul activităţii de exploatare.
Rentabilitatea economică trebuie să îndeplinească mai multe condiţii:
- să fie cel puţin la nivelul ratei minime de randament din economie;
- să fie mai mare decât costul mediu al capitalului împrumutat;
- să asigure o bună recuperare a investiţiilor doar pe seama profitului;
- să fie mai mare decât rata inflaţiei.

Rata rentabilităţii economice nete

Nr. PERIOADA DE ANALIZA


crt SPECIFICATIE UM SIMBOL
2007 2008 2009
1 Rezultat brut din lei 694030 442356 1021263 Rbe
exploatare
2 Capitaluri investite lei 32074626 32952840 36392859 Cinv
3 Rata rentabil.ec.nete % 2,20% 1,30% 2,80% Rren=Rbe/Cin
v
4 Rata medie a % 58,90% 36,50% 38,10% rd
dobanzii
5 Rata medie a % 61,70% 27,80% 56,90% ri
inflatiei
6 Valoarea minima % 25% 25% 25% Min

Rata
Rata rentabilitatii economice nete rentabilităţii
economice
80.00% nete
60.00%
40.00%
%

20.00%
0.00%
1 2 3
Timp Rata rentabil.ec.nete %
Rata medie a dobanzii %
Valoarea minima %

Sursă:cercetare proprie

Modificarea ratei rentabilităţii economice poate fi explicată prin:


- modificarea rentabilităţii comerciale;
- modificarea rotaţiei capitalurilor investite:
- modificarea rotaţiei activelor;
- modificarea rotaţiei activelor imobilizate;
- modificarea rotaţiei activelor circulante;

Evoluţia principalilor indicatori

Nr. PERIOADA DE ANALIZA


crt SPECIFICATIE UM SIMBOL
2007 2008 2009
I VENITURI
1 Cifra de afaceri lei 9968673 9634764 12244155 Ca
II REZULTATE
2 Rezultat brut din lei 694030 442356 1021263 Rbe
exploatare
III CAPITALURI
3 Total activ lei 32074626 32952840 36392859 At
4 Active circulante lei 2535104 3871633 7715859 Ac
5 Active imobilizate lei 29539522 29081207 28677208 Ain
nete
6 Capitaluri investite lei 32074626 32952840 36392859 Cinv
IV RENTABILITATI
7 Rata rentabilitatii % 7% 5% 8% Rrc
comerciale
8 Rata rentabilitatii % 0,30% 0,06% 1,50% Rre
economice
V ROTATIA
CAPITALURILOR
9 Rotatia Cinv rot 31 29 34 Ca/Cinv
10 Rotatia Ac rot 393 249 159 Ca/Ac
11 Rotatia activului rot 31 29 34 Ca/At
12 Rotatia Ain rot 34 33 43 Ca/Ain

Analiza rentabilităţii financiare

Rentabilitatea financiară reprezintă remunerarea netă a capitalurilor proprii, adică arată


cât profit net revine capitalurilor proprii. Rata măsoară randamentul utilizării capitalurilor
proprii, adică plasamentul financiar pe care acţionarii l-au făcut prin cumpărarea acţiunilor
societăţii.

Rata rentabilităţii financiare

Nr. PERIOADA DE ANALIZA


crt SPECIFICATIE UM SIMBOL
2007 2008 2009
1 Rezultat net al lei 70173 7484 184926 Rn
exercitiului
2 Capitaluri proprii lei 29292905 29351425 29647239 Cpr
3 Rata rentabilitatii % 0,24% 0,03% 0,62% Rrf=Rn/Cpr
financiare
4 Ic cu baza in lant % 100% 12,50% 2067% Rrfn/Rrfo
5 Variatia % 0% -87,50% 1967% IcRrf-100
indicatorului
6 Valoare minima % 25% 25% 25% Std
7 Rata medie a % 58,90% 36,50% 38,10% rd
dobanzii
8 Rata rentabilitatii % 0,30% 0,06% 1,50% Rre
economice

Cuantificarea influentelor asupra rentabilităţii financiare

Nr. PERIOADA DE
crt SPECIFICATIE UM ANALIZA SIMBOL

1 2 3
1 Marja comerciala % 0,70% 0,08% 1,50% Rrcn=Rn/Ca
neta
2 Viteza de rotatie a rot 0,34 0,375 0,413 Nrot=Ca/Cpr
Cpr
3 Rata rentabilitatii % 0,24% 0,03% 0,62% Rrf=Rrcn*Nrot
financiare
4 Modificarea Rrf % -0,21% 0,56% Rrfn-Rrfo

Figura 2.8. Rata rentabilităţii financiare


Rata rentabilitatii financiare

80.00%
60.00%
40.00%
%

20.00%
0.00%
1 2 3
Rata rentabilitatii financiare %
Timp
Valoare minima %
Rata medie a dobanzii %

Sursă:cercetare proprie

Rata rentabilităţii financiare trebuie să fie superioară ratei medii a dobânzii, pentru a face
acţiunile firmei mai atractive şi pentru a creşte cursul lor bursier.
În general rata rentabilităţii financiare a manifestat o tendinţă de creştere, deşi asta fiind
foarte mică. Această tendinţă de creştere echivalează cu sporirea capacităţii capitalurilor proprii
de a crea profit.

Tabelul 2.19. Evoluţia principalilor indicatori


Nr. PERIOADA DE ANALIZA
77crt SPECIFICATIE UM SIMBOL
2007 2008 2009
I VENITURI
1 Cifra de afaceri lei 9968673 9634764 12244155 Ca
II REZULTATE
2 Excedent brut din lei 1377252 2911531 5075436 Ebe
exploatare
3 Rezultat brut din lei 694030 442356 1021263 Rbe
exploatare
4 Rezultat net al lei 70173 7484 184926 Rn
exercitiului
III CAPITALURI
5 Total activ lei 32074626 32952840 36392859 At
6 Capitaluri proprii lei 29292905 29351425 29647239 Cpr
IV RENTABILITATI
7 Rata rentabilitatii % 0,24% 0,03% 0,62% Rrf
financiare
8 Rata marjei brute % 14% 30% 41% Rmb
9 Rata marjei nete % 0,70% 0,07% 1,50% Rmn
V ROTATIA
CAPITALURILOR
10 Rotatia Cpr rot 0,34 0,33 0,41 Ca/Cpr
11 Rotatia At rot 31 29 34 Ca/At

Rata rentabilităţii financiare brute reflectă capacitatea resurselor financiare proprii


alocate cu caracter permanent de a genera surse proprii de finanţare pe termen lung. Reflectă
potenţialul de dezvoltare propriu generat de investiţiile din surse proprii.

Rata rentabilităţii financiare brute

Nr. PERIOADA DE ANALIZA


crt SPECIFICATIE UM SIMBOL
2007 2008 2009
1 Capacitatea de lei 757395 2476659 4239099 Caf
autofinantare
2 Capitaluri proprii lei 29292905 29351425 29647239 Cpr
3 Rata % 2,60% 8,40% 14,30% Rrfb=Caf/
rentabil.financiare Cpr
brute
4 Valoare orientativa % 30% 30% 30% Std

Nivelul ratei s-a îmbunătăţit în perioadă analizată, tendinţa confirmată prin creşterea într-
un ritm mai rapid a capacităţii de autofinanţare faţă de ritmul de creştere a capitalurilor proprii.
Nivelul ratei indică o bună refacere a resurselor proprii.

Rata rentabilităţii financiare nete arată remunerarea netă a capitalului social prin
dividende. Rentabilitatea financiară remunerează acţionarii prin acordarea de dividende şi prin
creşterea rezervelor, care reprezintă in fapt creşterea averii proprietarilor.

Rata rentabilităţii financiare nete

Nr. PERIOADA DE ANALIZA


crt SPECIFICATIE UM SIMBOL

2007 2008 2009


1 Dividende totale lei 65373 648 0 Div
2 Capital social lei 2950290 29502900 29502900 Cs
0
3 Rata % 0,22% 0,003% 0% Rrfn=Div/C
rentabil.financiare s
nete
4 Valoare orientativa % 20% 20% 20% Std
5 Rata medie a % 58,90% 36,50% 38,10% rd
dobanzii

Nivelul indicatorului în fiecare an este foarte redus şi cu mult sub nivelul ratei medii a
dobânzii. Valoarea sa este dependentă de rentabilitatea financiară generală şi de politica de
repartizare a profitului.
Rentabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a realiza profit, care este necesar atât
reproducţiei şi dezvoltării cât şi remunerării capitalurilor. Deoarece prin intermediul rentabilităţii
se apreciază performanţele întreprinderilor, ea reprezintă o informaţie indispensabilă băncilor,
creditorilor şi partenerilor de afaceri, fiind definită ca un raport între rezultatul obţinut şi
mijloacele utilizate. În legătură cu corelaţia dintre rentabilitate şi eficenţa economică sunt de
făcut unele precizări. Eficenţa economică este mai cuprinzătoare decât rentabilitatea. Se poate
aprecia că eficenţa economică reprezintă cea mai generală categorie care caracteriează rezultatele
ce decurg din diferite variante preconizate pentru utilizarea (ce include consumul productiv,
consuml individual şi vînzarea) sau economisirea unor resurse (umane, materiale sau financiare)
intrate sau neintrate în circuitul economic.
Rentabilitatea constituie una dintre formele de exprimare a eficenţei economice şi anume o
formă sintetică realizată cu ajutorul categoriilor valorice. Calculele de rentabilitate se pot efectua
utilizând ca rezulat (efect) nu numai profitul net, ci şi întregul venit net, deci profitul brut (care
cuprinde şi datoriile financiare şi impozitele).
Astfel am realizat că rentabilitatea economică in firma Geromed SA a crescut în perioada
analizată. Îndeosebi, rentabilitatea reprezintă un surplus monetar, respectiv soldul dintre
încasările totale şi cheltuielile totale. Această noţiune de rentabilitate este bazată exclusiv pe
fluxurile financiare ca bază a calcului economic. Fiind considerată un modul semnificativ în
analiza financiară rentabilitatea unei întreprinderi reprezintă conceptul cel mai frecvent utilizat şi
în general poate fi exprimată prin rata rentabilităţii, ca raport între un venit obţinut în cursul unei
perioade determinate de timp şi masa capitalurilor investite în aceeaşi perioadă. Prin creşterea
survenită, asistăm la o sporire a capacităţii capitalurilor investite de a degaja profit brut. De
asemenea este îmbunătăţită capacitatea de remunerare a capitalurilor investite pe seama
profitului brut. Şi rata rentabilităţii financiare a înregistrat o creştere ce relevă sporirea capacităţii
capitalurilor proprii de a crea profit.

S-ar putea să vă placă și