Sunteți pe pagina 1din 5

1Ce este un document economic?

Documentele economice sunt acte sau dovezi scrise care se întocmesc la locul şi în momentul
înfăptuirii operaţiunilor economice şi financiare.
2Care sunt elementele general valabile tuturor documentelor economice?
Elementele care reflectă conţinutul documentelor economice sunt incluse în două categorii:
elemente comune tuturor documentelor economice;
elemente specifice fiecărui document.
Elementele de conţinut comune tuturor documentelor economice sunt:
denumirea documentului;
denumirea şi sediul societăţii patrimoniale care întocmeşte documentul;
numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economice;
conţinutul operaţiunii economice şi justificarea efectuării ei prin cuvinte şi cifre iar atunci când este
cazul şi temeiul legal al efectuării ei;
etaloanele de măsură aferente operaţiunii economice;
numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii
economice, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi ale persoanelor în drept să
aprobe operaţiile respective.
3Ce este un document tipizat?
Documentele tipizate se prezintă sub o formă STAS, conform unui Nomenclator al documentelor.
(factura fiscala, aviz de insotire a marfii,bon)

Documentele tipizate prezintă o serie de avantaje:


-asigură un sistem unitar de evidenţă, creându-se posibilitatea prelucrării şi centralizării operative a
datelor;
-permit economisirea unui volum mare de muncă;
-obţinerea unor informaţii într-un timp scurt şi cu un cost redus
4Ce este un document netipizat?
Documentele netipizate se întocmesc pe hârtie simplă şi nu au format impus, tip, prezentând
dezavantajul că necesită un volum mare de muncă.
5Ce este un document cu regim juridic obișnuit?(se utilizeaza stersul contabil)
Documentele obişnuite sunt cele care au regim de circulaţie şi înregistrare specific fiecărei unităţi
patrimoniale.(bon de consum, lisa de inventariere)
6Ce este un document cu regim juridic special?(cecuri, chitanta, factura, ordin de plata- un se
utilizeaza stersul contabil)
Documentele cu regim special sunt reprezentate de acele documente pentru care există dispoziţii
legale cu precizări exprese privind modul de completare, circulaţie şi păstrare.
Acestea se împart la rândul lor în două categorii:
-cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare privind activitatea financiară şi contabilă.
În această categorie sunt incluse: aviz de însoţire a mărfii, factura, factura fiscală, chitanţă, chitanţă
fiscală, etc.
-documente care pot fi tipărite numai în anumite condiţii şi la comanda numai a anumitor persoane
juridice. În această categorie sunt incluse: cecuri, efecte de comerţ, tichete de masă, foi de parcurs
etc.
7Enumerați regulile generale de întocmire ale documentelor economice
Reguli generale de întocmire a documentelor economice
• Să fie scrise clar şi citeţ pentru a se evita orice posibilitate de interpretare;
• Să nu prezinte ştersături sau corecturi;
• Să fie întocmite la timp;
• Să fie barate rândurile libere printr-un Z;
• Spaţiile în interiorul rândului se completează printr-o linie orizontală;
• Să conţină date exacte şi reale;
• Rectificarea greşelilor se face în toate exemplarele documentului, apelându-se la ştersul contabil,
care constă în tăierea cu o linie a textului sau sumei greşite în aşa fel încât să se se citească ce a fost
scris greşit, se scrie deasupra textul sau suma corectă şi semnează cel care a făcut corectura. Această
modalitate de rectificare a greşelilor se utilizează la documentele care au regim juridic obişnuit: bon
de consum, listă de inventariere, fişa consumului de furaje; însă, documentele care au regim juridic
special, cum ar fi documentele de casă, de bancă: cecuri, chitanţă, factură, ordin de plată, nu se
utilizează ştersul contabil ci se anulează întregul set de exemplare şi se trece la elaborarea corectă a
următorului set
8Definiți patrimoniul agentilor economici
Patrimoniul reprezintă o categorie economică şi juridică care exprimă atât bunurile economice
acumulate de o persoană fizică sau juridică, cât şi drepturile şi obligaţiile subiectului de drept. El
devine obiect de studiu al contabilităţii numai dacă este atras în circuitul economic în vederea
obţinerii de bunuri, executării de lucrări sau prestării de servicii producând efecte destinate
schimbului sau consumului solicitat de nevoi concrete sociale sau personale.
9Definiți imobilizările necorporale și exemplificați.
Imobilizările necorporale se mai numesc şi intangibile întrucât ele nu sunt reprezentate de un bun fizic
concret care să le dea caracterul de bunuri materiale concrete. Imobilizările necorporale sunt formate
din :
cheltuieli de constituire;
cheltuieli de cercetare-dezvoltare;
concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori similare;
fond comercial;
alte imobilizări necorporale .

10Ce este leasingul financiar?


Leasingul Financiar:
- se percepe avans și toate cheltuielile de întreținere ale mașinii, împreună cu timpul dedicat
acestora, revin firmei în totalitate.
Leasingul financiar – la sfarsitul contractului de finanțare activul fix revine cumpărătorului ca bun
personal, acesta fiind responsabil în continuare de mentenanța lui și de valorificarea acestuia pentru o
eventuala re- vânzare.
• Leasing financiar se caracterizează prin - rata poate creste și se percepe un avans obligatoriu. Daca
se dorește păstrarea activului fix, la sfarsitul contractului cel mai probabil se va alege leasingul
financiar. Schimbul de proprietate la un contract de leasing financiar se face la sfarsit, dupa ce clientul
achita toate ratele și plateste valoarea reziduala (plata în baza careia se face transferul dreptului de
proprietate).
11Ce este leasingul operațional?
Leasingul operațional - sistem de rate fixe în cadrul unui contract de leasing fără avans.
12Care sunt caracteristicile activelor fixe ?
Activele fixe sunt reprezentate de totalitatea elementelor patrimoniale care îndeplinesc următoarele
caracteristici:
au o valoare de intrare în patrimoniu mai mare de 2.500 lei (aceasta se modifică periodic în funcţie de
indicele inflaţiei prin Hotărâre de Guvern);
au o durată normată de folosinţă mai mare de un an;
participă la mai multe cicluri de producție;
se amortizeaza din momentul punerii lor în funcțiune.
13Exemple de active fixe
-claditi(constructii), masini, utilaje, instalatii de lucru, mobileir, parate si instalatii de masurare,
mijloace de transport, etc
14Definiți amortizarea. Câte tipuri de amortizare cunoasteți?
Utilizarea activelor fixe pe parcursul mai multor cicluri de productie conduce la uzura lor treptată.
Valoarea uzurii este inclusă în cheltuielile de producție sub forma amortismentelor iar operațiunea se
numeşte amortizare.
Există trei metode de amortizare:
1Liniară
2Degresiva
3Accelerată
15Definiți imobilizările financiare și exemplificați
Imobilizări financiare - reprezintă investiţii financiare sau de portofoliu, respectiv plasamente de
capital în acţiuni sau alte titluri de valoare ca:
Titlurile de participare; sunt drepturi reprezentate sub formă de acţiuni sau alte titluri de valoare
Titlurile imobilizate ale activităţii de portofoliu; numite şi investiţii de portofoliu sunt imobilizări
efectuate de unităţile patrimoniale în vederea obţinerii unor venituri financiare.
Creanţe imobilizate;(imprumuturi, garanti, cautiuni)
Alte titluri imobilizate;(titluri de credit)
16Care sunt caracteristicile activelor circulante?
-bunuri cu o durata normata de folosinta mai mica de 1 an
-participa la 1 ciclu de productie
-valoarea de intrare in patrimoniu mai mica de 2500 lei care se transfera integral in costul productiei
obtinute

17Exemplificați categorii de stocuri


Stocurile sunt definite ca fiind reprezentate de bunuri şi servicii din patrimoniul unităţii destinate a fi
vândute în starea iniţială sau după prelucrarea lor în procesul de producţie sau pentru a fi consumate
la prima lor utilizare.
Stocuri de materiale şi obiecte de inventar:
-materiile prime(grau-faina-paine)
-materiale consumabile
-produse:semifabricate(coca), produse finite(paine buna), produse reziduale(paine stramba-crutoane)
-marfuri(comert de amanunt)
-ambalaje
-animale si pasari
-obiecte de inventor
-Baracamentele şi amenajările provizorii(elemente specifice activităţilor de construcţii)
-Producţia în curs de execuţie
18Ce este o creanță?
Activele circulante în decontare se mai numesc şi creanţe. Activele circulante în decontare reprezintă
drepturile de încasat sau de primit de către o unitate patrimonială de la alte unităţi sau persoane
fizice ca urmare a mărfurilor, produselor sau bunurile vândute, lucrărilor executate sau serviciilor
prestate
19Exemplificați active circulante în decontare
In contabilitate, în categoria activelor circulante în decontare intră:
-Furnizori –debitori –reprezintă avansurile acordate furnizorilor în scopul livrării unor bunuri,
prestarea unor servicii sau executarea unor lucrări;
-Debitori diverşi –sunt reprezentaţi de datoriile apărute din pagube materiale create de diferite
persoane fizice sau juridice. Aceste datorii se sting în momentul în care debitorii şi le achită.
-Clienţii – reprezintă persoane cu care se tranzacţionează o afacere sau care plătesc pentru o lucrare
executată, un serviciu prestat sau pentru produse, mărfuri sau alte bunuri cumpărate de la furnizori.
-Efecte de primit sau efecte comerciale (engl. Received effect, fr. Effect pour recevoir). -Avansuri
acordate personalului reprezintă sumele de bani acordate salariaţilor sub forma chenzinei I ca urmare
a muncii prestate în cursul unei luni, sau sumele care se pot acorda furnizorilor pentru producţia care
urmează a se primi.
-TVA de recuperat –reprezintă sum ce urmează a fi încasată de la bugetul statului, ca diferenţă
rezultată la sfârşitul perioadei între TVA colectată (taxa pe valoare adăugată aferentă producţiei
vândute) mai mică şi TVA deductibilă (aferentă bunurilor cumpărate) mai mare.
-Decontări cu asociaţii privind capitalul –reprezintă dreptul de creanţă al societăţii comerciale faţă de
asociaţi din momentul subscrierii aportului în natură sau în numerar pentru formarea şi creşterea
capitalului social şi până în momentul aducerii sau vărsării efective a acestuia.
20Ce înțelegeți prin active circulante bănești?
Active circulante băneşti sunt reprezentate de formele de lichidităţi concrete de care dispune
unitatea patrimonială la un moment dat şi care sunt destinate efectuării plăţilor curente.
( Disponibilităţi în conturile curente la bănci, Numerarul din casierie, Alte valori: timbre fiscale, timbre
poştale, bilete de călătorie, bilete de tratament şi odihnă, tichete de masă, etc)
21Definiți capitalul social
Capitalul social reprezintă aportul în natură sau în numerar adus de asociaţi sau acţionari în momentul
înfiinţării unei societăţ.
22Ce sunt dividendele?=ACTIUNI
Acţiunile sunt acte sau hârtii de valoare care dau dreptul unor persoane fizice sau juridice de a
participa la formarea capitalului unei societăţii
23Ce reprezintă sursele atrase ?
Surse atrase reprezintă una dintre categoriile de surse străine, care semnifică obligaţiile de plată ale
unităţii patrimoniale faţă de: personalul unităţii patrimoniale privind drepturile cuvenite acestuia
pentru munca prestată; faţă de furnizorii de bunuri şi servicii; faţă de stat privind impozitele, taxele şi
vărsămintele; alte obligaţii.
24Dați exemple de obligații sau datorii ale societății
25Care sunt caracteristicile unui credit bancar?
Seminar
1Ce rol are factura fiscală si cum se prezinta ea?
Factura fiscala este un document tipizat intocmit de furnizor sau prestator ce reflecta o relati de plata
si are un regim juridic special(un se admit stersaturi sau corecturi).
2Cum se stabileste pretul cu TVA pentru un produs?
Inmultim pretul unitar cu 19%, apoi adunam rezultatul cu pretul unitar.
Ex:pret unitar=7lei; 7*19%=1,33: 7+1,33=8,33lei
3.Ce rol are Nota de intrare-receptie și care sunt caracteristicile documentului?
Nota de intrare – receptie (NIR) se întocmește la sosirea produselor/marfurilor de la furnizor și la
intrarea acestora în gestiunea unitatii. Se completeaza în baza facturii fiscale. Orice Factura fiscala
trebuie însoțită de NIR. Este document care se întocmește de către comisia de receptie și de către
gestionar cu ocazia receptionării marfurilor sosite.
Serveşte ca:
- document pentru recepţia bunurilor aprovizionate;
- document justificativ pentru încărcare în gestiune;
- act de probă în litigiile cu furnizorii, pentru diferenţele constatate la recepţie;
- document justificativ de înregistrare în contabilitate.
Se întocmeşte în două exemplare, la locul de depozitare sau în unitatea cu amănuntul, după caz, pe
măsura

4Dintr-o anumita valoare stabiliți valoarea fara TVA si TVA –ul aferent.
80 rulete cu 7lei-valoare fara tva=80*7=560
-valoare cu tva=560*19%=106,4=>560+106,4=666,4
5Chitanța fiscală – caracteristici
Chitanța reprezintă un document primar pe baza căruia se înregistrează o operațiune contabilă și este
un document financiar cu regim special de înseriere şi numerotare.
Documentul financiar-contabil cel mai des utilizat în activitatea agenţilor economici este chitanţa și
serveşte ca:
• document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unității;
• document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate (emis în cazul vânzării de
produse sau prestării de servicii pentru care plata se face în numerar)
6Ordin de plată- caracteristici=comparator
Este un document tipizat,cu regim juridic special, cu circulatie externa(pleaca de la emitent la banca si
apoi la platitorul de servicii), ajuta la plata prin virament bancar intre agentii economici si se
intocmeste in 3 exemplare(emitent,banca sibeneficiar).
7Ce este salariu brut?
Salariul brut este suma de bani care apare în contractul de muncă, care se calculeaza având în vedere
următoarele: salariul de baza sau de încadrare, sporuri cuvenite în funcție de locul de muncă(de
vechime, de noapre, de toxicitate, munca suplimentara).
8Ce este salariul net?
Salariul net este cel pe care un angajat îl ia „în mână”. Acesta se calculează după scăderea
contribuțiilor sociale și impozitului pe venit (Contribuția la pensii- 25%, contribuția la sănătate- 10% și
impozitul pe venit- 10% din suma rămasă după achitarea contribuțiilor). Angajatorul are obligația de a
oferi acest salariu cel puțin o dată pe lună. Totuși, salariul poate fi împărțit și în două tranșe, numite
avans și lichidare.
9Ce este inventarierea și care sunt documentele specifice acesteia?
Inventarierea este un sistem unitare de evidenta(lista de inventar):aviz de insotire a mafii, chitanta
fiscal, nota de intrare receptie, factura fiscala
10Cum se calculează următorii indicatori:
cost unitar de producție
prețul de vânzare
încasările totale
profitul total

S-ar putea să vă placă și