Sunteți pe pagina 1din 12

Page 1 Pagina 1

Copy rights Sirrus Capital Ltd. Copie drepturile Sirrus Capital Ltd.
By Antti Saaksvuori De Antti Saaksvuori

Building a PLM concept Construirea unui concept PLM

Introduction Introducere
Today we hear many companies say - Product Lifecycle Management (PLM) is an Astăzi
am auzit multe companii spun - Product Lifecycle Management (PLM) este o
important part of their business strategy or PLM has a big role in their corporate parte
importantă a strategiei lor de afaceri sau PLM are un rol important în corporative lor
strategy. strategie. What does this mean in practise? Ce înseamnă acest lucru în practică?
I can say for sure that without doubt the most Eu pot spune sigur că fără îndoială cel mai
difficult issue regarding business strategy and strategical decisions is the implementation
problemă dificilă în ceea ce priveşte strategia de afaceri şi deciziile strategice este
punerea în aplicare
of the decisions made in the strategy definition. a deciziilor luate în definirea strategiei.
This generalization also applies also Aceasta generalizare, de asemenea, se aplică, de
asemenea,
PLM. PLM.
It might be difficult to find and create a practical business strategy for a company, Ar
putea fi dificil de a găsi şi de a crea o strategie de business practice pentru o companie,
however the making it true is more difficult. Cu toate acestea, ceea ce face adevărat este
mult mai dificil. This is especially true when the Acest lucru este valabil mai ales atunci
când
implementation of strategical decisions require large scale transformation – a long
punerea în aplicare a deciziilor strategice de transformare necesită scară largă - o lungă
lasting, corporate wide change process - in daily operations. de durată, corporate larg
proces schimbare - în operaţiunile de zi cu zi. When talking about PLM Atunci când
vorbim despre PLM
and business strategy usually it is all about this, making a huge leap to next level şi
strategii de afaceri, de obicei, acesta este tot despre acest lucru, face un salt imens la
nivelul următor
regarding lifecycle management operations and product management practices. în ceea ce
priveşte gestionarea operaţiunilor ciclului de viaţă şi practicile de management de produs.
When Când
the first big transformation into well controlled and IT-system enabled PLM has been
mare prima transformare în bine controlat şi IT-sistem a fost activat PLM
made and PLM operations are business as usual the real life realization of strategical a
făcut şi operaţiunile de PLM sunt de afaceri, ca de obicei realizarea viaţa reală a
strategice
decisions in the PLM area becomes much more straight forward. deciziile în domeniul
PLM devine mult mai drept înainte.
Importance of PLM Importanţa de PLM

PLM - is an essential tool for coping with the challenges of more demanding global PLM
- este un instrument esenţial pentru a face faţă provocărilor de mai dificile la nivel
mondial
competition and ever-shortening product and component lifecycles. concurenţa şi de
scurtare a produs vreodată şi cicluri de viaţă componente. New and better Noi şi mai bine
products must be introduced to markets more quickly, with more profit and less labor,
produsele trebuie să fie introduse pe pieţele mai rapid, cu mai mult profit şi mai puţină
muncă,
and the lifecycle of each product must be better controlled, for example from financial şi
ciclul de viaţă al fiecărui produs trebuie să fie mai bine controlată, de exemplu, de la
financiare
and environmental perspectives. şi perspectivele de mediu. Fierce competition in global
markets drives companies concurenţă acerbă în unităţi la nivel mondial pe pieţele
companii
to perform better. să funcţioneze mai bine. In order to perform well financially,
companies must be able to make Pentru a efectua bine financiar, companiile trebuie să fie
în măsură să facă
informed decisions concerning the lifecycle of each product in their portfolio. decizii
informate cu privire la ciclul de viaţă al fiecărui produs din portofoliul lor. Winner
Câştigător
products must be introduced to market quickly and poorly performing products must be
produsele trebuie să fie introduse pe piaţă rapid şi slab performante produse trebuie să fie
removed from the market. eliminat de pe piaţă. To do this well, companies must have a
very good command Pentru a face acest lucru bine, companiile trebuie să aibă o comandă
foarte bun
of the lifecycle of each product. din ciclul de viaţă al fiecărui produs. A good command
of product and process definitions O buna cunoastere a procesului şi a definiţiilor de
produse
over a large product portfolio requires that ways of operation and IT-systems must peste
un portofoliu de produse de mare impune ca modalităţile de funcţionare şi sisteme IT
trebuie să
support each other flawlessly. de sprijin reciproc impecabil.
Today's complex products require the collaboration of large specialist networks. complex
de medicamente de astăzi necesită colaborarea unor reţele specializate mari. In În
this kind of supplier and partner network, product information must be transferred acest
tip de furnizor şi reţeaua de parteneri, informaţii despre produs trebuie să fie transferate
between companies in electronic form, with a high level of information security. între
companii în format electronic, cu un nivel ridicat de securitate a informaţiilor.
Overall, PLM can also be considered as a tool for collaboration in the supply network În
general, PLM poate fi, de asemenea, considerată ca un instrument de colaborare în
reţeaua de alimentare
and for managing product creation and lifecycle processes in today's networked world, şi
pentru gestionarea crearea de produse şi procese în ciclul de viaţă al reţea lumea de azi,
bringing new products to market with less expenditure of time and effort. introducerea de
noi produse pe piaţă cu mai puţin cheltuielile de timp şi efort.
However, the benefits of operational PLM go far beyond incremental savings, Cu toate
acestea, beneficiile operaţionale PLM depăşesc cu mult economii incrementale,
yielding greater bottom line savings and top-line revenue growth not only by rezultând o
mai mare linie de economii de jos şi o creştere de top linie de venituri, nu numai prin
implementing tools and technologies, but also by making necessary, and often tough,
instrumente de punere în aplicare şi tehnologii, dar şi de a face necesar, şi de multe ori
dure,
changes in processes, practices and methods and gaining control over product lifecycles
schimbări în procesele, practicile şi metodele de control şi câştigă peste produs de
ciclurile de viaţă
and lifecycle processes. şi proceselor ciclului de viaţă. The return on investment for PLM
is based on a broader Randamentul investiţiilor pentru PLM se bazează pe o mai largă
corporate business value, specifically the greater market share and increased valoare de
afaceri corporate, în special cota de piaţă mai mare şi a crescut
profitability achieved by streamlining the business processes that help deliver
Rentabilitatea obţinută prin fluidizarea proceselor de afaceri care ajută la livrare
innovative, winning products with high brand image quickly to market, while being able
inovatoare, castigand cu produse de imagine de marcă ridicat rapid pe piata, fiind în
acelaşi timp capabil
to make informed lifecycle decisions over the complete product portfolio during the
pentru a face decizii informate asupra ciclului de viaţă al portofoliului de produse
complet în timpul
lifecycle of each individual product. ciclul de viaţă al fiecărui produs în parte.
Operational efficiencies are improved with PLM because groups all across the value
eficienţei operaţionale sunt îmbunătăţite cu PLM, deoarece grupurile de toata valoarea
chain can work faster through advanced information retrieval, electronic information lanţ
pot lucra mai repede prin regăsirea de informaţii avansate, informaţii electronice
sharing, data reuse, and numerous automated capabilities, with greater information
partajarea, reutilizare a datelor, şi Capacităţile automate de numeroase, cu informaţii mai
traceability and data security. trasabilitatea şi securitatea datelor. This allows companies
to process engineering change Acest lucru permite companiilor să proces de schimbare de
inginerie
orders and respond to product support calls more quickly and with less labor. ordine şi să
răspundă la apelurile de asistenţă pentru produs mai repede şi cu mai puţin de muncă.
They can Ele pot
also work more effectively with suppliers in handling bids and quotes, exchange critical
De asemenea, lucra mai eficient cu furnizorii în manipularea ofertele şi citate, schimbul
de critică
product information more smoothly with manufacturing facilities, and allow service
informaţiile despre produs mai bine cu facilităţi de producţie, şi să permită servicii
technicians and spare part sales reps to quickly access required engineering data in the
tehnicieni şi de schimb de vânzare parte repetari pentru a accesa rapid de inginerie datele
necesare în
field. câmp.
In this way, PLM can result in impressive cost savings, with many companies reporting
În acest fel, PLM poate duce la economii de cost impresionante, cu multe companii de
raportare
pay-off periods of one to two years or less based solely on reduced development costs.
plăti-off perioade de la una la doi ani sau mai puţin bazate exclusiv pe costuri de
dezvoltare reduse.
PLM also enables better control over the product lifecycle. PLM permite, de asemenea,
un control mai bun asupra ciclului de viaţă al produsului. This gives opportunities for
Aceasta oferă oportunităţi pentru
companies to boost revenue streams by accelerating the pace at which innovative
societăţile să promoveze fluxuri de venituri de accelerarea ritmului în care inovatoare
products are brought to market. produsele sunt introduse pe piaţă. Excellent lifecycle
control over products also gives new ciclului de viaţă un control excelent asupra
produselor, de asemenea, oferă noi
opportunities to control product margins more carefully and remove poorly performing
oportunităţi de a controla marjele de produs cu mai multă atenţie şi eliminaţi slab
performante
products from the markets. produse din pieţe. This set of benefits, driving top line
revenue growth and Acest set de beneficii, de conducere de top creşterea veniturilor linie
şi
bottom line profitability, makes ROI extremely compelling, with some industry analysts
rentabilitatea linia de jos, face ROI extrem de convingătoare, cu unii analisti din industrie
characterizing PLM as a competitive necessity for manufacturers. caracterizează PLM ca
o necesitate competitiv pentru producătorii.

How it is understood? Cum este înţeleasă?

Well, what does all this – the strategical value of PLM and the undisputable benefits of Ei
bine, ceea ce face toate acestea - valoarea strategica a PLM şi beneficiile incontestabilă a
it - mean for corporate management? aceasta - înseamnă pentru managementul
corporativ? It means in practice making a big decision to Aceasta înseamnă, în practică,
luarea unei decizii la mare
implement the defined strategy in practice in order to gain the wanted strategical and
punerea în aplicare a strategiei definite în practică în scopul de a obţine dorit strategice şi
operational benefits. beneficii operaţionale.
This decision making is usually the first pitfall of PLM realization. Această luare a
deciziilor este, de obicei capcana prima realizare PLM. The management De gestionare a
decision is usually to implement an IT system to reach for the benefits promised. decizia
este de obicei de a implementa un sistem IT pentru a ajunge pentru beneficiile promise.
The The
big question however is, that why an earth if PLM is a strategical issue for a corporation
Marea întrebare este însă, că de ce un pământ, dacă PLM este o problema strategica
pentru o corporatie
and large scale transformation procedure it turns out to be an IT-project in the end? şi la
scară largă procedura de transformare se dovedeşte a fi un IT-proiect în cele din urmă?
Are Sunt
all other strategical objectives in a company turned into IT-projects – I would definitely
toate celelalte obiective strategice într-o companie sa transformat într-proiecte IT - I ar fi
cu siguranta
say no. spune nu.
The second common mistake usually why PLM misses the targets set for it, is the fact
Comune a doua greşeală, de obicei, de ce PLM ratează obiectivele stabilite pentru
aceasta, este faptul
that companies go straight to implementing an IT-system to meet PLM development că
societăţile merge direct la implementarea unui sistem IT pentru a satisface PLM
dezvoltare
needs and solve problems at hand. nevoile şi rezolva problemele la îndemână. Companies
seldom recognize the fact that the PLM Companiile recunosc rareori faptul că PLM
maturity of the company is too low to launch a large scale PLM system project for the
maturitate al companiei este prea mic pentru a lansa un sistem PLM mare proiect la scară
pentru
first time. prima dată. There simply is not enough understanding of PLM and its
possibilities, but Există pur şi simplu nu este suficient de înţelegere PLM şi posibilităţilor
sale, dar
also its impacts to current way of doing things. de asemenea, impactul ei la modul actual
de a face lucrurile. Usually the case also is that the De obicei, cazul este, de asemenea, că
processes and practices of a company are not mature enough to be utilized in PLM
procese şi practici de o companie nu sunt suficient de maturi pentru a fi utilizate în PLM
context. context.
In this kind of immature development phase, where the decision has been made to start În
acest fel de faza de dezvoltare imature, în cazul în care a fost luată decizia de a începe
the PLM implementation project and targets have been set for creating realization for
implementarea proiectului PLM şi obiectivele au fost stabilite pentru crearea de realizare
pentru
PLM, it means that IT will lead the way to the targets making all very major essential
PLM, înseamnă că aceasta va duce modalitate de a face toate obiectivele foarte
importante esenţiale
business / process definitions, making up business rules, etc. in the PLM area. / Proces de
definiţii de afaceri, care constituie norme de afaceri, etc in zona PLM. Well Bine
everyone can guess – is this the right way to do this? oricine poate ghici - este acest drept
mod de a face acest lucru?
The third big why – why PLM fails to deliver the benefits set for it is because the PLM
Cea de a treia mare de ce - de ce PLM nu reuşeşte să livreze beneficiile stabilite pentru
acestea se datorează faptului că PLM
IT solution is build as an independent island, a point solution, with out lager and deeper
IT soluţie este construit ca o insulă independent, o soluţie punct, cu bere afară şi mai
adânc
connections to daily business. conexiunile la afaceri de zi cu zi. Again I can be said that
IT drives the development of Din nou, pot fi spus că drive-urile de dezvoltare a
PLM, when all necessary business drivers has not been recognized, defined or PLM,
atunci când toate driverele necesare de afaceri nu a fost recunoscută, definită sau
understood. înţeles.
How it should be realized? Cum ar trebui să fie realizat?

How to tackle these pitfalls then? Cum de a aborda aceste capcane atunci? One good
solution is to grow the PLM maturity of the O soluţie bună este să crească maturitatea
PLM a
company by creating a comprehensive PLM business concept first and after that start
societate prin crearea unui concept cuprinzător de afaceri PLM primul şi după care încep
planning for a PLM project with high objectives. planificarea pentru un proiect PLM cu
obiective mari. Building the PLM maturity and Construirea maturitate şi PLM
creating a PLM business concept helps companies and organizations in understanding
crearea unui concept de afacere PLM ajută companiile şi organizaţiile în înţelegerea
the nature and the scale of the transformation of the practices; it also builds foundation
natura şi amploarea transformare a practicilor; se construieşte, de asemenea, fundaţia
for new management models in the PLM area and naturally creates the practices and the
pentru noi modele de management în domeniul PLM şi creează natural practicile şi
process for new ways of executing efficient PLM. Procesul pentru noi modalităţi de
executare PLM eficiente. Ie the benefits of the creation of the Adică avantajele creării
PLM business concept are two fold: the PLM maturity will develop during the definition
Conceptul de afaceri PLM sunt două ori: maturitate PLM va dezvolta în timpul definiţia
of the concept while the required PLM business decisions are made and the rules and
conceptului, în timp ce cerute PLM deciziile economice sunt luate şi normele şi
practices are developed outside an IT-implementation program by proper resources of
practici sunt dezvoltate în afara unui program de punere în aplicare-IT de resurse
corespunzătoare a
the organization. organizaţie.
In the following there is a definition of Saaksvuori PLM Maturity model that defines five
În cele ce urmează există o definiţie a Saaksvuori PLM Modelul de maturitate, care
defineşte cinci
stages of PLM maturity. stadii de maturitate PLM. (ref. The model has been adapted
from COBIT IT maturity and (Ref. Modelul a fost adaptat de la COBIT IT maturitate şi
follows the same principal idea.) urmează principal aceeaşi idee.)
Based on exhaustive experience regarding PLM implementations I would claim that a Pe
baza experienţei exhaustivă în ceea ce priveşte implementări PLM aş pretinde că o
company about to launch a PLM implementation project must be on level 3 (Saaksvuori
Compania pe cale să lanseze un proiect de implementare PLM trebuie să fie la nivelul 3
(Saaksvuori
PLM maturity scale) before stating a PLM project. PLM scară maturitate), înainte de a
arăta un proiect PLM. This is absolute necessity in order to Aceasta este o necesitate
absolută pentru a
enable smooth implementation of PLM practices as well as an IT system supporting
permite buna punere în aplicare a practicilor de PLM precum şi un sistem IT de sprijin
PLM. PLM. Being on the level 3 assures that all required and vital PLM related business
Fiind la nivelul 3 asigură că toate informaţiile obligatorii şi vitale PLM de afaceri
aferente
decisions have been made and a smooth PLM implementation is enabled. decizii au fost
efectuate şi o buna implementare PLM este activat. In practice this În practică, acest
means that the business definitions referred to in the Saaksvuori PLM concept are made
înseamnă că definiţiile de afaceri menţionat la PLM conceptul Saaksvuori sunt făcute
on one way or the other. pe-un fel sau altul.

Product Lifecycle management concept (as defined by Antti Saaksvuori) Product


Lifecycle Conceptul de management (astfel cum sunt definite de Antti Saaksvuori)

The purpose of a PLM concept – product lifecycle management concept - is to describe


Scopul unui concept PLM - concept de gestionare a ciclului de viaţă al produsului - este
de a descrie
the business framework, the drivers, rules, terms and requirements for product lifecycle
cadrului de afaceri, drivere, regulile, termenii şi cerinţele pentru ciclului de viaţă al
produsului
management in certain context. management în anumit context.
The product lifecycle management concept, at its simplest, is a general plan for practical
Ciclului de viaţă al produsului Conceptul de management, la cea mai simplă, este un plan
general pentru practice
product lifecycle management in daily business at the corporate level, in a particular
management de produs în ciclul de viaţă de zi cu zi de afaceri la nivel de corporatie, într-
o anumită
business or product area. de afaceri sau grupe de produse. It is a compilation of business
rules, methods, processes, and Este o compilaţie de reguli de afaceri, metode, procese, şi
guidelines as well as instructions on how to apply the rules in practice. orientări, precum
şi instrucţiuni despre cum să aplice normele în practică. Usually, the De obicei,
product lifecycle management concept covers at least the following areas: ciclului de
viaţă al produsului Conceptul de management acoperă cel puţin următoarele domenii:
• Terms and abbreviations used in this field: (definition of product, product • Termeni şi
abrevierile folosite în acest domeniu: (definiţia produsului, produs
element, component, item, document, lifecycle, lifecycle phases, etc.) element,
component, element, document, ciclul de viaţă, fazele ciclului de viaţă, etc)
• Product information models and product models • modele de informaţiile despre produs
şi modelele de produse
• Definition of products and product-related information objects: • Definirea de produse
şi informaţii legate de obiecte de produs:
• definition of product information (What is considered as product • definirea
informaţiilor referitoare la produs (Ceea ce este considerat ca produs
information?) informaţii?)
• items (what is an item, how it is identified? etc.) • articole (ceea ce este un element, cum
este identificat?, etc)
• product structures (how a structure is build, how it will behave, what are the • structuri
de produs (cum este de a construi o structură, cum se va comporta, care sunt
rules attached to it?) Normele ataşat la acesta?)
• configuration rules (what are the relationships is a product structure, how will • regulilor
de configurare (care sunt relaţiile este o structură produs, cum se va
they behave? se comportă? etc. ) etc)
• product-related documents (what is a product document, how it is identified? •
documente legate de produsul (ceea ce este un document produs, cum este identificat?
etc.) etc)
••
Product lifecycle management practices and principles used and applied in Catalog de
practici de gestionare a ciclului de viaţă şi principiile utilizate şi aplicate în
the company (how products are managed throughout their lifecycle, Compania (modul în
care produsele sunt gestionate pe parcursul ciclului lor de viaţă,
identification of information management principles such as versioning identificarea unor
principii de gestionare a informaţiilor cum ar fi versiuni
principles, information statuses, etc.) principii, statute de informare, etc)
• Product management related processes • Produsul procesele legate de gestionarea
• Product information management processes Produs de gestionare a informaţiilor •
procesele
• Instructions on how to apply the concept in everyday business • Instrucţiuni privind
modul de aplicare a conceptului de afaceri de zi cu zi
The PLM concept must be created by experts having through understanding of the PLM
Conceptul PLM trebuie să fie create de către experţi care deţin, prin înţelegerea PLM
best practices and common methods as well as the current practices within the company.
cele mai bune practici şi metode comune, precum şi practicile actuale din cadrul
companiei.
The creation of the concept must be done with the management of the company, simply
Crearea conceptului trebuie să se facă cu managementul companiei, pur şi simplu
because there are number of high level business decisions to make while creating the
deoarece există numărul de decizii de afaceri la nivel înalt pentru a face creând în acelaşi
timp
concept. concept. It should be notes as well that the concept must be reviewed closely by
the Ar trebui să se ia act, precum şi faptul că acest concept trebuie să fie revizuită
îndeaproape de către
organization utilizing the practices defined in the concept, this is the only way to bind
organizaţie folosind practici definite în conceptul, aceasta este singura modalitate de a
lega
the personnel into executing the practices defined in the concept. personalului în
executare practici definite în conceptul.
The significance of building this kind of product information concept lies in the need to
Semnificaţia de a construi acest tip de concept informaţii despre produs constă în
necesitatea de a
set common business rules for the entire corporation and its business and product areas.
set de afaceri a normelor comune pentru întreaga corporaţie şi de afaceri şi zonele sale de
produse.
A carefully specified concept makes it possible to achieve synergies between businesses
Un concept specificate cu atenţie pentru a face posibila realizarea de sinergii între
întreprinderi
and between products. şi între produse. A common product information concept allows
for the smooth Un concept comun informaţii despre produs permite buna
and speedy implementation of PLM-related processes and practices because the most şi
punerea în aplicare rapidă a proceselor legate de PLM şi practici, deoarece cele mai multe
crucial areas of information have been agreed at common and conceptual levels.
domeniile importante de informaţii au fost convenite la nivel conceptual şi comune.
A good PLM-concept is never static; it keeps evolving in tune with the business and its
Un bun PLM-concept nu este niciodată static; păstrează evoluează în ton cu afaceri şi de
requirements. cerinţe.

PLM Maturity model PLM Maturity Model

The idea of the PLM maturity model (refer to COBIT generic maturity model) is to Ideea
a modelului maturitate PLM (se referă la COBIT model maturitate generic) este de a
describe, on a rough level, how a company and its management team can develop and
descriu, la un nivel brut, modul în care o societate de gestionare şi echipa sa se poate
dezvolta şi
extend the use of a corporate-wide PLM concept and related processes and information
extinde utilizarea unui nivel PLM concept corporative şi procesele şi informaţii legate de
systems. sisteme. The origin of the model lies in the idea of phases or stages, which a
company De origine a modelului constă în ideea de faze sau etape, pe care o societate
usually goes through as it adapts to new cultural issues, processes, management de obicei,
trece prin aşa cum se adaptează la noile aspecte culturale, procese, managementul
practices, business concepts, and modes of operation. practici, concepte de afaceri, şi
moduri de operare. These stages represent the Aceste etape reprezintă
organizational growth, learning, and development that occur as new methods are creştere
de organizare, de învăţare, de dezvoltare şi care apar ca noi metode sunt
implemented in large corporations. puse în aplicare în marile corporaţii.
One of the best practical applications of the model can be to determine the maturity or
Una dintre cele mai bune aplicatii practice a modelului poate fi de a determina scadenţă
sau
readiness of a large international corporation for a corporate-wide PLM development
disponibilitatea unei corporaţii internaţionale de mare pentru a-larga PLM dezvoltare
corporativă
program. program. Usually, the various parts of a large corporation have been allowed to
develop De obicei, diferitelor părţi ale unui mare corporaţie s-au permis să se dezvolte
at different paces, with little synchronization. în ritmuri diferite, cu sincronizare mici.
Some parts of the corporation have been Unele părţi ale societăţii au fost
acquired or rearranged and some have developed purely through organic evolution.
dobândite sau rearanjat, iar unele s-au dezvoltat doar prin intermediul evoluţiei organice.
This Acest
kind of development leads to a situation where current processes, product information fel
de dezvoltare duce la o situaţie în care procesele curente, informaţii despre produs
content and quality, and employee skills can exist at very different levels in different şi de
calitate, şi angajat abilităţi de conţinut poate exista la diferite niveluri foarte diferite în
parts of the organization. părţi ale organizaţiei. In order successfully to develop business-
and PLM- related În scopul de succes pentru dezvoltarea afacerilor şi-PLM legate de
issues such as processes or information, the current situation of every business unit,
aspecte, cum ar fi procese sau informaţii, situaţia actuală a fiecărei unităţi de afaceri,
regional unit, or product area must be recognized and sufficiently understood. unitatea
regională, sau zona de produs trebuie să fie recunoscute şi suficient de bine înţelese. The
PLM PLM
maturity model is valuable tool for this evaluation and analysis. model scadenţă este un
instrument valoros pentru această evaluare şi analiză.
Figure1. Figura 1. An example of the variance in maturity of different business units, Un
exemplu de variaţie în maturitatea de unităţi de afaceri diferite,
organizations, or locations, and the required development paths of these units or
organizaţii, sau locaţii, şi dezvoltarea căile necesară pentru aceste unităţi sau
business entities in large corporations entităţi de afaceri în marile corporaţii
..
Saaksvuori Saaksvuori
PLM maturity model PLM Maturity Model
11
Unstructured Nestructurate
The PLM topic has been recognized and its importance agreed. Subiect PLM a fost
recunoscută şi importanţa sa convenit. Work must be Lucru trebuie să fie
done to define and develop the PLM concept and standards. făcut să definească şi să
dezvolte conceptul PLM şi standarde. However, at Cu toate acestea, la
present, there are no defined approaches concerning lifecycle management; all prezent,
nu sunt definite nici un abordări privind managementul ciclului de viaţă; toate
lifecycle and product management issues are resolved by individuals on a case- ciclului
de viaţă al produsului şi problemele legate de gestionarea sunt rezolvate de către persoane
fizice la caz la caz
by-case basis. de la caz la caz-.
22
Repeatable but Repetabile, dar
intuitive intuitiv
Lifecycle and product management processes have developed to the stage Ciclului de
viaţă şi procesele de management de produs s-au dezvoltat la stadiul
where similar procedures are followed by different people undertaking the same în cazul
în care alte proceduri similare sunt urmate de persoane diferite întreprinderi aceeaşi
task within one organization (ie the processes function on ad hoc bases, sarcină în termen
de o organizaţie (de exemplu, funcţia de procesele pe baze ad-hoc,
corporate wide procedures or definitions do not exist). largă proceduri corporative sau
definiţii nu există). There is no formal Nu există nici formală
development, definition, training, or communication of standard processes; all dezvoltare,
definiţie, de instruire, comunicare sau de procese standard; toate
responsibility is left to individuals. Responsabilitatea este lăsată la persoane fizice. There
is a high degree of reliance on individual Există un grad ridicat de încredere pe individ
knowledge and therefore errors occur. şi, prin urmare, apar erori de cunoştinţe.
33
Defined Definite
Processes and basic concepts are standardized, defined, documented, and Procese şi
concepte de bază sunt standardizate, definite, documentate, şi
communicated through manuals and training (on corporate level, in all business
comunicate prin manuale şi formare profesională (la nivel corporativ, în toate afaceri
units – geographical, functional units). unităţi -, functionale unităţile geografice).
However, the human factor is important, Cu toate acestea, factorul uman este important,
there is no end-to-end PLM process supporting IT systems, all work is nu există nici un
end-to-end procesul de PLM sprijinirea sistemelor IT, toate activităţile sunt
completely or partially manual from the process point of view. sau parţial manual
complet din punct de vedere al procesului. IT systems Sistemelor IT
support individual parts of processes. sprijinul piese individuale ale proceselor. The PLM
processes or basic PLM Procesele PLM sau PLM de bază
concepts are not best-of-the-breed, nor are they uniform throughout the concepte nu sunt
cel mai bun-de-rasa-, nici nu sunt uniforme în întreaga
corporation, however they are formalized. Corporation, cu toate acestea ele sunt
formalizate. There is common understanding of Există o înţelegere comună a
the to-be model how PLM shall be executed in the future. a-fi modelul cum PLM se
execută în viitor.
44
Managed and Gestionate şi
measurable măsurabil
It is possible to monitor and measure the compliance between processes and to Este
posibil de a monitoriza şi a măsura conformitatea dintre procesele şi să
take action where processes are not functioning well. să ia măsuri în cazul în care
procesele nu funcţionează bine. Processes and concepts Procese şi concepte
are under constant improvement and provide best practices. sunt în îmbunătăţirea
constantă şi să ofere cele mai bune practici. IT systems support IT sisteme de sprijin
PLM processes well. PLM procese bine. Process automation is used in a partial or limited
way. Procesul de automatizare este utilizat într-un mod limitat sau parţială.
Processes and concepts are developed through clear vision throughout the Procese şi
concepte sunt dezvoltate prin viziune clară în întreaga
corporation. Corporation. The state of uniformity of processes is clear. Starea de
uniformitate a proceselor este clar.
New and Noi şi
common comune
way mod
Local Locale
old way vechi drum
Local Locale
old way vechi drum
Local Locale
old way vechi drum
Local Locale
old way vechi drum
Procedures - Proceduri -
The level of operation, Nivelul de funcţionare,
performance de performanţă
Vision Viziune
55
Optimal Optimal
Processes and concepts have been refined to the level of best practice, based Procese şi
concepte au fost rafinat la nivelul celor mai bune practici, pe baza
on continuous improvement and benchmarking with other organizations. pe
îmbunătăţirea continuă şi evaluarea comparativă cu alte organizaţii. IT is IT-ul este
used in an integrated manner and process automation exists on an end-to-end folosite
într-o manieră integrată şi automatizare a proceselor există pe un end-to-end
basis. bază.
Antti Saaksvuori is well known management consultant operating in the field of PLM.
Antti Saaksvuori este bine cunoscut consultant de management care operează în
domeniul de PLM.
He has been helping dozens of companies in various branches of industry to develop El a
ajutat zeci de companii din diverse ramuri ale industriei pentru a dezvolta
their business through the possibilities brought by strategical and well structured product
lor de afaceri prin posibilităţile de adus şi bine structurat de produse strategice
lifecycle management. de gestionare a ciclului de viaţă. Currently Mr. Saaksvuori is a
partner in Talent Partners Ltd. În prezent, Dl. Saaksvuori este un partener în Talent
Partners Ltd.
(Finland based management Consulting Company.) (Finlanda pe baza de consultanta in
management de companie.)
For more information on the subject – check: www.plm-info.com Pentru mai multe
informaţii pe această temă - control: www.plm-info.com
Antti Saaksvuori Antti Saaksvuori
Tel. Tel. +358 50 353 9260 +358 50 353 9260
begin_of_the_skype_highlighting +358 50 353
9260 end_of_the_skype_highlighting
E-mail: antti.saaksvuori@iki.fi E-mail: antti.saaksvuori @ iki.fi